vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:"

Transcriptie

1 Beste Bijgaand vind je zoals afgesproken het overzicht van de activiteiten die de leden van het CBL ondernemen om de Aan: Bijlagen: CC: Verzonden: Onderwerp: Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties Verantwoorde - alcoholverkoop. DCCX.. CBL en nieuwe activiteiten vws... fax.: 3(0) tel.: 3(0) AG LEIDSCHENDAM 2266 JZ LEIDSCHENDAM Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Overgoc 3 Postbus 262 Algemeen Directeur Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Mocht je hier nog vragen over hebben dan kunnen we deze maandagochtend bespreken. bij jongeren als hun ouders onder de aandacht te brengen. waarbij er weer miljoenen flyers worden ver5preid onder consumenten om de regels in de supermarkt zowel Het CBL wil op korte termijn weer een massamediale campagne opstarten (vergel.jkbaar met die in 2009) Ir )ertgroep Nog geen 20 is gesproken over het opstarten van een aantal pilots met technieken, rondom de verkoop van alcohol te monitoren. Aan deze code moet ook een onafhanke k onderzoeksmethode worden gekoppeld om de gang van zaken basisregels voor verantwoorde verkoop. De supermarktbranche gaat een Code Verantwoorde verkoop alcohol en tabak opstellen met daarin de Verder heeft de expertgroep Nog geen 20 vanmiddag uitgebreid en akkoord gegeven op de volgende plannen: overzicht gekregen. Het is een opsomming van de gezamenlijke inspanningen. naleving van de leeftijdsgrenzen verder te verbeteren, heeft eerder deze week een conceptversie van dit Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 8.

2 - Training - personeel - Intern Doc. 8.la. Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties Verantwoorde alcoholverkoop trai bureau Iver;midciph nhancie Verantwoorde alcoholverkoop staat hoog op de agenda van het CBL en haar leden. Niet voor niets is in 2009 branchebreed afgesproken om de legitimatieleeftijd op te schroeven naar 20 jaar. Dit om te voorkomen dat 6-minners die er ouder (dan 6) uitzien toch alcohol kunnen kopen. De invoering van de maatregel ging gepaard met een grootscheepse campagne waarmee een nieuwe impuls gegeven aan het naleven van de leeftijcisgrenzen en het verantwoord verkopen van alcohol aan jongeren. Naast deze branchemaatregel ontwikkelen de individuele leden een groot aantal initiatieven die erop gericht zijn op verantwoorde wijze alcohol te verkopen, In onderstaand overzicht zijn deze op onderwerp opgesomd onderverdeel naar: en instructie - Communicatie richting personeel en richting consument - Controles - Samenwerking Training en instructie Alle supermarktorganisaties besteden veel aandacht en tijd aan het instrueren van medewerkers. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe legitimatiemaatregel is de training aangepast en is al het zittend personeel opnieuw getraind ( medewerkers) en wordt het nieuwe personeel volgens de nieuwe regels geïnstrueerd. De basis is de training Soms Moet Je Nee Verkopen, maar er zijn ook organisaties die een eigen training hebben ontwikkeld. Van de training Soms Moet ie Nee Verkopen worden nog steeds maandelijks gemiddeld 850 certificaten behaald! Supermarkten trainen hun medewerkers op de volgende manieren: kan niet achter de kassa zonder een behaald SMJNV-certificaat; de training wordt jaarlijks (of soms meerder maren per jaar) herhaald - opleiding Kassatrainer, opleiding voor (assistent)supermarktmanager met extra aandacht voor het alcoholbeleid - leidinggevenden en/of superniarktmanagers krijgen een weerbaarheidstraining - procedures zijn onderwerp van werkoverleg, kassabesprekingen, voortgangs- of functionerings gesprekken - meerdere keren per jaar aandacht voor de regels via Intranet, personeelsbladen, con5umentenbladen, werkinstructies en interne gedragsregels draaiboek alcohol met daarin uitleg van wet- en regelgeving en interne maatregelen voor marketingspecialisten, inkopers, kwaliteitsmedewerkers en de (afdeling) winkelorganisatie - bij sollicitaties is het nee verkopen een specifiek gespreksonderwerp - expliciete vragenronde onder caissières of ze zich opgeassen voelen tegen de taak en hoe ze ondersteund wilden worden Communicatie richting personeel en richting consument (ook ivm nieuwe Drank- en Horecawet) De taak van de caissière wordt makkelijker wanneer de consument (jong en oud) op de hoogte is van de maatregel. Bij de invoering van de nieuw legitimatiematregei zijn daarom nieuwe winkelmaterialen en flyers ontwikkeld die massaal zijn bd5teld door supermarkten. Deze worden, samen met nieuw ontwikkelde materialen nog steeds gebruikt. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor

3 - in 200 zijn leeftijdsschijven verspreid waarmee caissières de leeftijd kunnen berekenen aan regels omtrent alcoholverkoop in meerdere talen bij de kassa stickers, etc.) - CBL-rnaterialen: - Supermarkten - signaleringssysteem ( piepsysteem ) in de kassa (ook bij zelfscankassa s) hebben eigen materialen ontwikkeld om regels te communiceren (schapkaarten, stickers bij de kassa en serviceballe; schapkaartjes; kassaband dividers; flyers; 2 instituut). maatschappelijke stage Jerantwoord alcoholgebruik (opgezet in samenwerking met het Trimbos onder de aandacht te brngen. Bijvoorbeeld door flyeracties door jongeren of mee t doen aan de Ondernemers nemen ook zelf initiatieven om het onderwerp verantwoorde alcoholconsumptie Koninginnedag, Vijf mei feesten, Vaderdag () en de periode rondom eindexamenfeesten. met andere partijen zoals gemeenten) extra beleid voor hoogtijdagen, bijvoorbeeld: Supermarktorganisaties ijn alert op bijzondere situaties en formuleren (al dan niet in samenwerking Overig DOA. participeert daarom in de werkgroep Alcohol en Jongeren van het Trimbos-instituut, het ROA en het (lokale en regionale) projecten rondom verantwoord alcoholgebruik door jongeren. Het CBL overmatig alcoholgebruik door jongeren en het op te jonge leeftijd drinken van alcohol moeten uit een zo breed mogelijk spectrum van partijen komen. Supermarktorganisaties participeren in diverse De problematiek rondom alcohol en jongeren is breed en de oplossingen voor het terugdringen van Samenwerking - overzetten - soms volgt schorsing of ontslag. naar een andere functie - gesprek - officiële waarschuwing - herscholing in een klasje - opnieuw Resultaten worden teruggekoppeld en besproken. Vervolgacties zijn o.a.: de training volgen Om te monitoren of alle inspanningen resultaat opleveren, voeren organisaties interne controles uit. Controles schermen in de winkels Nog - - de geen ZO-logo bij alle advertenties, commercials en reclamefolders automatisch op de kassa als er alcohol wordt gescand. - datum - jongeren - CBL-leden onderschrijven Reclamecode voor Alcoholhoudende drank worden door medewerkers aangesproken bij het alcoholschap op of waarvoor een koper moet zijn geboren (om alcohol te mogen kopen), verschijnt de hand van een legitimatiemaatregel legitimatiemaatregel wordt gecommuniceerd op reclameboodschappen in de winkels en op TV gecommuniceerd. de caissière ontwikkeld die naleving vergemakkelijken. En wordt de maatregel ook in diverse uitingen

4 CBL), vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 8 Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: maandag 24 oktober 20 7:09 Sonnema. mw. drs. M. FW: Betr.: Afspraken fl] vws Beste Marjolijn, De mail van vorige week is uiteraard doorgeleid naar de heren die bij het gesprek aanwezig waren. Het adres van is: lidi.nl, Wat betreft de afspraken heb ik de volgende opmerkingen. Wij komen op korte termijn met in -. leeftijdsgrenzen te verbeteren. hadden ook gevraagd om het or r de inspanningen van de branche om de naleving van de Lft hierover inmiddels contact gehad met Wij ieeft laten weten dat het rapport eerst naar de minister gaat. L_LL!&_J Aan: - (Lidi) Heren, In het gesprek van maandagmiddag ji. over de naleving van de leeftijdsgrenzen is gebleken dat VWS en de supermarkten beiden van mening zijn dat de naleving nog een stevige verbetering behoeft. Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt:. Met vriendelijke groet, Marjolijn Sonnema Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.

5 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 9 vws Verzonden: Aan: CC: Onderwerp:. antwoording Kamervragen cbi.ni} Hal o Ik had jou deze week gebeld over de beantwoordinp Trimbos en GGD, maar kreeg je niet te pakken. [ n de Kamervragen over de brief van STAP,. Zoals je weet is de verbetering van de leeftijdscontroles dagelijkse kost voor supermarktondernemers, - managers en hun medewerkers. Supermarkten zoeken continu naar manieren om op verantwoorde wijze alcohol te verkopen aan jongeren. Organisaties besteden veel tijd en aandacht aan training en instructie van personeel, het intensief betrekken van managers en/of leidinggevenden en het zoeken naar hulpmiddelen om de leeftijdscontrole te vergemakkelijken. Hierbij wordt ook serieus naar de diverse technische systemen gekeken en gezocht naar een systeem dat het beste past bij de manier waarop supermarktorganisaties hun klanten willen benaderen en waarmee de doelgroep (de jongeren rondom de 6 jaar) wordt aangesproken en eventueel aangepakt. De een geeft de voorkeur aan een heel technisch systeem, voor de ander werkt een A4 met een stoplichtsysteem heel goed.. Kortom, de oproep om te werken aan goede systemen nemen wij ter harte. Door de vele aandacht die wij aan het onderwerp besteden, zien wij de naleving van de leeftijdsgrenzen steeds beter worden. Daarnaast neemt ook het aantal jongeren onder de 6 dat alcohol probeert te kopen in de supermarkt steeds verder af. In 20 was dat nog slechts 2% (bron: Intraval 20).. Met vriendelijke groet, Public Affairs CBL

6 vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 20 Verzonden: Aan: Onderwerp: maandaa 8 arril 203 4:39 Kamervragen CU vws nu Hal o k weet niet ofje er prijs op stelt, maar namens de supermarktbranche wil ik graag reageren/input aanleveren voor de Kamervragen over naleving van de leeftijdsgrenzen. Zoals ik al eerder schreef zoeken supermarktorganisaties naar systemen waarmee zowel directe als indirecte verkoop voorkomen kan worden, die passen in het beleid van de winkel en aanvaardbaar zijn voor klanten. Er worden verschillende systemen in winkels gebruikt of getest. Er zijn supermarkten die het ageviewsysteem gebruiken, er zijn organisaties die de ID-checker gebruiken of een doodgewoon A4- tje hebben met de cruciale geboortedatum dat iedere dag opnieuw wordt uitgedraaid. Geen enkel systeem is op dit moment bewezen waterdicht, net zoals geen enkel systeem bewezen inefficiënt is. Wel zijn aan iedere methode voor- en nadelen verbonden, die per organisatie anders uitpakken. I. [ et is niet zo het CBL één systeem omarmt en alle andere systemen afwijst. Wij beschouwen de ageviewer, waar in de Kamervragen specifiek naar wordt verwezen, als één van de technische hulpmiddelen.. Overigens zijn er naast het inzetten van technische systemen ook ideeën om met convenanten binnen een bepaald gebied te gaan werken waarbij lle verstrekkers (de supermarkt is slechts één van de verkoopkanalen en dan ook nog degene die op de slijterijen na het best de leeftijdsgrenzen naleeft) zijn betrokken. En waarbij er op hetzelfde moment veel aandacht is voor naleving van de leeftijdsgrenzen en voor het creëren van bewust zijn door jongeren en ouders via school of GGD te informeren over de gevaren van teveel en te jong alcohol drinken, ook de doelgroep wordt duidelijk aangesproken op hun gedrag. Verder heb je misschien in de media ook gehoord over het initiatief in West Stellingerwerf waar de gemeente de handhaving heeft uitbesteed aan een extern bureau. Ook hier ligt de nadruk niet alleen op naleving, maar ook op bewustwording. Kortom, nieuwe r i blijven onderzoeken en werken aan verbeterin. Mocht je hier over willen doorpraten, aarzel niet om te bellen. Met vriendelijke groet,

7 Weigeringsgrond O.2.e Doc. 2. Valt buiten het verzoek. VWS Verzonden: vrijdag 3 mei 203 9:27 Aan: Geachte dames en heren, Ahold, CBL, Lidl, Jumbosupermark ten, Detailresults Betreft: overlea over handhaving leeftiidsgrenzen n.a.v. CBL-metinci van de naleving Na verwerking van de datumbriefjes is het overleg over de handhaving van leeftijdsgrenzen vastgesteld op: maandag 0 juni a.s. van uur ministerie van VWS, Rijnstraat 50 te Den Haag vergaderzaal Aanwezigen: Jumbo Detailresuits Met vriendelijke groet, managementassistente / KA coördinator Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tel: nvws. ni ONS NIEUWE ADRES (tot begin 205) IS: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP DEN HAAG

8 Verzonden: Onderwerp: etc. Dan heb je er ook weer veel profijt van. Aan: Hi vrijdag 2 juni203 7:45 Betr.: FW: NIK in kleur Ahold en VWS voor andere zaken toch ook handig om een afwijkende kleur te hebben. Toegang in clubs, cofifeeshops. Dank voor je moeite. Ik snap het kostenaspect, maar misschien is het nu vws Doc. 22 Kijk ook eens op NIK = Nederlande Identiteits Kaart. Spreekt voor zich. met vriendelijke groet. senior juridisch beleidsmedewerker Ministerie van VWS, directie VGP t TflVWS. fl Dames, zie hier onder de reactie van BZK nav jullie 6/2/203 5:2» vjgr : Public Affairs CBL Groet en goed weekend! Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven.

9 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 22a. Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag BZK Verzonden: donderdag 20 juni 203 8:02 Aan: vws Onderwerp: NIK in kleur Beste Ik heb de vraag van de supermarkten, of de NIK aan jongeren onder de 8 jaar in een bepaalde kleur zou kunnen J aan mfn colle ta die zich oudt met de NIK. Met vriendelijke groet, Coördinerend beleidsmedewerker Directie Burgerschap en Informatiebeleid Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch veizenden van berichten This message may contain information that is not intended for you f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the serrder and delete the message The State accepta no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the etectronic transmission of messages. 2

10 cbi.nij Valt buiten het verzoek. - Iedere alcohol kopen in de supermarkt). ook gewoon de doelgroep (ze zullen vanaf januari hun legitimatie moeten laten zien als ze geinformeerd. De insteek is om hen niet als zijnde een medewerker te benaderen, maar in hun hoedanigheid als consument. Een grote groep medewerkers is onder de 25 jaar en is in die zin - Voor de invoering van de nieuwe leeftijdsgrens worden alle medewerkers hierover hangen de materialen in iedere winkel bij de ingang, het schap en de kassa. ontwikkelt het CBL nieuwe, uniforme winkelmaterialen. Het uitgangspunt is het logo dat VWS voor verhoging van de leeftijd voor alcohol én tabak heeft ontworpen. Per januari Ook voor januari 204 (opnieuw) getraind. nieuwe versie van de e-learning Soms Moet Je Nee Verkopen. Alle kassamedewerkers zijn - In het kader van de verhoging van de leeftijds- en legitimatiegrens ontwikkelt het CBL een - Op het moment dat de leeftijd voor alcohol wordt verhoogd naar 8 jaar, wordt de legitimatieleeftijd verhoogd naar 25 jaar. krijgen. /ondernemers maximaal stimuleert verantwoorde verkoop van alcohol en tabak op de rit te Iedere supermarktorganisatie gaat aan de slag met een prestatieregeling die bedrijfsleiders - Ook bij managers/leidinggevenden en ondernemers moet deze noodzaak gevoeld worden. kassa. leeftijdscontrole geen vrijblijvende zaak is, maar een belangrijk onderdeel van het werk achter de keten gaat een sanctiebeleid opstellen waardoor voor medewerkers duidelijk wordt dat lid kijken naar hulpmiddelen waarmee rekenfouten voorkomen kunnen worden. - Om de foutmarge nadat een medewerker om ld heeft gevraagd te reduceren, gaat ieder CBL maatregelen opgesteld: Als vervolg op ons gesprek van 0 juni hebben we samen met de leden het volgende pakket aan Beste Onderwerp: maatrege enpakket CBL CC: î CBL Aan: _vws Verzonden: vrijdag 2 juli 203 4:36 Weigeringsgrond 0.2.e Doc. 23

11 - Het CBL zal er bij de ministeries van BZK en VWS op aandringen om de mogelijkheid te onderzoeken om gekleurde ID s uit te geven. Wanneer ID s voor jongeren <8 jaar een andere kleur hebben dan ID s voor jongeren jaar, kunnen kassamedewerkers in één oogopslag zien of de koper oud genoeg is om alcohol te mogen kopen. 8 - Alle CBL-leden besteden minimaal één keer per kwartaal aandacht aan het onderwerp verantwoorde verkoop alcohol en tabak via nieuwsbrieven, teamavonden of andere informatiekanalen of activiteiten. Communicatiemomenten zijn in ieder geval de bijzondere dagen en feestdagen. - In de vergaderingen van de Projectgroep Alcohol en Jongeren zullen best practices worden uitgewisseld. Al deze maatregelen worden toegevoegd aan de Code Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt. Ieder CBL-Iid wordt expliciet gevraagd commitment af te geven. Begin september staat de eerste vergadering gepland om te inventariseren waar de leden staan met de implementatie van de maatregelen. Met vriendelijke groet, Doc. 23 Met vriendelijke groet, Algemeen Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Overgoo JZ LEIDSCHENDAM tel.: 3 (0)70-33, DISCLAIMER Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de door u ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen. DISCLAIMER The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-rnail. 2

12 Weigeringsgrond 0.2.e Doc. 24 vws Verzonden: woensdag 2 augustus 203 5:00 Aan: VWS Onderwerp: vraag over Hallo Wij zijn bezig met een nieuwe versie te ontwikkelen voor de e-learning Soms Moet je Nee Verkopen voor de kassamedewerkers. Een van de vragen gaat over ofje je buurjongen die 8 jaar is om legitimatie moet vragen. In onze vorige versie (die we samen met de NVWA hebben gemaakt) was het antwoord op deze vraag nee, je weet dat hij 8 is. Dat willen we in deze training anders doen, omdat we dit soort twijfel/discussie gevallen uit willen bannen (bijvoorbeeld: ik heb niks gevraagd, omdat ik weet dat hij oud genoeg is, want hij zit bij mijn zus in de klas). Iedereen onder de 25 altijd legitimeren. Nu hoorde ik van iemand dat dat juridisch misschien helemaal niet toegestaan is, omdat je, als je weet dat iemand 8 is, geen grond meer hebt om iemand om legitimatie te vragen. Weet jij hoe dat zit? Ik hoor graag van je. Groet, Public Affairs CBL Kijk ook eens op

13 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 25 vws Verzonden: Aan: Onderwerp: dnsdag 2 januari 204 3:00 vws Betr.: RE: Vragen n.a.v. reactie alcoholverkoop nu Besten Bedankt voor onderstaand bericht. Onze communicatie naar onze leden is in lijn met jullie standpunt, zoals we vorige week ook hebben besproken. We zullen dit ook gebruiken in verdere communicatie. Ik kom graag een keer kennismaken als dat uitkomt. Dinsdag februari ben ik op het ministerie om deel te nemen aan de klankborci bijeenkomst over de NIX8 campagne. De bijeenkomst duurt tot half 2. Wellicht kunnen we daarna afspreken om kennis te maken en een kop koffie drinken? Ik hoor het graag! Met vriendelijke groet, manager public affairs Mobiel: Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.» minvws.nl> :03» Beste VWS krijgt zoveel opmerkingen en vragen naar aanleiding van slechte ervaringen van klanten over het al dan niet mogen verkopen van alcohol en tabak aan minderjarigen, dat het mij van belang lijkt dat jullie de volgende lijn duidelijk communiceren onder jullie leden en ook de teksten die over dit onderwerp aanpassen op jullie website. De volgende tekst wordt naar iedereen gestuurd die ons over dit onderwerp mailt. Maak er svp gebruik van in jullie woordvoering. Supermarkten en slijters mogen gewoon alcohol of tabak verkopen aan ouders die boodschappen doen met hun kinderen. Het is onnodig dat hier verwarring of onduidelijkheid over bestaat, want aan de regels hierover is niets veranderd. Alleen de leeftijdsgrens is per januari verhoogd van 6 naar 8 jaar. Al sinds 2000 staat in de wet dat caissières of horecamedewerkers de verkoop moeten weigeren als een volwassene alcohol wil kopen die kennelijk bestemd is (lees: voor iedereen overduidelijk bedoeld is) voor een jongere. Dan gaat het bijvoorbeeld om een groepje jongeren waarvan er eentje boven de 8 is. Of iemand die in de rij bij de kassa zegt laat mij het maar even afrekenen als de verkoop wordt geweigerd aan een minderjarige. Dat soort situaties hebben niets te maken met ouders die samen met hun kinderen boodschappen doen en die alcohol of tabak voor zichzelf

14 kopen. De verkoper heeft onterecht geweigerd u drank of tabak te verkopen, omdat hij verder geen aanwijzing had dat dit voor uw kinderen bestemd was. Doc. 25 Over dit onderwerp zijn inmiddels incjnals rdinn daarvan zal. met vriendelijke groet, senior juridisch beleidsmedewerker Ministerie van VWS, directie VGP t f m minvws.nl Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag, Verzo Aan: CC: Onderwerp:.a.v. reactie alcoholverkoop Beste 2

15 Graag stel ik mezelf even voor: bij het CBL als manager Public Affairs. Specifiek ben ik ook het aanspreekpunt voor het dossier Alcohol en Tabak. Wij ontvingen uw reactie op de onduidelijkheden ontstaan ten gevolge van de leeftijdsverhoging van een van onze leden. Hoewel wij weten dat de regel niet nieuw is, heeft het wel tot verwarring geleid bij zowel de consument als de supermarkt. De supermarkt houdt zich aan de wet en voert die uit. De consequenties van het niet naleven zijn immers zo groot dat zij niet het risico willen lopen geen alcohol of tabak meer te kunnen verkopen. Ik stel uw reactie zeer op prijs, maar het roept bij mij nog een aantal vragen op. Ik hoop dat u die kunt beantwoorden. Allereerst noemt u het voorbeeld van het groepje jongeren. Dat is ons duidelijk, maar geldt dat ook wanneer een ouder met zijn of haar kind (in plaats van als onderdeel van een groep) alcohol koopt en de kassamedewerker twijfelt of de alcohol bedoeld is voor het kind? Kan de medewerker dan weigeren? Verder vragen wij ons af of u kunt bevestigen dat alleen in situaties waarbij een ouder duidelijk tegen een jongere zegt: Heb je hieraan genoeg? of iets van die strekking de verkoop kan weigeren? Dus alleen wanneer wordt uitgesproken dat de alcohol of tabak voor de jongere is? Ik kijk uit naar uw reactie. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Doc. 25 manager Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza iijke verv!ei. Jaar red ten b.iif. :i.;:: uien u njel e boogdc niet toeqestaan. In geval v te nemen niet de afzender van d uw systemen. Dt! bericht is met bi nnen wij dan ook geen De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. Dii bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievolijk aan u is toegezonden. wordt u vezocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, Cie verband houdt niet risicos verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten This message ma contain in(orrrration that is not intended for you. f you are not the addressee or (this message was sent to you by mistake. you are requested to nform the sender and delete the message. The State accepts no liability for danrage of ariy kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 3

16 vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 26 Verzonden: Aan: donderdag 6 februari 204 3:0 vws Betr. RE: VGP : antwoorden op de vragen van het Kamerlid (D66) over het bericht Alcohol taboe voor ouders Beste Ik bespreek graag de antwoorden dinsdag voor de klankbordbijeenkomst. Om onze acties en samenwerking met het Ministerie over te brengen zal ik ook nog in een reactie aan de Kamerleden de verwarring toelichten. Allereerst dat we de antwoorden gecommuniceerd hebben naar onze leden, dus zij zijn op de hoogte. Strekking zal verder zijn dat de supermarkten met het doel van de wet voor ogen (geen drank voor jongeren onder de 8) de wet streng hebben uitgevoerd. Nu weten we dat het minder streng kan, al blijven er situaties op de werkvloer waarbij het lastig is voor de kassamedewerker om een inschatting te maken. Ook heb ik het dinsdag graag met jullie over de rol van gemeenten en het draagvlak onder de ouders zelf (waar de meeste weerstand van komt). Hoop dat we daar in samenwerking met het Ministerie nog stappen in kunnen zetten. Tot dinsdag! Met vriendelijke groet, manager public affairs Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.,. r :22» Groet,» Brief aan de Voorzitter van de TK, Onderwerp: antwoorden op de vragen van het Kamerlid ouders, Verzonden d.d. 4 februari 204. D66) over het bericht Alcohol taboe voor De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag.

17 - komen Weigeringsgrond 0. 2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 27. Verzonden: Aan: Onderwerp: Bij lagen: vws maandag 7 februari 204 6:25 Q&A Alcoholverkoop 3024 Q&A Beste In de bijlage heb ik een paar situaties geschetst waar wij veel vragen over krijgen. Aan de ene kant verkoop aan ouders met kinderen en aan de andere kant de legitimatieplicht. Kunnen jullie mee kijken of jullie het eens zijn met de vragen en deze van een kort antwoord kunnen voorzien? Nog ts heel anders, vii hebbenver vandaag nog met een reactie, i zal ik ook naar j._ sturen.. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, manager public affairs Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.

18 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 28. vws Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: alcoholveoop Ivws Beste We hebben het gezien. Ik heb inmiddels Aldi gesproken en ze uitgelegd hoe kassamedewerkers moeten reageren op bepaalde situaties. Ook heb ik aangegeven dat we samen Vraag&Antwoord opstellen zodat kassamedewerkers weten hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. Hoewel dat document waarschijnlijk wel meer duidelijkheid gaat bieden, is de verwarring nog groot. Ik en mijn collega hebben besproken dat we het niet meer gaan hebben over de onduidelijke wet, maar over oplossingen die we met het ministerie opstellen om de wet op de werkvloer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ik stuur nog een keer de Q&A terug voor een laatste check, omdat ik een paar stukken heb aangevuld voor de volledigheid. Dat doe ik later vandaag of morgen, zodat het nog voor het weekend of uiterlijk maandag naar de hoofdkantoren kan. Met vriendelijke groet, manager public affairs Mobiel: desupermarkt J Op bezoek bij het CSL? Ii kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.» Beste çuminvws.nl> :5» Wij zagen dit stuk langskomen. Bekend bij jullie? Hoe verhoudt de uitspraak van het CBL in dit stuk zich tot de mail die we afgelopen donderdag 20 februari naar jullie hebben gestuurd? met vriendelijke groet, senior juridisch beleidsmedewerker alcoholbeleid en drugsbeleid

19 Doc. 28. Ministerie van VWS, directie VGP Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag VE Aan: CC: Onderwerp: C Ivws J februari 204 5:07 CBL J vws alcoholverkoop Ha Mijn collega n ik hebben ons over jullie Q s gebogen en bieden jullie hierbij onze A s aan. Graag verwijzen we je ook naar artikel 20 van de Drank- en Horecawet (http://wetten.overheid.nl/bwbr /) Hierop hebben wij onze antwoorden gebaseerd. Mocht e.e.a. vragen oproepen of niet duidelijk zijn spreekt het vanzeifdatje me kunt bellen. Vriendelijke groet, beleidsmedewerker Directie Voeding. Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) Rijnstraat XP Den Haag Postbus EJ Den H ag 070) 340 held. fl De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. 2

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlag en vr oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO - ;BD/DW/A] NCC/ECO Rr 1 141010b-Rechtsbijstand.doc hulp,nl> - BD/DSB/AS; Hallo Inmiddels zijn de initiatiefnemers akkoord

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN. Martijn Planken Gerard Molleman. april 2012

GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN. Martijn Planken Gerard Molleman. april 2012 ALC GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN OH Baudoin Martijn Planken Gerard Molleman OLFlorine april 2012 ALCOHOL geautomatiseerde leeftijdscontrole in supermarkten Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

RE: Family needs his death certificate. Allen,

RE: Family needs his death certificate. Allen, CL Van: Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 14:43 Aan: CC: NCC-NCTV Onderwerp: RE: Family needs his death certificate - DRD/NCC Allen, Er is hier een procedure opgesteld door BZ die ook op de IVC staat.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

/#^orp& 6/f ^oor. T "estelnummer. Voor akkoord. directeur VG"F Kenmerk. Onderwerp

/#^orp& 6/f ^oor. T estelnummer. Voor akkoord. directeur VGF Kenmerk. Onderwerp , ^3/i h isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (\\^ Notat Aan de MinisterlA Voor akkoord Van 1 r beslissing de/direcjew-generaal van de Volksgeyonpheid ir. J.I.M. de Goeij si 2d l u /#^orp& 6/f

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013 Nr 2, mei 2013 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013 Inhoud Voorwoord Masterplan DJI Verhuisbericht hoofdkantoor DJI Nationale Open Dag DJI Festival Forensische Zorg 2014 Terugkoppeling Symposium

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie