lnhoud lnleiding Sociale strategie De uitgangssìtuatie De toekomstige sociale strategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lnhoud lnleiding Sociale strategie De uitgangssìtuatie De toekomstige sociale strategie"

Transcriptie

1 Strategie van TNO

2 lnhoud lnleiding De doelstellingen van TNO De omgeving van TNO Algemene aspecten De overheid De plaats van TNO in de Nederlandse onderzoekstructuur Universiteiten en hogêscholen Andere g rote Nederlandse ond.erzoeki nstel li ngen, bedrijfslaboratoria en advies-/i ngenieursbureaus Hetwerk van TNO Ontwikkelingen in de hoofdaandachtsgebieden lndustriële technologie Energie Milieu Voeding Gezondheid Defensie Bouw en infrastructuur De marketing van TNA De marketingfilosofie De doelgroepen van TNO Marketing naar de overheid en groterè bedriiven Marketing naar het KMO Marketing in het buitenland Sociale strategie De uitgangssìtuatie De toekomstige sociale strategie Zakel ij k bel e id e n bed rijfsvoeri ng Organisatie Financiële grondslag Doelmatigheid Prijszetting Kosten en middelen Financiering lnvesteringen Deelnemingen Beleidsinformatie Concurrentie Adressen instituten en instellingen Lijst van afkortingen

3 lnleiding Deze nota beoogt de strategie van TNO voldoende concreet te formuleren om: - belanghebbenden het benodigde inzicht te geven in het beleid en de werkwijze van de organisatie voor de komende periode van 5 à 10 jaar; - binnen TNO richting te geven aan de opstelling van operationele meerjarenplannen. De nota kwam tot stand na intensieve discussies binnen TNO over de doelstellingen en het functioneren van een grole enderzoekorganisatie van multidisciplinair karakter in de Nederlandse situatie. Uitgangspunten daarbij waren de nieuwe TNO-wet en taxaties van de interne sterktes en zwaktes en de externe kansen en bedreigingen. De nota bouwt in vele opzichten voort op de in het begin van 1983 verschenen nota'voortgaan in verandering, een aanzet tot een TNO-strategie' en zal over vier jaar herzien wordén. 3

4 TNO heeft vestigingen in: Amsterdam (1) Apeldoorn (2) Arnhen (3) Austerlitz (4) Detft (5) Eindhoven (6) Enschede (7) Groningen (B) Den Haag (9) Den Helder (10) ljmuiden (11) Leiden (12) Oosterwolde (13) Rijswijk 0a) Soesterberg (1 5) Utrecht (1 6) Waalwijk (17) Wageningen (18) Zeist (19) ln de grote complexen in Apeldoorn, Delft, Rijswijk en Zeist zijn verscheidene instituten onder één dak verenigd. De onderzoeker van TNO heeft overdrachtvan z'n kennis naar de praktijk in zijn takenpakket. Hij communiceert onder andere op congressen en vakbeurzen met de potentiële gebru kers van het onderzoek.

5 De doelstellingen van TNO TNO is een bij wet opgerichte organisatie, die ten doel heeft resultaten van op toepassing gericht technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek en hiermee verbonden onderzoek vaé andere aard op doelmatige wijze dienstbaar te maken aan het algemeen belang en daarin te onderscheiden deelbelangen. Belangrijke doelgroepen van TNO zijn dan ook de centrale, de regionale en de lokale overheden, het bedrijfsleven - vooral het Nederlandse - en andere instellingen. De gerichtheid van TNO's onderzoek op deze doelgroepen wordt in deze nota aangeduid met de term 'marktgerichtheid', die dus niet beperkt is tot de marktsector. ln aftikel 4 van de TNO-wet wordt, naast het algemeen belang, ook gesproken van deelbelangen. Artikel 5 handelt over de werkwijzen. De behartiging van de deelbelangen kan, zeer algemeen, als volgt worden gedefinieerd: - Ondersteuning van vooral het Nederlandse bedrijfsleven met zowel kennis betrekking hebbend op korte-termijnproblemen als met onderzoek in verband met ontwikkelingen op langere termijn. - Ondersteuning van vooral de Nederlandse overheid ten aanzien van wetenschappelijke en technische aspecten van het overheidsbeleid op korte, middellange en lange termijn. Deze ondersteuning heeft in het bijzonder betrekking op:. bescherming en verbetering van leef- en werkomstandigheden; behoud van een gezond milieu;gezondheidszorg en voeding;. de mogelijkheden en de gevolgen van de toepassingen van nieuwe technologieën, het gebruik van grondstoffen en energie, aspecten van de Nederlandse infrastructuur, e.d.;. de Nederlandse defensie. Artikel 5 beschrijft in formele bewoordingen de manier waarop de organisatie het algemeen belang en de verschillende deelbelangen kan dienen. Hieruit trekt de organisatie TNO de volgende conclusies. TNO is een organisatie die is gericht op: - de bevordering van vernieuwingen in Nederland op een aantal gebieden; - het oplossen van problemen ten behoeve van opdrachtgevers en su bsidieverschaff ers. Belangrijke middelen tot het bereiken van deze doelen zijn: het verlenen van diensten aan de doelgroepen van TNO; - het overdragen van kennis aan de doelgroepen. Deze kennisoverdracht kan op individuele, exclusieve, basis plaatsvinden of op collectieve basis. De kennis wordt verkregen door eigen onderzoek, door samenwerking met anderen, door het volgen van de ontwikkelingen van kennis in de wereld, door kennisruil en door kennishandel. 5

6 Belangrijke karâkeristieken van de organisatie zijn daarbij: - het vermogen tot een zeer brede, multidisciplinaire aanpak van problemen; - de behoefte aan de instroom van zeer veel kennis van buiten de organisatie; - het feit dat de organisatie in het algemeen de kennis niet zelf toepast. Toepassing vindt veelal binnen de doelgroepen van TNO plaats. Deze karakteristieken komen tot uiting in de wijze waarop de organisatie opereert. De eerste karakteristiek werkt door in de wijze waarop TNO georganisêerd is en in het personeelsbeleid. De aanwezige kennis van vele disciplines dient flexibel te kunnen worden gebundeld. De tweede karakteristiek betekent, dat TNO een duidelijk beleid heeft ten aanzien van anderen die kennis genereren, met name ten aanzien van het wetenschappelijk onderwijs en andere grotê onderzoekinstituten. Daarnaast is deze karakteristiek mede bepalend voor het te voeren personeelsbeleid. De derde karakeristiek komt tot uiting in de marktgerichtheid en de kennisoverdracht van TNO. Deze aspecten worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.

7 De omgeving van TNO Algemene aspecten De wetenschappelijke component in de Nederlandse samenleving neemt sterk in belang toe. De verwachting is, dat de belangstelling voor deze component ook op een hoger beleidsniveau zal groeien. Wetenschappelijk en technologische ontwikkelingen zullen zowel de publieke als de particuliere sector diepgaand beïnvloeden. De discussie en de besluitvorming over steeds complexer wordende maatschappelijke vraagstukken zullen in veel gevallen mede gebaseerd moeten zijn op kennis vanuit wetenschap en techniek. De industriële produktie in brede zin, landbouw en visserij en de dienstensector, zijn de drie pijlers waarop onze economie rust. De vernieuwingen in de industriële produktie en de gevolgen daarvan voor werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en organisatie zullen leiden tot een maatschappelijke problematiek, waarbij voor de oplossing wetenschappelijk onderzoek niet gemist zal kunnen worden. De invloed van biowetenschappen en technologie op de voedselproduktie en van technologie op de gehele dienstverlenende sector, waaronder transport en logistiek, zal sterk toenemen. Daarnaast zullen we te maken krijgen met vraagstukken als de toekomstige energiehuishouding en de gevolgen hiervan voor het milieu en de industriële ontwikkeling en met de veroudering van de Nederlandse bevolking en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg. Politieke aandacht voor de grote lijnen in wetenschaps- en technologieontwikkelingen is gezien het voorgaande essentieel. Terecht stelde de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) dienaangaande in zijn jaaradvies 1984: 'De teruggang in financiële middelen en de veroudering van het onderzoekpotentieel is mede een uitdrukking van het feit dat in de landspolitiek nog steeds onvoldoende aandacht aan wetenschappelijk onderzoek en technologie wordt besteed'. TNO stelt zich daarom mede tot doel overheid en parlement via zijn communicatiebeleid voldoende inzicht te geven in zijn gerichtheid op meer algemeen maatschappelijke doelstellingen. De overheid De volgende aspecten van de relatie tussen overheid en TNO zijn in het bijzonder van belang. 1. De overheid is belanghebbende bij onderzoek met een meer algemeen maatschappelijke doelstelling. Veel van dit onderzoek wordt gefinancierd uit de doelsubsidies van de verschillende departementen. TNO zal ertoe bijdragen dat de overheid tot een meer geïntegreerd onderzoekbeleid kan komen door: - zelf samenhangende en goed onderbouwde programma's ten laste van doelsubsidie aan te bieden, met voldoende aandacht voor middellange- en lange-termijn aspecten ;

8 ln het onderzoekveld van Nederland is er een voortdurende interactie tussen de vele betrokkenen. Dit (sterk vereenvou d ig de) schema geeft aan welke groepen in het veld elkaar beinvloeden, onde rsteu ne n, sti mu Ie ren e n soms ook beconcurreren. Enkele geschatte bedragen (in guldens) voor de verdeling van de financiële middelen voor onderzoek in 1 985: universiteiten en hogescholen: miljoen - speu rwerkinstellingen: miljoen TNO: miljoen bedrijven: miljoen - internationale organisaties en buitenland: m ljoen. De zelfstandige positie van TNO biedt de organisatie de mogelijkheid op doelmatige wijze opdrachten te verwerven en uit te voeren, kennis te ontwikkelen en uitte dragen enverderde markten van dienst te zijn met een stroom van informatie. Universiteiten en hogescholen Speurwerkinstellingen lnternationale organisaties en buitenland Onderzoekers van TNO en studenten van TH's en universiteiten werken regelmatig in projecten samen. Voor TNO biedt dat het voordeel dat de onderzoekers op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hetfunderend onderzoek, de studenten leren hoe het in de praktijk toegaat.

9 - het overleg met de overheid over de hoofdlijnen van doelsubsidieprogramma's te stimuleren op hoog ambtelijk niveau o.a. door middel van de TNO-beleidscommissies (zie blz. 41 ); - de samenwerking, coördinatie en taakafbakening met andere onderzoekinstellingen sterk te bevorderen. Sterke punten en specifieke deskundigheden bij andere instellingen zullen daarbij gevolgen kunnen hebben voor het TNO-programma. ln het hoofdstuk'het werk van TNO' (pag. 15) wordt aangegeven welke richtingen TNO uitgaat ten aanzien van onderzoek van een meer algemeen maatschappelijk belang. Omdat de overheid bij dit type onderzoek lang niet altijd voldoende deskundigheid in huis heeft, zal zij ernaar streven de direct belanghebbenden bij dit onderzoek te betrekken. Rechtstreekse en goede contacten van TNO met deze achterban zijn daarom noodzakelijk. Ten aanzien van de subsidieverstrekking is het van belang, dat de overheid gekozen heeft voor de financiering van onderzoek van algemeen maatschappelijk belang in de verschillende deelgebieden en voor de financiering van exploratief onderzoek. TNO gaat ervan uit dat, na de kortingen op basis- en doelsubsidies van de afgelopen jaren, een stabiele situatie is bereikt (zie ook'financiële grondslag' pag. 42). 2. Naast het belang van de overheid in het algemeen zijn er onderdelen van de overheid met een eigen, specifieke behoefte aan onderzoek en de resultaten daarvan (Rijkswaterstaat, VROM, L&V, Defensie). Op de gerelateerde gebieden heeft de overheid in het algemeen eigen deskundigheid beschikbaar en het betreffende onderzoek zal veelal in de vorm van opdrachten worden uitgevoerd. De betekenis van de overheid als opdrachtgever over een periode van tien jaar is in kwantitatieve zin nauwelijks aan te geven. Voor de komende vier jaar zijn de prognoses aangegeven in het meerjarenonderzoekplan van TNO. Wel verwacht TNO van de overheid, dat het opdrachtenbeleid geplaatst zal worden in het kader van een lange-termijnbeleid, dat mede beoogt hoogwaardige en beproefde onderzoekcapaciteit in ons land in stand te houden. Het verstrekken van opdrachten door de overheid aan instituten in binnen- en buitenland, louter op basis van opportun te tsoverwegingen, is op termijn ook schadelijk voor de overheid zelf ; systematische kennisopbouw op een aantal, voor Nederland belangrijke, gebieden kan daardoor geschaad worden. 3. De nieuwe wet beoogt TNO een afstandelijke relatie met de overheid te geven, hetgeen TNO zeer waardeert. De ruimte die de centrale overheid TNO hiermee geeft bij de beleidsvorming is noodzakelijk, omdat alleen de organisatie zelf kan komen tot optimale onderlinge afstemming van beleidselementen op programmatisch, sociaal, financieel, commercieel en organisatorisch gebied. De onderscheidene departementen missen daartoe nu eenmaal het overzicht. Deze afstand is ook noodzakelijk i.v.m. de dienstverlening aan anderen, waarbij objectiviteit, neutraliteit en geheimhouding noodzakelijk zijn.

10 De plaats van TNO in de Nederlandse onderzoekstructuur U n ive rsiteite n en hogesch ol en TNO ontving in % (lvlf 260) van de aan onderzoek bestede overheidsmiddelen. De onderzoekcapaciteit van TNO (M/ 550) bedroeg in dat jaar 6,7"/o van de totale capaciteit in Nederland. Daarmee is TNO in Nederland de grootste afzonderlijke onderzoekinstelling. TNO heeft de taak kennis over te dragen. Naast het zelf verrichten van toegepast natuurwetenschappelilk onderzoek in verband met een aantal deelbelangen, vereist dit ook het bemiddelen bij het toegankelijk maken van door anderen verworven kennis. Van de GTI's verschilt TNO voornamelijk in de breedte van de markt die bediend kan worden. Dit is een gevolg van de brede doelstellingen, die hebben geleid tot een grote schakering van disciplines. Ook is de omvang van de TNO-inspanning veel groter. Het universitaire onderzoek heeft, ten opzichte van TNO, als belangrijke aspecten de relatie met de opleiding en het meer fundamentele karakter van het onderzoek. Hoewel ook hier multidisciplinair onderzoek niet gemist kan worden, is het van essentieel belang dat op het gebied van de wetenschappelijke disciplines voldoende diepgang aanwezig blijft. De laboratoria van het bedrijfsleven en de nutsinstellingen doen in hoofdzaak onderzoek voor hun eigen bedrijf of achterban en worden ook grotendeels vanuit die bronnen gefinancierd. Voor TNO staan twee zaken centraal in de relatie met het hoger onderwijs: - Er is behoefte aan goed opgeleide onderzoekers en ontwerpers. Goed opgeleid wil zeggen: met wetenschappelijke diepgang, naast aandacht voor markt- en toepassingsaspecten; - Er is een grote behoefte aan funderend onderzoek van uitstekend ntveau. Voor de toekomst van TNO zijn deze aspecten zeer wezenlijk. Het is voor TNO daarom een strategische doelstelling, ertoe bij te dragen dat een effectief universitair onderzoekbestel in Nederland gehandhaafd blijft. Daarom is TNO van plan op een systematische wijze de samenwerking met het wetenschappelijk onderwijs en het HBO uit te breiden. 10 Daartoe wordt gedacht aan: het gezamenlijk uitvoeren van programma's; - het te werk stellen van studenten bij TNO; het financieren van voor TNO interessante promotieplaatsen; - het toeleveren van buitengewone of bijzondere hoogleraren en het stichten van bijzondere leerstoelen; - het ter beschikking stellen van onderzoekfaciliteiten; - het uitbreiden van geformaliseerde samenwerkingsverbanden. TNO is echter niet bereid, noch in staat tot een structurele medef inanciering van de tweede{ase onderzoekopleiding. Bovendien acht TNO het ongewenst als de financiering van het tweede-faseonderzoek grotendeels door contractonderzoek moet

11 plaatsvinden. Een dergelijke ontwikkeling is een bedreiging voor kwaliteit en continuiteit van het funderende onderzoek, waarop het toegepaste onderzoek van TNO steunt. De primaire doelstelling van het tweede-faseonderwijs moet zijn het afleveren van zeer goede onderzoekers of ontwerpers en het uitvoeren van funderend onderzoekvan hoog niveau. Samenwerking tussen TNO en het wetenschappelijk onderwijs op basis van complementaire deskundigheid vindt reeds!aren plaats. Enkele voorbeelden van de vele relaties zijn: de HGO en universitaire klinieken; - de TPD en de Afdeling der Technische Natuurkunde van de TH-Delft en de TH-Eindhoven; - het IBBC en de Afdeling der Civiele Techniek van de TH-Delft, naast vele andere. De relaties met het HBO zullen eveneens worden getntensiveerd. TNO kent zijn toekomstige behoefte aan onderzoekers in een aantal belangrijke werkgebieden en is op basis daarvan voornemens met de in aanmerking komende TH's en universiteiten tot gezamenlijke (deel)strategieën te komen. Andere grote Nederlandse on derzoe ki n stel I i n g e n, bed rijf sl abo rato ri a e n advi es-/ ingenieursbureaus Nederland kent naast TNO een aantal onderzoekorganisaties, die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de overheid. Het betreft: a. 'funding' organisaties, voornamelijk gericht op het wetenschappelijk funderend onderzoek (ZWO, FOM, STW, etc.); b. organisaties voor programma-beheer (PEO, CMO); c. uitvoerende instituten (GTl's, RIVM, landbouw-instellingen). TNO acht het van groot belang dat gestreefd wordt naar aansluiting tussen het funderend onderzoek en het op toepassing gerichte onderzoek. Met instellingen als ZWO en STW streeft TNO een continuering na van de huidige goede relaties. De behoefte van TNO aan bepaalde aspecten van het funderend onderzoek zullen daarbij meer expliciet dan thans het geval is, kenbaar worden gemaakt. Ten aanzien van de uitvoerende instituten, waaronder de GTI's, is TNO van mening dat een gezamenlijke onderzoekplanning op termijn effectiever is dan de zich nu ontwikkelende sub-optimalisatie. ln een dergelijke aanpak zou allereerst gestreefd moeten worden naar afstemming per hoofdaandachtsgebied en naar op elkaar afgestemde jaarlijkse werkplannen, resulterend in een proces van 'naar elkaar tpe groeien'. Voorwaarden voor een dergelijke aanpak zijn financiële regimes, die onderling niet teveel verschillen en gelijke eisen aan de'performance'. Bij het slagen van een dergelijk gezamenlijk programmabeleid en de daaruit voortvloeiende versterkte coördinatie zal ook de behoefte aan afzonderlijke organisaties ten behoeve van programmabeheer kleiner kunnen worden.de sectorraden kunnen een belangrijke functie hebben bij het overleg over de hoofdlijnen van gewenste programma's (platformf unctie). 11

12 Ontwerpen en produceren kunnen in veel bedrijven worden gei'ntegreerd. TNO advíseert bij het op maat maken van CADICAM systemen: computer aid ed design, computer aided manufacturing. De belangen van landbouw en milieu behoeven niet haaks op elkaar te staan. TNO kan via de integratie van on d e rzoe k v an u it ve rsc h i I le n d e vakgebieden voor de informatie zorgen waarmee een doelmatig en milieuvriendelijk beheer tot stand kan worden gebracht. 12

13 Ten aanzien van instituten als RIVM streeft TNO in bilateraal overleg naar programmatische afstemming op langere termijn op de gebieden milieu en gezondheidszorg.tno gaat ervan uit, dat de overheid alleen dat onderzoek in eigen beheer laat verrichten, dat typisch gebaseerd is op de primaire doelstellingen van de overheidsinstituten en dat daarbij rekening wordt gehouden met wat elders (o.a. bij TNO) gebeurt en aanwezig is. ln de sector voeding en voedingsmiddelen vindt de noodzakelijke taakafbakening met landbouwinstituten (DLO), de Landbouw- Hogeschool en de veterinaire faculteit (RU-Utrecht) plaats door middel van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO). Naast de grotendeels van overheidswege gefinancierde onderzoekinstellingbn kent Nederland een aantal laboratoria van bedrijven en multinationals. Voor de toekomst is het contact met deze bedrijven voor TNO van groot belang om op de hoogte te blijven van strategische mogelijkheden die bedrijven als toepasbaar in de toekomst zien. lnformatieuitwisseling vindt o.a. plaats via de adviesraden van de instituten en de programma-adviesraden van de hoofdgroepen, waarin vele functionarissen uit deze bedrijven zitting hebben. Daarnaast zijn deze bedrijven potentiële opdrachtgevers voor specialistische activiteiten van TNO. Het streven van TNO is erop gericht de contacten met bedrijven in de toekomst uit te breiden. De Raad van Bestuur onderhoudt hiertoe contacten met een aantal bedrijven die werkzaam zijn in sectoren die een duidelijke relatie vertonen met de prioriteitsgebieden van TNO. Dit overleg zal periodiek gevoerd worden om tot strategische programma-afstemming en samenwerking te komen. Een van de uitvoeringsmodaliteiten is een middellangetermijn-tnoonderzoekprogramma, dat uit doelsubsidie wordt gefinancierd. Met de kleinere bedrijven zullen de contacten ovei dit onderzoekprogramma vooral lopen via de branche-verenigingen en de adviesraden van de instituten. Daarnaast zullen ten behoeve van de meerjarenprogrammering van TNO kleine en middelgrote ondernemingen individueel benaderd worden. Meer in het bijzonder betreft deze benadering die bedrijven die in de diverse branches voorop lopen bij het introduceren van technologische vernieuwingen, vanwege de belangrijke voorbeeldwerking van deze bedrijven. Ten behoeve van de advisering aan het bedrijfsleven en de overheid bestaat in Nederland een groot aantal commerciële advies- en ingenieursbureaus. De strategie van TNO is erop gericht om samenwerking met deze commerciële adviesbureaus tot stand te brengen, waarbij TNO optreedt als adviseur van de adviseurs. Enerzijds vertegenwoordigt de advieswereld een sector met mogelijk toenemende werkgelegenheid, anderzijds is het belang van samenwerking, dat verspreiding van TNO-kennis via de advieswereld wordt bevorderd.

14 14 Bij deze strategie dient echter voldoende aandacht te worden besteed aan het feit dat het - vanuit het onderzoek gezien - noodzakelijk blijft contact te houden met de eindgebruiker. De ervaring die daarbij wordt opgedaan, is voor TNO van essentieel belang voor de besluitvorming over en de uitvoering van toekomstige onderzoekprogramma's. De marktgerichtheid van TNO kan niet uitsluitend worden afgemeten aan aantallen bedrijfsopdrachten of inkomsten, verkregen uit opdrachten. TNO is van mening (zie ook het hoofdstuk'de marketing van TNO' pag. 31) dat een dergelijke maatstaf voor het begrip marktgerichtheid eenzijdig is en te zeer leidt tot ad hoc kortetermijnactiviteiten, concurrentie met de bestaande adviesbureaus en afkalving van het op de toekomst gerichte onderzoek. Criteria zoals de kwaliteit van het vernieuwende onderzoek, de kwaliteit van de opdrachten en de effecten van het uitgevoerde onderzoek voor de opdrachtgever zijn evenzeer van belang. TNO zal voortgaan zoveel als mogelijk is de samenwerking met de advies- en ingenieursbureaus na te streven, een samenwerking die in een aantal gebieden inmiddels succesvol loopt (bouw, innovatieadvisering). De dienstverlening van TNO en van deze bureaus zal veelal complementair zijn, waardoor de samenwerking voor beide partijen interessant is (zie blz. 33).

15 Het werk van TNO Algemeen TNO verleent diensten op basis van kennis. Daarnaast genereert TNO zelf nieuwe kennis. Hoe belangrijk de dienstverlening op basis van kennis is bij TNO, kan afgeleid worden uit het feit dat buiten de sectoren gezondheid en defensie deze dienstverlening meer dan de helft van de activiteiten omvat. Het zelf genereren van kennis heeft voor TNO zin: - als de kennis een exclusief karakter moet hebben ten behoeve van toepassers; - als onvoldoende kennis aanwezig is om belangrijke, actuele of toekomstige maatschappelijke problemen aan te pakken en deze kennis ook niet op kortere termijn door anderen gegenereerd zallkan worden; - als middel om deel te hebben aan nationale en internationale kenniscircuits; dit kan niet zonder zelf op een aantal gebieden aan het front van de wetenschap te werken; - als factor die noodzakelijk is om zeer goede onderzoekers aan te kunnen trekken. Het is van groot belang dat er in de aandachtsgebieden van TNO, afhankelijk van doelgroepen en stand van wetenschap en techniek, een balans bestaat tussen het onderzoek waarvan de resultaten op korte, respectievelijk langere termijn tot nuttige toepassingen leiden. Ten behoeve van het onderscheid tussen de verschillende typen onderzoek wordt de volgende terminologie gebruikt: 1. Funderend onderzoek ('basic research'). Dit is veelal onderzoek naar verschijnselen, waarvan noch de resultaten, noch de tijd die nodig is om het vereiste inzicht te bereiken, te voorspellen vallen. TNO verricht dit type onderzoek, indien de kennis niet beschikbaar is in het wetenschappelijk circuit, denkbare toepassingen van groot potentieel belang zijn en de kwaliteit van de onderzoekers in het betrokken gebied hoog is. 2. Verkennend onderzoek (explorerend onderzoek, toepassingen genererend onderzoek,'exploratory research','strategic research'). Dit onderzoek bouwt voort op resultaten uit het funderende onderzoek en tracht deze resultaten te richten op praktische toepassingen. De looptijd is in de orde van vijf jaar, soms korter, vaak aanzienlijk langer. Het onderzoek kan geprogrammeerd worden in de tijd (d.w.z. inzet van personeel en middelen in de tijd, met een fasering, kan periodiek worden vastgesteld; de resultaten kunnen uiteraard niet worden geprogrammeerd). 3. Toegepast onderzoek (' applied' of 'tactical research'). Dit onderzoek leldt tot het ontwerpen of verbeteren van produkten, produktieprocessen of diensten, op basis van de uit het verkennend onderzoek verkregen kennis, waarvan de praktische toepasbaarheid hoog wordt geacht of reeds in andere toepassingsgebieden is gebleken. De schaal kan groter zijn dan bij explorerend onderzoek, de looptijd is in de orde van drie jaar. 15

16 Een belang rijke dienstverlening van TNO aan het bedríjfsleven is de hulp bij produktontwikkeling. De nieuwe densitometer controleert tijdens het drukproces. De drukker kan garant staan voor de hoogst mogelijke kwaliteit van z'n kleurendrukwerk. Het kunststofvliegwiel werd door TNO ontwikkeld om energie op eenvoudige wijze te kunnen o p s I aan. Ve rs c h e i d e n e foepasslngen zijn mogelijk. 16

17 4. Ontwikkelingswerk ('development'). De resultaten van onderzoek worden (produkten, processen) geschikt gemaakt voor (grootschalige) praktijktoepassingen. De looptijd kan in de orde van twee jaar liggen (aanzienlijk langer komt voor), de schaal kan groot zijn ('pilot-plant'), de kosten hoog. TNO zal dit type werk vaak samen met de opdrachtgever doen. 5. Dienstverlening en ondersteuning. Voor deze activiteiten heeft TNO (vrijwel) alle kennis en outillage in huis;ze vergen geen of slechts weinig onderzoekinspanning. De grenzen tussen de genoemde soofien onderzoek zijn zelden scherp te trekken. Niettemin zal, als nieuw element in de planning, een analyse gemaakt worden van de werkzaamheden in de aandachtsgebieden. Deze analyse zal betrekking hebben op: de kwaliteit van het onderzoek; - de huidige marktverhoudingen in het betrokken aandachtsgebied; - de TNO-verwachting ten aanzien van de behoeften op middellange en lange termijn; - kwaliteit en omvang van de opdrachtenportefeuille; - het werk van anderen in het aandachtsgebied. ln verband hiermee zullen de hoofdgroepen voodaan hun funderend (1) en verkennend (2) onderzoek, gericht op vernieuwingen in de wat verdere toekomst in afzonderlijke meerjarenprogramma's gaan formuleren. Deze programma's zijn uiteraard van interne en strikt verlrouwelijke aard. Kwaliteit en omvang van het verkennend onderzoek zullen dus extra aandacht krijgen. Deze extra aandacht is ook nodig voor het vermogen van TNO tot het uitvoeren van ontwikkelingswerk (4). Ontwikkelingswerk dient in zeer nauw contact met de markt te worden uitgevoerd, in het algemeen zonder tussenkomst van intermediaire organisaties. ln sectoren waar sprake is van structurele problemen of zwaken kan een intermediaire organisatie echter nuttig zijn. Het is wenselijk dat de overheid daarbij zoveel mogelijk bestaande, parliculiere ingenieursbureaus inschakelt. Ontwikkelingen in de hoofdaandachtsgebieden De ontwikkelingen op langere termijn in de verschillende hoofdaandachtsgebieden van TNO zijn nauwelijks voorspelbaar. Vast staat wel dat de kennis in de biowetenschappen zeer sterk zal toenemen en dat toepassing van geheel nieuwe materialen, van informatica en van nieuwe telecommunicatietechnologie de samenleving de komende decennia zeer belangrijk zal veranderen. Deze ontwikkelingen zullen hun invloed doen gelden in alle hoofdaandachtsgebieden van TNO. Gewezen wordt op de zeer verschillende situaties in de hoofdaandachtsgebieden voor wat betreft de financiering uit de subsidies en opdrachten. 17

18 Hoofdaandachtsgebied opdr. (%) subs. (%) lndustriële technologie Energie Milieu \ioedins dezondheid Defensie Bouwen infrastructuur TNO als geheel (bron:mltp-tno 1985) De gebieden gezondheid en defensie worden, om voor de hand liggende redenen, in belangrijker mate met subsidie gefinancierd dan de andere gebieden. ln de navolgende paragrafen worden zeer korl de ontwikkelingen per hoofdaandachtsgebied geschetst, zoals TNO die verwacht of noodzakelijk acht voor de komende 5 à 10 jaar. Daar waar gesproken wordt over groei of krimp in bepaalde werkgebieden van TNO dient bedacht te worden dat: - TNO naar een vergroting van de output streeft, mede door een vergroting van de interne flexibiliteit (zieblz.42); - de omvang van de inspanningen in overwegende mate bepaald zal worden door de vraag naar diensten. Voor een evenwichtige benadering van het onderzoek in de verschillende aandachtsgebieden van TNO is een versterking in Nederland van het funderend onderzoek in geselecteerde gebieden noof,zakelijk. Deze versterking dient in de eerste plaats buiten TNO plaats te vinden. TNO stelt zich tot doel het funderend en verkennend onderzoek binnen de organisatie selectief te laten groeien (zie blz. 1 S e.v.). Samengevat zijn de conclusies per hoofdaandachtsgebied als volgt. lndustriële technologie ln Nederland is een herindustrialisatie gaande, onder invloed van dwingende economische factoren, die de komende tien jaar nog belangrijk in omvang zal toenemen. Onder herindustrialisatie wordt hier verstaan het proces van structurele verandering van de industrie, dat moet leiden tot een hogere toegevoegde waarde, tot meer kennis-intensieve sectoren en produktgroepen en naar het scheppen van belangrijke, op nieuwe technologie gebaseerde economische activiteiten, waarmee nieuwe markten worden bediend. Ven racht wordt dat in dezelfde periode een aantal nieuwe technologieën tot r jpheid zal komen (zoals CAD/CAM, automatisering, biotechnologie, telecommunicatie, gebruik van nieuwe materialen), die bestaande werkwijzen ingrijpend zullen beïnvloeden. Deze technologieën zullen hun toepassing vinden in vele sectoren en in belangrijke mate branche-overschrijdend zijn. 18 ln dit verband is een aantal kenmerken van de Nederlandse

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken Met de blik naar buiten effectief samenwerken C11367 2e 07/03/96 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Informatie en Documentatie Postbus 20906 2500 EX Den Haag Tel. 070-3518004 / Fax. 070-3518003 Cvib}

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Sociaal en cultureel rapport 1974

Sociaal en cultureel rapport 1974 bron. Sociaal en Cultureel Planbureau, Staatsuitgeverij, Den Haag 1975 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_soc002soci01_01/colofon.htm 2008 dbnl 7 Voorwoord Wie zich verdiept in het beleid

Nadere informatie

Investeren in Dynamiek

Investeren in Dynamiek Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 1 uitgave: maart 2006 Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 1 Inhoudsopgave 6 6 Investeren in dynamiek Samenvatting

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Achtergrond... 3 1.3 Doelstelling... 6 1.4 Afbakening... 6 1.5 Vraagstelling... 7 1.6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Drs. L.M.L.H.A. Hermans Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Ons kenmerk AWT/302 OR 990390 /421 Onderwerp HBO en kenniscirculatie Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta

Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta April 2000 Concurreren met ICT-Competenties 1 De revolutionaire ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie Technologiebeleid in verkeer en vervoer Samen werken aan innovatie Inhoudsopgave 1 2. 3. 4. 5. 6. Samenvatting Inleiding 1.1 Technologie is van vitaal belang 1.2 Technologie in verkeer en vervoer: problemen

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Sturen op infrastructuren een investeringsopdracht Sturen op infrastructuren De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Wijzer Kijken Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media Anne Lize van der Stoel (voorzitter) Nico

Nadere informatie