Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen"

Transcriptie

1 Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen Inleiding Omdat er nog steeds veel te veel leerlingen bij het onderwijs uitvallen is de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten speerpunt van het huidige kabinet geworden. Daarom is per 1 augustus jl. de Leerplichtwet gewijzigd en is daarin de kwalificatieplicht tot 18 jaar opgenomen. Kort en goed hebben alle jongeren daarmee tot de dag waarop zij 18 jaar worden voortaan de plicht om een startkwalificatie (MBO niveau 2 of HAVO/VWO diploma) te behalen. Het besluit tot de bovengenoemde wijziging is door het kabinet genomen om aan de gemeenten een extra hulpmiddel te geven in het bestrijden van de schooluitval. Omdat deze wijziging van de Leerplichtwet een toename van werkzaamheden voor het werkveld met zich meebrengt, heeft het rijk tevens besloten om de RMC(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)-regio s extra middelen toe te kennen, om tot een versterking te komen van de uitvoering van de Leerplichtwet in deze RMC-regio s. Door de eerder genoemde invoering van de kwalificatieplicht binnen de Leerplichtwet is de verwachting dat het aantal meldingen bij de leerplichtambtenaar toe zal nemen. Waren voorheen de partieel leerplichtigen (17- jarigen) wettelijk gezien minder grijpbaar voor de leerplichtambtenaar; nu moeten alle leerlingen tot hun 18 e jaar volledig in beeld blijven. Dit betekent bijv. met name bij het middelbaar beroepsonderwijs (o.a. ROC) dat er een veel grotere groep leerplichtigen binnen de scholen komt en dat daarbij dus meer inzet vereist is. Het beeld dat de diverse andere RMC-regio s laten zien bij de verdeling van de in dit voorstel genoemde kwalificatiemiddelen is verschillend. Er zijn regio s die de middelen over de gemeenten verdelen zonder regionaal tot daadwerkelijke versterking van de regionale Leerplicht te komen. Er zijn ook regio s, die analoog aan het advies van het ministerie OC&W, de middelen regionaal volledig inzetten om in de uitvoering van de Leerplichtwet daadwerkelijk een versterking te bewerkstellingen. Tussen deze 2 uitersten bewegen zich weer een aantal andere regio s, waaronder onze regio. Het voorliggende voorstel is met de diverse ketenpartners van Leerplicht besproken in het Arrondissementaal Platform Jeugd en daarin is met instemming gereageerd op de in dit voorstel genoemde onderdelen. In het SRE-portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg (incl. CVV), onderwijs, cultuur, cultuurhistorie, financiën van 21 juni jl. is instemmend gereageerd in de lijn van het rijksbeleid op het uitgangspunt om de extra middelen voor de uitvoering van de Leerplichtwet in te zetten om de leerplichttaak in de regio te versterken. Deze notitie wordt daarom aan u voorgelegd en richt zich alleen op de regio Eindhoven/ De Kempen. C:\DOCUME~1\JOHAG~1.GEM\LOCALS~1\Temp\XPgrpwise\ _ YP Notitie Versterking Leerplicht.doc

2 Huidige Leerplichtsituatie regio Eindhoven/De Kempen De regio Zuidoost-Brabant is voor de uitvoering van de Leerplichtwet opgedeeld in 2 regio s, te weten Eindhoven/De Kempen en Helmond e.o. Elke gemeente heeft daarbij leerplichtambtenaren die tot 1 augustus 2007 alleen de Leerplichtwet mochten uitvoeren in de gemeente waarvoor zij benoemd zijn. Vanaf 1 augustus 2007 mogen leerplichtambtenaren in geheel Nederland optreden. De regio Eindhoven/De Kempen heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling laten zien waarbij de kwaliteit van de uitvoering van de Leerplichtwet steeds scherper in beeld komt en waarbij de samenwerking steeds vaker gezocht wordt. Het laatste met name omdat kinderen niet allemaal in de eigen gemeente naar school gaan en er dikwijls gemeentegrensoverschrijdend schoolverkeer plaats vindt. Leerplicht heeft in de afgelopen jaren in onze regio ook een meer gestructureerd gezicht gekregen waarin effectiever met de jongeren aan de slag gegaan wordt. Een aantal jaren geleden was bijv. niet geheel duidelijk hoe een voor leerplicht opgemaakt proces verbaal juridisch afgewikkeld werd. Gemeenten die geen leerplichtambtenaar met een opsporingsbevoegdheid hadden maakten geen proces verbaal op, hoe dringend dit vanuit de Leerplichtwet ook noodzakelijk kon zijn. Tevens waren de werkwijzen van de ketenpartners onvoldoende op elkaar afgestemd en bekend bij het bestrijden van schoolverzuim. Ongeveer 6 jaar geleden is er vanuit de gemeente Eindhoven een structuur opgezet waarbij Leerplichtovertredingen effectief via alternatieve taakstraffen (via het zogenaamde Schoolverzuimteam) een periodiek traject kennen naar de arrondissementsrechtbank (themazittingen leerplicht) met de door leerplicht opgemaakte processen verbaal. Tevens is er door deze ontwikkeling die met name een netwerkversterking op gang bracht - een hechtere samenwerking ontstaan tussen de ketenpartners, waarmee naar de betreffende jongeren toe een kwalitatief betere werkmethodiek is ontstaan. Hiervan heeft de leerplichtuitvoering in de gehele regio Eindhoven/De Kempen uiteindelijk voordeel. Een ontwikkeling die nog steeds voort gaat en die regionaal nog meer zal leiden tot verbetering van de uitvoering van de Leerplichtwet. Via de genoemde Leerplichtwetswijziging is door het kabinet een richting aangegeven om beter en uniformer de Leerplichtwet met name in regionaal verband - aan te pakken en uit te voeren. Hiervoor heeft het rijk aan de gemeenten via de kwalificatiemiddelen een extra hulpmiddel gegeven in het bestrijden van de schooluitval. Deze versterking van de Leerplichtwet is in onze regio eigenlijk een aanvulling op de aanzetten tot samenwerking die al langer lopen en zich nu verder kunnen ontwikkelen tot een kwalitatief uniforme uitvoering van de Leerplichtwet voor de gehele regio. Knelpunten Leerplichtsituatie regio Eindhoven/De Kempen De leerplichtsamenwerking is in de regio zoals gezegd de afgelopen jaren veel verbeterd. De ontwikkelingen hierbij zijn echter voor het merendeel vanuit de werkvloer ontstaan en daarbij is niet alles geformaliseerd of gelijkmatig per gemeente uitgewerkt. De knelpunten zijn: b Vaak worden bepaalde taken van een leerplichtambtenaar op basis van collegiale ondersteuning verricht en dikwijls moet een leerplichtambtenaar op de welwillendheid van een collega uit een andere gemeente vertrouwen om zaken in gang te zetten. 2

3 b b b b Het is voor grote scholen dikwijls moeilijk om de Leerplichtwet uniform voor de school voor alle leerlingen uitgevoerd te krijgen. Vaak is de leerlingpopulatie van een school uit zeer veel gemeenten afkomstig en is het voor de school moeilijk om alle betrokken leerplichtambtenaren gemakkelijk te bereiken en een uniforme uitvoering van de Leerplichtwet binnen de school te hebben en te houden. Daarnaast zijn er kwaliteitsverschillen (voor een deel veroorzaakt door beschikbare formatie) binnen de regio tussen de leerplichtambtenaren waardoor de gewenste kwaliteit en deskundigheid niet altijd overal aanwezig is. (zie bijlage 1). De invoering van de kwalificatieplicht zal de werkdruk verhogen voor de diverse leerplichtambtenaren in Eindhoven/ De Kempen. Hun doelgroep wordt verhoogd naar de 18-jarigen en zij zullen tevens veel meer inzet moeten doen bij de 17-jarigen. Daarbij moet vastgesteld worden dat deze groep veel moeilijker te verwerken is binnen de uitvoering van de Leerplichtwet dan een jongere doelgroep. Tevens zijn er verschillen in de uitvoering van de Leerplichtwet tussen gemeenten onderling door prioritering en eigen beleid. Dit kan veroorzaakt worden door bijv. beperkte formatiemogelijkheden of de aanwezigheid van bepaalde leerplichtproblematiek. Gewenste Leerplichtsituatie regio Eindhoven/De Kempen De zorgteams van het ROC worden bezocht door 2 fte s regionale leerplichtambtenaren Het ROC Eindhoven is zijn zorgstructuur aan het aanpassen waarin 8 zorgteams een plaats zullen krijgen. Dit heeft alles te maken met de aandacht die het ROC meer gaat besteden aan de schooluitval binnen de 23 scholen. Het ROC heeft daarbij de vraag gesteld aan de gemeente Eindhoven of deze 8 zorgteams door leerplichtambtenaren bezocht kunnen worden. Daarbij is met nadruk gewezen op het feit dat het ROC graag één aanspreekpunt ziet binnen de scholen voor leerplicht. Het ROC vraagt met andere woorden of de leerplichtfunctie met een afgerond totaal aantal leerplichtige leerlingen van (zie bijlage 2)- binnen het ROC door regionale leerplichtambtenaren ingevuld kan worden. Deze regionale leerplichtambtenaren zullen een permanente plaats hebben in de zorgteams van de scholen van het ROC. Daarbij zullen zij de Leerplichtwet uitvoeren vanuit een goed kwalitatief niveau (HBO-opleiding, BOA- en Leerplichtcursus) waarbij trajecten soortgelijk zullen worden uitgevoerd zoals nu gebruikelijk richting Schoolverzuimteam en Arrondissementsrechtbank. Zij zullen bij een melding van een leerling uit de randgemeente de leerplichtambtenaar aldaar direct in kennis stellen via een uniforme leerplichtmail. Over de afronding van de melding zullen de regionale leerplichtambtenaren de betrokken leerplichtambtenaren evenzo uniform rapporteren. Hierdoor zullen de gemeenten in staat zijn de monitoring van de leerplichtmeldingen van hun gemeenten constant actueel te houden en deze gegevens te verwerken in bijv. hun jaarverslag of te gebruiken ten behoeve de uitvoering van hun jeugdbeleid. De gemeente waarin de school aanwezig is van VO, MBO (uitgezonderd ROC) en VSO zorgt in principe voor de Leerplicht. De scholen voor het VO, MBO en VSO kennen dikwijls een instroom uit verschillende gemeenten. Daarbij is het voor hen niet gemakkelijk om bij problemen alle leerplichtambtenaren te bereiken, dan wel voor de leerplichtambtenaren om alle buiten de gemeentegrenzen liggende scholen te bezoeken. Ook is de inbreng van diverse leerplichtambtenaren binnen 1 school dikwijls niet goed voor de uniformiteit van de uitvoering van de leerplichtwet. 2 Kinderen in een schoolbank vanuit 2 verschillende gemeenten 3

4 kunnen niet binnen 1 school afwijkend benaderd worden door de leerplichtambtenaren. Deze verschillen in benadering hebben alles te maken met de beschikbare tijd, de kwaliteit en het mogelijke eigen beleid dat bij de uitvoering van de Leerplichtwet van een gemeente aanwezig is. Indien de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school voor VO en MBO ligt de uitvoering van de Leerplichtwet op zich neemt, ontstaat een volledig uniforme aanpak van de leerplicht binnen de school en hoeft de school zich maar tot 1 leerplichtambtenaar te richten. In de gemeente Eindhoven worden VO-, MBO- en VSO-scholen in de gemeente Eindhoven dagelijks bezocht door leerlingen (zie bijlage 3) van buiten deze gemeente. De regiogemeenten (Best, Oorschot, Valkenswaard, Bladel, Geldrop, Veldhoven, Nuenen en Eersel) met een school voor VO-, of MBO- worden dagelijks bezocht door leerlingen (zie bijlage 3) van buiten deze gemeenten. De leerplichtambtenaren werkzaam binnen de regio Eindhoven/De Kempen zullen dezelfde kwaliteit brengen in de uitvoering van de Leerplichtwet als de regionale Leerplichtambtenaren van het ROC. Tevens zullen zij op gelijke wijze rapporteren aan de gemeenten waarin de leerlingen woonachtig zijn als de regionale leerplichtambtenaren van het ROC. De regio Eindhoven/De Kempen wordt ook bezocht door leerlingen van buiten de regio. Hiervoor zal de leerplichtambtenaar per school alleen het aanspreekpunt zijn. Het laatste houdt in dat hij of zij alleen de leerplichtmelding van de school doorgeleidt aan een leerplichtambtenaar van buiten de regio. Binnen de strafrechtelijke afdoening moet een vast aanspreekpunt aanwezig zijn voor de regio Het schoolverzuimteam in de gemeente Eindhoven functioneert als voorportaal voor het kantongerecht. Hierbij worden in dit schoolverzuimteam via maatwerk alternatieve straffen opgelegd aan leerplichtige leerlingen tussen 12 en 18 jaar die in overtreding zijn. Jongeren die dit traject niet positief afronden en ook ouders die geen welwillende houding tonen om de problemen van hun kinderen in relatie met de Leerplichtwet op te lossen, krijgen een proces verbaal opgelegd waarna zij door de arrondissementsrechtbank gedagvaard worden. Leerplicht Eindhoven heeft in afwachting van ontwikkelingen met betrekking tot het Veiligheidshuis en Schoolverzuimteam/Rechtbank de leerplichttaken voor de regio waargenomen. Daarbij is het aanbevelenswaardig dat er één duidelijk aanspreekpunt komt in het strafrechtelijk traject van de Leerplichtwet voor leerplichtmeldingen uit de regio waarop de leerplichtambtenaren een beroep kunnen doen. Dit mede gezien het toenemend aantal leerplichtige leerlingen waarbij meer processen verbaal verwacht mogen worden. Via dit centrale aanspreekpunt kunnen tevens de voor de regio op te maken processen verbaal verwerkt of verdeeld worden. Een kleinere gemeente kan niet altijd alle kwalitatieve aspekten van de Leerplichtwet volledig in beeld hebben en houden. Een goed voorbeeld hiervan is de buitengewone opsporingsbevoegdheid voor de leerplichtambtenaar waarmee hij of zij processen verbaal kan opmaken om te voldoen aan de uitvoering van de Leerplichtwet. Daarbij is het wellicht haalbaar dat een kleine gemeente de inzet doet om de leerplichtambtenaar opsporingsbevoegd te laten zijn. Hiervoor moet deze ambtenaar op cursus en zijn extra middelen noodzakelijk. Deze ambtenaar zal vervolgens niet veel van deze bevoegdheid gebruik maken gezien het kleine aantal op te maken processen verbaal. Om goed te functioneren in het juridische traject van de Leerplichtwet is echter een goede ervaring vereist. Deze vereiste ervaring zal een leerplichtambtenaar van een kleine gemeente haast niet op kunnen doen vanwege de geringe ervaringsmomenten die hij of zij heeft met dit traject. 4

5 Om de kwaliteit van het strafrechtelijk circuit toch in de gehele regio te handhaven is regionaal een afspraak gemaakt om leerplichtambtenaren met een opsporingsbevoegdheid de processen verbaal voor de andere gemeenten op te laten maken. Het vaste aanspreekpunt voor de strafrechtelijke afdoening voor de regio zal de op te maken processen verbaal verdelen en monitoren. Kwaliteitsverbetering uitvoering van de Leerplichtwet Zoals gezegd wordt de Leerplichtwet niet in alle gemeenten kwalitatief op hetzelfde niveau uitgevoerd. De ene gemeente kan dit gemakkelijker verzorgen dan de andere en dit heeft verschillende oorzaken (o.a. omvang gemeente, formatietaakeenheden formatie e.d.). De functie van leerplichtambtenaar kent in de afgelopen jaren een ontwikkeling van loketfunctionaris die alleen vrijstellingen gaf tot de huidige duizendpoot die zowel vanuit de zorg als de handhaving een leerplichtmelding curatief moet oplossen dan wel preventieve activiteiten onderneemt. Het is tegenwoordig een functie die met regelmaat bijgeschoold moet worden en dit niet alleen meer in het kader van de Leerplichtwet maar ook op terreinen van bijv. werkmethodieken uitvoering van de Leerplichtwet, afstemming van de uniforme aanpak van de uitvoering van de Leerplichtwet, onderhandelingsmethodieken, agressietrainingen e.d. Knelpunten in de uitvoering van de Leerplichtwet per individuele gemeente Door de bovengenoemde maatregelen zal met name in de kleinere gemeenten in de regio iets meer ruimte komen in de aanwezige formatie. Daarbij moet niet vergeten worden dat de Leerplichtwetswijziging van 1 augustus 2007 met name in 2008 tot een toename in werkzaamheden zal leiden. De doelgroep voor Leerplicht voor wat betreft de 17 en 18 jarigen zal namelijk toenemen. Een doelgroep die minder gemakkelijk preventief en curatief te benaderen zal zijn door de leerplichtambtenaar. Hierdoor mag verwacht worden dat de Leerplichttaak per kleine gemeente in 2008 weer op hetzelfde niveau zal zijn als vooraf aan 1 augustus De knelpunten per gemeente variëren op dit moment van het niet volledig kunnen deelnemen aan zorgteams, meer informatie op scholen willen geven tot deelname aan specifieke taken van het eigen gemeentelijk beleid. Om deze knelpunten te kunnen oplossen zijn extra middelen noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag van ,--(zie bijlage 4) over de aanwezige leerplichtige leerlingen verdeeld van de gemeenten in de regio Eindhoven/ de Kempen. De invulling van deze activiteiten wordt bij de evaluatie in 2008 geïnventariseerd en daar waar mogelijk bijgesteld of gewijzigd. Daarom is deze toekenning van middelen vooralsnog tijdelijk. Reservering voor automatiseringsaanpassing en onvoorzien 2011/2012 In het komend kalenderjaar zullen in de regio Eindhoven/ De Kempen de in- en uitschrijvingen van de niet-leerplichtigen voortaan centraal geregistreerd worden. Dit om de voortijdig schoolverlaters sneller in beeld te hebben en door te leiden naar de trajectbegeleiders RMC om deze jongeren terug te leiden naar een plaats in het onderwijs. Deze activiteiten zullen rond 2012 gevolgd worden door een landelijke centrale basisregistratie waarmee ook alle leerplichtambtenaren zullen koppelen om hun gegevens van de leerplichtigen landelijk centraal te raadplegen. Dit zal tevens een geautomatiseerde uniforme verslaglegging vragen voor de leerplichtambtenaren welke gevraagd zal worden vanuit hun steeds meer op elkaar afgestemde werkwijzen. Voor 2007 is aan de regio Eindhoven/ De Kempen reeds een bedrag kwalificatiemiddelen toegekend van ,-- (zie bijlage 4). Gezien de automatiseringsontwikkelingen die zich de komende jaren regionaal zullen aandienen zal een bedrag van ,-- 5

6 hiervoor gereserveerd worden. Tevens zal een bedrag van ,-- gereserveerd worden als post onvoorzien. Evaluatie Dit voorstel moet gezien worden als een vervolgstap om de Leerplicht in de regio Eindhoven/de Kempen naar een kwalitatief hoger uniform niveau te brengen. Dit voorstel heeft een pragmatische invalshoek in die zin dat het zich richt naar datgene wat op dit moment haalbaar wordt geacht. Het voorstel moet gezien worden als een onderdeel in de reeds in de afgelopen jaren in gang gezette ontwikkelingen om de uitvoering van de Leerplicht in onze regio vanuit de zorg- en handhavingsinvalshoek van de Leerplichtwet kwalitatief te verhogen. Om de kwaliteit van de uitvoering van de Leerplicht te borgen zal in de komende maanden een audit uitgevoerd worden per individuele gemeente door het Openbaar Ministerie naar de kwaliteit van deze uitvoering van de Leerplichtwet. Daarnaast zal de uitwerking van dit voorstel en de uitvoering van de Leerplichtwet in onze regio in het najaar van 2008 worden geëvalueerd. Hierover zullen de afzonderlijke gemeenten en het SRE-portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg (incl. CVV), onderwijs, cultuur, cultuurhistorie, financiën worden geïnformeerd. De financiële gevolgen De gemeenten krijgen vanuit het rijk middelen om de invoering van de kwalificatieplicht structureel te versterken. b De bedragen die voor de regio beschikbaar zijn gesteld (afgerond op 1.000,-): 2007 rijksbudget leerplicht voor Eindhoven/De Kempen , rijksbudget leerplicht voor Eindhoven/De kempen incl. Geldrop ,-- (zie bijlage 5) b De middelen voor 2008 begroot: 2 fte regionale leerplichtambtenaren voor het ROC ,-- 1½ fte EHV Centrale leerplichtambtenaar binnen scholen VO/MBO ,-- ½ fte Regio Centrale leerplichtambtenaar binnen scholen VO/MBO ,-- ½ fte Centrale aanspreekpunt strafrechtelijk traject ,-- Kwaliteitsverbetering Leerplicht ,-- Versterking leerplicht per gemeente ,-- Reserve automatiseringsontwikkelingen ,-- Algemene reserve ,-- 6

7 Planning Bespreking voorstel Betrokken personen 18 september 2007 Leerplicht regio Eindhoven/ De Kempen 2 oktober 2007 Beleidsmedewerkers Eindhoven/De Kempen 18 oktober 2007 Beleidsmedewerkers Eindhoven/De Kempen 31 oktober 2007 Beleidsmedewerkers Eindhoven/De Kempen 13 december 2007 Portefeuillehoudersoverleg SRE 14 december Ambtelijk overleg uitwerking: procesgang; onderdelen evaluatie; communicatie betrokkenen. 1 januari 2008 Uitvoering voorstel september/oktober 2008 Evaluatie Leerplichtsituatie regio 7

8 Voorstel: De leerplichtsituatie in de regio Eindhoven/De Kempen wijzigen, zodat: - voor het ROC per 1 januari fte leerplichtambtenaren structureel werkzaam zullen zijn voor de regio Eindhoven/De Kempen; - voor de VO, MBO (uitgezonderd ROC)-, VSO-scholen in Eindhoven/De Kempen per 1 januari 2008 de uitvoering van de Leerplichtwet te laten verzorgen door leerplicht van de gemeente waarin de scholen liggen en hiervoor structureel aanvullend 2 fte leerplichtambtenaar in te zetten; - er voor de regio per 1 januari aanspreekpunt komt (½ fte) voor het strafrechtelijk traject vanuit de Leerplichtwet; - voor de oplossing van de knelpunten in de uitvoering van de Leerplichtwet per gemeente in onze regio tijdelijk een bedrag per leerplichtige leerling beschikbaar te stellen, waarvoor een totaalbedrag beschikbaar is voor de gehele leerplichtpopulatie van onze regio van ,-- ; - de leerplichtconsulenten in de regio vanaf 1 januari 2008 op gezette tijden bijgeschoold worden om de gewenste kwaliteit van uitvoering in de regio te borgen en daar waar mogelijk te verbeteren; - voor regionale ontwikkelingen op automatiseringsgebied eenmalig een bedrag wordt gereserveerd van ,-- en voor algemene middelen eenmalig een bedrag te reserveren van ,--; - de samenwerking van leerplicht in de regio Eindhoven/De Kempen jaarlijks te evalueren en daar waar mogelijk bij te stellen. Regio Eindhoven/De Kempen, 6 november 2007, Rene van Vugt 8

9 Bijlage 1 Bezetting LPA t.o.v. leerlingen in Gemeente Aantal leerplichtige leerlingen per volgens opgave Aantal uren formatie volgens opgave Aanwezige formatie omvang datum Formatie vertaald naar aantal leerlingen volgens de richtlijn van 5000 lln per FTE In bestaande situatie van tekort -/- of teveel +/+ formatie aanwezig in Fte Eindhoven uur 5, ,6 Bergeijk a 12 uur 0, ,3 Best uur 1, ,0 Bladel uur 0, ,4 Cranendonck uur 0, ,3 Eersel uur 0, ,4 Geldrop-Mierlo uur 1, ,2 Heeze-Leende uur 0, ,4 Nuenen uur 0, ,5 Oirschot uur 0, ,2 Reusel - de Mierden uur 0, ,1 Son en Breugel uur 0, ,3 Valkenswaard uur 0, ,3 Veldhoven uur 2, ,5 Waalre uur 0, ,2 9

10 Bijlage 2 Ingeschreven leerlingen ROC Eindhoven per oktober Opgave ROC Eindhoven, verdeeld naar leeftijd en regio woongemeente. Woongemeente (Meerdere items) Som van Totaal leerplicht Leeftijd Leerplichtig Kwalificatieplichtig Totaal Niet Totaal Regiogemeente leerplichtig Leerplichtig Leerlingen Regio Eindhoven / De Kempen Regio Helmond Nee Eindtotaal De 5219 leerplichtige leerlingen regio Eindhoven / de Kempen bestaan uit: Som van Totaal leerplicht Leeftijd Leerplichtig Kwalificatieplichtig Totaal Niet Eindtotaal Woongemeente leerplicht Leerprichtig Totaal Eindhoven Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonck Gemeente Eersel Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Heeze-Leende Gemeente Nuenen ca Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Totaal Regio Totaal Regio Eindhoven / De K Uitbreiding leerplichtambtenaren ten behoeve van ROC Eindhoven 2,0 Fte ,00 10

11 Bijlage 3 Vergelijk inkomende, uitgaande en blijvende leerlingen per gemeente. Volgens opgave leerlingenlijsten van de betreffende scholen. Oktober 2007 blijft van naar Eindhoven Bergeijk Best Bladel Cranendonck Eersel Geldrop-Mierlo Heeze-Leende Nuenen Oirschot Reusel - de Mierden Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Eindhoven Bergeijk Best Bladel Cranendonck Eersel Geldrop-Mierlo Heeze-Leende Nuenen Oirschot Reusel - de Mierden Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Elders Saldo inkomende en uitgaande leerlingen indien toename in totaal aantal leerlingen In Blijf Uit In/uit Eindhoven Bergeijk Best Bladel Cranendonck Eersel Geldrop-Mierlo Heeze-Leende Nuenen Oirschot Reusel - de Mierden Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Elders Aandeel in 0,5 Fte regionale uitbreiding leerplicht Aandeel 2 Fte Aandeel Eindhoven 1, ,00 Best 0,01 600,00 Bladel 0, ,00 Eersel 0, ,00 Valkenswaard 0, ,00 2, ,00 11

12 Bijlage 4 Verdeling budget oplossing knelpunten obv verdeling budget kwalificatieplicht Regio Eindhoven Eindhoven ,10 Bergeijk 4.674,24 Best 7.234,54 Bladel 5.600,38 Cranendonck 5.793,44 Eersel 4.510,32 Geldrop 6.319,28 Heeze-Leende 3.686,23 Nuenen c.a ,43 Oirschot 4.157,82 Reusel-De mierden 3.491,25 Son en Breugel 3.355,52 Valkenswaard 8.711,76 Veldhoven ,82 Waalre 3.545, ,00 12

13 Bijlage 5 Verdeling gereserveerde bedragen per gemeente. Rapport Berekend jaar: 2007 kwalificatie plicht Regio Eindhoven Eindhoven ,88 Bergeijk 5.640,53 Best 8.730,13 Bladel 6.758,12 Cranendonck 6.991,11 Eersel 5.442,73 Heeze-Leende 4.448,28 Nuenen c.a ,65 Oirschot 5.017,35 Reusel-De mierden 4.212,99 Son en Breugel 4.049,20 Valkenswaard ,71 Veldhoven ,05 Waalre 4.278, ,63 Geldrop 7.625,65 Totaal ,28 13

14 Bijlage 6 Totaal verdeling kwalificatiemiddelen per gemeente Rapport Berekend jaar: 2008 kwalificatie plicht Regio Eindhoven Eindhoven ,50 Bergeijk ,28 Best ,31 Bladel ,49 Cranendonck ,66 Eersel ,55 Heeze-Leende ,86 Nuenen c.a ,16 Oirschot ,64 Reusel-De mierden ,17 Son en Breugel 9.718,09 Valkenswaard ,51 Veldhoven ,12 Waalre , ,71 Geldrop ,56 Totaal ,

Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen

Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen Aan de gemeenteraad Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen 1. Inleiding Via de Leerplichtwetswijziging van 1 augustus 2007 is door het kabinet een richting

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2474.OOI Inboeknummer o88stoo4r4 Dossiernummer 8oS.zor 4 maart zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/

Nadere informatie

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters:

Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: 1 Werkproces melden Passend Traject Overleg (PTO) Landelijke definitie thuiszitters: In het toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de onderwijsinspectie wordt beschreven welke leerlingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Van de raadsleden N. Rennenberg en Verbeek (OAE) over Thuiszitters

Van de raadsleden N. Rennenberg en Verbeek (OAE) over Thuiszitters gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6339 Inboeknummer 15bst00598 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.4.1) Raadsvragen Van de raadsleden N. Rennenberg en Verbeek (OAE) over Thuiszitters

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer Og.Rgy6.OOZ lnboeknummer osvoo646x Beslisdatum BSxW x6 september soos Dossiernummer aag.ssx Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT. Schooljaar

JAARVERSLAG LEERPLICHT. Schooljaar JAARVERSLAG LEERPLICHT Schooljaar 2010-2011 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Leerplichtwet 2 3. Organisatie van de leerplicht 3.1 Taken leerplichtfunctie 3 3.2 Leerplicht in gemeente Cranendonck 3 3.3 Registratie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Vroeghulp Zuidoost Brabant Jaarverslag 01 Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Waarom Vroeghulp? Sommige kinderen hebben een achterstand in hun Hoe werkt Vroeghulp?

Nadere informatie

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Wat is een Omgevingsdienst? Verleent milieuvergunningen aan bedrijven Houdt toezicht op de naleving van de vergunning Handhaving bij overtredingen (dwangsom, sluiting

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.rgy6.oox Inboeknummer obvoo666z Beslisdatum Bikw z6 september soos Dossiernummer BBS.sSz Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

-$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG

-$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG -$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG INLEIDING Voor u ligt het zesde jaarverslag van het team Leerplicht Regio Rivierenland. Team Leerplicht Regio Rivierenland, ondergebracht bij Regio Rivierenland,

Nadere informatie

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Jaaroverzicht leerplicht schooljaren en

Jaaroverzicht leerplicht schooljaren en Jaaroverzicht leerplicht schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 Inleiding: In de afgelopen twee schooljaren zijn de cijfers van leerplicht redelijk consistent gebleven. Er zijn, anders dan de leerling-bespreking,

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 6 12 januari 2016 jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU LLLľll LIUI I /WEST-BRĤBĤNT Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Postadres: Postbus 90156 4800 RH Breda Gemeente Steenbergen T.a.v. B en W en de Raden Postbus

Nadere informatie

Regiojaarverslag Leerplicht/RMC

Regiojaarverslag Leerplicht/RMC BESTRIJDEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN EN SCHOOLVERZUIM Regiojaarverslag Leerplicht/RMC - Zuidoost Brabant Reusel- De Mierden Bladel Oirschot Eersel Best Veldhoven Son en Breugel Eindhoven Waalre Nuenen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 25 november 2008 Registratienummer: 2008/69 Agendapunt nummer: Onderwerp Jaarverslag leerplicht schooljaar

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 25 november 2008 Registratienummer: 2008/69 Agendapunt nummer: Onderwerp Jaarverslag leerplicht schooljaar Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 november 2008 Registratienummer: 2008/69 Agendapunt nummer: Onderwerp Jaarverslag leerplicht schooljaar 2007-2008 Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT. Schooljaar

JAARVERSLAG LEERPLICHT. Schooljaar JAARVERSLAG LEERPLICHT Schooljaar 2011-2012 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Leerplichtwet 2.1 Algemeen 2 2.2 Taken leerplichtambtenaar 3 2.3 Leerplicht in gemeente Cranendonck 3 2.3.1 Formatie 3 2.3.2 Buitengewoon

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 PROGRAMMA 1. Landelijke vraagstukken en ontwikkelingen 2. Toegang, huidig beleid en ontwikkelingen in Peelregio 3. Toegang, huidig beleid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Jaarplan RMC 2013 en 2014 Zuidoost-Brabant. Regio Eindhoven - De Kempen Regio Helmond - Peelland

Jaarplan RMC 2013 en 2014 Zuidoost-Brabant. Regio Eindhoven - De Kempen Regio Helmond - Peelland Jaarplan RMC 2013 en 2014 Zuidoost-Brabant Regio Eindhoven - De Kempen Regio Helmond - Peelland 1 Inleiding 3 2 Landelijk beleid 4 2.1 Voorkomen voortijdig schoolverlaten 4 2.1.1 Opdracht aan scholen 4

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Regionalisering leerplicht per 1 januari 2009 Voorgesteld besluit: 1. Het versterken van de samenwerking leerplicht RMC regio zuidwest Drenthe door de vier leerplichtfuncties van de gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Ss Schooljaar 2013-2014 verslag 2013-2014 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Auteur Ontwikkeling

Nadere informatie

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 1 Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting 1 augustus 2014 31 december 2014 Begroting 1 januari 2015 31 december 2015 2 1. Inleiding

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Presentatie ISD de Kempen

Presentatie ISD de Kempen Presentatie ISD de Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 5 september 2017 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen Agenda ISD de Kempen (Uitgangspunten) Participatiewet Cijfers Werkplein de Kempen Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Versie 5.0 2015/2016 * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Notitie n.a.v. de nationale monitor duurzame gemeenten 2015 1. Inleiding Duurzaamheid is een complex begrip. Om dit complexe begrip meetbaar te maken heeft het onderzoeksbureau

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND BOB 13/029 Aan de raad, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op verzoek van de portefeuillehouders RMC(Regionale

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport DATUM TEAM 22 april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014-14185 2 Breed Welzijn ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststellen Jaarverslag Bureau Voortijdig

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie