Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Tijdelijke Eigen Kamer"

Transcriptie

1 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: , Fax: , KvK , Postbank: , website: Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 1(16) Concept Jaarverslag 2009

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van S.T.E.K. over het jaar 2009 Ook in 2009 is er door de inzet van de vrijwilligers, de staf en het bestuur van S.T.E.K. het nodige werk verricht voor ex-gedetineerden. Veel ex-gedetineerden zijn in aanmerking gekomen voor het tijdelijke gebruik van een S.T.E.K.-woning, als eerste stap naar een eigen woning. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de geboden hulpverlening, gestelde criteria, ons takenpakket en huisvestingsproblemen. Onverdroten en met volle inzet zal onze stichting ook in het nieuwe jaar haar werk met volledige inzet voortzetten. Het verslag is ook gepubliceerd op de website van STEK. Bestuur S.T.E.K. Maart 2009 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 2(16) Concept Jaarverslag 2009

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG S.T.E.K STICHTING TIJDELIJKE EIGEN KAMER... 1 VOORWOORD... 2 VOOR U LIGT HET JAARVERSLAG VAN S.T.E.K. OVER HET JAAR H.1 S.T.E.K.: ALGEMEEN... 4 H.1.1 HET BEGIN...4 H.1.2 DOELSTELLINGEN S.T.E.K...5 H.1.3 BELANG...5 H.1.4. REIKWIJDTE...5 H.2 DE KERNGROEP... 6 H.2.1 DE KERNGROEPBEZETTING EN VERGADERFREQUENTIE...6 H.2.2 HET BESTUUR...6 H.2.3 DE MEDEWERKERS (STAF)...6 H.2.4 LIDMAATSCHAP VAN VERENIGING BONJO...7 H.2.5 SUBSIDIE...7 H.3 DE STAF... 8 H.3.1 SAMENSTELLING...8 H.3.2 VRIJWILLIGERS...8 H.3.3 TAKEN...8 H Huisbezoeken... 8 H Toezicht... 8 H Het houden van intake-gesprekken... 9 H Administratie... 9 H Sociale taken... 9 H Algehele controle op het huizenbestand (toezicht)... 9 H.4 DE S.T.E.K.- BEWONERS...10 H.4.1 DE DOELGROEP...10 H.4.2 SELECTIECRITERIA...10 H.4.3 DE INTAKEPROCEDURE (INDIEN BEGELEID DOOR RECLASSERING)...12 H.4.4 HET S.T.E.K.-CONTRACT...13 H.4.5 BEGELEIDINGSVORM...13 H Begeleiding vanuit S.T.E.K...13 H Begeleiding vanuit de reclassering...14 H. 4.6 CIJFERS...14 H.5 HUISVESTINGSPROBLEMEN VAN EX-GEDETINEERDEN...15 H.5.1 WAAROM IS S.T.E.K. ZO BELANGRIJK VOOR EX-GEDETINEERDEN?...15 H.6 STEK IS STERK H.7 OMWISSELEN WONINGBESTAND...16 H.8 RENOVATIE WONINGBESTAND Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 3(16) Concept Jaarverslag 2009

4 H.1 S.T.E.K.: algemeen H.1.1 Het begin De Stichting Tijdelijke Eigen Kamer ( S.T.E.K.), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting in Amsterdam aan (recent vrijgekomen) exgedetineerden. De initiatiefnemers constateerden indertijd een leemte binnen de reclasseringshulpverlening ten aanzien van de huisvesting na detentie. Deze leemte is heden ten dage nog steeds aanwezig. S.T.E.K. trachtte en tracht iets te doen aan dit schrijnende probleem. Door middel van het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan exgedetineerden hoopt zij het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te kunnen verbeteren en versnellen. In 1977 staken drie ex-gedetineerden de koppen bij elkaar en maakten plannen om een tijdelijke opvang voor vrijgekomen gevangenen te beginnen. De drie heren wisten verschillende hulpverleningsorganisaties en politici voor hun plannen te winnen. Zelfs het Ministerie van Justitie bleek zeer geïnteresseerd te zijn. Er werd een aanvraag gedaan voor zeven etages van een zogenaamd afbraakpand. Hiermee werd het experiment ingezet. Door middel van dit experiment het tijdelijk huisvesten van ex-gedetineerden gedurende een maximale periode van zes maanden op een halve etage wilde men inzicht krijgen in: de vraag of S.T.E.K. in de behoefte tegemoet kon komen met betrekking tot de beschikbare plaatsen. de vraag in hoever S.T.E.K. aansloot op de omstandigheden en behoeften van de doelgroep. Na dit experiment zou men vanuit de opgedane ervaringen ten aanzien van de voortgang van S.T.E.K. opnieuw met de gemeente overleggen. Door toezeggingen van de gemeente was het mogelijk subsidie aan te vragen. Dankzij de subsidies van enkele organisaties, zoals Stichting Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek en de Vereniging van Reclasseringsinstellingen te Den Bosch kon S.T.E.K. van start gaan. Op 1 juni 1977 werd S.T.E.K. officieel opgericht. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 4(16) Concept Jaarverslag 2009

5 H.1.2 Doelstellingen S.T.E.K. S.T.E.K. heeft momenteel 11 woningen in gebruik, waarin ex-gedetineerden drie tot zes maanden kunnen wonen. Deze periode kan gebruikt worden om zaken zoals uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. In overleg kan zo nodig het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. S.T.E.K.-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar. S.T.E.K. kent drie doelstellingen: 1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor ex-gedetineerden. 2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting. 3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden. Concrete activiteiten hierbij zijn: Het bieden van huisvesting op tijdelijke basis aan ex-gedetineerden in Amsterdam. Het bieden van begeleiding bij sociale en financiële problemen, in samenwerking met gemeentelijke en justitiële instanties Bemiddeling bij het zoeken naar permanente huisvesting H.1.3 Belang Het creëren van woongelegenheid voor ex-gedetineerden voorziet in een grote behoefte. Door de hoge woningnood is het zeer moeilijk om na de detentie een woning te huren.. Ook bij sollicitaties en de opvang van kinderen van ex-gedetineerden spelen detentie c.q. vooroordelen een rol. S.T.E.K. helpt ex-gedetineerden door hen een concreet uitgangspunt te bieden en hen te begeleiden bij hun poging om opnieuw een volwaardig lid van de maatschappij te worden. H.1.4. Reikwijdte S.T.E.K. richt zich in eerste instantie op Amsterdam en omstreken. Maar ook exgedetineerden uit andere regio s die door hun detentie dakloos zijn geworden, terwijl zij hiervoor wel een woning hadden, kunnen door ons in uitzonderlijke gevallen geholpen worden. Samenwerking met andere organisaties, die op dit gebied bezig zijn in andere regio s, is daarbij van belang. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 5(16) Concept Jaarverslag 2009

6 H.2 De Kerngroep H.2.1 De kerngroepbezetting en vergaderfrequentie Het hoogste besluitvormende orgaan binnen S.T.E.K. is het bestuur. Hierin hebben zitting de secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur vormt met de coördinator en stafleden de kerngroep. Elke maand is er een kerngroepvergadering. Deze vergadering is openbaar voor belangstellenden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. H.2.2 Het bestuur Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt vervuld door een der bestuursleden. Het bestuur bestaat uit: Chris Gort, penningmeester Mr. Ruud Klein, secretaris Mr. Wim Valk, algemeen bestuurslid Surish Frencken, bestuurslid H.2.3 De medewerkers (staf) Lahbib Haddaoui, (coördinator vanaf ) Ram Ramdjas, toezicht woningen en algemene werkzaamheden Henk Woudenberg, ondersteunende werkzaamheden, vrijwilliger Esther Scheffer, werkzaamheden via participatie project Pantar Amsterdam vanaf Het bestuur ziet er op toe dat de werkzaamheden van de Stichting binnen de doelstellingen blijven en vormt hiertoe beleid. De coördinator heeft de leiding over de staf, die het beleid op korte termijn bepaalt en uitvoert. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 6(16) Concept Jaarverslag 2009

7 H.2.4 Lidmaatschap van Vereniging BONJO BONJO staat voor Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties. BONJO functioneert als een platform van en voor onafhankelijke vrijwilligersorganisaties en groepen, die zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor verdachten, veroordeelden, (ex-)gedetineerden en/ of hun relaties. BONJO beoogt voor de gezamenlijke belangen op te komen en het onafhankelijke vrijwilligerswerk een serieuze plaats te verzekeren naast de activiteiten van reclassering en justitie. BONJO is een vereniging die de belangen behartigd van zijn leden. BONJO kiest er bewust voor zich niet te bemoeien met de identiteit en de activiteiten van de deelnemers. Al vele jaren geeft S.T.E.K. mede inhoud aan activiteiten en doelstellingen van BONJO. H.2.5 Subsidie Natuurlijk is ook de subsidie van en een goede samenwerking met het Ministerie van Justitie (voorheen Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget) onmisbaar. Voor de ondersteuning van de vrijwilligersactiviteiten door Niet Justitie Gebonden Organisaties (N.J.O.) is jaarlijks nu 2 miljoen Euro beschikbaar, waarop zowel landelijke als per arrondissement georganiseerde vrijwilligersprojecten een beroep kunnen doen. Zo ook onze Stichting Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 7(16) Concept Jaarverslag 2009

8 H.3 De Staf H.3.1 Samenstelling De staf vormt het uitvoerend orgaan van S.T.E.K.. De leiding berust bij de (betaalde) coördinator. Verder werken er nog twee (betaalde) stafleden, namelijk één algemeen en toezichthoudend medewerker en één tijdelijke medewerker van Pantar. Tevens werken er in totaal vier stagiaires. De stagiaires zijn afkomstig van het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding sociale dienstverlening. H.3.2 Vrijwilligers Voor S.T.E.K. kunnen wij beschikken over een tiental vrijwilligers. Zij worden voor alle voorkomende werkzaamheden ingeschakeld. Zij helpen onder andere met het schoonmaken en herstellen van onze woningen en het verhuizen van meubilair. H.3.3 Taken H Huisbezoeken Dit behelst zowel hulp bij het verkrijgen van een uitkering (voorschot), definitief onderdak of tijdelijke behuizing, alsmede het geven van praktische raad. De begeleiding beoogt zoveel mogelijk de terugkeer van de cliënt in de maatschappij te bevorderen c.q. het zelfstandig functioneren in de maatschappij te bewerkstelligen. Dit alles onder professionele supervisie van de staf en in nauw overleg met de reclassering en de Stedelijke Woningdienst, afdeling speciale projecten. Het hele begeleidingstraject dient uiteindelijk binnen 6 tot 9 maanden na de detentie uit te monden in definitieve huisvesting voor de cliënt. H Toezicht Het bezoeken van ex-gedetineerden in de door ons beschikbaar gestelde tijdelijke huizen. Hierbij speelt de sociale controle een grote rol bij de geboden hulpverlening. Bij het controleren van de S.T.E.K.-woningen hoort ook een eenvoudige rapportage van het bezoek. Wij rapporteren onder andere over de volgende aspecten: De toestand van de woning Woonsituatie van de cliënt Evt. tekenen van verslaving Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 8(16) Concept Jaarverslag 2009

9 De vorderingen van de cliënt binnen de samenleving Financiën van de cliënt De vorderingen met hulpverlenende instanties H Het houden van intake-gesprekken Een intake heeft tot doel het toetsen van de toelatingscriteria en vast te stellen of de kandidaat wel geschikt is voor een eventuele bewoning van een S.T.E.K.-woning H Administratie Deze taak bestaat uit het verwerken van de post, het aannemen van telefoon, het schrijven en verwerken van brieven, stukken en rapporten, het inwinnen van informatie per telefoon, gegevensbeheer middels de computer, het bijhouden van het archief en het verwerken van de huuradministratie. H Sociale taken Iedere medewerker, stagiair of vrijwilliger moet beschikken over een gedegen kennis van de sociale kaart om zodoende adequaat hulp te kunnen bieden of indien nodig door te verwijzen. H Algehele controle op het huizenbestand (toezicht) Het bijhouden van de dossiers van de huizen (bewoners), met name de inboedelstaten, de controle op en de aanvulling van die inboedel. Het onderhouden van contacten met de woningbouwverenigingen voor onderhoud en reparaties e.d., het doen plaatsvinden van reparaties. Inname en uitgave van sleutels en inboedel en het controleren van onze woningen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 9(16) Concept Jaarverslag 2009

10 H.4 De S.T.E.K.- bewoners H.4.1 De doelgroep S.T.E.K. richt zich vooral op diegenen uit de doelgroep voor wie het ontbreken van huisvesting een belemmering vormt voor hun terugkeer in de maatschappij. Het ontbreken van een vast adres vormt vaak een onoverkomelijke barrière bij het toekennen van een uitkering en/of het vinden van werk. De tijdelijke huisvesting is dan ook een middel om rustig alles op een rijtje te zetten en een goede start te maken voor de toekomst. Vanaf het begin is het een discussiepunt geweest of iedereen die aan de omschrijving voldoet, nu ook automatisch geschikt is voor een S.T.E.K.- woning. Zo was het een punt van twijfel, of degenen die verslaafd waren (geweest) aan drugs of drank ook toegelaten moesten worden. In het begin van de S.T.E.K.- tijd is het regel geweest, dat men tenminste drie maanden clean moest zijn om bij S.T.E.K. terecht te kunnen. In de praktijk bleek echter dat dit geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Hierdoor moesten wij besluiten dat (ex)-verslaafden slechts bij uitzondering voor een S.T.E.K.- woning in aanmerking komen. H.4.2 Selectiecriteria De S.T.E.K.-behuizing is van tijdelijke aard. Er moet sprake zijn van doorstroming. In de praktijk komt dat er op neer dat iemand bemiddelbaar moet zijn voor voorrang bij de afdeling Speciale Projecten van de Stedelijke Woningdienst. De eisen waaraan een kandidaat voor een S.T.E.K.-woning moet voldoen zijn: Een Amsterdams woonverleden hebben. In concreto komt dit er op neer dat men voor de detentie al in Amsterdam woonachtig moet zijn geweest en wel, twee jaar minimaal voor de aanvraag, waarbij de detentie meetelt, of zes jaar aaneensluitend in de laatste tien jaar. Gedetineerden verblijven echter niet hun gehele detentietijd in Amsterdam, maar worden overgeplaatst naar elders in het land. De verplaatsing wordt echter niet meegerekend, dus de cliënt wordt dan beschouwd alsof hij is ingeschreven geweest in Amsterdam. Geen verslavingsverleden heeft. Hierop kunnen uitzonderingen voorkomen. De cliënt moet recentelijk langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. Hiermee verstaan wij dat de cliënt minstens een half jaar aaneengesloten gedetineerd geweest moet zijn. Beschikte voorheen over huisvesting in Amsterdam. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 10(16) Concept Jaarverslag 2009

11 Is niet in staat om onmiddellijk zelfstandig huisvesting te verwerven. Zal binnen een redelijke termijn ( zes-negen maanden) in aanmerking komen voor zelfstandige huisvesting. Als een ex-gedetineerde een tijdelijke woning aangeboden krijgt door S.T.E.K. dan moet hij/zij zich bij het bevolkingsregister inschrijven en gas en elektriciteit aanvragen bij het NUON/energiebedrijf. De bewoner wordt te verstaan gegeven, dat hij zich gedurende deze woonperiode voor 100 % moet inzetten bij het vinden van een definitieve woning, in samenwerking met de staf en de verwijzende instanties. Om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning moet een ex-gedetineerde zich tijdig aanmelden of laten aanmelden; het liefst nog tijdens zijn/haar detentie. Intakeformulieren van S.T.E.K. zijn te verkrijgen via ons kantoor of via de reclasseringswerkers. Na aanmelding wordt de cliënt op onze wachtlijst geplaatst. Na detentie is het noodzaak dat een ex-gedetineerde zich meteen komt melden op het kantoor van S.T.E.K. Als de cliënt zich niet binnen 1 maand heeft gemeld, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt. Is eenmaal iemand bij S.T.E.K. geplaatst dan is het van belang dat hij/zij bij de Stedelijke Woningdienst is aangemeld of zo spoedig mogelijk wordt aangemeld (door zijn/haar reclasseringsambtenaar) om voorrang te verkrijgen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 11(16) Concept Jaarverslag 2009

12 H.4.3 De intakeprocedure (indien begeleid door reclassering) Klant wordt verwezen door Reclassering / BSD van de PI/ Andere instantie Klant meldt zich bij S.T.E.K. Advies inwinnen bij Stedelijke Woningdienst omtrent woonverleden klant Afwijzing / verwijzing Intake STEK Schriftelijke aanmelding o.v.v. gegevens over detentietijd Klant heeft alleen problemen op het gebied van politie/ justitie (detentie) in relatie tot wonen. Klant heeft problemen op het gebied van politie/ justitie (detentie) wonen en op een ander leefgebied Klant meldt zich bij RN/ CAD/ LdH Indicatie stelling Toewijzing vaste begeleider en intake RN Afwijzing/ verwijzing Klant volgt programma van RN: bv. Budgettraining Sociale vaardigheidstraining Agressietraining Zedengroep RN/CAD/LdH of STEK schrijft adviesrapportage ten behoeve van Stedelijke Woningdienst indien Wachtlijst/plaatsting S.T.E.K. d.w.z. woonbemiddeling + lichte vorm van woonbegeleiding door STEK + begeleiding vaste begeleider Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 12(16) Concept Jaarverslag 2009

13 H.4.4 Het S.T.E.K.-contract Als S.T.E.K. een woning aanbiedt aan ex-gedetineerden, dan moeten zij voorafgaand aan de bewoning een contract tekenen..de belangrijkste regels welke opgenomen zijn in ons S.T.E.K.-contract zijn: A. Dat dit project gericht is op het tijdelijk verlenen van onderdak aan ex-gedetineerden. B. Dat de bewoner van deze huisvesting gedurende drie maanden gebruik kan maken, welke periode eventueel eenmalig met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. C. De bewoner betaalt een vergoeding voor het gebruik van de woning. D. De bewoner zal de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. E. Betaling zal geschieden op de door de stichting aan te geven wijze; b.v. de eerste maand per kas; de volgende maanden via automatische overschrijving naar de girorekening van S.T.E.K. of betaling ten kantore. F. De bewoner zal de woonruimte goed schoonhouden en onderhouden. G. De bewoner zal het gebruik van de woonruimte niet aan derden afstaan of delen. H. De bewoner zal te allen tijde de stichting alsmede door haar aangewezen personen toegang tot de woning verschaffen teneinde nakoming van het in de overeenkomst bepaalde te kunnen controleren, alsmede om reparaties, onderhoud en onderzoek naar de noodzaak daarvan te kunnen verrichten. I. De overeenkomst eindigt door: opzegging, schriftelijke aanzegging van onmiddellijke beëindiging vanwege de stichting, wederzijds goedvinden, het verstrijken van de tijdsduur van het contract. J. De stichting zal van het tussentijds recht tot opzegging gebruik maken indien de bewoner enige verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. K. De stichting is er geheel vrij in al dan niet toe te stemmen in verlenging van het contract. H.4.5 Begeleidingsvorm H Begeleiding vanuit S.T.E.K. De woonvorm die door ons wordt aangeboden, wordt ook wel een lichte vorm van woonbegeleiding genoemd. De woonbegeleiding behelst bemiddeling bij het vinden van andere tijdelijke of definitieve huisvesting, het helpen bij het saneren van schulden, het begeleiden van cliënten naar gemeentelijke instanties, etc. S.T.E.K. is binnen kantoortijden beschikbaar voor het verlenen van ondersteuning aan de cliënten. Maar S.T.E.K. controleert ook geregeld (door het bezoeken van de cliënt in de gehuurde woning) of de cliënt de woning goed gebruikt, of de cliënt regelmatig Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 13(16) Concept Jaarverslag 2009

14 betaalt, of de cliënt geen problemen veroorzaakt voor de woonomgeving etc. Uiteraard helpt S.T.E.K. ook bij eventueel ontstane problemen. Het begeleid zelfstandig wonen zoals S.T.E.K. dat voorstaat, krijgt een steeds grotere importantie. Van de zijde van de (lokale) politiek, plaatselijke justitie en politie wordt steeds meer belang gehecht aan preventie en resocialisatie van ex-gedetineerden. H Begeleiding vanuit de reclassering De begeleiding die S.T.E.K. wenst vanuit de reclassering is een aanvullende professionele hulp om te realiseren dat haar bewoners weer snel in de maatschappij kunnen functioneren door: De tekortkomingen van S.T.E.K. in de begeleiding aan te vullen. Indien nodig S.T.E.K.-klanten op te nemen in haar programma s. Indien nodig het aanvragen van een voorrangsverklaring. Indien gewenst te bemiddelen om de doelen van S.T.E.K. te helpen realiseren. Het spreekt voor zich dat S.T.E.K. en de Reclassering die gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen uitwisselen. H. 4.6 Cijfers In het jaar 2009 heeft S.T.E.K. in haar verschillende (11) woningen 21 ex-gedetineerden gehuisvest; 8 bewoners zijn doorgestroomd naar een vaste woning, 1 bewoner is vertrokken met onbekende bestemming, 3 hebben een woning gevonden door een relatie. Alleen ex-gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus kunnen door S.T.E.K. geholpen worden. De huur van de woningen bedraagt ongeveer 300 Euro per maand per woning. In het jaar 2009 hebben +/- 45 ex-gedetineerden zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning. Deze aanvragen zijn schriftelijk of telefonisch binnen gekomen via de volgende kanalen: eigen aanmelding, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Unit Buitenland, Reclassering CAD (Jellinek), Street Corner, Stichting De Regenboog, enz. Hiervan zijn 15 op de wachtlijst geplaatst na selectie op basis van de criteria voor aanname. De cliënten / huurders krijgen gemiddeld 1x per 2 weken een begeleidingsbezoek door een stagiaire en een stafmedewerker (uit veiligheidsoverwegingen), hetgeen in totaal neerkomt op plm. 250 huisbezoeken in Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 14(16) Concept Jaarverslag 2009

15 H.5 Huisvestingsproblemen van ex-gedetineerden Het belang van resocialisatie en integratie in de samenleving van (ex-)gedetineerden is onomstreden, al was het slechts om recidive te helpen voorkomen. Om dit te laten slagen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen, werk en huisvesting. In de praktijk schort het daar veelal aan. H.5.1 Waarom is S.T.E.K. zo belangrijk voor ex-gedetineerden? Veel gedetineerden hebben problemen op het gebied van resocialisatie. Dit heeft onder andere de volgende redenen: Veel (ex-)gedetineerden blijken multiprobleemgevallen. Daar komt nog bij dat de problematiek rond verslaving en schulden omvangrijk blijkt. Velen zijn verslaafd aan drugs, alcohol of gokken. In veel gevallen is er sprake van meerdere verslavingen tegelijkertijd. Tevens hebben veel (ex- )gedetineerden schulden, huurschulden, gas- en licht schulden en schulden aan anderen. Verslaving en schulden hangen bovendien nauw samen. Het uitgavenpatroon gaat veelal gepaard met overmatig drugs en/of alcoholgebruik en problemen veroorzaakt bij het niet (op tijd) betalen van woonlasten. In die zin is verslaving een belemmering bij het vinden van huisvesting. Dit geldt vooral bij huur- en gas/lichtschulden. Veel gedetineerden beschikten voor detentie over zelfstandige woonruimte of niet zelfstandige woonruimte, zoals kamers, familie e.d. Na detentie kunnen zij vaak niet terug naar de woonsituatie van voor de detentie. Redenen hiervoor zijn onder meer echtscheidingen tijdens detentie, relatieproblemen, ontruimingen van de woonruimte tijdens de detentie. Doorgaans zijn door de plotselinge detentie de (gas-, licht- en huur)schulden dan al opgelopen. Al deze problemen maakt de uitgangspositie van deze groep op de woningmarkt buitengewoon problematisch. De beperkingen die samenhangen met de detentie bieden onvoldoende mogelijkheden om tijdens de detentie aan de procedures te voldoen die van een woningzoekende worden gevraagd. Inschrijving, betaling van het inschrijfgeld, het maken van een persoonlijke afspraak en het aanvragen van voorrang kunnen slecht geregeld worden. Veel ex-gedetineerden ervaren vaak weinig steun van de overheid en instanties. Daar komt bij dat er niet zelden nog hoge schulden zijn en dat bijstandsuitkeringen doorgaans alleen worden verstrekt wanneer men over een post- of woonadres beschikt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van geen inkomen, dus geen woonruimte; geen woonruimte, dus geen inkomen. Maar al te vaak wordt gekeken naar wat ze niet kunnen, terwijl het juist van belang is te kijken naar wat ze wel kunnen. Aan deze groep kunnen en mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Een gewone zaak als afspraken nakomen vindt men al moeilijk. S.T.E.K. tracht juist deze doelgroep te helpen door het aanbieden van woonruimte aan exgedetineerden. Doordat wij hun het vertrouwen geven, lukt het een groot deel van onze cliënten toch weer op de juiste pad te blijven. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 15(16) Concept Jaarverslag 2009

16 H.6 STEK is STERK. Een van onze ex-bewoners schreef het volgende : ;18.08 Psalm "STEK" STEK is sterk Na jaren wordt erkend kwaliteit komt altijd bovendrijven ook al verstop je 't ver weg Je ontkomt er niet aan kijk, luister en ervaar maar lekker chill, met z'n allen T.V. toont interesse Justitie vindt het een goeie club en Bewoners kunnen, willen er geen slecht woord over zeggen Dus STEK groei uit tot een Dikke Boom Afz A.J.Filé H.7 Omwisselen woningbestand. Eind 2007 is begonnen met het omwisselen van een aantal woningen die duur zijn en niet goed passen in de (tijdelijke) behoefte van de bewoners. De nieuwe woningen zijn bij voorkeur : a. op begane grond b. voorzien van een eigen voordeur c. voorzien van 1 of 2 kleine kamers d. voorzien van een lage huurprijs. H.8 Renovatie woningbestand. In 2010 wordt begonnen met de zeer noodzakelijke renovatie van de inventaris en binnenkant van de huurwoningen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 16(16) Concept Jaarverslag 2009

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stichting_vrij@hetnet.nl, website: www.stichtingvrij.nl

Nadere informatie

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stek@stichtingstek.nl, website: www.stichtingstek.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier 1.1 Persoonlijke informatie cliënt Persoonlijke Informatie Voorletters en roepnaam Achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Burger Service Nummer Telefoonnummer cliënt Email adres cliënt

Nadere informatie

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden, Hemonylaan 9A, 1074 BG AMSTERDAM Tel: 020 6703224, Fax:

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden, Hemonylaan 9A, 1074 BG AMSTERDAM Tel: 020 6703224, Fax:

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING 1. Inleiding Op grond van artikel 2.5.4 lid 3 van de huisvestingsverordening is het college van burgemeester

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM)

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Uitgangspunt is dat de afwezigheid van de huurder in beginsel niet langer dan een half jaar mag duren. Indien de huurder toch langer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Factsheet Woonbedrijf Aantal woningen: 28.528 Aantal studenteneenheden: 2.823 (Vestide)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

B&W 16 juni 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B052 VERLAGING ALGEMENE BIJSTAND WEGENS ONTBREKEN WOONKOSTEN

B&W 16 juni 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B052 VERLAGING ALGEMENE BIJSTAND WEGENS ONTBREKEN WOONKOSTEN Jaar: 2009 Nummer: 69 Besluit: B&W 16 juni 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B052 VERLAGING ALGEMENE BIJSTAND WEGENS ONTBREKEN WOONKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders; Collegevoorstel 0955615;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56469 6 oktober 2017 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2018 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers www.senzer.nl 2 Integrale benadering Wonen, Welzijn & Werk Speciaal voor cliënten met een justitiële achtergrond biedt Senzer een full-servicedienstverlening

Nadere informatie

Informatiebrochure Thuiszorg

Informatiebrochure Thuiszorg Informatiebrochure Thuiszorg Voor informatie of aanmelding belt u: 0166-65 26 05. Geachte lezer, Namens de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) bieden wij u onze informatiebrochure Thuiszorg aan.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 5

Uitvoeringsinstructie 5 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Uitvoeringsinstructie 5 Urgentie en bemiddeling Datum van ingang: 1 januari 2013 Relatie met het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017)

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Transformatie naar woningen Waarom wordt kantoorgrond op bedrijventerrein De Schaft ingewisseld voor woningen? Waarom

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA

VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA De commissie Vrijwilligers van Pro Bista is in het leven geroepen om al de vrijwilligers te organiseren om op een gestructureerde

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden.

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Voorwaarden waar een deelnemer moet voldoen: Thuisloos of bijna thuisloos zijn Huidige woonsituatie van de deelnemer is aan verandering toe. De deelnemer

Nadere informatie

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden Informatiegids Informatiegids Woningzoekenden 1 Informatie voor woningzoekenden in de gemeente Middelharnis en de woonkern Oude Tonge Woonkernen: Middelharnis Sommelsdijk Stad aan t Haringvliet Nieuwe

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Protocol omgangsvormen klanten

Protocol omgangsvormen klanten Inleiding Agressief gedrag in de vorm van intimidatie en fysiek geweld is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Vanuit het oogpunt van de Arbowet heeft Patrimonium als werkgever

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen BEGRIPPEN: Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen In deze voorwaarden wordt verstaan: Malderburch Alarmeringssysteem Overeenkomst Huurder Professionele achterwacht Bereikbare Dienst

Nadere informatie

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende 2 3 Huisvestingsverordening artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum. Geslacht : man vrouw. Telefoon. Mobiel. E-mailadres

Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum. Geslacht : man vrouw. Telefoon. Mobiel. E-mailadres Om deel te kunnen nemen aan het wooninitiatief Stichting Aut-Hôes is een bewonersprofiel opgesteld. In dit profiel staan de voorwaarden die gesteld worden aan de toekomstige bewoners. Dit intakeformulier

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033,

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, email: gemeente@leusden.nl HOE VRAAG IK VOORRANG AAN? In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat iemand sneller aan woonruimte wordt geholpen en daarom

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie