rijkswaterstaat Samenwerkingsverband AWO/OWO WEGONTWERP EN AUTOMATISERING APPARATUUR PROGRAMMATUUR OPLEIDING KOSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkswaterstaat Samenwerkingsverband AWO/OWO WEGONTWERP EN AUTOMATISERING APPARATUUR PROGRAMMATUUR OPLEIDING KOSTEN"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat Samenwerkingsverband AWO/OWO WEGONTWERP EN AUTOMATISERING APPARATUUR PROGRAMMATUUR OPLEIDING ORGANISATIE KOSTEN Handreiking bi het opstellen van een apparatuur- en programmatuurplan voor Wegontwerp (1989) u B5?-l tvj AWO/OWOKERN 17D3 BWXX-N

2

3 Gs>^a\ Handreiking bij het opstellen van een apparatuur- en progranimatuurplan voor Wegontwerp (periode ) In op dracht van Opgesteld door : AWO/OWO BELEID. : D.J.H. Everaars (dir. Bruggen/WO) D.C. Bleeker (DIV) Met bijdragen en commentaren van medewerkers van:. dir. Utrecht. dir. Noord-Brabant. dir. Zuid-Holland. dir. Noord-Holland. dir. Limburg. DIV. BSW/AW. dir. Bruggen/WO Apeldoorn/Rijswijk 1 juli 1989 reg.nrs: AWO/OWOKERN 17D3 BWXX-N

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting l. Inleiding 1.1 Probleemstelling 1.2 Doel 1.3 Doelgroep 1.4 RWS-bel e ld 2. Wat betekent werken met de huidige faciliteiten Algemeen Wegontwerp WEGEN Kenmerken t» J Ct Het gebruik * 0 «3 De apparatuur Opleidingen b O O * Kosten Organisatie MOSS en IGMOSS Kenmerken Het gebruik De apparatuur Opleidingen Kosten Organisatie WEGEN en (IG)MOSS in combinatie WEGCAD o De werkplek Baten (tekenen) Algemeen Gebruik en Organisatie De apparatuur Opleidingen Kosten Gebruikersgroep Algemeen Modelvorming en -wijziging met IGMOSS t.o.v. WEGEN en MOSS Tekenen met IGMOSS t.o.v. WEGEN en MOSS Tekenen met WEGCAD t.o.v. WEGEN en MOSS Tekenen met WEGCAD t.o.v. tekenen met IGMOSS Overige baten WEGEN met WEGCAD of IGMOSS Blz

5 3. Bruikbare geautomatiseerde faciliteiten voor het 2 5 wegontwerp en het gebruik daarvan, per 1 juni Algemeen Beschikbare apparatuur en programmatuur Gegevensoverdracht Tussen de computersystemen Tussen de programma's Gebruik binnen RWS en provinciale diensten WEGEN MOSS en IGMOSS AutoCAD Algemene ontwikkelingen,wensen en RWS-beleid Algemeen Algemene automatiserings-ontwikkelingen RWS-ervaringen, wensen en ideëen De groei van de wegontwerppakketten WEGEN naar interaktief grafisch WEGEN WEGCAD IGSVORMGEVER Ontwikkelingen van IGMOSS Produktmodellering Algemene kanttekeningen Behoeften Funktionaliteit programmatuur Invoering Persol/opleiding Kosten Communicatie/gegevensuitwisseling Uitbesteding Ontwikkelingen programmatuur en apparatuur Conclusies en aanbevelingen 3 7 BIJLAGEN: Bijlage 1 Geraadpleegde documentatie 38! Bijlage 2 Wegontwerpprogrammatuur bij RWS en Provinciale 39 Diensten Bijlage 3 Nadere specificatie apparatuur met programmatuur 4 0 Bijlage 4 Checklist voor invoering van systemen 42 Bijlage 5 Opleidingen en kosten 44 Bijlage 6 Configuraties en kosten 4 9 Bijlage 7 Kenmerken en waardering WEGEN, MOSS en IGMOSS 52 Bijlage 8 Voorbeelden van een netwerkconfiguratie 53

6 Handreiking 1 1 iuli 1989 VOORWOORD hoofd Over dit onderwerp is ook een beleidsversie verschenen (op lijnen met de reg.nrs. AWO/OWOBELEID 09D3 / BWXX-N De primair voor RWS bedoelde notities zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de directie Bruggen/WegOntwerp (BR/WO) en de dienst Informatieverwerking (DIV). Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van ervaringen, informatie, commentaar van Bouwspeurwerk/Automatisering Wegontwerp (BSW/AW) en de regionale directies Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg. ^. Specialistische kennis en praktische ervaring in het wegontwerp ' en toepassing van automatisering van alle medewerkers aan deze notitie zijn zo veel mogelijx omgevormd tot praktische informatie. Met behulp hiervan kunnen diensten binnen RWS maar ook de provinciale diensten, die werkzaam zijn op het terrein van het wegontwerp, keuzes maken voor verdere invoering van automatisering. Daarbij zijn de consequenties ervan enigszins te overzien m.b.t financiën, tijdsduur van invoering, organisatie-, werkwijze- en functieveranderingen. Deze handreiking geeft een beeld van de huidige beschikbare automatiserings-hulpmiddelen en faciliteiten voor het wegontwerp met als peildatum 1 juni Daarnaast verschaft het inzicht in de ontwikkelingen op korte termijn. Met deze;handreiking 1989 is zo veel mogelijk een doorzicht gegeven voor de komende drie ar (1989 t/m 1991). Het is de bedoeling om arlijks omstreeks juni deze handreiking te aktualiseren. De AWO/OWO BELEIDSGROEP (de vertegenwoordigers van de regiocomités voor het wegontwerp), als opdrachtgever voor deze notitie, hecht grote waarde aan het verschaffen van aktuele, praktische en juiste informatie aan alle betrokken diensten. De groei, maar ook de kans op- wildgroei van de automatisering kan zo beter beheerst worden. Deze informatie kan bijdragen aan het doelgerichte en doelmatige wijze omgaan met mensen en middelen binnen de afzonderlijke diensten en dus de hele Rijkswaterstaat, c.q. bijdragen tot éénduidigheid van Rijkswaterstaat als geheel. Ook de provinciale diensten kunnen hier naar behoefte hun voordeel mee doen. *) Onder 'wegontwerp' moet worden verstaan: Het vormgeven en het reken- en tekenproces in de verschillende fasen bij het tot stand komen en het in stand houden van een weg (tracé-studie, algemeen plan, definitief plan, besteksvoorbereiding, uitvoering en onderhoud).

7 Handreiking 2 l juli 1989 SAMENVATTING Probleemstelling/ doel en RWS-beleid Iedere dienst moet goed vaststellen welke (toekomstige) hulpmiddelen nodig zijn in samenhang met mensen/middelen, produkt/- prestatie, kosten/baten) bij de taakuitoefening. De notitie is opgesteld om alle diensten die betrokken zijn bij het wegontwerp informatie te verschaffen omtrent huidige programmatuur en apparatuur en toepassingsmogelijkheden. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de lopende ontwikkelingen. Tevens is aangegeven welke de consequenties zijn bij invoering van nieuwe programmatuur en apparatuur. Met als referentie, het RWS-beleid rondom het wegontwerp en de automatisering, kunnen (meerrenplannen) gemaakt worden. Huidige RWS-beleidskeuzen zijn: gebruik van WEGEN én/of (IG)MOSS, WEGEN-pakket verder ontwikkelen, standaardiseren op gegevensuitwisseling mogelijk maken, UNIX als besturingssysteem op werkstations óók voor het wegontwerp. Dit is in hoofdstuk 1 uiteengezet. Opzet hoofdrapport Met als vertrekpunt het vakgebied zijn in hoofdstuk 2 de programma's WEGEN, MOSS, IGMOSS en de PC-tekenapplicatie WEGCAD aan de orde gesteld. Hierbij is ingegaan op kenmerken, het gebruik, de te gebruiken apparatuur, de opleidingen, de aanschaf en/of gebruikskosten en de invloed op de organisatie. De baten voor de organisatie vormen de afsluiting van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 laat zien welke computersystemen en programmatuur voor het wegontwerp beschikbaar zijn en welke diensten deze hulpmiddelen gebruiken. In hoofdstuk 4 staan enkele algemene automatiseringsontwikkelingen en gebruikerswensen vermeld. Hoofdstuk 5 gaat in op de ontwikkelingen in AWO/OWO-verband van het WEGEN-pakket en de voorgenomen IGMOSS-ontwikkelingen door het MOSS-consortium. Tot slot is produktmodellering aan de orde gesteld. Het rapport wordt afgesloten met kanttekeningen, conclusies en aanbevelingen. Bijlagen geven detailinformatie. Wegontwerp Een primair kenmerk bij het wegontwerpen is vormgeven, het op inventieve en interaktieve wijze omgaan met vormen om tot een juiste oplossing te komen. Daarna(ast) moet de ontwikkelde vorm worden vastgelegd of doorgerekend voor effectbepaling, besluitvorming en voor de uitvoering. Hierbij is het tekenen van belang voor het weergeven van het ontwerp als tussen- en eindprodukt. Deze kenmerken stellen aparte eisen aan mensen, programmatuur en apparatuur. Functionaliteit Met name voor het rekenen en tekenen zijn de pakketten WEGEN,

8 Handreiking 3 1 iuli 1989 MOSS en IGMOSS in gebruik. WEGEN is zojuist uitgebreid met goede tekenmogelijkneden op de PC (WEGCAD inclusief AutoCAD). Ook is het met deze tekenapplicatie WEGCAD mogelijk om vanuit MOSS situatietekeningen te maken, weliswaar in zeer beperkte vorm. IGMOSS, de interactief grafische versie van MOSS op een werkstation, heeft extra faciliteiten t.o.v. MOSS, zoals interactief-grafisch model wijzigen op het scherm en betere tekenmogelijkneden. De drie pakketten hebben hun specifieke kenmerken, maar ook duidelijke overeenkomsten. Ze hebben sterke en zwakke punten, maar voor wat betreft functionaliteit ontlopen ze elkaar niét veel. Zowel MOSS, IGMOSS als WEGEN is geschikt om voor alle vormen van wegontwerp te gebruiken. WEGEN bestaat uit een verzameling programmamodulen. MOSS en IGMOSS zijn een totaalsysteem. Naast een beschrijving van het werken met de pakketten, zijn ze in schema onderling vergelijkbaar gemaakt. Een combinatie van het gebruik van WEGEN én MOSS of IGMOSS binnen één dienst is in principe mogelijk, maar kost meer en vergt meer inspanningen dan het beheersen één pakket. Schat de waarde van een in gebruik zijnd pakket goed in, vóór er naar een ander pakket overgestapt wordt. Een uitwisseling tussen WEGEN en MOSS is met hét pakket WEGMOS zeker gesteld. Belangrijk in het waarde-oordeel is de leertijd, gebruikersdrempel, gebruikersvriendelijkheid, aanschafkosten, opleidingstijd en -kosten. Tevens is van belang via welke apparatuur de pakketten te gebruiken zijn. Kosten Aanschafkosten van configuraties variëren vanaf circa f voor een PC-WEGENconfiguratie tot f voor één IGMOSS- SUN-configuratie. Inwerktijd voor programmatuur en apparatuur varieert resp. van circa 1 maand tot ruim een half ar. Opleidingskosten variëren van circa f tot f per persoon. De investeringen (aanschaf, onderhoud, opleidingen, inwerktijd) voor IGMOSS op een werkstation liggen circa een factor vijf hoger dan bij WEGEN met WEGCAD op een PC. Invloeden op de organisatie bij invoering van nieuwe hulpmiddelen zijn o.m. veranderende werkwijzes, om- en bijscholing voor persol van diverse niveau's, nieuwe werkplekken en toenemende beheersactiviteiten. Baten De baten zijn moeilijk kwantificeerbaar en zullen voor iedere dienst verschillend zijn. Dit is o.m. afhankelijk van huidige werkwijze, de grootte en complexiteit van projecten. Met IGMOSS is voordeel te halen in doorlooptijd van het ontwerp als gevolg van de interactiviteit en de tekenmogelijkheden. Dit tijdsvoordeel wordt deels gebruikt voor het berekenen van meer alternatieven (kwalitatief voordeel). Gemiddeld lijkt 25% tijdswinst haalbaar t.o.v. het rekenen en tekenen met MOSS op het mainframe (Ervaring directie Utrecht en Limburg ca. 20%, directie Zuid Holland ca. 35%). Experimentele ervaring met WEGEN en WEGCAD wijst in de richting

9 Handreiking 4 1 juli 1989 van meer dan 50% versnelling van tekeningproduktie t.o.v. traditionele methoden met beperkte tekenfaciliteiten binnen WEGEN en MOSS en handmatig tekenen. De kwaliteit van de eindprodukten (tekeningen) blijft daarbij constant en hoog. Nevenvoordelen van de grafische mogelijkheden, bij zowel IGMOSS als WEGEN met WEGCAD, zijn vergroting van de werkmotivatie en de prikkel tot innoverende gebruikstoepassingen. Decentraal computergebruik Er is in z'n algemeenheid een duidelijke verschuiving waarmbaar van centraal mainframe-gebruik (Sperry U1100) naar decentrale werkstations en PC-gebruik op de werkplek. Dit geldt ook bij het wegontwerp. WEGEN is grotendeels ook op de PC beschikbaar, inclusief de tekenapplicatie WEGCAD. De beschikbaarheid van WEGEN op werkstations is een optie voor de korte termijn (circa 1 ar). Naast MOSS op de Mainframe is IGMOSS op een mini en op werkstations beschikbaar. Het gevolg van decentralisatie is een verschuiving van activiteiten naar decentrale werkstations en PC's, meer interactief grafisch werken, complete standaard tekenpakketten (zoals AutoCAD), de opkomst van netwerken en standaardisatie. Deze ontwikkelingen vinden de komende ren ook bij het wegontwerp plaats, waarbij gebruikersvriendelijkheid hoog genoteerd staat. Ook wordt duidelijk rekening gehouden met uitbesteding van wegontwerpaktiviteiten. T.g.v. meer decentraal gebruik nemen de beheeractiviteiten (ook buiten de AIV's) toe. Het gebruik door RWS en provinciale diensten De meeste regionale directies en specialistische diensten gebruiken WEGEN op de mainframe en/of op de PC, evenals een paar provinciale diensten. MOSS op de mainframe wordt in meer of mindere mate door negen RD's en door dir. Bruggen gebruikt. Drie RWS-diensten en de provinciale diensten gebruiken MOSS niet. De directies Zuid-Holland, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Bruggen/WO hebben IGMOSS op Mini(Z-H) of werkstations operatiol of zijn met invoering bezig. De overige directies hebben de overschakeling van WEGEN of MOSS naar IGMOSS in overweging, of zijn het niet van plan. Ontwikkelingen De ontwikkeling van WEGEN richt zich enerzijds op gebruikersvriendelijke tekenfaciliteiten op de PC en later ook op het werkstation (project PCCAD). Anderzijds wordt gericht op interactief grafisch vormgevend ontwerpen (1 fase) en op een nieuwe datastructuur Xoor het vasthouden van functies en relaties in het wegmodel (2 fase). Dit zijn ontbrekende schakels bij computergesteund wegontwerp. Het project IGSVORMGEVER richt zich op de oplossing/realisatie van de ontbrekende schakels. Het MOSS-consortium van IGMOSS ontwikkelt de interaktieve grafische- en tekenmogelijkneden verder, op basis van de huidige datastuktuur. Tevens wordt er gewerkt aan een koppeling tussen

10 Handreiking, 5 1 iuli 1989 (IG)MOSS en AutoCAD voor de uitbreiding van de tekenmogelijkneden. MOSS op de mainframe wordt niet verder ontwikkeld. De projectgroep produktmodellering richt zich op standaardisatie van gegevensuitwisseling van het basiswegmodel (ISO/STEP, internationale standaard). Kanttekeningen Tot slot is een aantal algemene kanttekeningen geplaatst t.a.v. behoeften, functionaliteit, invoering, persol en opleiding, kosten, baten, communicatie en gegevensuitwisseling en uitbesteding. Hierdoor wordt een goede gegevensuitwisseling mogelijk met andere dan bij RWS ingebruikzijnde programma-pakketten (ingenieurs bureau's). Conclusies en aanbevelingen In de conclusies zijn de te nemen stappen verwoord om tot goede keuzes te komen. Ook is aangegeven welke consequenties daaraan verbonden zijn en welke voorwaarden gelden. - Als bij een dienst de grootste behoefte ligt bij tekenapplicaties, dan is het te overwegen om vanuit de WEGEN-situatie op de WEGCAD-applicatie te richten (PC-toepassing). Vanuit de MOSS-situatie kan men zich het beste richten op een nog door het MOSS-consortium te bouwen tekenapplicatie (MOSS naar AutoCAD) of op IGMOSS. - De combinatie WEGEN met WEGCAD (incl. AutoCAD) en IGMOSS zijn geen volledig gelijkwaardige alternatieven. Met beide oplossingen apart kunnen alle noodzakelijke ontwerp- en hoeveelhedenberekeningen en het tekenwerk geautomatiseerd worden uitgevoerd. De tekenfaciliteiten van WEGEN met WEGCAD (incl. AutoCAD) bieden beduidend meer mogelijkheden om complete afgewerkte tekeningen te maken. - De kosten, bij aanschaf, onderhoud en opleidingen, evenals de inwerktijd van IGMOSS op een werkstation liggen circa een factor vijf hoger dan die bij WEGEN met WEGCAD (incl. Auto CAD) op een PC. Advies Naast deze handreiking blijft het noodzakelijk om gerichte aanvullende adviezen te krijgen van o.a de dienst Informatieverwerking, Bruggen/WO, BSW/AW, dir. Utrecht en dir. Zuid-Holland voor het opstellen en realiseren van plannen.

11 Handreiking 6 1 juli INLEIDING l.l Probleemstelling Elke dienst moet plannen maken om zijn taken in een goed lopende prganisatie uit te kunnen voeren met de beschikbare mensen, de benodigde en geschikte hulpmiddelen en de daarbij vereiste financiën. Kortom er moet evenwicht zijn tussen produkt/prestatie en kosten/baten. Om dit op verantwoorde wijze voor het wegontwerp te kunnen doen moet een dienst voldoende inzicht hebben in de:. omvang van het werk/taak,. doorlooptijd van het werk,. kwaliteit/kwantiteit van het persol,. de beschikbare hulpmiddelen (programmatuur, apparatuur, mogelijkheden en beperkingen),. lopende ontwikkelingen,. behoefte aan invoering van nieuwe hulpmiddelen,. beschikbaar gestelde financiën,. invloed van de veranderingen op de organisatie,. noodzakelijke opleidingen. Nieuwe automatiseringsgereedschappen worden momenteel ingevoerd, of er worden plannen voor gemaakt. Over het waarom en de gevolgen van invoering, blijkt bij de meeste RWS- en Provinciale diensten niet voldoende inzicht te bestaan. Toch moet elke dienst weten welke middelen (mensen, gereedschappen, financiën) aangewend moeten worden om binnen de gestelde tijd het (wegontwerp)produkt te realiseren tegen verantwoorde kosten. Binnen RWS zijn drie situaties te beschouwen waar keuzes gemaakt gaan worden voor eventuele veranderingen. Deze zijn: 1. : van WEGEN-gebruik naar WEGEN en WEGCAD 2^ van WEGEN-gebruik naar IGMOSS-gebruik 3. van MOSS-gebruik naar IGMOSS-gebruik 1.2 Doel Deze notitie heeft een drieledig doel: 1. Het geven van informatie over de huidige apparatuur en programmatuur rond het wegontwerp. 2. Het bieden van inzicht in de lopende en voorziene ontwikkelingen voor de komende drie ar op basis van het RWS-beleid. 3. Duidelijkheid geven over de huidige toepassingsmogelijkheden, de consequenties van nieuwe keuzes en de aandachtspunten bij invoering, zoals nut, financiën, tijdsduur van invoering, opleidingen, werkwijzen en functieveranderingen.

12 Handre ikj.no 7 1 iuli 1989 *************************************************************** Deze notitie is geen recept, maar een handreiking bij het opstellen van apparatuur- en programmatuurplannen voor een organisatie (-onderdeel). Elke dienst zal zelf keuzes moeten maken binnen het overkoepelend (RWS-)beleid, waarbij aanvullende gerichte advisering nodig blijft. *************************************************************** 1.3 Doelgroep 1. Directieteam-niveau, om beleidskeuzes te kunnen maken, (informatie op hoofdlijnen). 2. Afdelings- en onderafdelingshoofden in relatie tot het wegontwerp c.q. automatisering, om beleidskeuzes te kunnen voorbereiden, uit te werken en te onderbouwen. 1.4 RWS-beleid In het afgelopen ar (1988/1989) heeft de RWS m.b.t. het wegontwerp onder meer voor de volgende beleidslijnen gekozen: - Voor minimaal drie ar is besloten, om met WEGEN én MOSS te blijven werken. Dé diensten blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze uit deze pakketten. Andere wegontwerp-programmatuur is vooralsnog niet aan de orde. - Er is gekozen om WEGEN verder te ontwikkelen. Primair tekenfaciliteiten realiseren binnen project PC-CAD. Daarnaast wordt binnen het project IGS-VORMGEVER gewerkt aan interactief grafisch vormgeven, een nieuwe gegevensstructuur gericht op PC- en werkstation-gebruik. Dé algemene RWS-beleidskeuze tot invoering van het besturingssysteem UNIX op werkstations geldt ook voor het wegontwerp. - Bij uitbesteding van wegontwerpactiviteiten zal niet het ge- - bruik van een bepaald programma-pakket worden voorgeschreven, maar zullen eisen worden gesteld aan de gegevensstructuur en de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling. (Resultaten van de projecten "Computergebruik bij uitbesteding" UITBECOM medio'89 en "produktmodellering" eind '89.).

13 Handreiking 8 l iuli WAT BETEKENT WERKEN MET DE HUIDIGE FACILITEITEN 2.1 Algemeen Als men geautomatiseerde hulpmiddelen (programmatuur en apparatuur) met de bijbehorende faciliteiten gaat gebruiken - (computergesteund ontwerpen) -, is het logisch zich af te vragen waarom deze hulpmiddelen te hantereren bij het wegontwerp en wat er mee bereikt kan worden. Op welke momenten in het ontwerpproces zijn juist die hulpmiddelen te gebruiken? Daarbij kan de vraag gesteld worden wie en in welke mate ermee moeten omgaan. De slotvraag is dan wat er dan allemaal geregeld moet zijn om het te realiseren. Dit hoofdstuk geeft handreikingen voor het beantwoorden van de bovenvermelde vragen. Iedere dienst zelf antwoorden moeten vinden voor de eigen specifieke situatie. In z'n algemeenheid geldt dat iemand met feeling en motivatie voor de automatisering en met wegontwerpkennis, een goed programma-gebruiker is of kan worden. Het opleidingsniveau speelt dan niet zo'n grote rol meer. Wel dienen deze kennis en vaardigheden in de functiebeschrijvingen, -eisen en functiewaarderingen tot uitdrukking te komen. Bij projectgroepsamenstellingen moet hier aandacht aan worden gegeven. 2.2 Wegontwerp Wat wegontwerpen is en hoe je dat doet of zou moeten/willen doen mag als redelijk bekend verondersteld worden. Dit is in diverse stukken beschreven [1][2][3]. Toch een paar kenmerken van het wegontwerp : Wegontwerpen is primair vormgeven. Dit betekent o.m. op een interactieve wijze 'spelen' met vormen op een iteratieve wijze (vormgeven, effect bepalen, waarderen, beslissen etc.) om tot een goede oplossing te komen. Daarnaast moet het ontwerp worden doorgerekend (vastleggen), zodat gedetailleerde effecten als o.a. ruimtegebruik en grondverzet kunnen worden bepaald. Op basis hiervan kan verder beslist en uitgevoerd worden. Tevens moeten diverse gegevens en relaties daartussen, vastgelegd worden. Deze gegevens moeten overdraagbaar zijn naar vervolg- of parallele processen. Het model wordt vastgelegd. De tekening is de visualisatie van het ontwerp. Het laat zien wat en hoe het gemaakt moet worden. In dit kenmerkende proces kunnen de automatiseringshulpmiddelen bijdragen tot een kwaliteitsverbetering en versnelling van ontwerp-activiteiten, informatievoorziening en effectbepaling. Dit alles draagt daarmee bij aan een beter eindprodukt. Hierin hebben deze kenmerken, activiteiten hun eigen karakter. Dit stelt aparte eisen aan mensen, programmatuur en apparatuur.

14 Handreiking 9 l juli 1989 ^Ti horizontul Modelvorming n^ verticaal L_ dwarsprofiel Invoer en uitvoer van gegevens öi de modelvorming topografie numeriek DIGITAAL terrein + weg MOOEL / uitvoer \ weggebonden objecten grafieën fig 1. Modelvorming In de vqldende paragrafen staat te lezen wat het werken met WE GEN, IGMOSS en AutoCAD in het proces van wegontwerpen betekent. Een antwoord kan gevonden worden op vragen als: - Kan WEGEN of MOSS mijn ontwerpproblemen aan? - Wat bieden MOSS en IGMOSS voor aanvullende mogelijkheden? - Wat zijn de voor- en nadelen bij het werken met meer pakketten tegelijk? - Wat is de toegevoegde waarde van een 2D-CAD-tekenpakket bij WEGEN, MOSS en IGMOSS? - Wat zijn de gevolgen van het (gaan) werken met deze faciliteiten met oog op de kosten, de organisatie en opleidingen? WEGEN rakenen deelprogramma'! WEGMOS : ultwleeellng (IG)MOSS rekenen (Interactief grafieën wijzigen) deelpre gramma'a Ind.AutoCAO Interactlaf takenen.uitgebreide faciliteiten fig 2. Huidige faciliteiten

15 Handreiking, 10 1 juli WEGEN Kenmerken In het schema op de volgende bladzijde staan de meest relevante kenmerken van het WEGEN-pakket. Bijlage 7 geeft een totaal overzicht van kenmerken en waardering van WEGEN, MOSS en IGMOSS voor onderlinge vergelijking Het gebruik Het WEGEN-pakket is simpel. Het is stap voor stap te leren. Na 2 a 3 dagen heeft de gemiddelde gebruiker de basis te pakken. In 2 a 3 weken is een groot deel van WEGEN incl. DWAPRO, met wat begeleiding van collega's te leren (dit zijn ervaringen met nieuwe mensen en praktikanten). De inwerktijd moet vrijgemaakt worden, het liefst binnen de projecten. Alternatieven voor alignementen zijn snel door te rekenen. Hoe vaardig men met vervolgprogramma's omgaat, hangt af van de gebruiksfrequentie en het niveau. Het WEGEN-pakket is een verzameling 'losse' programma's. De datastructuur geldt in de meeste gevallen per programma en is voor de gebruiker niet eenduidig (eigen programmabestanden). Het resultaat van het ene programma vormt veelal met wat aanpassingen de invoer voor het volgende programma. Het samenvoegen en aansluiten van modellen kost relatief veel moeite. Ook het manipuleren met verkantingsovergangen, wentelassen in combinatie met in-en uitvoegstroken, gaat moeizaam. De gebruiksdrempel is laag en de doordringingsgraad in de organisatie is hoog. Na een periode van niet 'met-wegenwerken', is de draad snel weer opgepakt. De toepassing van het WEGEN-pakket heeft geen relatie met de omvang of complexiteit van het ontwerpwerk. Irr de fase 'Algemeen Plan' (haalbaarheid en hoofdvorm bepalen van diverse varianten) is het WEGEN-pakket goed te gebruiken. Het terreinmodel is alleen in de vorm van maaiveldprofielen loodrecht op de horizontale as te gebruiken. De Meetkundige Dienst of de gebruiker zelf kan een terreinmodel dat in strings is gemeten (MOSS-model) vrij eenvoudig omzetten naar een terreinmodel in de vorm van maaiveldprofielen t.b.v. verdere verwerking met het WEGEN-pakket. Bij de introductie van WEGMOS (uitwisseling ontwerpgegevens tussen WEGEN en MOSS) is hiervoor een procedure uitgereikt. Bij een nadere uitwerking en vastlegging in de fase 'Definitief Plan' kan het wegmodel goed met WEGEN opgezet (HORAL, VERAL, DWAPRO) en met PERSPEC worden beoordeeld. Verdere uitwerking van het vastgelegde model (modelmanipulatie) gaat moeizamer. Het tekenen van de resultaten m.b.v. het mainframe (voor nadere toelichting op computersystemen, zie Hoofdstuk 4) is nogal arbeidsintensief en de presentatie is beperkt tot Tektronix beeldscherm en plotter. Samengestelde tekeningen maken is nauwelijks rendabel. Het tekenen van resultaten op de PC kan inmiddels ook m.b.v.

16 Handreiking _JJ 1 juli 1989 een testversie van de tekenapplicatie WEGCAD (zie par. 2.6). Zie schema 1 voor de meest belangrijke kenmerken. KENMERKEN SXSSSS383 1 Beschikbaarheid Mainframe Mini Werkstation 2 Programma-opbouw 3 Programma-structuur 4 Leerproces 5 Investering in opleidingen K leertijd 6 Conversatietaai 7 Terreinmodel 8 Vormgevende mogelijkheden 9 Reken mogelijkheden 10 Tekenipogeli Jkheden Mainframe Mini Werkstation 11 Interactief grafisch model verwerking 12 Interactief grafische bewerken tekenen 13 Effekten van wijzigingen in horizontale of verticale as WEGEN+UEGCAD, komt losse modules voor gebruiker niet éénduidig snel, deel voor deel < 1 maand Nederlands as-afhankelijk maaiveldprof. ia, moeizaam komt Totaal model wijzigt mee 14 Funktie-kenmerken aan modelgegevens 15 Modelberekeningen 16 Specifieke toepassingen : Perspectief, zicntbereken1ngen+tekenen Gel uidderekeningenftekenen Reconstructie modules Hoogtelijnen Oppervlafcteberekeningen.. Moaelsmjding en doorsnijding Grondverzetberekeningen Waterbezwaar 17 Bouwen van macro's / objekten per wegas zeer uitgebreid a (alleen veryarding),tbv Perspec 1a,mbv, Autocad tbv tekenwerk 18 Projekthuishouding, inspanning 19 Aanschafkosten WEGEN Aanschafkosten AutoCAD 20 Rekenkosten Mainframe beperkt niets tot gering (provincies, huur tbv ca. f ,- wel voor provincie RWS, geen na priy. DIV nog onbekend 21 Kosten één werkconfiguratie incl. printer/plotter programmatuur (globaal) Werkplek (totaal) Programmatuur cl: ï:»;: schema 1. Kenmerken WEGEN en WEGCAD

17 Handreiking juli De apparatuur Sinds 1964 tot heden wordt het WEGEN-pakket het meest frequent gebruikt op de mainframe. Hierop zijn alle programma's beschikbaar. Via terminalaansluitingen is de toegang goed. Het gebruik van het WEGEN-pakket op de PC maakt de toepassing in de organisatie zeer flexibel (moederorganisatie-dienstkring-op uitvoeringslocatie). In 1989 komt vrijwel het gehele WEGEN-pakket (zie bijlage 3) op de PC beschikbaar (in juli uitbreiding van 13 naar 16 programma's). Tevens komt WEGCAD vanaf september a.s. algemeen beschikbaar op de PC (minimaal AT Compact 2 vereist). De PC's zullen hierdoor verder tot de werkplek doordringen. Zowel de PC als het mainframe zijn voor de meeste gebruikers bekende systemen. Het WEGEN-pakket is ook op de mini beschikbaar (16 programma's, zie bijlage 3). plotter MODEM LH CONTROLLER Drlnter UTS 2000 UTS 20W fig 3. Werkplekconfiguratie aan mainframe 2 J2..4 Opleidingen Voor het aanleren van het WEGEN-pakket bestaat een uitgebreid voorlichtingspakket, dat in de loop de ren door VODOWE (Voorlichting en Documentatie Wegontwerpprogrammatuur) is ontwikkeld. Vanuit VODOWE of op verzoek van de diensten wordt centraal en soms bij de diensten, voorlichting gezorgd. (Voor nadere details, zie bijlage 5) Kosten De gebruikskosten van WEGEN op het mainframe worden aan de RWS momenteel nog niet doorberekend en zijn dus begrotingstechnisch niet merkbaar. Met de provincies worden de gebruikskosten van het mainframe verrekend. T.b.v. het gebruik van WEGEN op de PC bestaat een pakket-contract voor provinciale diensten. Na privatisering van de DIV zullen de gebruikskosten voor de RWS-diensten wél merkbaar worden. Onderhandelingen hierover tussen RWS en DIV zijn nog gaande in het kader van het zgn.

18 Handreiking iuli 1989 Wederzijds Verplichtingen-Contract. Bij dit alles staat de continuïteit van de dienstverlening voorop. De opleidingskosten bestaan momenteel grotendeels uit opleidings- /voorlichtingsuren van de deelnemers. De kosten van de zelfverzorgde cursussen worden door VODOWE niet in rekening gebracht. Na de privatisering DIV kan ook hierin verandering komen. De toekomstige kosten van de DIV-inzet daarbij zal op nog nader te bepalen wijze verrekend worden, (zie ook bijlage 5). De configuratiekosten bestaan uit aanschaf-, afschrijvings-, en exploitatiekosten van PC's, mini's en randapparatuur. Voor details zie bijlage Organisatie Het reeds lang ingevoerd en operatiol WEGEN-pakket grijpt organisatorisch niet zo diep in. Het relatief eenvoudige pakket is ook vrij eenvoudig in gebruik. Met als aandachtspunten voor de organisatie: - werkwijze waarin automatisering geïntegreerd is; - bestandshuishouding projecten; - bestandsbeheer; - up to date houden gebruikersdocumentatie; - probleemopvang, -oplossing of -melding; - ondersteuning; intern gebruikersoverleg, ervaringsuitwisseling; - koppeling van de PC en het mainframe (Sperry U1100). Waar tijdens de looptijd van een wegontwerpproject meer organisatieonderdelen (afdelingen, dienstkringen) gelijktijdig of achtereenvolgens aan het project zullen werken, is het van belaïig dat alle betrokkenen over dezelfde basiskennis, documentatie, afspraken ed. beschikken. Uitwisseling en overdracht van gegevens en resultaten blijkt in een aantal gevallen nog steeds moeizaam te verlopen. De grootste groep gebruikers bevinden zich op het MBO-niveau. Ook personen op HBO-niveau vormen een redelijke grote gebruikersgroep, m.n. voor de meer bijzondere problemen. De gebruikers met LBO-niveau vormen de kleinste groep. 2.4 MOSS: en IGMOSS Kenmerken Bij de RWS zijn momenteel twee versies van het MOSS-pakket operatiol, de zgn. 'Batch-versie'(=berekening op de achtergrond) en de 'IG-versie' (=directe interactief grafische verwerking achter een grafisch beeldscherm). De MOSS batch-versie (MOSS 5.4 / 6.3) draait op de centrale UllOO-computer (mainframe) en de IGMOSS-versie (MOSS 7.1 = de interactief grafische versie) ; draait op de VAX-minicomputer en op zelfstandige onder

19 Handreiking 14 1 juli 1989 UNIX werkende werkstations. Op dit moment is binnen RWS voor SUN-werkstations gekozen. Dit heeft te maken met het standaard UNIX-besturingssysteem, met de keuze van het tussen het MOSS-consortium voor een merkwerkstation en met de aanschafprijs van het werkstation. In het schema op de volgende bladzijde zijn de kenmerken van MOSS en IGMOSS opgenomen. Bijlage 7 geeft een totaal overzicht van kenmerken van WEGEN, MOSS en IGMOSS voor onderlinge vergelijking Gebruik Een drietal diensten gebruikt MOSS al vanaf de tachtiger ren op de U1100 naast het WEGEN-pakket. Bij deze diensten is een zekere MOSS-cultuur aanwezig, bij andere diensten moet dit nog groeien. Van de diensten met een typische MOSS-cultuur werkt de directie Zuid-Holland al intensief met IGMOSS, de directies Utrecht en Limburg hebben het IGMOSS-gebruik in gang gezet (zie ook par. 4.4). De faciliteiten binnen het MOSS-pakket zijn voor een groot deel gelijkwaardig aan die van het WEGEN-pakket. Het manipuleren met verkantingsovergangen, wentelassen in combinatie met in- en uitvoegstroken, gaat evenals bij WEGEN moeizaam. Het grote voordeel van MOSS is het gebruik kunnen maken van terreinmodellen die as-onafhankelijk zijn (breuklijnen en andere kenmerkende lijnen in het terrein). De confrontatie tussen ontwerpmodel en terreinmodel is in MOSS een veel gebruikte faciliteit. De tekenfaciliteiten zijn met name in de interaktieve versie (IGMOSS) sterk verbeterd. Het met MOSS omgaan wordt door diverse gebruikers verschillend ervaren. De ene gebruiker vindt het werken met MOSS prettig, de andere moeizaam. Het veelvuldig wijzigen van het model in de ontwerpfase 'Algemeen Plan', wordt door sommigen als lastig ervaren. Het manipuleren met modellen daarentegen gaat goed. Voor het nadere uitwerken en detailleren in de fase Definitief Plan leent (IG)MOSS zich goed. De hoeveelhedenbepaling met de 'MOSS-prisma'-methode is nog niet betrouwbaar. De betrouwbaar gebleken 'MD-prisma'-methode op de U1100 wordt voor hoeveelhedenbepaling gebruikt. Er wordt aan gewerkt om ook het gebruik van de MD-methode met IGMOSS mogelijk te maken. De onderdelen, INTERFACE (bepalen van de snijlijnen van twee modellen), SECTION (bepalen van profielen) en DRAW (tekenen) worden veel toegepast.

20 Handreik na 15 1 Juli 1989 KENMERKEN I153KSS8 1 Beschikbaarheid Mainframe Mi nj Werkstation 2 Programma-opbouw 3 Programma-structuur 4 Leerproces 5 Investering in opleidingen leertijd 6 Conversatietaai 7 Terreinmodel 8 Vormgevende mogeli j'kheden 9 Reken mogelijkheden 10 Tekenmogelijkheden Mainframe M Werkstation.' 11 Interactief grafisch model verwerking 12 Interactief grafische bewerken tekenen 13 Effekten van wijzigingen in horizontale of verticale as H Funktie-kenmerken aan model - gegevens 15 Modelberekeningen 16 Specifieke toepassingen : ierspectief.. t. 2ïcfitberekeningen+tekenen GeluiabereReningenftekenen Reconstructie modules Hoogte lijnen QpRervlakSfberekeningen... Moaelsnijding en doorsnijding Grondverzetberekeningen Uaterbezwaar 17 Bouwen van macro's / objekten 18 Projekthuishouding, inspanning 19 Aanschafkosten WEGEN Aanschafkosten AutoCAD 20 Rekenkosten Mainframe 21 Kosten één werkconfiguratie incl. printer/plotter programmatuur (globaal) (zie bijlage 6) Werkplek (totaal) Programmatuur MOSS (+WEGCAD) geïntegreerd éénduidig kost tijd totaalsysteem OKÉaWmnd Engels as:pnafhankelljk, strings n.v.t. Gêpêrfct WEGCAD Totaal model aanpassen, opnieuw relaties leggen en herberekenen meerdere assen beperkt. moeizaam mogelijk ioed, met RWS- Prisma-methode.tbv tekenwerk,... redelijk bouwea..-. macro-bibl 10-. tk aanwezig vergt veel organisatie en afspraken niets geen.... Roger dan btj Wegen.yoor Prov.diensten Na priy.div nog onbekend IGMOSS (+WEGCAD) geïntegreerd éénduidig kost tijd totaalsysteem ül!!ën d 5 n 6 b mnd Engels asipnafhankelijk, strings n.v.t. beperkt WEGCAD Totaal model aanpassen, opnieuw relaties leggen en herberekinen meerdere assen beperkt moeizaam mogelijk goed, met RWS- Prisma-methode.tbv tekenwe t k,.. redelijk bouwen,.,,. macrp-biblio: tk aanwezig vergt veel organisatie en afspraken hoog. elk.werkstation eigen licentie n.v.t. cij: 1»:. (nieuwe.11 cent 1 es worden in toekomst faktor 2 duurder) Schema 2. Kenmerken MOSS en IGMOSS

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie