FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr Plaats in de organisatie De communicatieambtenaar-systeembeheerder werkt onder leiding van de O.C.M.W.-secretaris.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 950. 1. Plaats in de organisatie De communicatieambtenaar-systeembeheerder werkt onder leiding van de O.C.M.W.-secretaris."

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 950 DEEL 2: FUNCTIE Fct. nr. AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIE-SYSTEEMBEHEER communicatieambtenaar-systeembeheerder 1. Plaats in de organisatie De communicatieambtenaar-systeembeheerder werkt onder leiding van de O.C.M.W.-secretaris. 2. Functie -analyse 2.1. Doelstelling van de functie De communicatieambtenaar-systeembeheerder functioneert in een dubbele functie: Als communicatieambtenaar instaan voor het uitbouwen van het communicatiebeleid, inclusief verzorgen van publicaties en brochures, instaan voor de bewaking van een uniforme huisstijl, toezien dat bestuursdocumenten in correcte en verstaanbare taal zijn opgesteld, instaan voor folderbeheer, algemene rondleidingen verzorgen enz. Als systeembeheerder instaan voor de interne begeleiding van de eindgebruikers van zowel de hardware als de software en adviseren inzake informaticabeleid en onderhouden van de relaties met de leveranciers van hard- en software Inhoud van de functie - tav interne cliënten Als communicatieambtenaar: 1. Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten, inzonderheid wat de communicatieve aspecten betref o.a. toezien dat bestuursdocumenten in correcte en verstaanbare taal zijn opgesteld, instaan voor het folderbeheer enz. 2. Ontwikkelen van en controleren op het gebruik van een uniforme huisstijl in alle O.C.M.W.-diensten 3. Contacten met de verschillende O.C.M.W.-diensten in het kader van ondersteuning, begeleiding, probleemanalyse en -oplossing, vnl. i.v.m. de aspecten communicatie. Als systeembeheerder: 1. Beheer van de in het O.C.M.W. gebruikte informatica-apparatuur en software: o.a. beveiliging opgeslagen gegevens, nemen van back-ups, gedragscode pc-gebruikers, enz. 2. Installeren software op pc s en netwerken i.s.m. de leveranciers 3. Opstarten nieuwe programma s 4. Ondersteuning van pc-gebruikers in geval van informaticaproblemen 5. Organisatie opleiding personeel, zowel intern als extern i.s.m. vormingsambtenaar, staat zo mogelijk zelf in voor opleiding on-site 6. Coördinatie van interne informatiestromen via de computer 7. Organisatie (intern en extern) 8. Instaan voor het dagelijks beheer en verder uitbouwen van de website van het O.C.M.W. en het Sociaal Huis 1

2 9. Correct en tijdig doorgeven van alle gegevens nodig voor de administratieve verwerking door andere diensten (secretariaat, financiële dienst, ontvangerij, ) 10. Zorgvuldig bijhouden van een geactualiseerde inventaris van de in het O.C.M.W. aanwezige informatica-apparatuur en -toepassingen i.s.m. de econoom-boekhouder 11. Nauw samenwerken met de interne backups-systeembeheer - tav externe cliënten als communicatieambtenaar: 1. De functie van communicatieverantwoordelijke is sterk communicatief gericht en houdt in dat op een vlotte wijze contacten moeten kunnen gelegd worden met externe instellingen en personen, bewonersgroepen, verenigingen, enz. 2. Verzorgen van publicaties en brochures 3. Voorbereiden van persmededelingen en - artikelen 4. Verzorgen van rondleidingen in de O.C.M.W.-diensten als systeembeheerder: 1. Als contactpersoon optreden van leveranciers hard- en software en assistentie verlenen bij interventies ter plaatse 2. Bijhouden en controleren van interventieverslagen - tav O.C.M.W.-secretaris als communicatieambtenaar: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid als systeembeheerder: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde informaticabeleid zoals adviseren i.v.m. invoeren nieuwe toepassingen en aankoop en vervanging van nieuwe informatica-apparatuur 2. Een bijdrage leveren bij het beleidsvoorbereidend werk zoals o.a. budgetvoorstellen doen in het kader van de opmaak van het budget en de meerjarenplanning - verruimende bepalingen Op verzoek van de secretaris en in het belang van de goede werking van het O.C.M.W., kan de communicatieambtenaar-systeembeheerder ook belast worden met andere taken, zonder dat zijn/haar hoofdopdracht in het gedrang komt. 2

3 2.3. Aard van de functie Verantwoordelijkheidsdomein - De communicatieambtenaar-systeembeheerder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de taken en opdrachten behorende tot zijn werkgebied en staat in voor een kwalitatieve uitbouw en optimalisatie van het communicatiebeleid en het systeembeheer Specifieke moeilijkheidsgraad van de functie - Kunnen omgaan met verschillende zaken tegelijk Voornaamste contacten in de functie De contacten in deze functie liggen op verschillend vlak. Intern: collega s andere O.C.M.W.- diensten, O.C.M.W.-secretaris, O.C.M.W.-ontvanger (financieel beheerder), O.C.M.W.-voorzitter, Extern: diverse diensten en organisaties waaronder leveranciers hard- en software, personen die een rondleiding wensen, lokale pers,... enz. 3

4 2.4. Functieprofiel Uitvoering van de taak - Vakkennis: Grondige kennis van de onderrichtingen m.b.t. informatie en communicatie, openbaarheid van bestuur e.d.m. Grondige kennis van de werking en de organisatie van de verschillende O.C.M.W.-diensten (organogram, uitgeoefende taken,...), het Sociaal Huis en overheidsinstellingen (organisatie, bevoegdheidsverdeling,...) Basiskennis van de O.C.M.W.-wet en het administratief toezicht Talenkennis : correct Nederlands, basiskennis Frans en Engels (schrijven en spreken) Volgen van de bestuurlijke actualiteit en het lokaal verenigingsleven. Grondige praktische kennis van informatica en netwerkbeheer in een O.C.M.W.-context - Technische vaardigheden: De aangehaalde vakkennis kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk Instaan voor het systeem- en netwerkbeheer van de O.C.M.W.-computerinstallatie Hanteren van administratief-technische vaardigheden, o.a. mondeling en schriftelijk vlot en correct kunnen communiceren en verslag uitbrengen - Gebruik van uitrusting en/of materieel: Tekstverwerking, rekenblad en presentaties op PC (Word, Excel, Powerpoint,...) Vaardig omgaan met computersystemen (Windows, bestandsbeheer, printer, ) Kunnen gebruiken van andere softwareprogramma s (Excel, Access, Dreamweaver, ) en O.C.M.W.-gebonden softwareprogramma s - Probleemoplossing: Kunnen analyseren, oplossen en voorstellen formuleren n.a.v. complexe problemen Dagdagelijkse problemen zelfstandig kunnen oplossen - Systematiek in het werk: Efficiënte en effectieve organisatie en planning van het uit te voeren werk (respecteren van redelijke termijnen m.b.t. de afhandeling van dossiers, goed kunnen inschatten van de mate van prioriteit, evenwichtige werkverdeling, e.d.m.) Persoonlijke vaardigheden in de functie - Zelfstandigheid : De toevertrouwde taken zelfstandig kunnen uitvoeren (cfr. opstellen van artikelen informatieblad, persmededelingen, brochures, ontwerpen O.C.M.W.- huisstijl, verzorgen van rondleidingen of updaten van website enz.). Complexe dossiers volledig zelfstandig tot een goed einde kunnen brengen. - Verantwoordelijkheid: Bekommerd zijn om de goede organisatie en werking, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van zowel het communicatieluik als het luik systeembeheer De optimale invulling van de functie ter harte nemen Opdrachten die eigen zijn aan de functie niet doorschuiven of afschuiven op anderen (b.v. verantwoordelijkheid opnemen bij het vaststellen van problemen inzake interne en externe communicatie) - Aanpassingsvermogen: Flexibiliteit inzake schommelingen in de werkdruk (tijdsgebonden afwerking, piekbelas- 4

5 ting,...) Stressbestendig zijn Kunnen omgaan met positieve en negatieve feedback Flexibiliteit inzake nieuwe functie-inhouden of nieuwe beleidsopties die van invloed zijn op de functie Vreemde materie voldoende vlug kunnen instuderen voor bvb. het voorlichten van pers en bevolking - Nauwkeurigheid: Opdrachten zorgvuldig en correct kunnen uitvoeren (zonder fouten, volledig, enz.): o.a. zorgvuldig bijhouden en behandelen van te publiceren berichten, zorgvuldig bijhouden en controleren van interventieverslagen van leveranciers hard- en software, enz.) Een punt maken van perfect afgeleverde producten en diensten - Werktempo: De functie uitvoeren met een behoorlijk en regelmatig werktempo In staat zijn om tijdens een periode van hogere werkdruk het normale werktempo op te drijven - Initiatief: Zeer creatief zijn: mogelijkheden aanbrengen ter verbetering van de interne organisatie, de werking van de eigen dienst (meer efficiënte en/of gebruikersvriendelijke systemen en werkmethodes in de aangeboden dienstverlening) Zeer dynamisch zijn: geen afwachtende houding aannemen, maar starten of actie nemen Personeel stimuleren voor beter gebruik van de informaticamiddelen, voor een open vorm van communicatie Zich niet louter beperken tot opgelegde taken - Professionele ontwikkeling: Groeien aan bekwaamheid, maturiteit, charisma in de functie Leren uit de eigen werkervaring Bereid zijn om zich verder bij te scholen (opvolgen van de wetgeving, verplichte vorming in het kader van de functionele loopbaan, bijwonen van en verslag uitbrengen over studiedagen,...) Klantgerichte aspecten in de functie - Gericht op klantentevredenheid: Voorwaarden creëren voor een klantvriendelijke dienstverlening (intern + extern) Een vriendelijke, beleefde, hulpvaardige houding aannemen ten aanzien van de klant. De klant trachten tevreden te stellen (binnen het kader van een correcte en objectieve toepassing van de geldende voorschriften) Indien de gestelde vraag niet kan beantwoord worden, de klant doorverwijzen naar een andere dienst of instantie (binnen of buiten het O.C.M.W.) - Inlevingsvermogen in de wereld van de klant: Zich inleven in de noden en behoeften van de klanten (intern + extern) Zeer grote luisterbereidheid bij uiteenzetten van probleem, klachten,... door de klant Vragen aan de klant opvolgen bij ontbrekende of onvolledige antwoorden - Respect voor de opvattingen van de klant: De eigen opvattingen en waarden van de klant respecteren en zich onthouden van discussie omtrent deze waarden Met andere maatschappelijke opvattingen en culturen kunnen omgaan De nodige discretie t.o.v. de individuele klant/individuele dossiers in acht nemen 5

6 - Samenwerking met de klant: Een goede werkrelatie hebben met de klant: zaken samen bespreken, overleg plegen, gemaakte afspraken nakomen, enz. Spontaan informatie verstrekken of de nodige toelichting verschaffen, maar vermijden om ongevraagd overbodige informatie te verstrekken (om verwarring te voorkomen) - Spreken op niveau van de klant: Een taal gebruiken (schriftelijk en mondeling) die aangepast is aan het niveau, de leeftijd en de achtergrond van de klant/doelgroep (bevolking, pers, mandatarissen, personeel,...) Gebruik van vreemde taal indien noodzakelijk en mogelijk Organisatieaspecten in de functie - Aangepast voorkomen en gedrag: Het voorkomen en het gedrag aanpassen aan de functie (kledij, verzorging, algemene omgangsvormen,...) Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie, inzonderheid met personeels- en persoonsgebonden gegevens en ontwerpen (van nog niet officieel genomen) beslissingen Voorzichtigheid bij het verstrekken van gegevens (dubbel checken) Respect hebben voor de deontologie van de functie - Bijdrage tot samenwerking/teamgeest: Een goede werkrelatie hebben met leidinggevende, en collega s: zaken samen bespreken, overleg plegen, gemaakte afspraken nakomen, respect hebben voor het geleverde werk, enz. Een constructieve bijdrage leveren tot een goede samenwerking en teamgeest - Werkverdeling met collega s: Kunnen samenwerken met andere O.C.M.W.-diensten, indien nodig zelf bepaalde administratieve taken overnemen Bezorgdheid om het globaal functioneren van de organisatie (intern + extern) - Zorg voor werkmaterieel: Bezorgdheid om het economisch en zorgzaam gebruik en het periodiek onderhoud van het beschikbaar materieel - Engagement in de organisatie: Zich zeer loyaal opstellen t.o.v. het O.C.M.W.-bestuur Geëngageerd meewerken aan de verdediging en de uitvoering van de genomen beslissingen, niet alleen naar de letter maar ook naar de geest Zeer grote bezorgdheid om het positief imago van het O.C.M.W. 3. Aanwervings- en benoemingsvoorwaarden Deze functie wordt begeven bij aanwerving of bij bevordering: - Bij aanwerving: - houder zijn van het diploma van gegradueerde communicatiebeheer (optie bedrijfscommunicatie, optie pers en voorlichting of optie public relations) - slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen. - Bij bevordering: 6

7 - Toeganggevende graden: alle administratieve graden van niveau C met minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C - Houder zijn van het diploma van gegradueerde communicatiebeheer (optie bedrijfscommunicatie, optie pers en voorlichting of optie public relations) - vast benoemd zijn - voldoen aan de nationaliteitsvereisten zoals voorzien bij de aanwervingsvoorwaarden onder artikel 5 van het administratief statuut - zich in een administratieve toestand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden - De titularissen van een deeltijds ambt, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, komen slechts in aanmekering voor bevordering tot deeltijdse of voltijdse ambten op voorwaarde dat hun prestaties bij het bestuur en er buiten een voltijdse prestatie niet overtreffen. - Voor de bevordering van een lager naar een hoger niveau moet het personeelslid: 1. de minimaal vereiste anciënniteit hebben; 2. gunstig geëvalueerd zijn bij de laatste evaluatie; 3. slagen voor het bevorderingsexamen waarvan het programma gelijkwaardig moet zijn aan het wervingsexamen; 4. Functiewaarderingsniveau - Niveau : B - Weddenschaal : B1-B3 5. Specifieke beoordelingscriteria Eerste beoordelaar: Tweede beoordelaar: Criterianummers: Secretaris Geen 7

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef 9 1082 Brussel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 1 Situering... 3 2 Toepassingsgebied... 3 3 Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID...

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Maatschappelijk werker welzijn Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

HR-deskundige (B1-B3)

HR-deskundige (B1-B3) Aanwervingsprocedure HR-dienst HR-deskundige (B1-B3) I. Afdeling en dienst Vanuit de afdeling interne zaken worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten Functiebeschrijvingen Sociaal Fonds Podiumkunsten voor de podiumkunsten Onderzoek uitgevoerd voor en door Sociaal Fonds Podiumkunsten met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken Graadnaam: Hoofdmedewerker Dienst: - Functionele loopbaan: C4 C5 Subdienst: - Doel van de entiteit Beschrijving van de

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie