Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015"

Transcriptie

1 Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015 Bevat: Verkoopvoorwaarden voor opdrachten gericht op training, coaching, consultancy, interimmanagement of persoonlijke begeleiding Algemene verkoopvoorwaarden voor producten en diensten (inclusief interim management, coaching, consultancy of persoonlijke begeleiding). Verkoopvoorwaarden voor opdrachten gericht training, coaching, consultancy, interimmanagement of persoonlijke begeleiding, per 1 januari 2015 van Afstuderen.nu b.v. 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten van Afstuderen.nu B.V., hierna te noemen Opdrachtnemer, die kunnen worden gekenmerkt als training, coaching, consultancy, interim management of persoonlijke begeleiding, zowel telefonisch, per Skype of een andere media-vorm als persoonlijk; hierna te noemen Verkoopvoorwaarden. Deze Verkoopvoorwaarden zijn een aanvulling op, geen vervanging van, de Algemene verkoopvoorwaarden voor producten en diensten (inclusief training, interim management, coaching, consultancy of persoonlijke begeleiding), hierna te noemen Algemene voorwaarden. De Algemene verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Afwijkingen van de hierboven genoemde Verkoopvoorwaarden en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. 1.2 Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn bevestigd. 1.3 Aanbiedingen in offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) weken. 2 Vertrouwelijke informatie 2.1 Alle gegevens die de opdrachtgever in het kader van de uit te voeren werkzaamheden aan Opdrachtnemer verstrekt en die niet door de opdrachtgever openbaar zijn gemaakt, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Alle medewerkers van Opdrachtnemer hebben betreffende deze informatie geheimhoudingsplicht. Het door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst. 2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bedrijfsnamen van haar opdrachtgevers bekend te maken met inachtneming van het gestelde onder punt Werktijden Voor de werkzaamheden die ten kantore van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden de werktijden aangepast aan de bij de opdrachtgever geldende reguliere werktijden. 4 Medewerking door opdrachtgever Indien wordt overeengekomen, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtgever in huis of elders op locatie worden verricht, verplicht de opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en middelen ter beschikking te stellen van de medewerker(s) van Opdrachtnemer, teneinde de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren. Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2006 Pagina 1 van 5

2 5 Prijs en betaling 5.1 Tenzij in de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn alle prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting (BTW), reiskosten en verblijfkosten. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor verreden kilometers 0, In alle gevallen wordt gewerkt op basis van nacalculatie. Alleen indien in de schriftelijke bevestiging van de aanbieding of overeenkomst de prijs uitdrukkelijk een vaste prijs wordt genoemd, gelden vaste prijzen. Reistijden voor de afstand vanaf de vestigingsplaats van de opdrachtnemer tot aan de locatie waar de werkzaamheden door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht, die de duur van 1 uur enkele reis per auto overschrijden, worden als te factureren tijden beschouwd. 5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen en wel 1. jaarlijks per 1 januari zonder aankondiging vooraf en 2. bij tussentijdse aanpassingen, welke uiterlijk 1 (één) maand vooraf aangekondigd worden. 5.4 Opdrachtnemer factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 2 (twee) weken na factuurdatum. 5.5 Betalingen door studenten voor afstudeerbegeleiding (individueel, workshops) moeten uiterlijk 72 uur voor een geplande afspraak of workshop op onze rekening ontvangen zijn. 6 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het opvolgen van adviezen van welke aard ook door Opdrachtnemer gegeven. Bij in gebreke blijven van Opdrachtnemer wordt haar aansprakelijkheid begrensd door het bedrag dat binnen het kader van de opdracht inmiddels is gedeclareerd tot een maximum van ,-- (twaalfduizendvijfhonderd Euro), exclusief BTW. 7 Opzeg- cq. Afzegtermijn Studenten: Restitutie van betaalde bedragen is alleen mogelijk als de afspraak uiterlijk 7 dagen voor een geplande afspraak of workshop wordt afgezegd per telefoon én per . De afspraak gaat alleen door als iedere deelnemer aan een afspraak of workshop op tijd heeft betaald. Indien te late afzegging door deelnemers aan een workshop er toe leidt dat de workshop niet door kan gaan, krijgen de overige deelnemers hun betaling binnen 1 week gerestitueerd (de afzeggers zelf dus niet). Onderwijsinstellingen: Voor geplande afspraken voor gesprekken in het kader van opdrachten voor onderwijsinstellingen geldt een afzegtermijn van 2 weken. Bij ziekte van de gesprekspartner geldt deze afzegtermijn niet; in dat geval wordt uitgegaan van een maximum van 5% ziekteverzuim van de op jaarbasis gehouden gesprekken voor de opdrachtgever. Het meerdere wordt aan het einde van het jaar in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Voor werkzaamheden, waarvan de einddatum of het eindresultaat niet nader zijn vastgesteld, geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand. Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2006 Pagina 2 van 5

3 Algemene verkoopvoorwaarden voor producten en diensten (inclusief interim management, training, coaching, consultancy of persoonlijke begeleiding) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Afstuderen.nu b.v. zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Afstuderen.nu b.v. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Afstuderen.nu b.v. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Afstuderen.nu b.v. zijn vrijblijvend en Afstuderen.nu b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Afstuderen.nu b.v.. Afstuderen.nu b.v. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Afstuderen.nu b.v. dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro s. Zonder expliciete vermelding zijn de vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief eventuele administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Afstuderen.nu b.v. 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Afstuderen.nu b.v. bent u een bedrag van vijftig Euro ( 50,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Afstuderen.nu b.v. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de kosten daarvan verschuldigd. Deze kosten bedragen ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, vermeerderd met de kosten voor dagvaarding en griffierecht, onverminderd de bevoegdheid van Afstuderen.nu b.v. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Administratieve kosten die in geval van een gerechtelijke procedure inzake de incasso, worden gemaakt door de opdrachtgever, worden niet vergoed. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Afstuderen.nu b.v. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Afstuderen.nu b.v.. Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2006 Pagina 3 van 5

4 Artikel 4. Levering 4.1 De door Afstuderen.nu b.v. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven -adres. Indien blijkt dat levering niet mogelijk is op het door u opgegeven -adres, kan de levering geschieden op het door u opgegeven fysieke adres en woonplaats. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Afstuderen.nu b.v. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Afstuderen.nu b.v. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Afstuderen.nu b.v. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Afstuderen.nu b.v. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien(10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Afstuderen.nu b.v. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Afstuderen.nu b.v. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de product ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Onder een werkdag wordt in principe ieder dag verstaan, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en officiële landelijke feestdagen in Nederland. 7.4 Indien bij de levering van producten of diensten, in wat voor vorm dan ook, Opdrachtnemer in gebreke is, wordt haar aansprakelijkheid begrensd door het bedrag dat binnen het kader van de opdracht inmiddels is gedeclareerd, echter tot een maximum van ,-- (twaalfduizendvijfhonderd Euro), exclusief BTW. Artikel 8. Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Afstuderen.nu b.v., dan wel tussen Afstuderen.nu b.v. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Afstuderen.nu b.v., is Afstuderen.nu b.v. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Afstuderen.nu b.v.. Artikel 9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Afstuderen.nu b.v. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Afstuderen.nu b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Afstuderen.nu b.v. kan worden Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2006 Pagina 4 van 5

5 toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 10. Diversen 10.1 Indien u aan Afstuderen.nu b.v. schriftelijk opgave doet van een adres, is Afstuderen.nu b.v. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Afstuderen.nu b.v. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Onder adres wordt ook een adres verstaan Wanneer door Afstuderen.nu b.v. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Afstuderen.nu b.v. deze Voorwaarden soepel toepast Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Afstuderen.nu b.v. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Afstuderen.nu b.v. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling Afstuderen.nu b.v. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2006 Pagina 5 van 5

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene (verkoop)voorwaarden SoftwareWarehouse Artikel 1. Algemeen & Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SoftwareWarehouse zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 Postcode en Woonplaats: 5200 BM s Hertogenbosch KVK nummer: 17120065 BTWidentificatienummer: NL807370447B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Algemene Voorwaarden E-inzicht Geldig per 1-3-2014 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Global Fresh International B.V.

Global Fresh International B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Global Fresh International B.V. gevestigd te Vleuten, t Hoog 5, 3451 RC alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Global Fresh,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeen ARTIKEL 2 Aanbieding en opdrachten

ARTIKEL 1 Algemeen ARTIKEL 2 Aanbieding en opdrachten Algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, versie 2015. metmotion, gevestigd te Utrecht aan de Prins Hendriklaan 47 ingeschreven in de registers van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie