Informatiebrochure cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure cliënten"

Transcriptie

1 Informatiebrochure cliënten mei 2014

2 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig. Bij Accolade Zorggroep bent u op het juiste adres. Wij verlenen de ondersteuning die u nodig heeft in een vertrouwde leef- en woonomgeving. Want iedereen verdient een thuis, dat is wat wij geloven. Accolade Zorggroep heeft professionele medewerkers in dienst die u de ondersteuning en zorg bieden die u nodig hebt. In deze brochure leest u daar meer over. Wanneer u na het lezen hiervan nog vragen hebt horen we het graag. Wij staan u graag te woord! Wij heten u van harte welkom bij Accolade Zorggroep! Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. LOCATIES BELEID Missie Visie Medisch-ethisch beleid Mantelzorgbeleid WONEN Huisregels Kamer of appartement Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening ZORG Zorgverleningsovereenkomst Vertegenwoordiger zorg Cliëntendossier Zorgleefplan en zorgplanoverleg Proffesionele zorg WELZIJN KWALITEIT Cliëntenraad Cliëntfunctionaris Klachtenregeling Cliënttevredenheidsonderzoeken Meldcode ouderenmishandeling WETGEVING Kwaliteitswet zorginstellingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Wet identificatieplicht Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) Wet Bijzonder opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) ADMINISTRATIE EN FINANCIËN AWBZ Administratiekosten voor niet AWBZ diensten Verzekeringen en aansprakelijkheid...19 BIJLAGE: CONTACTGEGEVENS PER LOCATIE...21 Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 3

4 1. LOCATIES Accolade Zorggroep is een christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn met locaties in Bilthoven (woonzorgcentrum d Amandelboom), Assen (woonzorgcentrum Arendshorst), Bosch en Duin (verpleeghuis De Wijngaard en voorzieningencentrum De Kuip) en (vanaf 2015) Amersfoort-Vathorst (Buitengewoon Zorgzaam). Accolade Zorggroep heeft een breed pakket aan diensten, producten en services. U vindt dit op onze website: Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 4

5 2. BELEID 2.1. Missie Accolade biedt vanuit christelijk perspectief professionele ondersteuning aan mensen en hun leefomgeving, door op hun verzoek een relatie aan te gaan en hen op onderdelen ondersteuning te geven, waardoor hij of zij beter in staat is om het levenspad te vervolgen in het eigen ritme 1. Dit onder het motto: zelf waar mogelijk, samen waar nodig Visie Wij zijn gedreven door Gods liefde in ons leven. Wij stellen ons ontvankelijk op en laten ons door de ander raken bij een vraag om ondersteuning op diens levenspad. Wij gaan vervolgens een relatie aan met die ander en diens leefomgeving op basis van wederzijds respect en sluiten aan bij het levensritme en de gewoonten van de ander. Het resultaat hiervan is dat de ander beter in staat is zijn of haar levenspad te vervolgen: zelfredzaamheid. We zetten ons met onze professionele deskundigheid en vaardigheden ook in om de samenleving te betrekken bij die ondersteuning: samenredzaamheid. Ook kerken zijn hierbij belangrijk. Het resultaat is dat mensen hun relatie met en plaats in de samenleving zo goed mogelijk behouden Medisch-ethisch beleid In de praktijk van alle dag doen zich regelmatig vragen voor die te maken hebben met het levenseinde. In dit hoofdstuk willen wij op hoofdlijnen het medisch beleid verwoorden. Daardoor wordt duidelijk wat cliënten of hun vertegenwoordigers van Accolade Zorggroep mogen verwachten. Uitgangspunt Binnen Accolade Zorggroep gaan wij uit van de bijbelse normen en waarden. Dit betekent dat menselijk leven beschermwaardig is. Een behandeling dient het welzijn van de cliënt te bevorderen. In de praktijk zijn er soms moeilijke situaties, waarbij niet duidelijk is welke behandeling het beste is voor de cliënt. Daarom zal dit altijd in nauw overleg gaat tussen de specialist ouderengeneeskunde/arts en de cliënt of diens vertegenwoordiger. Levenswensverklaring Sommige cliënten hebben hun mening over medisch-ethische zaken op papier gezet. Dit is een schriftelijke wilsverklaring. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring is de levenswensverklaring. Voor Accolade Zorggroep is een dergelijke wilsverklaring de basis van het handelen. 1 Volgens het model cliënt in de regie Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 5

6 Euthanasie Gelet op de beschermwaardigheid van het leven wijzen wij iedere handeling af, waarmee de dood beoogt of bewerkt wordt. Dit betekent dat euthanasie binnen Accolade Zorggroep niet wordt verricht. Dit standpunt wil niet zeggen dat er altijd tot het uiterste doorgegaan wordt met behandelen. Bij iedere behandeling gaat het om de vraag of de behandeling de cliënt ten goede komt. Soms zijn de lasten van een behandeling zwaarder dan de baten. Sommige behandelingen kunnen een stervensproces verzwaren en dat is niet de bedoeling. Want ook binnen Accolade Zorggroep mogen cliënten op waardige wijze sterven. Indien nodig zal alles in het werk worden gesteld om het lijden te verlichten, symptomen te bestrijden en de cliënt en zijn of haar familie te begeleiden (palliatieve zorg). Zie ook het boekje: Zorg rond het levenseinde. Een handreiking voor familie en naasten. Voeding en vocht De vragen rond voeding en vocht zijn moeilijk. Enerzijds zijn voeding en vocht noodzakelijke levensbehoeften. Anderzijds kan het kunstmatig toedienen van voeding en vocht, bijvoorbeeld door middel van een sonde, meer nadelen dan voordelen hebben voor de cliënt. In het algemeen krijgt een cliënt een infuus of sonde, wanneer naar medisch inzicht verwacht mag worden dat betrokkene weer zal opknappen. Is er echter sprake van algehele verslechtering van de gezondheidstoestand van de cliënt en is herstel niet meer te verwachten, dan wordt uiteraard de cliënt goed verzorgd, maar zal in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger geen sonde of infuus gegeven worden. In dat geval aanvaarden wij de gevolgen daarvan. Reanimatie Reanimatie is het na een hartstilstand op kunstmatige wijze herstellen van de bloedsomloop en de ademhaling, door middel van hartmassage en kunstmatige beademing. De kans op een hartstilstand is niet groot, maar zodra dat zich voordoet, telt iedere seconde. Enerzijds blijkt uit onderzoek dat, wanneer een cliënt gereanimeerd wordt (hartmassage en direct naar het ziekenhuis), dit meestal geen effect heeft. Niet zelden zal betreffende cliënt onderweg in de ambulance overlijden of indien hij overleeft is er kans op neurologische en cognitieve beschadigingen. De wil van de cliënt om wel of niet gereanimeerd te worden, wordt zo spoedig mogelijk na het aangaan van de zorgverleningsovereenkomst vastgelegd in het medisch dossier en het zorgdossier, conform het reanimatieprotocol. Accolade Zorggroep voldoet aan de voorwaarden om bovenstaand beleid uit te kunnen voeren, omdat er vierentwintig uur per dag in reanimeren geschoold personeel aanwezig is. Pijnbestrijding Pijnbestrijding is een belangrijk thema binnen de zorgverlening in de laatste levensfase. Accolade werkt aan de ontwikkeling van een protocol rond bestrijding en het hanteren van een pijnmeetinstrument. Gebruik van opiaten zoals morfine, gebeurt altijd op geleide van pijn of kortademigheid. Als de dosering hierop goed wordt aangepast kan de cliënt dit goed verdragen. Deze middelen hebben niet zoveel invloed op de ademhaling dat de cliënt daardoor overlijdt. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 6

7 Ethische Commissie Accolade Zorggroep heeft een Ethische Commissie. De commissie toetst in complexe situaties het beleid en adviseert de raad van bestuur rond ethische zaken Mantelzorgbeleid De mantelzorger heeft een belangrijke rol en positie in de ondersteuning van u als cliënt. U wilt immers zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. In de eerste plaats is er dan de rol van de mantelzorger. Voor de professionele zorgverlener is het belangrijk om de juiste aanvullende ondersteuning te bieden. Dat geldt als u nog thuis woont maar ook wanneer u bij Accolade Zorggroep komt wonen. De mantelzorger, vrijwilliger en de professionele zorgverlener staan samen voor de ondersteuning van u als cliënt. Dat kan uiteraard alleen door goede afstemming onderling. Daarom zullen wij in het eerste contact een gesprek aangaan met uw mantelzorger om te horen wat zijn of haar verwachtingen en mogelijkheden zijn. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 7

8 3. WONEN 3.1. Huisregels Iedere locatie kent z n eigen gebruiken, ook wel huisregels genoemd. Omdat dit per locatie verschillend is hebben we daar aparte brochures voor ontwikkeld waarin u alles kunt vinden van A tot Z Kamer of appartement Een fijne woonomgeving is belangrijk. Daarom heeft u als cliënt bij Accolade een eigen kamer of appartement, voor partners zijn er tweepersoonskamers. Een eigen plekje, net als thuis. Familie en vrienden zijn van harte welkom, ook om te blijven logeren. Wij kennen geen bezoektijden. Bij vertrek of overlijden wordt in overleg met u of in geval van overlijden uw familie een moment vastgesteld waarop de kamer leeg opgeleverd moet worden. Dit zal binnen een vastgestelde periode moeten gebeuren. Niet alleen stopt na deze periode de vergoeding, we moeten ook rekening houden met de wachtlijst. Een kamer in het verpleeghuis of appartement in het verzorgingshuis moet binnen 7 dagen worden opgeleverd. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag van overlijden/verhuizen, weekenden tellen mee. Bij overlijden is het mogelijk om opgebaard te worden op de eigen kamer. Dit om het afscheid nemen en de eerste opvang van naaste familie in een relatief vertrouwde omgeving te kunnen laten plaatsvinden. Meer informatie hierover kan de receptie van de locatie waar u woont u hierover geven Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening Elke locatie heeft een bedrijfshulpverleningsplan. Van elke organisatie-eenheid is één van de medewerkers BHV er. Zij worden jaarlijks geschoold. Daarnaast krijgen alle medewerkers eens per jaar een instructie hoe te handelen in geval van brand of andere calamiteiten. In het geval u als cliënt de eerste bent die de brand ontdekt is het belangrijk dat u alarm slaat (bijvoorbeeld door het glas van de brandmelder stuk te slaan) en probeert buiten het bedreigde gebied te komen. Volg verder de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Er is 24 uur per dag een bedrijfshulpverlener op de locatie aanwezig. Hij/zij heeft de leiding als er eventueel een brand uitbreekt. De gebouwen staan onder permanent toezicht van de brandweer, om de veiligheid van cliënten en medewerkers zo optimaal mogelijk te waarborgen. Medewerkers en cliënten dragen bij aan de veiligheid door de gangen, deuren en vluchtwegen vrij te houden van obstakels. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 8

9 4. ZORG 4.1. Zorgverleningsovereenkomst Op het moment dat u zorg ontvangt van Accolade ontstaat er een zorgverleningsrelatie. Samen leggen we in een zorgverleningsovereenkomst vast op welke dienstverlening u recht hebt en wat de wederzijdse afspraken zijn. De overeenkomst wordt door u of uw vertegenwoordiger zorg getekend bij de aanvang van de zorg. In de brochure van Actiz/BTN vindt u de door Accolade gehanteerde algemene voorwaarden voor zorg met of zonder verblijf Vertegenwoordiger zorg Communicatie over zorg en behandeling vindt altijd plaats met u als cliënt. Echter in sommige gevallen is communicatie moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. In dat geval vindt de communicatie plaats met een door u aangewezen vertegenwoordiger. Dat kan een familielid of kennis zijn. Die persoon wordt als vertegenwoordiger zorg namens u het aanspreekpunt voor de teamleider/contactverzorgende (en anderen binnen Accolade Zorggroep) en wordt over alle relevante zaken benaderd en geïnformeerd. Naast een vertegenwoordiger zorg, treedt in veel gevallen een familielid op als zaakwaarnemer voor de financiën. Als cliënt, of vertegenwoordiger, heeft u recht op alle informatie die u betreft. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is uw teamleider/contactverzorgende Cliëntendossier Als cliënt heeft u een eigen elektronisch cliëntendossier waarin alle belangrijke informatie op overzichtelijke wijze is samengebracht. Het dossier is alleen toegankelijk voor uzelf en/of uw vertegenwoordiger en de medewerkers die direct bij uw zorg betrokken zijn. Een onderdeel van uw dossier is het zorgleefplan. Bij aanvang zorg wordt er een zorgleefplan met en voor u opgesteld. 4.4 Zorgleefplan en zorgplanoverleg Het zorgleefplan is opgebouwd volgens het model wat Actiz daarvoor heeft aangereikt. Actiz is de landelijke brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuis-en thuiszorg. In dat model is de vraag van u als cliënt het uitgangspunt in de ondersteuning die u krijgt. 2 U vindt deze voorwaarden achter tab. 4 van deze map Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 9

10 Het model is opgebouwd uit de volgende vier domeinen: 1. Woon- en leefomstandigheden: je thuis voelen U mag als cliënt rekenen op een woonomgeving waar u zich thuis en veilig voelt en voldoende bewegingsvrijheid heeft. 2. Participatie: zoveel mogelijk midden in de samenleving U mag als cliënt rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden waarmee er invulling kan worden gegeven aan persoonlijke interesses, hobby s, een sociaal leven en contact met de samenleving. 3. Mentaal welbevinden: welzijn U mag als cliënt rekenen op respect voor en ondersteuning bij uw eigen identiteit en levensinvulling. 4. Lichamelijk welbevinden: goed verzorgd, een prettig gevoel U mag als cliënt rekenen op de bescherming en bevordering van uw gezondheid. Daarbij hoort een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden en hapjes en drankjes. Binnen Accolade Zorggroep is het gebruikelijk dat er twee keer per jaar een overleg wordt gehouden waarin het zorgleefplan met u en/of uw vertegenwoordiger zorg, de behandelend arts en de teamleider wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het eerste overleg vindt meestal na een observatieperiode van zes weken plaats. Wanneer de situatie stabiel is en u of de teamleider voorstelt om het overleg één keer per jaar te laten plaatsvinden kan dit alleen als u dat gezamenlijk in het dossier vastlegt. In het zorgplanoverleg (waar u schriftelijk voor wordt uitgenodigd) worden de volgende punten met u besproken: - het (concept) zorgleefplan - aanvullingen van u als cliënt en/of vertegenwoordiger van zorg - medisch beleid (waaronder reanimatie) (tenminste 1x per jaar wordt dit besproken) - verhoogde risico s t.a.v. medicatie, voeding, vallen etc. - overeenstemming en ondertekening van het zorgleefplan - evaluatie van het zorgplanoverleg Voorafgaand aan dit overleg vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met de behandelende disciplines. De inbreng van de behandelaars is verwerkt in het concept zorgleefplan dat met u wordt besproken. Wanneer u vragen heeft voor het MDO kunt u deze vooraf schriftelijk indienen. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 10

11 4.5. Professioneel zorgteam Accolade Zorggroep heeft verschillende professionals (al dan niet zelf in dienst) die u de zorg en ondersteuning kunnen geven die u nodig heeft. U kunt uw teamleider/contactverzorgende vragen naar de mogelijkheden per locatie. De spil van het multidisciplinaire team is de teamleider wonen. Hij/zij coördineert de zorgverlening en is het eerste aanspreekpunt voor u als cliënt of uw familie. In sommige gevallen wordt de zorg gecoördineerd door een contactverzorgende. De directe zorg wordt, afhankelijk van de zorgvraag, verleend door woonbegeleiders, woonondersteuners of (wijk)verpleegkundigen. Andere professionals die we voor u in kunnen schakelen zijn: Artsen Accolade Zorggroep heeft eigen artsen of specialisten ouderengeneeskunde in dienst. Uit praktische overwegingen adviseren wij u een arts te nemen die spreekuur heeft in het huis. U kunt er echter ook voor kiezen om (indien mogelijk) uw eigen huisarts aan te houden. De arts is verantwoordelijk voor de medische behandeling en de inhoud van het zorgleefplan. Waar nodig zal de arts doorverwijzen naar specialisten en deskundigen, zowel binnen als buiten de instelling. Er is 24 uur per dag een arts bereikbaar. Eén van de eerste dagen na de opname spreekt de arts met de cliënt resp. de vertegenwoordiger van de cliënt over het medisch-ethisch beleid. Ook worden er dan afspraken gemaakt over onder andere onverhoopte ziekenhuisopname, reanimatie en zorg rond het levenseinde. Praktijkverpleegkundigen Ter ondersteuning van de artsen zijn er op sommige locaties praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij hebben een beperkte medische bevoegdheid en kunnen u begeleiden bij chronische problematiek zoals bijv. diabetes. Geestelijk verzorger of (huis)predikant Wanneer u vragen heeft over religie of geloof kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger of een (huis)predikant. Zij kunnen u ondersteuning bieden op het gebied van geestelijke zorg. Diëtiste Het kan zijn dat u problemen ervaart in uw gezondheid die te maken hebben met de voeding waardoor er begeleiding nodig is van een diëtiste. Zij kan u adviezen geven met betrekking tot voeding en diëten. Samen met u stelt zij een individueel voedingsadvies op. Fysiotherapeut Wanneer u problemen ervaart in uw houding of beweging kunt u een behandeling krijgen van een fysiotherapeut. Zij kunnen u adviseren, begeleiden en behandelen, zowel individueel als in groepsverband. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 11

12 Ergotherapeut De ergotherapeut kan u ondersteunen bij het opnieuw aanleren of verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen als wassen, aankleden, eten en drinken, telefoneren, computeren, maar ook bij hobby s. Dit gebeurt door oefeningen, door het leren gebruiken van hulpmiddelen of aanpassen van de omgeving. Altijd met als doel iemand zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn eigen situatie. De ergotherapeut kan ook om advies worden gevraagd over aanpassingen in de thuissituatie. Logopedist Wanneer u problemen ervaart in de spraak, taal, het gehoor of bij het slikken kan de logopedist u adviseren en behandelen. Door allerlei oefeningen wordt de communicatie en het gebruik van hulpmiddelen verbeterd of op peil gehouden. Psycholoog De psycholoog kan een onderzoek doen naar uw geheugen, uw waarneming, uw taalvermogen en andere psychische zaken. Daarnaast kan de psycholoog u, uw familie of medewerkers adviezen geven in het omgaan met een bepaald veranderend gedrag. Ook kunnen ze advies en ondersteuning bieden bij het verwerken van emoties en problemen. Psychiatrisch verpleegkundige Cliënten met een gerontopsychiatrisch beeld, waarbij zich vaak chronische, psychiatrische en gedragsproblemen kunnen voordoen, hebben specifieke behoeften aan begeleiding bij wonen en zorg. Daarvoor kan er een beroep worden gedaan op een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de problematiek rond gerontopsychiatrie. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 12

13 5. WELZIJN Als het gaat om uw welzijn wil Accolade Zorggroep zo dicht mogelijk aansluiten bij de situatie, het dagritme en de dagbesteding, van uw thuissituatie. Bij welzijn gaat het om een situatie waarbij u in materieel, lichamelijk en geestelijk opzicht gelukkig bent. Het kan zijn dat u daarin afhankelijk bent van mensen om u heen. Woonbegeleiders, woonondersteuners of medewerkers welzijn geven invulling aan dat welzijnsaspect. Zij doen dit o.a. op basis van uw levensverhaal. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten welk werk u heeft gedaan en/of welke hobby s u had. Zo kunnen zij u een stukje welzijn op maat aanbieden. De inventarisatie van die gegevens maakt onderdeel uit van uw zorgleefplan en kan in het overleg worden geactualiseerd of aangevuld met nieuwe wensen. De activiteiten kunnen zowel individueel als in groepsverband georganiseerd worden. Er zijn ook activiteiten die door vrijwilligers of mantelzorgers worden uitgevoerd. Zij kunnen u begeleiden bij uitstapjes of met u wandelen. Hun inzet betekent vaak een stuk extra aandacht op wat voor manier dan ook. Vrienden Bij Accolade Zorggroep doen we er alles aan om u als cliënt op een goede manier welzijn aan te bieden. Toch zijn er bepaalde dingen die wij niet zonder meer voor u kunnen regelen, maar die het leven voor u als cliënt wel kunnen veraangenamen zoals uitstapjes, aangepaste computers, de inrichting van gezamenlijke huiskamers etc. Het zijn de kleine dingen die het doen maar die kosten wel geld en zitten niet in de basiszorg. De vriendenverenigingen 3 van Accolade Zorggroep zetten zich in om deze extraatjes voor u mogelijk te maken. Met een eenmalige gift of een kleine jaarlijkse bijdrage is het mogelijk om extra dingen te realiseren. Ook krijgen we wel eens een legaat of schenking waardoor bepaalde dingen gerealiseerd kunnen worden. 3 Voor meer informatie over het werk van de Vrienden verwijzen we u naar onze website Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 13

14 6. KWALITEIT De zorg en dienstverlening van Accolade Zorggroep voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. De medewerkers zijn vakkundig, hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens een gedragscode. Accolade Zorggroep is HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) gecertificeerd. Wij streven er naar om op verschillende manieren te werken aan kwaliteitsverbetering. Binnen de organisatie zijn diverse organen of regelingen die hier een steentje aan bijdragen. Wij hebben ze voor u uiteen gezet Cliëntenraad Binnen Accolade Zorggroep zijn diverse cliëntenraden werkzaam. Iedere zorgeenheid kent een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit familieleden van cliënten. De taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Daartoe heeft de raad het recht om door de zorgmanager geïnformeerd te worden, en over voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Verslagen van de vergaderingen zijn op uw woongroep/afdeling te vinden. Naast deze cliëntenraden heeft Accolade Zorggroep een centrale cliëntenraad bestaande uit afgevaardigden vanuit de verschillende cliëntenraden. Zij hebben regelmatig overleg met de bestuurder van Accolade Zorggroep en bespreken overstijgende zaken die voor alle cliënten van Accolade van belang zijn. Iedere locatie heeft een folder waarin meer informatie te vinden is over het werk van de cliëntenraad. 6.2 Cliëntfunctionaris Accolade Zorggroep kent ook een cliëntfunctionaris, aangesteld door de centrale cliëntenraad van Accolade Zorggroep met als opdracht om via gerichte interviews met cliënten inzicht te krijgen in de verwachtingen en wensen over de zorg en dienstverlening. Doel is om in een preventief stadium signalen te vernemen om de zorg te verbeteren en eventuele klachten te voorkomen. De cliëntfunctionaris zal per jaar een aantal interviews houden met cliënten en/of vertegenwoordigers zorg. De cliëntfunctionaris rapporteert aan de centrale cliëntenraad en het contact verloopt ook uitsluitend via de voorzitter van de centrale cliëntenraad Klachtenregeling Accolade Zorggroep wil u als cliënt zo goed mogelijk helpen. Hiervoor is het belangrijk dat u eerlijk en open kunt zijn naar uw contactverzorgende of teamleider. Ook als u vindt dat zaken niet goed verlopen of beter op een andere manier gedaan kunnen worden is het belangrijk om dit met uw contactverzorgende of teamleider te bespreken. Hij/zij kan het immers het beste veranderen, of uitleggen waarom zaken zo lopen. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 14

15 Cliëntvertrouwenspersoon/klachtenopvangfunctionaris Toch kan het gebeuren dat u er niet uitkomt met uw contactverzorgende of teamleider of dat u zaken liever niet met hem/haar bespreekt. In dat geval kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Daar kunt u in alle rust uw verhaal doen. Dit kan zijn omdat u ergens niet tevreden over bent, dat u niet correct bejegend wordt of dat u het niet eens met de manier waarop de zorg georganiseerd is. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over de gang van zaken, geeft signalen door waar het management iets mee kan, bemiddelt bij klachten of ondersteunt bij het indienen van klachten en functioneert in dat geval als klachtenopvangfunctionaris, zoals daarover gesproken wordt in het klachtenreglement 4. Elke locatie heeft een cliëntvertrouwenspersoon/ klachtenopvangfunctionaris, waar u als cliënt of familie zelf contact mee kunt zoeken. Dat kan via de mail, een aanvraagformulier bij de receptie of rechtstreeks op het spreekuur. Iedere locatie heeft een folder waarin meer informatie te vinden is over de cliëntvertrouwenspersoon Klachtencommissie Komt het tot een formele klacht, dan is er de externe klachtencommissie van Accolade Zorggroep. Deze werkt volgens het hierboven genoemde reglement. De commissie bekijkt eerst of er via bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als dat niet lukt, neemt de commissie de klacht in behandeling en komt zelf met een uitspraak. Dat gebeurt als regel nadat er een hoorzitting is gehouden met de betrokkenen. Uiteraard behoudt u het recht om uw klacht ook te melden bij externe instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege. Voor Accolade Zorggroep is een goede behandeling van klachten van groot belang. Allereerst omdat tevredenheid van cliënten ons hoofddoel is. Maar ook omdat we willen leren van uw ervaringen. Een correcte klachtenbehandeling zal bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van de zorg. Bij alles geldt, als u met iets zit, bespreek het eerst met de direct betrokkene. Een rustig gesprek lost vaak al veel op. Soms lukt dat echter niet, of ervaart u dat er niet voldoende op uw klacht wordt gereageerd. We hopen u met bovenstaande voldoende vervolgmogelijkheden te hebben aangereikt, want: Uw tevredenheid is onze zorg! Melding ter verbetering Een melding ter verbetering (MTV) is een heel laagdrempelige manier om een verbetering voor te stellen. Dat kan over van alles gaan, van markering van traptreden tot de manier waarop u bejegend wordt. De melding wordt gedaan via een formulier wat bij de receptie verkrijgbaar is Cliënttevredenheidsonderzoeken Eens in de twee jaar laat Accolade Zorggroep via een landelijk vastgestelde vragenlijst de tevredenheid van cliënten meten. Dat geeft ons inzicht en maakt vergelijk met andere instellingen mogelijk. De resultaten van het onderzoek worden altijd met de cliëntenraden besproken, evenals de verbeterplannen die hierop worden gemaakt. 4 Het klachtenreglement vindt u op onze website Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 15

16 6.5. Meldcode ouderenmishandeling Binnen Accolade Zorggroep wordt de meldcode ouderenmishandeling 5 gehanteerd. Het hanteren van een meldcode voor organisaties is bedoeld om te ondersteunen in het omgaan met signalen van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt stap voor stap door het proces vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het eventueel doen van een melding. Dit stappenplan maakt duidelijk wat wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld, rekening houdend met het beroepsgeheim, of op een verantwoorde wijze een besluit genomen wordt over het doen van een melding en/of het organiseren van hulp. Wanneer u de indruk hebt dat er sprake is van mishandeling kunt u contact opnemen met de teamleider, cliëntvertrouwenspersoon of met de aandachtsfunctionaris. Bij de receptie van de betreffende locatie is bekend wie de aandachtsfunctionaris is. Vanaf dat moment wordt het hierboven beschreven stappenplan gehanteerd. 5 Meer informatie kunt u vinden achter tab. 4 van deze map Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 16

17 7. WETGEVING De zorg in Nederland kent veel regelgeving waaraan zij moet voldoen. Als u zorg ontvangt van Accolade Zorggroep is het goed dat u zich daarvan bewust bent. Hier volgen enkele belangrijk wetten: 7.1 Kwaliteitswet zorginstellingen De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een zorginstelling verantwoorde zorg dient aan te bieden. Hiermee wordt bedoeld zorg die doeltreffend en doelmatig is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Accolade Zorggroep is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk en is opgenomen in het daarbij horende kwaliteitsregister. Regelmatig wordt de kwaliteit van zorg bij Accolade door een onafhankelijke organisatie getoetst. 7.2 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Binnen Accolade Zorggroep staan op verschillende plaatsen uw persoonsgegevens geregistreerd. Om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan, is de WBP opgesteld. Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor verschillende doeleinden. Zo gebruikt de administratie bijvoorbeeld uw gegevens voor het voeren van een sluitende cliëntenadministratie. Hulpverleners hebben uw gegevens nodig om de door u gewenste zorg te kunnen verlenen. Ook worden bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan andere instellingen, zoals het zorgkantoor en de gemeente, om de zorgverlening mogelijk te maken. In alle gevallen wordt zorgvuldig, conform de WBP, met uw gegevens omgegaan. De wet WBP kent u ook een aantal rechten toe. Accolade Zorggroep heeft dat nader vastgelegd in een privacyreglement, waarmee de naleving van de WBP wordt gewaarborgd. Eén van de rechten die in het privacyreglement is opgenomen is het inzagerecht. Hierin staat dat u als cliënt of uw vertegenwoordiger, het recht heeft het cliëntdossier in te zien of kopieën daaruit te maken. Hiervoor kunt u terecht bij uw teamleider. Mocht er in het dossier iets staan waar u als cliënt of uw vertegenwoordiger het niet mee eens is, dan wordt dat aangepast of in geval van verschil van mening als een aantekening in het dossier vermeld. Op vindt u meer informatie over deze en andere wetgeving. 7.3 Wet identificatieplicht In deze wet is vastgelegd dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen wanneer de politie of een toezichthouder hierom vraagt. Deze wet geldt dus ook voor cliënten van Accolade Zorggroep. U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs. Een kopie van uw identiteitsbewijs wordt bewaard in uw cliëntdossier. Bij een bezoek aan het ziekenhuis of een andere instelling dient u een geldig origineel identiteitsbewijs te overleggen als hierom gevraagd wordt. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 17

18 7.4 Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) Deze wet regelt dat hulpverleners niet zonder meer over mogen gaan tot zorg verlenen. U als cliënt of uw vertegenwoordiger zorg moet instemmen met de zorgverlening. De toestemming wordt vastgelegd in de zorgverleningsovereenkomst. Het doel van de WGBO is om de rechten van de cliënt in de relatie tot de hulpverlener te versterken. Om dit te bereiken zijn in de wet een drietal doelen vastgelegd. De hulpverlener heeft de plicht u helder en duidelijk te informeren zodat u begrijpt wat de afspraken zijn. Deze informatie stelt u in staat om al dan niet in te stemmen met de voorgestelde zorg. De hulpverlener mag pas zorg aan u verlenen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Afspraken omtrent uw zorgverlening worden in overleg met u gemaakt. U geeft toestemming voor alle handelingen die met u afgesproken zijn binnen het zorgplan. Het zorgplan kan alleen gewijzigd worden met uw toestemming Wet Bijzonder opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) Anders dan de naam doet vermoeden geldt de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) ook voor de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis en voor sommige (gesloten) afdelingen van het verzorgingshuis. Ook mensen in de thuissituatie kunnen met deze wet te maken krijgen, bijvoorbeeld als een cliënt (onvrijwillig) opgenomen moet worden. De Wet BOPZ 6 is van toepassing op cliënten die niet vrijwillig zorg ontvangen of onvrijwillig in een instelling verblijven. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden. Op termijn zal deze wet worden vervangen door de wet Zorg en Dwang. 6 Meer informatie kunt u vinden achter tab. 4 van deze map Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 18

19 8. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN 8.1. AWBZ Het verblijf in een verpleeghuis valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ vergoedt het verblijf onder de voorwaarde dat de cliënt een eigen bijdrage betaalt. Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) 7 kunt u uitrekenen wat de bijdrage voor u is. Om voor de AWBZ-vergoeding in aanmerking te komen hebt u een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) 8. In die indicatie wordt aangegeven op welke zorgproducten u recht hebt Administratiekosten voor niet AWBZ diensten Bepaalde uitgaven zijn niet opgenomen in het pakket van de AWBZ en blijven voor eigen rekening. Deze kosten hangen samen met individuele behoeften. Het betreft onder meer kosten voor kapper, waskosten, pedicure (tenzij op medische indicatie), aankopen in het winkeltje, vakanties/uitstapjes, groepspot cliënten, petit restaurant en kosten bij telefoon en internetgebruik. Deze kosten worden door middel van een factuur maandelijks aan u doorberekend. Hiervoor wordt per kwartaal 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Voor contante betalingen in huis vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de chipknip. Er is een oplaadpunt aanwezig bij de receptie van de betreffende locatie. Het College voor Zorgverzekeringen heeft een brochure gemaakt waarin u leest op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als cliënt van een AWBZ-instelling Verzekeringen en aansprakelijkheid Accolade Zorggroep heeft de volgende verzekeringen voor cliënten afgesloten: Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) Inboedelverzekering ,- per zorgplaats Elektrische rolstoelverzekering voor een rolstoel die is aangeschaft via de afdeling behandeldienst van Accolade Zorggroep (fysio-/ergotherapie) Het is niet verstandig om in een zorginstelling, waar mensen gaan en komen, veel geld, waardevolle papieren, goederen en sieraden, bij u te hebben of in een kast te bewaren. Accolade Zorggroep neemt geen waardevolle spullen in bewaring en bij het zoekraken van geld en goederen kan de directie van Accolade Zorggroep niet aansprakelijk worden gesteld. De bovengenoemde inboedelverzekering is dan ook met name afgesloten om brandschade te dekken. Voor de gevallen waarbij duidelijk verwijtbaar handelen van de instelling kan worden vastgesteld heeft de instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering instelling afgesloten. 7 Voor meer informatie zie folder achter tab. 4 van deze map en op de website: 8 Voor meer informatie zie: 9 Voor meer informatie zie folder achter tab. 4 van deze map en op de website: Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 19

20 U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor het (eventueel) afsluiten van: Ziektekostenverzekering De zorgverzekeringswet in Nederland wet schrijft voor dat ingezetenen van Nederland, met uitzondering van gewetensbezwaarden, de plicht hebben zich te verzekeren. Dat geldt ook voor u als cliënt van een zorginstelling. Daarnaast kan het voor u nodig zijn uw eigen inboedel -, ongevallen-, reis-, kostbaarheden- en sieradenverzekering te handhaven. Dat is afhankelijk van uw eigen situatie. Aanvullende ziektekostenverzekering Als cliënt dient u zelf een afweging maken of een aanvullende verzekering wenselijk is. Het kan gebeuren dat er zorg moet worden verleend die niet onder de ZZP-norm valt (waar u niet voor geïndiceerd bent), een hulpmiddel (bijvoorbeeld een gehoorapparaat) nodig heeft die niet onder de ziektekostenverzekering valt. Voor dit soort kosten kan een aanvullende verzekering wenselijk zijn. Verzekering voor uw gehoorapparaat (zit in gehoorcomfortplan) Een gehoorapparaat wat in afstemming met de logopediste op eigen rekening is besteld heeft vaak een gehoorcomfortplan (met een verzekering). Dit plan bevat o.a. afspraken over onderhoud maar bevat ook een verzekering. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn op te vragen bij de logopediste. Inboedel (dekking boven ,- ) Wanneer u besluit uw eigen inboedelverzekering aan te houden (risicodekking voor schades hoger dan ,-) dient u er wel rekening mee te houden dat iedere Verzekeringsmaatschappij bij diefstal pas tot uitkeren overgaat bij braakschade. Bij braakschade moet u denken aan zichtbare braaksporen aan deuren of ramen van de afgesloten ruimte, kluis of kast. Reisverzekering Voor door Accolade Zorggroep georganiseerde cliëntenvakanties wordt vaak een collectieve reisverzekering afgesloten, u kunt dit navragen bij de organiserende afdeling. Informatiebrochure cliënten Accolade Zorggroep Pagina 20

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN WAT VINDT U BELANGRIJK? SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN LEVEN OP EEN MANIER DIE BIJ U PAST Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Om u te leren kennen, gaan we met

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Wat deze uitgangspunten betekenen voor behandeling en verzorging in de laatste levensfase, wordt in het navolgende omschreven.

Wat deze uitgangspunten betekenen voor behandeling en verzorging in de laatste levensfase, wordt in het navolgende omschreven. Medisch Beleid Medisch ethisch beleid De waardigheid van de mens en de kwaliteit van leven staan centraal in de zorg van De Blije Borgh. Zo ook in de zorg tijdens de laatste levensfase van onze bewoners

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Zorg en behandeling rondom het levenseinde Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Inleiding In deze folder kunt u het beleid van de Frankelandgroep

Nadere informatie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Zorg en behandeling rondom het levenseinde Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Inleiding In deze folder kunt u de visie en het beleid van

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

De Regenboog Palliatief centrum

De Regenboog Palliatief centrum De Regenboog Palliatief centrum Een regenboog biedt stralen licht op donkere momenten, kleur door somberheid heen. De regenboog kan een symbool van troost, verlichting en uitzicht zijn. palliatief centrum

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Uw zorg thuis Welkom bij Zonnehuis Thuis Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Echter soms is (tijdelijk) hulp van buitenaf nodig. Daarom is Zonnehuis Thuis er. Als onderdeel van Zonnehuisgroep

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg bij Zorggroep Drenthe

Verpleeghuiszorg bij Zorggroep Drenthe Inhoud Algemeen... 2 1. Inleiding... 2 2. Visie op verpleeghuiszorg... 2 3. Praktische uitwerking van de visie... 2 Inrichting appartementen... 2 Volledige zorgpakket... 3 Behandeldienst... 3 Personele

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis Volledig Pakket Thuis Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving Voelt beter Volledig Pakket Thuis Heeft u zorg en ondersteuning nodig, maar wilt u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven

Nadere informatie

Beleid rondom het levenseinde

Beleid rondom het levenseinde Beleid rondom het levenseinde V1_2012 Inleiding Veel van onze cliënten zijn op vergevorderde leeftijd en dan komt het levenseinde dichterbij. Omdat veel cliënten binnen de muren van onze organisatie overlijden

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 2015 Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3 Dagcentrum...3

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening voor verpleeghuiscliënten Stichting Florence, gevestigd te Rijswijk en hierbij vertegenwoordigd door de heer/mevrouw xxxx in de functie van xxxx, hierna te noemen

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Uw specialist heeft u verteld dat u ongeneeslijk ziek bent. Niet meer kunnen genezen is een bericht met ingrijpende gevolgen en het valt niet mee om hier

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

De neurologische revalidatie unit (NRU)

De neurologische revalidatie unit (NRU) De neurologische revalidatie unit (NRU) informatie voor cliënt en familie neurologie Rijnland Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode U bent opgenomen geweest op de afdeling neurologie van Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4. Versie 2-16 2 1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.1 Zorgpad Stervensfase... 5 4.2 De cliënt als regisseur...

Nadere informatie

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging en/of

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg. Revalidatie na ziekenhuisopname

Geriatrische revalidatiezorg. Revalidatie na ziekenhuisopname Geriatrische revalidatiezorg Revalidatie na ziekenhuisopname Wanneer u na een ziekenhuisopname revalidatie nodig heeft kunt u daarvoor terecht binnen Rijnland Zorggroep. In deze brochure leest u wat u

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna te noemen

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde www.zge.nl Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde Revalideren met een deskundig team van behandelaars Bent u na een ziekenhuisopname aangewezen op kortdurende revalidatie? Dan biedt de geriatrische

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Meneer Van de Velde vindt het fijn met Tanja te praten over zijn moeder en herinneringen op te halen

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie