Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief. Drs. J.G. Balentien 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief. Drs. J.G. Balentien 1"

Transcriptie

1 Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief Drs. J.G. Balentien 1 1. Inleiding Als gevolg van de staatkundige herzieningen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Nederlandse Antillen op opgehouden te bestaan als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: de BES-eilanden ) zijn een directe band met Nederland aangegaan en vormen ieder een afzonderlijk openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel. Na een lang en meeslepend proces hebben de BES-eilanden met ingang van 1 januari 2011 een nieuwe fiscale stelsel 2 (hierna: NFS BES ). De wetgever heeft beoogd om met NFS BES een eenvoudiger stelsel te creëren dan het oude Nederlands Antilliaanse fiscale stelsel. Tevens dient NFS BES de economische activiteiten op de BES-eilanden te stimuleren. Ook heeft de wetgever beoogd om met NFS BES een verschuiving te realiseren van directe belastingen naar indirecte belastingen. Sinds de invoering van NFS BES zijn er op de eilanden geluiden te horen waaruit valt af te leiden dat een aantal aspecten van NFS BES als knelpunten worden ervaren. De toekomst zal moeten uitwijzen of het door de wetgever beoogde effecten gehandhaafd kunnen worden. In dit artikel zullen de lokale aspecten van NFS BES in hoofdlijnen worden besproken. In onderdeel 2 zal ik ingaan op het karakter van NFS BES. In onderdeel 3 zal de belastingwet BES de revue passeren. In onderdeel 4 zal de loon- en inkomstenbelasting worden besproken. In onderdeel 5 zal ik kort ingaan op de lokale heffingen van de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. In onderdeel 6 zal ik afsluiten met een conclusie. 2. NFS BES 2.1. Transitieperiode De BES-eilanden mogen als openbare lichamen binnen het Nederlands staatsbestel zelf geen belastingen heffen naar omzet, inkomen, winst of vermogen. Deze belastingen mogen evenals de kansspelbelasting en accijnzen slechts als rijksbelasting worden geheven op landsniveau. 1 Senior Manager bij KPMG Meijburg Caribben en onder andere belast met kantoor Bonaire. 2 STB Jaargang 2010 nr

2 In de transitieperiode van tot en met , was feitelijk het toenmalige fiscale stelsel van de Nederlandse Antillen van toepassing op de BES-eilanden. Voor lichamen die aan de benodigde voorwaarden voldoen en welke per kwalificeren voor het regime van NFS BES is er een renteloze conserverende aanslag winstbelasting opgelegd ter zake van stille reserves en mogelijke goodwill 3. Deze aanslag wordt bij verlies van kwalificatie vóór inbaar en wordt ingeval van behoud van kwalificatie in 2016 kwijtgescholden 4. Een vergelijkbare regeling bestaat ook voor vaste inrichtingen Vanaf NFS BES is voornamelijk vormgegeven aan de hand van drie wetten, te weten de Belastingwet BES, de Douane- en Accijnswet BES en de Invoeringswet fiscaal stelsel BES waarbij elementen van het vorige Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel zijn overgenomen. In de Belastingwet BES zijn een aantal specifieke rijksbelastingen opgenomen. Daarnaast regelt de Invoeringswet fiscaal stelsel BES nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting en aanpassingen van de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Dit heeft tot gevolg dat het land Nederland ook na de transitie twee fiscale stelsels kent. Het wetsvoorstel Douane- en Accijnswet BES voorziet onder meer in een heffing van accijnzen en een nihil tarief voor invoerrechten. Er is niet voorzien in een successiebelasting. Inwoners van de BES-eilanden die voorheen in Nederland hebben gewoond, kunnen wel gedurende een langere periode na emigratie, dan onder de voormalige Nederlandse Antilliaanse successiebelasting het geval was, onder de Nederlandse successiebelasting blijven vallen. Naast de belastingen op landsniveau krijgen de BES-eilanden (net als gemeenten en provincies) de bevoegdheid om zelf lokale belastingen te heffen. De kaders voor deze eilandbelastingen zijn geregeld in de Wet Financiën openbare lichamen BES. 3 Belastingwet BES 3.1 Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting Kort gezegd zijn volgens de Belastingwet BES alle op de BES-eilanden gevestigde lichamen in beginsel bij fictie gevestigd in Nederland en daarmee onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting 6. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 20% (winst tot euro) respectievelijk 25% 3 Invoeringswet fiscaal stelsel BES, art XIII lid 1. 4 Invoeringswet fiscaal stelsel BES, art XIII lid 3. 5 Invoeringswet fiscaal stelsel BES, art XIII lid 2 en 3. 6 Belastingwet BES, art. 5.2 lid 1. 2

3 (winst voor zover meer dan euro). De dividendbelasting bedraagt in beginsel 15% van de dividenden. Indien de fictieve verplaatsing plaatsvindt op datum van inwerkingtreding ( ) dan gelden de fiscale boekwaarden van activa en passiva van De fictie is niet van toepassing op stichtingen, doelvermogens en lichamen die zijn toegelaten tot een handels- en dienstentrepot (een soort vrije zone ) BES-belastingen inzake winst en uitkeringen Op grond van de Belastingwet BES kunnen kwalificerende lichamen opteren om aan specifieke fiscale BES-belastingen te worden onderworpen te weten de vastgoedbelasting en de opbrengstbelasting in plaats van aan de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Als kwalificerende lichamen worden beschouwd de volgende lichamen indien zij een verzoek doen 9 : a) lichamen met een kleine onderneming (hoogstens USD omzet en USD aan bezittingen) welke actief zijn buiten de financiële sector; OF b) lichamen waarvan de bezittingen ten hoogste voor de helft bestaan uit deelnemingen, beleggingen of activa welke aan personen of lichamen die buiten de BES wonen of zijn gevestigd ter beschikking worden gesteld (uitzondering: mensen die tijdelijk verblijf houden op de BES eilanden zoals toeristen); OF c) lichamen die voor wat betreft de niet-kwalificerende bezittingen (deelnemingen, financieringen, licenties e.d.) aan minimaal drie inwoners van de BES-eilanden voltijds werk verschaffen en over een kwalificerend kantoor beschikken. (Let op: Er zijn eisen gesteld aan de aard van de werkzaamheden en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de werknemers); OF d) lichamen welke voor ten minste 95% aandeelhouder zijn van een van bovengenoemde lichamen of van een lichaam dat is toegelaten tot het zogenoemde handels- en dienstenentrepot. Ook vaste inrichtingen op de BES-eilanden van lichamen welke op Curaçao, Sint Maarten of Aruba zijn gevestigd vallen onder de Nederlandse vennootschapsbelasting dan wel de vastgoedbelasting op de BES-eilanden en wel op dezelfde gronden als ware zij lichamen gevestigd op de BES-eilanden Vastgoedbelasting De vastgoedbelasting is een jaarlijkse heffing over de waarde van op de BES-eilanden gelegen onroerende zaken. De belasting wordt niet geheven ingeval van 10 : a) de eigen woning; 7 Invoeringswet fiscaal stelsel BES, art XII lid 1. 8 Belastingwet BES, art. 5.2 lid 1 en lid 3 onderdeel a. 9 Belastingwet BES, art. 5.2 lid Belastingwet BES, art

4 b) onroerende zaken die tot het ondernemingsvermogen behoren van een ondernemer die valt onder de Wet inkomstenbelasting BES; c) onroerende zaken van lichamen die fictief in Nederland zijn gevestigd; d) onroerende zaken van nutsbedrijven; e) onroerende zaken van het Rijk; f) onroerende zaken die hoofdzakelijk bestemd zijn voor openbare diensten; g) natuurgebieden en gronden ten behoeve van landbouw en bosbouw; h) onroerend goed met een waarde van maximaal USD Ingeval een niet-ingezetene van de BES-eilanden een tweede (vakantie)huis op een van de BES-eilanden bezit, welke niet aan één van bovenstaande omstandigheden voldoet, kan diegene te maken krijgen met de vastgoedbelasting. Daarnaast kan diegene ook te maken krijgen met de lokale grondbelasting in de vorm van opcenten op de hoofdsom van de vastgoedbelasting. De grondslag voor de heffing van de vastgoedbelasting is 4% van de waarde van de onroerende zaken en het tarief bedraagt 25% 11. Dit resulteert in een effectieve heffing van 1% over de waarde van de onroerende zaken. De Inspecteur stelt de waarde van de onroerende zaken vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. De waarde staat vast voor een tijdvak van vijf achtereenvolgende kalenderjaren. De heffing vindt plaats bij wege van aanslag Opbrengstbelasting De opbrengstbelasting is een uitkeringsbelasting en wordt geheven van vennootschappen over de opbrengst verkregen uit aandelen en winstbewijzen van op de BES-eilanden gevestigde kapitaalvennootschappen. Ook kan ter zake van uitkeringen door o.a. coöperaties, stichtingen en doelvermogens welke zijn gevestigd op de BES-eilanden opbrengstbelasting zijn verschuldigd. Indien de bovengenoemde lichamen na uit de BES-eilanden vertrekken (al dan niet fictief) is eveneens opbrengstbelasting verschuldigd. Een vaste inrichting op de BES-eilanden van een buitenlands lichaam heeft geen belastingplicht voor de opbrengstbelasting. Verder bestaat er ook geen belastingplicht voor de opbrengstbelasting ingeval van o.a. rentebetalingen, pensioenuitkeringen en uitdelingen aan charitatieve instellingen. Het tarief bedraagt 5% maar voor uitkeringen in lokale deelnemingssituaties bestaat, onder voorwaarden, een vrijstelling ter voorkoming van dubbele heffing. 11 art. 4.9 j o art lid 1 van de Belastingwet BES. 12 art. 4.6 j o art. 4.7 lid 1 van de Belastingwet BES. 4

5 Algemene bestedingsbelasting De algemene bestedingsbelasting ( ABB ) vervangt de Bonaireaanse omzetbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten op Sint Eustatius en Saba. ABB wordt geheven ter zake van 13 : a) de levering van door producenten voortgebrachte goederen; b) de levering van diensten door ondernemers; c) de invoer van goederen. Als hoofdregel geldt dat heffing plaatsvindt bij de ondernemer die een levering of dienst verricht. Indien de leverende producent of de dienstverlenende ondernemer niet in de BES woont of is gevestigd en ook geen vaste inrichting heeft aldaar, zal de heffing van ABB plaatsvinden bij de afnemende BES-ondernemer 14. ABB wordt berekend over de vergoeding welke ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht. De ABB kent geen algemeen recht op vooraftrek waardoor cumulatie van ABB kan optreden. Er bestaat een beperkte mogelijkheid op vooraftrek van ABB door producenten 15 en voor de levering van goederen voorziet de wet in een eenmalige heffing van ABB waardoor in die gevallen cumulatie wordt vermeden. Cumulatie kan echter optreden in gevallen zoals bij de levering van opeenvolgende diensten en de levering van goederen die onderdeel vormen van een dienst. De tarieven voor de ABB zijn als volgt 16 : a) Algemeen 8% (Bonaire) en 6% (St. Eustatius en Saba). b) Verzekeringen 9% (Bonaire) en 7% (St. Eustatius en Saba). c) Import personenauto s 25% d) 0% bij uitvoer door producent, import zeer zuinige auto s, leveringen aan ondernemers in handels- en dienstenentrepot, stalling in handels- en dienstenentrepot voor zover bestemd voor uitvoer. In bepaalde gevallen gelden er vrijstellingen. Deze vrijstellingen worden geregeld in artikel 6.11 van de Belastingwet BES Overdrachtsbelasting 13 Art. 6.6 van de Belastingwet BES. 14 Art lid 1 en 2 van de Belastingwet BES. 15 Art. 6.3 van de Belastingwet BES. 16 Art j o art. 6.10a van de Belastingwet BES. 5

6 De overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de overdracht van onroerende zaken en schepen 17. Het tarief bedraagt 5% en wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak of het schip. De waarde 18 is ten minste gelijk aan die van de tegenprestatie. De wet voorziet in een regeling 19 die bepaalt welke gevallen in aanmerking komen voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Een aantal van deze gevallen zijn bijvoorbeeld: a) een overdracht in het kader van een boedelscheiding, b) inbreng van een onderneming in een matschap of een vennootschap of c) overdracht van een nieuw vervaardigd pand of een gedeelte ervan met bijbehorende grond Kansspelbelasting Op de BES-eilanden wordt een kansspelbelasting geheven van casino s 20 en van degenen die gerechtigd zijn tot de prijzen van binnenlandse kansspelen, niet zijnde kansspelen georganiseerd door casino s 21. Daarnaast zijn belastingplichtig de op de BES-eilanden wonende of gevestigde gerechtigden tot de prijzen van buitenlandse kansspelen 22. De casino s worden belast voor het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen 23. De gerechtigden tot prijzen worden belast voor prijzen groter dan USD Het tarief bedraagt 10% Loon- en inkomstenbelasting BES De huidige Wet loonbelasting BES en Wet inkomstenbelasting BES zijn in grote mate gestoeld op het voormalige stelsel van de Nederlands-Antilliaanse loon- en inkomstenbelastingwetgeving (inclusief sociale premies). Ik zal in dit onderdeel ingaan op de belangrijkste wijzingen Wet loonbelasting BES De voormalige Nederlands-Antilliaanse loonbelastingwetgeving kende een schijventarief van 12,5% tot 47,5% 26 (inclusief 25% voor de BES-eilanden). In het huidige Wet 17 Onder schepen worden verstaan op de BES-eilanden geregistreerde schepen met een inhoud van minimaal 20 kubieke meter. 18 Onder waarde wordt verstaan: waarde in het economisch verkeer. 19 Art. 7.4 van de Belastingwet BES. 20 Art. 7a.1 lid a van de Belastingwet BES. 21 Art. 7a.1 lid b en c j o art. 7a.3 lid 1-b van de Belastingwet BES. 22 Art. 7a.1 lid d j o art. 7a.3 lid 1-b van de Belastingwet BES. 23 Art. 7a.3 lid 1-a van de Belastingwet BES. 24 Art. 7a.3 lid 1-b van de Belastingwet BES j o art. 7a.4 lid 1-a van de Belastingwet BES. 25 Art. 7a.5 lid 1 van de Belastingwet BES. 6

7 loonbelasting BES bestaat er slechts één tarief van 30,4% 27. Naast de loonbelasting zijn ook de premies AOV/AWW en de premie zorgverzekering opgenomen in dit nieuwe tarief. De premie zorgverzekering vervangt de voormalige premie AVBZ. In het nieuwe stelsel zullen de premies derhalve niet meer afzonderlijk worden geheven. Ter illustratie is hierna een overzicht opgenomen Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever Loonbelasting 12,5% - 47,5% - 30,4% - AOV 6% 7% - - AWW 1,5% 0,5% - - AVBZ 1,5% 0,5% NVT - Premie ink. AOV / AWW NAF Premie ink. AVBZ NAF NVT - Premie ink. AOV / AWW / Zorgverzekering - - USD In de Wet loonbelasting BES is een algemene belasting- en premievrije som opgenomen van USD 9,750. Deze belasting- en premievrije som kan worden verhoogd met een kindertoeslag van USD1,250 per kind (met een maximum van USD 2,500) en een ouderentoeslag 28 van USD 200. Voor wat betreft de werkgeverslasten zijn in de Wet loonbelasting BES een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een deel van deze wijzingen blijkt al uit bovenstaand overzicht. Voor de rest van de wijzigingen verwijs ik naar navolgend overzicht Werkgever Werkgever Ziekteverzekering 8,3% 1,6% Ongevallenverzekering 0,5% - 5% 0,5% Cessantia NAF 40 per jaar per 0,2% werknemer Premiegrens NAF Zorgverzekering - 16,1% 26 Art. 8 lid 1 van de Landsverordening op de loonbelasting 1976 j o art. 24 lid 1 van de Landverordening op de inkomstenbelasting Art. 8 lid 1 van de Wet loonbelasting BES. 28 Alleen van toepassing voor 60-plussers. 7

8 Opvallend is dat in het nieuwe stelsel de werknemersverzekeringen geen vrijstelling aan de voet kennen en tevens bestaat er geen maximum grondslag. Nieuw in de Wet loonbelasting BES is de regeling voor het gebruikelijk loon. Deze regeling geldt voor personen die arbeid verrichten voor een vennootschap waarin zij tegelijkertijd een aanmerkelijk belang ( 5% van de aandelen) hebben. De aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te genieten dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid, met een minimum van USD Indien een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang meer of minder verdient dan deze USD kan dit leiden tot aanpassing van het gebruikelijk loon 29. Ten slotte is in de Wet loonbelasting BES de expat-regeling gehandhaafd gebleven Wet inkomstenbelasting BES De geheven loonbelasting ingevolge de Wet loonbelasting BES geldt als een voorheffing voor de inkomstenbelasting die ingevolge de Wet inkomstenbelasting BES dient te worden geheven 30. In deze paragraaf zal ik dan ook alleen ingaan op de extra wijzigingen die alleen voor de Wet inkomstenbelasting BES gelden. Naast de tariefswijzingen in de Wet loonbelasting BES geldt voor de Wet inkomstenbelasting BES een tarief van 35,4% voor inkomens vanaf USD De hypotheekrenteaftrek is gehandhaafd gebleven in de Wet inkomstenbelasting BES, maar is alleen aftrekbaar tegen 30,4% en niet het hogere tarief van 35,4%. Voor wat betreft inkomsten uit aanmerkelijk belang is het tarief verlaagd van 18,75% (inclusief opcenten) naar 5%. Net als de loonbelasting geldt ook de opbrengstbelasting als een voorheffing voor de inkomstenbelasting 32 die dient te worden geheven ingevolge de Wet inkomstenbelasting BES. Derhalve is de 5% opbrengstbelasting verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Een andere wijziging betreft de heffing over inkomsten uit verhuurde onroerende zaken. De heffing over deze inkomsten wordt in het huidige stelsel geregeld in de vastgoedbelasting en niet meer in de inkomstenbelasting. Voor zowel rente- als dividendinkomsten is er in de Wet inkomstenbelasting BES een vrijstelling opgenomen van USD De penshonado-regeling is komen te vervallen in de Wet inkomstenbelasting BES. Er bestaat echter een overgangsperiode van 4 jaar Art. 9A lid 1 van de Wet loonbelasting BES. 30 Art. 41A-a van de Wet inkomstenbelasting BES. 31 Art. 24A lid 1 van de Wet inkomstenbelasting BES. 32 Art. 41A-b van de Wet inkomstenbelasting BES. 33 Art. X Invoeringswet fiscal stelsel BES. 8

9 5. Lokale belastingen De Wet financiën openbare lichamen BES regelt de bevoegdheden die elk openbaar lichaam heeft om lokale belastingen te heffen. De volgende lokale belasting kunnen worden geheven door de openbare lichamen: a) grondbelasting (in de vorm van opcenten op het bedrag van de vastgoedbelasting); b) toeristenbelasting; c) verhuurautobelasting; d) motorrijtuigbelasting; e) parkeerbelasting; f) hondenbelasting; g) reclamebelasting; h) precariobelasting; i) havenbelasting. Middels het vaststellen van een belastingverordening, besluit de raad van elk openbaar lichaam tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een lokale belasting. Een dergelijke belastingverordening dient te voldoen aan de voorwarden zoals bepaald in artikel 42 van de Wet financiën openbare lichamen BES. 6. Conclusie Het is de bedoeling van de wetgever geweest dat NFS BES eenvoudiger zou zijn dan het oude Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel. NFS BES zou ook de economische activiteiten op de BES-eilanden moeten stimuleren. Echter van de beoogde vereenvoudiging is, volgens allerlei geluiden op de eilanden, weinig te merken. Sommige aspecten van het nieuwe stelsel worden zelfs als ingewikkelder ervaren. Ook heeft de wetgever beoogd om in NFS BES meer nadruk te leggen op de indirecte belastingen door deze te verhogen en de directe belastingen te verlagen. De prijsstijgingen, deels veroorzaakt door de verhoging van de indirecte belastingen, worden op de eilanden als fors ervaren, terwijl de vooruitgang van het netto inkomen als gevolg van de verlaging van de directe belastingen lager is dan verwacht. Dit alles heeft als gevolg dat de inwoners van de BES-eilanden het gevoel hebben dat ze achteruit zijn gegaan in hun koopkracht. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van NFS BES was dat de totale opbrengst ongeveer gelijk zou blijven ten opzichte van de voormalige Nederlands-Antilliaanse belastingstelsel voor wat betreft het deel van de huidige BES-eilanden. Echter het algemene gevoel dat heerst op de eilanden is dat men per saldo meer belasting betaalt dan voorheen. 9

10 Naar aanleiding van bovengenoemde knelpunten heeft staatssecretaris Weekers een aantal voorstellen gedaan om tot een lastenverlichting te komen. Tegelijkertijd heeft de staatsecretaris ook voorstellen gedaan om de voorgestelde lastenverlichting te financieren. Deze financiering zoekt hij vooral in de verhoging van de directe belastingen en handelt hiermee in strijd met de bedoeling van de wetgever om meer nadruk te leggen op de indirecte belastingen en juist minder nadruk op de directe belastingen. Een van de voorstellen ter financiering van de lastenverlichting is het verhogen van het AB-tarief met 10%. Het uitgangspunt dat de staatssecretaris hanteert van budgetneutraliteit zet alleen maar meer druk op de economieën van de openbare lichamen, die het momenteel al heel zwaar hebben. Voor de economieën van de openbare lichamen zou het goed zijn als voorlopig alleen de lastenverlichtingen worden doorgevoerd. Dit zou pas de economieën van de BES-eilanden stimuleren, wat immers altijd de bedoeling is geweest van de wetgever bij het ontwerpen van NFS BES. Deze economieën kunnen dan goed herstellen en gezond worden, waardoor ze mogelijke lastenverzwaringen in de toekomst zonder problemen kunnen dragen. NFS BES kan heel goed uitpakken voor de BES-eilanden en dus ook de respectievelijke economieën stimuleren. Deze economieën moeten echter wel de kans krijgen om te herstellen en weer gezond te worden. Het is een goede zaak dat Nederland een upgrading eist van deze economieën, maar zal deze upgrading wel zelf moeten financieren om het geheel een kans van slagen te geven. 10

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

Verdragspositie van bij fictie in Nederland gevestigde BES lichamen

Verdragspositie van bij fictie in Nederland gevestigde BES lichamen Verdragspositie van bij fictie in Nederland gevestigde BES lichamen P.H. Arets, LLM 1. INLEIDING Zoals aangehaald in het voorwoord en zoals waarschijnlijk iedere lezer van deze bijdrage zal weten, zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 maart

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 847 Wet van 16 december 2010 tot vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

1. Het toekomstige fiscale stelsel

1. Het toekomstige fiscale stelsel De onderstaande tekst is met zorg samengesteld. Echter, ten tijde van het maken van deze tekst was het fiscale stelsel nog onderhevig aan veranderingen, aangezien de Belastingwet BES nog niet officieel

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Hachchi en Koolmees. over de nieuwe belastingregels van de BES eilanden.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Hachchi en Koolmees. over de nieuwe belastingregels van de BES eilanden. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

WET INVOERINGSWET FISCAAL STELSEL BES

WET INVOERINGSWET FISCAAL STELSEL BES WET INVOERINGSWET FISCAAL STELSEL BES Memorie van toelichting Inhoudsopgave Blz. I. ALGEMEEN 1) Inleiding 2 2) Transitiedatum en inwerkingtreding van het fiscale stelsel 2 3) Aanpassingswetgeving 4 4)

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Directie Douane en Verbruiksbelastingen Ons kenmerk Uw brief (kenmerk) Bijlagen

Directie Douane en Verbruiksbelastingen Ons kenmerk Uw brief (kenmerk) Bijlagen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. 1 Voor lichamen die in de BES eilanden zijn gevestigd worden twee nieuwe fiscale heffingen ingevoerd ter

NOTA VAN TOELICHTING. 1 Voor lichamen die in de BES eilanden zijn gevestigd worden twee nieuwe fiscale heffingen ingevoerd ter NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen Sinds 10 oktober 2010 vormen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES eilanden) een onderdeel van Nederland. Tot 1 januari 2011 blijft het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 108 Besluit van 26 februari 2011 tot vaststelling van het besluit voorkoming dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit voorkoming dubbele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Belastingwetgeving voor de BES-eilanden

Belastingwetgeving voor de BES-eilanden Gewijzigde wetgeving BES 29 oktober 2010 Eilandelijke heffingen (algemeen en grondbelasting) In te vullen door Eilandsraad Te heffen door eilandelijke instantie; Spelregels staan in de Wet financiën openbare

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten INHOUDSOPGAVE Curaçao en Sint Maarten 1. Formeel belastingrecht - Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (Curaçao) 1 - Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 714 (R1949) Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 000 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 202 Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel c wordt

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2011 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van, nr.

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van, nr. Besluit van. tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribische gebied gelegen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Financiën,

A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Financiën, A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 17 de juli 2017 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting 1 Overwegende, dat het wenselijk is om de Ministeriële

Nadere informatie

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB Presentatie belastingopbrengsten Totaal aantal afgeronde onderzoeken vanaf 1993 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,787 1,581 1,652 1,336 1,064 621 607 499 475 536 301 273 140 112 101 93

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES. Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 De staatssecretaris

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 oktober

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 503 Wet van 6 december 2007, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 852 Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 december 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet loonbelasting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE

INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE 1. Regeling Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 2. Belastingplichtigen De krachtens deze landsverordening verschuldigde belasting wordt geheven terzake van:

Nadere informatie

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 ECLI:NL:HR:2017:1324 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-07-2017 Datum publicatie 14-07-2017 Zaaknummer 17/01256 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:417

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Introductie... 2 Bedrijf... 2 Vermogensbestanddeel exploiteren... 2 Tarieven... 2 Belasting-grondslag...

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 15 Herdruk 1 AMENDEMENT VAN HET LID VAN

Nadere informatie

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 Instantie Datum uitspraak 29092015 Datum publicatie 05102015 Zaaknummer 2013/64800 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba,

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2011

Belastingwetgeving 2011 Belastingwetgeving 2011 Aruba, Curaçao, Sint Maarten & de BES-eilanden Uitgegeven door Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services Onder redactie van P.H. Arets, LLM daarin bijgestaan door mr. drs.

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING WET BELASTINGWET BES Memorie van toelichting Inhoudsopgave Pagina I. ALGEMEEN 1) Inleiding 2 2) Totstandkoming van het toekomstig fiscaal stelsel 6 2.1 Doelen 6 2.2 Hoofdstructuur 8 3) BES belastingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. I INKOMSTENBELASTING Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001), Stb. 2000, 215, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 december 2014, Stb. 2014, 196

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. I. ALGEMEEN 1 1) Inleiding

Nadere informatie

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen TOELICHTING AANGIFTEBILJET B Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Inkomstenbelasting 2010 Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen (buitenlandse belastingplichtigen).

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4728 23 maart 2011 Besluit van... tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelsels

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie