Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg"

Transcriptie

1 College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus GB Utrecht T (030) F (030) E I Monitoring gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg Uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 5 juli 2004 rapportnummer 571 ISBN

2

3 College bouw ziekenhuisvoorzieningen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG Postbus GB Utrecht T (030) F (030) E I Datum 1 september 2004 Kenmerk Ps Uw brief van Afdeling Economie Uw kenmerk Betreft Gebouwkwaliteit in de Geestelijke gezondheidszorg Bijgaand treft u aan het rapport Gebouwkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Dit rapport is de weergave van de onderzoeksbevindingen naar de kwaliteit van de verblijfsvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen heeft in overleg met GGZ Nederland onderzoek gedaan naar de functionele kwaliteit van gebouwen waar in totaal cliënten verblijven. Voor het onderzoek zijn alle verblijfsgebouwen, met uitzondering van de woningen van algemene psychiatrische instellingen op kleine locaties, ter plaatse geïnspecteerd. Uit de psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen is een steekproef van 10 gebouwen getrokken. Methode Van de verblijfsgebouwen is zowel de functionele kwaliteit als de bouwtechnische kwaliteit onderzocht. Het accent ligt vooral op de functionele kwaliteit. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zijn de opvattingen over de zorgverlening en daarmee de bouwkundige invulling in de loop der tijd veranderd. Hierdoor verloopt de functionele veroudering van verblijfsgebouwen sneller dan de bouwtechnische veroudering. De belevingsaspecten van een gebouw zijn buiten beschouwing gebleven, omdat deze (nog) niet objectiveerbaar zijn. De functionele kwaliteit van gebouwen is bepaald door ten eerste objectief meetbare items zoals de oppervlakte van zit-/slaapkamers, de omvang van de groepen, de aanwezigheid van sanitair en dergelijke vast te stellen. De mate waarin deze voldoen aan de (basis)kwaliteitseisen voor bestaande bouw en de (basis)kwaliteitseisen voor nieuwbouw die zijn vastgelegd in het referentiekader voor bestaande bouw en de bouwmaatstaven voor de nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen is bepalend voor de gebouwscore. De (basis)kwaliteitseisen voor bestaande bouw vormen de ondergrens voor de functionele kwaliteit.

4 Resultaten Zoals bekend, is er de afgelopen jaren al veel bereikt waar het gaat om verbetering en modernisering van de huisvesting binnen de sector en deconcentratie van instellingen. Dit neemt niet weg dat uit het onderzoek naar voren komt dat er nog het nodige moet gebeuren. Zo voldoet 30% van de verblijfsgebouwen in de intramurale gezondheidszorg niet aan de minimale functionele kwaliteitseisen die hedentendage aan een gebouw worden gesteld. Circa cliënten hebben te maken met huisvesting die op een aantal punten niet aan de basiskwaliteitseisen voldoet. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten die op te kleine kamers verblijven. Ook verblijven zo n mensen nog met twee of meer medecliënten op een kamer, wat de zorgverlening in het algemeen niet ten goede komt. Daarnaast heeft één op de drie cliënten te maken met sanitair dat in onvoldoende mate aanwezig is en verblijft eveneens één op de drie cliënten op een afdeling met meer dan 14 medecliënten. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de separeervoorzieningen niet aan alle (nieuwbouw)eisen voldoen. Gemiddeld voldoen de separeervoorzieningen aan zo n 70% van de eisen. Vervolg Het rapport beperkt zich met opzet tot de fact finding en spreekt zich niet uit over de beleidsmatige consequenties. Dit neemt niet weg dat de resultaten van dit onderzoek vragen om een vervolg. Het Bouwcollege stelt voor twee punten te agenderen voor nadere uitwerking. Het eerste betreft de instellingen die slecht scoren. Wij stellen u voor om instellingen met veel gebouwen (en cliënten) in de categorieën rood (= ruim onvoldoende) en oranje (= beperkt onvoldoende), samen met GGZ Nederland nader te analyseren. Dat kan leiden tot overleg met de betrokken instellingen of tot een bezoek ter plaatse, bijvoorbeeld met behulp van onze aanjagers. Ook de separeervoorzieningen zullen, waar nodig, in de analyse worden betrokken. Deze benadering moet leiden tot een op de instelling toegespitst plan van aanpak. Het is onze ambitie om bij het volgende onderzoek in de GGZ, naar wij aannemen over vijf jaar, duidelijk aantoonbare verbeteringen te hebben bereikt, en zo mogelijk alle rode en oranje scores te hebben weggewerkt. Ten tweede is het van groot belang dat de kostengevolgen van de resultaten van dit onderzoek nader in kaart worden gebracht. Aan het eind van dit jaar zal het Bouwcollege een bouwbehoefte-rapport uitbrengen voor de geestelijke gezondheidszorg. Met de onderzoeksresultaten kan een meer nauwkeurige raming worden gemaakt van de financiële middelen die nodig zijn om de huisvesting binnen de sector op een kwalitatief verantwoord niveau te brengen. Hoogachtend, de algemeen secretaris, de voorzitter, mr. T. Vroon drs. R.L.J.M. Scheerder

5 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 1. Inleiding Algemeen Afbakening en doelstellingen onderzoek Beleidsmatige context 6 2. Beschrijving van het onderzoek Onderzoeksfasen Kwaliteitsbewaking 8 3. Beoordelingssystematiek Systematiek beoordeling functionele kwaliteit Systematiek beoordeling bouwtechnische kwaliteit Kenmerken van de sector Instellingen en cliënten in het onderzoek Typering cliënten Typering van locaties en gebouwen Functionele kwaliteit van verblijfsgebouwen Gemiddelde gebouwscore Zit-/slaapkamer Groepsgrootte Sanitair Gemeenschappelijke ruimten Toegankelijkheid Veiligheid Separeer- en afzonderingskamers Separeervoorzieningen Afzonderingskamers Geschiktheid voor minder validen Bouwtechnische kwaliteit van verblijfsgebouwen 46

6 BIJLAGEN 48 Bijlage I: Samenstelling begeleidingscommissie 49 Bijlage II: Onderzoeksfasen 50 Bijlage III: Deelnemende instellingen pilotonderzoek 53 Bijlage IV: Gehanteerde grenswaarden in de beoordelingssystematiek 54 Bijlage V: Koppeling doelgroepen en cliëntencategorieën 64 Bijlage VI: Resultaten steekproef PAAZ/PUK en 65 Bijlage VII: Overzicht scores van instellingen 76 Bijlage VIII: Overzicht van gebruikte afkortingen 79 VI

7 SAMENVATTING Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen doet jaarlijks onderzoek naar de huisvestingssituatie in een sector van de intramurale gezondheidszorg. Deze activiteit komt voort uit de missie en de wettelijk taak van het Bouwcollege. In 2003 heeft het Bouwcollege het onderzoek naar de gebouwkwaliteit ( monitoring ) in de gehandicaptenzorg afgerond 1. Tevens is in 2003 het monitoringonderzoek in de GGZ gestart met een voorstudie (een quick scan ) naar de functionele kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2. Dit onderzoek was beperkt van opzet. In het voorliggende onderzoek wordt dieper op de huisvestingssituatie ingegaan en zijn gebouwen ter plaatse geïnspecteerd. Met de resultaten van de inventarisatie krijgen zowel de instellingen als het Bouwcollege een objectief beeld van de kwaliteit van de gebouwen. Doordat elke sector eens in de 4 jaar tegen het licht wordt gehouden, zijn zowel op macro- als op instellingsniveau ontwikkelingen in de tijd te volgen. Mede op verzoek van GGZ-Nederland worden de gegevens van de instellingen openbaar gemaakt. In bijlage VII van dit rapport zijn de scores van de instellingen weergegeven. Methode In het voorliggende onderzoek heeft Bouwcollege in overleg met GGZ-Nederland onderzoek gedaan naar de functionele kwaliteit van gebouwen in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. Hier verblijven in totaal cliënten. Voor het onderzoek zijn alle verblijfsgebouwen, met uitzondering van de woningen van algemene psychiatrische instellingen op kleine locaties, ter plaatse geïnspecteerd. Uit de psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen is een steekproef van 10 gebouwen getrokken. Gebouwen waarvan de instellingen hebben aangegeven dat ze binnen twee jaar buiten gebruik worden gesteld, interim-huisvesting en gebouwen die gerenoveerd worden, zijn buiten beschouwing gebleven. Van de verblijfsgebouwen is zowel de functionele kwaliteit (woonkwaliteit) als de bouwtechnische kwaliteit onderzocht, echter het accent ligt vooral op de functionele kwaliteit. De reden hiervan is dat door maatschappelijke ontwikkelingen de opvattingen over de zorgverlening en daarmee de bouwkundige invulling in de loop der tijd zijn veranderd. Hierdoor verloopt de functionele veroudering van verblijfsgebouwen sneller dan de bouwtechnische. De belevingsaspecten van een gebouw zijn buiten beschouwing gebleven, omdat deze (nog) niet objectiveerbaar zijn. De functionele kwaliteit van gebouwen is bepaald door objectief meetbare items, zoals de oppervlakte van zit- /slaapkamers, omvang van de groepen, aanwezigheid van sanitair, vast te stellen cq. te meten. De mate waarin deze voldoen aan de (basis)kwaliteitseisen voor bestaande bouw en nieuwbouw zijn bepalend voor de gebouwscore. Deze (basis)kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het referentiekader voor bestaande bouw en de bouwmaatstaven voor de nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen die door het Bouwcollege zijn vastgesteld en door de Minister zijn goedgekeurd. De (basis)kwaliteitseisen voor bestaande bouw vormen de ondergrens voor de functionele kwaliteit. De verschillende items zijn gegroepeerd in vijf thema s die gewogen meetellen in een totaalscore. Het gaat [1] College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Monitoring gebouwkwaliteit in de gehandicaptenzorg, rapportnr. 555, Utrecht, september 2003 [2] College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Huisvestingssituatie in de GGZ; voorstudie monitoringonderzoek, rapportnr. 554, Utrecht, juli

8 om de zit-/slaapkamer, sanitair, omvang van de afdeling/groep, gemeenschappelijke ruimten en de toegankelijkheid van een gebouw. De verschillende thema s worden gewogen opgeteld tot een totaalscore. De zit- /slaapkamer telt met 45% het zwaarst mee, zodat de totaalscore hier het meeste verband mee houdt. Het gewicht van elk van de overige thema s is 15%, behalve voor toegankelijkheid die voor 10% de totaalscore bepaalt. Resultaten totaal Uit het onderzoek onder de GGZ-instellingen (excl. psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en psychiatrische afdelingen van universitaire klinieken (PUK), blijkt dat cliënten (55%) in gebouwen verblijven die tenminste aan de basiskwaliteitseisen voldoen. De huisvesting van cliënten (45%) voldoet niet aan alle basiskwaliteitseisen. Hiervan zijn cliënten (18%) ondergebracht in gebouwen die op vele aspecten niet voldoen. Uitgedrukt in gebouwen blijkt 70% van de gebouwen tenminste aan de eisen te voldoen. Voor dertig procent gaat dit niet op. 8% van de gebouwen komt op vele punten onder de eisen uit. Het verschil in verdeling tussen cliënten en gebouwen wordt veroorzaakt door het feit dat in de minder goed scorende gebouwen relatief veel cliënten zijn gehuisvest. De cliënten in de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn het best gehuisvest, terwijl in de verslavingszorg (incl. afdelingen voor verslavingszorg) de huisvestingssituatie beneden het gemiddelde voor Nederland ligt. De cliënten die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zijn gemiddeld beter gehuisvest dan de cliënten met een verblijfsduur van minder dan een jaar. Dat betekent niet dat de cliënten die langdurige zorg ontvangen altijd goed zijn gehuisvest. De kwaliteit van grote gebouwen (meer dan 50 cliënten) voor langdurig verblijf op de grote locaties, blijft bijvoorbeeld achter bij de gemiddelde kwaliteit. Zestig procent van deze gebouwen (circa cliënten) voldoet niet aan de basiskwaliteitseisen, tegenover de eerder genoemde 30% voor het gehele gebouwenbestand. Resultaten per thema In tabel I zijn de themascores weergegeven. Deze zijn uitgedrukt in het aantal cliënten dat in gebouwen verblijft. Zit-/slaapkamer De helft van de cliënten is gehuisvest in zit-/slaapkamers die niet (helemaal) voldoen aan de basiskwaliteitseisen. Uit de meetgegevens blijkt bijvoorbeeld dat 74% van de cliënten (14.000) over een eenpersoonskamer beschikt, wat positief bijdraagt aan de thema- Tabel I Themascores (in % cliënten) voldoet niet aan de basiskwaliteitseisen voldoet wel aan de basiskwaliteitseisen ( groen ) op vele aspecten ( rood ) op enkele aspecten ( oranje ) zit-/slaapkamer 30% 23% 47% groepsgrootte 31% 0% 69% sanitair 28% 7% 65% gemeenschappelijke ruimte 3% 52% 45% toegankelijkheid 23% 7% 70% totaal 18% 27% 55% Bron: Cbz 2

9 score. Veertig procent van deze kamers is echter te klein. Ook is 20% van de eenpersoonskamers te smal, wat de functionaliteit beperkt. Negentien procent van de cliënten deelt de kamer met één medecliënt. Deze kamers zijn vaak (80%) te klein. Zeven procent van de cliënten is met minstens twee medecliënten ondergebracht op een kamer. Deze kamers voldoen per definitie niet aan de basiskwaliteitseisen. Sanitair Vijfendertig procent van de cliënten moet het doen met sanitair (toilet, douche, badkamer) dat niet adequaat is. De score wordt vooral bepaald door het gebrek aan voldoende sanitair. Een derde deel van de cliënten beschikt over te weinig toiletten of badkamers. De oppervlakte van de badkamers is goed: zo n 80% voldoet aan de basiskwaliteitseisen. Groepsgrootte Eenendertig procent van de cliënten is ondergebracht in te grote groepen. Zij verblijven in groepen van meer dan 14 personen. Dat werd in het verleden toegestaan. Ruim 40% van de cliënten is ondergebracht in groepen van maximaal 10 cliënten, wat overeenkomt met de huidige eis. Gemeenschappelijke ruimte Gemeenschappelijke ruimten scoren het slechtst. Ruim vijftig procent van de cliënten heeft te maken met gemeenschappelijke ruimte die op één of meer punten niet voldoet. Uit de analyse blijkt dat de afwezigheid van een rookruimte en een multifunctionele ruimte vooral deze score bepalen.de totale oppervlakte aan gemeenschappelijke ruimten voldoet praktisch altijd aan de eisen voor bestaande bouw. Toegankelijkheid Een kwart van de cliënten heeft te maken met te smalle gangen, te smalle deuren en te hoge drempels. Vooral de deurbreedte en de gangbreedte beïnvloeden de score in negatieve zin. De toegankelijkheid is in vergelijking met de andere thema s overigens beter in gebouwen met veel verblijfscliënten dan in gebouwen (woningen) met weinig cliënten. Overige resultaten Bouwtechnische staat De bouwtechnische staat van de gebouwen is gemiddeld goed. Slechts 3% van de geïnspecteerde verblijfsgebouwen vertoont één of meer gebreken zoals aan kozijnen, daken of dragende gevel. Veiligheid Naast de genoemde punten zijn veiligheidsvoorzieningen onderzocht. Het gaat bijvoorbeeld om de lay out van de unit, vernielingsbestendigheid van de materialen en de technische voorzieningen. Het al of niet aanwezig zijn van bepaalde veiligheidsvoorzieningen is echter slechts één factor bij de veiligheidsbeleving van cliënten en personeel. Er wordt alleen inzicht geboden in de bouwkundige situatie en geen uitspraak gedaan of bepaalde veiligheidsvoorzieningen nodig zijn of dat het al of niet veilig is op een afdeling. Separeervoorzieningen De bouwkundige kwaliteit van de separeervoorzieningen is eveneens beschouwd. Hierbij zijn de kenmerken van de voorzieningen vergeleken met de in 2003 vastgestelde eisen die bij nieuwbouw aan de voorzieningen worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking op ligging, lay-out, technische aspecten en op het afwerkingsniveau en gelden voor verschillende niveaus: separeervoorziening, separeerunit en de separeerkamer. Uit de analyses blijkt dat separeervoorzieningen aan circa 70% van alle eisen voldoen. Het feit dat wordt getoetst aan nieuwbouweisen speelt hierbij een rol. Resultaten steekproef PAAZ/PUK en De cliënten in de onderzochte PAAZ/PUK en zijn minder goed gehuisvest dan in de GGZ-instellingen. Dit blijkt uit de scores op zit-/slaapkamer, groepsgrootte en het sanitair. Slechts 32% van de cliënten beschikt over een eenpersoonskamer. De meeste cliënten zijn dus ondergebracht op tweepersoonskamers (46%) en meerpersoonskamers (22%). De groepsgrootte is met gemiddeld 19 cliënten relatief groot en er is minder sanitair aanwezig. Op de thema s gemeenschappelijke ruimten en op toegankelijkheid scoren de PAAZ/PUK en beter dan de gebouwen in de GGZ-instellingen. 3

10 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het welbevinden van de cliënten woonachtig in intramurale instellingen, wordt voor een deel bepaald door de kwaliteit van de gebouwen. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) doet jaarlijks onderzoek naar de huisvestingssituatie in een sector van de intramurale gezondheidszorg. Vooralsnog richten deze onderzoeken zich op de functionele kwaliteit en blijft, hoewel niet onbelangrijk, de belevingswaarde (healing environment) buiten beschouwing. worden berekend die samenhangen met de geconstateerde kwaliteit. Dit gebeurt in het zogenaamde bouwbehoefte-onderzoek, dat na afronding van het voorliggende onderzoek ter hand wordt genomen. Zo is in april 2004 het bouwbehoefte-onderzoek voor de gehandicaptenzorg uitgebracht. Daarnaast kunnen de instellingen de resultaten van het onderzoek gebruiken bij het actualiseren van het langetermijn huisvestingsplan (LTHP). In 2003 heeft het Bouwcollege het onderzoek naar de gebouwkwaliteit (monitoring) in de gehandicaptenzorg afgerond 1. Tevens is in 2003 het monitoringonderzoek in de GGZ gestart met een voorstudie (een zogenaamde quick scan ) naar de woonkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2. Dit onderzoek was beperkt van opzet. In het voorliggende onderzoek wordt dieper op de huisvestingssituatie ingegaan en zijn gebouwen ter plaatse geïnspecteerd. Het onderzoek volgt uit de missie van het Bouwcollege. Het Bouwcollege weet zich op grond van zijn missie medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de gebouwen in de zorg. Het periodiek inventariseren van de kwaliteit van het gebouwenbestand in de intramurale gezondheidszorg is zelfs een wettelijke taak 3 van het Bouwcollege. Met de resultaten van de inventarisatie krijgen zowel de instellingen als het Bouwcollege een objectief beeld van de kwaliteit van de gebouwen en komt al snel naar voren waar de kwaliteit goed is en waar die achterblijft. Tevens kunnen met deze gegevens de financiële gevolgen Het Bouwcollege heeft het voornemen om elk jaar een sector te monitoren. Dit betekent dat elke sector eens in de 4 jaar tegen het licht wordt gehouden, zodat zowel op macro- als op instellingsniveau ontwikkelingen in de tijd zijn te volgen. Mede op verzoek van GGZ Nederland zullen de gegevens van de instellingen openbaar worden gemaakt. In een bijlage van dit rapport zijn de scores van de instellingen weergegeven. De uitkomsten zijn overigens niet vergelijkbaar met de overzichten uit het inventarisatie-onderzoek met peildatum 1996 (het zogenaamde PIT-onderzoek), omdat zowel de maatstaven als de methodiek in de tussentijd zijn gewijzigd. Bij de totstandkoming van het onderzoek is samengewerkt met GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het onderzoek ondersteund door een begeleidingscommissie 4. Het Bouwcollege dankt hierbij de leden voor de bijdrage aan het onderzoek. [1] College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Monitoring gebouwkwaliteit in de gehandicaptenzorg, rapportnr. 555, Utrecht, september 2003 [2] College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Huisvestingssituatie in de GGZ; voorstudie monitoringonderzoek, rapportnr. 554, Utrecht, juli 2003 [3] Artikel 2l van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen [4] In bijlage I is de samenstelling van de begeleidingscommissie weergegeven. 4

11 1.2 Afbakening en doelstellingen onderzoek Afbakening Het onderzoek beperkt zich tot de verblijfsgebouwen van instellingen die onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) vallen. Semimurale instellingen (RIBW en) en de extramurale instellingen (RIAGG s) vallen niet onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen en blijven dus buiten de scope van het onderzoek. De volgende intramurale verblijfsgebouwen zijn onderzocht: verblijfsgebouwen op locaties met ten minste 24 cliënten; verblijfsgebouwen op locaties met minder dan 24 cliënten voor zover sprake is van bijzondere functies zoals verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en RGC s; een steekproef onder 10 psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en psychiatrische universitaire klinieken (PUK) (zie bijlage). De sociowoningen op locaties tot 24 cliënten van algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ en) zijn niet geïnspecteerd. Dat geldt ook voor logeerhuizen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast zijn de gebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt of buiten gebruik worden gesteld ook niet opgenomen. Dat geldt eveneens voor interim-huisvesting en voor gebouwen die ten tijde van de inspecties werden gerenoveerd. De instellingen hebben deze informatie verstrekt. In het onderzoek is de kwaliteit bepaald voor de aanwezige cliëntencategorieën en is getoetst aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw en aan de bouwmaatstaven voor nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen. Doelstellingen De doelstellingen van monitoring zijn: 1. het geven van een objectief beeld van de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de intramurale gezondheidszorg. Bij kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen bouwtechnische kwaliteit (hoe staat het gebouw er bouwtechnisch gezien voor?) en de functionele kwaliteit (in welke mate is het gebouw geschikt voor de functie die er is ondergebracht?). Het accent van dit onderzoek ligt op de functionele kwaliteit, omdat in de praktijk blijkt dat functionele aspecten meestal de aanleiding zijn voor verbetering of vervanging van huisvesting. Subjectieve elementen die van invloed zijn op de beleving van een gebouw, zijn bewust buiten beschouwing gebleven. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, maar omdat er geen harde criteria voorhanden zijn. Informatie over de kwantiteit vloeit voort uit het beeld van de kwaliteit. De kwaliteit van de gebouwen hangt bijvoorbeeld samen met het aantal cliënten waarvoor het gebouw functioneert. Er ontstaat inzicht in het feitelijke aantal plaatsen verblijf etc. Daarnaast wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel locaties van welke omvang waar aanwezig zijn. Ook de bruto vloeroppervlakten bieden inzicht in de kwantiteit. Instellingen kunnen de resultaten van het onderzoek gebruiken bij het actualiseren van de langetermijn huisvestingsplannen (LTHP). 3. het leveren van informatie voor het bouwbehoefteonderzoek. In het bouwbehoefte-onderzoek wordt berekend hoeveel geld nodig is om het aanbod van voorzieningen te laten aansluiten op de verwachte vraag, zowel in termen van volume als van de kwaliteit van voorzieningen. Daarbij wordt gekeken naar de bouwkundige en functionele kwaliteit en de locationele aspecten van de gebouwen. Bij de locatie gaat het om de vraag of een gebouw op de juiste plaats staat. 4. het leveren van informatie om op macroniveau antwoord te kunnen geven op beleidsvraagstukken. Voorbeelden van beleidsvraagstukken zijn: hoe staat het met de ambulantisering (omzetting van klinische capaciteit in ambulante zorgvormen) en de deconcentratie van instellingen? En hoeveel cliënten beschikken over eenpersoonskamers of hoe groot zijn de groepen? 5

12 1.3 Beleidsmatige context De beleidsmatige uitgangspunten voor de organisatie en vormgeving van de geestelijke gezondheidszorg zijn erop gericht om de zorg meer vraaggestuurd te maken: zorg die zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen van cliënten en die de cliënten zoveel mogelijk keuzevrijheid laat. Het oogmerk daarbij is herstel van geestelijke gezondheid en zo dat niet haalbaar blijkt het draaglijk maken van de problematiek. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de vele verschillen in aard en intensiteit van de problematiek: de zorg moet zo weinig mogelijk als belastend worden ervaren en zo licht zijn als verantwoord is (stepped care). De feitelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben de laatste jaren een duidelijke ommezwaai in de hiervoor aangeduide richting laten zien. De opnameduur in klinieken is fors teruggedrongen en een aanzienlijk deel van de klinische capaciteit van instellingen is omgezet in ambulante zorgvormen, zoals psychiatrische thuiszorg, casemanagement, deeltijdbehandeling en poliklinische zorg. Vermaatschappelijking van de zorg, waarbij zelfstandigheid van de cliënt en zijn maatschappelijke integratie de na te streven doelen zijn, is hoog in het vaandel komen te staan. Om dit proces te laten slagen is van essentieel belang dat de cliënt is ingebed in een maatschappelijk steunsyteem (een netwerk van activiteiten met betrekking tot verblijf, werken, zorg en welzijn), zodat een zo normaal mogelijke wijze van functioneren in de maatschappij binnen bereik komt. Er is een transitieproces gaande, waarbij grootschalige, excentrisch gelegen instellingen met een institutionele uitstraling worden omgevormd tot instellingen met een evenwichtig over het verzorgingsgebied gespreid netwerk van kleinschalige in genormaliseerde bouw ondergebrachte accommodaties. Voor kortdurende zorg (cure) wordt aangesloten bij algemene ziekenhuizen, door vorming van regionale GGZ-centra (RGC S). Op de hoofdlocaties blijven vaak de voorzieningen voor intensieve langdurige zorg en specialistische functies voor bijzondere doelgroepen gehandhaafd. Binnen de verblijfsvoorzieningen is sprake van een verkleining van de omvang van de groepen. Verblijf en behandeling worden ruimtelijk gescheiden. In de behoefte aan dagbesteding wordt voorzien door een landelijk verspreid netwerk van dagactiviteitencentra. Door de modernisering van de AWBZ is de WZV niet meer van toepassing op de functies voor niet-verblijfscliënten (transmurale zorg, polikliniek, deeltijdbehandeling, dagbesteding). De beleidsregels ex artikel 3 van de WZV zijn gelijktijdig aangepast en dragen nu een meer globaal karakter. Er zijn nieuwe geharmoniseerde AWBZ bouwmaatstaven ontwikkeld, die betrekking hebben op de gehele caresector. Is bij de bouw een tendens tot kleinschaligheid aan de orde, de GGZ-organisaties vertonen daarentegen een tendens naar grootschaligheid. Door fusies onderling en door incorporatie van RIAGG s, Consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD s) en Regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW en) ontstaan steeds grotere GGZ-conglomeraten, met een zeer gedifferentieerd functiepakket en een omvangrijk verzorgingsgebied. Voor meer informatie over de sector GGZ wordt verwezen naar de volgende Cbz publicaties: Bouwmaatstaven AWBZ-voorzieningen (rapportnr ); Bouwmaatstaven separeer- en afzonderingsvoorzieningen (rapportnr ); Gehandicaptenvoorzieningen en geestelijke gezondheidszorg in andere Europese landen; Langdurig verblijf in een beschermende/beveiligde setting. Deze rapporten zijn ook te raadplegen op de website van het Bouwcollege (www.bouwcollege.nl). 6

13 2 Beschrijving van het onderzoek In dit hoofdstuk zijn de verschillende fasen van het onderzoek beknopt beschreven ( 2.1) en wordt ingegaan op de kwaliteitsbewaking ( 2.2). Het onderzoek is in vijf fasen opgeknipt, die deels volgtijdelijk en deels simultaan zijn verlopen. In het navolgende zijn de onderzoeksfasen beknopt beschreven. Voor een meer gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar bijlage II. 2.1 Onderzoeksfasen III. Het ontwikkelen van de beoordelingsmethode van gebouwen (november 2003 mei 2004) Doel van deze fase was het ontwikkelen van een methode om de functionele en de bouwtechnische kwaliteit van de gebouwen te bepalen (zie hoofdstuk 3) en automatisch te laten doorrekenen. Het systeem is vervolgens getest aan de hand van een aantal bij het Bouwcollege bekende gebouwen. IV. Gebouwinspecties (februari 2004 mei 2004) I. Het verkrijgen van basisinformatie (september 2003 januari 2004) In totaal zijn 730 gebouwen geïnspecteerd. Door herhalingseffecten in de bouw staan deze gebouwen gelijk aan gebouwen. De verdeling is als volgt: Het belangrijkste doel van deze fase was het verkrijgen van de informatie die benodigd was om gebouwinspecties uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om de exacte adressen van locaties, de functie van gebouwen, het aantal cliënten per locatie en het bouwjaar. Hiertoe is het bestaande bestand uit 1996 door het Bouwcollege geactualiseerd aan de hand van de langetermijn huisvestingsplannen van de instellingen. Vervolgens zijn deze gegevens ter toetsing via internet voorgelegd aan de instellingen. II. Voorbereiding inspectiefase (oktober 2003 januari 2004) Het doel van deze fase was tweeledig: het formuleren van de vragenlijst en het verkrijgen van betrouwbare gegevens. Deze fase heeft geresulteerd in een automatisch opnameformulier, een inspectiehandleiding, een inspectieprotocol en een kwaliteitsplan ( 2.2). Tijdens deze fase heeft een pilotonderzoek onder 6 instellingen plaatsgevonden (bijlage III). inspectie van 720 gebouwen van GGZ-instellingen op locaties met ten minste 24 cliënten en op locaties met minder dan 24 cliënten voor zover sprake is van een bijzondere functie, zoals verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en RGC s. Vanwege herhalingsbouw staan de 720 gebouwen gelijk aan 998 gebouwen; steekproef van 10 PAAZ/PUK en uit een populatie van 34 PAAZ/PUK en, die niet binnen twee jaar buiten gebruik worden gesteld. Bij de steekproeftrekking is rekening gehouden met het aantal cliënten en bouwjaar; Gebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt of buiten gebruik worden gesteld zijn niet geïnspecteerd. Dat geldt ook voor interim-huisvesting en voor gebouwen die ten tijde van de inspecties werden gerenoveerd. In totaal gaat het om bijna 70 gebouwen met circa verblijfscliënten. V. Rapportagefase (mei 2004 juli 2004) Het onderzoek is afgesloten met de voorliggende (macro)rapportage, waarin de landelijke resultaten 7

14 worden gepresenteerd. De instellingen waar gebouwinspecties hebben plaatsgevonden hebben eind juli/begin augustus een individuele rapportage op instellings-, gebouw- en locatieniveau ontvangen. Met deze rapportages krijgen de instellingen inzicht in de functionele kwaliteit van het gebouwenbestand en kunnen zij zich spiegelen aan het landelijk beeld. De inspecties en een deel van de daarbij behorende voorbereidingen, alsmede de automatisering van de functionele beoordeling en de ontwikkeling van de bouwtechnische beoordeling, zijn uitgevoerd door Damen Bouwcentrum. 2.2 Kwaliteitsbewaking De onderzoeksresultaten staan of vallen met adequate gebouwinspecties. De kwaliteitsbewaking is als volgt ingevuld: a. Inspectieprotocol en inspectiehandleiding Het inspectieprotocol bevat een lijst van chronologische instructies en procedures die de inspecteur bij iedere inspectie doorloopt. Tevens worden richtlijnen gegeven voor de wijze van handelen tijdens een inspectie. In de handleiding zijn per vraag antwoordcategorieën weergegeven en wordt de vraag toegelicht. Het gaat zowel om definities als meetinstructies. Het inspectieprotocol en de handleiding zijn noodzakelijk om te komen tot een productieve en eenduidige gegevensverzameling. Daarnaast is de handleiding ook cruciaal voor de analysefase van het onderzoek, wanneer het gaat om de juiste interpretatie van de verzamelde onderzoeksgegevens. onderzoek is betrokken. De senior-inspecteur was ook beschikbaar voor het beantwoorden van adhocvragen tijdens inspecties. Daarnaast is na 4 van de 12 inspectieweken een terugkomdag georganiseerd om voorkomende fouten te communiceren en om ervaringen uit te wisselen. c. Controle-opnames Van alle inspecteurs is een aantal inspecties gecontroleerd aan de hand van een controleprotocol. Hierin is ondermeer beschreven dat de inspecteurs 80% van de metingen binnen de, vooraf gedefinieerde, toegestane grenzen moeten hebben uitgevoerd. Ook wordt in het protocol uitvoerig ingegaan op de acties die worden ingezet op het moment dat blijkt dat een inspecteur onvoldoende kwaliteit heeft geleverd. Uit de controle-inspecties is gebleken dat de inspecteurs hun werk in het algemeen goed te hebben gedaan. d. Consistentiechecks Bij de data entry en op bestandsniveau zijn consistentiechecks en uitschieteranalyses uitgevoerd. Daarnaast is een aantal checks ook in de opnamesoftware opgenomen. e. Verificatie meetgegevens door instellingen De instellingen hebben na de inspecties rapporten met de meetgegevens ontvangen, waarop zij konden reageren. In maart zijn de instellingen aangeschreven om het belang van een adequate verificatie te onderstrepen. Eind mei zijn de instellingen nogmaals aangespoord om te reageren. Tweederde deel van de instellingen heeft uiteindelijk gereageerd. b. Opleiding en begeleiding van inspecteurs Elke inspecteur heeft een tweedaagse opleiding gevolgd. De mate van geschiktheid is vervolgens getoetst aan de hand van een theoretische- en een praktijktoets. Daarnaast is vooral teruggegrepen naar inspecteurs die in 2003 hebben meegewerkt aan het onderzoek in de gehandicaptenzorg en ervaring hebben met de onderzoeksmethode. Vervolgens is elke inspecteur 2 dagdelen begeleid door een senior-inspecteur, die bij de opzet van het 8

15 3 Beoordelingssystematiek 3.1 Systematiek beoordeling functionele kwaliteit In deze paragraaf is de systematiek beschreven waarmee de gebouw- en themascores zijn berekend. Opbouw gebouwscore Per verblijfsgebouw worden verschillende verblijfsunits/groepen onderscheiden. Voor elke verblijfsunit worden per gebouwkenmerk (bijv. de oppervlakte van de zit-/slaapkamer) de meetgegevens genoteerd en vergeleken met de eisen voor dat gebouwkenmerk. De vergelijking van het meetgegeven met de eis voor dat gebouwkenmerk resulteert in een score per kenmerk. De scores per kenmerk worden gesommeerd tot een score per verblijfsunit. Er zijn drie niveaus van eisen geformuleerd: basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw, basiskwaliteitseisen voor nieuwbouw en nieuwbouw-plus eisen. Deze laatste eisen gelden voor een beperkt aantal vragen. De eisen zijn gebaseerd op de Bouwmaatstaven voor AWBZ-voorzieningen uit Voor punten die niet expliciet zijn opgenomen in de basiskwaliteitseisen, is gebruik gemaakt van bronnen waarnaar wordt verwezen in de Bouwmaatstaven, zoals het Handboek Toegankelijkheid en het Bouwbesluit. Voor de invulling van de gehanteerde eisen wordt verwezen naar bijlage IV. Per gebouwkenmerk wordt gekeken of wordt voldaan aan de eisen voor bestaande bouw, nieuwbouw en nieuwbouw-plus. Indien sprake is van meerdere items per gebouwkenmerk (bijvoorbeeld het aantal zit- /slaapkamers) voldoet x% aan de eisen voor bestaande bouw, y% aan de eisen voor nieuwbouw en z% aan de eisen voor nieuwbouw-plus. Vervolgens worden de scores op de gebouwkenmerken gewogen opgeteld tot een themascore. Hieruit blijkt voor welk percentage een verblijfsunit voldoet aan de eisen voor bestaande bouw, voor nieuwbouw en voor nieuwbouw-plus. Deze exercitie wordt voor elk thema uitgevoerd, waarbij de thema s vervolgens worden gewogen tot een score voor de verblijfsunit (zie Gebouwscores en thema s). Als een verblijfsunit aan alle basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw voldoet, wordt een 6 gescoord (tabel 3.1). Voldoet een verblijfsunit vervolgens aan de nieuwbouweisen 5, dan worden maximaal 3 punten extra gescoord. Wordt ook nog aan nieuwbouw-plus eisen voldaan, dan komt er nog eens één punt bij. De ideale verblijfsunit scoort een 10. Deze verblijfsunit voldoet aan alle eisen en scoort op een aantal punten zelfs hoger dan bij nieuwbouw is vereist. Bij een score van minder dan 100% voor bestaande bouw, nieuwbouw of nieuwbouw-plus worden evenredig minder punten toegekend. Dus een score van 80% voor bestaande bouw en 20% voor nieuwbouw leidt tot een 5,4 (80% * 6 plus 20% * 3). Het is mogelijk dat een verblijfsunit op bepaalde punten niet aan een basiskwaliteitseis voor bestaande bouw en op andere punten zowel aan de eisen voor bestaande bouw als voor nieuwbouw voldoet (bijvoorbeeld omdat twee van de acht kamers te klein zijn). Het systeem is zodanig opgebouwd dat compensatie optreedt. De unit kan per saldo positief scoren. [5] Als de basiskwaliteitseisen voor bestaande en voor nieuwbouw gelijk zijn, wordt tweemaal gescoord: namelijk voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. 9

16 Tabel 3.1 Opbouw gebouwscore type eis omschrijving punten basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw eisen waaraan een gebouw minimaal moet voldoen 6 (minimumkwaliteit) basiskwaliteitseisen voor nieuwbouw eisen waaraan een nieuw te bouwen gebouw minimaal moet voldoen 3 nieuwbouw-plus eisen waarop een gebouw extra kan scoren 1 maximale score 10 Bij één verblijfsunit per gebouw is de score van een verblijfsunit gelijk aan de gebouwscore. Bij meerdere verblijfsunits worden deze met het aantal cliënten per verblijfsunit gewogen tot één gebouwscore. Interpretatie gebouwscore De gebouwscore geeft een indicatie van de functionele kwaliteit van een gebouw. In de tabellen en grafieken over gebouwscores wordt onderstaande driedeling gehanteerd: Gebouwscore 0 tot 5: het gebouw voldoet op meerdere punten niet aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw. Gebouwscore 5 tot 6: het gebouw voldoet op een beperkt aantal punten niet aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw. Gebouwscore 6 en hoger: voldoet gemiddeld aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw. Het betekent niet dat een gebouw altijd op alle punten aan deze eisen voldoet. Gebouwscore en cliëntencategorieën In elke verblijfsunit zijn in principe cliënten gehuisvest waar dezelfde eisen voor gelden. De bouwkundigfunctionele eisen die aan een verblijfsunit/gebouw worden gesteld, zijn afhankelijk van de kenmerken van de cliënten, die hiertoe conform de AWBZ-maatstaven in drie cliëntencategorieën zijn verdeeld. Deze cliëntencategorieën of verblijfscategorieën zijn voor het onderzoek afgeleid van de doelgroepen, zoals die werden gehanteerd voor de inwerkingtreding van de gemoderniseerde AWBZ-maatstaven in april Afhankelijk van circuit, doelgroep, opnameduur en aanwezigheid van personeel gedurende 24-uur, is een indeling gemaakt in welke cliëntencategorie/verblijfscategorie de cliënten in principe zouden zijn gehuisvest (bijlage V). Wanneer een unit via het schema op de bouwkundige invulling zwaar uitkomt, zijn in het rapport dus de eisen voor zwaar gebruikt. In de praktijk is deze indeling evenwel minder hard. Instellingen kunnen bijvoorbeeld kiezen om cliënten die in principe volgens zwaar zouden worden gehuisvest, toch in een lichte omgeving te plaatsen. De volgende cliëntencategorieën/verblijfscategorieën worden onderscheiden: A. Licht: mensen die vooral een beroep doen op verblijf met begeleiding, verzorging en/of verpleging. Het accent ligt op verblijf. De cliënten kunnen 24 uur per dag een beroep doen op zorg ( hulp op afroep ); B. Zwaar: mensen die vooral een beroep doen op verblijf met intensieve verpleging, behandeling en/of activerende begeleiding. Zorg is 24 uur per dag aanwezig en beschikbaar; C. Beveiligd: mensen die door een combinatie van aandoeningen en (ernstige) gedragsproblematiek tijdelijk of langer opgevangen moeten worden in een beschermde of beveiligde setting. In de GGZ gaat het alleen om mensen met een (zeer ernstige) psychiatrische aandoening in combinatie met ernstige gedragsstoornissen en agressief gedrag die worden opgevangen in een kliniek voor intensieve 10

17 Tabel 3.2 Thema s met gebouwkenmerken thema gebouwkenmerken zit-/slaapkamer sanitair groepsgrootte gemeenschappelijke ruimten toegankelijkheid van het gebouw aantal cliënten per zit-/slaapkamer, (nuttige) oppervlakte zit-/slaapkamer, breedte-maat van de zit-/slaapkamer aantal toiletten per groep/unit, aantal douche-/badruimten per groep/unit, (nuttige) oppervlakte douche/badruimten aantal cliënten per unit/groep aanwezigheid van woonkamer, keuken, rookruimte, multifunctionele ruimte, (nuttige) oppervlakte van het totaal van deze ruimten breedte van gangen en deuren, hoogte drempels, opstelruimte achter de deur, (evt.) afmetingen lift(en) behandeling (SGA/KIB), in een forensisch psychiatrische afdeling (FPA) of in een forensische psychiatrische kliniek (FPK) dan wel in een forensische verslavingskliniek (FVK). Daarnaast is een aparte categorie geformuleerd voor verpleegbehoeftigen, omdat de verblijfsunit voor deze categorie bedtoegankelijk moet zijn. Gebouwscore en thema s Tabel 3.3a Weging binnen het thema zit-/slaapkamer % oppervlakte zit-/slaapkamer 35% breedte zit-/slaapkamer 25% aantal cliënten per kamer 40% totaal 100% De score van een gebouw/verblijfsunit is opgebouwd uit de scores per thema. De thema s vormen een groep van bij elkaar passende kenmerken, die afzonderlijk aan de eerder genoemde basiskwaliteitseisen worden getoetst. De kenmerken zijn gekozen aan de hand van de in de basiskwaliteitseisen genoemde kenmerken voor bestaande- en nieuwbouw. In tabel 3.2 zijn de verschillende thema s inclusief de kenmerken genoemd. De thema s zijn opgebouwd uit een wisselend aantal kenmerken. Niet ieder kenmerk is even belangrijk voor de functionele kwaliteit van een gebouw. Ook binnen een thema is een weging van de kenmerken toegepast (tabel 3.3a 3.3d). Het thema groepsgrootte bestaat uit één item, dat dus voor 100% de score bepaalt. Tabel 3.3b Weging binnen het thema gemeenschappelijke ruimte % oppervlakte per cliënt 25% aanwezigheid woonkamer 20% aanwezigheid keuken 20% aanwezigheid rookruimte 20% aanwezigheid multifunctionele ruimte 15% totaal 100% De gebouwen en units zijn ook getoetst op het thema veiligheid en het voldoen aan de eis dat het gebouw geschikt moet zijn voor een minder valide cliënt 6. [6] Een unit voldoet aan de MIVA-eis als één rolstoelgebruiker er gebruik van kan maken. 11

18 Fig. 3.1 Weging thema s 10% 15% 45% Zit-/ slaapkamer Groepsgrootte Sanitair Gemeenschappelijk Toegankelijkheid 15% 15% Tabel 3.3c Weging binnen het thema sanitair % oppervlakte eisen 40% aantal toiletten 30% aantal badkamers 30% totaal 100% Tabel 3.3d Weging binnen het thema toegankelijkheid % lift (indien aanwezig) 20% breedte verkeersruimte 35% deurbreedte alle deuren 20% vrije oppervlakte achter deuren 20% hoogte van drempels 5% totaal 100% Deze items zijn echter niet in de gebouwscore opgenomen. Veiligheid is niet opgenomen is de gebouwscore, omdat hiervoor geen objectieve criteria bestaan. De MIVA-eis geldt alleen bij nieuwbouw en is om deze reden eveneens niet in de gebouwscore verwerkt. Separeervoorzieningen en afzonderingskamers zijn ook apart beschouwd en niet verdisconteerd in de gebouwscore. Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat alleen objectief meetbare kenmerken van een gebouw zijn opgenomen, waarvoor basiskwaliteitseisen zijn geformuleerd. Voor de belevingswaarde van het gebouw, zoals aankleding en kleurgebruik bestaan geen basiskwaliteitseisen. Dit betekent uiteraard niet dat deze factoren niet belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een gebouw. Voor deze aspecten is echter nog geen objectieve toets ontwikkeld die kan worden opgenomen in de huidige onderzoeksmethodiek. Het Bouwcollege heeft overigens wel een meer subjectieve methodiek ontwikkeld om nieuwbouwplannen ( Qind ) te toetsen op deze aspecten. De thema s zijn gewogen om een totaalscore te kunnen berekenen. Uit figuur 3.1 blijkt dat aan de zit-/ slaapkamer het meeste belang (45%) wordt gehecht, omdat het de privé-leefruimte van de cliënt betreft. Het sanitair heeft een aandeel van 15%. Hier spelen de beschikbaarheid van voorzieningen en de oppervlakte een rol. De grootte van de groep is even- 12

19 eens op 15% gesteld, evenals gemeenschappelijke ruimten. Toegankelijkheid is op 10% gezet. De wegingsfactoren zijn in de praktijk getoetst door de bouwkundigen van het Bouwcollege. Zij hebben gecheckt of de gebouw- en themascores corresponderen met de eigen indrukken van de verschillende gebouwen. 3.2 Systematiek beoordeling bouwtechnische kwaliteit Uitgangspunt voor de beoordeling van de bouwtechnische kwaliteit is de methodiek van de conditiemeting, die door Damen Bouwcentrum is ontwikkeld en die in opeenvolgende KWR-onderzoeken is toegepast (KWR = Kwalitatieve Woning Registratie). De methodiek is thans vastgelegd in een concept NEN-norm. Ten behoeve van het voorliggende onderzoek is een vereenvoudigde versie opgesteld. Per gebouw is de bouwtechnische kwaliteit van 7 bouwdelen bepaald: fundering, gesloten gevel, dragende wanden, vloeren, daken, kozijnen/gevelopeningen, balkons/galerijen. De volgende condities voor onderhoud (CVO) worden onderscheiden: CVO 1 : nieuwbouwkwaliteit; CVO 2 : goede staat van onderhoud; CVO 3 : geringe bouwtechnische gebreken; CVO 4 : duidelijke bouwtechnische gebreken; CVO 5 : ernstige bouwtechnische gebreken; CVO 6 : zeer ernstige bouwtechnische gebreken. De verschillende condities zijn geaggregeerd tot één conditie voor het gebouw. Vervolgens wordt het prestatieverlies berekend (tabel 3.4). Tabel 3.4 Beschrijving prestatieverlies prestatieverlies beschrijving kleiner dan 33% gelijk aan 33% groter dan 33% het gebouw heeft geen bouwtechnische gebreken. Alle aanwezige bouwdelen zijn in goede staat van onderhoud en het gebouw heeft in ieder geval één bouwdeel met nieuwbouwkwaliteit. het gebouw heeft geen bouwtechnische gebreken. Alle aanwezige bouwdelen zijn in goede staat van onderhoud. Er is echter geen sprake van nieuwbouwkwaliteit. het gebouw heeft één of meer bouwtechnische gebreken. 13

20 4 Kenmerken van de sector 4.1 Instellingen en cliënten in het onderzoek In tabel 4.1 is het aantal toegelaten plaatsen voor verblijf weergegeven. De totale capaciteit bedraagt ruim plaatsen. Hiervan worden er bijna ingevuld door GGZ-instellingen en ruim door ziekenhuizen (PAAZ/PUK). In de tabellen 4.2a en 4.2b zijn het aantal gebouwen en het aantal verblijfscliënten in het onderzoek weergegeven. Uit tabel 4.2a blijkt dat volgens de opgave van de instellingen en de inspecties ter plaatse gebouwen met ruim plaatsen aanwezig zijn in de GGZ-instellingen (excl. PAAZ/PUK). Hiervan zijn in totaal 998 (of 78%) gebouwen met (of 87%) verblijfscliënten onderzocht. Deze aantallen zullen in de vervolghoofdstukken terugkomen. in de verslavingszorg. Dit wordt tevens veroorzaakt door het relatief grote aantal gebouwen dat niet is geïnspecteerd. De reden hiervoor is dat deze gebouwen binnen twee jaar buiten gebruik worden gesteld of momenteel worden gerenoveerd. Daarnaast zijn dubbele diagnoseplaatsen bij de volwassenenpsychiatrie opgenomen. Uit tabel 4.2b blijkt dat de PAAZ/PUK-capaciteit volgens het onderzoek lager is dan de toelating. Dit wordt veroorzaakt door de RGC s. Deze zijn via de GGZ-instellingen onderzocht en opgenomen in tabel 4.2a. Uit de PAAZ/PUK en is een steekproef van 10 instellingen getrokken, waar in bijlage VI over wordt gerapporteerd. Het verschil tussen de toegelaten capaciteit (tabel 4.1) en de in het onderzoek aangetroffen capaciteit wordt verklaard door substitutie van capaciteit in ambulante zorgvormen en doordat er sprake is van een momentopname van zowel de toelatings- als inspectiegegevens. Het verschil is relatief het grootst Tabel 4.1 Toegelaten capaciteit voor verblijf van intramurale instellingen aantal % % (excl. PAAZ/PUK) volwassenen- en ouderenpsychiatrie (incl. forensische psychiatrie) % 88% kinder- en jeugdpsychiatrie % 5% verslavingszorg (incl. afdelingen voor verslavingszorg) % 7% PAAZ/PUK % nvt totaal % totaal excl. PAAZ/PUK % Bron: Cbz (bewerking gegevens Cvz) 14

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN age Vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

TNO-rapport UTC-2011-00226. Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29 46

TNO-rapport UTC-2011-00226. Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29 46 TNO-rapport UTC-2011-00226 Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29 46 www.tno.nl/zorgenbouw Datum december 2011 Auteur(s) Ir. H.J.M. van

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl

Nadere informatie

Voorzieningen voor geïntegreerde eerstelijnszorg

Voorzieningen voor geïntegreerde eerstelijnszorg Opgesteld door: College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht, september 2005 In opdracht van: College voor zorgverzekeringen, Diemen Rapportnummer: 586 ISBN: 90-8517-046-X Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Monitor Palliatieve Zorg

Monitor Palliatieve Zorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (P. Mistiaen, A.L. Francke, Monitor palliatieve zorg, rapport 2004, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn J. Hansen T. Nuijen L. Hingstman U vindt

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Samenvatting van het rapport: Evaluatie wet klachtrecht cliënten zorgsector. Friele RD, Ruijter C. de, Wijmen F. van, Legemaate J. ZON september

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie