Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding"

Transcriptie

1 Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Datum 19 juni 2014 Status Definitief 1

2 Toelichting Het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, het consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet werken vanaf 2015 in het Kulturhus onder één dak. Deze vijf organisaties vormen daarmee de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, basisonderwijs en kinderopvang in Stompwijk. Voor het Kulturhus is er draagvlak in Stompwijk. De toekomstige gebruikers hebben overeenstemming over de eisen en wensen ten aanzien van de toekomstige voorziening, wat zij hiervoor aan huur en servicekosten willen en kunnen betalen en hoe de toekomstige samenwerking er straks uitziet. Dat is vastgelegd in een programma aan culturele, onderwijs- en opvangfuncties en alle overige functies, waaronder het inrichten van de buitenruimten en parkeerplaatsen conform het Programma van Eisen Kulturhus Stompwijk, zie bijlage 3. Primaire functies in het Kulturhus onder andere klaslokalen, leerpleinen, een peuterspeelzaal, een jeugdsoos, grote zaal, atelier en een huiskamer met mediatheek en stamplek voor de buitenschoolse opvang. In totaal is de ruimtevraag voor deze primaire functies op basis van het programma van eisen 1188 m 2, uitgedrukt in Functioneel Netto Oppervlak, FNO. Het bruto vloeroppervlak zal ongeveer op 1700 m 2 BVO uitkomen, maar is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp van het gebouw. Het Kulturhus kent vijf hoofdgebruikers: de school (706 m 2 FNO), de kinderopvang (56 m 2 FNO), het dorpshuis (320 m 2 FNO) en consultatiebureau (16 m 2 FNO) en de bibliotheek. Omdat behoeften van gebruikers/bezoekers in de loop van de tijd kunnen veranderen, moeten de ruimten in het Kulturhus zoveel als mogelijk fleibel te gebruiken zijn. Functies binnen het Kulturhus kunnen groeien of krimpen. Het gebouwconcept moet dit mogelijk maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg en het schoolbestuur Stichting Panta Rhei hechten een groot belang aan het Kulturhus Stompwijk. De gemeente noch Panta Rhei zien het echter als hun kerntaak om als vastgoedeigenaar en verhuurder op te treden. Zij hebben de voorkeur dat de markt het Kulturhus ontwikkelt en eigenaar wordt van het vastgoed. Het schoolbestuur is eigenaar van de Maerten van den Veldeschool, zowel van de opstallen als de ondergrond (blijft ook eigenaar van de ondergrond). Het schoolbestuur wil voor het Kulturhus als bouwheer optreden als grootste partij binnen het Kulturhus en vanuit haar strategisch beleid ten aanzien van de ontwikkeling van brede scholen. Het Kulturhus is in de ogen van Panta Rhei een vorm van brede school als middelpunt van de wijk waar kinderen, jonderen en (groot)-ouders een leven lang leren, zich ontwikkelen en elkaar hierbij stimuleren. 2

3 Marktpartijen stellen vroegtijdige betrokkenheid bij de planontwikkeling op prijs. Hiertoe is een marktconsultatie gehouden. Het schoolbestuur Panta Rhei en de gemeente willen ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie van de markt gebruiken. Meer specifiek willen de gemeente en Panta Rhei het volgende met de marktconsultatie bereiken: - peilen interesse partijen; - vergroten van de kans op het ontstaan van werkbare coalities om het Kulturhus te realiseren; - toetsen van haalbaarheid van de eisen en wensen; - verkennen haalbaarheid door de scope van het project te versmallen of te verbreden; - interactie over (innovatieve) oplossingen om met een beperkt budget aan de eisen te voldoen; - bezien of een belegger/ontwikkelaar de gehele investering en ontwikkeling kan en wil doen; - bepalen wat de beste aanbestedingsstrategie is. De marktconsultatie Kulturhus laat zien dat de markt interesse heeft in het Kulturhus. Er is met zes (consortia van) partijen gesproken. Kenmerkend voor hun strategie om het Kulturhus haalbaar te maken is ten eerste investeren in duurzaamheid en kwaliteit. De partijen kunnen zo onderhoudskosten, energiekosten en beheerkosten beperken. Voor het Kulturhus is een aanbesteding van Design, Build, Finance, Maintain & Operate, DBFMO, het meest geschikt. Vandaar dat het college en Panta Rhei besloten hebben tot een DBFMO-aanbesteding. De rode draad in de reacties van marktpartijen is dat huurgarantie een voorwaarde is voor de haalbaarheid. Het beleid van de gemeente is om geen garanties te verstrekken, maar de gemeente heeft op 11 maart 2014 daarom een beslissing genomen over het afgeven van een huurgarantie. Om marktfinanciering te bevorderen heeft zij besloten om garant te staan voor de huurinkomsten voor een periode van 10 jaar ter grootte van , prijspeil Voor u ligt de Selectieleidraad voor het project Kulturhus Stompwijk. De aankondiging is tevens bekend gemaakt op de internetsite en de website van de Stichting Panta Rhei: 3

4 Inhoudsopgave Toelichting 2 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding Selectieleidraad Definities Aanbesteder Project DBFMO-Overeenkomst Projectfinanciering Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Planologische procedure[s] Tijdige melding van onvolkomenheden 13 2 Algemene informatie 2.1 Akkoordverklaring Gegadigden Rechtsbescherming forumkeuze Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden Aankondiging en Bekendmaking Taal Informatievoorziening Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Selectiecommissie en andere commissies Communicatie Aansprakelijkheid documenten Gegadigde/Inschrijver/Opdrachtnemer Selectie 3.1 Algemeen Verzoeken tot deelneming Eenmalige betrokkenheid (rechts)personen Gegadigden Artikel 6 Mededingingswet Aantonen technische en organisatorische bekwaamheid Wijzigingen samenstelling Gegadigden, Deelnemers en Belangrijke Onderopdrachtnemers Te overleggen gegevens Uitsluitingsgronden en Wet BIBOB Minimumeisen financieel-economische draagkracht en technische en organisatorische bekwaamheid 23 4

5 3.11 Selectiecriteria Verificatie door Aanbesteder Wegingsfactoren en punten toedeling Selectie 25 4 Bijlagen 28 1 Definities 29 2 Modelformulieren bij verzoek tot deelneming Modelformulier verzoek tot deelneming Modelformulier beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer Modelformulier Aanvullende eigen verklaring Model verklaring financieel-economische draagkracht Model verklaring referentieprojecten Verklaring Uniforme eigen verklaringen aanbestedingen Specificatie bij de selectie (3.13) 46 3 Programma van Eisen (PvE)-Outputspecificatie Situatietekening locatie Stompwijk Situatietekening met contour slakkenlaag Inmeting t.b.v. Kulturhuis 54 4 Ruimtelijk kader Kulturhus 55 5 Model DBFMO-Overeenkomst 56 6 Inkoopvoorwaarden VNG Model voor leveringen/ diensten en inkoopvoorwaarden Panta Rhei 57 7 Social return on investment, 5% regeling 58 5

6 1 Inleiding 1.1 Selectieleidraad In deze Selectieleidraad is de aanbestedingsprocedure beschreven voor het project Kulturhus Stompwijk in de Gemeente Leidschendam-Voorburg, hierna te noemen 'het Project'. De aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase, de selectiefase, worden op basis van minimumeisen en selectiecriteria maimaal vijf geïnteresseerde gegadigden geselecteerd. De geselecteerde gegadigden worden in de tweede fase, de gunningsfase, uitgenodigd tot inschrijving. De aanbesteder hecht eraan gegadigden te selecteren op basis van mededinging en transparantie op een objectieve en non-discriminatoire manier. In hoofdstuk 2 van deze selectieleidraad wordt een globale omschrijving gegeven van het project met hierin aangegeven de projectomvang, eisen en wensen van het schoolbestuur en de overige gebruikers. Hoofdstuk 3 geeft nadere informatie omtrent de selectieprocedure en wordt summier ingegaan op de gunningsprocedure. Hierin worden de minimumeisen omschreven aan welke de gegadigden dienen te voldoen om te worden geaccepteerd als gegadigde en in aanmerking te komen voor nadere beoordeling conform de selectiecriteria. Deze selectieleidraad dient te worden bezien in samenhang met de aankondiging. In geval van discrepantie of strijdigheid tussen de selectieleidraad, de hierbij behorende bijlagen en/of de aankondiging geldt de navolgende rangorde: 1. Selectieleidraad; 2. Bijlagen behorende bij de selectieleidraad; 3. Aankondiging 1.2 Definities Begrippen die in deze Selectieleidraad met hoofdletters zijn geschreven zijn gedefinieerd in deze Selectieleidraad. Een lijst met definities is opgenomen als bijlage Aanbesteder Aanbestedende Dienst: Stichting Panta Rhei, hierna te noemen 'de Aanbesteder' Het adres waar alle door Gegadigden in te dienen niet langs elektronische weg te communiceren stukken moeten worden ingeleverd is: Kantooradres: Overgoo 13 Postcode en plaats: 2266 JZ LEIDSCHENDAM Contactpersoon: A.H. van Bavel, Het adres waar alle door Gegadigden langs elektronische weg in te dienen stukken moeten worden ingeleverd is: adres: 6

7 1.4 Project Het Project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die binnen de uit deze aanbesteding voortvloeiende DBFMO-Overeenkomst moeten worden uitgevoerd Kulturhus Het plan dat betrekking heeft op de integrale ontwikkeling, realisatie, financiering, instandhouding en beheer van het Kulturhus. Hiertoe behoren de huisvestingsopgave, de financieringsopgave, de beheer- en eploitatieopgave, het bouwrijp maken van de locatie en de tijdelijke huisvesting zoals hierna gedefinieerd. Het project heeft een looptijd van 30 jaar. Door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en materialen dient het Kulturhus ten minste 30 jaren als volwaardige huisvesting (voor het onderwijs) te kunnen functioneren Huisvestingsopgave en buitenruimte De huisvestingsopgave van het Kulturhus bestaat uit het ontwikkelen, realiseren onderhouden, verzekeren en in stand houden van de huisvesting en de buitenruimte voor het programma. Hiertoe behoren ook de volgende elementen: renovatie, eigenaar-gebonden belastingen, heffingen en verzekeringen. De periode van de vastgoedeploitatie was onderwerp van de marktconsultatie (30 jaar) en wordt onderdeel van de aanbesteding Participatie Dorpshuis De participatie van Stichting Dorpshuis in het Kulturhus ondertekend in een participatieverklaring op 21 januari 2013 waarin zij kort samengevat verklaart: a. in het te realiseren Kulturhus haar huidige werkzaamheden/activiteiten als spil van het Stomwpijkse verenigingsleven en organisator van uiteenlopende activiteiten voor de wijk voort te zetten; b. in het te realiseren Kulturhus Opslag (34 m 2 FNO), Grote zaal (120 m 2 FNO), Atelier (55 m 2 FNO), Foyer 90 m 2 FNO), Keuken met magazijn (36 m 2 FNO) en Casco Jongerenruimte (75 m 2 FNO) te huren mits de te huren ruimten voldoen aan de eisen en wensen zoals geformuleerd in het programma van eisen. c. een huur- en gebruikscontract aan te gaan met een looptijd van 20 jaar, met een optie tot een verlenging van 20 jaar; d. voor de ruimten een huurbedrag te betalen van (prijspeil 2012, huurprijs wordt jaarlijks geïndeeerd, met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie, in 2013 naar ); e. servicekosten te betalen ter hoogte van , (prijspeil 2012, servicekosten worden jaarlijks geïndeeerd met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie, in 2013 naar ); f. actief te participeren in de samenwerking door deel te nemen in de te ontwikkelen beheerorganisatie en de programmaraad, zodat het facilitair en programmabeheer van het Kulturhus gewaarborgd is. 7

8 1.4.4 Participatie Kinderopvang Zoeterwoude De participatie van Stichting kinderopvang Zoeterwoude, ondertekend in een participatieverklaring op 28 maart 2013, waarin zij samengevat verklaart om: a. in het te realiseren Kulturhus kinderopvang voor peuters vanaf 2 jaar aan te bieden en voor- en vroegschoolse educatie; b. in het te realiseren Kulturhus een peuterruimte (56 m 2 FNO) te huren; c. in het te realiseren Kulturhus het speellokaal (van de school) te gebruiken; d. een huur- en gebruikscontract aan te gaan met een looptijd van 5 jaar, met een optie tot een verlengen van 5 jaar; e. voor de peuterruimte een huurbedrag te betalen van (prijspeil 2012, huurprijs wordt jaarlijks geïndeeerd met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie, in 2013 naar ); de huur is vrijgesteld van BTW f. servicekosten te betalen voor de peuterruimte van (prijspeil 2012, servicekosten worden jaarlijks geïndeeerd, met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie, in 2013 naar 3.786); g. indien mogelijk een beroep te doen op de huurgarantieregeling van het Waarborgfonds Kinderopvang. h. buitenschoolse opvang aan te bieden voor basisschoolleerlingen; i. de foyer van het te realiseren Kulturhus te gebruiken voor buitenschoolse opvang alsmede de volgende multifunctionele ruimten: grote zaal, foyer, speellokaal en atelier; j. een gebruikscontract aan te gaan voor de buitenschoolse opvang met een looptijd van 5 jaar, met een optie tot een verlenging van 5 jaar; k. de voorwaarde te stellen dat er een mogelijkheid is om het huurcontract op te zeggen indien de subsidieverstrekking ophoudt te bestaan, die de gemeente Leidschendam- Voorburg hanteert voor peuterspeelzaalwerk; l. actief te participeren in de samenwerking door deel te nemen in de te ontwikkelen beheerorganisatie en de programmaraad, zodat het facilitair en programmabeheer van het Kulturhus gewaarborgd is. Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd over het gebruik (en onderlinge vergoeding) van de multifunctionele ruimtes van het Dorpshuis en het speellokaal en ruimtes van de school Participatie Bibliotheek De participatie van Stichting de Bibliotheek aan de Vliet, vastgelegd in een participatieverklaring getekend op 19 maart 2013, waarin zij samengevat verklaart om: a. in het te realiseren Kulturhus een actuele en aansprekende collectie boeken en andere media aan te bieden en mee te werken aan een gevarieerd educatief, informatief en cultureel activiteitenprogramma voor Stompwijk; b. in het te realiseren Kulturhus een volwaardig servicepunt te realiseren met de benodigde dataverbindingen, aansluiting op de catalgus van de Bibliotheek aan de Vliet en uitleenapparatuur. 8

9 c. in het te realiseren Kulturhus hiervoor gebruik te maken van de foyer anne huiskamer, het magazijn, de personeelsruimte en kantoorruimte; d. een gebruikscontract aan te gaan met een looptijd van 15 jaar, met een optie tot een verlengen van 5 jaar; e. voor de gemeenschappelijke ruimten die De Bibliotheek aan de Vliet in medegebruik zal hebben geen gebruik-vergoeding te betalen; f. geen servicekosten te betalen Participatie Consultatiebureau De participatie van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGZZHW, samengevat in de schriftelijke afspraken van 6 augustus 2013 om: a. in het te realiseren Kulturhus een consultatiebureau te houden dat een voortzetting vormt van het huidige consultatiebureau in Stompwijk; b. in het te realiseren Kulturhus voor het consultatiebureau een spreekkamer te huren (16 m 2 FNO); c. in het te realiseren Kulturhus voor het consultatiebureau een peuterruimte (van Kinderopvang Zoeterwoude) en een spreekkamer (van de school) te gebruiken; d. een huur- en gebruikscontract aan te gaan met een looptijd van 10 jaar, met een optie tot een verlengen van 10 jaar; e. voor de spreekkamer een huurbedrag te betalen van (prijspeil 2013, huurprijs wordt jaarlijks geïndeeerd met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie); de huur is vrijgesteld van BTW f. servicekosten te betalen voor de spreekkamer van 1206 (prijspeil 2013, servicekosten worden jaarlijks geïndeeerd met het CBS-prijsindecijfer voor de gezinsconsumptie); g. dat JGZZHW samenwerkt met SKZ, de school, het Dorpshuis en bibliotheek ten aanzien van activiteiten die zich richten op (ouders met) jonge kinderen. Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd over het gebruik (en onderlinge vergoeding) van de peuterruimte en ruimtes van de school Participatie Maerten van der Veldeschool De participatie van de Maerten van der Veldeschool in het Kulturhus, waarbij de afspraken in deze overeenkomst worden vastgelegd om: a. op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg in het te realiseren Kulturhus schoolruimtes te realiseren die geschikt zijn voor gelijktijdig onderwijs aan minimaal 180 leerlingen; b. maimaal m 2 BVO aan schoolruimtes te realiseren, gebaseerd op de normberekening uit de Verordening en de leerlingenprognose 2014 (minimaal 180 leerlingen in de periode van 2014 tot en met 2030). 9

10 c. het te realiseren Kulturhus omvat tenminste 8 lokalen en 2 leerpleinen (totaal 616 m 2 FNO) en een speellokaal (90 m 2 FNO) om niet te huren; d. in het te realiseren Kulturhus primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar aan te bieden; e. in het te realiseren Kulturhus de volgende multifunctionele ruimten te gebruiken: grote zaal, foyer met mediatheek en atelier; f. actief te participeren in de samenwerking door deel te nemen in de te ontwikkelen beheerorganisatie en de programmaraad, zodat het facilitair en programmabeheer van het Kulturhus gewaarborgd is; g. geen huurbedrag te betalen, aangezien dit vervat zit in de bijdrage door de gemeente; h. servicekosten(inclusief onderhoud etc) te betalen van , jaarlijks geïndeeerd met de prijscompensatie van het Ministerie van Onderwijs Asbestsanering De asbestsanering van het bijgebouw (kleutergebouw) valt binnen de DBFMO-overeenkomst. De asbestsanering van het hoofdgebouw wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en valt buiten de te leveren werken en/of diensten. De coördinatie van de saneringswerkzaamheden bij het hoofdgebouw valt weer wel binnen de DBFMO overeenkomst fasering sloop en bouwwerkzaamheden Gedurende de sloop en bouwwerkzaamheden blijft het hoofdgebouw in gebruik door de Maerten van den Velde school. De werkzaamheden dienen zodanig met Opdrachtgever te worden afgestemd dat de overlast voor de school zoveel mogelijk zal worden beperkt. Na gereedkoming van de nieuwbouw verhuist de school van het oude hoofdgebouw naar de nieuwbouw. Aansluitend hierop vinden de asbestsanering en sloopwerkzaamheden van het oude hoofdgebouw plaats (zo mogelijk allemaal in de periode van de zomervakantie). 1.5 DBFMO-Overeenkomst De DBFMO-Overeenkomst voor dit Project zal zijn gebaseerd op het Rijksbrede model van de DBFMO-Overeenkomst, versie Huisvesting. Het model is te vinden op: De keuze voor de contractvorm DBFMO is ingegeven door de sterke behoefte van de Aanbesteder om voor een lange periode volledig te worden ontzorgd op het gebied van huisvesting. Dit betekent dat Opdrachtgever voor deze periode verzekerd wenst te zijn van kwalitatief hoogstaande huisvesting tegen zo laag mogelijke (administratieve) lasten. DBFMO is bij uitstek een contractvorm waarmee deze ontzorging gestalte krijgt: Door het combineren van ontwerp, financiering, realisatie en onderhoud/eploitatie in één overeenkomst, ontstaat een eenduidige toedeling van de verantwoordelijkheid voor het Project aan één partij. Dit leidt tot een sterke beperking van organisatorische lasten, omdat men te maken heeft met één centraal aanspreekpunt voor alle facetten. 10

11 Combinatie van ontwerp, realisatie en onderhoud/eploitatie leidt tot een betere kwaliteit van de huisvesting. Al bij het ontwerp wordt immers rekening gehouden met een 'onderhoudsvriendelijke' gebouw en met de levering van een zo efficiënt en goed mogelijke dienstverlening. Binnen DBFMO vindt een vergaande overdracht van risico's plaats: de risico's die het beste door de marktpartij gedragen kunnen worden, worden ook daar neergelegd. DBFMO leidt daarom tot maimale ontzorging van de Aanbesteder en gebruikers op het gebied van risicobeheersing. Het DBFMO-contract (Contract) regelt hoe de bekostiging, indien van toepassing, wordt aangewend a. Panta Rhei dient de zorg voor herstel en vervanging in verband met schade aan de huisvesting in geval van bijzondere omstandigheden (opstalverzekering), als onderdeel van het Project, te bedingen van de Gegadigde. De Gemeente draagt zorg voor het herstel en vervanging in verband met schade aan de leer- en hulpmiddelen en het meubilair in geval van bijzondere omstandigheden (inboedelverzekering eerste inrichting); b. Uitgangspunt van deze overeenkomst is het bekostigingssysteem voor primair onderwijs zoals dat bij ondertekening van kracht is. Mocht de relevante regelgeving worden gewijzigd met het gevolg dat bekostiging door de Gemeente wordt vervangen door gelijke bekostiging van rijkswege of omgekeerd, dan zullen partijen overleggen over wijziging van hun in dit artikel vastgestelde aandeel in het Budget. Deze wijziging dient ertoe te leiden dat geen van partijen per saldo financieel nadeel ondervindt van de wijziging van het bekostigingssysteem; c. Voor zover sprake is van leegstand kan Panta Rhei de Partij toestaan onderwijsruimten en schoolterrein commercieel te verhuren onder door Panta Rhei te stellen voorwaarden, met inachtneming van artikel 108 WPO. Panta Rhei kan voorwaarden stellen aan de persoon van de huurder, de aard van het gebruik en de duur van de verhuur. Panta Rhei kan tevens bedingen dat een deel van de huuropbrengst aan haar ten goede komt door een verlaging van de huurvergoeding, in welk geval de Partij een in euro s gelijk bedrag aan Panta Rhei betaalt. Panta Rhei is evenwel niet verplicht de verhuur toe te staan en de Partij is niet verplicht tot verhuur over te gaan of de gestelde voorwaarden te aanvaarden; d. De grond van de locatie is en blijft in eigendom van de aanbesteder. 1.6 Projectfinanciering De Aanbesteder streeft ernaar de transactiekosten voor potentiële inschrijvers laag te houden. De Opdrachtnemer moet zorgdragen voor financiering van het Project. De financieringsstructuur moet zodanig zijn dat behoudens de bijdrage van de gemeente in het project van 2,34 miljoen euro, alle verdere benodigde financiering door de Opdrachtnemer moet worden voorzien. Hiertoe zal hij op voorhand garanties af moeten geven voor haalbaarheid en zekerstelling, zie bijlage 2.4. modelverklaring financieel-economische draagkracht. 11

12 1.7 Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Fasering aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure zal verlopen in twee fasen t.w. een selectiefase en een gunningsfase. De opgegeven data zijn indicatief en kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden. Aan de planning kan derhalve geen rechten worden ontleend. Planning: Selectieleidraad publiceren op Tenderned/site Panta Rhei, donderdag 19 juni; Mogelijkheid tot het stellen van vragen/inlichtingen woensdag 9 juli; Nota van Inlichtingen woensdag 16 juli; Inlevering verzoeken tot deelneming, maandag 25 augustus 2014 vóór uur; Bekendmaking geselecteerden, medio september; Gunningsleidraad verstrekken aan geselecteerden, medio september; Gespreksronde(n) ten aanzien van schets, plan van aanpak en business case, oktober; Indienen plannen, november; Presentaties definitieve plannen, november; Selectie, november; Alcatelperiode 20 dagen Gunning december Beschrijving Procedure In de selectiefase wordt een selectie gemaakt van de geschikte Gegadigden middels de stappen zoals verwoord in deze paragraaf. Het aantal Gegadigden dat tot inschrijving wordt uitgenodigd is, zoals aangegeven in de tekst van de Aankondiging, vastgesteld op maimaal vijf geschikte Gegadigden. De procedure van de selectie wordt onderverdeeld in de volgende stappen: stap 1: Aanvraag tot deelneming als Gegadigde; stap 2: beoordeling op uitsluitingsgronden; stap 3: beoordeling op minimumeisen; stap 4: beoordeling op selectiecriteria; stap 5: selectie; Stap 1 Aanvraag tot deelneming als gegadigde Belangstellenden die de Selectieleidraad hebben opgevraagd en die na lezing tot de conclusie zijn gekomen dat zij in aanmerking willen komen voor gunning van de opdracht dienen alle gevraagde verklaringen en alle bijkomende stukken volgens de omschreven aanmeldingsprocedure aan te leveren. Belangstellenden die zich niet conform de voorschriften van de Selectieleidraad aanmelden, worden uitgesloten van deelname aan de Aanbestedingsprocedure. Stap 2 Beoordeling op uitsluitingsgronden (knock-out) Gegadigden die zich op de voorgeschreven wijze (stap 1) hebben aangemeld worden beoordeeld op uitsluitingsgronden zoals opgesteld in paragraaf 3.9. van deze Selectieleidraad. Voor gegadigden op 12

13 wie alle uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn volgt beoordeling volgens stap 3. Gegadigden op wie een of meer van de in paragraaf 3.9 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgesloten van verdere beoordeling in de Aanbestedingsprocedure. Stap 3 Beoordeling op minimumeisen De minimumeisen bestaan uit de financieel economische draagkracht waarbij zekerstelling gezocht wordt ten aanzien van de door gegadigde zelf in te brengen financiële middelen en uit technische en organisatorische bekwaamheid (3.10). Daarnaast wordt verwacht dat voldaan wordt aan de 5% eis van de eigen loonsom in Social Return on investment, zie bijlage 7. Stap 4 beoordeling op selectiecriteria Ten behoeve van de selectie zal gekeken worden naar referentieprojecten. Leidende thema s hierbij zijn ontwerpbekwaamheid, bekwaamheid aannemer, projectmanagement, facilitaire dienstverlening, duurzaamheid, innovatie en social return on investment (zie onder 3.11 en 3.13). Op basis van deze referentieprojecten wordt bezien in hoeverre reeds ervaring is opgedaan en goede resultaten zijn afgeleverd door Gegadigde op voor dit project essentiële thema s, zoals hiervoor genoemd. 1.8 Planologische procedure[s] Het Kulturhus Stompwijk zal moeten worden gerealiseerd binnen de kaders van het ruimtelijk kader (zie bijlage 4) De locatie De locatie ligt in het centrum van Stompwijk aan Dr. Van Noortstraat, waar thans basisschool Maerten van den Velde gehuisvest is.. Voor de informatie over deze locatie verwijzen wij u naar bijlage (3). De sloop van de opstallen en het bouwrijp maken van de locatie aan de Dr. Van Noortstraat valt binnen de scope van de opdracht. Het asbestrisico van het kleutergebouw ligt bij de Gegadigde. De gemeente ruimt het asbest uit het hoofdgebouw op (onder coördinatie van Gegadigde). Het staat de Gegadigde vrij constructieonderdelen van de bestaande bebouwing al dan niet tijdelijk te gebruiken ten behoeve van de onderhavige uitvraag. De Aanbesteder streeft naar een optimaal te gebruiken pand. 1.9 Tijdige melding van onvolkomenheden Mocht u als Gegadigde in deze Aanbestedingsleidraad dan wel in de Aankondiging onvolkomenheden dan wel andere bepalingen aantreffen die strijdig zijn met de van toepassing zijnde Aanbestedingsregels cq wetgeving, dan dient u dit uiterlijk voor 18 juli 2014 schriftelijk kenbaar te maken aan de Aanbesteder. Na die datum vervalt ieder recht van de Gegadigde die zich niet tijdig heeft beroepen op dergelijke onvolkomenheden dan wel bepalingen om op grond hiervan een juridische procedure jegens de Aanbesteder aan te vangen dan wel hier alsnog tegen te ageren. Mochten er na 18 juli 2014 geen bezwaren van de Gegadigden zijn ontvangen, dan zal de Aanbesteder overeenkomstig onderhavige aanbestedingsleidraad de procedure voortzetten. 13

14 2 Algemene informatie 2.1 Akkoordverklaring Gegadigden Indien er sprake is van enige onduidelijkheid, onrechtmatigheid en/of mogelijk geconstateerde (innerlijke) tegenstrijdigheid in de inhoud van dit document, dienen Gegadigden, voorafgaand aan de Aanvraag tot deelneming, de Aanbestedende Dienst voor 18 juli 2014 te verzoeken om verduidelijking/ aanpassing van de tekst. Van verzoeken die na de aanvraag tot deelneming worden ingediend, wordt per geval door de Aanbestedende Dienst beoordeeld wat de eventuele consequenties daarvan zijn. Bij achterwege blijven van een dergelijk verzoek kan een belangstellende zich nadat de Aanvraag tot Deelneming is ingediend niet meer op een vermeende (innerlijke) tegenstrijdigheid, onrechtmatigheid en/ of (andere) onduidelijkheid in het selectiedocument beroepen (rechtsverwerking). Indien Gegadigden zich niet kunnen verenigen met een of meerdere antwoorden/ verduidelijkingen, dient die Gegadigde, op straffe van verval van recht, voor het sluiten van de termijn waarin de Aanvraag tot Deelneming moet zijn ingediend, ter zake een kort geding aanhangig te maken. Door een Aanvraag tot Deelneming in te dienen, verklaart de Gegadigde zich onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en de inhoud van de Selectieleidraad. Handelen in strijd met de eisen gesteld in de aanbestedingsdocumenten leidt tot ongeldigheid van de door de Gegadigde of Inschrijver in te dienen documenten waardoor Gegadigde/ Inschrijver niet meer voor selectie/ gunning in aanmerking komt. 2.2 Rechtsbescherming - forumkeuze De Aanbesteder deelt de afwijzing of uitsluiting van betrokken Gegadigden schriftelijk mee. Deze mededeling bevat de relevante reden(-en) voor dat besluit. Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen een dergelijk besluit, dient hij binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit door de Aanbesteder een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen dat besluit van de Aanbesteder. Deze termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Gegadigde niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Gegadigde geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot het besluit. De Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om (verder) gevolg te geven aan het besluit. Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop de Selectieleidraad van toepassing is, moet worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Den Haag. 2.3 Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden De Aanbesteder kan de aanbestedingsprocedure ten alle tijde afbreken, zonder enige vorm van schadeplicht. Gegadigden mogen zich tot aan het indienen van de Inschrijving uit de aanbestedingsprocedure terugtrekken zonder ten opzichte van de Aanbesteder schadeplichtig te zijn. 14

15 2.4 Aankondiging en Bekendmaking De aankondiging is op 19 juni 2014 bekend gemaakt op de internetsite en de website van de Stichting Panta Rhei; 2.5 Taal De taal waarin deze aanbestedingsprocedure wordt gevoerd is Nederlands. Voor zover de Aanbesteder niet anders zal aangeven, zullen alle stukken die de Gegadigden bij Aanbesteder indienen in de Nederlandse taal moeten zijn opgesteld. 2.6 Informatievoorziening Relevante informatie voor deelname aan de aanbesteding Alle relevante informatie is in deze Selectieleidraad opgenomen. Deelnemers aan deze aanbesteding dienen hun Aanmelding, en later eventueel hun Inschrijving, te baseren op de informatie die de Aanbesteder in het kader van deze aanbesteding heeft verstrekt, en eventueel op relevante openbaar beschikbare informatie Elektronische communicatie In deze aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om communicatie tussen Gegadigden en de Aanbesteder langs elektronische weg te doen plaatsvinden. Gegevens die langs elektronische weg tussen de Aanbesteder en de Gegadigden worden gecommuniceerd, zullen in pdf- alsmede in Word- of Ecel-format worden aangeleverd. Bij verschillen tussen de formats is de pdf-versie leidend. 2.7 Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten Door aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen verplichten de Gegadigden zich alle informatie die zij van de Aanbesteder ontvangen - voor zover niet beschikbaar in het publieke domein - geheim te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Zij mogen dergelijke informatie wel verstrekken aan opdrachtnemers van de Gegadigden die bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken, onder oplegging van dit vertrouwelijkheidsbeding. Deze verplichting geldt niet indien uit de Selectieleidraad dan wel uit andere mededelingen van de Aanbesteder uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten. Als vertrouwelijk worden aangemerkt: a) Referentiegegevens, Plannen van Aanpak, Producties waaronder schetsen e.d., Aanbiedingen en Inschrijvingen; b) Vertrouwelijke Inlichtingen; c) Alle overige informatie die naar haar aard vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt door de Aanbesteder als zodanig behandeld. De Aanbesteder zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden waaronder begrepen andere Gegadigden behoudens indien en voor zover de Aanbesteder op grond van enige wettelijke 15

16 verplichting, dan wel in het kader van een rechtsgeding, redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de Aanbesteder in die situaties vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende Gegadigde overleg plegen over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de nakoming van voormelde verplichtingen door de Aanbesteder. Door deelneming aan de aanbestedingsprocedure gaan eventueel bij de Gegadigden verblijvende intellectuele eigendomsrechten niet op de Aanbesteder over, tenzij anders overeengekomen. Na gunning gaan de intellectuele eigendomsrechten wel over naar de Aanbesteder. 2.8 Selectiecommissie en andere commissies In de verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kan de Aanbesteder één of meer commissies instellen. Hierbij te denken aan een commissie voor beoordeling in de Selectiefase of een commissie voor beoordeling van de kwaliteit. De samenstelling van deze adviescommissies zal per fase kunnen verschillen. Indien de Aanbesteder een adviescommissie instelt, zullen de namen van de leden bekend worden gemaakt aan Gegadigden. Het is de Gegadigden verboden om in het kader van deze aanbestedingsprocedure buiten de in de aanbestedingsprocedure voorziene contactmomenten, contact op te nemen met de leden van de adviescommissies, zoals het ook de leden van de adviescommissies verboden zal zijn om met de Gegadigden contact op te nemen over de aanbesteding. De Selectiecommissie bestaat uit de heer A. van Bavel (voorzitter College van Bestuur Panta Rhei), de heer M. Jansen (medewerker huisvesting Panta Rhei), mevrouw M. Rood (projectleider Kulturhus gemeente) en de heer M. van Scheijndel ( inkoopcoördinator gemeente). 2.9 Communicatie Het is Gegadigden niet toegestaan om op andere dan de in deze Selectieleidraad beschreven wijze met medewerkers van Aanbesteder, adviseurs van Aanbesteder en andere (rechts)personen die aan de zijde van Aanbesteder bij de aanbesteding en de voorbereiding van het Project betrokken zijn, over de aanbesteding en het Project te communiceren, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Gegadigden dienen verzoeken tot het verlenen van deze schriftelijke toestemming als verzoek om inlichtingen bij de Aanbesteder in te dienen. Gegadigden die handelen in strijd met het bepaalde in deze paragraaf kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding Aansprakelijkheid documenten Gegadigde/Inschrijver/Opdrachtnemer Het gegeven dat de Aanbesteder (tussentijds) kennis neemt van door de Gegadigde of Inschrijver voorgelegde of ingediende documenten, of deze toetst, betekent geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Aanbesteder voor de inhoud daarvan. De Opdrachtnemer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met alle eisen die voortvloeien uit de DBFMO-Overeenkomst). 16

17 3. Selectiefase 3.1 Algemeen In deze fase kunnen Gegadigden zich kwalificeren voor deelname aan de gunningsfase. Daartoe zal de Aanbesteder de Gegadigden die een verzoek tot deelneming indienen beoordelen op basis van de in dit hoofdstuk beschreven uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria. De Gegadigde dient aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen te voldoen en de in bijlagen opgenomen formulieren volledig in te vullen. Onvolledige invulling kan tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de aanbesteding leiden. Maimaal 5 gegadigden zullen worden uitgenodigd voor de gunningsfase. Hieronder is weergegeven hoe de volgende fase, de gunningsfase er op hoofdlijnen uitziet. De gunningsfase kent drie belangrijke onderdelen: een sluitende business case, een plan van aanpak en een schetsontwerp. De business case zal belangrijke informatie moeten bevatten ten aanzien van benodigde middelen, zekerstelling van deze middelen voor het project, doorloop van het project, eploitatie van het gebouw gedurende 30 jaar, welke facilitaire diensten geboden worden voor de beschikbare middelen, basiscontracten hiervoor etc. Ook het aspect duurzaamheid zal hierin een grote rol spelen. Het plan van aanpak zal met name in moeten gaan op het tijdverloop en welke acties gepleegd moeten worden. Verder is de betrokkenheid van Panta Rhei en daarnaast de gebruikersgroep, met name in de ontwikkelfase, van groot belang. Zonder draagvlak bij de participanten zijn er immers ook geen toekomstige huurders. De participatieverklaringen vormen hiervoor de basis. Naast de betrokkenheid van alle participanten, heeft Panta Rhei een aparte positie in het ontwerptraject.: zij dient instemming te verlenen op Voorlopig- en Definitief Ontwerp (VO en DO). Ook de projectorganisatie en aanpak na oplevering zal in het Plan van Aanpak uitgewerkt moeten worden. De schetsen in de gunningfase hoeven niet meteen de definitieve schetsen te zijn van het uiteindelijke gebouw. Het gaat vooral om de positionering van de verschillende functionaliteiten/ruimten en de argumentatie voor bepaalde keuzen. De gunningsfase kent de mogelijkheid om tussentijds met de selectiecommissie in gesprek te gaan en vragen te stellen of ideeën te toetsen of de gedachtenlijn conform de insteek is van de selectiecommissie/het project. Daarom worden een of twee gespreksronde(n) ingepland waarin ideeën en ontwerpen besproken kunnen worden met de selectiecommissie. De inhoud van stukken en gesprekken is vertrouwelijk en zal ook niet gedeeld worden met andere Gegadigden. Als er algemene informatie wordt verstrekt in deze gesprekken door Panta Rhei als Aanbesteder, wordt ervoor gezorgd dat alle partijen deze informatie ontvangen in het kader van het transparantiebeginsel. 17

18 Daarna vindt de inlevering van de stukken plaats die dan nog gepresenteerd en toegelicht moeten worden aan de selectiecommissie.. Onder kunt u de globale fasering van de gunningsfase vinden. 3.2 Verzoeken tot deelneming Gegadigden moeten hun verzoek tot deelneming onder vermelding van "Kulturhus Stompwijk op maandag 25 augustus 2014 vóór uur bij de Aanbesteder indienen op het kantooradres vermeld in paragraaf 1.3. Het verzoek tot deelneming dient te bestaan uit één origineel eemplaar van alle in te dienen stukken conform het overzicht per tabblad als opgenomen in bijlage 2.1. Tevens dient van alle originele stukken een tweetal kopieën bijgevoegd te zijn en/of een USB stick met alle stukken erop. Het verzoek tot deelneming moet geheel zijn ingericht volgens het in bijlage 2.1 voorgeschreven model. Het verzoek tot deelneming dient door een bevoegde vertegenwoordiger te zijn ondertekend. Verzoeken tot deelneming die niet uiterlijk op het in deze paragraaf vermelde tijdstip door de Aanbesteder zijn ontvangen, zijn ongeldig en zullen door de Aanbesteder niet in behandeling worden genomen Beoordeling verzoeken tot deelneming Gegadigden ten aanzien van wie zich uitsluitingsgronden als genoemd in paragraaf 3.9 voordoen of die niet voldoen aan de minimumeisen als genoemd in paragraaf 3.10zullen niet worden uitgenodigd tot deelneming aan de gunningsfase. De Aanbesteder zal de Gegadigden ten aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden als genoemd in paragraaf 3.9 voordoen en die voldoen aan de minimumeisen als genoemd in paragraaf 3.10 uitnodigen tot deelneming. Echter, maimaal 5 geschikte Gegadigden zullen worden uitgenodigd. Dit zullen de Gegadigden zijn die in de Selectiefase de meeste punten hebben gehaald, zie paragraaf 3.11 en Bij gelijke score van de nummers 5 zal loting plaatsvinden. 3.3 Eenmalige betrokkenheid (rechts)personen (Rechts)personen mogen slechts eenmaal deelnemen als Gegadigde of slechts via één Gegadigde betrokken zijn als Belangrijke Onderopdrachtnemer (niet zijnde de Gegadigde zelf) of Aandeelhouder. Voor de toepassing van deze bepaling worden in elk geval (rechts)personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden als één (rechts)persoon beschouwd: a) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2: 24a Burgerlijk Wetboek; of b) (rechts)personen die met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2: 24b Burgerlijk Wetboek; of c) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op met sub 1 of sub 2 vergelijkbare wijze naar buitenlands recht. 18

19 3.4 Gegadigden De Opdrachtnemer beschikt, hetzij zelf, hetzij in combinatie, hetzij in onderaanneming over alle benodigde disciplines. De DBFMO-Overeenkomst zal met haar worden gesloten en Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor alle disciplines. De penvoerder dient te worden aangewezen in het als bijlage 2.1. opgenomen modelformulier verzoek tot deelneming onder A. De penvoerder moet de overige rechtspersonen die zich hebben aangemeld rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die deze aanbestedingsprocedure betreffen. De Gegadigde staat voor deze bevoegdheid in jegens de Aanbesteder. De penvoerder is eindverantwoordelijk. De Combinanten zijn allen hoofdelijk aansprakelijk. De opdrachtnemer is als enige eindverantwoordelijk voor alle DBFMO fases in het proces. 3.5 Artikel 6 Mededingingswet De Aanbesteder maakt de Gegadigden er op attent dat het verboden is overeenkomsten aan te gaan die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van Gegadigden van wie de Aanbesteder vermoedt dat zij in strijd met de Mededingingswet ten behoeve van het Project een overeenkomst zijn aangegaan, hebben bijgedragen aan een besluit van een ondernemersvereniging of hun feitelijke gedragingen onderling hebben afgestemd met onderneming(-en), een melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en hen uit te sluiten van verdere deelname Aantonen technische en organisatorische bekwaamheid Algemeen Gegadigden moeten zelf, dan wel (mede) met een beroep op de technische bekwaamheid (ervaring) van een (of meer) derde(n), aantonen dat zij aan de in paragraaf 3.10 gestelde minimumeisen voldoen. Indien een Gegadigde een beroep doet op een (of meer) derde(n)- Belangrijke Onderopdrachtnemer - moet hij bij het indienen van zijn verzoek tot deelneming aantonen dat en hoe hij daadwerkelijk over de ervaring van die derde(n) zal (kunnen) beschikken. Hiertoe dient de betreffende Belangrijke Onderopdrachtnemer de in bijlage 2.2 opgenomen modelverklaring in te vullen en ondertekenen Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers Een (rechts)persoon op wiens technische bekwaamheid door een Gegadigde een beroep wordt gedaan ter voldoening aan één of meer eisen met betrekking tot technische bekwaamheid, wordt aangemerkt als Belangrijke Onderopdrachtnemer. Belangrijke Onderopdrachtnemers moeten daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van het Project Ervaring opgedaan in combinatie Een Gegadigde kan zich hetzij zelf, dan wel via een (of meer) Belangrijke Onderopdrachtnemers slechts beroepen op in combinatie opgedane ervaring indien en voor zover die Gegadigde of 19

20 Belangrijke Onderopdrachtnemer daadwerkelijk betrokken was bij de uitvoering van de in het licht van de in paragraaf 3.10 gestelde minimumeisen relevante werkzaamheden. 3.7 Wijzigingen samenstelling Gegadigden, Deelnemers en Belangrijke Onderopdrachtnemers. Gegadigden / Deelnemers kunnen wijzigingen voorstellen in hun samenstelling, in de aanwijzing van andere Belangrijke Onderopdrachtnemers (niet zijnde Gegadigden zelf). De Aanbesteder moet voor dergelijke wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De Aanbesteder zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Voor toestemming is in ieder geval nodig dat de Gegadigde / Deelnemer aantoont dat na de wijziging nog steeds wordt voldaan aan alle in het kader van deze aanbestedingsprocedure tot dan toe aan Gegadigden / Deelnemers, Belangrijke Onderopdrachtnemers (niet zijnde Gegadigden / Deelnemers zelf) gestelde eisen. Indien een nadere selectie heeft plaatsgevonden, is voor toestemming tevens nodig dat de Gegadigde aantoont dat hij, in de nieuwe samenstelling, bij toepassing van de criteria voor Nadere Selectie zich op dezelfde of op een hogere plaats in de rangorde zou kwalificeren. Voor wijzigingen direct voor gunning geldt dat slechts toestemming zal worden gegeven indien sprake is van (zeer) bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een (dreigende) faillissement situatie. 3.8 Te overleggen gegevens De Gegadigden moeten bij hun verzoek tot deelneming de navolgende gegevens met betrekking tot de Gegadigde zelf en de Belangrijke Onderopdrachtnemers overleggen: A. Verzoek tot deelneming inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.1). B. Verklaring(en) beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) (paragraaf 3.7) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.2). C. Eigen verklaringen (paragraaf 3.9.3) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.3). D. Verklaring financieel-economische draagkracht (paragraaf 3.10) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.4). E. Referenties met betrekking tot technische en organisatorische bekwaamheid (paragraaf 3.10, 3.11 en 3.13) inclusief alle daarbij behorende documenten (bijlage 2.5). Een overzicht van in te dienen documenten is opgenomen in het overzicht per tabblad in bijlage 2 en 2.1. Modelformulieren bij verzoek tot deelneming. Alle documenten dienen in enkelvoud als origineel te worden ingediend, met daarnaast alle info op USB-stick.. 20

21 3.9 Uitsluitingsgronden en Wet BIBOB Dwingende uitsluitingsgronden De Aanbesteder sluit iedere Gegadigde en Belangrijke Onderopdrachtnemer van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uit op wie één of meer van de omstandigheden van toepassing zijn, zoals bedoeld in artikel 45 lid 1 Richtlijn 2004/18/EG, zoals in Nederland uitgewerkt in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet Facultatieve uitsluitingsgronden De Aanbesteder kan iedere Gegadigde en Belangrijke Onderopdrachtnemer op wie één van de omstandigheden als bedoeld in artikel 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG zoals geïmplementeerd in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, van deelneming aan of betrokkenheid bij de aanbestedingsprocedure uitsluiten. Aldus kan van deelneming aan of betrokkenheid bij deze aanbestedingsprocedure worden uitgesloten een Gegadigde, Belangrijke Onderopdrachtnemer a. die verkeert in staat van faillissement of liquidatie, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een (faillissements) akkoord geldt, of die verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; b. jegens wie een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel; c. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt; d. die niet voldaan heeft aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; e. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd of die die inlichtingen niet heeft verstrekt Uniforme eigen verklaring, Aanvullende eigen verklaring Ten bewijze van het zich niet voordoen van enige uitsluitingsgrond dient een Gegadigde bij aanmelding een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden te overleggen, alsmede, naast de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen, de als bijlage 2.3 bijgevoegde Aanvullende eigen verklaring volledig in te vullen en in te dienen. In het geval van een combinatie dienen alle (rechts)perso(o)n(en) (combinanten) een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden over te leggen, alsmede, naast de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen, de als bijlage 2.3 bijgevoegde Aanvullende eigen verklaring volledig in te vullen en in te dienen. Een Belangrijke Onderopdrachtnemer kan er bij aanmelding vooralsnog mee volstaan om, naast de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen, de als bijlage 2.3 bijgevoegde Aanvullende eigen verklaring volledig in te vullen en in te dienen. De ingevulde (Aanvullende) Eigen Verklaring(en) geldt als een eigen verklaring van de betreffende Belangrijke Onderopdrachtnemer. De bewijsstukken zoals 21

22 genoemd in die (Aanvullende) Eigen Verklaring(en) behoeven pas te worden ovelegd wanneer daar door de Aanbesteder om wordt verzocht. Slechts de in bijlage 2, onder 2.1 Tabblad C vermelde documenten moeten bij het verzoek tot deelneming worden ingediend. De Gegadigde of Belangrijke Onderopdrachtnemer is gehouden om aan de verklaringen te blijven voldoen gedurende de aanbesteding. Het niet naar waarheid invullen van de (Aanvullende) Eigen Verklaring kan leiden tot uitsluiting van de Gegadigde van deelname aan de (verdere) aanbestedingsprocedure. Gegadigden en Belangrijke Onderopdrachtnemers dienen bij Inschrijving een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden over te leggen. Een VOG moet betrekking hebben op de actuele situatie van de Gegadigde en, Belangrijke Onderopdrachtnemer(s) Advies Bureau BIBOB Indien de Aanbesteder aanwijzingen heeft dat een Gegadigde, Belangrijke Onderopdrachtnemer zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.86 en/of 2.87 van de Aanbestedingswet 2012, maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van deelname of verdere betrokkenheid te motiveren, dan kan de Aanbesteder advies vragen aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De Gegadigde, Belangrijke Onderopdrachtnemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbesteder over de inhoud van dat advies geïnformeerd Uitsluiting Gaande de aanbesteding en bij gunning dient een Gegadigde desgevraagd aan Aanbesteder te kunnen aantonen dat de uitsluitingsgronden als bedoeld in paragrafen en niet op hem van toepassing zijn, bij gebreke waarvan de Gegadigde kan worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding en geen gunning aan deze Gegadigde zal plaatsvinden. Indien gaande de aanbesteding een uitsluitingsgrond als bedoeld in paragrafen en op een Gegadigde van toepassing wordt, moet die Gegadigde dat feit onverwijld schriftelijk mededelen aan Aanbesteder. Gegadigden die naar het oordeel van Aanbesteder handelen in strijd met de voorschriften of eisen als gesteld in de Aanbestedingsdocumenten, kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding. Indien op enig moment blijkt dat een Gegadigde onjuiste informatie heeft verschaft, kan die Gegadigde worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding. Indien Aanbesteder overgaat tot uitsluiting van een Belangrijke Onderopdrachtnemer van betrokkenheid bij deze aanbestedingsprocedure, zal de betreffende Gegadigde de gelegenheid krijgen om binnen [15] kalenderdagen bij Aanbesteder een wijzigingsvoorstel in te dienen als bedoeld in paragraaf 3.7 ter vervanging van de betreffende Belangrijke Onderopdrachtnemer of Aandeelhouder. Gegadigden ontvangen generlei vergoeding. 22

23 3.10 Minimumeisen financieel-economische draagkracht en technische en organisatorische bekwaamheid Eis financieel-economische draagkracht Gegadigde dient aan te tonen dat hij bereid en in staat is ten minste een bedrag van 1,0 miljoen euro ter beschikking te stellen ten behoeve van het Project. Naast de ter beschikking gestelde 2,34 miljoen euro door de gemeente voor dit project is etra financiering nodig om het gebouw te realiseren conform het Programma van Eisen (PvE; is toegevoegd als bijlage). Het aan te vullen bedrag is afhankelijk van keuzes gedurende het traject ten aanzien van bouw, materialisatie, duurzaamheidsmaatregelen etc Te overleggen gegevens De Gegadigde moet ten bewijze dat hij aan de eis met betrekking tot de financieel-economische draagkracht voldoet een geheel volgens bijlage 2.4 ingerichte verklaring overleggen, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van een instelling(-en). In geval van aanmelding als combinanten mogen meerdere verklaringen worden ingediend, indien de bedragen van de verklaringen bij elkaar opgeteld aan de eis voldoen. Indien meerdere verklaringen worden ingediend, moet in de 2e alinea van bijlage 2.4 in plaats van [naam Gegadigde] gelezen worden [naam rechtsperso(o)n(en)] en mag verder uitsluitend het bedrag aangepast worden. Deze verklaring hoeft alleen ten aanzien van de Gegadigde zelf en niet ten aanzien van andere partijen op de ervaring van wie de Gegadigde zich ter selectie wenst te beroepen, te worden verstrekt. Indien Gegadigde voldoende eigen middelen heeft is een verklaring van de accountant vereist waarin vastgelegd is dat een bedrag van 1,0 miljoen euro binnen de eigen middelen gereserveerd/geoormerkt is ten behoeve van dit project, zonder dat hierdoor de solvabiliteit ter discussie komt te staan Minimumeis inschrijving architectenregister Aan de Gegadigde wordt de eis gesteld dat hij voor de uitvoering van de opdracht de beschikking heeft over een architect die als architect is ingeschreven in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbare instantie uit het land van herkomst Eis ontwerpbekwaamheid en bekwaamheid aannemer Gegadigde dient minimaal één referentieproject in dat voldoet aan de navolgende eisen: Het referentieproject heeft betrekking op het ontwerpen van een representatief utiliteitsbouwwerk, niet zijnde een fabriek- of bedrijfshal; Onder een representatief utiliteitsbouwwerk wordt verstaan bijvoorbeeld een gebouw met een gemengd programma van functies, waaronder in ieder geval begrepen de functie onderwijs alsmede een publieke bezoekersfunctie en met verschillende gescheiden logistieke bezoekers- en/of medewerkers stromen (bijvoorbeeld een brede school met onderwijs, kinderopvang en bibliotheekfunctie); Het referentieproject heeft een omvang groter dan of gelijk aan 2000 m2 NVO (inclusief buitenruimte). Het referentieproject is als gebouw opgeleverd en in gebruik genomen in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding. 23

24 De Gegadigde dan wel een Belangrijke Onderopdrachtnemer heeft zelf als hoofdarchitect het project ontworpen dan wel als hoofdaannemer het project gerealiseerd (is eindverantwoordelijk geweest) Eis projectmanagement Gegadigde dient minimaal één referentieproject in dat voldoet aan de navolgende eisen: Het referentieproject heeft betrekking op het projectmanagement van een type project zoals onder subparagraaf genoemd Onder projectmanagement wordt in dit verband verstaan het; contractmanagement, ontwerpmanagement, onderhoudsmanagement (planmatig en correctief), risicomanagement, kwaliteits- en financieel management, allen ten behoeve van het opzetten, aansturen en bewaken van een projectorganisatie die is ingesteld voor de voorbereiding (inclusief ontwerp en uitvoeringsgereed maken), realisatie en eploitatie van een gebouw als hierboven bedoeld; Het referentieproject heeft een omvang groter dan of gelijk aan 2000 m2 NVO; Het refeferentieproject is opgeleverd in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding. De Gegadigde dan wel een Belangrijke Onderopdrachtnemer heeft zelf het projectmanagement uitgevoerd (is eindverantwoordelijk geweest) Eis facilitaire dienstverlening Gegadigde dient minimaal één referentieproject in dat voldoet aan de navolgende eisen: Het referentieproject heeft betrekking op het opzetten en integraal managen van verschillende soorten facilitaire diensten voor een project zoals onder subparagraaf genoemd, waarbij gegadigde eindverantwoordelijk is geweest. Onder facilitaire diensten wordt begrepen het integraal (laten) leveren, plannen, aansturen, beheren en bewaken van de volgende facilitaire diensten: Dagelijks onderhoud (preventief; kwaliteitsverlies vertragen) Planmatig onderhoud (correctief; kwaliteitsverlies herstellen); Verhelpen van storingen voor alle bouwdelen en installaties; Schoonmaken; Het leveren van gas/water/energie Eis duurzaamheid, innovatie en social return on investment Gegadigden dienen één referentieproject in dat voldoet aan de navolgende eis: Het referentieproject heeft betrekking op een multifunctioneel gebouw waar duurzaamheid, innovatie en social return on investment is gerealiseerd, zoals onder subparagraaf genoemd. Ten aanzien van social return on investment dient u aan de 5% eis van de eigen loonsom te voldoen conform bijlage 7. De Gegadigde dan wel een Belangrijke Onderopdrachtnemer was zelf daadwerkelijk betrokken bij de uitvoering van het project. 24

25 Te overleggen gegevens De Gegadigde moet door middel van de als bijlage 2.5 bijgevoegde model verklaring (sub A. 'technische en organisatorische bekwaamheid') aantonen dat hij aan de vermelde eisen ten aanzien van technische en organisatorische ervaring voldoet. Per referentieproject en per inschrijving als architect dient een afzonderlijke verklaring te worden ingediend. Gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het Project daadwerkelijk kan beschikken over ervaring die voldoet aan de eisen gegeven in deze paragraaf Selectiecriteria De Selectie vindt plaats op basis van financiële, technische en organisatorische bekwaamheid. De Gegadigde die aan de minimumeisen voldoet, gaat door naar de volgende stap, stap 4, zoals aangegeven in paragraaf In deze stap worden voor de verschillende criteria punten toegekend. De puntentoedeling is te vinden in paragraaf In bijlage 2.7 is een verdere detaillering van een aantal criteria te vinden 3.12 Verificatie door Aanbesteder De Aanbesteder behoudt zich het recht voor de deugdelijkheid van de opgegeven referenties te verifiëren. Gegadigde is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen Wegingsfactoren en punten toedeling Selectie De wegingsfactoren voor de Selectie zijn als volgt: Voor elk criterium wordt een geschreven argumentatie verwacht waarin wordt uitgelegd op welke wijze het referentieproject de gevraagde affiniteit aantoont (zie verder bijlage 2.5); Voor elk van de criteria mogen afzonderlijke referentieprojecten worden aangeleverd. Ook mogen meerdere (sub)criteria met één referentieproject worden aangetoond. Voor het criterium 'ontwerpbekwaamheid' dient een referentieproject tenminste opgeleverd en in gebruik genomen te zijn in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding; Voor het criterium 'facilitaire dienstverlening' dient het referentieproject betrekking te hebben op het aansturen van verschillende soorten van facilitaire diensten / facilitair personeel en een contractduur van minimaal 3 jaar te hebben, Een verklaring van goede uitvoering van de opdrachtgever van het referentieproject wordt verlangd. Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat een Gegadigde een visie ontwikkelt of een ontwerp maakt. Hij dient uitsluitend aan de hand van eigen ervaringen in te gaan op de gevraagde (sub)criteria. De Gegadigde moet door middel van de als bijlage 2.5 bijgevoegde Model verklaring referenties (sub A. Technisch en organisatorisch bekwaamheid en sub B. 'vakkundig ontwerpen') aantonen dat hij aan 25

26 de in paragraaf 3.10 vermelde eisen voldoet. Per referentieproject dient een afzonderlijke verklaring te worden ingediend punten toedeling selectie De selectie vindt plaats door toekenning van punten. Zoals eerder gesteld zijn de belangrijkste pijlers de financieel-economische draagkracht en de technische en organisatorische bekwaamheden. Het voldoen aan de eisen van financieel-economische draagkracht wordt gewaardeerd tot 50 punten. Een gradatie wordt aangebracht door de selectiecommissie op basis van de mate van zekerstelling van benodigde middelen voor een goede uitvoering van dit project. Hierbij weegt bijvoorbeeld mee de omvang solvabiliteit, financiering uit eigen vermogen of eterne lening etc. Indien niet aan deze eis wordt voldaan valt de Gegadigde af. Het voldoen aan de technische en organisatorische bekwaamheden wordt getoetst op de volgende onderdelen met bijbehorende puntentelling (zie voor een verdere verbijzondering ook paragraaf 2.7) : Overall beeld (hiermee wordt onder andere bedoeld de compleetheid en overzichtelijkheid van de aangeleverde informatie) tot 20 punten Ontwerpbekwaamheid (onder andere representativiteit, complee logistiek, comfort werkomgeving, fleibiliteit) gekoppeld aan bekwaamheid aannemer (vakbekwaamheid, ervaring met bouw van multifunctionele accommodaties; aannemer dient tot tevredenheid soortgelijke projecten gerealiseerd te hebben) tot 30 punten Projectmanagement (onder andere alle facetten van DBFMO) tot 20 punten Facilitaire dienstverlening (onder andere klantgerichtheid, mate van dienstverlening, efficiency eploitatie, huisvesting/onderhoud) tot 20 punten Duurzaamheid, innovatie en social return on investment tot 30 punten Totaal te behalen punten is Afronding selectiefase Na de selectiefase zullen maimaal vijf Gegadigden overblijven welke binnen de gunningsfase strijden om het project toegewezen te krijgen en de marktpartij zal zijn waarmee het DBFMO-contract zal worden afgesloten. De afronding van de selectiefase kent een rapportage die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Gemeente. De Gemeente/het College toetst de rapportage en de uitkomsten. Uitgangspunt hierbij is of alle maimaal vijf geselecteerde Gegadigden, in de ogen van de Gemeente, in staat zijn het project Kulturhus binnen alle gestelde kaders, te realiseren waarbij de financiële component /risico zwaarwegend zal zijn. 26

27 Het DBFMO-contract dient zodanig te luiden dat de Gegadigde wordt verplicht zorg te dragen voor de uitvoering van het project zoals vastgelegd. Het DBFMO-contract verplicht de Gegadigde er tevens toe: ten gunste van Panta Rhei een verzekering voor aansprakelijkheid van de Gegadigde en van haar hulppersonen, met inbegrip van milieuaansprakelijkheid, in stand te houden; na ommekomst van het DBFMO-contract, alsmede bij voortijdige beëindiging daarvan voor eigen rekening achterstallig onderhoud uit te voeren. Na goedkeuring van de Gemeente zal zij het toegezegde bedrag voor het project vrijgeven aan Panta Rhei. Deze laatste partij zal de aanbesteding (gunningsfase) doorzetten en uiteindelijk afronden. 27

28 4 Bijlagen 1 Definities 2 Modelformulieren bij verzoek tot deelneming 2.1 Modelformulier verzoek tot deelneming 2.2 Modelformulier beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer 2.3 Modelformulier Aanvullende eigen verklaring 2.4 Model verklaring financieel-economische draagkracht 2.5 Model verklaring referentieprojecten 2.6 Verklaring Uniforme eigen verklaringen aanbestedingen 2.7 Specificatie bij de selectie (3.13) 3 Programma van Eisen (PvE)-Outputspecificatie 3.1 Situatietekening locatie Stompwijk 3.2. Situatietekening met contour slakkenlaag 3.3. Inmeting t.b.v. Kulturhuis 4 Ruimtelijk kader Kulturhus 5 Model DBFMO-Overeenkomst 6 Inkoopvoorwaarden VNG Model voor leveringen/ diensten en inkoopvoorwaarden Panta Rhei 7 Social return on investment, 5% regeling 28

29 Bijlage 1: Definities Aanbesteder Stichting Panta Rhei Aanbestedingsdocumenten De leidraden t.b.v. de aanbesteding [versies], de DBFMO-Overeenkomst, de Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen, de uitnodigingen tot een (volgende) fase in de aanbestedingsprocedure en alle overige documenten die de Aanbesteder in het kader van de aanbestedingsprocedure aan de Gegadigden/Inschrijvers zal verstrekken en als zodanig zal aanmerken. Selectieleidraad De onderhavige leidraad. Deze wordt voor de volgende fase, met de gunningsleidraad, aangevuld. Aanvullende eigen verklaring aanbestedingen De aanvullende eigen verklaring aanbestedingen van bijlage 2.3. Algemene Inlichtingen Door de Aanbesteder aan alle Gegadigden verstrekte informatie overeenkomstig paragraaf 2.9 van de Selectieleidraad. Belangrijke Onderopdrachtnemer Een (rechts)persoon op wiens technische bekwaamheid door een Gegadigde een beroep wordt gedaan ter voldoening aan eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid. DBFMO-Overeenkomst De (concept) Design, Build, Finance, Maintain en Operate-overeenkomst ter uitvoering van het Project. Eigen Verklaring De uniforme eigen verklaring aanbestedingen tezamen met de Aanvullende eigen verklaring als bedoeld in paragraaf 3.7. Gegadigde De gegadigde die tesamen met eventuele combinanten (in een combinatie) of onderaannemers in de verschillende disciplines, op welke ervaring de deelnemer een beroep doet, door middel van de onderhavige aanbesteding gekozen wordt als partij die de DFMBO overeenkomst zal aangaan met de Aanbesteder/Opdrachtgever. 29

30 Geselecteerde Inschrijver De Gegadigde met wie de Aanbesteder voornemens is de DBFMO-Overeenkomst aan te gaan. Indicatieve Aanbieding Concept Inschrijving die aan Gegadigden wordt gevraagd in te dienen en die door Aanbesteder op technische en financiële passendheid wordt getoetst. Inkoopvoorwaarden De VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en de inkoopvoorwaarden van Panta Rhei, waarmee inschrijver akkoord dient te gaan. Inschrijving Aanbieding van een Inschrijver voor het uitvoeren van het Project gebaseerd op de DBFMO- Overeenkomst. Gunningsfase Fase in de aanbestedingsprocedure waarin de Aanbesteder een nadere keuze maakt uit de geselecteerde Gegadigden. Outputspecificatie Set van eisen waaraan de door de Opdrachtnemer in het kader van het Project te verrichten werken, leveringen en diensten dienen te voldoen. Een concept van deze Outputspecificatie is vastgelegd in de vorm van een Programma van Eisen (zie bijlage 3) Marktconsultatie Verwijzen naar Tenderned, Project Alle werken, leveringen en diensten die op grond van de DBFMO-Overeenkomst moeten worden uitgevoerd. Schetsontwerp Een tijdens de gunningsfase op te stellen onderdeel van het Plan van Aanpak waarin een schetsmatig ontwerp van het Project is opgenomen dat voldoet aan de voorwaarden als vermeld in de Selectieleidraad en later de gunningsleidraad Selectiefase Fase in de aanbestedingsprocedure waarin de Aanbesteder aangemelde Gegadigden selecteert op basis van de in de Selectieleidraad gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. 30

31 Uitnodiging tot het doen van de Inschrijving Het document waarmee de Aanbesteder de daarvoor geselecteerde Gegadigden uitnodigt tot het indienen van de Inschrijving. Uniforme eigen verklaring aanbestedingen De Uniforme eigen verklaring aanbestedingen zoals die door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is vastgesteld en door de rijksoverheid vanaf 1 oktober 2011 wordt toegepast. Vertrouwelijke Inlichtingen Door de Aanbesteder aan de Gegadigde verstrekte vertrouwelijke informatie overeenkomstig paragraaf 2.7 van de Selectieleidraad. 31

32 Bijlage 2: 2.1 Modelformulieren bij verzoek tot deelneming Bijlagen bij verzoek tot deelneming: Tabblad A: Een door Gegadigde volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend verzoek tot deelneming conform onderstaand het model met: 1. Uittreksels handelsregister van Gegadigde en Belangrijke Onderopdrachtnemers 2. Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die het verzoek tot deelneming namens Gegadigde ondertekenen. 3. Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om het verzoek tot deelneming rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit de aangeleverde uittreksels handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar van de volmacht worden overgelegd. 4. Eventueel een volmacht van de overige (rechts)personen aan de penvoerder, indien sprake is van een verzoek tot deelneming van meerdere rechtspersonen. 5. Kopie inschrijving Architectenregister (zie paragraaf ) of vergelijkbare verklaring/registratie van het land van herkomst. 6. Ten bewijze van het zich niet voordoen van enige uitsluitingsgrond dient een Gegadigde bij aanmelding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) over te leggen (zie paragraaf 3.9.3). Tabblad B: Verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers (paragraaf 3.6) Een door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers conform het model opgenomen in bijlage 2.2, met: 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers namens de Belangrijke Onderopdrachtnemer ondertekenen. 2. Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de verklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemers rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit de aangeleverde uittreksels handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd. 32

33 Tabblad C: Eigen verklaring (paragraaf 3.9.3) Een door Gegadigde en iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring bestaande uit de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen alsmede de Aanvullende eigen verklaring aanbestedingen (bijlage 2.3). De Eigen Verklaring moet worden ingediend met: 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de Eigen Verklaring namens de betreffende Gegadigde, Belangrijke Onderopdrachtnemer of andere onderopdrachtnemer ondertekenen, indien de kopie van het geldig identiteitsbewijs van de ondertekenende natuurlijke persoon niet reeds is ingediend. 2. Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de Eigen Verklaring rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit de aangeleverde uittreksels handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd. Tabblad D: Verklaring financieel-economische draagkracht (paragraaf 3.10) Een door de financiële instelling als bedoeld in paragraaf 3.10 Selectieleidraad volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende verklaring financieel-economische draagkracht conform het model opgenomen in bijlage 2.4, met: 1. Uittreksel handelsregister van de financiële instelling. 2. Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de verklaring financieel-economische draagkracht namens de financiële instelling ondertekenen. 3. Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de verklaring financieel-economische draagkracht rechtsgeldig te kunnen ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit de aangeleverde uittreksels handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd. 4. Formele verklaring van de accountant ten aanzien van correctheid aangeleverde cijfers alsook de reservering uit eigen middelen van 1,0 miljoen euro voor het project Kulturhus, ingeval van financiering uit eigen middelen. 33

34 Tabblad E: Verklaring technische en organisatorische bekwaamheid (paragraaf 3.6) en vakkundig ontwerpen Een door Gegadigde per referentieproject volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende referentie conform het model opgenomen in bijlage 2.5, met per referentieproject: 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon of personen, die de referentie namens de Gegadigde ondertekenen indien de kopie van het geldig identiteitsbewijs van de ondertekenende natuurlijke persoon niet reeds is ingediend. 2. Eventuele (bijzondere) volmacht aan bovengenoemde natuurlijke personen verstrekt om de referentie rechtsgeldig te ondertekenen. Deze volmacht is alleen vereist indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die ondertekenaars niet al integraal blijkt uit de aangeleverde uittreksels handelsregister. Er moet in dat geval tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s) van de volmacht(en) worden overgelegd. 3. Verklaring van goede uitvoering van de betreffende opdrachtgever op het hoofd-/belangrijkste referentieproject. 34

35 Bijlage 2.2: Modelverklaring beschikbaarheid Belangrijke Onderopdrachtnemer Gegevens Belangrijke Onderopdrachtnemer Naam Rechtsvorm Adresgegevens Telefoon [Naam Belangrijke Onderopdrachtnemer] verklaart: 1. Dat zij heeft kennisgenomen van de Selectieleidraad voor deze aanbestedingsprocedure en onvoorwaardelijk met de daarin neergelegde procedure instemt; 2. Dat alle informatie die zij in het kader van deze aanbestedingsprocedure, direct of indirect, aan de Aanbesteder heeft verstrekt en zal verstrekken juist is en dat zij zich ervan bewust is dat eventueel door Aanbesteder gesignaleerde onjuistheden daarin aanleiding kunnen geven de Gegadigde uit te sluiten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure; 3. Dat [naam Gegadigde], indien het Project aan [naam Gegadigde] zal worden gegund, voor de uitvoering van het Project zal kunnen beschikken over de kennis, ervaring en middelen die de ondergetekende ter beschikking heeft. In dit verband stemt zij er mee in dat de ervaring van ondergetekende als eigen ervaring van de Gegadigde wordt aangemerkt. Aldus getekend te [plaats], [datum] [Belangrijke Onderopdrachtnemer], [naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon] [functie] [handtekening] In te vullen door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer op wiens ervaring de Gegadigde zich beroept. 35

36 Bijlage 2.3: Model Aanvullende eigen verklaring (in te dienen naast de Uniforme eigen verklaring aanbestedingen) Dit model moet door de Gegadigde, alsmede door iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer volledig worden ingevuld en ondertekend. Het onderdeel Vragen ten aanzien van voorkennis en belangenverstrengeling moet eveneens worden ingevuld en ondertekend door iedere onderopdrachtnemer. Aanbesteder behoudt zich het recht voor om het Bureau BIBOB een nader onderzoek te laten instellen naar Gegadigden, Aandeelhouders, Belangrijke Onderopdrachtnemer(-s), dan wel andere onderopdrachtnemers, voor zover dat binnen de grenzen van de Richtlijn 2004/18/EG toelaatbaar is. Onder onderneming wordt voor zover van toepassing verstaan Gegadigde, iedere Aandeelhouder en iedere Belangrijke Onderopdrachtnemer en iedere onderopdrachtnemer indien en voor zover dat volgt uit paragraaf 3.3. EIGEN VERKLARING in het kader van de aanbestedingsprocedure voor de opdracht Kulturhus Stompwijk 1. VRAGEN TEN AANZIEN VAN VOORKENNIS EN BELANGENVERSTRENGELING 1.1. Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel is de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die betrokkenheid Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van het Project? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld voor elk persoon: a. de naam en de functie binnen de onderneming; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. 36

37 1.3. Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, onderaannemers ingeschakeld, die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn die onderaannemers op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld voor elke onderaannemer: a. de gegevens volgens de vragen 1.1 (naam- en adresgegevens), 1.3 (rechtsvorm), 1.4 (handelsnamen) en 1.5 (inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, adviseurs (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) ingeschakeld die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn die adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld voor elke adviseur: a. de gegevens volgens de vragen 1.1 (naam- en adresgegevens), 1.3 (rechtsvorm), 1.4 (handelsnamen) en 1.5 (inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of maakt de onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen de groep, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van het Project, dan wel zijn één of meer van die ondernemingen op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van het Project? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld voor elke onderneming: a. de gegevens volgens de vragen 1.1 (naam- en adresgegevens), 1.3 (rechtsvorm), 1.4 (handelsnamen) en 1.5 (inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. 37

38 2. VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE OMZET VAN DE ONDERNEMING EN HET BEROEP OP ANDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN De onderneming wordt verzocht de gevraagde gegevens te vermelden per einde van het laatst afgelopen boekjaar. Indien zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar dient de onderneming deze tevens te vermelden Vermeld het laatstelijk afgelopen boekjaar (artikel 2:10a van het Burgerlijk Wetboek) van de onderneming en vermeld het bedrag van de omzet van de onderneming in het laatstelijk afgelopen boekjaar. Laatstelijk afgelopen boekjaar:. Bedrag van de omzet in dat boekjaar: 2.2. Beroept de onderneming zich, om te voldoen aan de door de Aanbesteder aangegeven eisen m.b.t. financiële en economische draagkracht, ervaring en technische bekwaamheid op de draagkracht en/of de ervaring en/of de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen? *4) *4) Bij een beroep op andere natuurlijke of rechtspersonen dienen bij het verzoek tot deelneming tevens gegevens en bescheiden te worden gevoegd volgens de door de Aanbesteder aangegeven eisen. Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, kan de onderneming te zijner tijd op een daartoe ontvangen verzoek van de Aanbesteder bewijsstukken verstrekken waaruit blijkt dat de onderneming daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen en bewijsstukken waaruit blijkt dat die andere natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo nee, geef aan waarom dat niet mogelijk is. 3. VRAAG TEN AANZIEN VAN ARBEIDSBESCHERMING EN -VOORWAARDEN ) *5) Deze vraag hoeft alleen te worden beantwoord bij het doen van een inschrijving in het kader van een openbare procedure, een onderhandse procedure of een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging. De vraag hoeft niet te worden beantwoord bij de aanmelding als gegadigde in het kader van een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, de onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging of de concurrentiegerichte dialoog; deze vraag wordt dan beantwoord in de inschrijvingsfase. Heeft de onderneming bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 38

39 VERKLARING Ondergetekende verklaart: (elk punt afvinken voor akkoord [ ] of niet akkoord [X]) Inschrijving; n deze Eigen Verklaring verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn; Werken(ARW) 2012 en/of in de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG, opgesomde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, op verzoek van de Aanbesteder zal leveren; aantoont dat de onderneming voldoet aan de door de Aanbesteder gestelde minimumeisen m.b.t. financiële en economische draagkracht, ervaring en technische bekwaamheid. dat hij binnen het gestelde van het ruimtelijk kader volledig zal voldoen aan het Programma van Eisen en behoudens de bijdrage van 2,34 miljoen euro Het project Kulturhus Stompwijk, conform alle gestelde eisen, procedures en verder bijkomende vereisten, turn-key zal realiseren vanuit een DBFMO-opzet. dat hij eigenaar van het pand zal zijn de huurders als genoemd in de stukken Dorpshuis, consultatiebureau, bibliotheek en kinderopvang gedurende 30 jaar tegen de genoemde huurprijzen in deze selectieleidraad onderdak zal geven in het Kulturhus Stompwijk (Dorpshuis kent onderhuurders: school en bibliotheek zijn gebruikers zonder huurinbreng). als eigenaar het onderhoud gedurende 30 jaar goed uit zal voeren als eigenaar, beheerder en dienstverlener de complete eploitatie voor zijn rekening zal nemen (klein onderhoud, schoonmaak, beveiliging, gas/water/energie, belastingen, ect.) tegen tarieven zoals genoemd in deze selectieleidraad gedurende 30 jaar. dat hij na 30 jaar het Kulturhus Stompwijk tegen de symbolische prijs van 1 euro overdraagt aan Stichting Panta Rhei. dat hij, en alleen hij, eindverantwoordelijk is en als enige aansprakelijk is voor alle fasen van het Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO)-traject van het Kulturhus Stompwijk Datum : Plaats : Naam : Functie : Onderneming : Handtekening : 39

40 Bijlage 2.4: Model verklaring financieel-economische draagkracht Deze verklaring moet worden ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van een in het land van herkomst onder wettelijk toezicht staande financiële instelling. De navolgende verklaring moet worden ingediend op briefpapier van de financiële instelling. Aan Aanbesteder Stichting Panta Rhei t.a.v. dhr. A.H. van Bavel Overgoo JZ LEIDSCHENDAM De ondergetekende, [naam financiële instelling/accountant], gevestigd te [plaats], verklaart in verband met de aanbestedingsprocedure door de Stichting Panta Rhei van het Project Kulturhus Stompwijk hierna te noemen het Project het volgende. De ondergetekende verklaart op basis van de op dit moment aan [naam financiële instelling/accountant] bekend staande gegevens, dat [naam Gegadigde] in staat moet worden geacht om een bedrag van 1,0 miljoen euro als eigen vermogen op te brengen, hetzij door beschikbaarheidstelling daarvan in eigen vermogen/aandelenkapitaal/agiostorting, hetzij door beschikbaarheidstelling als achtergestelde lening. Deze verklaring houdt geen garantie van [naam financiële instelling/accountant] ten opzichte van Aanbesteder in. Deze verklaring is tot stand gekomen door zorgvuldige kennisneming door [naam financiële instelling/accountant] van de door Gegadigde aan [naam financiële instelling/accountant] ter beschikking gestelde gegevens, met name ten aanzien van het Project en ten aanzien van de financiële situatie van Gegadigde. Het is [naam financiële instelling/accountant] bekend dat deze verklaring door Aanbesteder zal worden gebruikt om vast te stellen of [naam Gegadigde] voldoet aan de gestelde financieel economische minimumeis. Aldus getekend te [plaats], [datum] [naam financiële instelling/accountant] [naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon] [functie] [handtekening] 40

41 41

42 Bijlage 2.5: Model verklaring referenties A. Model verklaring 'Technische en organisatorische bekwaamheid' Deze verklaring moet door de Gegadigde worden ingevuld en ondertekend. Per referentieproject moet een afzonderlijke verklaring worden ingevuld, ondertekend en ingediend. Een door de opdrachtgever afgegeven verklaring van goede uitvoering moet per referentieproject als bijlage worden bijgevoegd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om nadere inlichtingen te vragen bij de contactpersoon van de opdrachtgever die in dit formulier staat vermeld. REFERENTIEPROJECT [Naam referentie-eis] Eis zoals verwoord onder paragraaf [paragraafnummer] Naam en plaats referentieproject Naam opdrachtnemer Naam en contactgegevens opdrachtgever Opdrachtsom (in euro, eclusief BTW): Percentage gerealiseerd tav opdrachtsom Start datum van uitvoering Bouwtijd (maanden) Datum van oplevering Bij uitvoering in combinatie: percentage aandeel van de betreffende combinant De onderdelen van het project die daadwerkelijk door de betreffende combinant zijn uitgevoerd Beschrijving project (maimaal 600 woorden), hierin dienen de aan dit referentieproject gestelde eisen toegelicht te worden (uitvoering, omvang, uitvoeringsperiode) Beeldmateriaal (maimaal 2 pag. A3) Uitvoering Het referentieproject betreft [volgt projectspecifieke toelichting referentie-eis] ja / neen Omvang Het referentieproject heeft een omvang groter dan of gelijk aan 2000 m2 N (inclusief buitenruimte). ja / neen Uitvoeringsperiode van het Het referentieproject is opgeleverd en in gebruik ja / 5 Opdrachtnemer moet zijn (een combinant van) de Gegadigde of een Belangrijke Onderopdrachtnemer. project genomen in de periode [aantal] jaar voorafgaand aan de uiterste datum van verzoek tot deelneming. 42

43 Ja/neen Verklaring van de opdrachtgever m.b.t. uitvoering (NB. deze verklaring van goede uitvoering dient als bijlage te worden bijgevoegd); geldt alleen voor het hoofd-/belangrijkste referentieproject. Het referentieproject is voorzien van een kopie verklaring van goede uitvoering. ja / neen Aldus getekend te [plaats], [datum] [naam Gegadigde / Belangrijke Onderopdrachtnemer] [naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon] [functie] [handtekening] B. Model verklaring 'Vakkundig ontwerpen' (of 'Vakkundig dienstverlenen') Deze verklaring moet door de Gegadigde worden ingevuld en ondertekend. Per referentieproject moet een afzonderlijke verklaring worden ingevuld, ondertekend en ingediend. Een door de opdrachtgever afgegeven verklaring van goede uitvoering moet per referentieproject als bijlage worden bijgevoegd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om nadere inlichtingen te vragen bij de contactpersoon van de opdrachtgever die in dit formulier staat vermeld. REFERENTIEPROJECT [Naam referentie-eis] Eis zoals verwoord onder paragraaf [paragraafnummer] Naam en plaats referentieproject Naam opdrachtnemer6 Naam en contactgegevens opdrachtgever Opdrachtsom (in euro, eclusief BTW): Percentage gerealiseerd tav opdrachtsom Start datum van uitvoering Bouwtijd (maanden) Datum van oplevering Bij uitvoering in combinatie: percentage aandeel van de betreffende combinant De onderdelen van het project die daadwerkelijk door de betreffende combinant zijn uitgevoerd Beschrijving project (maimaal 600 woorden), hierin dienen de aan dit referentieproject gestelde eisen toegelicht te worden (uitvoering, omvang, uitvoeringsperiode) Beeldmateriaal (maimaal 2 pag. A3) Uitvoering Het referentieproject betreft [volgt projectspecifieke toelichting referentie-eis] ja / neen Omvang Het referentieproject heeft een omvang groter dan of gelijk aan 2000 m2 NVO (inclusief buitenruimte). 43

44 ja / neen Uitvoeringsperiode van het project Het referentieproject is opgeleverd en in gebruik genomen in de periode [aantal] jaar voorafgaand aan de uiterste datum van verzoek ja / neen 6Opdrachtnemer moet zijn (een combinant van) de Gegadigde of een Belangrijke Onderopdrachtnemer.tot deelneming. Verklaring van de opdrachtgever m.b.t. uitvoering (NB. deze verklaring van goede uitvoering dient als bijlage te worden bijgevoegd) Het referentieproject is voorzien van een kopie verklaring van goede uitvoering. ja / neen Aldus getekend te [plaats], [datum] [naam Gegadigde / Belangrijke Onderopdrachtnemer] [naam vertegenwoordigingsbevoegd natuurlijk persoon] [functie] [handtekening] 44

45 Bijlage 2.6: Verklaring Uniforme eigen verklaringen aanbestedingen Separate bijlage 45

46 Bijlage 2.7: Selectie specificatie bij 3.13, Hieronder staat een verbijzondering van een aantal criteria voor de selectie. Criterium: ontwerpbekwaamheid en bekwaamheid aannemer Maimaal 30 punten te behalen Aan de hand van de referentieprojecten wordt de geschiktheid van de Gegadigde beoordeeld ten aanzien van de ontwerpbekwaamheid en bekwaamheid van de aannemer. Onder ontwerpbekwaamheid wordt verstaan het vermogen om een opgave te kunnen analyseren en vanuit die analyse tot een concept te komen dat voldoet aan de eisen van architectonische kwaliteit in overeenstemming met de ambities van de opdrachtgever, en te komen tot een consistente uitwerking van dit concept. Onder bekwaamheid van de aannemer wordt verstaan de mate waarin de aannemer de bouw van vergelijkbare multifunctionele accommodaties kan realiseren en uitvoeren en de mate waarin de aannemer middelen, kennis en ervaring heeft om soortgelijke projecten tot een goed einde te brengen. De bekwaamheid van de aannemer wordt beoordeeld op de ervaring met vergelijkbare multifunctionele accommodaties; Het betreft hier de ervaring aan te tonen met referenties.. Ten behoeve van de beoordeling ervaring dient de Gegadigde in Bijlage 2.5, bij Beschrijving project, te beschrijven welke ervaring hij heeft met de bouw van multifunctionele accommodaties. De ontwerpbekwaamheid architectuur wordt beoordeeld op de volgende subcriteria. Subcriterium representativiteit Het betreft hier het architectonisch vermogen een gewenste bijzondere identiteit en uitstraling aan huisvesting te geven. De volgende aspecten spelen een rol bij de integrale beoordeling van dit subcriterium: o Identiteit: de mate waarin Gegadigde met zijn ontwerp een passend imago voor de opdrachtgever heeft verbeeld; o Uitstraling: de mate waarin Gegadigde vanuit zijn eigen opvatting is gekomen tot een concept waarbij het (culturele) belang en de motieven van de opdrachtgever en zijn betrokkenheid bij culturele ontwikkelingen op een juiste wijze zijn ingeschat. Ten behoeve van de beoordeling op dit subcriterium dient Gegadigde in Bijlage 2.5, bij "Beschrijving project", te beschrijven: (i) welke wensen de opdrachtgever van het referentieproject hem heeft meegegeven met betrekking tot imago, belangen, motieven en betrokkenheid bij culturele ontwikkelingen; en (ii) op welke wijze Gegadigde op deze wensen heeft ingespeeld (zowel wat het ontwerp zelf betreft als wat het ontwerpproces betreft). Subcriterium complee logistiek Het betreft hier het vermogen een vanzelfsprekende en doordachte indeling te ontwerpen voor een complee logistieke en functionele opgave. De volgende aspecten spelen een rol bij de integrale beoordeling van dit subcriterium: 46

47 o vanzelfsprekend en doordacht: de mate waarin Gegadigde in staat is gebleken om een comple ruimtelijk en functioneel programma van eisen te vertalen naar een gebouw dat op een eenvoudige en vanzelfsprekende manier in elkaar zit. Onder meer van belang hierbij: zichtlijnen; oriëntatiemogelijkheden; een logische en efficiënte indeling; o compleiteit: de mate waarin de compleiteit van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen op logische wijze is vertaald naar een gebouw dat op een eenvoudige en vanzelfsprekende manier in elkaar zit. Onder meer van belang hierbij: Hoe meerdere verschillende functies in één gebouw zijn gehuisvest; Hoe bezoekers- en medewerkerstromen in één gebouw op logische en vanzelfsprekende wijze zijn gescheiden; Hoe verschillende beveiligingsniveaus in één gebouw op logische en vanzelfsprekende wijze zijn geïmplementeerd. Subcriterium comfort werkomgeving Het betreft hier het vermogen een comfortabele omgeving te ontwerpen. De volgende aspecten spelen een rol bij de integrale beoordeling van dit subcriterium: o Ondersteuning werkprocessen: de mate waarin Gegadigde in staat is gebleken om functionele, technische en ruimtelijke kwaliteitsaspecten zodanig te integreren dat een comfortabele kantoorwerkomgeving is ontstaan waarin de verschillende werkprocessen optimaal ondersteund worden; o Welbevinden: de mate waarin Gegadigde in staat is gebleken om functionele, technische en ruimtelijke kwaliteitsaspecten zodanig te integreren dat een comfortabele omgeving is ontstaan waarin het ontwerp bijdraagt aan het welbevinden van de medewerkers. Subcriterium fleibiliteit Het betreft hier het vermogen een fleibel gebouw te ontwerpen. De volgende aspecten spelen een rol bij de integrale beoordeling van dit subcriterium: o Fleibel gebruik van ruimtes door verschillende gebruikers voor meerdere functies en activiteiten; o Fleibiliteit van het gebouw om in te kunnen spelen op veranderde behoeften van gebruikers en bezoekers in de loop van de tijd. Ten behoeve van de beoordeling op dit subcriterium dient de Gegadigde in Bijlage 2.5, bij Beschrijving project, te beschrijven op welke wijze hij fleibel gebruik en fleibiliteit heeft vormgegeven, bij voorkeur onderbouwd met een hoge score volgens het instrument GPR Gebouw. Criterium: facilitaire dienstverlening maimaal 20 punten te behalen Het betreft hier het vermogen om op een efficiënte wijze verschillende facilitaire diensten te verlenen in een goede samenwerkingsrelatie. Bedoeld wordt affiniteit te tonen met het 47

48 opzetten en integraal managen van een efficiënt werkende organisatie voor het verlenen van verschillende facilitaire diensten - waaronder in ieder geval beveiliging en schoonmaak, gas- /water-/energielevering - en het vermogen aan te tonen die diensten in goede samenwerking met de Opdrachtgever te verlenen tijdens de eploitatiefase. De volgende elementen spelen een rol bij de integrale beoordeling van dit criterium: o De mate waarin Gegadigde klantgerichtheid aannemelijk heeft gemaakt, waarbij zowel de gebruikers als de bezoekers van de gebruikers als klanten moeten worden aangemerkt; o De mate waarin Gegadigde aannemelijk heeft gemaakt dat de dienstverlening tegemoet komt aan de dagelijks behoeften van de gebruikers en anticipeert op veranderingen in de processen van de gebruikers; o De mate waarin Gegadigde aannemelijk heeft gemaakt dat efficiency wordt nagestreefd in de eploitatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van efficiënte logistieke oplossingen; o De mate waarin Gegadigde aannemelijk heeft gemaakt dat de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is in de organisatie van de dienstverlener. Subcriterium huisvesting Het betreft hier het vermogen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de hieronder beschreven uitgangspunten op dit subcriterium: o Beheer en onderhouden huisvesting en terrein: de mate waarin Gegadigde in staat is gebleken alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het beheer en onderhoud van gebouw, installaties en vaste voorzieningen zodanig te integreren dat de technische staat is geoptimaliseerd en de gebruiksmogelijkheden zijn gewaarborgd. Criterium: duurzaamheid, innovatie en social return on investment Maimaal 30 punten te behalen Het betreft hier het vermogen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de hieronder beschreven uitgangspunten op dit criterium: Subcriterium duurzaamheid Het referentieproject betreft nieuwbouw waarin aanmelder optimaal duurzame middelen heeft ingezet. Subcriterium innovatie De mate waarin Gegadigde innovatieve oplossingen heeft toegepast om met een beperkt budget aan de eisen en wensen te voldoen. Subcriterium social return on investment De mate waarin Gegadigde in staat is gebleken tot het inzetten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals werkzoekenden (in het kader van people, planet, profit). 48

49 Bijlage 3 Programma van Eisen Outputspecificatie Wordt separaat bijgevoegd 49

50 Bijlage 3.1: Situatietekening locatie Stompwijk Bijgaand een presentatie die open geklikt kan worden en waar de participanten van het Kulturhus zich presenteren, alsook de situatietekeningen locatie Stompwijk zijn opgenomen als in het bestemmingsplan. 50

51 51

52 Bijlage 3.2.: Situatietekening met contour slakkenlaag 52

53 Bijlage 3.3: Inmeting t.b.v. Kulturhuis 53

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012 Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012 Pagina 2 van 83 TOELICHTING Voor u ligt het Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad voor Projecten volgens de DBFM(O)-Overeenkomst,

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 08/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere 162046567 Stadhuisplein 1, 1315 HR

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Nationale niet-openbare aanbesteding van de sloop en renovatie van een bestaand schoolgebouw Opdrachtgever Vereniging tot het verstrekken van

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de S Model Basisopdracht Ondergetekenden: 1 gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen: opdrachtgever en gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil deze kavels laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp Project Onderwerp : Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland : Model Intentieovereenkomst Aanbesteder: Lentiz Onderwijsgroep Schiedamsedeijk 114 3134 KK Vlaardingen Adviseur: AVANT Bouwpartners Reactorweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn 4 september 2014 Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn INHOUD 1 Mededelingen Aanbesteder 3 2 Verzoeken om Inlichtingen 4 3 Wijzigingen 7 4 Bijlagen 8 2 1 Mededelingen

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012 Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012 Status: Definitief Inhoudsopgave TOELICHTING... 6 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbestedingsleidraad... 7 1.2 Definities... 7 1.3

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: PPS Penitentiaire Inrichting Zaanstad (nieuwbouw)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: PPS Penitentiaire Inrichting Zaanstad (nieuwbouw) AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 20952, 2500 EZ s- Gravenhage (NL). Contactpunt(en): Secretariaat Directie projecten,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

28 augustus 2015. Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat 43-45 Gemeente Maastricht

28 augustus 2015. Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat 43-45 Gemeente Maastricht Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING Gemeente Maastricht INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 3 02 DE PROCEDURE 4 02.01 Selectiefase 4 02.02 Doorkijk naar gunningsfase 5 02.03 Planning en deadlines 7 02.04

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Immigratie en Naturalisatiedienst Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk ( Nederland ) Ter attentie van: Edwin de Koning Telefoon:

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Bijlage 8 Model-Optieovereenkomst Locatie FREDERIK HENDRIKLAAN 45-47

Bijlage 8 Model-Optieovereenkomst Locatie FREDERIK HENDRIKLAAN 45-47 Bijlage 8 Model-Optieovereenkomst Locatie FREDERIK HENDRIKLAAN 45-47 Model-Optieovereenkomst Locatie Frederik Hendriklaan 45-47 De optieovereenkomst maakt onderdeel uit van de selectiedocumenten voor de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie