Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan"

Transcriptie

1 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school secudair oderwijs 1. Ileidig 2. De samestellede compoete va het ICT-rad 2.1. De vijf basiscompoete bij ICT-implemetatie 2.2. De uitbreidig va het basisradmodel Leerlige $ ouders Leerkrachte $ overheid Hardware $ bedrijve e media Software $ bedrijve e media 2.3. De scholegroep of -gemeeschap 3. Het ICT-rad i bewegig brege 3.1. De cetrale actor i het ICT-rad 3.2. Lage e korte termij doelstellige visualisere 3.3. Ee cocreet stappepla uittekee 4. Overzicht va de belagrijkste radvoorwaarde 4.1. De verschillede compoete De horizotale as De verticale as 4.2. De C -compoet : De cruciale rol va ICT-coördiator of ICTbeleidsteam 4.3. Schoolextere actore ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 61

2 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 2 Krachtlije Aasluited op de bijdrage Opstelle va beleidsplae voor ICT i het basisoderwijs va Joha va Braak (2003), biede we directies, leerkrachte e i de eerste plaats ook ICT-coördiatore i dit artikel ee cocreet sceario aa om de situatie op de eige school met betrekkig tot ICT-itegratie i beeld te brege e er vervolges ook lage- e kortetermijdoelstellige op te ete. I het afrodede deel vatte we ee aatal radvoorwaarde same waarmee rekeig moet worde gehoude om tot ee succesvolle ICT-itegratie te kome. I os sceario plaatse we de uitwerkig va ee schooleige ICT-beleidspla cetraal e gaa we er metee ook va uit dat de ICT-coördiator of ee ICT-beleidsteam bij de implemetatie erva ee cruciale rol zal spele. I zo pla moet rekeig gehoude worde met twee errod wetelede asse of dimesies, met ame de meselijke dimesie e de techische dimesie. I het eerste geval moete we vooral oog hebbe voor de eigeheid va de leerlige e va de leerkrachte, i het tweede geval voor de hardware- e softwaretoestade waarop teruggevalle moet kue worde. Overal zulle we bovedie rekeig moete houde met schooloverstijgede remmede e stimulerede krachte, e zulle er ook veiligheidssysteme moete worde igebouwd. De veelzijdigheid va het aldus opgebouwde sceario laat toe op ee geuaceerde wijze a te deke over de mogelijkhede e cosequeties va cocrete doelstellige op het vlak va ICT-itegratie. Het sceario dat i deze bijdrage uitgewerkt wordt e het radmodel werde beide gecocipiëerd door de auteur va deze bijdrage, Has Va Bove. Hij is gedurede twee jaar actief als ICT-coördiator i ee school voor secudair oderwijs. Aldus bregt hij hier ee cocreet getuigeis over zij imiddels opgedae ervarige met deze ICT-tools. Dirk Gombeir schreef als lid va de redactie va ICT e oderwijsverieuwig op de achtergrod mee aa deze bijdrage. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 62 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 3 & 1. Ileidig itegratie va ICT op school : vazelfspreked? tegestaders e twijfelaars... maar ook overtuigde voorstaders, zelfs freaks Tegewoordig zal (bija) iemad meer otkee dat itegratie va ICT i de maier waarop oderwijsleerprocesse gestalte krijge op school ee goede zaak is. ICT is immers iet meer weg te deke uit oze huidige maatschappij, dus moete ook jogere tijdes het lere i de klas de kas krijge het ut e de meerwaarde va ICT-gebruik uit de eerste had te ervare. Bij de itegratie va ICT op school moete we er echter rekeig mee houde dat er oder de collega s uit het lerareteam verschillede meige bestaa. Zo kue we er iet oderuit dat er i zo team og steeds ee groot aatal fervete tegestaders te vide zij va alles wat met ICT te make heeft. Ook bij directies, ouders e zelfs oder de leerlige is lag og iet iederee gewoe voor ICT-itegratie. Ee argumet dat hierbij vaak gevetileerd wordt, is dat ICT-implemetatie ee geldverslided iets is, terwijl veel drigeder pedagogisch-didactische materies ervoor aa de kat geschove worde. De meest verspreide meig is echter die va de twijfelaars. Lerare dus die weliswaar gewoe zij voor het gericht experimetere met ICT, maar die door allerlei factore zoals ovoldoede techische keis, te weiig odersteuig,... de stap aar het experimetere iet echt uit eige bewegig durve of kue zette. Zij make dus og gee deel uit va de kleiere groep va voorstaders, collega s die wél al op ee succesvolle maier, mede dakzij hu gedreveheid om er iets va te make, aatoe dat de itegratie va ICT ee haalbare e aatrekkelijke kaart is. Tot slot zij er ekele freaks die maar blijve doorduwe e daarbij meestal weiig begrip kue opbrege voor alle collega s die veel mider ver staa. Zij kue zich maar moeilijk ileve i de beperktere techische keis va adere. belag va voorbeelde va goede praktijk Te midde va dit voorspelbare kluwe va tege- e voorstaders, va freaks e twijfelaars,... is het iet eevoudig om als school, als ICT-coördiator of als ICT-beleidsteam ee echt voorwaardeschepped beleid uit te tekee waari tegemoetgekome wordt aa de specifieke ode e verwachtige va alle collega s. Wél duidelijk is dat er schooliter op dit ogeblik meestal al voorbeelde va goede praktijk bestaa die aatoe dat het gebruik va ICT ee extra troef ka zij met het oog op het realisere va de oderwijsdoele, ee troef aast of boveop de resem al veel lager gebruikelijke didactische tools. Wil de itegratie va ICT slage, da is het va het grootste belag dergelijke voorbeelde va goede praktijk als ispiratiebro te beutte voor collega s die og iet zo ver staa. Tegelijk zal er voor deze collega s ook geïvesteerd moete worde i voldoede hulp e odersteuig. Niet de occasioele freaks maar i eerste istatie de voor- ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 63

4 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 4 staders e de twijfelaars zulle volop aagemoedigd moete worde om verder te gaa of te starte met ICT-experimete. Maar hoe moeilijk of weerbarstig pertiete tegestaders ook (telkes) uit de hoek kome, ook zij zulle op het juiste momet over de brug gehaald moete worde, bijvoorbeeld door he aar aaleidig va ee cocrete vraag of ee project dat ze wille starte cocreet aa te toe dat iformatie va het iteret of uit ee softwarepakket dat aawezig is op school, echt wel uttig e aastekelijk ka zij om met de leerlige de oderwijsdoele te helpe realisere die zij als leerkracht mometeel voor oge hebbe. odersteuigs- e ascholigsiitiatieve om ICT te promote Op het vlak va cocrete odersteuig va collega s zal er dus gedifferetieerd moete worde aar startpositie. Tegelijk zal het evewel duidelijk zij dat er gee betere maier bestaat om ICT-implemetatie te bevordere da door alle op school al eerder otwikkelde, goed werkede praktijkvoorbeelde te promote. We hebbe het da over de projecte die door voorstaders e freaks zij uitgewerkt. Deze projecte kue i samespraak met de ICT-coördiator of oder de hoede va ee ICT-beleidsteam techisch vereevoudigd worde zodat het bie eeieders mogelijkhede komt te ligge om gelijkaardige projecte te otwikkele e te implemetere. Dakzij gerichte schoolitere odersteuigs- e ascholigsiitiatieve ka me er aldus voor zorge dat alle collega s op ee zeer directe e positieve maier i aarakig kome met ICT. voorbeelde duidelijk kadere is oodzaak Het komt er dus op aa ervoor te zorge dat er voldoede goed werkede praktijkvoorbeelde voorhade zij waaruit ispiratie geput ka worde e waaruit ook geleerd ka worde. Als die schooliter og iet bestaa, da kue ze evetueel ook elders gehaald worde. Zij er schooliter wel voldoede voorbeelde voorhade, da is het belagrijk ze goed te kadere e te duide bie het geheel va het schoolgebeure. Juist voor zo igrijped gebeure als ICT-itegratie geldt immers dat ee laissez faire -beleid waarbij er zomaar op los wordt geexperimeteerd, zeer schadelijke gevolge ka hebbe. I ogal wat gevalle resulteert dit immers i egatieve gevoeles bij de collega s die og iet zover zij gekome dat zij obezoe i het ICT-water durve sprige, maar ook bij de durvers die zich i hu ijver misked voele, bijvoorbeeld omdat zij iet de oodzakelijke software of appartuur tot hu beschikkig krijge om te kue realisere wat zij voor oge hebbe. Evemi gaat het op tegestaders e twijfelaars iees te verplichte om te experimetere wat ee slechte voorbereidig e ee gebrek aa gerichte odersteuig zulle wellicht resultere i egatieve ervarige zodat de hiderisse of bezware om ook bij he tot ee goede, voorwaardescheppede ICT-itegratie te kome og veel groter zulle worde. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 64 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 5 ut va goed ICTbeleidspla Vadaar dat we ogmaals wille beadrukke dat het ICT-beleidspla va ee school moet zorge voor ee kader dat toelaat goede praktijkvoorbeelde te duide e teves geschikt is om ieuwe projecte uit te werke. Ee goed beleidspla zal tot het verbrede va de waaier va goede praktijkvoorbeelde leide, ee slecht beleidspla zal resultere i wildgroei e frustratie e slechts uiterst zelde leide tot de otwikkelig e implemetatie va ieuwe goede voorbeelde die metee ook ispirered kue zij voor adere collega s die veel mider ver staa. Aagezie schole evewel vauit het cetrale beleid verplicht worde om ee ICT-beleidspla uit te bouwe, ligt hier ee duidelijke kas om alle geëxperimeteer op het vlak va ICT-implemetatie te kadere, te ivetarisere e ook als ispiratiebro te late uitgroeie voor alle collega s. Dat er veel of te veel geëxperimeteerd wordt, is iet erg. Belagrijk is dat er ee beleid gevoerd wordt waarbij de positieve leerpute e de oderweg ervare kelpute ook echt bijeegebracht worde e tot ut va iederee worde gemaakt. vrage e atwoorde bij uitwerkig ICTbeleidspla Ook bij de cocrete uitwerkig va zo ICT-beleidspla duike er trouwes al veel probleme e vrage op izake de oodzakelijke radvoorwaarde om te kue slage i het opzet. Hoe moete we de ICT-itegratie gericht uitvoere? Wat moete we odereme? Waeer? Wie betrekke we hierbij allemaal? Wat is de totale kostprijs? Ez. De atwoorde op deze vrage hage i de eerste plaats af va de ICT-competeties va de betrokke teamlede, va de al eerder opgedae ervarige met gelijkaardige projecte op school, va de bereidheid va de directie om hieri daadwerkelijk te ivestere, va de aawezigheid va ee ICT-coördiator e/of ee ICT-beleidsteam die/dat telkes opieuw ee odersteuede rol op zich ka eme op orgaisatorisch, techisch e ihoudelijk vlak bij het uittekee va het implemetatieproces, ez. I dit artikel biede we schole ee dekpiste aa die he ka helpe bij het opstelle va ee eige, vlot werked e ispirered ICT-beleidspla. Het implemetere va zo pla zal trouwes ook op adere terreie werved werke voor de school. Deke we bijvoorbeeld allee al maar aa de otwikkelig va ee iformatief aatrekkelijke, grafisch mooi vormgegeve e tot uitwisselig e iteractie uitodigede schoolwebsite. Ook op dit put is ICT gewoo iet meer uit het gewoe leve op e rod ee school weg te deke. Nu ekel og alle collega s hierva overtuige... ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 65

6 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 6 & 2. De samestellede compoete va het ICT-rad Oze dekpiste voor het uitwerke va ICT-beleidsplae kue we het best vergelijke met ee spied rad. We verduidelijke eerst hoe we tot deze vergelijkig kome De vijf basiscompoete bij ICT-implemetatie C-compoet : actore e cotext De implemetatie va ICT op school berust bij e heeft ee ivloed op vijf compoete. We vertrekke hierbij vauit de ICT-coördiator of het ICTbeleidsteam i combiatie met de irichtig of de orgaisatie va het ICTgebeure op school. Cetraal staa dus de actore die ee schooleige visie betreffede ICT-itegratie uitwerke alsook de techische cotext waarbie deze uitwerkig ka of zal moete worde gerealiseerd. Deze actore e de cotext waarbie zij actief zij, duide we same aa als de Ccompoet. Deze compoet vormt metee ook de cetrale as i os radmodel omdat die i directe verbidig staat met alle adere compoete. Deze C-compoet of cetrale as wordt symbolisch als ee spil voorgesteld (zie Figuur 1a). vier adere compoete Vauit de cetrale as lope er directe verbidigslije aar vier adere compoete i os model. Waeer we de relatie tusse de cetrale as e deze vier compoete cocreet beschrijve, kome we tot volgede typerige. C $ de leerlige Ee eerste relatie is die tusse C e de leerlige. De itegratie va ICT i oderwijsleerprocesse steut atuurlijk op het gegeve dat we ICT als didactisch odersteuigsmiddel wille gebruike bij het vormgeve aa dergelijke processe. ICT ka op verschillede maiere gebruikt worde om dit soort processe te optimalisere of althas er ee meerwaarde aa te verlee. Voorbeelde va deze relatie zij : opzoeke va actuele iformatie, beutte va vakspecifieke software, zelfstadig studere dakzij wederzijds odersteuede commuicatie via ee digitaal leerplatform, eige toepassige uitwerke om leerihoude i te oefee e te studere, ez. C $ de leerkrachte Ee volgede relatie is die tusse C e de leerkrachte. Het is amelijk de leerkracht die veratwoordelijk is voor de ihoudelijke overdracht va leerihoude aar de leerlige, alsook voor de orgaisatie va leerprocesse waari de leerlige uitgedaagd worde tot actieve keiscostructie. De leerkracht ka besluite om bij de overdracht va bepaalde leerihoude of het cocreet vormgeve aa specifieke leerprocesse gebruik te make va ICT als odersteuigsmiddel. Te deke valt AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 66 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 7 oder adere aa het same met de leerlige otwikkele va ee webquest rod ee bepaald ihoudelijk thema, het gebruike va actuele, aderstalige ieuwsberichte i de taallesse, het voorbereide va museumbezoeke, het visueel odersteue va oderwijsleergesprekke, ez. C $ de hardware Ee derde relatie betreft die tusse C e de hardware. Om ICT als istrumet te kue gebruike, moete ee aatal voorwaarde vervuld worde. Het gaat da oder adere over vereiste op het vlak va techische specificaties va de toestelle, beschikbare radapparatuur, projectiefaciliteite voor klassikale presetaties, ee etwerk zodat met ee leerplatform ka worde gewerkt, ez. De ifrastructuur moet met adere woorde voldoede gebruiksfaciliteite garadere opdat er ook echt met ICT-toepassige aa de slag ka worde gegaa. Deze ifrastructuur mag het bovedie iet late afwete op cruciale momete. C $ de software Ee vierde e laatste relatie is die tusse C e de software. Ee goed werkede computer is iet de eige vereiste om ICT als istrumet te gebruike. Elk project ka adere eise op het vlak va software, cofiguraties, beveiligig, toegag tot het etwerk, ez. met zich meebrege. Voorbeelde zij oder adere : gebruik va Rasmol i de lesse chemie e va Cabri bij wiskude, beeldbewerkigssoftware voor het bewerke va foto s bij de aamaak va brochures, presetatiesoftware i fuctie va het uitwerke va ee multimediale voorstellig, ez. horizotale e verticale as Waeer we deze relaties of combiaties samebrege i ee figuur, krijge we twee asse. Op de horizotale as beadere we ICT-itegratie vauit de meselijke dimesie, of og : vauit de ivalshoek iteractie met de gebruikers, e i eerste istatie da cocreet de leerlige e de leerkrachte. Op de verticale as vide we de fysieke dimesie va ICT-itegratie terug, of og : de techische kat. Figuur 1a geeft ee beeld va de vijf compoete e de vier relaties die richtiggeved zij bij ICT-itegratie. I Figuur 1b worde dezelfde compoete i de vorm va ee rad weergegeve. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 67

8 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 8 Figure 1a e 1b : vier relaties e vijf compoete va ICT-itegratie (liks) e het radmodel (rechts) twee mogelijke toestade Waeer we deze rad-metafoor doortrekke, kue we stelle dat er twee toestade mogelijk zij die mede bepaled zulle zij voor de ispaige die ee school zal moete levere met het oog op ee goede, voorwaardescheppede ICT-implemetatie. We beschrijve beide toestade kort : volmaakt rod rad Ee volmaakt rod rad is ogeschijlijk altijd i evewicht, maar is tegelijk ook zeer beweeglijk omdat het makkelijk rod de cetrale as draait. I fysische terme bevidt zo rad zich i ee labiele toestad. Door het toediee va ee willekeurige, kleie kracht, zal dit rad rod zij middelput draaie. We kue da ook stelle dat de labiele toestad zo mogelijk de meest weselijke toestad is omdat het metee ook ee flexibele toestad is, aagezie ee kleie duw i de juiste richtig heel wat i gag ka zette. iet volmaakt rod rad Ee iet volmaakt rod rad (ovaal) bevidt zich daaretege slechts i evewicht waeer de zwaarste kat aar odere gericht is. Dit is metee ook ee fysisch stabiele toestad. Waeer ee kleie kracht toegedied wordt, zal dit rad auwelijks bewege e vrij sel terugkere aar zij stabiele toestad. Het zal da ook ee veel grotere kracht vrage om het rad daadwerkelijk i bewegig te brege e korte tijd draaiede te houde. Ook de plaats waar de kracht wordt toegedied e de richtig va de uitgeoefede kracht zulle ee grotere rol spele. Hoe da ook zal het rad vrij sel weer stilvalle wat het zal tedere aar de oorsprokelijke stabiele toestad. rad-metafoor vertaald aar schoolsituatie Waeer we deze rad-metafoor vertale aar de itegratie va ICT op ee school, kue we besluite dat iet de stabiele toestad maar wel de labiele toestad voor os het iteressatst is. I de labiele toestad waari alle compoete zich i relatief evewicht tot elkaar aa het otwikkele AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 68 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

9 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 9 zij is de toegediede kracht fuctioeel wat ze houdt het rad i bewegig. De ICT-itegratie is dus ook echt aa de gag. I ee stabiele toestad is het veel moeilijker om de otwikkelige te sture e zal er veel meer eergie odig zij, wil me eri slage echt voorwaardescheppede, gelijkgerichte otwikkelige op gag te brege e daarbij ook te voorzie i de odige odersteuig. Het is dus duidelijk i het voordeel va iedere school om te streve aar ee situatie waarbij de kleist mogelijke ispaige ertoe bijdrage dat de best mogelijke resultate worde behaald. Waeer er te veel aadacht gaat aar of te veel odersteuig wordt gegeve aa de verdere implemetatie va éé compoet, terwijl de realisatie va de adere compoete mider aadacht krijgt of zelfs tijdelijk geegeerd wordt, krijge we ee ovaal rad. I deze laatste situatie zal het véél meer ispaige vrage om tot veelbelovede resultate te kome die de school als geheel e alle actore erbie ook echt te goede zulle kome De uitbreidig va het basisradmodel uitgebreide radmodel Het rad zoals we het hierbove hebbe beschreve, is slechts ee basisrad. Bij het opstelle va ee beleidspla voor de itegratie va ICT, moete we rekeig houde met ee aatal bijkomede facette. Voor het grafisch voorstelle va het uitgebreide radmodel, gaa we uit va de Figure 1a e 1b. Aa deze figure voege we vier ieuwe compoete toe. Het resultaat is weergegeve i de Figure 2a e 2b. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 69

10 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 10 Figure 2a e 2b : vier ieuwe compoete e relaties voor het basisrad (bove) e het uitgebreide radmodel (oder) Zoals beide figure verduidelijke, gaa wij erva uit dat iedere relatie of compoet uit het basisrad verder aagevuld moet worde door er ook adere, buiteschoolse actore bij i rekeig te brege. De maier waarop schoolitere e schoolextere actore bie elk va deze relaties samewerke, ka bovedie op drie maiere worde geïterpreteerd : als AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 70 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

11 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 11 motor, als rem of als veiligheidssysteem. Het is i de wisselwerkig tusse de schoolitere e de schoolextere actore dat zich welbepaalde sturigstedese aftekee Leerlige $ ouders ICT op school moet (idirect) gekoppeld worde aa ICT i de thuissituatie wat de startpositie va kidere e jogere op het gebied va ICT-vertrouwdheid zal sterk uiteelope. Komt daarbij dat de vertrouwdheid va ouders met ICT-toestade ook grote verschille zal vertoe. Rem : sommige ouders hebbe og ooit met ee computer gewerkt, kee er de capaciteite iet va of gaa er hoe da ook va uit dat zij iet moete istaa voor de aaschaf va zo duur toestel. Nu ees gaat het om ee pricipieel stadput, i adere gevalle is de fiaciële draagkracht va het gezi iet groot geoeg. Hoe da ook moete we erva uitgaa dat ee school over voldoede basisvoorzieige moet beschikke om alle leerlige op te vage waeer er verwachtige op het vlak va ICT-gebruik worde vooropgesteld. Motor : adersom kue ouders ook verlage dat hu kidere zich op school sommige (gevorderde) computergerelateerde vaardighede eige zulle make. Het is echter aa de school om uit te make wat het basispakket aa keis e vaardighede is dat iedere leerlig moet meekrijge om iderdaad op ee zivolle maier gebruik te make va de aawezige computerfaciliteite tijdes het lere. De school moet dus uacere afhakelijk va haar eige visie op oderwijsleerprocesse. Veiligheidssysteem : omdat we i ee maatschappij leve waari ICT adrukkelijk wordt gepromoot, e ouders et zo mi als leerlige de selle evoluties op dit gebied kue bijbee, zal ee school hier altijd weer weloverwoge keuzes moete make die gemotiveerd worde vauit de cetrale bekommeris dat ICT-gebruik fuctioeel moet zij bie de met de leerlige aagegae oderwijsleerprocesse Leerkrachte $ overheid De itroductie va ICT op school is ee duurkope ivesterig, dus het is overmijdelijk dat de overheid hierbij op tal va maiere igrijpt. Dergelijke impulse kue va fiaciële aard zij of kue ook veel meer ihoudelijk va isteek zij, bijvoorbeeld i de vorm va ascholig voor lerare, schoolteams e ICT-coördiatore. Rem : het fiaciële kader dat de overheid uitteket, is atuurlijk erg bepaled voor hoe ver schole kome op het gebied va ICT-implemetatie. I dat opzicht kue we verwijze aar de vroegere fiacierig ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 71

12 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 12 op basis va leerligeaatalle waar het de subsidie voor het aaschaffe va computers betrof, aar de huidige, vergelijkbare criteria waar het de toewijzigig va ure ICT-coördiatie aa schole betreft,... Motor : aderzijds fugeert de overheid ook als promotor va goede ICTotwikkelige, bijvoorbeeld i de vorm va DIGIKIDS-awards voor goede praktijkvoorbeelde waari leerlige e lerare gezamelijk hebbe geïvesteerd. Voorts is de overheid ook stuwed waar zij opdracht geeft tot de otwikkelig va ee lijst va ICT-competeties voor leerlige basisoderwijs e tot het vrijmake va fiaciële middele voor de otwikkelig va ee ascholigsaabod via het REN. Veiligheidssysteem : omdat ICT iet meer uit oze maatschappij weg te deke valt, doet de overheid heel wat ispaige om schole ertoe aa te zette te ivestere i zivol ICT-gebruik bij jogere. Omdat het iet makkelijk is om greep te krijge e te behoude op het hele ICTgebeure, is het belagrijk dat de overheid hierbij ook fugeert als bewaker va krijtlije, bijvoorbeeld door het bewust opeme va ICTitegratie als ee werkput bij schooldoorlichtige e schole aldus ook tips of suggesties te geve op het vlak va ICT-implemetatie Hardware $ bedrijve e media De harde kat va ICT-implemetatie heeft atuurlijk te make met de aaschaf va apparatuur : multimedia-pc s, servers, ee etwerk, ee breedbadverbidig,... Kortom, alles wat odig is om als school echt performat te zij op het gebied va ICT-gebruik e ICT-implemetatie. Omdat het hier om ee agressieve markt gaat waarop bedrijve oophoudelijk met elkaar cocurrere, zij schole liefst zeer goed bij de pike als het erom gaat de hardwarekat te verstevige. Rem : schole zie zich gecofroteerd met allerlei hiderisse die remmed werke op ee doorgedreve ICT-itegratie. Door de alsmaar ieuwe mogelijkhede va de toestelle moet de bestaade ifrastructuur drie- of vierjaarlijks verieuwd worde. De icompatibiliteit tusse bepaalde hardwarevoorzieige gooit eveees roet i de otwikkeligsijver va schole. Verder valt te deke aa de vaak te gebrekkige odersteuig vauit de bedrijfswereld, aa de steeds complexer wordede techologie, ez. Motor : aastekelijk aa de adere kat zij de ieuwe gadgets e de krachtige multimediaproducte die het mogelijk make voordie ogekede toepassige te otwerpe e te itroducere op school. Door de alsmaar uitgebreidere mogelijkhede, waaroder ee (ogeschijlijk) vereevoudigd oderhoud, is het voor ICT-coördiatore e ICT-beleidsteams die goed op dreef zij, al veel lager ee uitgemaakte zaak : The sky is o loger the limit. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 72 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

13 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 13 Veiligheidssysteem : tegeover de agressieve reclamepraktijke va bedrijve die met steeds ieuwe updates e geavaceerde cofiguraties kome aazette, is het belagrijk als school de odige uchterheid aa de dag te legge. Het atwoord vide op de vraag welke oplossig het best bij de ode va ee school past, is gee siecure. Het fiaciële carca is hierbij veelal maatgeved zodat schole best ook de odige creativiteit aa de dag legge, bijvoorbeeld door zich schooloverstijged te vereige om gustige voorwaarde te bedige bij grote aakope, door bedrijve gericht aa te spreke over het recyclere va hu afdakertjes, door aa te kloppe bij ee itermediaire vzw zoals eco-pc, Software $ bedrijve e media Hier focusse we op de zachte kat va ICT-gebruik, zoals het besturigssysteem waarop de apparate draaie (bv. Widows, maar meer e meer ook Liux), de educatieve programma s waarva gebruikgemaakt ka worde, de leerplatforme die schooliter of schooloverstijged kue worde beut, ez. Rem : tal va remmede factore kue de ijver va schole daig oderuithale. Te deke valt o.a. aa de (opgeschroefde) oodzaak om steeds ieuwe versies va softwarepakkette aa te kope e te istallere om va ieuwe faciliteite gebruik te kue make, aa bugs i softwarepakkette omdat deze pakkette vroegtijdig e ovoldoede getest op de markt worde gegooid, aa dure liceties, aa virusprotectie, patches e upgrades, aa cotroles op illegaal gebruik va software,... Motor : atuurlijk zij de ieuwe, voordie ogekede mogelijkhede va educatieve programma s e leerplatforme et zo goed ee uitodigig om verder te experimetere e ieuwe pedagogisch-didactische toepassige op hu waarde te teste. Het kue terugvalle op betere iterfaces, op gebruiksvriedelijker toepassige, op programmeerfaciliteite die bie ieders hadbereik ligge,... is hierbij atuurlijk ee extra troef. Veiligheidssysteem : te midde va alle mogelijkhede e beperkige op het vlak va softwaretoestade, bekleedt de ICT-coördiator e/of het ICT-beleidsteam, of og de visie op ICT-implemetatie die schooliter otwikkeld is, ee belagrijke, uacerede rol. Hier zal het er immers op aakome ee ICT-implemetatiepla te hatere waarbij schoolbreed gezocht wordt aar het uitwerke va toepassige die uttig e odersteued kue zij bij het lere va zoveel mogelijk leerlige. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 73

14 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 14 Eigelijk valle we met deze laatste opmerkige terug op de cetrale as i os ICT-rad, amelijk de sturede, stuwede e uacerede ivloed die moet uitgaa va ee ICT-coördiator of ICT-beleidsteam op school. Waar het erom gaat veiligheidssysteme uit te werke, hebbe we iderdaad op verschillede plaatse oderstreept dat schole zelf alert moete optrede, maar werd op adere plaatse tegelijk ook duidelijk dat de samewerkig bie bredere etwerke uttig e odig ka zij, bijvoorbeeld wat de aakoop va ICT-voorzieige of de uitwerkig va educatieve toepassige betreft. Door het verstevige va de wisselwerkig met de hierbove besproke schoolextere actore ka alvast op velerlei vlakke meer voorwaardeschepped gewerkt worde aa ICT-itegratie voor de eige school. Allerlei remme of hiderisse kue gaadeweg omgeboge worde tot troeve. Tegelijk zorgt het oog hebbe voor het ibouwe va veiligheidssysteme ervoor dat me als school iet i excesse vervalt De scholegroep of -gemeeschap We hebbe i het voorgaade ook al eve geweze op de troef om op schooloverstijged iveau same te werke, bijvoorbeeld waar het gaat om het gezamelijk aakope va hardware. Ook de ICT-coördiatie ka i het geval va kleie schole gebaat zij bij ee budelig va de beperkte middele of ee sturig vauit ee schooloverstijged iveau. parterschappe met schoolextere parters Ook op adere maiere ka er echter gewerkt worde aa het verhoge va de slagkracht via het aagaa va parterschappe met schoolextere parters. Waeer we erva uitgaa dat het basisrad ee etiteit vormt, i casu de school op zich, da kue we i haar etourage zoeke aar ee grotere verakerig via ee soepele wisselwerkig met allerhade actore die zich daar situere. Wat bijvoorbeeld te deke va de mogelijkheid om het ope leercetrum, de computerklas of de etwerkomgevig ook ope te stelle voor ouders? Dit zou kue door vauit de school ee aatal iitiatiesessies te orgaisere voor belagstellede, maar ook op tal va adere maiere ka de bestaade ifrastructuur beut worde als ee hadreikig aar groepe ouders. Steeds meer kue ouders aldus beaderd worde als parters bij de verdere ICT-itegratie i de schoolcotext. E atuurlijk ka ook het gegeve dat schole deel uitmake va ee scholegroep of -gemeeschap als troef uitgespeeld worde. Zo ka ee computerklas of ee elektroische leeromgevig meervoudig beut worde door er bijvoorbeeld ook de activiteite va de avodschool bie de groep of gemeeschap aa te koppele. Zodra er ee zekere mate va afstemmig wordt bereikt op het vlak va ICT-gebruik, e de verschillede samewerkede etiteite ook qua visie e beleid op vergelijkbare spore zitte, kue er gaadeweg ook extra dieste e odersteuigsmogelijkhede AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 74 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

15 BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 15 gegeeerd worde die alle parterorgaisaties te goede kome. Cocrete voorbeelde hierva zij iitiatieve tot itere ascholig voor de teamlede va alle parters, de uitbouw va ee ICT-beleidsteam dat gezamelijk istaat voor het oplosse va de probleme va alle parters met ee mogelijkheid tot specialiserig va de diverse ICT-teamlede, het plaatse e het cetraal behere va ee duurdere, maar metee ook veel krachtigere server met toebehore die toegakelijk is voor alle parterorgaisaties, het i eige beheer (late) otwikkele va software i de schoot va de groep of gemeeschap om admiistratieve verwerkige te vereevoudige e aldus koste uit te spare bij elke parter, het vrijwel cotiu kue bemae va ee helpdesk die de techische probleme va alle parters zal odervage, ez. & 3. Het ICT-rad i bewegig brege 3.1. De cetrale actor i het ICT-rad de aadrijvede as I het radmodel eemt de C-compoet zijde de ICT-coördiator of het ICT-beleidsteam i combiatie met de huidige, schooleige ICT-ifrastructuur ee cetrale plaats i. We hebbe hier bewust voor gekoze omdat we erva uit gaa dat bij ee verdergaade ICT-implemetatie alles start vauit e eidigt bij deze C-compoet; eigelijk gaat het hier dus zo beetje om de aadrijvede as i het geheel. odersteuede rol Dit beteket evewel iet dat wij erva uitgaa dat deze C-compoet zeer adrukkelijke aawezig moet zij i iedere vezel va het schoolgebeure. Veeleer kope wij aa bij de gedachte dat ICT zowel op gebied va oderwijs e lere, als waar het gaat om schooladmiistratie ee odersteuede rol moet vervulle. I plaats va te vertrekke vauit ee middeldoelomkerig, moete we erva uitgaa dat ICT-coördiator e ICT-beleidsteam beter af zij als zij zichzelf ee bescheide, odersteuede rol voor de school e de teamlede aamete. De belichamers va de C-compoet kue veel effectiever werke als zij, zowel direct, door deel te eme aa beleidsmakede beslissige, als idirect, door hu werkig achter de scherme, aasture op ICT-itegratie. Het is iderdaad aa he om te zorge voor ee goede, voorwaardescheppede iteractie tusse alle verschillede compoete bie e buite de school, of og tusse alle actore uit het basis- e het uitgebreide rad. Dit ka o.a. door de computers te oderhoude e va ieuwe, up-to-date software te voorzie, door ICT-tools te itroducere bij lerare, door de educatieve toepassige te regissere die direct beutbaar zij i de klas, ez. Hoe veelzijdiger ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 75

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

ICT-leermiddelen voor statistiek

ICT-leermiddelen voor statistiek DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2.

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie