CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015"

Transcriptie

1 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september 2015

2 CONCEPT Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden Inhoudsopgave Inleiding 3 Toepassingsgebied van deze Standaard 3 De opdracht tot het uitvoeren van 3 Autoriteit van deze Standaard 3 Ingangsdatum 4 Doelstellingen 4 Definities 4 Vereisten 4 Het uitvoeren van in overeenstemming met deze Standaard 4 Ethische voorschriften 5 Professioneel-kritische instelling 5 Kwaliteitsbeheersing op het niveau van de opdracht 5 Aanvaarding en continuering van de opdracht 5 Planning 6 Het uitvoeren van de opdracht 6 Documentatie 7 Het rapport van feitelijke bevindingen 7 Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten 8 Toepassingsgebied van deze Standaard (Zie Par. 1) 8 De opdracht tot het uitvoeren van (Zie Par. 4) 8 Definities (Zie Par. 13) 9 Ethische voorschriften (Zie Par. 17 en 18) 10 Kwaliteitsbeheersing op het niveau van de opdracht (Zie. Par. 20) 10 Aanvaarding en continuering van de opdracht (Zie Par. 21, 22, 23, 24 en 25) 11 Planning (Zie Par. 26) 12 Het uitvoeren van de opdracht (Zie Par. 27, 28 en 29) 12 Documentatie (Zie Par. 30) 13 Het rapport van feitelijke bevindingen (Zie Par. 31, 32 en 33) 13 Koninklijke NBA 2

3 Inleiding Toepassingsgebied van deze Standaard 1 Deze Standaard behandelt het volgende (Zie Par. A1): a de verantwoordelijkheden van de accountant wanneer deze de opdracht heeft gekregen tot het uitvoeren van ; b de uit te voeren werkzaamheden; en c de vorm en inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen. Relatie met de regelgeving op het gebied van kwaliteitsbeheersing 2 Als een accountantskantoor uitvoert, gelden de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten (NVAK-aav). Voor een accountantsafdeling wordt vaak gebruik gemaakt van RKB1 Kwaliteitsbeheersing voor accountantsafdelingen. In deze standaard zijn bepalingen over kwaliteitsbeheersing op het niveau van afzonderlijke opdrachten tot het verrichten van opgenomen. (Zie Par. A2, A3, A4 en A5) De opdracht tot het uitvoeren van 3 De accountant verricht specifieke werkzaamheden die hij is overeengekomen met de opdrachtgever en heeft afgestemd met de andere beoogde gebruikers waarbij hij rapporteert over de feitelijke bevindingen. De norm voor deze opdrachten wordt bepaald door de opdrachtgever en afgestemd met de andere beoogde gebruikers. De gebruikers trekken hun eigen conclusies op basis van de gerapporteerde feitelijke bevindingen. 4 De opdracht omvat het uitvoeren van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met werkzaamheden die uitgevoerd worden bij een assurance-opdracht. De werkzaamheden worden bepaald door de beoogde gebruikers. Verder worden de werkzaamheden niet uitgevoerd om voldoende en geschikte assurance-informatie te krijgen om een oordeel te vormen of een conclusie te trekken door een accountant over een bepaald object van onderzoek in zijn totaliteit, zoals over de getrouwheid of effectiviteit van het object of de naleving van vereisten (compliance). De accountant bepaalt dan ook geen materialiteit en voert geen risico-inschatting uit om de aard en omvang van de werkzaamheden te bepalen. De accountant brengt geen zekerheid tot uitdrukking in de vorm van een conclusie of oordeel over het object van onderzoek in zijn totaliteit. Zodra de accountant vermoedt dat beoogde gebruikers wel zekerheid in de vorm van een conclusie of een oordeel verwachten, accepteert hij geen opdracht tot het uitvoeren van. (Zie Par. A6, A7, A8 en A9) 5 De accountant zal zich in zijn rapportage beperken tot de feitelijke bevindingen die volgen uit de in de opdrachtbevestiging opgenomen werkzaamheden en die hij kan onderbouwen met de verkregen informatie. 6 Het rapport is bestemd voor partijen waarmee de specifieke werkzaamheden zijn overeengekomen, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Autoriteit van deze Standaard 7 Deze standaard bevat doelstellingen die de accountant aangeven wat hij dient te bereiken in een opdracht tot het verrichten van. 8 Deze standaard bevat vereisten die de accountant in staat te stellen om de vermelde doelstelling te halen. Deze vereisten worden uitgedrukt door gebruik te maken van het hulpwerkwoord dienen (in: iets dienen te doen ). Koninklijke NBA 3

4 9 Daarnaast bevat deze standaard inleidende teksten, definities en toepassingsgerichte en overige verklarende teksten die de relevante context bieden voor een goed inzicht in de standaard. 10 De uitleg in de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten heeft niet de status van een vereiste, wel is deze relevant voor de correcte toepassing van de vereisten. Ingangsdatum 11 Voor de ingangsdatum wordt verwezen naar de slotbepalingen. Doelstellingen 12 Het doel van de accountant in een opdracht inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden onder deze standaard is: a het toepassen van zijn deskundigheid bij het uitvoeren van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met werkzaamheden die uitgevoerd worden bij een assurance-opdracht, waarover de accountant en de beoogde gebruikers overeenstemming hebben bereikt; en b het rapporteren van feitelijke bevindingen in overeenstemming met de vereisten van deze standaard. Definities 13 In het kader van deze standaard hebben de volgende termen de hierna aangegeven betekenissen: a Beoogde gebruikers - De persoon, de personen of de groep van personen voor wie de accountant het rapport van feitelijke bevindingen opstelt. De opdrachtgever is een beoogde gebruiker. (Zie Par. A10) b Bevindingen - Een beschrijving van waarnemingen bij de uitvoering van de opdracht, de uitkomsten van de toetsingen aan een met de opdrachtgever afgesproken norm (zoals overeenkomsten of verschillen) of een recapitulatie daarvan. c Conclusie - Een uitspraak over wat de bevindingen betekenen voor het object van onderzoek in zijn totaliteit (een gevolgtrekking). (Zie Par. A11) d De opdracht - De opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. e Gebruikers - De persoon, de personen of de groep van personen die gebruik maken van het rapport van feitelijke bevindingen. (Zie Par. A10) f Het rapport - Het rapport van feitelijke bevindingen. g Opdrachtgever - De partij die de accountant de opdracht geeft de opdracht uit te voeren. h Professioneel kritische instelling - Een houding die gekenmerkt wordt door een onderzoekende instelling en een kritische beoordeling van informatie ten behoeve van de opdracht. Vereisten Voor overige begrippen wordt verwezen naar de Begrippenlijst in de NV COS. Het uitvoeren van in overeenstemming met deze Standaard 14 De accountant dient inzicht te hebben in de gehele tekst van deze standaard, inclusief de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten, om de doelstellingen te begrijpen en de vereisten naar behoren toe te passen. Het naleven van relevante vereisten 15 De accountant dient te voldoen aan alle vereisten van deze standaard en de voorwaarden van de opdracht waarover overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Dit geldt niet als een bepaald vereiste voor de opdracht niet relevant is, bijvoorbeeld als de omstandigheden van de opdracht dit aangegeven. Koninklijke NBA 4

5 16 De accountant dient naleving van deze standaard alleen te vermelden als de accountant alle vereisten van deze standaard heeft nageleefd die voor de opdracht relevant zijn. Ethische voorschriften 17 De accountant dient relevante ethische voorschriften na te leven. (Zie Par. A12 en A13) 18 Als de accountant een onafhankelijke uitvoering van de opdracht is overeengekomen dient de accountant te voldoen aan de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). (Zie Par. A13 en A14) Professioneel-kritische instelling 19 De accountant dient de opdracht met een professioneel-kritische instelling uit te voeren. Kwaliteitsbeheersing op het niveau van de opdracht 20 De opdrachtpartner dient verantwoordelijkheid te nemen voor: a de algehele kwaliteit van iedere opdracht die aan die partner is toegewezen; en b het uitvoeren van de opdracht in overeenstemming met het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor, door: (Zie Par. A15). i het volgen van passende procedures met betrekking tot de aanvaarding en continuering van relaties met cliënten en opdrachten; (Zie Par. A16) ii zich ervan te vergewissen dat het opdrachtteam collectief over de passende competentie en capaciteiten beschikt om de opdracht uit te voeren; iii het alert zijn op aanwijzingen van het niet-naleven van relevante ethische voorschriften door leden van het opdrachtteam en het bepalen van de passende actie als er aangelegenheden onder de aandacht van de opdrachtpartner komen die erop wijzen dat leden van het opdrachtteam relevante ethische voorschriften niet hebben nageleefd; (Zie Par. A17) iv de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de opdracht in overeenstemming met professionele standaarden en door wet- en regelgeving gestelde eisen; en v het nemen van de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van geschikte opdrachtdocumentatie. Aanvaarding en continuering van de opdracht Opdrachtaanvaarding 21 De accountant dient inzicht te krijgen in de behoeftes en doelstellingen van de beoogde gebruikers en waarvoor zij het rapport over feitelijke bevindingen willen gebruiken. 22 De accountant dient de opdracht niet te aanvaarden als hij inschat dat: a feitelijke bevindingen waarschijnlijk niet tegemoet komen aan de behoeften van de beoogde gebruikers; of (Zie Par. A18 en A19) b de beoogde gebruikers de uitkomst van de opdracht waarschijnlijk zullen interpreteren als een conclusie of oordeel van de accountant over het object van onderzoek; of c het verstrekken van het rapport over feitelijke bevindingen niet kan worden beperkt tot de beoogde gebruikers (Zie Par. A20); of d de opdracht geen gerechtvaardigd doel heeft; of e het noodzakelijk zal zijn dat de accountant een van de volgende stappen onderneemt: (Zie Par. A21 en A22) i een risico-inschatting maakt om te bepalen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; ii bepaalt of de uit te voeren werkzaamheden toereikend kunnen zijn; of iii tot een oordeel of een conclusie komt op basis van de verkregen informatie. Het overeenkomen van de opdrachtvoorwaarden 23 Voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht dient de accountant de specifieke werkzaamheden en de opdrachtvoorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever en af te stemmen met de andere beoogde gebruikers. (Zie Par. A23) Koninklijke NBA 5

6 24 Onder bepaalde omstandigheden zal de accountant niet in de gelegenheid zijn om de werkzaamheden met alle beoogde gebruikers te bespreken. In dergelijke situaties dient de accountant te overwegen om bijvoorbeeld de uit te voeren werkzaamheden te bespreken met de meest aangewezen vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers. De accountant dient dan na te gaan of de vertegenwoordigers inderdaad een toereikende afvaardiging vormen van de beoogde gebruikers. (Zie Par. A24) 25 De overeengekomen opdrachtvoorwaarden dienen te worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging of in een andere geschikte schriftelijke overeenkomst en dienen het volgende te omvatten: (Zie Par. A25) a De doelstelling en reikwijdte van de opdracht; b De beoogde gebruikers en de beperkingen betreffende het gebruik en de verspreiding van het rapport; c De aard van de opdracht met inbegrip van het feit dat de overeengekomen specifieke werkzaamheden niet in het kader van een assurance-opdracht worden uitgevoerd en dus geen zekerheid tot uitdrukking wordt gebracht door de accountant; d Een vermelding dat van de gebruikers daarom verwacht wordt dat zij op basis van de gerapporteerde bevindingen een eigen conclusie trekken over het object van onderzoek; e De aanduiding van het object van onderzoek; f Planning De aard, timing en omvang van de ; (Zie Par. A26 en A27) g De aanduiding van de overeengekomen normen; h De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever (en waar passend de andere beoogde gebruikers) voor: i het toereikend zijn van de uit te voeren ; ii de nauwkeurigheid en de volledigheid van de vastleggingen, documenten, uitleg en overige informatie die door de opdrachtgever wordt verschaft voor de opdracht; i De verantwoordelijkheden van de accountant, inclusief het vereiste om relevante ethische voorschriften na te leven; (Zie Par. A28) j Of de opdracht al dan niet onafhankelijk zal worden uitgevoerd; k Dat gerapporteerd wordt in de vorm van een rapport van feitelijke bevindingen. (Zie Par. A29) 26 De accountant dient de opdracht zodanig te plannen dat deze doeltreffend wordt uitgevoerd. (Zie Par. A30) Het uitvoeren van de opdracht 27 De accountant dient de uit te voeren, waarover in de voorwaarden van de opdracht overeenstemming is bereikt en de verkregen informatie te gebruiken in een rapport van feitelijke bevindingen. (Zie Par. A31, A32, A33 en A34) 28 De accountant dient met de opdrachtgever en waar nodig de andere beoogde gebruikers tijdig aangelegenheden te bespreken voordat de rapportage wordt uitgebracht. Dit betreft aangelegenheden waarvan de accountant vindt dat deze belangrijk genoeg zijn om onder de aandacht van de beoogde gebruikers te brengen. Onder bepaalde omstandigheden zal de accountant niet in de gelegenheid zijn om de werkzaamheden met alle beoogde gebruikers te bespreken. In dergelijke situaties dient de accountant te overwegen om bijvoorbeeld de uit te voeren werkzaamheden te bespreken met de meest aangewezen vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers. De accountant dient dan na te gaan of de vertegenwoordigers inderdaad een toereikende afvaardiging vormen van de beoogde gebruikers. 29 Wanneer er een aanwijzing is dat fraude of het niet-naleven van wet- of regelgeving heeft plaatsgevonden binnen de entiteit, dient de accountant: (Zie Par. A35, A36 en A37 ) a de aangelegenheid te communiceren aan het management of de met governance belaste personen; Koninklijke NBA 6

7 b indien van toepassing de aangelegenheid te communiceren met een andere accountant die bij dezelfde entiteit ook een professionele dienst uitvoert of wil aanvaarden, bijvoorbeeld een accountant met een opdracht tot het controleren of samenstellen van de jaarrekening; c na te gaan of hij de uitvoering van de opdracht kan voortzetten of moet aanpassen. Documentatie 30 De accountant dient het volgende in de opdrachtdocumentatie op te nemen: (Zie Par. A38) a de aard, timing en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden ter onderbouwing van het rapport; en b informatie die aantoont dat de opdracht in overeenstemming met deze standaard en de voorwaarden van de opdracht was uitgevoerd. Het rapport van feitelijke bevindingen 31 Het rapport dient te bevatten: (zie Par. A39) a opschrift; b geadresseerde; (Zie Par. A40) c identificatie van het object van onderzoek; d de beschrijving van het doel waarvoor de zijn uitgevoerd; (Zie Par. A41) e verwijzing naar de opdrachtvoorwaarden en vermelding van eventuele beperkte aanpassingen in de in het rapport; f vermelding van alle beoogde gebruikers; g de vermelding dat de afgesproken overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd; h de vermelding dat de opdrachtgever (en waar passend de andere beoogde gebruikers) verantwoordelijk is voor het toereikend zijn van de overeengekomen specifieke werkzaamheden; i de vermelding dat de opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van ; j de vermelding dat de opdracht is uitgevoerd: i overeenkomstig de relevante ethische regels; en ii indien van toepassing dat de accountant de onafhankelijkheidsregels van de ViO in acht heeft genomen, dan wel dat de accountant niet onafhankelijk van de entiteit is; k de beschrijving van de aard, timing en omvang van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden per onderdeel; l de aanduiding van de overeengekomen normen; m een voldoende gedetailleerde beschrijving van de feitelijke bevindingen per onderdeel van de ; (Zie Par. A42 en A43) n een eventuele beschrijving van waarvan het niet mogelijk was om deze uit te voeren en de reden daarvan; o de vermelding dat de geen assuranceopdracht vormen en dat daarom geen zekerheid tot uitdrukking wordt gebracht; p de vermelding dat van de gebruikers verwacht wordt dat zij zelf op basis van de gerapporteerde bevindingen een conclusie trekken over het object van onderzoek; q de vermelding dat indien de accountant aanvullende werkzaamheden of een assuranceopdracht zou hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen; r de vermelding dat de verspreiding van het rapport is beperkt tot degenen met wie de specifieke werkzaamheden zijn overeengekomen dan wel als beoogde gebruikers zijn onderkend; (Zie Par. A44) s de vermelding (indien van toepassing) dat het rapport alleen betrekking heeft op het object van onderzoek en dat het niet van toepassing is op een bijgesloten financieel overzicht van de entiteit of een ander gespecificeerd overzicht als geheel; t datum van het rapport; u adres van de accountant; en v ondertekening (naam accountant met vermelding naam accountantspraktijk). 32 Het rapport dient geen conclusie of oordeel over het object van onderzoek van de accountant te bevatten. Koninklijke NBA 7

8 33 De accountant dient het rapport te dateren op of na de datum waarop de accountant de opdracht in overeenstemming met deze standaard heeft voltooid. Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten *** Toepassingsgebied van deze Standaard (Zie Par. 1) A1 Deze standaard heeft betrekking op opdrachten met betrekking tot zowel financiële als nietfinanciële informatie. Relatie met de regelgeving op het gebied van kwaliteitsbeheersing (Zie Par. 2) A2 De NVAK-aav en RKB1 behandelen onder meer de verantwoordelijkheid van het accountantskantoor of de accountantsafdeling om de kwaliteit van aan assurance verwante opdrachten te beheersen, waaronder opdrachten betreffende overeengekomen specifieke werkzaamheden. A3 A4 A5 Het doel van een stelsel van kwaliteitsbeheersing is om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat: a het kantoor en zijn personeel voldoen aan professionele standaarden en aan de eisen die door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn gesteld; en b de door het kantoor of opdrachtpartners uitgebrachte rapportages in de omstandigheden passend zijn. Als sprake is van tekortkomingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing die van invloed zijn op de opdracht, dan mag de opdrachtpartner rekening houden met door het kantoor genomen maatregelen als hij deze voldoende acht voor de opdracht. Een tekortkoming in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor wijst er niet noodzakelijkerwijs op dat: a een specifieke opdracht niet in overeenstemming met de professionele standaarden en van toepassing zijnde door wet- en regelgeving gestelde eisen was uitgevoerd; of b het rapport van feitelijke bevindingen niet passend was. De opdracht tot het uitvoeren van (Zie Par. 4) A6 Bij een assurance-opdracht is de opzet en uitvoering van de werkzaamheden erop gericht om voldoende en geschikte controle-informatie te krijgen waarop de accountant zijn oordeel of conclusie over het object van onderzoek kan baseren. De accountant bepaalt daartoe de aard, timing en omvang van de assurance werkzaamheden. Dit is bij overeengekomen specifieke werkzaamheden niet het geval: de aard, timing en omvang van deze werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de beoogde gebruikers. A7 A8 A9 Ondanks dat de accountant geen conclusie of oordeel over het object van onderzoek verstrekt kunnen de gebruikers wel steunen op de gerapporteerde bevindingen op grond van de deskundigheid van de accountant bij het uitvoeren van de overeengekomen specifieke werkzaamheden. De beoogde gebruikers kunnen bij het bepalen van de specifieke werkzaamheden respectievelijk het trekken van hun eigen conclusies op basis van de gerapporteerde bevindingen gebruik maken van eventueel beschikbare kennis over het object van onderzoek of overige verkregen informatie. Een voorbeeld van een opdracht tot het verrichten van specifieke werkzaamheden in vergelijking met een assurance-opdracht is: Koninklijke NBA 8

9 Omschrijving Object Opdracht/vraag Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: Voorbeeld van rapportage Opdracht tot het verrichten van specifieke werkzaamheden / Rapport van bevindingen Kosten van inkoop Stel voor 10 posten uit de financiële administratie (kosten van inkoop) vast dat deze overeenstemmen met de facturen, dat de facturen zijn geautoriseerd en betaald aan de rechthebbende. Aansluiten van 10 posten van inkoop met de onderliggende facturen, nagaan autorisatie (volgens autorisatiestaat) en betaling Feitelijke bevindingen: Wij hebben vastgesteld dat 10 posten aansluiten met de onderliggende facturen; Uit ons onderzoek is gebleken dat 2 facturen (post d en e) niet zijn geautoriseerd door de bevoegde persoon volgens de autorisatiestaat, namelijk ; Wij hebben vastgesteld dat 10 posten zijn betaald aan de rechthebbende. Assurance-opdracht/ Assurance-rapport Zijn de inkoopkosten juist verantwoord in de financiële administratie? Bepalen van de aanpak, waaronder inschatten van het risico dat inkoopkosten onjuist zijn verantwoord Nagaan opzet van interne beheersingsmaatregelen Nagaan bestaan en werking van interne beheersingsmaatregelen door een deelwaarneming op inkoopkosten: o.a. onderbouwd met factuur, geautoriseerd, betaald en juist verantwoord in de administratie Deelwaarneming op inkoopkosten (gegevensgerichte controle) Evalueren van de juistheid van de inkoopkosten Conclusie/oordeel: De inkoopkosten zijn juist verantwoord in de financiële administratie Definities (Zie Par. 13) A10 A11 Voorafgaand, gedurende en bij het afronden van de opdracht heeft de accountant de beoogde gebruikers in beeld. Na het afsluiten van de opdracht kan het mogelijk zijn dat het rapport wordt gebruikt door personen die niet als beoogde gebruiker zijn geïdentificeerd. De accountant kan daar separaat toestemming voor geven mits het rapport van bevindingen daarvoor geschikt is (zie par A44). Ten aanzien van het begrip conclusie maakt het Stramien voor Assurance-opdrachten onderscheid tussen: Een oordeel bij een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid: De accountant verstrekt zijn conclusie in positieve bewoordingen, bijvoorbeeld: Wij zijn van oordeel dat de interne beheersingsmaatregelen volgens de criteria XYZ in alle van materieel belang zijnde opzichten effectief zijn. Koninklijke NBA 9

10 Een conclusie bij een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid: De accountant verstrekt zijn conclusie in negatieve bewoordingen, bijvoorbeeld: Op grond van onze in dit rapport beschreven werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de interne beheersingsmaatregelen volgens de criteria XYZ niet in alle van materieel belang zijnde opzichten effectief zijn. Ethische voorschriften (Zie Par. 17 en 18) A12 De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) legt de fundamentele beginselen van de beroepsethiek vast die accountants moeten naleven en verschaft een conceptueel raamwerk voor de toepassing van die beginselen. De fundamentele beginselen zijn: a professionaliteit; b integriteit; c objectiviteit; d vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e vertrouwelijkheid. Bij het naleven van de VGBA is het vereist dat bedreigingen van de relevante fundamentele beginselen worden geïdentificeerd en hierop op passende wijze wordt ingespeeld. A13 A14 Onafhankelijkheid is voor overeengekomen specifieke opdrachten geen vereiste, hoewel de voorwaarden voor de doelstelling van een opdracht als ook specifieke voorschriften als eis kunnen stellen dat de accountant voldoet aan de bepalingen van onafhankelijkheid zoals die in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) zijn opgenomen. Als de ViO van toepassing is en er is sprake van een mogelijke bedreiging van de onafhankelijkheid, dan zal de accountant nagaan of de opdracht verenigbaar is met de ViO. Kwaliteitsbeheersing op het niveau van de opdracht (Zie. Par. 20) A15 Door het handelen van de opdrachtpartner en het geven van passende signalen aan de andere leden van het opdrachtteam wordt het belang van het bereiken van kwaliteit van de opdracht benadrukt door: a Het uitvoeren van werkzaamheden die voldoen aan professionele standaarden en vereisten die door wet- en regelgeving worden gesteld; b Het naleven van de van toepassing zijnde beleidslijnen en procedures van het kantoor met betrekking tot kwaliteitsbeheersing; en c Het uitbrengen van het rapport in overeenstemming met deze standaard. Aanvaarding en continuering van cliëntrelaties en opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden A16 Volgens de NVAK-aav en RKB1 zorgt het kantoor of de accountantsafdeling ervoor dat deze onderzoek doet naar de integriteit van de cliënt of opdrachtgever voordat een aan assurance verwante opdracht wordt aanvaard of gecontinueerd. Informatie over de integriteit van de belangrijkste houders van kapitaalbelangen, kernpersonen binnen het management en de met governance belaste personen (indien van toepassing) ondersteunt de opdrachtpartner daarbij. Als de opdrachtpartner redenen heeft om de integriteit van het management in zodanige mate in twijfel te trekken dat dit waarschijnlijk een goede uitvoering van de opdracht zal beïnvloeden, kan het passend zijn om de opdracht niet te aanvaarden. Naleving van relevante ethische voorschriften bij het uitvoeren van de opdracht A17 In de NVAK-aav en RKB1 is opgenomen dat het accountantskantoor respectievelijk accountantsafdeling zich inspant om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich te allen tijde houden aan het bepaalde in de VGBA. Koninklijke NBA 10

11 Aanvaarding en continuering van de opdracht (Zie Par. 21, 22, 23, 24 en 25) A18 Om te bepalen of een rapport over feitelijke bevindingen waarschijnlijk tegemoet zal komen aan de behoeftes van de beoogde gebruikers, neemt de accountant het doel waarvoor de beoogde gebruikers het rapport zullen gebruiken in overweging. A19 A20 De inhoud van mandaten kan binnen de publieke sector in zeer belangrijke mate variëren en daarom is voorzichtigheid vereist bij het vaststellen of sprake is van opdrachten, die daadwerkelijk "" betreffen of van opdrachten waarvan verwacht wordt dat zij als een controle of andere assurance-opdracht worden uitgevoerd. Een uitzondering op de beperking van de verspreidingskring is de verspreiding van het rapport in het kader van een opdracht binnen de publieke sector. Deze kan niet alleen beperkt zijn tot die partijen met wie de specifieke werkzaamheden zijn overeengekomen, maar kan ook, onder andere op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, beschikbaar zijn voor een bredere kring van entiteiten of een breder publiek. Het uitgangspunt in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dat overheidsinformatie altijd openbaar is, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een rapport van feitelijke bevindingen kan dus via de Wob openbaar worden gemaakt. A21 Als het waarschijnlijk is dat de accountant een risico-inschatting maakt, de toereikendheid van de werkzaamheden bepaalt of tot een oordeel of conclusie over het object van onderzoek komt, dan is dit een indicatie dat de accountant zijn professionele oordeelsvorming inzet om voldoende geschikte informatie te verkrijgen waarmee een conclusie kan worden onderbouwd. In deze omstandigheden zal de accountant een assurance-opdracht uitvoeren mits voldaan is aan de randvoorwaarden voor een assurance-opdracht. A22 De accountant kan de beoogde gebruikers helpen bij het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden opdat deze waarschijnlijk voldoen aan de behoeftes van de beoogde gebruikers en realiseerbaar zijn. Desondanks is de accountant niet verantwoordelijk voor het toereikend zijn van de specifieke werkzaamheden en de verkregen bevindingen. De rol van de accountant in de opdracht is het inzetten van zijn deskundigheid bij het uitvoeren van de en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Het overeenkomen van de opdrachtvoorwaarden (Zie Par. 23, 24 en 25) A23 Een mogelijkheid is dat andere beoogde gebruikers dan de opdrachtgever de opdrachtbevestiging mede ondertekenen. Dit zal niet altijd kunnen: denk aan regelgevende instanties of toezichthouders zonder een directe contactpersoon. A24 A25 A26 Onder bepaalde omstandigheden zal het niet nodig zijn om de specifieke werkzaamheden met alle beoogde gebruikers af te stemmen. Dit kan het geval zijn als de te verrichten werkzaamheden al zijn vastgesteld door alle beoogde gebruikers. In die situaties kan een accountantsprotocol of van belang zijnde correspondentie van de beoogde gebruikers de te verrichten werkzaamheden bevatten. Het is zowel in het belang van de opdrachtgever als van de accountant dat de accountant de opdrachtgever een bevestiging met de belangrijkste voorwaarden van de opdracht doet toekomen. Door middel van de opdrachtbevestiging wordt de acceptatie van de opdracht door de accountant bevestigd. Tevens wordt met de opdrachtbevestiging beoogd misverstanden over de doelstelling en de reikwijdte van de opdracht, de omvang van de verantwoordelijkheid van de accountant en de wijze van rapportering te voorkomen. De aard, timing en omvang van werkzaamheden worden in de voorwaarden van de opdracht voldoende gedetailleerd gespecificeerd zodat de accountant in de loop van de opdracht niet genoodzaakt zal zijn professionele oordeelsvorming toe te passen bij het bepalen of aanpassen van de uit te voeren werkzaamheden. Koninklijke NBA 11

12 A27 Het kan voorkomen dat de accountant bij het uitvoeren van een opdracht niet in staat is de geplande aard, timing of omvang van de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, maar andere werkzaamheden wel kunnen worden uitgevoerd. In dat geval zal de accountant met de opdrachtgever en andere beoogde gebruikers overleggen over een aanpassing van de opdracht. Als de opdrachtgever wil dat andere werkzaamheden worden uitgevoerd, dan zal het meestal nodig zijn om ook de schriftelijke opdrachtbevestiging te herzien, na afstemming met de opdrachtgever en de andere beoogde gebruikers. Bij een beperkte aanpassing kan ook worden volstaan met een vermelding in de rapportage van feitelijke bevindingen, na afstemming met de opdrachtgever. A28 A29 Onder de verantwoordelijkheden van de accountant behoort ook de verantwoordelijkheid van de accountant bij het vermoeden van fraude of het niet naleven van wet of regelgeving zoals opgenomen in paragraaf 29. De accountant kan overwegen om het stramien van het rapport van feitelijke bevindingen bij te voegen bij aan de opdrachtbevestiging (zie voorbeeldrapportages HRA 3). Planning (Zie Par. 26) A30 De planning wordt beperkt tot de aard, timing en omvang van de werkzaamheden waarover in de voorwaarden van de opdracht overeenstemming is bereikt. Het uitvoeren van de opdracht (Zie Par. 27, 28 en 29) A31 Bij een opdracht tot overeengekomen werkzaamheden worden enkel de met de opdrachtgever en de andere beoogde gebruikers overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd. Als dat niet (geheel) mogelijk is overlegt de accountant met de opdrachtgever en eventueel andere beoogde gebruikers over een aanpassing van de opdracht. (Zie Par. A27) A32 De in de opdracht zijn vergelijkbaar met werkzaamheden die uitgevoerd worden bij een assurance-opdracht en kunnen onder andere bestaan uit: Het verzoeken om inlichtingen; Het herberekenen of vergelijken van administratieve bewerkingen; Waarnemingen ter plaatse; Inspectie; Het verkrijgen van bevestigingen van derden. De accountant komt daarentegen niet tot een oordeel of conclusie over het object van onderzoek op basis van de werkzaamheden. A33 Indien cijferanalyses worden uitgevoerd in een opdracht inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden, worden deze uitgevoerd op basis van een verwachting van cijfers of ratio s die door de opdrachtgever wordt verstrekt. Deze verwachting wordt omschreven in de opdrachtvoorwaarden. De accountant interpreteert de bevindingen van de cijferanalyses niet, maar presenteert de bevindingen slechts tegenover de verwachtingen die de opdrachtgever heeft verstrekt. Hierbij wordt met de opdrachtgever een norm afgesproken waarbij de bevindingen in de rapportage worden opgenomen. A34 Als de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van een deskundige, kan de accountant: het toereikend zijn van het werk van de deskundige evalueren met inbegrip van zijn objectiviteit en deskundigheid in het uitvoeren van de werkzaamheden; nagaan of de aard, timing en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt met de werkzaamheden in de voorwaarden van de opdracht. Koninklijke NBA 12

13 A35 A36 A37 Het kan voorkomen dat de accountant een opdracht heeft om onderzoek te doen naar een vermoede fraude of het vermoede niet-naleven van wet- of regelgeving in de vorm van een opdracht tot. De paragrafen 29, A36 en A37 daarentegen zijn bedoeld voor de situatie dat de accountant tijdens de uitvoering van de opdracht aanwijzingen krijgt voor een fraude of het niet-naleven van wet- of regelgeving. De accountant zal bij een vermoede fraude of het vermoede niet-naleven van wet- of regelgeving nagaan of hij de verplichting heeft om het bestaan of het vermoeden van fraude of illegale handelingen aan een instantie buiten de entiteit te rapporteren, zoals op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De accountant rapporteert feitelijk wat tijdens de uitvoering van de opdracht is aangetroffen. Gezien het karakter van de opdracht concludeert de accountant daarbij niet het vermoeden van fraude of het niet naleven van wet- en regelgeving en gebruikt deze termen niet in de rapportage. Documentatie (Zie Par. 30) A38 De documentatie die door deze Standaard wordt vereist heeft als doel het opdrachtteam in staat te stellen verantwoording af te leggen over het werk, inclusief het vastleggen van het voltooien van de opdracht. Het rapport van feitelijke bevindingen (Zie Par. 31, 32 en 33) A39 De vereisten in paragraaf 31 en 32 zijn er onder meer op gericht om het rapport over feitelijke bevindingen duidelijk te onderscheiden van een assurance-rapport. A40 A41 A42 A43 A44 De geadresseerde zal doorgaans de opdrachtgever zijn die de accountant heeft aangetrokken om de opdracht uit te voeren. De beschrijving van het doel en de stelt de gebruikers in staat de aard en de reikwijdte van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden te begrijpen. De mate van detail van de beschrijving van de feitelijke bevindingen is zodanig dat de gebruikers in staat worden gesteld om hun eigen conclusies te trekken. Enkele voorbeelden van een beschrijving van de feitelijke bevindingen zijn: Drie onkostendeclaraties zijn ter accordering ondertekend door functionaris XX, twee onkostendeclaraties X en Y zijn niet ondertekend; Het totaalbedrag Y van de saldilijst debiteuren op datum X is gelijk aan het saldo van de grootboekrekening debiteuren uit de financiële administratie; De openstaande saldi van debiteur X, Y en Z volgens de debiteurenadministratie zijn gelijk aan de saldobevestigingen van debiteur X, Y en Z; De voorraad X volgens de subadministratie op datum Y bestaat uit 200 artikelen; de voorraad X in het magazijn, op basis van inventarisatie door ons op datum Y, bestaat uit 170 artikelen; De hoofdsom van de lening van EUR zoals opgenomen op de verantwoording komt overeen met het bedrag XX zoals opgenomen in de leningsovereenkomst dd. XX/XX/XXXX met referentie XXXXX welke is getekend door BANK en KLANT. Het is niet ondenkbaar dat een accountant naar aanleiding van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden, net als bij een controle- of beoordelingsopdracht, waarnemingen heeft in het kader van zijn natuurlijke adviesfunctie. Mocht de accountant deze bevindingen schriftelijk willen rapporteren dan ligt het, gezien de aard van het rapport, voor de hand deze bevindingen in een separate rapportage op te nemen. Het kan voorkomen dat na het uitbrengen van het rapport van bevindingen de accountant het verzoek krijgt om deze te verstrekken aan andere gebruikers. Dat een andere gebruiker niet onderkend was als beoogd gebruiker is geen reden om toestemming te weigeren. Wel relevant voor het geven van toestemming is of het rapport van bevindingen geschikt is voor het gebruik omdat de voor een bepaald doel zijn uitgevoerd. Koninklijke NBA 13

14 De accountant kan dit nagaan door in te schatten of het rapport verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Verder zal in het kader van een geschil vaak gebruik worden gemaakt van hoor en wederhoor, terwijl dit mogelijk geen onderdeel uitmaakt van een opdracht tot. Het kan verstandig zijn om de andere gebruiker hierop te wijzen bijvoorbeeld in een begeleidende brief. Koninklijke NBA 14

15 Koninklijke NBA 15 CONCEPT Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van

16

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 21 juli 2016 Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 26 januari 2017

Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 26 januari 2017 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 26 januari 2017 De ingangsdatum van Standaard 4400N is 1 januari 2018,

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

INHOUD. Paragraaf

INHOUD. Paragraaf Richtlijn 3000 is ontleend aan de Standaard 3000 van NBA en vastgesteld door de NOREA-ledenvergadering op 14 december 2016. RICHTLIJN 3000 (HERZIEN) ASSURANCE-OPDRACHTEN DOOR IT-AUDITORS. (Van toepassing

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september 2015

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet.

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet. Reactie op Consultatiedocument Standaard 4400N Met belangstelling heb ik kennis genomen van het consultatiedocument Standaard 4400N. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op dit document.

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 NBA handreiking xxxx een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 Consultatieperiode loopt tot 15 november 2013 NBA-handreiking xxxx NBA-handreiking nr. Van toepassing op: Onderwerp een standpunt

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H Let op: dit is een voorbeeldtekst! 0-1 Opdrachtbevestigingen Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H NB: Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van IT-auditors van de serviceorganisatie over verslagperioden

Nadere informatie

C2 Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000)

C2 Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000) (3000) INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 t/m 6 Kwaliteitsbeheersing 7 t/m 10 Uitvoering opdracht 11 t/m 26 Assurance-rapport 27 t/m 32 TOEPASSINGSGERICHTE EN OVERIGE VERKLARENDE TEKSTEN Paragraaf Inleiding

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230.

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230. NOREA Richtlijn Documentatie Achtergrond Uitgangspunt is om een Richtlijn Documentatie op te stellen die geldend is voor de professionele diensten van een IT-auditor, zoals omschreven in paragraaf 1. Als

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD Vertaling NEDERLANDS ISA 3402 NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van auditors van de serviceorganisatie

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing Copyright

Nadere informatie

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Charles Kock Lid Adviescollege beroepsreglementering NBA Vakdirecteur Accountancy Flynth Carel Verdiesen Vice-voorzitter Adviescollege beroepsreglementering

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Verordening Onafhankelijkheid

Verordening Onafhankelijkheid Verordening Onafhankelijkheid Samenvatting van de uitgangspunten en de veranderingen Juli 2013 Adviescollege Beroepsreglementering Streven is naar onafhankelijkheidsregels. die er zorg voor dragen dat

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1132 Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten 29 juli 2015 NBA-handreiking 1132 NBA-handreiking 1132: Van toepassing op:

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé BUREAu FINANCIEEL TOEZICHT Geachte mevrouw, heer, Met deze circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2016 en

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1.1. Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS 1 Inleiding Het instrument Innovatieproject maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610 (Herzien in 2013), Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Samenvattend auditrapport

Samenvattend auditrapport r?' m Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Samenvattend auditrapport I u fonds (A) IM xi' ".r r' rri Samenvattend auditrapport 2016 Infrastructuurfonds (A) 15 maart 2017 Kenmerk 2017-0000036092 Inlichtingen

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Extract consultatiedocument herziene NV COS versie 2014: Herziening Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 oktober 2013 Reacties voor 11 november 2013 14.00

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk 11 april 2014 NBA-handreiking nr. 1125 Kwaliteitsbeheersing van

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 COS 805 en COS 4400 maart 2016 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie

Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed!

Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed! Accountants die posten in de jaarrekening berekenen: zelftoetsing of zelf toetsen? Handreiking ViO: spreek nu of zwijg voorgoed! Jan-Willem Wiersma 1. Inleiding Het verlenen van nevendiensten door accountants

Nadere informatie

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie