Crisismonitor juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismonitor juni 2010"

Transcriptie

1 Crisismonitor juni 21 Samenvatting Economie en bedrijvigheid De Europese overheidsfinanciën baren zorgen. Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog altijd negatief en daalt, na enig herstel in 29, wederom begin 21. De provincie Utrecht geeft haar voorsprong in economische groei uit 29 uit handen. In 21 is de groei naar verwachting gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Positief is dat het aantal nieuwe bedrijven in Houten nog steeds het aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen overtreft. Arbeidsmarkt en inkomen De werkloosheid in Houten neemt toe, met name onder jongeren. Alhoewel het aantal arbeidsplaatsen is toegenomen, blijft het aantal vacatures bij het UWV Werkbedrijf ver achter bij het aantal werkzoekenden. De helft van de deelnemers bij Vakwerk is aan het werk. Het aantal WW- en WWB-uitkeringen stijgt in houten. De vraag om schuldhulpverlening neemt eveneens toe. Woningmarkt en vastgoed De Houtense koopwoningmarkt herstelt zich enigszins, maar de doorstroming is nog altijd gebrekkig. De sociale huurwoningmarkt komt steeds meer onder druk te staan. De woningbouwplanning zal de komende jaren waarschijnlijk neerwaarts moeten worden bijgesteld. Er is sprake van een langere doorlooptijd van de grondverkoop c.q. planontwikkeling bij de uitgifte van bedrijfsterreinen in Houten. Begin 28 kende Houten met 3% nog de laagste leegstand op de kantorenmarkt in Nederland. In 29 doet zich echter geen krapte meer voor met 1% leegstand. Inleiding Crisismonitor Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. De Concernstaf brengt daarom in samenwerking met Sociale Zaken en Ruimtelijk Beleid ieder half jaar een Crisismonitor uit. Hierin komen de volgende thema s aan bod: Economie en bedrijvigheid Arbeidsmarkt en inkomen Woningmarkt en vastgoed Per thema worden de meest actuele feiten en ontwikkelingen weergegeven. Bij de crisismonitor wordt een collegebrief gevoegd, waarin de belangrijkste uitkomsten uit de monitor nader wordt geduid en waarin de aanpak van de crisis en de gevolgen voor het beleid nader worden beschreven. Ook wordt in de brief ingegaan op de actuele financiële ontwikkelingen binnen de gemeente. De wereldwijde crisis op de financiële markten, ontstond in de zomer van 27. Daarom worden de cijfers, waar mogelijk, vanaf begin 27 gepresenteerd. Op deze wijze kunnen de ontwikkelingen vanaf het begin van de crisis worden gevolgd. 1

2 Economie en bedrijvigheid In het navolgende wordt als eerste een algemeen beeld van de huidige economische situatie geschetst. Kort worden de laatste internationale ontwikkelingen beschreven, waarna het consumentenvertrouwen in Nederland aan bod komt. Vervolgens wordt ingegaan op de economische situatie in de provincie Utrecht. Tot slot wordt inzicht gegeven in enerzijds het aantal nieuwe bedrijven en anderzijds het aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen in Houten. Economie Europese overheidsfinanciën baren zorgen Vanaf begin 21 baart de financiële positie van een aantal nationale overheden steeds meer zorgen. Dit leidt in april 21 tot een crisis rond Griekse overheidsfinanciën. Ook andere landen (met name Portugal en Spanje) dreigen in een financiële crisis te komen. De EU-ministers van financiën presenteerden op 1 mei 21 een reddingsplan van in totaal 5 miljard, terwijl het IMF tot 25 miljard toezei. Consumentenvertrouwen in Nederland is negatief en daalt wederom begin 21 Het consumentenvertrouwen geeft informatie over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van het economisch klimaat en de koopbereidheid. 1 Het consumentenvertrouwen in Nederland is na het begin van de financiële crisis in de zomer van 27 tot en met maart 29 bergafwaarts gegaan (figuur 1). Tot eind 29 leek deze daarna weer enigszins in de lift (lees: werd minder negatief), maar 21 laat wederom een daling zien. Een verklaring voor het negatieve sentiment in 21 zijn de internationale ontwikkelingen zoals in Griekenland en de angst voor bezuinigingen en lastenverzwaring in Nederland. Door de recente verkiezingstijd is voor het laatste veel aandacht en dat stimuleert het consumentenvertrouwen niet. Figuur 1: Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd Bron: CBS. Het consumentenvertrouwen in Nederland is afgelopen mei een fractie teruggelopen. De indicator kwam uit op -16, tegen -15 in april. Zowel de stemming over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterden marginaal. Hoopvol voor de provincie is dat het weliswaar negatieve consumentenvertrouwen in de provincie Utrecht met -7 (gemiddeld in het eerste kwartaal van 21) hoger ligt dan elders in Nederland in het eerste kwartaal (-11). 1 De index kan een waarde aannemen van -1 tot +1. Bij een indexwaarde van is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten. 2

3 Provincie Utrecht geeft voorsprong economische groei uit handen Waar de provincie Utrecht zich in het crisisjaar 29 beter weerde tegen een economische krimp dan Nederland als geheel, gaat het herstel in 21 ongeveer even traag (figuur 2). Figuur 2: Landelijke en regionale groeiverwachting ,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,% Provincie Utrecht Nederland Bron: 29 CBS, ramingen ING Economisch Bureau voor 21 en 211, juni 21. Voor de provincie Utrecht wordt een economische groei verwacht van 1,3% in 21 en 2,% in 211. Dit komt omdat de provincie Utrecht relatief weinig industrie heeft, terwijl dit juist dé sector is die als eerste en als snelste herstelt. De regio Utrecht-West heeft veel bouwbedrijven binnen de grenzen en blijft daardoor zelfs achter bij de landelijke groei, met een verschil van,3% punt. Ook Houten kent relatief weinig industrie en daarnaast de nodige bouwnijverheid. Vanuit dit opzicht heeft Houten geen betere uitgangspositie, wat betreft de sectorstructuur in relatie tot de verwachte economische groei, dan de provincie Utrecht. Bedrijvigheid Het aantal nieuwe bedrijven in Houten overtreft het aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen De volgende twee figuren geven het aantal nieuwe bedrijven weer in de gemeente Houten en het aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen. 3

4 Figuur 3: Nieuwe bedrijven in Houten* e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw Starters Oprichtingen * De groep starters betreft nieuwe bedrijven die zich in Houten vestigen. Bij oprichtingen gaat het om bestaande bedrijven die nieuw in Houten komen, maar geen starter zijn. Het gaat daarbij vooral om nevenvestigingen en dochterondernemingen. Bron: Kamer van Koophandel. Het ondernemerschap lijkt in Houten - net als landelijk - niet te lijden te hebben gehad onder de crisis. Het aantal starters en oprichtingen overtreft de gehele periode het aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen (zie ook figuur 4). Deels is dit te danken aan de vestiging van nieuwe bedrijven op de Houtense bedrijventerreinen, deels komt dit door uitbreiding van de inschrijvingsplicht per 1 juli 28 en deels ook door maatschappelijke veranderingen (o.m. opkomst ZZP-ers, w.o. ook in de zorgsector). De hoeveelheid starters bleef heel 27 en 28 behoorlijk op niveau en neemt zelfs weer toe sinds het tweede kwartaal 29. Ook het aantal oprichtingen bleef in 27 en 28 op niveau en laat vanaf begin 29 een gunstig beeld zien. Figuur 4: Bedrijfsopheffingen en faillissementen in Houten e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw Opheffingen bedrijven Faillissementen & Surseances Bron: Kamer van Koophandel. Het aantal opheffingen van bedrijven neemt elk jaar gestaag toe, waarbij het einde van het jaar telkens een piek laat zien. 2 Het aantal faillissementen en surseances laat een toename zien vanaf het eerste kwartaal 28. Het gaat echter in absolute zin om kleine aantallen. 2 Stoppen aan het einde van het jaar betekent geen nieuwe jaarrekening starten. Financieel en fiscaal gezien is dat een aantrekkelijk moment om te stoppen voor een bedrijf. 4

5 Arbeidsmarkt en inkomen Dit deel van de crisismonitor behandelt de thema s arbeidsmarkt en inkomen. Daarbij wordt ingegaan op de werkloosheidscijfers, de ontwikkeling van vacatures, de resultaten van Vakwerk Houten, het aantal WW- en WWB-uitkeringen en de vraag om schuldhulpverlening in Houten. Arbeidsmarkt Een belangrijke indicator voor de economische situatie betreft het aantal werklozen. In de onderstaande grafieken wordt bekeken hoe het er met de werkloosheid in Houten voorstaat. Naast de algemene ontwikkeling wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de werkloosheid naar leeftijd en geslacht. Werkloosheid neemt toe, maar lichte verbetering in 21 De onderstaande figuur geeft weer hoe het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW ers) zich ontwikkeld in Houten sinds 27. Figuur 5: Werkloosheid (Niet Werkende Werkzoekenden*) in Houten * Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Bron: (Landelijke arbeidsmarktinformatie). Vanaf begin 29 neemt het aantal niet-werkende werkzoekenden gestaag toe in Houten met als dieptepunt februari 21. Recentelijk neemt het aantal weer iets af. Landelijke cijfers laten een vergelijkbaar beeld zien. Het percentage werklozen ten opzichte van de Houtense beroepsbevolking is in 29 2,8%. In 27 was dit nog 1,4%. Werkloosheid laat met name onder jongeren toename zien De volgende twee figuren laten de ontwikkeling van de werkloosheid naar leeftijd en geslacht zien. 5

6 Figuur 6: NWW naar geslacht en leeftijd in Houten Bron: (Landelijke arbeidsmarktinformatie). In 21 zijn er absoluut gezien ongeveer anderhalf keer zoveel jarigen als jarigen niet werkende werkzoekenden. Verder blijkt dat de werkloosheid onder vrouwen en mannen nagenoeg gelijk is begin 21. Het aantal niet werkende werkzoekenden in de leeftijdscategorie jaar is absoluut gezien wat minder groot. Kijken we echter naar de relatieve cijfers (figuur 7), dan blijkt dat met name jongeren worden getroffen door de economisch verslechterende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Het eerste trimester van 21 laat zelfs een sterke stijging zien van het aantal werkzoekenden onder jongeren. Ook landelijk zijn het de jongeren die het meest hinder ondervinden van het economisch tij bij het vinden van een baan. Figuur 7: NWW naar geslacht en leeftijd in Houten, geïndexeerd januari 27 = 1 Bron: (Landelijke arbeidsmarktinformatie). Aantal arbeidsplaatsen neemt toe Positief is dat het aantal arbeidsplaatsen in Houten in 29 wederom is toegenomen tot in totaal (stijging van 7%). Eind 27 waren dit er nog De stijging is onder meer te danken aan nieuwe bedrijven die zich in Houten hebben gevestigd. 3 3 Een deel van deze stijging is echter ook te wijten aan een registratie-effect. Beroepsgroepen die voorheen niet werden geregistreerd in het bestand van de Kamer van Koophandel, worden sinds 29 wel opgenomen, waardoor deze ook in de telling van het Provinciaal Arbeids register zichtbaar zijn geworden. 6

7 Aantal vacatures UWV Werkbedrijf blijft ver achter bij het aantal werkzoekenden Kijken we echter naar de ontwikkeling van het aantal vacatures in Houten (figuur 8) dan blijkt dat het aantal vacatures dat in Houten geregistreerd staat bij het UWV Werkbedrijf, ver achter blijft bij het aantal werkzoekenden in Houten. Hierbij moet overigens worden aangetekend dat mensen die werk zoeken zich ook regionaal oriënteren op openstaande vacatures. Omgekeerd zullen werkzoekenden uit andere gemeenten zich ook interesseren voor vacatures in Houten. Bovendien wordt de vacaturemarkt maar deels (gezegd wordt 1%) bestreken door het UWV. Figuur 8: Vacatures UWV Werkbedrijf Houten Bron: (Landelijke arbeidsmarktinformatie). Uit de cijfers komt naar voren dat het aantal nieuw gemelde vacatures zich de afgelopen jaren elke maand tussen de 1 en 4 bevindt, met een uitschieter naar boven afgelopen januari. Na een dip het eerste half jaar van 29, loopt het aantal openstaande vacatures weer wat op. Helft deelnemers Vakwerk is aan het werk Effectieve re-integratie in de arbeidsmarkt vereist maatwerk. Daarom kiest de gemeente Houten voor Vakwerk Houten, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en het ROC Midden Nederland (ROCMN). Vakwerk Houten begeleidt potentiële werknemers met een bijstandsuitkering naar economische zelfstandigheid. Onderstaand figuur laat zien hoe het er momenteel voorstaat met de deelnemers aan Vakwerk. Figuur 9: Aantal aanmeldingen en geplaatste deelnemers Vakwerk Houten jan 1 febr 1 mrt1 apr 1 mei 1 Aantal aanmeldingen Totaal aantal aan het werk (betaald: lopende het traject en duurzaam) Aantal aan het werk met behoud van uitkering Bron: Vakwerk Houten. 7

8 Begin januari 21 was sprake van in totaal 16 aanmeldingen bij Vakwerk 4. De helft van deze aangemelde deelnemers was op dat moment aan het werk (51%), waarbij bijna één op de vijf van het totaal aantal deelnemers (18%) duurzaam is uitgestroomd. Naast deze 51% was begin januari 8% van de deelnemers aan het werk met behoud van uitkering (vrijwilligerswerk, taalstage of werkervaringsplek). Eind mei 21 is het totaal aantal aanmeldingen gestegen tot in totaal 24. Van deze groep is 5% aan het werk, waarbij één op de vier van het totaal aantal deelnemers (24%) duurzaam is uitgestroomd. Daarnaast werkt op dat moment 14% met behoud van uitkering. Inkomen Aantal WW-uitkeringen stijgt De onderstaande figuur laat de invloed van de crisis zien op het aantal werkloosheidsuitkeringen. Figuur 1: WW-uitkeringen (einde kwartaal) in Houten e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Bron: CBS Sociale Zekerheid op Maat. Het aantal WW-uitkeringen loopt sinds het vierde kwartaal 28 op in Houten. Dit is gelijk de landelijke trend. Aantal bijstandsuitkeringen stijgt Houtenaren die onvoldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, kunnen bij de gemeente een bijstanduitkering aanvragen. Zij moeten daarbij als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV. De volgende figuur laat zien hoe het is gesteld met het aantal WWBuitkeringen in Houten. 4 Het betreft het totaal aantal aanmeldingen sinds 1 januari 29. Vanaf die datum wordt een nieuwe registratie bijgehouden. Dit na een eerste startfase van Vakwerk in 27 en 28. Bij de start van de nieuwe registratie op 1 januari 29 werd reeds uitgegaan van 76 aanmeldingen, afkomstig uit de eerste fase. 8

9 Figuur 11: WWB-uitkeringen < 65 jaar in Houten Bron: Sociale Zaken/ GWS4All (via WISz). Het aantal WWB-uitkeringen is in de loop van 29 toegenomen, zoals ook werd verwacht. De economische crisis heeft duidelijk effect op het aantal mensen dat, eventueel na een WW-periode, afhankelijk wordt van een bijstandsuitkering. De landelijke stijging in de WWB over 29 bedroeg 9%. De stijging in Houten ligt op hetzelfde niveau. Momenteel is overigens sprake van een lichte daling. De verwachting is echter dat uiteindelijk het aantal bijstanduitkeringen in 21 verder zal toenemen. Aantal aanvragen algemene bijstand neemt toe sinds de tweede helft van 29 De hoeveelheid aanvragen van algemene bijstand per maand, (verkorte) bijzondere bijstand 5 en de langdurigheidtoeslag 6 in de periode worden in onderstaand figuur weergegeven. Figuur 12: Aanvragen algemene bijstand (WWB), bijzonder bijstand en langdurigheidtoeslag in Houten Bron: Sociale Zaken/ GWS4All (via WISz). 5 Bijzondere bijstand betreft een eenmalige uitkering die een inwoner kan aanvragen indien deze noodzakelijke kosten heeft die hij/zij niet van het inkomen kan betalen. 6 Langdurigheidstoeslag betreft een jaarlijkse toeslag die een inwoner kan ontvangen als deze langdurig een laag inkomen heeft en geen zicht heeft op inkomensverbetering. 9

10 Het aantal aanvragen algemene bijstand per maand neemt toe sinds de tweede helft van 29. Het aantal aanvragen verkorte bijzondere bijstand en bijzondere bijstand schommelt de laatste jaren respectievelijk rond de 1 en 2 per maand. De aanvragen langdurigheidtoeslag laten een wat grilliger verloop zien. De eerste piek halverwege 29 kan worden verklaard door een nieuwe verordening die eind februari 29 is vastgesteld. In afwachting van deze verordening (landelijke wetgeving), zijn veel aanvragen een tijd lang aangehouden. De nieuwe verordening had tot gevolg dat de referteperiode is verlaagd van 5 naar 3 jaar. Het gaat daarbij om de periode gedurende welke iemand een laag inkomen heeft gehad waarbij het inkomen niet uitkwam boven 12% van de bijstandsnorm. Deze bovengrens van 12% is eveneens aangepast en was voor de nieuwe wetgeving 1%. Door deze wijzigingen komen nu meer mensen in aanmerking voor een langdurigheidtoeslag. De tweede piek eind 29 betrof een inhaalslag door extra inzet van personeel op de afhandeling van alle openstaande aanvragen voor het einde van dat jaar. De vraag om schuldhulpverlening neemt toe De crisis heeft ook zijn weerslag op het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, zoals uit figuur 13 blijkt. Figuur 13: Aantal lopende dossiers schuldhulpverlening in Houten Bron: Sociale Zaken gemeente Houten. Vanaf september 29 zien we een grote toename van het aantal lopende dossiers schuldhulpverlening. Ook de complexiteit van de schuldenproblematiek neemt toe. Betrouwbare cijfers met betrekking tot schuldhulpverlening van voor 29 zijn helaas niet beschikbaar. Woningmarkt en vastgoed In dit laatste deel van de crisismonitor worden de ontwikkelingen met betrekking tot de woningmarkt in Houten en de omliggende regio behandeld. Het gaat daarbij om de bestaande koopwoningen en de sociale huursector. Daarnaast worden binnen het thema vastgoed de onderwerpen woningbouwplanning, de uitgifte van bedrijfsterreinen en de leegstand op de kantorenmarkt behandeld. Woningmarkt De economische teruggang heeft zijn weerslag op de woningmarkt in de provincie Utrecht en de gemeente Houten. In de voorgaande crisismonitor (oktober 29) is beschreven hoe de dynamiek op de woningmarkt afnam door een daling van het consumentenvertrouwen en de crisis op de 1

11 kapitaalmarkt. De gevolgen op de bestaande koopwoningmarkt waren: dalende prijzen, een afname van het aantal transacties en een toename van de verkooptijden. De markt laat nu echter een licht herstel zien. Provinciale markt herstelt zich licht, maar nog steeds weinig doorstroom Hoewel het aantal verkochte woningen op de provinciale woningmarkt zich enigszins lijkt te stabiliseren vanaf het 2 e kwartaal van 29 en de prijzen in deze periode voor eengezinswoningen weer licht stijgen, is de doorstroming in de bestaande bouw nog altijd gebrekkig. Transacties komen moeizaam tot stand, vanwege lange onderhandelingsprocessen en de vertraging in financieringsprocessen. Dit vertaalt zich in stijgende verkooptijden. Houtense markt laat eveneens licht herstel zien Over het algemeen geldt dat de ontwikkelingen op de Houtense woningmarkt minder gelijkmatig zijn dan in de provincie (figuur 14). Dit maakt de ontwikkeling wat minder voorspelbaar. Dit is onder meer zichtbaar in de schommeling van de verkooptijden. In het bijzonder geldt dit voor het functioneren van de relatief kleine markt voor bestaande koopappartementen (zie ook het kopje verderop in dit stuk Appartementenmarkt in Houten kleine fluctuerende markt ). Figuur 14: Transactieprijs en looptijd NVM woningen in Houten (Op basis van mediaan. Transactieprijs in euro's en looptijd in dagen.) e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw Transactieprijs appartementen Looptijd appartementen Transactieprijs eengezinswoningen Looptijd eengezinswoningen Bron: NVM. In het 2 e kwartaal 29 trad ook op de woningmarkt in Houten een licht herstel in. Dit is onder andere te zien in een stijging van de verkoopprijzen van bestaande eengezinswoningen. In het eerste kwartaal 21 is de verkoopprijs (mediaan 7 ) van een bestaande eengezinswoning in Houten ,-. (t.o.v ,- een jaar eerder). De mediane verkoopprijs van bestaande koophuizen ligt momenteel in Houten slechts 5% lager dan deze was voor het begin van de crisis in de zomer van 27. De meeste huizenbezitters ondervinden dan ook geen kapitaalproblemen bij verhuizing. Ook in Houten gebrekkige doorstroom Evenals in de provincie is ook in de gemeente Houten sprake van een gebrekkige doorstroming. Op de Houtense koopwoningmarkt zijn in de 2 e helft van 29 minder woningen verkocht (lichte afname transacties) en neemt ook het aanbod af (figuur 15). 7 De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 5% van de getallen boven de mediaan ligt en 5% van de getallen onder de mediaan. Het werken met een mediaan in plaats van een gemiddelde, verdient op een relatief kleine woningmarkt als die in Houten de voorkeur. Dit omdat enkele huizen die uitschieten naar boven dan wel beneden in prijs of verkooptijd (zogenaamde uitbijters ), het gemiddelde drastisch kunnen beïnvloeden. Dit vertroebelt het zicht op de gemiddelde trend. 11

12 Figuur 15: Aanbod en opname NVM woningen in Houten e kw 2e kw 2e kw 2e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw Opname Aanbod Bron: NVM. Huishoudens stellen een verhuizing langer uit en halen de woning van de markt (met name hoek- en tussenwoningen). Hier speelt ook de relatief dure lokale woningvoorraad een rol. Goedkopere woningen zijn meer in trek en in Houten is juist in dit segment weinig aanbod. Wel is er veel aanbod in het dure segment (vraagprijs > 35.,-). Maar potentiële kopers wachten af. In het eerste kwartaal van 21 lijken overigens zowel het aantal transacties als het aanbod weer wat toe te nemen. Appartementenmarkt in Houten kleine fluctuerende markt Op de markt van bestaande koopappartementen houden forse prijsdalingen aan tot en met het 3 e kwartaal van 29 (prijsniveau van ), om daarna weer te stijgen tot in het eerste kwartaal van 21 (figuur 14). Dit terwijl de prijzen op provinciaal niveau al stabiel zijn sinds begin 29. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds is de markt voor duurdere appartementen minder in trek (en deze kende in Houten zelfs een kopersstaking tot en met het 3 e kwartaal van 29). Anderzijds geldt dat fluctuaties op lokaal niveau of op een kleiner segment van de woningmarkt (de Houtense woningvoorraad bestaat slechts voor klein deel uit appartementen) sterker waarneembaar zijn. Dit vanwege het geringere aantal woningen en woningzoekenden dat zich in een bepaalde periode aandient op de woningmarkt. Sociale huurwoningmarkt staat steeds meer onder druk De sociale huurwoningmarkt is (door regelgeving) een regionale markt. Vanaf 25 is sprake van een enorme verslechtering van de slaagkans. Zo is de voor verhuur herbezetbare regionale woningvoorraad gedaald van ruim 7. woningen naar ruim 5. in 29. Tegelijkertijd is het aantal actief woningzoekenden regionaal gestegen van 33. naar 42.. In Houten is een vergelijkbare beweging zichtbaar: minder doorstroming vanuit de huursector naar de koopsector en (mede daardoor) minder doorstroming binnen de huursector en daarnaast meer geregistreerde woningzoekenden. Eind maart 21 staan in het regionale systeem circa 8. Houtense huishoudens als woningzoekend geregistreerd (in 25 waren dit er nog ruim 5.). Hiervan is circa 1% actief op zoek naar een huurwoning. Het overig deel staat in feite ingeschreven om wachttijd op te bouwen. Vastgoed Planning woningbouw zal komende jaren waarschijnlijk vertragen Voor de periode geldt in totaal een bouwopgaaf van zo'n 2. woningen. Het leeuwendeel wordt gebouwd in Zuid-Oost en Zuid-West. De woningmarkt in Houten kent echter nog steeds een gebrekkige doorstroming. Bovendien kampt de koopwoningmarkt in Houten met meer fluctuaties als de woningmarkt in de provincie. Gezien de huidige economische situatie, noodzaakt dit tot een heroverweging van het huidige instrumentatrium dat wordt ingezet om te komen tot een 12

13 prognose. Wellicht zal dit in de loop van dit jaar leiden tot een bijstelling van de huidige woningbouwprognose. Langere doorlooptijd grondverkoop c.q. planontwikkeling bij uitgifte bedrijfsterreinen Ook bij de uitgifte van bedrijfsterreinen zien we een vertragend effect optreden dat te wijten valt aan de huidige economische situatie (figuur 16). Figuur 16: Uitgifte bedrijfsterreinen (in m 2 ) in Houten Meerpaal Koppeling Weteringhoek Bron: POW, gemeente Houten. Bij bedrijvengebied De Meerpaal heeft de gemeente in 29 te maken gekregen met een langere doorlooptijd van de grondverkoop, respectievelijk de planontwikkeling. Dit ten gevolge van verhoogd risicomanagement door marktpartijen en/of aangescherpte (financierings)eisen door geldverstrekkers en grondeigenaren. Toch is met name door de toevoeging van nieuwe bedrijven op bedrijventerrein de Meerpaal, de werkgelegenheid in Houten verder gegroeid in 29. Geen krapte meer op de kantorenmarkt Houten Tenslotte zien we na een oorspronkelijke krapte op de kantorenmarkt in Houten, sinds 29 een toename in de leegstand optreden (figuur 17). Figuur 17: Leegstand kantoren in Houten en Nederland (in % van voorraad op einde van het betreffende jaar) 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Houten Nederland Bron: DTZ Zadelhoff. 13

14 Begin 28 kende Houten nog de laagste leegstand in Nederland. 8 Deze lag zelfs met zo n 3% onder de algemeen gehanteerde 5% frictieleegstand 9. Ook in de voorliggende jaren 26 en 27 kende de kantorenmarkt in Houten een geringe leegstand van rond de 7%. De leegstand voor kantoren is echter in 29 fors gestegen (nu zo n 1%). Desalniettemin ligt in Houten het leegstandspercentage nog steeds onder het nationaal gemiddelde (13,3% in 29). 8 Onder de 56 gemeenten die DTZ Zadelhoff jaarlijks in beeld brengt. 9 Voor de normale verhuizingen binnen de kantorenmarkt is minimaal 5% (frictie)leegstand nodig. 14

Crisismonitor september 2010

Crisismonitor september 2010 Crisismonitor september 21 Samenvatting Economie en bedrijvigheid Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog altijd negatief, maar laat deze zomer wel een licht herstel zien. Positief is dat het aantal

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Crisismonitor maart 2011

Crisismonitor maart 2011 Crisismonitor maart 211 Samenvatting Economie en bedrijvigheid Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog altijd negatief, maar laat een verder herstel zien. Positief is dat het aantal nieuwe bedrijven

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 213: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Vanaf 212 worden de belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 214 Economie en bedrijvigheid Consumentenvertrouwen Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor oktober 2011

Crisismonitor oktober 2011 Crisismonitor oktober 2011 Samenvatting Economie en bedrijvigheid Het consumentenvertrouwen in Nederland is opnieuw gedaald. Herstel van het vertrouwen heeft niet doorgezet. Positief is dat het aantal

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2010 2 Positieve ontwikkelingen, blijvende onzekerheid De Brabantse economie vertoont een lichte verbetering. Dit komt onder meer tot uiting in de groei van het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door Datum 1 april 2009 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie