van de eenmanszaak PSI training en advies, gevestigd te Eindhoven aan de Sonseweg 220.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de eenmanszaak PSI training en advies, gevestigd te Eindhoven aan de Sonseweg 220."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de eenmanszaak PSI training en advies, gevestigd te Eindhoven aan de Sonseweg 220. Begrippen: PSI training en advies = de medewerker(s) die namens PSI training en advies de diensten of de producten levert, en in opdracht van PSI training en advies handelt. Opdrachtgever = de wederpartij van PSI training en advies, de klant en eenieder waarvan PSI training en advies het vermoeden mag hebben, dat deze namens hem/haar optreedt. Opdrachtbevestiging = schriftelijke bevestiging door PSI training en advies aan klant van levering van diensten, zoals overeengekomen in de aanbieding of offerte of mondeling overengekomen. Aanbieding of Offerte = een vrijblijvende opgave van de aard en kwaliteit en tijdsduur van de diensten of goederen welke PSI training en advies voor de klant gaat of laat produceren, alsmede de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden. Factuur = definitieve rekening voor de geleverde diensten, waarvoor als grondslag de Opdrachtbevestiging geldt. PSI training en advies behoudt zich het recht voor tegen verrekening het meer/minder geleverde te verrekenen voor de eenheidsprijs, zoals deze in de Opdrachtbvestiging is opgenomen. 1. Geldigheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van koper. 2. Aanbiedingen a. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, catalogi, kostenbegrotingen, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze partners en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden, tenzij wij schriftelijk anders verklaren. Hieraan kan koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen of diensten te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden. b. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende tarieven en prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen; deze laatste ook indien zijn enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhoudingen. Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen PSI training en advies, en een opdrachtgever waarop PSI training en advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkende bepalingen moeten op de aanbieding of offerte worden vermeld. Deze worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door PSI training en advies. c. Opdrachten zullen in het algemeen alleen dan door PSI training en advies kunnen worden geweigerd, indien de opdrachten afwijken van de aanbieding, of indien een partner van PSI training en advies hiertoe aanleiding geeft.

2 3. Overeenkomsten a. Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan, wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. b. Orders en opdrachten 1. Orders en/of opdrachten zijn onherroepelijk en rechtsbindend. Zij komen tot stand door ondertekening van de aanbieding of offerte, of door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Ook een separate inkoopodracht van de opdrachtgever is rechtsgeldig, mits hierin verwezen wordt naar het aanbiedings- of offertenummer van PSI training en advies. Annulering van (delen van) gegeven opdrachten is niet mogelijk. Aanvullingen op orders geschieden door ondertekening van een volgend (aanvullend) orderformulier/ inkoopopdracht/ Opdrachtbevestiging. 2. De op de opdrachtbevestinging vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W 3. Opdrachten zullen in het algemeen alleen dan door PSI training en advies kunnen worden geweigerd, indien de opdrachten afwijken van de aanbieding, of indien een partner van PSI training en advies hiertoe aanleiding geeft. 4. Aanbiedingen en offertes zijn over het algemeen vrijblijvend, tenzij daarin een vervaldatum is vermeld. 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde informatie en drukbeelden. Dit materiaal moet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 14 dagen na het geven van de opdracht ter beschikking van of aan PSI training en advies worden gesteld. 4. Levering a. De levering geschiedt bij het aangaan van de overeenkomst. Voor eventueel te produceren goederen (rapporten, instructiemateriaal, brochures e.d. geschiedt de levering af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor koper. b. Koper dient binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij bevoegd zijn tot opslag elders, op zijn kosten. Indien koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. c. Te allen tijde hebben wij het recht van koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. d. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen. e. Extra kosten voor express- en postpakketzendingen worden steeds in rekening gebracht. f. Overschrijding van de levertijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van de door overschrijding ontstane kosten of schade.

3 5. Overmacht a. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, epidemie, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage, in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. b. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de bestelde diensten, goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons heeft geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd. 6. Aansprakelijkheid a. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. b. Terzake de materialen (brochures, rapporten, overeenkomsten, verslagen, notulen, beeldmateriaal in welke vorm dan ook), die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren van eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die materialen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer 10% van de factuurprijs overschrijden. c. De aansprakelijkheid van PSI training en advies in verband met de door haar aanvaarde opdrachten gaat uitdrukkelijk niet verder dan het onder artikel 6 lid a, 6 lid e, respectievelijk het in artikel 9 bepaalde, zulks behoudens de in de terzake bestaande wettelijke voorschriften neergelegde - op PSI training en advies rustende - aansprakelijkheid. d. PSI training en advies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die ontstaat uit het niet tijdig leveren of het onjuist leveren van de bewuste goederen of diensten. Tevens kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor (vermeend) onrechtmatig gebruik van ideeen of adviessconcepten. e. Vermogensschade voortvloeiende uit materiele schade wordt uitgesloten. 7. Garantie Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde ook. Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar maken. Servicewerkzaamheden, niet vallende onder kosteloze garantiewerkzaamheden, komen tegen de alsdan geldende tarieven voor rekening van koper. Op deze werkzaamheden zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.

4 8. Eigendomsvoorbehoud en wanprestatie Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons, voor rekening en risico van koper, in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen cq. doen terugnemen. Indien koper zijn verplichtingen niet of niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij de koper aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur. 9. Reclame a. Reclames dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. b. Reclames wegens materiaal- en constructiefouten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de goederen en/of materialen zich nog in de toestand bevinden waarin deze zijn geleverd. Geen reclames zullen door ons in behandeling worden genomen indien blijkt dat binnen de reclametermijn en anders dan in noodgevallen derden zonder voorkennis reparaties hebben verricht. c. Indien en voorzover klachten, betrekking hebbende op productiefouten, alsmede op andere, buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever ontstane onvolkomenheden of onjuistheden door PSI training en advies gegrond worden geacht, kan gedeeltelijke of gehele ontheffing van betaling worden verkregen. d. Mochten eerder genoemde fouten, onvolkomenheden of onjuistheden in een bepaalde serie zijn ontstaan, dan is de opdrachtgever niet gerechtigd de betaling te weigeren van andere geleverde series of te leveren series, of onderdelen daarvan, voor welke betaling verschuldigd is. e.. PSI training en advies is niet gebonden de kosten te vergoeden van fouten die zijn ontstaan bij het berekenen van een advies, tenzij er een of enkele proefmodellen zijn geleverd en deze zijn goedgekeurd. f. Evenmin is PSI training en advies gehouden aan een totaalprijs, indien blijkt, dat er meer of minder adviezen nodig zijn voor een bepaald project.

5 10. Betaling a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente ad 2% per maand, met een minimum van Euro 50,ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien wij genoodzaakt zijn de incasso van onze vordering op koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermede akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 100,= ; één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.i.d. is vereist. b. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld indien een groot gedeelte van de werkzaamheden door derden dient te worden uitgevoerd, kan PSI training en advies betaling bij opdracht verlangen. Na het verstrijken van 5 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een nalatigheidsrente verschuldigd van 2 % per maand met een minimum van Euro 50. c. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. d. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. e. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In elk geval is de opdrachtgever verschuldigd: Euro voor een eerste en Euro voor een volgnde aanmaning, daarenboven: -over de eerste 6.500,- 15% -over het meerdere tot ,- 10% -over het meerdere tot ,- 8% -over het meerdere tot ,- 5% -over het meerdere tot ,- 3% -over het meerdere tot ,- 1% Indien PSI training en advies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever 11. Geschillen Al onze overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend het Kantongerecht te Eindhoven, resp. De Arrondissementsrechtsbank te s-hertogenbosch, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17086901 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap IMPRESZ B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: IMPRESZ. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 180323110000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedouin Stretchtents (handelend onder de naam Bedouin Stretchtents en MOED events), hierna

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014.

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie