Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente."

Transcriptie

1 Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg COPYRIGHT 2012

2 VISICO Center, University of Twente

3 Informatiemanagement: Een reductie in de ontwerpkosten van infrastructuur GIS en BIM, de toekomst van informatiemanagement in de infra Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2011

4 Verantwoording Titel : Informatiemanagement: Een reductie in de ontwerpkosten van infrastructuur Subtitel : GIS en BIM, de toekomst van informatiemanagement in de infra Datum : 9 november 2011 Auteur : M. van den Berg adres : Begeleider Universiteit Twente : Dr. T. Hartmann Tweede begeleider UT : Dr. Ir. M.J. Booij Begeleider Grontmij : Ir. H. Veldhuis Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 2 van 49

5 Voorwoord Voor u ligt mijn Bachelor thesis naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd binnen Grontmij. In mijn zoektocht naar een afstudeeropdracht was ik al eerder geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van BIM (Bouw Informatie Model). Een populair thema, zodat ik na drie sollicitaties opeens de keuze over drie verschillende afstudeeropdrachten met een BIM onderwerp had, bij drie verschillende bedrijven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Grontmij doordat het een meer procesmatige opdracht betrof in plaats van een softwaretechnische. Daarnaast kreeg ik een goed gevoel over de begeleiding, het doel van de opdracht en het bedrijf Grontmij zelf. De keuze is me uiteindelijk zeer goed bevallen. Daarbij spreekt vooral het gemak waarmee ik als student in contact kwam met een groot aantal medewerkers, die in alle behulpzaamheid tijd voor mij vrijmaakten, mij erg aan. Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij Grontmij en het is vooral een zeer leerzame ervaring van de echte praktijk geweest. Met dit afstudeeronderzoek rond ik de bachelorfase van mijn studie Civiele Techniek af en bezit ik een Bachelor diploma. Ik wil graag een aantal mensen bedanken die mij bij mijn afstudeeronderzoek hebben geholpen. Uiteraard ben ik veel dank verschuldigd aan mijn begeleiders Henri Veldhuis vanuit Grontmij en Timo Hartmann vanuit Universiteit Twente voor hun kritische blik en leerzame adviezen. Ik ben Henri Veldhuis daarnaast ook dankbaar voor het voorzien van een afstudeeropdracht met de bijhorende voorzieningen bij Grontmij. Ook wil ik Tiny Heijmans, de projectleider van de N23 Westfrisiaweg, bedanken voor zijn inzet en steun bij het uitvoeren van mijn case study binnen zijn project. Jan van Malenstein wil ik bedanken voor het wegwijs maken binnen Grontmij en de deur die daarvoor altijd open stond. Als laatst wil ik nog de tientallen personen bedanken met wie ik interviews of soms gewoon informele gesprekken heb gevoerd. Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder hun welwillende medewerking en kennis. Enschede, 15 oktober 2011 Marijn van den Berg Pagina 3 van 49

6 Management Summary Bij lifecycle asset management van infrastructuur is informatiemanagement van groot belang. Belangrijke informatie van deze infrastructuur en zijn omgeving moeten vanuit de voorgaande lifecycle fasen beschikbaar zijn. Echter, deze informatie ontbreekt veelal, is niet compleet of niet meer actueel. Hierdoor worden onnodige kosten gemaakt. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de ICT ter bevordering van informatiemanagement, zoals het gebruik van Bouw Informatie Modellen (BIM), Document Management Systemen (DMS) of het toepassen van Geografische Informatie Systemen (GIS). Hierdoor kan er minder informatie verloren gaan en informatie moet beter vindbaar en uitwisselbaar worden. Binnen het team Asset Software van Grontmij is door mij onderzoek gedaan naar de kosten die voorkomen kunnen worden in de ontwerpfase van de vernieuwing van infrastructuur door het toepassen van BIM, DMS en GIS binnen het informatiemanagement over de levenscyclus van het project. Het onderzoek is uitgevoerd als een casestudy binnen het vernieuwingsproject: N23 Westfrisiaweg. Uit het onderzoek is gebleken dat 5 tot 6% van de totale kosten in de ontwerpfase kunnen worden voorkomen door te besparen op faalkosten in het ontwerpproces, veldonderzoek en tijdsbesteding aan informatievergaring bij externe overheden. Binnen deze 5 tot 6% zijn er twee informatiesoorten te onderscheiden waarbinnen de besparingen te behalen zijn: Projectspecifieke informatie, die met behulp van een BIM en een DMS in een informatiedossier up-to-date aan het object worden bijgehouden. Hiermee wordt vooral bespaard op veldonderzoek naar de huidige situatie. Omgevingsspecifieke informatie uit GIS datasets, deze kunnen in een planfase voorafgaand aan de ontwerpfase, worden ontsloten in een GISviewer. Hiermee kan vooral worden bespaard op faalkosten in het ontwerpproces en op kosten aan veldonderzoek en in mindere mate aan tijdsbesteding aan informatievergaring bij externe overheden. Voor beide informatiesoorten is in het onderzoek vervolgens een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Uit de kosten-batenanalyse blijkt dat beide informatiesoorten een kostenreductie kunnen opleveren. Met betrekking tot BIM is een blijvende bijhouding gedurende de gehele levenscyclus niet realistisch gebleken, maar blijkt een periodieke aanpak met daarbij een koppeling naar Asset Management Software (AMS) wel tot een geringe kostenreductie te leiden. Er zijn echter een aantal kwalitatieve baten en baten gedurende de onderhouds- en gebruikersfase niet meegenomen in de kosten-batenanalyse wat het resultaat nog positief zou kunnen beïnvloeden. De geringe positieve uitkomst betekent nog maar een zeer gering verbeterde kostenefficiëntie die daardoor nog te risicovol is om als investeringsargument te dienen. Nader onderzoek naar de overige baten valt aan te raden om de nauwkeurigheid van de kosten-batenanalyse te vergroten om zo een minder risicovolle investeringsoverweging te kunnen maken. Met betrekking tot het gebruik van GIS blijken de baten sterk op te wegen tegen de kosten. Het gebruik van GIS valt dan ook sterk aan te raden vanwege de verbeterde kostenefficiëntie. Vanuit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat investeren in informatiemanagement tot een kostenreductie in het ontwerpen van infrastructuur zal leiden; vooral GIS zal op dat gebied een grote invloed hebben. Ook BIM geeft een positief resultaat, maar echter gering, hier zal nog verder onderzoek voor benodigd zijn voor een nauwkeuriger resultaat waardoor de investeringsrisico s kleiner worden. Pagina 4 van 49

7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Management Summary Inleiding Probleemanalyse Projectspecifieke informatie (informatiedossier) Omgevingsspecifieke informatie Probleemstelling Doelstelling Theoretisch vertrekpunt Onderzoeksmodel Onderzoeksvragen Schematisatie onderzoek Onderzoeksmethodiek Case Case study Verantwoording case study Onderzoeksmethode Onderzoeksdata Te voorkomen kosten ontwerpfase vernieuwing N23 Westfrisiaweg (baten) Extra kosten BIM Extra kosten GIS Data analyse Totale baten tijdens ontwerpfase vernieuwing N23 Westfrisiaweg Kosten-baten informatiedossier over levenscyclus Kosten-baten gebruik GIS tijdens vernieuwingsfase Algemene verwachting van de baten Conclusies Informatiedossier GIS Kwalitatieve baten Vergelijking met algemene verwachting van de baten Aanbevelingen Aanbeveling voor verder onderzoek Literatuur Bijlage BIM Interviews Stramien interviews baten binnen onderdelen projectteam Stramien interviews extra kosten BIM en DMS in informatiedossier Stramien interviews extra kosten GIS Pagina 5 van 49

8 Figuurlijst Figuur 1 - Lifecycle information management... 7 Figuur 2 - Informatiemanagement over levenscyclus... 8 Figuur 3 - Ontwerpomgeving bij infrastructuur Figuur 4 - Ontwerpproces Figuur 5 - NPV (Kosten - Baten) Figuur 6 - Onderzoeksmodel Figuur 7 - N23 Westfrisiaweg Figuur 8 - Projectstructuur 'N23 Westfrisiaweg' Figuur 9 - Gewenste toepassing van informatie als input voor vernieuwingsfase Figuur 10 - Toepassing informatiedossier over de levenscyclus Figuur 11 - Toepassing regionale informatie over de vernieuwingsfase Tabellenlijst Tabel 1 - Investeringsbeoordeling a.d.h.v. NPV Tabel 2 - Kostenposten BIM scenario Tabel 3 - Kostenposten BIM scenario Tabel 4 - Kostenposten GIS Tabel 5 - Baten per ontwerp- en adviesonderdeel Tabel 6 - Baten per onderdeel verdeeld naar medium Tabel 7 - Baten per onderdeel verdeeld naar soort besparing Tabel 8 - Soorten baten verdeeld naar medium Tabel 9 - Kosten-batenanalyse BIM kostenscenario Tabel 10 - Kosten-batenanalyse BIM kostenscenario Tabel 11 - Kosten-batenanalyse GIS Tabel 12 - Verwachte baten Tabel 13 - Interviews Pagina 6 van 49

9 1 Inleiding Lifecycle asset management betreft het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de optimalisatie van kapitaalgoederen zoals infrastructuur (weg, rail en water). Hier gaan in Nederland jaarlijks vele miljarden in om. Overdracht van informatie tussen de verschillende fasen in de levenscyclus en de relatie tussen de activiteiten van de bedrijfsvoering moeten op elkaar zijn afgestemd voor het optimaal functioneren van deze infrastructuur. De infrasector staat voor een belangrijke uitdaging om informatie tussen de verschillende fases van het lifecycle asset management proces beter op elkaar af te stemmen, zoals in Figuur 1 is weergegeven. Omdat het vaak ontbreekt aan een goede afstemming tussen de verschillende fases gaat nog vaak waardevolle informatie verloren. Dit leidt tot onnodige faalkosten en vertragingen in infrastructurele projecten. Figuur 1 - Lifecycle information management Om de informatieoverdracht over de levenscyclus beter af te stemmen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een Bouw Informatie Model (BIM), Document Management Systeem (DMS) en een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Met behulp van deze technieken kan verschillende informatie digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen worden. Zodoende moet worden voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de mogelijke baten die te behalen zijn door met BIM, DMS en GIS een betere informatieoverdracht over de levenscyclus te bereiken. Door daartegenover de extra kosten aan informatiemanagement te onderzoeken, kan bekeken worden of het een verbetering van het lifecycle asset management betekend. Allereerst wordt in dit document in een probleemanalyse de huidige problemen op het gebied van informatiemanagement en de mogelijke oplossingen nader beschreven, wat zal resulteren in een probleemstelling voor mijn onderzoek. Vervolgens wordt het onderzoeksmodel en de uitgevoerde onderzoeksmethodiek beschreven, waarna de onderzoeksdata wordt gepresenteerd en de resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd. Tot slot wordt er een eindconclusie samengesteld met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en een aanbeveling gedaan over het investeren in informatiemanagement met BIM, DMS en GIS. Pagina 7 van 49

10 2 Probleemanalyse Informatie als input voor een infrastructureel vernieuwingsproject 1 is nog vaak gebrekkig aanwezig of wordt gebrekkig beschikbaar gesteld. Zo gaat benodigde projectspecifieke en omgevingsspecifieke informatie nog vaak verloren, is onvindbaar of wordt op een inefficiënte manier in het ontwerpproces toegepast. Informatiemanagement blijkt vaak nog een ondergewaardeerd aspect voor vooral eigenaren van infrastructurele objecten, maar ook binnen projectteams van infrastructurele projecten en beheerders van omgevingsinformatie. Er zijn op het moment echter grote ontwikkelingen in de infra die te maken hebben met het verbeteren van informatiemanagement. BIM (Bouw Informatie Model) en GIS (Geografisch InformatieSysteem) zijn twee van die ontwikkelingen waardoor informatiemanagement beter op orde kan worden gehouden, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot kostenreductie. Deze kostenreductie valt voornamelijk in de vernieuwingsfase te behalen door te kunnen beschikken over reeds aanwezige informatie. Benodigde informatie als input in de vernieuwingsfase van infrastructurele projecten kunnen worden onderverdeeld in twee soorten. Enerzijds is de projectspecifieke informatie van belang en anderzijds is de omgevingsspecifieke informatie bij infra van belang. BIM en DMS (Document Management Systeem) zijn twee technologieën die projectspecifieke informatie kunnen ontsluiten en bijhouden. GIS is een technologie die vooral de omgevingsspecifieke informatie kan ontsluiten en bijhouden. Daarnaast kan GIS ook de koppeling met de projectspecifieke informatie maken. Hieronder worden de problemen bij projectspecifieke en omgevingsspecifieke informatie nader behandeld en de toepassing van BIM en GIS als verbetering daarbij, verder uitgewerkt. 2.1 Projectspecifieke informatie (informatiedossier) Probleem Het lifecycle information management van infrastructurele objecten is nog vaak niet goed op orde. In de huidige praktijk heeft elke fase van de levenscyclus namelijk eigen informatiemanagement systemen die nog onafhankelijk en geïsoleerd werken. Het systeem voorziet alleen in zijn eigen functioneren en is niet in staat om belangrijke informatie en data te delen en te integreren. (Qing-Hua, 2002) Informatie wordt vaak niet volledig overgedragen aan de volgende beherende partij. Oorspronkelijk aanwezige informatie Figuur 2 - Informatiemanagement over levenscyclus (BIR, 2010) wordt zodoende vaak in meerdere fasen van de levenscyclus opnieuw verzameld of onderzocht om het betreffende informatiemanagement systeem te voorzien. Zoals in Figuur 2 is te zien ontstaat daardoor in de huidige praktijk een erg gefragmenteerd informatiemanagement met naar elke nieuwe fase een verlies van belangrijke informatie als gevolg. In een ideale situatie zou geen verlies van belangrijke informatie ontstaan (BIR, 2010). 1 Vernieuwingsproject: Een vernieuwing, herinrichting en eventuele uitbreiding van bestaande infrastructuur. Zodoende niet overeenkomstig met klein- of grootonderhoud waar alleen onderdelen worden bijgewerkt of vervangen. Pagina 8 van 49

11 Probleemanalyse Zodoende ontstaat er een gebrekkig informatiedossier waarin belangrijke informatie ontbreekt of het informatiedossier bevat verouderde informatie. Als gevolg wordt er ook in de vernieuwingsfase nader onderzoek gedaan naar de huidige situatie van het infrastructureel object. In de vernieuwingsfase gebeurt dit echter vaak op grote schaal door de omvang van het project, wat hoge kosten met zich mee brengt Oplossing In de afgelopen jaren is in de bouw het Bouw Informatie Model (BIM) in opkomst. Dit is een nog gaande ontwikkeling die de problemen gerelateerd aan uitwisseling van informatie en informatie-integratie over de gehele levenscyclus van een bouwwerk moet verbeteren. (AGC, 2005) Building Information Modeling (in het Nederlands ook wel BIMmen genoemd) is het proces van het opbouwen en managen van het virtuele model van het betreffende bouwwerk. Het virtuele model is opgebouwd vanuit objecten waar zowel alle fysieke alsook functionele eigenschappen aan kunnen worden gekoppeld. (BuildingSMART alliance, 2011) Voor een uitgebreidere uitleg over BIM zie bijlage BIM voor infrastructuur is nog in ontwikkeling en nog zeker geen doorgaans gebruikt ontwerpproces. In de huidige BIM-praktijk worden ook zeker nog niet alle aspecten van het concept BIM toegepast, maar technisch is het wel haalbaar. Het is een kwestie van het concept dat nog moet worden omarmd door de praktijk en de verschillende softwareleveranciers. In het vervolg wordt uitgegaan van het totale concept dat BIM inhoud, juist om te onderzoeken of het omarmen van de ontwikkeling naar het totale BIM-concept van nut is voor de infrasector op het gebied van informatiemanagement. Doordat in een BIM de belangrijkste informatie over een bouwwerk gedurende de gehele levenscyclus kan worden ontsloten in één centraal en digitaal model zal er minder belangrijke informatie verloren gaan. Daarnaast kan een BIM ook worden bijgehouden zodat het model altijd virtueel up-to-date blijft aan de huidige situatie waarbij de historie ook blijft opgeslagen. Zodoende claimt BIM de ideale situatie uit Figuur 2 te benaderen (Eastman et al., 2008). Daarnaast zijn Document Management Systemen (DMS) steeds meer in gebruik en belangrijker door de groeiende hoeveelheid informatie. Dit systeem zorgt voor een goede archivering van digitale documenten. In een DMS zijn belangrijke documenten te ontsluiten met daarin belangrijke informatie naast de ontsloten informatie in een BIM. In de huidige praktijk zijn er ook nog vele papieren archieven waarin documenten moeilijker op te zoeken zijn en waarin makkelijker documenten kwijt raken. Deze twee systemen zorgen ervoor dat tijdens een vernieuwingsfase een volledig informatiedossier aanwezig is met de benodigde informatie. Zodoende hoeft er in tegenstelling tot de huidige praktijk geen intensief onderzoek meer gedaan te worden naar de huidige situatie van het infrastructureel project. Hoge kostenposten kunnen zodoende worden voorkomen. Het is echter niet algemeen bekend wat dit voor baten oplevert over de gehele levenscyclus van een infrastructureel object waarbij ook de extra kosten van BIM ten op zichtte van de huidige situatie worden meegenomen. Dit vraagt nader onderzoek. 2.2 Omgevingsspecifieke informatie Probleem Bij het ontwerpen van infrastructuur speelt omgevingsspecifieke informatie over het projectgebied en zijn omgeving een grote rol (Figuur 3 geeft een voorbeeldweergave van een ontwerpomgeving bij infrastructuur). Deze regionale informatie is vaak in beheer bij besturende overheden binnen het projectgebied. Veel van deze informatie is moeilijk verkrijgbaar. Zo kan het bijvoorbeeld lang duren voordat de benodigde informatie wordt overgedragen, of is de informatie nog niet in een geschikt digitaal formaat beschikbaar. Daarnaast gaat er ook veel informatie verloren of is bij verschillende partijen aanwezig waardoor het moeilijk of niet meer wordt terug gevonden. Zodoende ontstaat informatieverlies en tijdsverlies door het zoeken naar informatie en het maken van een vertaalslag om de informatie in een bruikbaar formaat te krijgen. Hierdoor duurt het ook langer voordat het advies van het betreffende onderdeel gegeven kan worden en komen veel knelpunten vanuit de projectomgeving te laat naar voren in het ontwerpproces. In het huidige ontwerpproces wordt er vanuit een globaal onderzocht voorkeursalternatief tegelijk begonnen met het ontwerp van de weg alsook al grotendeels met de adviesonderdelen Pagina 9 van 49

12 Probleemanalyse binnen het ontwerpproces. Doordat knelpunten zodoende te laat zichtbaar worden, terwijl het tracé of zelfs al een gedetailleerd ontwerp deels vast liggen, ontstaan er ook regelmatig faalkosten door onder andere ontwerpaanpassingen en daaruit volgende kosten. Figuur 3 - Ontwerpomgeving bij infrastructuur (Drunen, 2011) Oplossing De laatste jaren is er echter bij overheden een grote ontwikkeling gaande op het gebied van het opslaan en beschikbaar stellen van hun informatie in een GIS formaat. GIS koppelt data uit verschillende bronnen en formaten op basis van een geografische component (X-, Y- en Z- coördinaten). Dat levert aansprekend en herkenbaar geografisch beeldmateriaal op in de vorm van kaarten. Het eenduidig onderbrengen van benodigde informatie via een geografische component in één GIS-systeem maakt data snel vindbaar, uitwisselbaar én in een oogopslag herkenbaar vanwege de ruimtelijke weergave. (ESRI NL, 2011) Met het door overheden ontsluiten van regionale informatie in centrale GIS datasets zou het verkrijgen van de informatie daardoor eenvoudiger moeten worden en zou er minder informatie verloren moeten gaan. Informatie is zodoende niet meer in vele documenten en vaak bij verschillende actoren opgeslagen waardoor informatie ook vaak onvindbaar raakt. Zodoende zou er minder veldonderzoek nodig kunnen zijn om verloren informatie opnieuw in te winnen. Daarnaast kan er tijd worden bespaard aan het zoeken naar informatie. Door vervolgens de benodigde GIS datasets met omgevingsspecifieke informatie voor het projectteam te ontsluiten in één centrale GISviewer ontstaan naar verwachting grote baten in de ontwerpfasen van de realisatie en vernieuwing van een infrastructureel object. Zodoende zou er namelijk een efficiënter ontwerpproces moeten ontstaan die is opgezet als in Figuur 4, waarbij de nadruk van het ontwerpproces in een vroeger stadium moet komen te liggen. Dit heeft als voordeel dat in een vroeg stadium makkelijker wijzigingen zijn door te voeren en dat daarnaast de wijzigingen ook nog minder hoge kosten met zich mee brengen dan in een later stadium. In dat vroege stadium moet er eerst in een planfase met de beschikbare informatie uit de GIS datasets, afbakeningen worden gemaakt om de mogelijkheden voor een haalbaar ontwerp (tracé) te bekijken. Met behulp van een GISviewer kan in een planfase meer en makkelijker vooronder- Pagina 10 van 49

13 Probleemanalyse zoek gedaan worden en zodoende beter haalbare alternatieven worden opgesteld. In het vooronderzoek werken alle onderdelen middels een GISviewer ook al integraal samen waardoor niet te afhankelijk van elkaar van start wordt gegaan in het ontwerpproces. Zo komen knelpunten vanuit de projectomgeving in een vroeger stadium zichtbaar waardoor hoge faalkosten kunnen worden voorkomen. Figuur 4 - Ontwerpproces (Autodesk, 2011) Het gebruik van GIS claimt grote baten op te leveren. Het is echter niet algemeen bekend hoe groot die baten zouden kunnen zijn, wanneer daarbij ook de extra kosten die er tegenover staan worden meegewogen. Dit vraagt nader onderzoek. 2.3 Probleemstelling BIM en DMS claimen te voorzien in kostenreductie aan de hand van een betere lifecycle infomation management. GIS claimt kostenreductie door het beter ontsluiten en uitwisselbaar maken van omgevingsinformatie en daarnaast ook aan de hand van een meer integrale aanpak van het ontwerpproces met behulp van een GISviewer. Het is echter nog niet bekend hoe de kostenreductie in de praktijk zal uitwerken, hoeveel er kan worden bespaard, wat valt toe schrijven aan een up-to-date informatiedossier en wat aan een verbeterd gebruik van omgevingsspecifieke informatie en welke extra kosten daartegenover staan. 2.4 Doelstelling Het uitgangspunt van het onderzoek is om middels een kosten-batenanalyse inzicht te krijgen in de kostenefficiëntie van het gebruik van BIM en DMS, om te beschikken over een up-to-date informatiedossier, en het gebruik van GIS om omgevingsspecifieke informatie op een effectieve manier in het ontwerpproces te gebruiken. 2.5 Theoretisch vertrekpunt Een kosten-batenanalyse (KBA) is een afwegingsmiddel om de kostinefficiënties van verschillende alternatieven te vergelijken waarbij alle bedragen via een rentevoet worden teruggerekend naar het jaar nul (NPV = Net Present Value). Zo kan bekeken worden of een investeringsalternatief een verbetering is ten opzichte van een nulalternatief. In dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van een kosten-batenanalyse zoals beschreven door Boardman (2006). De kosten-batenanalyse zal de volgende stappen doorlopen: 1. Specificeer de te onderzoeken alternatieven 2. Beslis van wie de kosten en baten meetellen 3. Catalogiseer de impacten en selecteer de meetindicatoren 4. Voorspel de impacten kwantitatief over de levenscyclus van het project 5. Monetariseer de impacten 6. Disconteer de kosten en baten naar Present Values (PV) 7. Bereken de Net Present Value (NPV) van elk alternatief 8. Voer een gevoeligheidsanalyse uit 9. Maak een aanbeveling Voor het berekenen van punt 6 en 7 gecombineerd wordt de formule uit Figuur 5 gebruikt. Pagina 11 van 49

14 Probleemanalyse Figuur 5 - NPV (Kosten - Baten) (Relationship-economy, 2011) Voor de kosten en baten, die geen macro-economische risico kennen (zoals investeringskosten), is een disconteringsvoet (rentevoet) van reëel 4% gehanteerd. Dit is in overeenkomst met gebruikte waarden door Rijkswaterstaat. [12] Macro-economisch risico s zijn bijvoorbeeld inkomsten als zijnde van baten die tegenvallen door aan de economische situatie onderhevig te zijn. Met investeringskosten of te voorkomen investeringskosten is dit niet het geval. Beoordeling van de uitkomst van de kosten-batenanalyse om een aanbeveling te kunnen geven gebeurd volgens Tabel 1: Tabel 1 - Investeringsbeoordeling a.d.h.v. NPV (Wikipedia, 2011) If... It means... Then... NPV > 0 NPV < 0 NPV = 0 the investment would add value to the firm the investment would subtract value from the firm the investment would neither gain nor lose value for the firm the project may be accepted the project should be rejected We should be indifferent in the decision whether to accept or reject the project. This project adds no monetary value. Decision should be based on other criteria, e.g. strategic positioning or other factors not explicitly included in the calculation. Pagina 12 van 49

15 3 Onderzoeksmodel Om de doelstelling te bereiken is er een onderzoeksmodel opgezet. Het onderzoeksmodel is in dit hoofdstuk uiteengezet. Allereerst zijn er drie onderzoeksvragen opgesteld waarna er een schematisatie van het verloop van het onderzoek wordt weergegeven en beschreven. 3.1 Onderzoeksvragen 1. Welke baten ontstaan in de ontwerpfase, tijdens de vernieuwing van een infrastructureel object, door het beschikbaar hebben van de benodigde informatie over de huidige situatie en historie van het object en zijn omgeving met behulp van BIM, DMS en GIS? 2. Wat zijn over de levenscyclus de kosten-baten van het beschikken over een informatiedossier van een infrastructureel object waarin de projectspecifieke informatie met behulp van BIM en DMS up-to-date wordt gehouden aan de huidige situatie? 3. Wat zijn de kosten-baten van het, gedurende de vernieuwingsfase van een infrastructureel object, kunnen beschikken over een vooraf opgezette GISviewer met daarin de benodigde actuele omgevingsspecifieke informatie ontsloten? 3.2 Schematisatie onderzoek Figuur 6 - Onderzoeksmodel LCI = LifeCycle Infomation Informatie die in meerdere fasen van de levenscyclus benodigd is en zodoende moet worden blijven opgeslagen en beheert. LCIM = LifeCycle Information Management Het opslaan en beheren van LifeCycle Information gedurende de gehele levenscyclus. Het onderzoek volgens het onderzoeksmodel bestaat uit de onderstaand opvolgende fasen: Pagina 13 van 49

16 Onderzoeksmodel 1. Afbakening LCIM en inventariseren benodigde LCI De fasen binnen de lifecycle information management van infrastructuur zijn in dit onderzoek vereenvoudigd tot: Realisatiefase (waarbinnen een ontwerp- en uitvoeringsfase) Onderhoudsfase (waarbinnen de gebruiks- en onderhoudsfasen) Vernieuwingsfase (waarbinnen een ontwerp- en uitvoeringsfase) Na de vernieuwingsfase zal een cyclus ontstaan met alleen nog afwisselend onderhoudsfases met vernieuwingsfases. Dit gaat door tot eventueel wordt besloten tot sloop zonder vervanging. Dit gedeelte blijft buiten beschouwing in het onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar het afleggen van de bovenstaande eerste drie fases. Binnen deze eerste cyclus wordt onderzocht wat er voor informatie als input benodigd is voor de vernieuwingsfase van een infrastructureel object. De informatiesoorten worden onderscheiden als projectspecifieke of omgevingsspecifieke informatie. 2. Inventarisatie van de gebreken in het huidige LCIM In deze fase van het onderzoek wordt onderzocht wat de gebreken zijn binnen het lifecycle information management van infrastructuur in de huidige praktijk. Deze gebreken zijn ontstaan door projectspecifieke of omgevingsspecifieke informatie en worden hierover onderverdeeld. 3. Voorleggen conceptueel LCIM met BIM, DMS en GIS Vanuit de theorie en eventuele introductie-interviews is een conceptueel lifecycle information management voor infrastructuur opgesteld met behulp van BIM, DMS en GIS. Dit concept kan zodoende in interviews worden voorgelegd zodat in de volgende stap de vergelijking kan worden gemaakt. 4. Opstellen te voorkomen kosten (baten vernieuwingsfasen) In deze fase worden de gebreken in het huidige lifecycle information management vergeleken met de mogelijkheden van het gebruik van BIM, DMS en GIS binnen het lifecycle information management. Hieruit kan worden bepaald welke gebreken voorkomen hadden kunnen worden. Door te onderzoeken welke extra kosten gepaard gaan met het compenseren van de gebreken valt op te stellen wat de te voorkomen kosten in de ontwerpfase van de vernieuwingsfase zijn. Doordat de gebreken eerder al zijn verdeeld over projectspecifieke of omgevingsspecifieke informatie kunnen ook de te voorkomen kosten daarover worden verdeeld. 5. Beantwoording onderzoeksvraag 1 Vanuit de vorige fase zijn alle te voorkomen kosten al opgesteld. Door deze bij elkaar op te tellen kan in de eerste onderzoeksvraag worden beantwoord wat de totale baten zijn in de ontwerpfase van de vernieuwingsfase. 6. Beantwoording onderzoeksvraag 2 Vanuit de totale baten zijn ook de baten van BIM en DMS te halen en zodoende de totale baten van een volledig en up-to-date informatiedossier op te stellen. Daartegenover moeten nog de kosten worden opgesteld. De kosten van BIM en DMS worden in deze fase onderzocht. Hiermee kan vervolgens ook een kosten-batenanalyse worden opgesteld om de kostenefficiëntie van het gebruik van BIM en DMS in een informatiedossier te onderzoeken. 7. Beantwoording onderzoeksvraag 3 Vanuit de totale baten zijn ook de baten van GIS op te stellen. Daartegenover moeten nog de kosten worden opgesteld. De kosten van GIS worden in deze fase onderzocht. Hiermee kan vervolgens ook een kosten-batenanalyse worden opgesteld om de kostenefficiëntie van het gebruik van GIS in de vernieuwingsfase te onderzoeken. 8. Opstellen van een analyse, conclusie en aanbeveling In de laatste fase worden de uitkomsten geanalyseerd en de conclusies en aanbevelingen opgesteld. Pagina 14 van 49

17 4 Onderzoeksmethodiek Om te onderzoeken welke kostenreductie er in een vernieuwingsfase van een infrastructureel project mogelijk worden geacht, is er een case study binnen een huidig vernieuwingsproject uitgevoerd, namelijk de vernieuwing van de N23 Westfrisiaweg. Daarbinnen is er een kostenbatenanalyse uitgevoerd naar de kostenefficiëntie van een informatiedossier en het gebruik van GIS over de benodigde gebruiksperiode van de betreffende technologie. Hieronder zal eerst de betreffende case worden beschreven waarna de case study zal worden uiteengezet en verantwoord. Vervolgens zal als laatst de gebruikte methoden binnen de case study nader worden beschreven. 4.1 Case De ontwerpfase van de vernieuwing van de N23 Westfrisiaweg is in het onderzoek gebruikt als case. De N23 Westfrisiaweg is het Noord-Hollandse deel van de gewenste verkeersverbinding N23 tussen Alkmaar en Zwolle. In Figuur 7 is globaal te zien hoe de N23 van Alkmaar naar Enkhuizen door Noord-Holland loopt. Er is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van bestaande wegen en het kan zodoende grotendeels gezien worden als een vernieuwingsproject van bestaande weginfrastructuur. Er is een deel van de wegen en kunstwerken geschikt voor langer gebruik, een deel van het traject wordt vernieuwd en daarnaast zijn er over het traject een aantal uitbreidingen. Een klein deel van het project bestaat uit een nieuw tracé. Figuur 7 - N23 Westfrisiaweg (Projectbureau N23 Westfrisiaweg, 2011) De vernieuwde verbinding De vernieuwde verbinding komt er op de vijf punten, te zien in Figuur 7, als volgt uit te zien (Projectbureau N23 Westfrisiaweg, 2011): 1. Er komt een nieuwe wegverbinding, met 2x1 rijstroken (80 km/uur) ten noorden van Heerhugowaard. 2. De bestaande verbinding tussen Heerhugowaard en Hoorn wordt een 80 km-weg met 2x1 rijstroken. De kruisingen worden gelijkvloers met rotondes óf rijstroken voor elke (afslaande) richting. Daarnaast komt er een parallelweg voor langzaam verkeer. 3. Het gedeelte tussen de Braken en de A7 (Jaagweg) wordt opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken (80 km/uur). 4. De provinciale weg tussen de A7 en de Markerwaardweg wordt een 100 km-weg met 2x2 rijstroken; alle kruisingen worden ongelijkvloers. 5. De nieuwe verbinding tussen de Markerwaardweg en de Raadhuislaan wordt een 100 km-weg met 2x2 rijstroken. Pagina 15 van 49

18 Onderzoeksmethodiek Projectdetails Het traject loopt door 8 verschillende gemeenten; allen binnen de provincie Noord-Holland. Traject: 30 km (waarvan 22 km bestaande weg) Kosten ontwerpfase: Rond de euro Huidige status project: Voorbereiding uitvoering - Aanbesteding en contractering - Grondverwerving - Vergunningen Projectteam De case study is uitgevoerd binnen het ontwerpteam van Grontmij, verantwoordelijk voor het ontwerp van de vernieuwde N23 Westfrisiaweg. Het ontwerpteam is onder te verdelen in drie ontwerponderdelen: Het wegontwerp, de kunstwerken en de disciplines bestaande uit dertien adviserende onderdelen. Boven de drie ontwerponderdelen staat de projectleider die het ontwerpproces aanstuurt. Voor een schematisatie, zie Figuur 8. Het onderzoek naar de mogelijke baten van de aanwezigheid van BIM, DMS en GIS binnen dit project is gedaan aan de hand van interviews met alle verantwoordelijke medewerkers van alle onderdelen met eventuele aanvullingen van de projectleider. Voor een overzicht van de geïnterviewden per onderdeel zie bijlage Figuur 8 - Projectstructuur 'N23 Westfrisiaweg' Pagina 16 van 49

19 Onderzoeksmethodiek 4.2 Case study Baten ontwerpfase vernieuwing (onderzoeksvraag 1) In de case study is door middel van interviews per ontwerp- en adviesonderdeel gekeken naar de benodigde informatie als input voor dat onderdeel. Hierbij zijn de gebreken in het huidige informatiemanagement onderzocht en de daardoor gemaakte extra kosten. Vervolgens is de huidige situatie vergeleken met een intensief analyserende planfase aan het begin van het ontwerpproces (Figuur 4) waarin de benodigde informatie-input zal worden toegepast zoals in Figuur 9. Aan de hand van de vergelijking is bepaald welke gebreken er zodoende voorkomen hadden kunnen worden, door respectievelijk een Bouw Informatie Model (BIM), Document Management Systeem (DMS) of Geografisch Informatie Systeem (GIS). Nadat de te voorkomen gebreken zijn vastgesteld, is er zo goed mogelijk geschat welke besparing daarmee gepaard gaat. Zodoende zijn door een optelsom de totale baten bekend. Figuur 9 - Gewenste toepassing van informatie als input voor vernieuwingsfase Vooraf opgestelde categorieën van de soorten te constateren baten: Om de vele te behalen baten te kunnen onderverdelen in een overzichtelijker en kleiner aantal soorten baten zijn vooraf een aantal categorieën opgesteld waarbinnen vanuit de theorie en introductie-interviews baten worden verwacht. Dit geeft daarnaast ook meer structuur binnen de interviews om via de vraagstelling op zoek te gaan naar mogelijke baten binnen het onderdeel. De volgende categorieën zijn opgesteld: Benodigde extra veldonderzoeken Deze categorie betreft de onderzoeken die benodigd zijn in het veld naar de huidige staat van het infrastructurele object of zijn omgeving doordat de eerder aanwezig zijnde informatie verloren is gegaan of niet up-to-date is. Wanneer dit met het gebruik van BIM, DMS of GIS binnen het informatiemanagement over de levenscyclus van infrastructuur te voorkomen was geweest behoren de kosten aan het veldonderzoek tot de baten. Benodigde extra tijdsbestedingen aan het vergaren van informatie Deze categorie betreft de tijdsbestedingen aan het zoeken naar informatie vanuit grote (papieren/digitale) archieven of naar informatie waarvan niet meer bekend is waar het is opgeslagen en tijdsbestedingen aan het omzetten van informatie dat in een verkeerd formaat aanwezig is. Wanneer dit met het gebruik van BIM, DMS of GIS binnen het informatiemanagement over de levenscyclus van infrastructuur te voorkomen was geweest behoren de kosten aan de extra tijdsbesteding tot de baten. Dit kan zowel intern als extern aan de projectorganisatie plaatsvinden. Echter intern is zeer moeilijk te constateren doordat het hier over vele eventuele korte tijdsbestedingen gaat. Bij extern gaat het vaker over grote tijdsbestedingen en deze categorie is daarom ook opgenomen. In Pagina 17 van 49

20 Onderzoeksmethodiek het vervolg zal de categorie daarom ook wel genoemd worden als: Benodigde extra tijdsbestedingen aan het vergaren van informatie bij externen. Te voorkomen faalkosten Onder deze categorie vallen kosten die zijn ontstaan door menselijke of organisationele fouten die voorkomen hadden kunnen worden aan de hand van het gebruik van BIM, DMS of GIS binnen het informatiemanagement over de levenscyclus van infrastructuur. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om aanvullende ontwerpkosten en kosten aan aanvullend onderzoek aan de hand van ontwerpaanpassingen door een onhaalbare tracékeuze. Eventuele overige kwalitatieve baten Er zijn een aantal baten te noemen die waarschijnlijk ook zorgen voor een kostenbesparing maar die erg moeilijk zijn in te schatten en zodoende niet gemonetariseerd kunnen worden voor de kosten-batenanalyse. Deze dienen echter wel de aandacht te krijgen en zullen daarom wel worden benoemd Kosten-batenanalyse informatiedossier (onderzoeksvraag 2) Vanuit de reeds onderzochte baten in de ontwerpfase van de vernieuwing zijn ook de baten van een informatiedossier met BIM en DMS te halen. Een volledig en up-to-date informatiedossier bijhouden aan de hand van BIM en DMS brengt ook extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn ook onderzocht. Zodoende kan worden onderzocht of het gebruik van BIM en DMS ook over de gehele levenscyclus kostenefficiënt is. De toepassing van een informatiedossier is eenvoudige weergegeven in Figuur 10. In het onderzoek is gekeken naar de extra kosten gedurende de levenscyclus waarbinnen BIM en DMS wordt gebruikt. Beginnende met de overdracht van informatie vanuit de realisatiefase en eindigende met de overdracht van informatie naar de vernieuwingsfase. Met de onderzochte baten en kosten kan vervolgens een kosten-batenberekening worden uitgevoerd. Te constateren extra kosten informatiedossier: De soorten te constateren extra kosten zijn niet vooraf opgesteld maar aan de hand van de experts in verschillende kostenposten onderverdeeld waarna vervolgens de hoogte van de kostenpost is geschat. Figuur 10 - Toepassing informatiedossier over de levenscyclus Pagina 18 van 49

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU Mark van Loon WEBPUBLICATIE NR. 50 Verkennende studie voor het rapport ioverheid De voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Aansluiting en Afstemming AAKBA/OEI en m.e.r.

Aansluiting en Afstemming AAKBA/OEI en m.e.r. Dienst Weg- en Waterbouwkunde DCZ1 1=] 3 Aansluiting en Afstemming AAKBA/OEI en m.e.r. maart 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Notitie Aansluiting en Afstemming MKBA/OEI en m e

Nadere informatie