fysiotherapie & ouderenzorg Redactioneel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fysiotherapie & ouderenzorg Redactioneel"

Transcriptie

1 fysiotherapie & ouderenzorg Redactioneel De zomer van 2002 ligt weer achter ons en dat betekent dat het najaarscongres van het KNGF weer voor de deur staat. Het programma van de NVFG is dit keer op zaterdag. Of dat een vooruitgang is weten we niet, wellicht niet voor de mensen die in loondienst werken, maar wel voor de fysiotherapeuten uit de 1 e lijn. Het programma zelf zal garant staan voor veel belangstelling. Over vallende ouderen, het voorkómen van vallen of het voorkómen van blessures door vallen is steeds meer bekend. Deze kennis is relevant voor alle collega s die met ouderen werken, zowel thuiswonende als geïnstitutionaliseerde ouderen. Met het voorkómen van een heupfractuur door een val kan veel leed en geld worden bespaard. De heupbeschermer is wellicht een mogelijkheid om heupfracturen te voorkomen. De redactie acht het zinvol om het rapport dat hierover is verschenen in delen te publiceren. In deze editie het eerste deel. Daarnaast is voor de verbijzonderde collega s in de geriatrie de periode van herregistratie aangebroken. Hierover zijn nog veel vragen; in dit nummer alvast een aantal antwoorden. De post-hbo-opleiding is tegenwoordig de eerste fase van een masteropleiding die in Breda en Utrecht gaat starten, ook hierover in dit nummer meer informatie. Tenslotte weer een keer een heel interessant Engelstalig artikel. Dit keer over pijn bij psychogeriatrische patiënten. Veel leesgenoegen gewenst, de redactie. Inhoud Pg. 1: Pg. 2: Pg. 4: Pg. 5: Pg. 9 Pg. 14 Voorwoord, Inhoud Verenigingsnieuws Colofon, Richtlijnen voor auteurs Masteropleidingen voor de geriatrisch fysiotherapeut, Dr Bouwien Engelsman en Dr Hugo Molenaar. Kwaliteitsregister Geriatrie: herregistratie, scholing en accreditatie: de stand van zaken, Martin van Gennep, Bert Risseeuw. Improving Assessment and Treatment of Pain in Cognitively Impaired Nursing Home Residents, Karen S. Feldt. Pg. 21: Plaatsbepaling heupbeschermers bij niet beïnvloedbaar hoog val-en heupfractuurrisico: een zorgmodel. V. Chel, R. Heijman, P.H. Michels, R. van Ommen, M.E. Ooms, P.A. Stalenhoef, A. Zonneveld. Pg. 32: Boekbespreking Pg. 33: Artikel rubriek vakblad NVFG, oktober

2 Verenigingsnieuws Adreswijzing Met ingang van heden is het adres en de van zowel het secretariaat NVFG als het advertentie-adres gewijzigd. Secretariaat NVFG: Marianne Zweekhorst, Hartkampweg 33, 8101 ZX Raalte, Advertentie-adres: Angelique Grootfaam, Schepen van Ommerenstraat 126, 6831 Mc Arnhem, Vooraankondiging ALV NVFG Op woensdagavond 13 november zal de 40 e Algemene Ledenvergadering van de NVFG gehouden worden, waarvoor het bestuur u allen wilt uitnodigen. De vergadering zal plaatsvinden in het KNGF-kantoor aan de Stadsring 159b te Amersfoort. Voorlopige agenda; 1) Opening 2) Mededelingen en ingekomen post 3) Vaststellen notulen ALV 27 december ) Vaststellen van het secretarieel jaarverslag ) Vaststellen van het financieel jaarverslag 2001: verslag van de kascommissie, decharge van de penningmeester. 6) Evaluatie congres ) Verkiezing nieuwe bestuursleden 8) Vaststellen beleidsplan ) Vaststellen begroting ) Informatie over het functieprofiel van de geriatrie fysiotherapeut 11) Bespreking stukken voor AV KNGF 12) Rondvraag en sluiting. Het bestuur hoopt dat u deze datum al vast in uw agenda vastlegt. Sinds dit jaar worden 2 registratiepunten aan het bijwonen van de ALV toegekend. Ontwikkelingen op het gebied van vallen en valpreventie NVFG programma op het KNGF-congres 2002 Zaterdag 2 november 2002 Het Congresgebouw in Den Haag uur: Opening door voorzitter NVFG, Mw. M. van Gemert uur: Inleiding op de dag, H.van Herwaarde, Msc uur: Predictoren voor vallen: een inleiding op de dag, Dr. H.J.J. Verhaar uur: Pauze uur: Vallen verleden tijd: Onderzoek naar een oefenprogramma, Drs V. Weerdesteyn uur: Onderzoek naar de loop- en balansfunctie door middel van op het lichaam gedragen sensoren, Dr W. Zijlstra uur: Lunchpauze uur: Valpreventie in psychogeriatrische verpleeghuizen, Drs. J.C.L. Neyens uur: Heupbeschermers ter preventie van heupfracturen, Dr. M.E. Ooms uur: Pauze uur: Valpreventie in het verzorgingshuis, Dr. W.C. Graafmans uur: Sluiting door dagvoorzitter, H. van Herwaarde, Msc uur: Einde Voor dit congres is accreditatie aangevraagd. 2 fysiotherapie & ouderenzorg

3 Verenigingsnieuws Kwaliteitsregister KNGF Mededelingen over de herregistratie geriatriefysiotherapeut en accreditatie zijn te vinden in de fysiopraxis en op de internetsite van NVFG Bijscholingsdag Op 21 maart 2003 organiseert de NVFG een bijscholingsdag. De titel van deze dag is: "Richtlijnen revalidatie na een beroerte, wat KNGF-congres 2002 Onderwerp NVFG: Ontwikkelingen op het gebied van vallen en valpreventie Datum: zaterdag 2 november 2002 Locatie: het Congresgebouw in Den Haag Meer informatie over het congres is te lezen in deze rubriek. het KNGF (www.kngf.nl). Voor vragen kan men terecht bij het bureau van het KNGF. Elders in dit blad wordt in het artikel van van Gennep en Risseeuw uitgebreid ingegaan op de herregistratie, scholing en accreditatie. Verder zijn voor alle NVFG scholingen van de afgelopen 5 jaar accreditatie aangevraagd voor het register van de geriatriefysiotherapeut. moet ik ermee??" Meer informatie over deze dag is elders in dit blad te vinden. De najaarsbijscholingsdag van de NVFG wordt dit jaar gehouden tijdens het KNGFcongres op 2 november a.s. Informatie over het dagprogramma staat vermeld op de binnenkant het voorblad. vakblad NVFG, oktober

4 Colofon Richtlijnen voor auteurs "Fysiotherapie en Ouderenzorg", voorheen Nieuwsbrief NVFG, is een driemaal per jaar verschijnend vakblad voor fysiotherapeuten in werkzaam in de geriatrie, uitgegeven door de NVFG. Secretariaat NVFG: Marianne Zweekhorst, Hartkampweg 33, 8101 ZX Arnhem. Advertentie-adres: Angelique Grootfaam, Schepen van Ommerenstraat 126, 6831 MC Arnhem. angelique Advertentiekosten op aanvraag. Zestiende jaargang, nummer 3, opktober 2002, oplage 575 exemplaren. Abonnementen: gratis voor leden van de NVFG, 25,- euro per jaar voor niet leden. Aanmelden bij ledenadministratie KNGF, postbus 248, 3800 AE, Amersfoort. Losse abonnementen: Ina Bettman, verpleeghuis Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN, Utrecht. Hoofdredactie: Ina Bettman. Redactie: Martin van Gennep, Eric Scherder. Redactie-adres: Ina Bettman, verpleeghuis Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN, Utrecht. Lay-out: John Branten. Artikelenrubriek: Ina Bettman, John Branten. Ontwerp omslag: Menno van der Veen. Kopijsluiting volgende nummer: 1 december De NVFG stelt zich niet verantwoordelijk voor tekst en inhoud van artikelen en commerciële advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie. ISSN: Druk: Drukkerij Best. Doel van het tijdschrift "Fysiotherapie en Ouderenzorg" Het tijdschrift verwelkomt iedere bijdrage die de intercollegiale communicatie op een zo breed mogelijk terrein, i.e. fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, verpleging/verzorging in de ouderenzorg kan bevorderen. Een dergelijke bijdrage kan in de vorm van artikelen betreffende klinisch onderzoek, ervaringen uit het werkveld, een kritisch literatuuroverzicht, boekbesprekingen of een kort bericht. Richtlijnen voor het schrijven van een artikel 1.Het artikel kan zowel in het nederlands als in het engels worden geschreven. Laat in beide gevallen de tekst op taal en- en spellingsfouten controleren alvorens het in te leveren. 2.Nummer de bladzijden. 3.Geef een samenvatting van niet meer dan 200 woorden. 4.Zet op de titelpagina de volledige titel van het artikel, uw naam + werkzaamheden en uw contactadres (incl. tel., fax of ). 5.Bij klinisch onderzoek deelt u het artikel in met de volgende subhoofden: Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Literatuur, Tabellen, Figuren. 6.Illustraties zijn gewenst, ze verduidelijken de inhoud en veraangenamen het lezen. 7.Figuren, tabellen en illustraties s.v.p. los van de tekst aanleveren, bij voorkeur in zwart-wit. 8.Geef in de tekst, door gebruik te maken van vet, cursief of onderstreping, een aantal quote s aan, in verband met het benadrukken van speciale inhouden. 9.Gebruik een dubbele regelafstand. 10.Lever het artikel in viervoud in, plus een versie van artikel op floppy-disk in WordPerfect of Word. Maak zo min mogelijk gebruik van een speciale opmaak. Adres toezending artikelen en dergelijke Reactie F&O, Ina Bettman, verpleeghuis Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN, Utrecht, tel: Literatuurverwijzingen "Fysiotherapie en Ouderenzorg" hanteert het systeem van de American Psychological Association. Literatuurverwijzingen in de tekst Verwijs naar publicaties door middel van achternaam en jaar van uitgave: (Timmerman, 1996) of (Jansen en Timmerman, 1997) Zijn er meer dan twee auteurs schrijf dan (Timmerman e.a., 1998). Heeft een auteur in een jaar meerdere door u aangehaalde publicaties op zijn naam staan, schrijf dan (Pieterse, 1998a, 1998b). Zijn er meerdere auteurs met dezelfde achternaam, geef dan ook de voorletters aan (A. Vermeent, 1998, B. Vermeent, 1998). Na een citaat, wordt het paginacijfer van de aangehaalde publicatie gegeven (Timmermans, 1996, p57). Literatuurlijst Rangschik de literatuurlijst alfabetisch naar de achternaam van de eerste auteur. Wanneer u van een auteur meerdere publicaties vermeld, geef de titels dan in chronologische volgorde weer. Vermeld bij boeken auteur(s), redacteur(en), titel, plaats van uitgifte en eventueel betreffende paginacijfers. Voorbeelden: Kugel, J. Psychologie van het lichaam. Utrecht, het Spectrum, Beelen, F. Creatieve therapie met gezinnen. In: W.J.L. Klijn (red.), Systeemtaxatie in beweging. Amsterdam, Swetz en Zeitlinger, Vermeld bij tijdschriftartikelen auteur(s), titel, naam tijdschrift, jaartal, jaargang en paginacijfers. Voorbeeld: Smits-Engelsman, B.C.M. Het gebruik van motorische tests: praktijk en theorie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1995; 105: fysiotherapie & ouderenzorg

5 Masteropleidingen voor de geriatrisch fysiotherapeut Dr Bouwien Engelsman en Dr Hugo Molenaar Initiatieven Veranderingen in de samenleving en met name in de sector gezondheidszorg, vragen om voortdurende ontwikkeling binnen de paramedische beroepen. De paramedische professional en daarmee ook de geriatrisch fysiotherapeut, moet zijn handelen steeds meer kunnen onderbouwen op basis van "best evidence". Door het KNGF en de beroepsinhoudelijke lidverenigingen zijn de afgelopen jaren al vele initiatieven genomen om de kwaliteit van het professioneel handelen te verzekeren en te verhogen. Te denken valt aan verschillende maatregelen zoals de opzet van een kwaliteitsregister, de ontwikkeling van richtlijnen, de invoering van intercollegiaal overleg en de verplichtingen tot bij- en nascholing. Naast al deze kwaliteitsbevorderende maatregelen door de beroepsverenigingen, wordt door aanbieders van postinitiële scholing voor fysiotherapeuten hard gewerkt aan het ontwikkelen van opleidingen die specifiek gericht zijn op de onderbouwing en verdieping van het fysiotherapeutisch beroep. Twee Master Opleidingen voor de geriatrisch fysiotherapeut Inmiddels hebben de Hogescholen van Brabant en Utrecht gezamenlijk het initiatief genomen een postinitiële HBO-masteropleiding op te zetten, specifiek voor de verbijzonderde fysiotherapeut en dus ook voor de geriatrisch fysiotherapeut. Niet een masteropleiding die gericht is op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar een beroepsgerichte masteropleiding waaraan de titel van professional master kan worden ontleend. Het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zoals bij de universitaire masteropleidingen, staat bij deze masteropleiding niet centraal, maar wel de ontwikkeling en professionalisering van het specialistische vakgebied, gebruik makend van wetenschappelijke evidentie. Echter voor die collega s geriatrisch fysiotherapeut, die zelf wetenschappelijk onderzoek willen leren opzetten en uitvoeren op het gebied van de menselijke motoriek, bestaat een speciale twee jarige part-time opleiding tot Master of Reseach bij het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Professional Master Opleiding voor de Geriatrisch fysiotherapeut: Master of Specialized Physical Therapy Bij de opzet van de professional masters hebben niet alleen behoeftes vanuit het werkveld meegespeeld, maar ook ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Tot voor kort was het wettelijk gezien onmogelijk voor HBO-instellingen om onafhankelijk van een universiteit, mastergraden te verlenen. Echter met de invoering van de nieuwe wetgeving rondom de bachelor-master- Dr Bouwien Engelsman is Lector Post Graduate Education in Developmental Human Movement Science aan de Hogeschool Brabant. Verder is ze verbonden aan het NICI op de katholieke Universiteit Nijmegenen. Dr Hugo Molenaar is directeur contract activiteiten en Senior Lecturer Physical Therapy aan de Hogeschool van Utrecht. vakblad NVFG, oktober

6 structuur in het hoger onderwijs, is het voor een HBOinstelling toegestaan masteropleidingen aan te bieden, mits deze worden geaccrediteerd door het Nationaal Accreditatie Orgaan (NAO). Deze raad opereert onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Vanaf september 2002 zal de nieuwe wetgeving in werking treden. Op dit moment is de kandidaatsaccreditering voor de nieuwe masteropleiding in aanvraag....complexe klinische diagnostiek en therapie op hoog niveau... Doelstellingen Master of Specialized Physical Therapy De afgestudeerde Master of Specialized Physical Therapie is beter in staat beleid te bepalen binnen de directe gespecialiseerde (in dit geval geriatrie) fysiotherapeutische patiëntenzorg en daarbij ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap te integreren. Complexe klinische diagnostiek en therapie op hoog niveau en vanuit een interdisciplinaire benadering behoren tot de nieuw verworven competenties. Ook het kunnen leiden van projecten en het toepassen van resultaten van (toegepast) onderzoek, waarin de innovatie van de beroepspraktijk centraal staat, zijn onderdeel van het nieuwe profiel. De meest centrale kwalificatie voor de professional master is het vermogen om bestaande wetenschappelijke kennis in praktijk te brengen. Meer uitgesplitst kan gezegd worden dat de master leert wetenschappelijk onderzoek kritisch op waarde te schatten en tevens toegepast onderzoek leert beoordelen op praktijkrelevantie. Behalve dat de master complexe praktijk problemen leert analyseren, mede met behulp van kennis voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, leert de master deze kennis ook praktisch toe te passen. Organisatie Master of Specialized Physical Therapy De masteropleiding beslaat twee fasen: allereerst een vakspecifieke opleiding, het verbijzonderingtraject, gevolgd door een algemene kopstudie "clinical practioner specialized physiotherapy". De eerste fase bestaat uit een specialistische opleiding in een door het KNGF erkende verbijzondering, in casu geriatriefysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, of sportfysiotherapie. De tweede fase is te volgen door elke verbijzonderd fysiotherapeut, die minimaal vier jaar werkervaring heeft als fysiotherapeut. De masteropleiding kent daardoor uiteindelijk vier uitstroomvarianten: de Master geriatriefysiotherapie Master kinderfysiotherapie, de Master manuele therapie, de en de Master sportfysiotherapie. Master Paediatric Physical Therapy, Master Geriatric Physical Therapy, Master Sport Physical Therapy and Master Manual Therapy Het vakspecifieke deel van de Master of Specialized Physical Therapy opleiding, in dit geval de specialistische opleidingen tot geriatrisch fysiotherapeut wordt door de Hogescholen van Brabant en Utrecht verzorgd. De aanvullende studie "clinical practioner specialized physiotherapy" zal afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden uitgevoerd op meerdere locaties (bv Breda, Utrecht of Nijmegen). De aanvullende studie "clinical practioner specialized physiotherapy" gaat voor het eerst van start in Breda in januari 2003 en beslaat een periode van twee jaar. Het tweede curriculum start in Utrecht. Het eerste studiejaar bestaat uit een introductieblok, gevolgd door tien maandelijkse bijeenkomsten. In het tweede jaar zullen de studenten in tweetallen een innovatieproject uitvoeren. De studiebelasting wordt geschat op ongeveer 10 uur per week. De kosten voor de opleiding Clinical Practitioner (dus het laatste deel van de opleiding tot master of specialized physical therapy voor de mensen die al geregistreerd geriatrisch fysiotherapeut zijn) zijn voorlopig vastgesteld op 4600 euro. Het inschrijfgeld en de kosten voor het intakegesprek bedragen 200 euro. Deze kosten worden bij definitieve inschrijving in mindering gebracht op de opleidingskosten. Bij dit bedrag zijn het studiemateriaal, boeken en overige kosten (internetaansluiting, eventuele stagekosten) niet inbegrepen. De geschatte kosten voor boeken bedragen fysiotherapie & ouderenzorg

7 euro. Als men na voorlopige inschrijving en het intakegesprek bericht heeft gekregen betreffende toelating tot de opleiding, volgt de definitieve inschrijving en dient het cursusgeld in een keer betaald te worden. Er kan eventueel een regeling worden getroffen voor het betalen in twee termijnen. Aanmelding en inschrijving Inschrijving kan geschieden bij het secretariaat van Hogeschool Brabant Opleiding & Advies, Verbeetenstraat 42, 4812 XL Breda ( Margot van den Akkerveken of Hier kan ook een folder worden aangevraagd. Na aanmelding zal de opleidingscoördinator contact opnemen voor een afspraak t.b.v. een intakegesprek. De datum van inschrijving geldt als plaatsingsnummer. Post-HBO-opleiding Geriatrie Fysiotherapie. De opleiding beoogt een synergie tussen praktijk en wetenschap te bewerkstelligen. Studenten worden gemotiveerd om voor hun stageonderzoek een praktijkrelevante vraagstelling te formuleren ten behoeve van kleinschalig wetenschappelijk onderzoek. De Master of Research opleiding is toegankelijk voor studenten die aantoonbaar een opleiding hebben gevolgd op het gebied van de ontwikkelings-, pathologieen interventie-gerelateerde veranderingen van de menselijke motoriek, bijvoorbeeld binnen de opleiding Geriatrie Fysiotherapie. Tevens wordt er vanuit gegaan dat er reeds scholing is gevolgd op het gebied van het lezen en interpreteren van vakliteratuur (100 sbu s) en de basisprincipes van statistiek en methoden en technieken (b.v. cursussen Scholing in Wetenschap van het Master of Research opleiding voor de gespecialiseerde fysiotherapeut Het algemene doel van de Master of Research opleiding is het leren verrichten van onderzoek naar de motorische controle processen die ten grondslag liggen aan het menselijke handelen. In het bijzonder worden de veranderingsprocessen in de motoriek bestudeerd die optreden ten gevolge van ontwikkeling (van babyleeftijd tot bejaard), pathologie en interventie. De Master opleiding is een tweejarige parttime onderzoekersopleiding op het terrein van het toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek en bestaat voor het grootste gedeelte uit vaardigheidstraining op het gebied van het opzetten van onderzoek, het meten van de motoriek, het verwerken van gegevens en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Onder begeleiding van ervaren onderzoekers leert de student zelfstandig (kleinschalig) onderzoek uitvoeren en verwerft discipline overstijgende, theoretische, methodologische en technische vaardigheden die nodig zijn bij onderzoek van motorische processen en die inzetbaar zijn in een brede revalidatiesetting. Organisatie Master of Research in Neuromotor Control Deze opleiding vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en het volgende curriculum start begin De stageplaats is afhankelijk van het gekozen onderwerp. De opleiding is bedoeld voor reeds gespecialiseerde fysiotherapeuten met bijvoorbeeld een...in het bijzonder worden de veranderingsprocessen in de motoriek bestudeerd... NPi, niveau vergelijkbaar met Statistiek I en Methoden en Technieken I (100 sbu s). Indien dat niet het geval is zal voor deze kennisgebieden een extra aanvullend pakket worden samengesteld. Per student wordt in overleg met de opleidingscommissie, afhankelijk van het individuele kennis- en vaardighedenprofiel en de persoonlijke interesse, een individuele leerroute opgesteld en een keuzepakket van bestaande cursussen (aanschuifonderwijs) binnen KUN-opleidingen samengesteld. Het multidisciplinaire karakter van de opleiding en de zwaarte van de studie maken een hoge motivatie voor het volgen van de opleiding noodzakelijk. De Master of Research opleiding is een part-time opleiding. Hierdoor is het mogelijk studie en part-time werk te combineren. De totale opleiding duurt twee jaar (34 academieweken per jaar) met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week (totaal 1360 sbu s, 34 studiepunten). Deze studiebelasting is echter een gemiddelde. Door het volgen van bepaalde cursussen zal er piekbelasting optreden. vakblad NVFG, oktober

8 Werk- en responsiecolleges en de onderwijswerkgroepen van het specifieke onderwijs voor de Master of Research studenten vinden één keer in de veertien dagen op woensdag plaats. Afspraken met de onderwijsgroepen en de stagebegeleiders worden in principe ervoor of erna gepland. Feedback op opdrachten zal behalve mondeling waar mogelijk ook per verzorgd worden, om de reistijd zoveel mogelijk te beperken. Naast de bovengenoemde activiteiten zal een paar maal tijdens de opleiding in blokken van enkele dagen aan specifieke onderwerpen gewerkt worden. Het aanschuifonderwijs vindt op wisselende tijden plaats, afhankelijk van planning van het normale cursorische onderwijs. Door de structuur van de opleiding kan men zelf tot op zekere hoogte de studiebelasting beïnvloeden. Anderzijds is, wat betreft het aanschuifonderwijs, een zekere mate van flexibiliteit voor het volgen van onderwijs noodzakelijk. Gezien de onderwijswerkvormen wordt het specifieke onderwijs van de Master opleiding in kleine groepen gegeven van maximaal 12 personen. De stagebegeleiding vindt individueel of in tweetallen plaats. Het met goed gevolg voltooien van de opleiding geeft recht op het voeren van de Master of Research titel in NeuroMotor Control (MRes NMC). Het diploma van de opleiding wordt verstrekt op gezag van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen....het vermogen om bestaande wetenschappelijke kennis in praktijk te brengen... De Master opleiding wordt verzorgd door het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI) en het Academische Centrum van de KUN, in samenwerking met Hogeschool Brabant Opleiding & Advies. Aanmelding en inschrijving Master of Research in Neuromotor Control Inschrijving geschiedt in twee stappen. Geïnteresseerden kunnen informatie vinden op kun.nl/ac/ (klikken op post doctorale opleidingen) en aanmeldingsformulier aanvragen bij het Academisch Centrum SW, Opleiding & Nascholing, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen, of per Na aanmelding zal de opleidingscoördinator (dr. Bouwien Engelsman, contact opnemen voor een afspraak t.b.v. een intakegesprek met minimaal twee leden van de organisatie van de opleiding. Tijdens het intakegesprek wordt het programma voor het onderwijs samengesteld en kan de student zich op grond van dat studieadvies definitief inschrijven. Samenvatting Er zijn verschillende wegen voor de geriatrisch fysiotherapeut om een mastergraad te behalen. Op basis van een reeds afgeronde aantoonbare scholing heeft de verbijzonderd geriatrisch fysiotherapeut toegang tot de twee jarige part-time professional master opleiding alsmede tot de master of research opleiding. Zoals uit het bovenstaande blijkt hebben beide opleidingen een totaal andere focus. De Professional Master opleiding is bedoeld voor de clinicus die up-to-date zijn vak wil bijhouden en daarbij ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap wil integreren. De Master of Research opgeleide gaat zelf onderzoeksvragen op het gebied van de motoriek te lijf met objectieve meettechnieken om antwoord te vinden op voor hem relevante vragen en leert daarvan verslag doen. De kosten bedragen euro voor de hele opleiding. Er kan een regeling worden getroffen tot het betalen in twee termijnen. Hierbij zijn de kosten voor literatuur, onderwijsmateriaal en niet inbegrepen. Aanmeldingskosten voor het intakegesprek en het bepalen van de individuele studieroute bedragen 100 euro. Deze kosten worden bij definitieve inschrijving in mindering gebracht op de opleidingskosten. 8 fysiotherapie & ouderenzorg

9 Kwaliteitsregister Geriatrie: herregistratie, scholing en accreditatie: de stand van zaken Drs. Martin R. van Gennep, Bert Risseeuw Inleiding Martin van Gennep is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG). Verder is hij als fysiotherapeut en psychomotorisch therapeut verbonden aan Zorgcentrum Oranjehaeve te Breda. Als docent aan de Hogeschool Brabant coördineert hij onder meer de Modulaire Opleiding tot Geriatrisch Fysiotherapeut. Bert Risseeuw is lid van het BeleidsOrgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Hij is, als hoofd fysiotherapie, werkzaam in verpleeghuis Gulden Huis van de Stichting KVV in Den Haag. Verder is hij secretaris van de Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie (VLF). Op 1 januari 2003 vindt de eerste herregistratie plaats voor het merendeel van de in het kwaliteitsregister van het KNGF geregistreerde verbijzonderde geriatrisch fysiotherapeuten. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot deze herregistratie. Tevens wordt aandacht besteed de onderwerpen scholing en accreditatie. In de Algemene Vergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) van 19 november 1997 is het "Reglement voor het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF" vastgesteld. Hiermee werd bewerkstelligd dat de (her)registratie van verbijzonderde fysiotherapeuten en algemeen practici volgens een zelfde systematiek en dezelfde eisen kon gaan plaatsvinden. Volgens dit reglement worden fysiotherapeuten die voldoen aan de door het KNGF gestelde basisnormen en de daaruit voortvloeiende eisen en al dan niet een opleiding voor verbijzonderd fysiotherapeut hebben gevolgd ingeschreven in het Centraal Kwaliteits-register KNGF. Het Centraal Kwaliteitsregister is op 1 januari 1998 in werking getreden voor de toen reeds bij de beroepsinhoudelijke verenigingen bestaande verbijzonderingenregistraties (waaronder de geriatrie). Vanaf dat moment verviel de uitvoering van de registratie van verbijzonderde fysiotherapeuten door de beroepsinhoudelijke verenigingen: de bestaande verbijzonderingenregistraties en daarmee ook alle fysiotherapeuten die daarin per 31 december 1997 ingeschreven stonden, zijn in hun geheel opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister. Zo droeg ook de NVFG haar register van geriatrisch fysiotherapeuten over aan het KNGF. Het Centraal Kwaliteitsregister bestaat sinds 1 januari 2000 uit 5 deelregisters: het deelregister voor de fysiotherapeut algemeen practicus, dat op is opengesteld en de daarvoor al bestaande vier deelregisters, voor de verbijzonderde fysiotherapeuten (geriatrisch fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut en manueel therapeut). Verder is er per een aantekeningenregister (oedeemtherapeut) ingesteld. vakblad NVFG, oktober

10 Op 1 januari 2003 loopt de eerste registratieperiode van 5 jaren teneinde en zal de eerste lichting geregistreerde verbijzonderde fysiotherapeuten zich moeten herregistreren. Het betreft fysiotherapeuten die sinds 1 januari 1998 in één of meerdere verbijzonderde registers staan ingeschreven. BeleidsOrgaan Centraal Kwaliteitsregister In het "Reglement voor het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF" staat aangegeven dat er een Beleidsorgaan Registratie wordt ingesteld. In mei 1998 is daarom het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) geïnstalleerd. Samengevat heeft het BOCK de volgende taken: Het instellen en in stand houden van een Centraal Kwaliteitsregister - bestaande uit deelregisters en aantekeningenregisters - waarin de fysiotherapeut algemeen practicus, de verbijzonderde fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening kunnen worden ingeschreven. Het vaststellen van de eisen waaraan de fysiotherapeut algemeen practicus, de verbijzonderde fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening dienen te voldoen om voor registratie en herregistratie in het Centraal Kwaliteitsregister in aanmerking te komen. Het Beleidsorgaan stelt criteria vast ten behoeve van de accreditatie van na- en bijscholingscursussen in het kader van de herregistratie. Voor de toetsing van cursussen aan de door het Beleidsorgaan vastgestelde criteria ten behoeve van de accreditatie stelt het Beleidsorgaan voor elk deel- en aantekeningenregister accreditatiecommissies in. In deze commissies zullen de betreffende beroepsinhoudelijke verenigingen en het KNGF vertegenwoordigd zijn. Het Beleidsorgaan stelt een onafhankelijke Beroepscommissie Registratie in, die beslist in beroepszaken van fysiotherapeuten, waarvan de inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister door het orgaan dat de registratie uitvoert (het KNGF hoofdkantoor), is geweigerd. Het Beleidsorgaan stelt voor elk deel- en aantekeningenregister BOCK-scholings-commissies in, die adviseren over normen en toelatingseisen met betrekking tot de registratie en herregistratie in het register. (Her)registratie voor geriatrisch fysiotherapeuten Wanneer men aan een aantal hier niet nader te benoemen eisen voldoet, kan men gedurende een periode van 5 jaar opgenomen worden in het register geriatrisch fysiotherapeut. Na deze periode van vijf jaar dient men zich te herregistreren De basisnormen voor deze herregistratie zijn de volgende: "...de deskundigheidsbevordering is verdeeld in 4 tranches..." 1. De fysiotherapeut is ingeschreven in het BIG-register. 2. De fysiotherapeut neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 3. De fysiotherapeut heeft het traject van de verplichte gerichte scholing dat door het KNGF wordt voorgesteld en door het Beleidsorgaan wordt vastgesteld, geldend voor de afgelopen registratieperiode, afgerond met een voldoende resultaat of is daar nog mee bezig. Het betreft hier de cursussen methodisch handelen, verslaglegging, communicatie en evidence based practice. 4. De fysiotherapeut heeft een nog nader door het Beleidsorgaan vast te stellen aantal studiepunten behaald, door het volgen van geaccrediteerde naen bijscholingsactiviteiten in de afgelopen registratieperiode. 5. De fysiotherapeut heeft gedurende de registratieperiode minimaal 4 x per jaar deelgenomen aan een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF). 6. De fysiotherapeut heeft de afgelopen registratieperiode gewerkt volgens de KNGF- Richtlijnen en KNGF-ontwerprichtlijnen. 7. Gedurende de registratieperiode van vijf jaar (60 maan- 10 fysiotherapie & ouderenzorg

11 den) is de fysiotherapeut minimaal gedurende 36 maanden als fysiotherapeut werkzaam geweest. Gedurende deze 36 maanden is de fysiotherapeut tenminste gemiddeld 8 uur per week werkzaam geweest als fysiotherapeut zoals bepaald in de domeinomschrijving en het beroepsprofiel. Verder moet de geregistreerde fysiotherapeut zich houden aan de beroepsethiek en de gedragsregels van het KNGF en zich onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht KNGF. Studiepuntensysteem Bij de basisnormen voor herregistratie staat genoemd dat men een aantal studiepunten moet behalen door het volgen van geaccrediteerde na- en bijscholingsactiviteiten. Voor het aantal studiepunten geldt de volgende regeling: Iedere fysiotherapeut, die in één deelregister (o.a het register geriatrisch fysiotherapeuten) ingeschreven wil worden, moet in een registratieperiode van 5 jaar 80 punten halen (= gemiddeld 16 punten per jaar). Wil men in 2 of meer deelregisters worden ingeschreven, dan moet voor elk deelregister in een registratieperiode van 5 jaar 60 punten worden gehaald (= gemiddeld 12 punten per jaar). Systeem van deskundigheidsbevordering In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoeveel studiepunten een fysiotherapeut moet behalen om ingeschreven te blijven in het KNGF- Tranche 1: Na- en bijscholingsactiviteiten in de vorm van cursussen Tranche 2: Na- en bijscholingsactiviteiten in de vorm van symposia, congressen, studiedagen, lezingen, workshop Tranche 3: Overige vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering: a. Vakdocent / cursustrainer b. Ontwerpen en houden van een voordracht / workshop c. Begeleiden van stagiaires d. Onderzoeksactiviteiten e. Vakinhoudelijke publicatie f. Werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen g. Supervisie h. Refereergroepen Tranche 4: Beleidsmatige deskundigheidsbevordering: a. Bijwonen van landelijke en regionale bijeenkomsten, rondgangen, ledenvergaderingen van KNGF, RGF en/of de Beroepsinhoudelijke verenigingen. b. Functioneren als IOF-voorzitter. Kwaliteitsdeelregister. Deze studiepunten kunnen op verschillende manieren behaald worden. Hiervoor heeft het BOCK het tranchesysteem ontwikkeld. De deskundigheidsbevordering is verdeeld in 4 tranches: Tranche 1: Na- en bijscholingsactiviteiten in de vorm van cursussen; Tranche 2: Na- en bijscholingsactiviteiten in de vorm van symposia, congressen, studiedagen, lezingen, workshops; Tabel 1 Het puntensysteem en het maximaal aantal punten in een registratieperiode 1 punt per studiebelastingsuur 1 punt per studiebelastingsuur 6 punten per ontworpen cursus 2 punten per onderwerp 10 punten per registratieperiode 8 punten per onderzoek 8 punten per publicatie 8 punten per richtlijn eenmalig 8 punten eenmalig 4 punten 2 punten per keer maximaal 20 punten per registratieperiode 3 punten per jaar maximaal 15 punten per registratieperiode Tranche 3: Overige vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering; Tranche 4: Beleidsmatige deskundigheidsbevordering. Gedurende de registratieperiode van 5 jaren moet het benodigd aantal studiepunten uit minimaal 2 tranches worden gehaald (zie ook tabel 1). Op deze regel zijn enkele uitzonderingen van toepassing: de bijzondere omstandigheden zijn: vakblad NVFG, oktober

12 a.promotie in het vakgebied,master of science fysiotherapy, Universitaire en/of masteropleidingen, die voldoende raakvlak hebben met de fysiotherapie: Voor elk jaar, dat binnen de registratieperiode valt, wordt het maximaal aantal te behalen punten voor een jaar toegekend, te weten 16 punten per jaar. Deze punten gelden voor 1 deelregister naar keuze. De aanvraag, waarin de start van de opleiding en de verwachte afronding staan vermeld - vergezeld van het bewijs van inschrijving - wordt beoordeeld door het BOCK. Na afloop van de studie moet het diploma o.i.d. worden getoond. b.initiële opleiding voor een verbijzondering: Voor elk jaar, dat binnen de registratieperiode valt, wordt het maximaal aantal te behalen punten voor een jaar toegekend, te weten 16 punten per jaar. Deze punten gelden alleen voor het register algemeen practicus. De aanvraag, waarin de start van de opleiding en de verwachte afronding staan vermeld - vergezeld van het bewijs van inschrijving - wordt beoordeeld door het BOCK. Na afloop van de studie moet het diploma o.i.d. worden getoond. Accreditatie van scholingsactiviteiten Voor 1998 vond accreditatie van een scholing plaats door de NVFG. De aanvraag werd toen op inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische aspecten bekeken door de stuurgroep onderwijs van de NVFG. Deze stuurgroep bestond uit zowel mensen uit het onderwijsveld als het praktijkveld. Als de "...studiepunten moeten uit minimaal 2 tranches worden gehaald..." scholing binnen voornoemde drie aspecten genoeg gewicht had adviseerde de stuurgroep vervolgens het bestuur om de opleiding te accrediteren. Men kwam in dit oude systeem na een periode van vijf jaar ingeschreven te hebben gestaan, in aanmerking voor herregistratie, als men vijf door de NVFG geaccrediteerde bij- en/of nascholingen had gevolgd. Een aanvraag voor accreditatie kon toentertijd ingediend worden door zowel een provider van opleidingen als door een lid van de NVFG. Vanaf 2000 is er een nieuw - door het BOCK vastgesteld - accreditatiesysteem in werking getreden en worden scholingsactiviteiten door een - door het BOCK - ingestelde accreditatie-commissie beoordeeld. Deze commissie neemt alle fysiotherapeutische accreditaties voor haar rekening en is samengesteld uit inhoudelijk deskundigen vanuit de diverse beroepsinhoudelijke verenigingen (sport-, kinder-, geriatrische fysiotherapie, manuele therapie en de algemeen practicus), onderwijskundigen en een ambtelijk secretaris vanuit het KNGF. Het nieuwe accreditatie-instrument toetst inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische aspecten van de scholing. Naast dit instrument vormen het door het BOCK geschreven beleidsdocument, het beroepsprofiel van de algemeen practicus en de functieprofielen van de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen het uitgangspunt voor de accreditatiecommissie. Daar het functieprofiel geriatrie nog niet gereed is, wordt er voor het register geriatrisch fysiotherapeut gewerkt met een lijst van te accrediteren thema s. Deze lijst werd samengesteld door een speciale commissie, de scholingscommissie. "...Veel informatie kan men verkrijgen op de site van het KNFG..." Hoe verloopt zo n accreditatie-aanvraag Een provider van opleidingen biedt, na invulling van een speciaal aanvraagformulier, voor een of meer registers zijn (complete) scholing en PR materiaal ter accreditatie aan. Het accreditatiebureau 12 fysiotherapie & ouderenzorg

13 van het KNGF toets de aanvraag op volledigheid en stuurt het vervolgens door naar een onderwijskundig accrediteur en een beroepsinhoudelijk accrediteur van de betreffende beroepsinhoudelijke vereniging. Deze twee accrediteurs bepalen gezamenlijk of de scholing aan de accreditatie-eisen voldoet. Wanneer dit het geval is, wordt aan de scholing een aantal punten toegekend en wordt bepaald of een scholing een opleiding betreft (tranche 1), dan wel een congres, symposium, studiedag of een workshop is (tranche2). Het aantal punten is gebaseerd op het aantal aangegeven studiebelastingsuren (contact- en studie-uren) van de scholing: 1 punt per studiebelastingsuur. Als de scholing niet aan de eisen voldoet, worden er geen studiepunten toegekend. Als de accreditatiecommissie op grond van het onderwerp twijfelt of een bepaalde scholing al dan niet voor accreditatie in aanmerking komt, schakelt ze de scholingcommissie in. Deze bepaalt vervolgens of het thema van de scholing op basis van het functieprofiel in aanmerking kan komen voor accreditatie. Stand van zaken m.b.t. de herregistratie Voor de meeste geriatrisch fysiotherapeuten die de komende periode voor herregistratie in aanmerking willen komen speelt momenteel met name de vraag of men genoeg studiepunten heeft behaald. Veel informatie kan men verkrijgen op de site van het KNFG (www.kngf.nl of nl). Onder het thema "Kwaliteit" zijn de volgende items te vinden: het kwaliteitsprogramma. herregistratie: pagina met persoonlijke gegevens: hier vindt u hoeveel punten u tot nu toe behaald heeft, volgens de administratie van het KNGF. na- en bijscholing: studiepunten accreditatie: hier is ook het aanvraagformulier voor tranche 3 en de bijzondere activiteiten te vinden en te downloaden. overzicht geaccrediteerde activiteiten: hier kunt u de - tot dan toe - geaccrediteerde NVFG scholingen en de toegekende studiepunten bekijken. kwaliteitsregister met o.a. het Reglement Kwaliteitsregister Naast studiepunten uit tranche 1 en 2 kunt u ook studiepunten halen uit tranche 3. Om voor deze punten in aanmerking te komen kunt u een ingevuld "Aanvraagformulier voor tranche 3 en de bijzondere activiteiten" (te downloaden van de website) opsturen naar het BOCK waarin u vermeld voor welk aspect uit tranche 3 u denkt studiepunten te kunnen verkrijgen. U dient tevens bewijzen mee te zenden. Indien u niet de beschikking heeft over een computer met internetverbinding kunt u ook alle informatie en het aanvraagformulier voor tranche 3 opvragen bij de afdeling "Ledenvoorlichting" van het KNGF. Een belangrijk aandachtspunt is het volgende: als een provider een cursus aanbiedt die binnen het domein van de geriatrisch fysiotherapeut valt en waarvoor door de provider geen accreditatie is aangevraagd dan wordt u aangeraden om contact op te nemen met deze provider en aan te geven dat u gedupeerd wordt door het feit dat hij geen accreditatie heeft aangevraagd. Wanneer deze actie geen resultaat heeft en de betreffende scholing is bepalend voor uw herregistratie, dan kunt u door middel van een gemotiveerde brief met bewijsstukken (ondermeer certificaat, aantal studiepunten, inhoud van de scholing etc) dispensatie aanvragen bij het BOCK Tot slot: bovenstaande tekst geeft slechts een samenvatting van een aantal reglementen van het BOCK. Getracht is om een en ander zorgvuldig weer te geven. Echter aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het beleidsdocument van het BOCK, naar mededelingen in fysiopraxis en naar de internetsite van het KNGF. vakblad NVFG, oktober

14 Improving Assessment and Treatment of Pain in Cognitively Impaired Nursing Home Residents Karen S. Feldt, Introduction The prevalence of pain for residents in long term care has been reported to be between 45 and 80% 1-6. Institutionalized elders are likely to have multiple medical problems, including many potentially painful conditions such as cancer, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, cervical spondylosis, osteoporosis, fractures, neuropathic pain from diabetes, peripheral vascular disease, skin ulcers, cardiac disease, and Pain is a common problem for nursing home residents. Assessment of pain for cognitively impaired older adults is complicated by changes in memory, language skills, abstraction, and difficulties conceptualizing distress as pain. These assessment problems can be complicated by sensory impairments of elders, lack of knowledge about pain assessment and management by staff, and limited empirical data on pain treatment strategies for this population. The under-treatment of pain for cognitively impaired nursing home residents could be improved using instruments that are easily understood and observation measures that detect pain during movement. This article reviews literature on pain assessment of cognitively impaired institutionalized elders and offers recommendations for assessment and treatment of this population. Karen S. Feldt, PhD, RN, CS, GNP, Associate Professor, University of Minnesota School of Nursing and Gerontological Nurse Practitioner, PartneringCare, Healthpartners, St. Paul, MN. Mailing address: Karen S. Feldt, PhD, RN, CS, GNP Weaver Densford Hall, 308 Harvard St. S.E., Minneapolis, MN 55455, Phone: ; fax ; Dit artikel is eerder gepubliceerd in Annals of Long Term Care: Clinical Care and Ageing; 2000; 8 (9): Overgenomen met toestemming. contractures or paresthesias related to stroke 2,7. The consequences of untreated pain can be serious, including depression, decreased socialization, sleep disturbances, impaired ambulation, slowed healing, and increased healthcare costs 2,7,8. In long term care facilities the majority of residents are cognitively impaired, further complicating appropriate assessment and treatment of pain 4,6,7. This article reviews current research on assessment of pain and makes recommendations for improving treatment for cognitively impaired nursing home residents. Barriers to Pain Assessment and Treatment There are several barriers to assessing pain in nursing home residents, including: sensory losses (not being able to hear questions asked or see written pain assessment instruments); cognitive impairment related to acute confusion (delirium), dementia, or other neurological diseases; cultural barriers or beliefs by older residents (such as the belief that others will simply know when they have pain, or that pain is an inevitable part of aging) 2,7,9-12. Cognitively impaired residents have specific impair- 14 fysiotherapie & ouderenzorg

15 1. Believe the resident s pain report Do These Use an instrument with simple language, such as the Verbal Descriptor Scale Use simple synonyms (aching, hurting) Ask yes/no questions Listen for clues in fragmented speak Palpate areas thought to be painful while asking questions Assess pain following or during movement Attempt to assess pain in residents with poor appetite, depressive symptoms, sleep problems, changes of function, agitated behavior, or refusal of care. Observe for furrowed brows, grimaces, groans and crying out during movement Table 1: Pain assessment in cognitively impaired elders 1. Believe the resident s pain report 2. Plan treatment for care needs 2. Plan treatment for care needs Don t do These Don t use the verbal 1 to 10 scale, it is too complex Don t discount behaviors as part of dementia Don t use small print instruments Don t interrupt attempts at responses Don t assume anti-anxiety medications will relieve pain Don t forget to ask family members about previous pain complaints of the resident Don t overlook the possibility of discomfort due to urinary tract infections, constipation, or compression fractures in frail elders Don t assume that persons with dementia don t experience pain ments in language skills, especially word finding difficulty in attempts to describe their discomfort, which can frustrate both residents and health care providers 4,6,9. The lack of higher executive skills limits the ability to abstract the sensation of pain into a number on a scaled tool. These elders may be unable to conceptualize the distressful feeling as pain which impedes accurate assessment 2,4,9,11. Although there is no evidence that peripheral nociceptor responses or pain transmission are impaired in persons with dementia, there is controversy about central nervous system changes that may influence or diminish interpretation of pain transmission 13,14. Cognitively impaired hip fracture patients with verbal skills had difficulty identifying the location of pain, used vague responses that they "hurt all over", or appeared distressed and uncomfortable but said "no" to pain questions. However, they were equally as likely to report pain on yes/no questions when compared with intact subjects 15. Given the short term memory losses of dementia patients, they may forget pain when they are immobile and comfortable at rest, and respond no to questions about pain, even though they have terrible pain with movement 15,16. Structural and administrative barriers also impede pain assessment. 3. Stay ahead of pain 3. Stay ahead of pain 4. Take responsibility for pain management 4. Take responsibility for pain management 5. Communicate what works across settings 5. Communicate what works across settings 6. Consider empiric analgesic trials for profoundly impaired 6. Consider empiric analgesic trials for profoundly impaired residents residents 7. Document evidence of relief or lack of relief 7. Document evidence of relief or lack of relief 8. Titrate medications to effect. 8. Titrate medications to effect. 9. Know morphine equivalencies 9. Know morphine equivalencies 10. Make pain assessment a necessary vital sign and comfort an 10. Make pain assessment obvious a necessary goal. vital sign and comfort an obvious goal. These include: lack of appropriate pain assessment tools on the medication cart; lack of knowledge by nursing staff about appropriate pain assessment; limited "hands on" care time by the licensed staff who administer medications; and concerns about time required for documentation of pain assessment and treatment 4,9,10,11,17. Reports indicate that 40 to 60% of long term care residents do not use the PRN medications prescribed for them 18,19. Some nurses assume prn pain medications must be requested by the patient, an unlikely request if cognitively impaired residents are unaware pain medication is available. Physiological changes also confound treatment of older, frail nursing home residents, including: slowed absorption of medication, changes in metabolism and elimination which create problems of excess sedation, confusion, constipation or urinary retention 7. These changes can create real, life threatening barriers to the use of potent opioid medications in residents. Pain Assessment Instruments Pain assessment instruments selected for nursing home residents need to be simple, readily available to staff, in large and bold print, and in language that residents understand. Keys to pain assessment in cognitively impaired elders are identified in Table 1. Ferrell found that 83% of the 217 nursing home resident interviewed were able to complete at least one of the five pain assessment tools that were tested 2. The numeric rating scale (NRS) asked verbally: On a scale of 1 to 10, with 1 being very little pain, and 10 being the worst pain you can ima- vakblad NVFG, oktober

16 gine, how would you rank your pain? is problematic and not recommended for elders with cognitive impairment. One-third to one half of nursing home residents (not just cognitively impaired) were unable to use the 0-10 scale 2,17,20 and less than half of cognitively impaired nursing home residents were able to respond to this scale 20. Recently, Wynne and colleagues identified that the Wong-Baker Faces scale and the Visual Analogue Scale were successfully used for pain report in only one-third of the cognitively impaired nursing home residents tested 20. The Wong-Baker Faces scale may be a measure of depression rather than pain for cognitively impaired elders, since the subject is asked to point to a face in the set of faces from smiling to crying. It is not clear whether residents with cognitive impairment, who lack abstraction skills, can reliably translate a crying face concept into a "severe" pain concept. The McGill present pain intensity (PPI) has been used successfully by about two thirds of cognitively impaired subjects tested 2,16,20. The PPI includes complex words ("discomforting", "distressing", "excruciating") which may be a barriers to elders with little formal schooling. One scale that is strongly recommended is the Verbal Descriptor Scale (VDS) for cognitively impaired elders with some verbal skills, especially those whose reading skills are preserved. This severity ranking instrument which uses familiar words, "slight pain", "mild pain", "moderate pain", "severe pain", "extreme pain" and "pain as bad as it could be" 21. It was reported to be most preferred and most 1. Believe the resident s pain report 2. Plan treatment for care needs 3. Stay ahead of pain 4. Take responsibility for pain management 5. Communicate what works across settings 6. Consider empiric analgesic trials for profoundly impaired residents 7. Document evidence of relief or lack of relief 8. Titrate medications to effect. 9. Know morphine equivalencies 10. Make pain assessment a necessary vital sign and comfort an obvious goal. Verbal descriptor scale easily understood by elders in the community 21 and was understood by 73% of cognitively impaired hospitalized elders 15. The higher rate of completion for the VDS compared with the McGill scale may be related to the simplicity of language. Ferrell and colleagues also recommend the use of pain synonyms: aching, stiff, dull, pressure, burning, shooting, cramping sore, uncomfortable 2. Some cognitively impaired elders can respond clearly to simple yes/no questions about pain when these synonyms are used. Assessment of pain for nonverbal or profoundly impaired elders is much more difficult. Observations for pain behavior should be done during movement or palpation of suspected painful area, when the resident is more likely to perceive pain and cry out 15,20. Family members should be consulted about the resident=s previous history of pain and use of analgesics 15,21. Other evidence of pain should be documented including: poor appetite, depressive symptoms, sleep problems, change of function, agitated behavior, refusal of care, moans, groans, or crying 3,4,7,9-12,22,23. Instruments to detect pain in nonverbal, cognitively impaired elders are being developed and tested 10, The Discomfort in Dementia of the Alzheimer s type (DS- DAT) scale assesses for the presence of nine indicators of discomfort: noisy breathing, negative vocalization, content facial expression, sad facial expression, frightened facial expression, frown, relaxed body language, tense body language, and fidgeting 24. Scoring for each item is on a continuous scale from absent (0) to extreme (100). Some researchers evaluating the DS- DAT noted that it lacks the simplicity for use by routine nursing staff because of the in-depth training required to obtain accurate, reliable ratings 26. Other observational instruments under development include many behaviors which may signify pain: vocalizations or crying out, facial expressions of grimacing or wincing, wrinkling of the forehead in response to movement, increased 16 fysiotherapie & ouderenzorg

17 restlessness, rocking, rubbing or guarding of a body part, using mechanical help (cane walker, grabbing onto furniture); moving extremely slowly; lying down; appearing upset or sad; sighing/moaning; having difficulty getting up after lying down or sitting. 10,25,27 Cognitively impaired patients may also show increased irritability or aggressive behaviors, increased resistance to any personal care which requires movement, changes in appetite or sleep patterns, or social withdrawal 10,23. These behaviors could also be attributed to factors other than pain, which complicates the use of these items in pain assessment tools. The Checklist of Nonverbal Pain Indicators was developed as a simple observational tool designed to assess pain in cognitively impaired elders 22. The scale includes those behaviors most frequently cited by other researchers: nonverbal vocalizations (defined as sighs, gasps, moans, groans, cries), facial grimacing or wincing (defined as furrowed brow, narrowed eyes, clenched teeth, tightened lips, jaw drop, distorted expression), bracing (defined as clutching or holding onto furniture or equipment or affected area during movement), rubbing (massaging affected area), restlessness (defined as constant or intermittent shifting of position, rocking, intermittent or constant hand motions, inability to keep still), and vocal complaints (defined as words expressing discomfort or pain, "ouch", "that hurts"; cursing during movement; and exclamations of protest "stop", "that s enough" based on work by Raway 16 ). Items potentially related to disease states or problems other than pain (such Date: Patient Name: as appetite changes), were not added to the instrument, although observation for these issues can be an important part of assessing pain for this population. Initial testing of the instrument on cognitively impaired elders with hip fractures, indicates that pain behaviors are more frequently observed during movement 15. Aggressive or agitated behaviors and resistance to care in cognitively impaired elders are often considered dementia-related behaviors, although many researchers identified untreated pain as a potential precipitant of behavioral changes 4,12,23,26, 28,29. Preliminary work with aggressive cognitively impaired elders has found that aggression scores were significantly higher in subjects who had a diagnosis of arthritis or who had two or more pain-related diagnoses. 23 New behavioral changes in dementia patients can signal any number Checklist of Nonverbal Pain Indicators ( Write a 0 if the behavior was not observed, and a 1 if the behavior occurred even briefly during activity or rest.) 1. Vocal complaints: Non-verbal (Expression of pain, not in words, moans, groans, grunts, cries, gasps, sighs) 2. Facial Grimaces/Winces (Furrowed brow, narrowed eyes, tightened lips, jaw drop, clenched teeth, distorted expressions). 3. Bracing (Clutching or holding onto side rails, bed, tray table, or affected area during movement) 4. Restlessness (Constant or intermittent shifting of position,rocking, intermittent or constant hand motions,inability to keep still) 5. Rubbing: (Massaging affected area) (In addition, record Verbal complaints). 6. Vocal complaints: Verbal (Words expressing discomfort or pain, "ouch""that hurts"; cursing during movement, or exclamations of protest stop, that s enough.) Subtotal Scores Total Score With Movement Rest Feldt, K. S. (1996). Treatment of pain in cognitively impaired versus cognitively intact post hip fractured elders. (Doctoral dissertation, University of Minnesota, 1996). Dissertation Abstracts International, 57-09B, Feldt, K.S. (2000). Checklist of Nonverbal Pain Indicators. Pain Management Nursing, 1 (1), vakblad NVFG, oktober

18 asking questions will relieve pain 1. Vocal complaints: Non-verbal (Expression of pain, not Assess pain in following words, moans, or during groans, movement grunts, Don t cries, forget gasps, to ask sighs) family members ab previous pain complaints of the residen 2. Facial Grimaces/Winces (Furrowed brow, narrowed Attempt to eyes, assess tightened pain in residents lips, jaw with drop, clenched Don t teeth, overlook distorted the possibility of of medical problems which may poor be appetite, Recommendations expressions). depressive symptoms, for improving pain treatment for rarely when comfortable, offers a sleep Oh discomfort God" loudly due when to urinary pain, tract but infection uncomfortable, including urinary problems, tract infections, constipation, cardiac changes, or discomfort from table, cognitively 3. changes Bracing of function, impaired (Clutching agitated elders or holding constipation, clear onto strategy side for rails, or compression nursing bed, staff tray fractures behavior, who or or refusal affected of care. area during movement) frail elders know that this "Oh God" scale is falls or injuries. Pilot studies indicate that improved treatment Observe Guidelines 4. for Restlessness furrowed for managing brows, (Constant grimaces, pain for or their intermittent Don t key assume to assessment. shifting that persons of with demen groans of elders and position,rocking, crying in long out term during care intermittent movement facilities or 2. constant Plan treatment don t hand experience for care needs. pain pain for cognitively impaired elders can reduce use of anxiolytics, mendations for specific medication ive during morning cares may do have motions,inability been established to with keep recom- still) Dementia patients who are combat- antipsychotics prescribed for aggressive approaches 5. Rubbing: for acute (Massaging and chronic affected better area) if a scheduled (In addition, analgesic is behaviors for this group of pain record 31,32. The Verbal best complaints). approaches to given a half hour before attempting residents 28,30. improving pain treatment for cognitively to manipulate older, stiffened 6. Vocal impaired complaints: elders are Verbal the (Words joints. Scheduling expressing an analgesic at discomfort or pain, "ouch""that hurts"; cursing during Meeting Regulatory Guidelines in Long term care Facili- taught for management of pain in reduce resistance to care. same basic principles that are 6:30 am rather than at 8:00 am may movement, or exclamations of protest stop, that s enough.) ties other populations. The ten key 3. Stay ahead of pain. Prescribe medications at intervals that keep resi- principles Subtotal for Scores improving pain treatment are listed in Table 2. dents comfortable. Elderly resi- The recent revised survey guidelines for long term care facilities identify pain as a part of the quality Total Score 1. Believe the resident s pain report. dents often wait until they are miserable before requesting pain me- of life indicator. In order to meet Assessment is essential to tredication. Routine medications regulatory guidelines, long term atment. Although cognitively impaired which anticipate pain problems care facilities will need to demonstrate assessment of pain for any and Feldt, residents K. S. (1996). speak in Treatment fragments of help pain residents in cognitively maintain impaired functional versus co intact have post difficulty hip fractured selecting elders. (Doctoral status. dissertation, University of Min pain related diagnosis, including words, Dissertation these fragmented Abstracts comments International, 4. Take 57-09B, responsibility Feldt, for pain K.S. management. Physicians Nursing, and 1 nurses (2000). C musculoskeletal conditions, diabetes, give Nonverbal clues to the Pain possibility Indicators. of pain. Pain Management peripheral vascular disease, cardiac disease and cancer as listed on the Minimum Data Set. Admission or readmission from an acute hospital stay, referral to hospice, a new fall or recurring falls are other conditions that trigger surveyor reviews. A resident who repeats "Oh God, need to stop pointing fingers at one (1), Residents at risk must show documented pain assessment, including PAIN AS BAD AS IT COULD BE the location of pain, a pain score EXTREME PAIN and/or a listing of nonverbal pain behaviors that will be used to track SEVERE PAIN pain for that resident. Evidence of frequent re-assessment must be documented MODERATE PAIN for those who report MILD PAIN pain. Chronic persistent pain should have routine (rather than SLIGHT PAIN prn) treatment prescribed. Comfort or pain relief must appear as a goal NO PAIN on the care plan with both pharmacological and non-pharmacological treatment strategies identified. (Note: you may also want to try the words: aching, soreness, discomfort instead of pain). 18 fysiotherapie & ouderenzorg

19 another about who is responsible for pain management and work together to focus on the goal of comfort for these residents. Residents with routine pain should get routine nonpharmacological approaches for pain and/or routine medications. 5. Communicate what works across settings. Some of the patients in a study of elders with hip fractures had orders for intravenous morphine in their last hospital day changed to prn acetaminophen on their first day of rehabilitation in the nursing home, even though they were only four days post-op 15. Good communication across settings, realistic tapering to oral opioids, and use of routine medications that will enhance rehabilitation makes better sense. 6. Consider empiric analgesic medication trials for profoundly impaired residents who are distressed and calling out. When comfort care is the main goal and diagnostic pursuits for other medical problems are negative or refused, empiric trials may yield desired goals. A trial of 650 milligrams of acetaminophen ordered three times daily for 10 residents with difficult behavior yielded a 63% reduction in behavioral symptoms Document evidence of relief or lack of relief. Pain management plans need ongoing re-evaluation by all members of the health care team, including the resident and family members. 8. Titrate medications to effect. This recommendation is probably the most difficult given the medical complexity of nursing home residents and the problems with side effects. Although morphine concentrates can be increased in doses gradually until pain relief is achieved 31,32, side effects of constipation may contraindicate levels required for pain relief. Other medications have maximum doses that should not be exceeded (acetaminophen should not exceed 4 grams per 24 hours). Starting doses of liquid morphine concentrate at 5 mg every 4 to 6 hours would be equianalgesic to offering one oxycodone or hydrocodone with acetaminophen tablet at similar time intervals. Simple approaches such as using cherry liquid acetaminophen (which may cause diarrhea) with oral morphine concentrate (which causes constipation) offer a way of balancing side effects of both medications. Finding the balance of comfort versus adverse effects is more art than science, and nonpharmacological approaches are a key part of this balance. 9. Know morphine equivalencies. Unlike hospital settings where a greater proportion of nursing staff are registered nurses, long term care facilities may have nursing assistants with a special certificate for passing medications. Education on morphine equivalencies of various pain medications will help nurses understand appropriate transitions from one medication to another. 10. Pain assessment needs to be an additional and necessary vital sign in long term care facilities with comfort as the obvious goal. If pain assessment is listed on the vital sign record, it is a reminder for frequent re-evaluation of discomfort. Pain relief which maximizes physical functioning enhances and improves the quality of life for residents regardless of the degree of cognitive impairment. Summary "...there are several barriers to assessing pain in nursing home residents..." Pain is a common, complex, and frustrating problem for frail residents in long term care facilities. Achieving the goal of comfort for elders in these facilities requires an understanding of assessment and management of pain. Appropriate assessment instruments and guidelines on pain management should be readily available to nursing home staff. Education about pharmacological and nonpharmacological strategies for pain management need to include all members of the interdisciplinary team that provide comfort to residents at the end of life. References 1. Ferrell B, Ferrell B, & Osterweil D. Pain in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1990;38: Ferrell BA., Ferrell BR, Rivera L. Pain in cognitively impaired nursing home patients. J Pain Symptom Manage 1995;10(8): Marzinski LR. The tragedy of dementia: clinically assessing pain in the confu- vakblad NVFG, oktober

20 sed nonverbal elderly. J Gerontol Nurs 1991;17: Wagner AM, Goodwin M, Campbell B, Eskro S, French SA, Shepherd, PA, Wade M. Pain prevalence and pain treatments for residents in Oregon nursing homes, Geriatric Nurs 1997; 18: Morely JE, Kraenzle DM, Bible B, Bundren B. Perception of quality of life by nursing home residents. Nurs Home Med 1995;3(8): Sengstaken E, King S. The problems of pain and its detection among geriatric nursing home residents. J Am Geriatr Soc 1993;41: Ferrell BA. Pain evaluation and management in the nursing home. Ann Intern Med 1995;123: Parmelee PA, Katz IR, Powell I. The relation of pain to depression among institutionalized aged. J. Gerontol 1991;46:P Kaasalainen SJ, Robinson LK, Hartley T, Middleton J, Knezacek S, Ife C. The assessment of pain in the cognitively impaired elders: a literature review. Perspectives 1998;22(2): Weiner DK, Peterson B, Keefe EJ. Chronic pain-associated behaviors in the nursing home: resident versus caregiver perceptions. Pain 1999;80: Middleton JI, Knezacek S, Robinson L, Hartley T, Kaasalainen M. An exploratory study of pain in the institutionalized elderly. Am J Alzheimer=s Disease 1997;12(4): Gibson MC Improving pain control for the elderly patient with dementia. Am J Alzheimer=s Disease 1998;13(1): Fisher-Morris M, Gellatly, A. The experience and expression of pain in Alzheimer patients. Age Ageing 1997;26: Scherder E, Bouma A Is decreased use of analgesics in Alzheimer disease due to a change in the affective component of pain? Alzheimer Disease and Associated Disorders 1997;11: Feldt K, Ryden MB, Miles S. Treatment of pain in cognitively impaired compared with cognitively intact older patients with hip fractures. J Am Geriatr Soc 1998;46: Raway B. Pain behaviors and confusion in elderly patients with hip fracture. (Doctoral dissertation, Catholic University of America, 1994). Dissertation Abstracts International, 55, 02B. (University Microfilms No. AAI ). 17.Weiner DK, Ladd KE, Pieper CF Keefe FJ. Pain in the nursing home: resident versus staff perceptions. J Am Geriatr Soc 1995;43:SA Horgas AL, Tsai, PF. Analgesic drug prescription and use in cognitively impaired nursing home residents. Nurs Res 1998;47: Kaasalainen, S., Middleton, J., Knezacek, S., Hartley, T., Stewart, N., Ife, C., & Robinson, L. Pain and cognitive status in the institutionalized elderly. J Gerontol Nurs 1998; 24(8): Wynne CF, Ling SM, Remsburg R. Comparison of pain assessment instruments in cognitively intact and cognitively impaired nursing home residents. Geriatric Nurs 2000;21: Herr KA., Mobily PR Comparison of selected pain assessment tools for use with the elderly. Appl Nurs Res 1993;6: Feldt K. Checklist of non-verbal pain indicators. Pain Manage Nurs 2000;1:??-??. 23. Feldt KS, Warne MA Ryden, MB Examining pain in aggressive cognitively impaired elders. J Gerontol Nurs 1998;24(11): Hurley AC, Volicer BJ, Hanrahan PA, Houde S, Volicer L Assessment of discomfort in advanced Alzheimer s patients. Res Nurs Health 1992;15(5): Simons W, Malabar R. Assessing pain in elderly patients who cannot respond verbally. J Adv Nurs 1995;22: Miller J, Neelon V, Dalton J, Ng andu N, Bailey D Jr, Layman E, Hosfeld A.. The assessment of discomfort in elderly confused patients: a preliminary study. J Neurosci Nurs 1996;28: Baker A, Bowring L, Brignell A, Kafford D. Chronic pain management in cognitively impaired patients: a preliminary research project. Perspectives, 1996;20:4-8 (Summer). 28. Middleton JI, Richardson JS Berman E. An assessment and intervention study of aggressive behavior in cognitively impaired institutionalized elderly. Amer J Alzheimer=s Disease, 1997;12(1): Palmer AC Withee B Dementia care: effects of behavioral intervention training on staff perceptions of their work in veterans= nursing home. Geriatr Nurs,1996;17: Douzjian M, Wilson C, Shultz M, Berger J, Tapnio J, Blanton V. A program to use pain control medication to reduce psychotropic drug use in residents with difficult behavior. Annals of Long- Term Care, 1998;6(5): American Geriatrics Society Panel on Chronic Pain in Older Persons. The management of chronic pain in older persons, J Am Geriatr Soc 1998;46: American Medical Directors Association, Chronic Pain Management in the Long Term Care Setting. Columbia, MD: AMDA, fysiotherapie & ouderenzorg

fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord

fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord De fysiotherapie in de geriatrie is een erkende verbijzondering. Geheel terecht, naar ons idee. De ouder wordende mens behoeft een specifieke benadering bij stoornissen

Nadere informatie

fysiotherapie & ouderenzorg

fysiotherapie & ouderenzorg fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2005 wensen. Er is alweer een jaar voorbij. In 2004 is er veel gebeurd: het vernieuwde functieprofiel fysiotherapeut

Nadere informatie

fysiotherapie & ouderenzorg

fysiotherapie & ouderenzorg fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord Terugkijkend op 2005 kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat het een interessant en mooi jaar was, waarin een aantal belangrijke zaken tot stand is gekomen.

Nadere informatie

fysiotherapie & ouderenzorg VAKBLAD NVFG Voorwoord Jaarcongres niet veel worden toegepast, maar wel veel belovend zijn.

fysiotherapie & ouderenzorg VAKBLAD NVFG Voorwoord Jaarcongres niet veel worden toegepast, maar wel veel belovend zijn. VAKBLAD NVFG fysiotherapie & ouderenzorg Jaarcongres Voorwoord De Van NVFG belang verzorgt is het ambassadeurschap ook dit jaar weer eenvan programma elk lid. Iedere tijdens geriatriefysiotherapeut Met

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

Taakherschikking in de gezondheidszorg. Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants

Taakherschikking in de gezondheidszorg. Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants Taakherschikking in de gezondheidszorg Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Jaarverslag 2009 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Ministerie van Justitie Jaarverslag 2009 2009 Erkenningscommissie Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Gedragsinterventies Justitie Jaarverslag

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord door de

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)

Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) P lan kennisontw ikkeling Versie: Juli 2006 Pagina 1 1. Gegevens aanvrager Onderw ijsinstelling Naam

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter: voorwoord. - In de spotlights: Geleding ClinOps 3. - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter: voorwoord. - In de spotlights: Geleding ClinOps 3. - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7 VOOR VOOR FIAGNOSTIEK Geleding Clinical operations Van de Voorzitter Juni 2011 - nr. 2 - Van de voorzitter: voorwoord - In de spotlights: Geleding ClinOps 3 - Nieuws van de geledingen: Geleding PPN 7 -

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord door de voorzitter 2 1. Inleiding: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie