Wmo beleidsplan Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007"

Transcriptie

1 Wmo beleidsplan Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING LOKALE KADERS BELEIDSKADERS BLIK OP VAALS CLIËNT- EN BURGERPARTICIPATIE BENCHMARK EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK EVALUATIE ONZEKERHEDEN EN RISICO S REGIONALE SAMENWERKING REGIONALE SAMENWERKING AWBZ-SUBSIDIEREGELINGEN REGIONALE SAMENWERKING JEUGD REGIONALE SAMENWERKING VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING DE PRESTATIEVELDEN PRESTATIEVELD 1: LEEFBAARHEID EN SOCIALE SAMENHANG Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 2: PREVENTIEVE ONDERSTEUNING JEUGD Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 3: INFORMATIE, ADVIES & CLIËNTONDERSTEUNING Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 4: ONDERSTEUNING VAN MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 5: BEVORDEREN DEELNAME Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 6: VERLENEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden PRESTATIEVELD 7, 8 EN 9: MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG & VERSLAVINGSZORG Aandachtspunten van Vaals Ons huidige aanbod Op weg naar Samenhang met andere prestatievelden...36 BIJLAGE 1: NEGEN PRESTATIEVELDEN...38 BIJLAGE 2: VAALS WMO WOORDENBOEK BIJLAGE 3: LIJST VAN AFKORTINGEN Pagina 2 van 57

3 BIJLAGE 4: OVERZICHT BESLUITVORMING BIJLAGE 5: ONZE HUIDIGE SAMENLEVING EN PROGNOSES Wonen en werk Gezondheid Vrijwilligerwerk en Mantelzorg BIJLAGE 6: PRODUCTENOVERZICHT PER PRESTATIEVELD...52 BIJLAGE 7: UITVOERINGSPROGRAMMA WWZ BIJLAGE 8: VERVOLG OP AWBZ SUBSIDIEREGELINGEN...55 BIJLAGE 9: OPVANG- EN ZORGAANBOD MAATSCHAPPELIJKE OPVANG/VROUWENOPVANG / OGGZ / AMBULANTE VERSLAVINGSZORG Pagina 3 van 57

4 1. INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De Wmo is een nieuwe wet, bestaande uit de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten, voormalige Welzijnswet, delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - te weten huishoudelijke zorg en een aantal subsidieregelingen - en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De Wmo beoogt dat iedereen in de samenleving zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij. Dit betekent zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen wonen en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer. Enerzijds moeten mensen de verantwoordelijkheid nemen om voor zichzelf en anderen te zorgen. Anderzijds, als dit niet lukt, moeten ze een beroep kunnen doen op de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente Vaals hierop beleid formuleert met een zorgzame samenleving als het uiteindelijke resultaat. De kern van de Wmo is: - Meedoen - Compensatieplicht o Gemeenten moeten burgers met een beperking in staat stellen om: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. - Doelgroep (iedereen) - Lokaal maatwerk en - in breed overleg tot stand gebracht Meedoen is het devies van de Wmo. Meedoen over de volle breedte van de Nederlandse bevolking: jong en oud, ongeacht iemands maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. Voor veel mensen is deelnemen aan de samenleving en zich inzetten voor anderen een vanzelfsprekendheid. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht. Dat kan zijn omdat burgers de weg niet weten, de regie kwijt zijn, problemen hebben met het opgroeien of opvoeden van hun kinderen. Soms gaat het om mensen die zelf de hulpverlening niet weten te vinden: ouderen in een isolement, mensen die zich schamen om zorg te vragen of mensen die geen zorg willen vragen, terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hebben. Anderen hebben enige mate van ondersteuning nodig, omdat ze sommige dingen vanwege een beperking niet zelf kunnen. Dit vraagt van de gemeente om het beleid (en de uitvoering) op verschillende gebieden op elkaar af te stemmen en meer integraal, inclusief en vraaggericht te werken. In het Wmo- beleid moet een balans worden gezocht tussen de individuele verstrekkingen enerzijds (het sociale vangnet) en de collectieve voorzieningen (de actieve samenleving) anderzijds. Beiden werken als communicerende vaten. Als er meer geld aan individuele voorzieningen wordt uitgegeven, dan kan dit gevolgen hebben voor de bestaande welzijnsvoorzieningen en omgekeerd. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook om de actieve samenleving zo goed mogelijk te faciliteren zodat het beroep op het sociale vangnet beperkt blijft. Handvat hiertoe zijn de 9 prestatievelden die de Wmo definieert. De gemeente Vaals voert op dit moment op de 9 verschillende prestatievelden al behoorlijk wat beleid uit (zie o.a. kadernota Wmo, vastgesteld door de raad d.d ). Nieuw is het verstrekken van hulp bij het huishouden. Tijdens de voorbereidingen op de invoering van de Wmo is dan ook accent gelegd op de wettelijk verplichte taken binnen de prestatievelden 3 & 6; informatie en advies resp. de individuele voorzieningen. Om aan de doelstellingen van de Wmo tegemoet te komen is de gemeente verplicht een beleidsplan Wmo, met een maximum duur van vier jaar, voor 1 januari 2008 vast te stellen. Dit beleidsplan is zowel lokaal als regionaal voorbereid. Regionaal, in Maastricht-Mergelland (M&M) verband en lokaal in de diverse gremia, waaronder de lokale Wmo-raad. Pagina 4 van 57

5 In artikel 3 lid 3 en 4 van de Wmo is aangegeven dat het plan minimaal dient in te gaan op: De hoofdzaken betreffende het beleid maatschappelijke ondersteuning. Doelstellingen op de verschillende onderdelen van maatschappelijke ondersteuning. Hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties er worden ondernomen in de planperiode. De te behalen resultaten in de planperiode. Maatregelen ter borging van de kwaliteit van de wijze van uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het bevorderen van keuzevrijheid met betrekking tot activiteiten van maatschappelijke ondersteuning. De wijze waarop de behoeften van kleine doelgroepen zijn geïnventariseerd. Naast deze inhoudelijke opdrachten kent de Wmo de volgende procesverplichtingen: De vierjaarlijkse beleidsnota. Participatie van de burger bij de totstandkoming van beleid. Formeel adviesrecht over het conceptplan. Het opstellen van een Wmo-verordening. De horizontale verantwoordingsverplichting (dus aan de burger in plaats van aan het Rijk). Jaarlijkse rapportage omtrent de klanttevredenheid. De verplichting informatie aan te leveren aan het Rijk. Aan voorliggend beleidsplan geven we jaarlijks door middel van een uitvoeringsprogramma inhoud opdat we stapsgewijs toewerken naar de gewenste situatie voor 2011, waarin de inwoners van Vaals prettiger samen wonen in sterke buurten, opdat alle burgers kunnen participeren op het voor hem/ haar en diens omgeving gewenste en meest haalbare niveau. Leeswijzer In deze nota formuleren wij ons Wmo beleid voor de periode 2008 tot en met Alvorens op de prestatievelden in te gaan schetsten wij in hoofdstuk 2 de kaders voor het beleid alsmede de keuzes die we als gemeente maken in deze periode. Vervolgens richten wij in dit hoofdstuk onze blik op de huidige Vaalser samenleving en de invloed die die heeft op de mogelijkheden om het Wmo beleid uit te voeren. In hoofdstuk 3 gaan we in op de regionale samenwerking. In hoofdstuk 4 tenslotte gaan wij in op de negen prestatievelden. Voor meer informatie over de Wmo en de landelijke invoering kunt u kijken op Pagina 5 van 57

6 2. LOKALE KADERS Dit hoofdstuk vormt de basis van het beleidsplan Wmo. Enerzijds gaan we in op reeds vastgesteld beleid, dat invloed heeft op hoe de Wmo ingevuld kan en moet worden, zoals de diverse beleidskeuzes die in de regionale contourennota Are you being Served? en de kadernota Wmo zijn vastgelegd. Anderzijds hebben we te maken met de inspraak van burgers en de advisering van Wmo raad, waarmee de gemeente rekening dient te houden. Er zijn twee informele bijeenkomsten geweest met de Commissie Mens & Voorzieningen en hebben diverse bijeenkomsten met de Wmo raad plaatsgevonden, waarin de speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd. Deze worden in de volgende hoofdstukken per prestatieveld uitgewerkt Beleidskaders Het Coalitieprogramma geeft de eerste politieke beleidskaders die gebruikt zijn bij het opstellen van deze nota. Onderstaande wensen worden in het kader van de lokale volksgezondheidsnota, de nieuwe subsidieverordening, de nota armoedebeleid, de nota uitstroombeleid en deze Wmo nota verder uitgewerkt en opgepakt. Zorg voor jong en oud Stimuleren van de participatie van met name jongeren en ouderen in de samenleving, met aandacht voor de zorgbehoefte om die participatie te vergemakkelijken. - Ouderen zo lang mogelijk actief in de samenleving laten participeren via ontmoetingsprojecten en activiteiten. - Actualiseren ouderenbeleid / omzetten in actieplan. - Voorzieningen voor Wmo-geïndiceerden op kwalitatief hoger niveau brengen. Inzet vrijwilligers Mogelijk maken en ondersteunen van de inzet van vrijwilligers ten behoeve van het bevorderen van de participatie van diverse groepen in de samenleving evenals zorg voor hulpbehoevenden. - Ontwikkelen van faciliteiten waardoor vrijwilligers hun werk (zorg) beter kunnen leveren, opheffen van barrières vanuit gemeentelijke regelgeving, faciliteren bij bestuursondersteuning en deskundigheidsbevordering, onderzoeken mogelijke inzet van jongeren bij maatschappelijke stages. Cultureel verenigingsleven (cultuur en sport) Ondersteunen van bestuur en leden van verenigingen. - In subsidiebeleid nadruk leggen op stimuleren activiteiten ten bate van de hele gemeenschap. Sociale activering minima Bevorderen uitstroom en sociale activering. - Stille armoede gerichter opsporen en aanpakken, waar nodig hulp organiseren via serviceloket en dienstverlening aan huis. - Bijstandsgerechtigden intensief begeleiden richting sociale activering en vrijwilligerswerk, aanpak van misbruik van sociale voorzieningen en ontduiken verplichtingen. Hieronder staan de reeds vastgestelde beleidskaders, zoals deze in vier verschillende nota s zijn vastgelegd, die mede input zijn geweest voor het beleidsplan Wmo. 1. Strategische visie Vernieuwend Besturen Vaals aantrekkelijk voor alle inwoners en bezoekers door het creëren van goede voorzieningen voor zorg, wonen, werken, onderwijs en ruimtelijke kwaliteit. 2. Begroting 2008 Bestuurlijke prioriteiten Programma Mens & Voorzieningen: Pagina 6 van 57

7 - Stimuleren participatie in samenleving door creëren ontmoetingsplekken voor jong en oud. - Afname van gezondheidsproblemen, waaronder psychische en psychosociale problemen. - Stimuleren participatie van alle inwoners aan het sociaal-maatschappelijke verkeer. - Actualiseren Subsidieverordening Welzijn. 3. Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn - Zorg ( ) WWZ wordt gepositioneerd binnen het kader van de leefbaarheid van wijken en kernen op basis van inclusief en integraal beleid, voor alle burgers: fysiek, sociaal en economisch. Binnen dit integrale kader vormt WWZ een belangrijk speerpunt voor de specifieke doelgroepen hulpbehoevende ouderen, (lichamelijk en verstandelijk) gehandicapten, (ex-) psychiatrische patiënten en hun naaste omgeving, waaronder mantelzorgers. Zij tellen mee. Zij doen mee als volwaardige burgers. De integrale aanpak, waarin WWZ een belangrijke plaats inneemt, krijgt vorm en inhoud op lokaal niveau. Dit project richt zich op de brede doelgroep van mensen die om volwaardig maatschappelijk te kunnen participeren een steuntje in de rug nodig hebben. Het doel is om sociaal isolement en eenzaamheid te doorbreken of liever nog te voorkomen. Bij het organiseren van activiteiten wordt de gemeenschap van de kern intensief betrokken. Intergenerationele contacten worden daarbij gestimuleerd. 4. Are you being served? Contouren van de WMO De volgende beleidskeuzes zijn 13 december 2005 gemaakt: - Regie en markt; uitgangspunt hierbij is dat een deel van het voorzieningenaanbod op lokaal niveau aan de markt wordt overgelaten, en dat de overheid zich vooral richt op de ondersteuning van kwetsbare groepen. - Groeimodel; wenselijk is een herijking van alle beleidsvelden betreffende de Wmo. De tijdsdruk noopt de gemeente echter om prioriteit te geven aan nieuwe taken die naar de gemeente komen. Daar waar mogelijk beginnen we wel zo vroeg mogelijk met de herijking van beleidsvelden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. - Overheid zorgt voor kwetsbare groepen: uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd wordt erkend dat een deel van de burgers die een beroep doen op voorzieningen en diensten van de Wmo ondersteuning nodig heeft bij het organiseren van zorg. De gemeente zorgt dan ook voor de aanwezigheid van basisvoorzieningen. - Adviseren; (vertegenwoordigers van) de doelgroepen (burgers, jeugdigen, ouders, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, dak- en thuislozen, vrouwen en anderen betrokken bij huiselijk geweld, verslaafden en risicogroepen uit de OGGZ) worden geconsulteerd over beleidsvoorstellen. - Regionaal beleid en lokale uitvoering; uitgangspunt hierbij is dat randvoorwaarden en beleidskaders op regionaal niveau worden vastgesteld en dat daarbinnen nog voldoende ruimte is om in te spelen op verschillen tussen bijvoorbeeld de meer landelijke en stedelijke gemeenten Blik op Vaals Vaals is een gemeente in Zuid Limburg die met een sterke vergrijzing en ontgroening te maken heeft. De verwachting is dat de daling van het aantal 0-14-jarigen en de groei van het aantal 65-plussers zal doorzetten. 1 In Vaals zal in 2015 het aantal huishoudens en het aantal inwoners 10% zijn gedaald ten opzichte van Doordat steeds meer mensen alleen blijven wonen, zal het aantal alleenstaande huishoudens stijgen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de Wmo, waar men in eerste instantie uitgaat van steun door gezinsleden, vrienden en buren, voordat individuele of collectieve voorzieningen aangeboden worden. Iemand die alleen woont, heeft echter geen partner die de gebruikelijke zorg, als koken, wassen en poetsen, kan overnemen. En hoe meer mensen alleen wonen hoe minder tijd zij zullen hebben om deze taken bij anderen over te nemen. Dit leidt tot een 1 2 Provincie Limburg, Sociaal Rapport Limburg, Ruimtelijk planbureau CBS, Regionale Huishoudenprognose Pagina 7 van 57

8 stijgende vraag naar professionele huishoudelijke hulp, (vervoers)voorzieningen en woningaanpassingen. Er zal een moment komen dat dit niet meer te betalen is door de gemeente en doordat een grote groep inwoners van Vaals onder de minima grens leven hebben ook zij geen middelen om eigen aanpassingen te financieren of te verhuizen. Daarom is het van belang om nu te anticiperen op de stijgende vraag naar professionele ondersteuning en deze te temperen. Dit kan door de woningvoorraad nu al geschikt te maken voor thuiswonende zorgbehoevende, in iedere wijk collectieve voorzieningen voor de basisbehoeften te realiseren zoals een boodschappendienst, klusjes in en om het huis en het invullen van formulieren. Mensen in de wijk moeten elkaar leren kennen om daarmee de bereidheid om elkaar te helpen te vergroten. Dit vraagt om een gevarieerde inwonerssamenstelling (jong en oud) van de wijken, maar ook om het op elkaar afstemmen van de activiteiten van diverse instellingen en het afstemmen op basis van de inwonerssamenstelling. Vaals wil een gemeente zijn waar burgers betrokken zijn bij elkaar en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen en andermans leven. Burgers zijn betrokken bij de beleidsvorming van de gemeente zodat dit beleid aansluit bij hun behoeften, maar dragen ook bij aan de uitvoering van dit geformuleerde beleid. Verder faciliteert de gemeente daar waar mogelijk burgers om hen in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen in de samenleving aan de door hem gewenste wijk. De gezondheid van inwoners van de gemeente heeft invloed op de manier waarop Vaals de Wmo kan en moet uitvoeren. Uit gegevens van de GGD (Gezondheidsprofiel Oostelijk Zuid-Limburg 2003) blijkt dat in de gemeente Vaals de gezondheidssituatie op een aantal aspecten minder goed is dan in de andere kleinere gemeenten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Een tweetal chronische aandoeningen komt in Vaals relatief veel voor COPD 3 of astma 4 en hart- en vaatziekten 5. Voor de psychische gezondheid is het beeld wisselend: diverse psychosociale problemen komen minder vaak voor maar ernstige depressieve klachten 6 en eenzaamheid 7 komen vaker voor dan gemiddeld in de regio. Ook het gebruik van cannabis 8, het percentage mensen dat weinig beweegt 9 en het percentage mensen met overgewicht 10 verhoudt zich ongunstig tot het gemiddelde van de regio. Het alcoholgebruik is vooral onder de jongeren 11 hoog. Door de vergrijzing en net genoemde redenen zal de vraag naar zorg stijgen, waarnaast er tevens een toenemende behoefte is aan nieuwe combinaties van wonen, zelfdiagnose, zelfmedicatie en vroegtijdige diagnose. Vaals zal hier niet alleen in haar gezondheidsbeleid, maar ook in ondersteuningsaanbod en individuele en collectieve voorzieningen in het kader van de Wmo op moeten inspelen. Om jongeren maatschappelijk te laten participeren in de Vaalser samenleving is het van belang om voor jongeren ruimte te creëren en hen ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Provinciaal onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van de jongeren Limburg aantrekkelijk genoeg vindt om zich te vestigen. De woonomgeving wordt als goed ervaren, men voelt zich betrokken bij de wijk en een grote groep is actief in een vereniging. Door initiatieven van de jongeren zelf kan niet alleen een impuls gegeven 3 COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch (langdurig) obstructieve longziekte (er is dus een obstructie in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Deze term is een specificatie van de oude term CARA, wat 'Chronische A-specifieke Respiratoire Aandoening' betekent. CARA omvat behalve de bovengenoemde aandoeningen ook astma. Aangezien deze ziekte een andere oorzaak heeft, valt ze buiten de COPDgroep. 4 14% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) 5 4,2% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) 6 13% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) is depressief en 10% van de jongeren (4 t/m 19 jaar) heeft een zwaar psychosociaal probleem 7 10% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) 8 4,3% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) geeft op het moment van het onderzoek aan de afgelopen 4 weken cannabis te hebben gebruikt. 9 34% van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) beweegt minder dan eenmaal per week en 41% beweegt wekelijks maar onder de norm. Van de jongeren voldoet van de leeftijdscategorie 13/14 jaar 71% en van de leeftijdscategorie 15/16 jaar 81% niet aan de beweegnorm % van de volwassenen (20 t/m 75 jaar) en 18% van de jongeren (4 t/m 19 jaar) 11 71% van de jongeren in de leeftijdscategorie 15/16 jaar geeft op het moment van het onderzoek aan de afgelopen 4 weken alcohol te hebben gedronken. Aangeschoten of dronken was 37% en 12% dronk 20 glazen per week. (bron: jongerenonderzoek 2005, GGD Zuid-Limburg) Pagina 8 van 57

9 worden aan de jongerencultuur, maar kan ook ervaring opgedaan worden met verantwoordelijkheid nemen en krijgen, bestuurservaring, organisatorische ervaring, financieel beheer enz. Door het bieden van ruimte aan jongereninitiatieven werkt Vaals aan een toekomstig kader dat maatschappelijke activiteiten initieert en vorm geeft en laten we jongeren warm lopen voor het vrijwilligerswerk. Op het gebied van woningbouw wordt er in Vaals gebouwd aan een mix van woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. De winkelvoorzieningen in de kleine kernen c.q. buurtschappen zijn echter minimaal. Bewoners moeten voor boodschappen uitwijken naar Vaals of Vijlen. De gemeente Vaals heeft verder een bloeiend verenigingsleven, maar uit het recent uitgevoerde Burgeronderzoek blijkt dat de inwoners van Vaals minder tevreden zijn over de binnen- en buitensport voorzieningen ten opzichte van Wat betreft culturele voorzieningen is een grote toename van de ontevredenheid te zien. Dit kan invloed hebben op de bereidheid van mensen om actief te zijn als vrijwilliger, terwijl het al zo moeilijk is om vrijwilligers te vinden en vervolgens te binden aan een vereniging vanwege het stijgende aanbod van andere activiteiten, en verplichtingen van mensen. Het is dan ook noodzakelijk dat het vrijetijdsvoorzieningenniveau van Vaals opgewaardeerd wordt om de betrokkenheid van burgers te behouden en zo de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt niet opgepakt via de WMO-nota, maar middels een separaat actieplan Burgeronderzoek. Hierbij is het ook van belang dat de 57 nationaliteiten in Vaals, waarvan de grootste groep Duitser is, in grotere mate betrokken raken bij de samenleving van Vaals dan nu het geval is. De gemeente zal burgers meer bij het dorp en hun wijk betrekken door middel van overleg met vertegenwoordigers uit de wijken, om zo een goede afstemming te krijgen, tussen wat het gemeentebestuur wil realiseren in de kernen, en de behoefte van de bewoners van deze kernen en wijken. 12 Het buurtgericht werken zal in het gemeentelijk handelen verankerd worden. De gemeente zal samen werken met de wijkplatforms en andere partners zoals de woningstichting, politie en welzijnsinstelling. Burgers moeten in hun eigen dorp, waar de sociale binding, en dus de bereidheid om elkaar te helpen, het sterkst is, kunnen blijven wonen. In Vaals zijn op basis van landelijke cijfers rond de 1500 inwoners mantelzorger, waarvan er rond de 500 een risicogroep is, doordat zij 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg geven. Hiervan is nog eens een kwart zwaar overbelast doordat zij 24 uur per dag zorg verlenen. Deze mensen moeten we koesteren en ondersteunen waar kan. Dit kan onder andere door de woningvoorraad meer toe te snijden op bewoning door oudere, hulpbehoevende inwoners. Dit verlicht de belasting van de mantelzorger, omdat de hulpbehoevende meer zelfstandig kan doen in zijn eigen woning. Deze woningen moeten niet alleen in Vaals beschikbaar zijn, maar ook in Vijlen en Lemiers, opdat afstanden kort blijven voor de mantelzorger en reistijd geen extra belemmering vormt. Ook het aanbieden van respijtzorg in de vorm van bijvoorbeeld dagopvang en lotgenotencontact aan kan de mantelzorg de ondersteuning geven die hij nodig heeft. Voor het oplossen van maatschappelijke problemen zijn we afhankelijk van derden. De rol van het maatschappelijk middenveld is het bieden en organiseren van activiteiten, het signaleren van ontwikkelingen, het bieden van werkgelegenheid en stagemogelijkheden, het organiseren en faciliteren van (buurt)ontmoetingsmogelijkheden, en het samenwerken met andere organisaties in ketens en netwerken. Hiervoor zal de gemeente Vaals partijen bij elkaar brengen door ontwikkelingen te faciliteren, te investeren en te stimuleren (subsidiebeleid) en door als ketenregisseur en netwerkpartner ontwikkelingen te verbinden. Daarbij zoeken we steeds de schaal die past: we doen regionaal of lokaal wat kan of moet en laten aan de buurt datgene over wat de buurt op eigen kracht zelf kan doen Cliënt- en Burgerparticipatie Cliëntparticipatie en medezeggenschap zijn stevig verankerd in de wet. Er is vastgelegd dat de gemeente verplicht is om belanghebbenden bij de Wmo te betrekken, om belanghebbenden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen om zelfstandig voorstellen met betrekking tot de Wmo te doen en om aan belanghebbenden informatie te verschaffen die nodig is ter uitvoering van een en ander 12 De beleidsvisie op dit onderwerp is uitgewerkt in de notitie dorp- en wijkplatforms welke op 4 juni 2007 vast is gesteld door de gemeenteraad. Pagina 9 van 57

10 (artikel 11 Wmo). Een grote rol is daarnaast weggelegd voor de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Cliëntenparticipatie levert tevreden burgers en betrokken professionals op. In Vaals is de mogelijkheid van burgerparticipatie vormgegeven via een Wmo raad. Deze bestaat momenteel uit vragers en aanbieders. De aanbieders die deelnemen zijn: Woningstichting Vaals, Stichting RADAR, Trajekt, Sevagram, RIAGG, RIBW Heuvelland en Maasvallei, Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL, Pentasz Mergelland, MEE ZL, Wmo loket. Enkele aanbieders vertegenwoordigen tevens ook de vragers. Mantelzorgers, zorgvrijwilligers en uitkeringsgerechtigden, verslaafden en geestelijk beperkten zullen zich immers moeilijk zelf formeren in een belangengroepering. De vragers die actief zijn in de Wmo raad zijn: de Vrijwillige Hulpdienst Vaals, Stichting Gehandicaptenplatform Vaals, Seniorenraad Vaals, Cliëntenraad Mergelland, Zij Actief Vijlen en enkele burgers op persoonlijke titel. De dorps- en wijkplatforms die in de toekomst worden ingesteld zullen door middel van een vertegenwoordiger deelnemen aan de WMO-raad. Tabel 1: Huidige participatiegroepen in Vaals doelgroepen Participatievorm in Vaals prestatieveld jongeren geen 1, 2 ouderen seniorenraad / KBO 1, 5, 6 gehandicapten gehandicaptenplatform 1, 5, 6 lager opgeleiden geen alle velden minima cliëntenraad Pentasz alle velden allochtonen geen* alle velden chronisch zieken regionale cliënten platforms alle velden bewonersplatforms wijkplatforms in oprichting 1 mantelzorgers / vrijwilligers regionale platforms 4 Verslaafden geen 9 Psychiatrische patiënten geen 8 vrouwen Vrouwenvereniging Zij-Actief alle velden * Vluchtelingenwerk Vaals heeft zichzelf opgeheven, waardoor allochtonen geen aparte belangenbehartigers meer hebben. Cliënt/burgerparticipatie heeft de volgende functies: 1. Beïnvloeding van beleid en uitvoering. De mogelijkheid van belanghebbenden om op een collectief niveau meningen, inzichten en ervaringen kenbaar te maken over de praktijk van maatschappelijke ondersteuning. Immers een van de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de (sociale) omgeving. Juist vanuit die verantwoordelijkheid moet de burger ook invloed op het gemeentelijke beleid kunnen uitoefenen. 2. Kwaliteitsinstrument, waar het gaat om voortdurende verbetering van dienstverlening. Burgers en cliënten worden erkend als ervaringsdeskundigen en dus is hun mening en de mate van tevredenheid over beleid en uitvoering graadmeter. 3. Legitimering van beleid en uitvoering. Hierbij gaat het om meting van het draagvlak voor het beleid en de uitvoering. Maatschappelijke ondersteuning betreft immers aanwending van publieke middelen en is als zodanig een politiek onderwerp. Cliënt/burgerparticipatie betreft de beleidsvoorbereiding, waarbij inwoners van de gemeente de gelegenheid hebben om vroegtijdig ideeën aan te dragen, tijdens de besluitvorming gedurende welke wordt aangegeven hoe belangen van diverse partijen worden meegewogen, en tijdens de uitvoering hebben cliënten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen via inspraak- en klachtenrecht Benchmark en tevredenheidsonderzoek De Wmo stelt monitoring van beleid als eis aan de gemeente. Dit betekent dat de gemeente verantwoording aflegt aan de burgers en belanghebbenden door de bereikte resultaten inzichtelijk te maken. Omdat de gemeente jaarlijks bepaalde gegevens openbaar moet maken, kunnen gemeenten Pagina 10 van 57

11 onderling met elkaar worden vergeleken. Op deze manier krijgen burgers en cliënten inzicht in het beleid van hun gemeenten en kunnen de gemeenteraad ter verantwoording roepen. Dit wordt ook wel benchmarken genoemd. De gemeente Vaals doet samen met de regio mee aan de basisbenchmark en het klanttevredenheidsonderzoek van SGBO. Hierdoor is het mogelijk om met de Zuid Limburgse gemeenten een kring te vormen waardoor de gemeenten onderling te vergelijken zijn. De resultaten zullen in een afzonderlijk rapport worden gepubliceerd. Dit onderzoek zal in de winter van 2007/2008 worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat burgers en vertegenwoordigende organisaties vaker dan eens in de vier jaar hun mening kunnen geven over het Wmo beleidsplan. Zij moeten hun tevredenheid, knelpunten of wensen over wonen, welzijn en zorgvoorzieningen thuis, in hun wijk of buurt regelmatig kunnen uiten. De gemeente Vaals meet reeds de tevredenheid van burgers door middel van een huis aan huis verspreid burgeronderzoek, dat de tevredenheid op de vijf thema s woon- en leefklimaat, dienstverlening van de gemeente, informatie en communicatie, relatie burger bestuur en openbaar vervoer meet. Beleidsmakers bij de gemeente en uitvoeringsorganisaties en politici kunnen vervolgens bepalen waar het aanbod bijgestuurd moet worden. In overeenstemming met de wet zullen we jaarlijks voor 1 juli de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over het voorgaande kalenderjaar publiceren. Over de invulling van het tevredenheidsonderzoek overleggen we met de Wmo raad. De eerste publicatie verschijnt op uiterlijk 30 juni Vanzelfsprekend zullen de resultaten van de benchmark input zijn voor het nieuwe op te stellen jaarprogramma. Daarnaast zal ook bezien worden of het mogelijk is op basis van de resultaten uit de benchmark concrete doelen en effecten te formuleren. Dit proces zal zich jaarlijks herhalen Evaluatie Benchmark WMO (SGBO). Burgeronderzoek. In het kader van de Wmo-pilot Vrijwilligersondersteuning en de daarin opgenomen activiteiten worden de nodige gegevens in kaart gebracht. De GGD-ZL voert in opdracht van de gemeenten in Zuid Limburg vierjaarlijks de gezondheidsmonitor uit. Er zal worden bekeken of het mogelijk en wenselijk is om in deze monitor ook vragen met betrekking tot mantelzorg op te nemen. Lokaal uitvoeringsprogramma WWZ: jaarlijkse monitoring onder verantwoordelijkheid van Regionale Overlegtafel WWZ Koploperspilot: jaarlijkse monitoring onder verantwoordelijkheid van Regionale Overlegtafel WWZ. Er worden voor de prestatievelden 7, 8, 9 (via Maastricht) verschillende meetinstrumenten gebruikt, namelijk: 1. Zuid Limburgse cliëntvolgsysteem is het algemene instrument dat de in- en doorstroom in de regio voor de verschillende prestatievelden meet o.a. gemiddelde verblijfsduur; 2. Cijfers over stand van zaken Huiselijk Geweld worden geregistreerd door adviespunt Huiselijk Geweld + Vrouwenopvang (via ZL-cliëntvolgsysteem), GGD (gezondheidsenquête) en politie; 3. Uitgebreide enquête(s) onder de verschillende doelgroepen op het gebied van: verbetering kwaliteit van leven (verschillende leefgebieden), deelname aan participatieactiviteiten; 4. Bereik ambulante verslavingszorg wordt gemeten via het landelijke registratiesysteem LADIS; 5. Conform de subsidiebeschikking van 2008 worden cliënten van de Mondriaan Zorggroep, het Leger des Heils en de Stichting Zwerfjongeren Limburg geconsulteerd via de cliëntenraad, het klanttevredenheidsonderzoek/ klachtenregeling Onzekerheden en Risico s Er is een aantal ontwikkelingen waarvan we de uitkomsten nog niet kunnen overzien. Dit zijn: Pagina 11 van 57

12 De WMO is een open einde regeling.een stijging van de vraag naar ondersteunende diensten door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en extramuralisering (meer zorgbehoevende ouderen en mensen met beperkingen en zwaardere problematiek blijven thuis wonen). Dure woningaanpassingen ( 23, ) komen met ingang van 1 januari 2007 volledig voor rekening van de gemeente. Vaals zet in principe in op regionale samenwerking en invulling, waardoor afstemmingsproblematiek kan ontstaan. Pagina 12 van 57

13 3. REGIONALE SAMENWERKING De gemeente Vaals werkt op diverse terreinen samen met de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. In 2006 heeft voor wat betreft de samenwerking de aanbesteding van de hulp bij het huishouden centraal gestaan. Maastricht heeft als aanbestedende dienst het aanbestedingstraject voor 19 gemeenten samen met Sittard-Geleen en Heerlen vormgegeven. Jaarlijks wordt bepaald of het lopende contract met de zorgaanbieders kan worden verlengd of dat opnieuw moet worden aanbesteed. Financiële kaders, kwaliteit en klanttevredenheid zijn daarbij richtinggevend. Het lopende contract kan maximaal 3 jaar worden verlengd (= tot en met 2010). Op Tripoolniveau en op de schaal van M&M is ook bestuurlijk en ambtelijk samengewerkt en kennis gedeeld ten aanzien van het opstellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Voor de samenwerking met de regiogemeenten worden zoveel mogelijk de bestaande overlegstructuren gebruikt zoals de overlegtafel WWZ waar naast gemeenten en provincie ook de aanbieders op het terrein van wonen, welzijn en zorg participeren. De regionale samenwerking met betrekking tot cliëntparticipatie blijkt niet eenvoudig. Tot op heden is hiervoor geen draagvlak te vinden bij de cliëntorganisaties en klankbordgroepen. Dit standpunt is nauw verweven met het gegeven dat er in alle gemeenten qua beleid lokale afwijkingen zijn ten opzichte van de omliggende gemeenten Regionale Samenwerking AWBZ-subsidieregelingen Bij de komst van de Wmo zijn een 6-tal regelingen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo: Het betreft: Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM) Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (CPGGZ) Diensten bij wonen met zorg (DbWmZ) Zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg (ZVP) Besluit bijdrage Awbz-gemeenten (BBAG) Vorming, training en advies (VTA) In 2006 / 2007 heeft het veel tijd gekost om de aansluiting te vinden tussen de overgehevelde budgetten, de instellingen die uit de regelingen werden gefinancierd en de schaal waarop de organisaties werken: provinciaal, Zuid Limburg, regionaal, stedelijk. Gemeenten mogen de middelen naar eigen inzicht inzetten, maar indien gemeenten dit daadwerkelijk doen kan de geboden dienstverlening niet overeind blijven vanwege versnippering. Aan de hand van de dienstverlening in 2007 en de organisaties die de dienstverlening leveren hebben we inzichtelijk gekregen aan de oplossing van welke maatschappelijke problemen de Awbz-regelingen een bijdrage leverden (zie bijlage 8). Om de dienstverlening te behouden die geleverd wordt binnen de regelingen CVTM en ZVP is al in een vroeg stadium met de portefeuillehouders van Maastricht en de regiogemeenten afgesproken de volgende uitgangspunten ter besluitvorming aan de gemeenteraden voor te leggen: Voor de looptijd van deze Wmo-periode (4 jaar) samen te werken met de gemeenten in de regio M&M. Maastricht als centrumgemeente te mandateren om bepaalde besluiten te nemen, welke nader gespecificeerd zullen worden in een mandaatbesluit. Het budget dat beschikbaar komt ten gevolge van de overheveling van de subsidieregeling naar gemeenten voor datzelfde doel te reserveren en daarmee structureel toe te voegen aan de middelen voor betreffende prestatievelden. Deze middelen naar Maastricht over te maken en daarmee de administratieve afhandeling van de subsidiëring te delegeren aan Maastricht. Pagina 13 van 57

14 3.2. Regionale Samenwerking Jeugd De regio M&M heeft besloten een aantal beleidsopdrachten in het kader van Jeugdbeleid gezamenlijk op te pakken. Het te behalen doel hiervoor in 2008 kan als volgt geformuleerd worden: Het komen tot een regionale visie binnen Onderwijs, Welzijn en Jeugdgezondheidszorg op de volgende onderdelen: Inzicht krijgen en houden op vragen van ouders en jeugdigen. Zorgteams Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Voorschoolse voorzieningen Wet Kinderopvang Sociale kaart Coördinatie van zorg/centrum voor Jeugd en Gezin Vroegsignalering 0-6 jarigen Eind 2008 dienen de beleidsopdrachten afgerond te zijn. Samenwerkingspartners zijn: Gemeenten, Scholen, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang, Provincie Limburg, Trajekt, Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar en Bureau Jeugdzorg Regionale Samenwerking Vrijwilligersondersteuning In het kader van de ontwikkel pilot Wmo Zuid Limburg is Trajekt in opdracht van de regio Mergelland (exclusief Maastricht) begonnen met het project vrijwilligersondersteuning in het kader van de WMO. Dit project omvat de volgende doelstellingen: Het creëren van draagvlak onder de vrijwilligersorganisaties en sleutelfiguren en het leggen van een fundament voor een netwerk of samenwerkingsverband. Het verder uitwerken van een functionerend netwerk van vrijwilligersorganisaties met name in de zorg en welzijn en het profileren van deze vrijwilligersorganisaties. Het verbreden van deskundigheid van vrijwilligersorganisaties en het versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een functionerend netwerk dat duurzame samenwerking beoogt en gezamenlijk activiteiten ontplooit. De gewenste resultaten vormen de basis voor een koppeling van de steunstructuur op het gebied van de zorg met de structuur die reeds aanwezig is op het terrein van ontmoeting, vrije tijd en sport, die samen met de in kaart gebrachte vrijwilligersinitiatieven verder ontwikkeld en verdiept moet worden. In de projectdoelstelling is sprake van koppelingen tussen vrijwilligersorganisaties op alle welzijnsterreinen. In het eerste jaar van het project is echter een keuze gemaakt om te starten vanuit de vrijwilligersorganisaties op het terrein van de informele zorg. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de in het Heuvelland noodzakelijke steunstructuur in het kader van de Wmo; prestatieveld 4. Deze steunstructuur speelt een essentiële rol in de civil society waar de Wmo vanuit gaat. In de basis is de opzet van het pilotproject in alle zes Heuvelland gemeenten gelijk. Het proces laat echter in de praktijk al veel verschillen zien die leiden tot maatwerk. In het eerste jaar (2006/2007) is Trajekt gestart met het opzetten/ vormgeven van een sociale kaart/ netwerk informele zorg/ mantelzorg. Hiervoor heeft zij in Vaals sleutelfiguren zoals, KBO Lemiers, KBO Vaals, Zonnebloem Vaals, Vrijwillige Hulpdienst Vaals, Bejaardensoos Lemiers, KBO Vijlen en parochie Vijlen en Vaals, bij elkaar gebracht voor een eerste kennismaking en het creëren van draagvlak. Inmiddels is men diverse vrijwilligersorganisaties, informatie en input vanuit diverse kanalen uit bestaand netwerk in kaart aan het brengen. Pagina 14 van 57

15 Door de regionale samenwerking zijn zaken bewerkstelligd die anders niet zouden zijn gerealiseerd. Middelen zijn gebundeld ingezet, waardoor een grotere effectiviteit is verkregen. De subsidie van de provincie valt medio 2008 weg, maar omdat de structuren dan zijn opgezet denkt men met de lokaal gebundelde middelen uit te komen. De regionale Wmo pilot vrijwilligersondersteuning wordt geëvalueerd en, indien positief, dan ook regionaal gecontinueerd. Pagina 15 van 57

16 4. DE PRESTATIEVELDEN 4.1 PRESTATIEVELD 1: LEEFBAARHEID EN SOCIALE SAMENHANG Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het klinkt misschien simpel, maar het vereist een omslag in de aanpak: van aanbod naar vraag en van categoraal naar gebiedsgericht. Daarbij moet een andere organisatie van de zorg, welzijn en dienstverlening, van categoraal naar gebiedsgericht, zich richten op 3 componenten: Huis Diensten/ voorzieningen Omgeving 13 Buurtgericht werken is de aanpak om in dit prestatieveld succesvol te zijn. Gepassioneerde professionals op het vlak van welzijn, zorg, politie, woningbouw, etc., werken op buurtniveau integraal samen aan de sociale samenhang en leefbaarheid. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid raakt andere sectoren als wonen, zorg en gezondheidszorg, diversiteitbeleid, beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid en (buurt)economie. Al deze sectoren gaan we in dit prestatieveld niet beschrijven Aandachtspunten van Vaals De gemeente Vaals heeft te maken met een dalend aantal inwoners, een sterk vergrijzende bevolking en een kleiner wordende groep jonge mensen, hetgeen invloed heeft op de uitvoeringsmogelijkheden van alle Wmo wensen. De samenleving van Vaals kent steeds meer een individualistische inslag. Buurtverenigingen houden op te bestaan, burenhulp en mantelzorg zijn begrippen die nauwelijks bekend zijn, waardoor er geen gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning die geboden wordt. Vanuit de verschillende beleidsvelden is er voldoende aandacht voor de verschillende doelgroepen. Het in samenhang bekijken van de thema s en het realiseren van synergie-effecten wordt de komende jaren belangrijk Ons huidige aanbod In Vaals hebben we reeds een groot scala aan voorzieningen die onder dit prestatieveld zijn te vatten. Vanuit de oude Welzijnswet was de gemeente o.a. reeds verantwoordelijk voor sociaal-cultureel werk, sport en welzijn ouderen. Een groot deel van Subsidieverordening Welzijn is erop gericht om de doelstellingen van dit prestatieveld te realiseren. In onderstaande tabel geven we aan hoe ons aanbod er op dit moment uitziet. Pagina 16 van 57

17 Accommodaties voor sociaal culturele verenigingen Accommodaties voor sportverenigingen Woningaanbod Subsidieverordening welzijn Evenementenverordening Obelisk, Auw Sjoeël, uitvoeringszaal Vijlen, BMA, De Kopermolen, Bibliotheek, Spuugh. Sportvelden Rood-Groen, Sportvelden RKVV Vijlen, tennisbanen Mixed, Tennishal, Sporthal Grenslandhal, gymzaal Vijlen, gymzaal Vaals. In het kader van de WWZ nota wordt gewerkt aan een levensbestendig bouwen en zorgwoningen in de diverse wijken. Financiële ondersteuning harmonieën, schutterijen, zangkoren, carnavalsverenigingen, dansvereniging, toneelvereniging, bibliotheek, Kopermolen, sportverenigingen en diverse belangengroeperingen. Financiële ondersteuning incidentele evenementen/ activiteiten op cultureel, toeristisch en economisch gebied. Speel en ontmoetingsterreinen Diverse speel- en ontmoetingsplekken in Vaals, Vijlen en Lemiers. Leefbaarheidagenda s Woonkernschouwen Overleg met Stichting Dorpscommissie Vijlen over diverse thema s in het dorp. Het opstarten van dergelijke overlegplatforms in Lemiers en 4x in Vaals. Tweejaarlijkse analyse van de wijken en kernen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid samen met buurtbewoners Op weg naar 2011 Vaals wil een toename van een gelijkwaardige en evenredige (maatschappelijke) participatie van alle burgers (gevestigd of nieuwkomer) in Vaals. Wij willen dat een toename van de sociale zelfredzaamheid, de leefbaarheid in buurten, de veiligheid op straat, in de buurt, stad en op school en het behoud van sociale samenhang, tolerantie, trots en identiteit verwezenlijk wordt. In deze beleidsperiode streven wij er dan ook naar om onderstaande doelstellingen te verwezenlijken. Burgers meer bij het dorp en hun wijk betrekken door middel van overleg met vertegenwoordigers uit de kleine kernen en wijken om een goede afstemming te krijgen, tussen wat het gemeentebestuur wil realiseren in de kernen, en de behoefte van de bewoners van deze kernen en wijken. 14 Het bestuur scoort in 2010 een hoger punt in het burgertervredenheidonderzoek dan in het laatste onderzoek uit Het bevorderen van sociale samenhang en het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden binnen en buiten voor jong en oud, waarbij gestreefd wordt naar bevordering van sociale contacten tussen de verschillende doelgroepen. Een toename van de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in De beleidsvisie op dit onderwerp is uitgewerkt in de notitie dorp- en wijkplatforms welke 4 juni 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. Pagina 17 van 57

18 Een toename van de individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor de leef-, werk- en woonomgeving in de eigen buurt. In iedere kern is er een zo gevarieerd mogelijk woningbestand, een goed winkelaanbod of een boodschappendienst en is het beheer op orde. Verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in de woonkernen Samenhang met andere prestatievelden Dit prestatieveld raakt alle diensten en producten van het gemeentelijke beleid (zie hierboven). Pagina 18 van 57

19 4.2 PRESTATIEVELD 2: PREVENTIEVE ONDERSTEUNING JEUGD Het prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden' heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen en in voorkomende gevallen hun ouders bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in andere wetgeving, zoals de Wcpv en de Leerplichtwet, vastgelegde taken. 15 Onderdeel van het integraal jeugdbeleid is de jeugdgezondheidszorg Sinds 2003 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Voorheen was de gemeente alleen verantwoordelijk voor de 4-19 jaar. In de regio M&M wordt de jeugdgezondheidszorg 0-19 uitgevoerd door twee organisaties te weten GroeneKruisDomicura voor 0-4 jaar en GGD Zuid Limburg voor 4-19 jaar. Maastricht was de afgelopen periode door de regiogemeenten aangewezen als centrumgemeente en daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met de uitvoeringsinstellingen. De gemeente Vaals beschikt over een lokale nota jeugdbeleid ( de Jeugd van Vaals op weg naar volwassenheid ) Deze is nog steeds actueel, en voor veel zaken binnen dit prestatieveld kan worden verwezen naar de nota Aandachtspunten van Vaals Vaals kent een groot aantal sociaal-culturele verenigingen waarin een groot deel van de Vaalser jeugd een plek weet te vinden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het vrijwilligerskader van deze verenigingen. Het vinden en behouden van deze vrijwilligers wordt steeds lastiger. In de kern Vaals is er een beperkte mogelijkheid voor jongeren om deel te nemen aan specifieke activiteiten (12-25 jaar). Er is een behoefte aan een uitgaansgelegenheid in Vaals. De Stichting Spuugh is gestopt met de exploitatie van het gebouw aan de Sneeuwberglaan. Met een nieuwe groep vrijwilligers wordt er een doorstart gemaakt ten behoeve van de exploitatie van het jongerencentrum. De bestaande speel- en ontmoetingsplekken voldoen niet voor alle leeftijdsgroepen. Er is behoefte aan een of meerdere Jongerenontmoetingsplekken. Het aantal jongeren met overgewicht is hoog (leeftijd 9-14: 17%) t.o.v. de overige gemeenten in de regio. In het kader van het Jeugd Preventie Plan is de afstemming tussen de welzijnspartners en de politie nog niet optimaal. Het is nog onvoldoende duidelijk of de activiteiten van het BOS project (buurt, Onderwijs en Sport) na beïndiging van het project in de samenleving ingebed zullen zijn en vanzelf door zullen blijven lopen. Ruim 2% van de jongeren in Vaals in het voortgezet onderwijs stopt voortijdig met de opleiding. De kansen op de arbeidsmarkt worden daarmee zeer klein Ons huidige aanbod Pagina 19 van 57

20 Centrale doelstelling van het jeugdbeleid is het vergroten van ontwikkelingskansen van alle jeugdigen. Om hier daadwerkelijk invulling aan te geven, wil de gemeente Vaals inzetten op het ondersteunen en stimuleren van concrete projecten en activiteiten waarin eigen inzet en participatie van de jeugd centraal staan. Jongerenwerk en tienerwerk Vaals zijn actief op diverse fronten en worden gecoördineerd vanuit Spuugh en de Auw Sjoeël. Ook jongerenwerk en tienerwerk Vijlen en Lemiers zijn actief op diverse fronten. Er is sprake van actieve participatie door diverse instellingen gericht op de jeugd in de Brede School Vaals. Er is sprake van actieve participatie door diverse instellingen gericht op de jeugd in de zorgteams. BOS-project is volop in gang; De centrale doelstelling van dit project is jongeren door sport sociaal te laten participeren, alsmede overgewicht bij jeugdigen (9-14 jaar) terug te dringen van 17 naar 15%. Bijkomende doelstelling is bij deze projecten zo veel mogelijk bestaande sporten buurtverenigingen een rol te laten spelen. Uitbreiding buitenschoolse activiteiten. De scholen hebben in het kader van de wet Buitenschoolse Opvang de verantwoordelijkheid gekregen voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten. In het project stimuleert de gemeente Vaals dat er een breed aanbod aan buitenschoolse activiteiten wordt ontwikkeld, die in principe voor alle kinderen toegankelijk zijn. De gemeente voert diverse wettelijke taken op het gebied van onderwijs uit zoals, leerlingenvervoer, leerplicht / voortijdig schoolverlaten, volwasseneneducatie, toezicht op het openbaar onderwijs, huisvesting onderwijs. Verder vindt er regelmatig overleg plaats met het management en de directeuren van scholen plaats om gemeentelijk beleid en het beleid van de scholen op diverse terreinen (zorg, veiligheid, cultuureducatie, onderwijs, samenwerking peuterspeelzalen, VVE enz.) op elkaar af te stemmen Op weg naar 2011 De algemene doelstelling van het gemeentelijke jeugdbeleid is als volgt te omschrijven: Het creëren van randvoorwaarden waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan een goede ontwikkeling en het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Hierbij gaat de gemeente Vaals voor de toename van de maatschappelijke zelfredzaamheid van jongeren en gezinnen en de toename van het welzijn van jongeren en gezinnen. Hierbij richten we ons op de volgende zaken: Doorontwikkelen Voor- en Vroegtijdig schoolverlaten, ten behoeve van het terugdringen voortijdig schoolverlaten (16-17 jarigen) met 5-10%. Actieve deelname door jeugd in overleg over speel- en ontmoetingsterreinen. Verbeteren afstemming aanbod ketenpartners. Verbeteren doorgaande (medische) ontwikkelingslijn bij kinderen. Het signaleren, toeleiden naar en wegwijs maken in het hulpaanbod. Het bieden van pedagogische hulp en het coördineren van de zorg. Het bieden van gezinsondersteuning (opvoedingsondersteuning). Stimulering van ontwikkelingen centrum voor Jeugd en Gezin 16 vanuit de brede school Vaals. Terugdringen van overgewicht onder jongeren in Vaals door bewegingsactiviteiten te stimuleren vanuit het BOS-project, waarbij sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel geworden zijn van de vrijetijdsbesteding bij jongeren van 8-18 jaar. 16 Het betreft hier geen nieuw gebouw of instelling, maar een logisch dienstenpatroon (netwerk) van bestaande instellingen. Pagina 20 van 57

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie