Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Tijdelijke Eigen Kamer"

Transcriptie

1 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: , Fax: , KvK , Postbank: , website: Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 1(16) Concept Jaarverslag 2009

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van S.T.E.K. over het jaar 2009 Ook in 2009 is er door de inzet van de vrijwilligers, de staf en het bestuur van S.T.E.K. het nodige werk verricht voor ex-gedetineerden. Veel ex-gedetineerden zijn in aanmerking gekomen voor het tijdelijke gebruik van een S.T.E.K.-woning, als eerste stap naar een eigen woning. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de geboden hulpverlening, gestelde criteria, ons takenpakket en huisvestingsproblemen. Onverdroten en met volle inzet zal onze stichting ook in het nieuwe jaar haar werk met volledige inzet voortzetten. Het verslag is ook gepubliceerd op de website van STEK. Bestuur S.T.E.K. Maart 2009 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 2(16) Concept Jaarverslag 2009

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG S.T.E.K STICHTING TIJDELIJKE EIGEN KAMER... 1 VOORWOORD... 2 VOOR U LIGT HET JAARVERSLAG VAN S.T.E.K. OVER HET JAAR H.1 S.T.E.K.: ALGEMEEN... 4 H.1.1 HET BEGIN...4 H.1.2 DOELSTELLINGEN S.T.E.K...5 H.1.3 BELANG...5 H.1.4. REIKWIJDTE...5 H.2 DE KERNGROEP... 6 H.2.1 DE KERNGROEPBEZETTING EN VERGADERFREQUENTIE...6 H.2.2 HET BESTUUR...6 H.2.3 DE MEDEWERKERS (STAF)...6 H.2.4 LIDMAATSCHAP VAN VERENIGING BONJO...7 H.2.5 SUBSIDIE...7 H.3 DE STAF... 8 H.3.1 SAMENSTELLING...8 H.3.2 VRIJWILLIGERS...8 H.3.3 TAKEN...8 H Huisbezoeken... 8 H Toezicht... 8 H Het houden van intake-gesprekken... 9 H Administratie... 9 H Sociale taken... 9 H Algehele controle op het huizenbestand (toezicht)... 9 H.4 DE S.T.E.K.- BEWONERS...10 H.4.1 DE DOELGROEP...10 H.4.2 SELECTIECRITERIA...10 H.4.3 DE INTAKEPROCEDURE (INDIEN BEGELEID DOOR RECLASSERING)...12 H.4.4 HET S.T.E.K.-CONTRACT...13 H.4.5 BEGELEIDINGSVORM...13 H Begeleiding vanuit S.T.E.K...13 H Begeleiding vanuit de reclassering...14 H. 4.6 CIJFERS...14 H.5 HUISVESTINGSPROBLEMEN VAN EX-GEDETINEERDEN...15 H.5.1 WAAROM IS S.T.E.K. ZO BELANGRIJK VOOR EX-GEDETINEERDEN?...15 H.6 STEK IS STERK H.7 OMWISSELEN WONINGBESTAND...16 H.8 RENOVATIE WONINGBESTAND Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 3(16) Concept Jaarverslag 2009

4 H.1 S.T.E.K.: algemeen H.1.1 Het begin De Stichting Tijdelijke Eigen Kamer ( S.T.E.K.), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting in Amsterdam aan (recent vrijgekomen) exgedetineerden. De initiatiefnemers constateerden indertijd een leemte binnen de reclasseringshulpverlening ten aanzien van de huisvesting na detentie. Deze leemte is heden ten dage nog steeds aanwezig. S.T.E.K. trachtte en tracht iets te doen aan dit schrijnende probleem. Door middel van het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan exgedetineerden hoopt zij het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te kunnen verbeteren en versnellen. In 1977 staken drie ex-gedetineerden de koppen bij elkaar en maakten plannen om een tijdelijke opvang voor vrijgekomen gevangenen te beginnen. De drie heren wisten verschillende hulpverleningsorganisaties en politici voor hun plannen te winnen. Zelfs het Ministerie van Justitie bleek zeer geïnteresseerd te zijn. Er werd een aanvraag gedaan voor zeven etages van een zogenaamd afbraakpand. Hiermee werd het experiment ingezet. Door middel van dit experiment het tijdelijk huisvesten van ex-gedetineerden gedurende een maximale periode van zes maanden op een halve etage wilde men inzicht krijgen in: de vraag of S.T.E.K. in de behoefte tegemoet kon komen met betrekking tot de beschikbare plaatsen. de vraag in hoever S.T.E.K. aansloot op de omstandigheden en behoeften van de doelgroep. Na dit experiment zou men vanuit de opgedane ervaringen ten aanzien van de voortgang van S.T.E.K. opnieuw met de gemeente overleggen. Door toezeggingen van de gemeente was het mogelijk subsidie aan te vragen. Dankzij de subsidies van enkele organisaties, zoals Stichting Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek en de Vereniging van Reclasseringsinstellingen te Den Bosch kon S.T.E.K. van start gaan. Op 1 juni 1977 werd S.T.E.K. officieel opgericht. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 4(16) Concept Jaarverslag 2009

5 H.1.2 Doelstellingen S.T.E.K. S.T.E.K. heeft momenteel 11 woningen in gebruik, waarin ex-gedetineerden drie tot zes maanden kunnen wonen. Deze periode kan gebruikt worden om zaken zoals uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. In overleg kan zo nodig het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. S.T.E.K.-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar. S.T.E.K. kent drie doelstellingen: 1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor ex-gedetineerden. 2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting. 3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden. Concrete activiteiten hierbij zijn: Het bieden van huisvesting op tijdelijke basis aan ex-gedetineerden in Amsterdam. Het bieden van begeleiding bij sociale en financiële problemen, in samenwerking met gemeentelijke en justitiële instanties Bemiddeling bij het zoeken naar permanente huisvesting H.1.3 Belang Het creëren van woongelegenheid voor ex-gedetineerden voorziet in een grote behoefte. Door de hoge woningnood is het zeer moeilijk om na de detentie een woning te huren.. Ook bij sollicitaties en de opvang van kinderen van ex-gedetineerden spelen detentie c.q. vooroordelen een rol. S.T.E.K. helpt ex-gedetineerden door hen een concreet uitgangspunt te bieden en hen te begeleiden bij hun poging om opnieuw een volwaardig lid van de maatschappij te worden. H.1.4. Reikwijdte S.T.E.K. richt zich in eerste instantie op Amsterdam en omstreken. Maar ook exgedetineerden uit andere regio s die door hun detentie dakloos zijn geworden, terwijl zij hiervoor wel een woning hadden, kunnen door ons in uitzonderlijke gevallen geholpen worden. Samenwerking met andere organisaties, die op dit gebied bezig zijn in andere regio s, is daarbij van belang. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 5(16) Concept Jaarverslag 2009

6 H.2 De Kerngroep H.2.1 De kerngroepbezetting en vergaderfrequentie Het hoogste besluitvormende orgaan binnen S.T.E.K. is het bestuur. Hierin hebben zitting de secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur vormt met de coördinator en stafleden de kerngroep. Elke maand is er een kerngroepvergadering. Deze vergadering is openbaar voor belangstellenden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. H.2.2 Het bestuur Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt vervuld door een der bestuursleden. Het bestuur bestaat uit: Chris Gort, penningmeester Mr. Ruud Klein, secretaris Mr. Wim Valk, algemeen bestuurslid Surish Frencken, bestuurslid H.2.3 De medewerkers (staf) Lahbib Haddaoui, (coördinator vanaf ) Ram Ramdjas, toezicht woningen en algemene werkzaamheden Henk Woudenberg, ondersteunende werkzaamheden, vrijwilliger Esther Scheffer, werkzaamheden via participatie project Pantar Amsterdam vanaf Het bestuur ziet er op toe dat de werkzaamheden van de Stichting binnen de doelstellingen blijven en vormt hiertoe beleid. De coördinator heeft de leiding over de staf, die het beleid op korte termijn bepaalt en uitvoert. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 6(16) Concept Jaarverslag 2009

7 H.2.4 Lidmaatschap van Vereniging BONJO BONJO staat voor Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties. BONJO functioneert als een platform van en voor onafhankelijke vrijwilligersorganisaties en groepen, die zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor verdachten, veroordeelden, (ex-)gedetineerden en/ of hun relaties. BONJO beoogt voor de gezamenlijke belangen op te komen en het onafhankelijke vrijwilligerswerk een serieuze plaats te verzekeren naast de activiteiten van reclassering en justitie. BONJO is een vereniging die de belangen behartigd van zijn leden. BONJO kiest er bewust voor zich niet te bemoeien met de identiteit en de activiteiten van de deelnemers. Al vele jaren geeft S.T.E.K. mede inhoud aan activiteiten en doelstellingen van BONJO. H.2.5 Subsidie Natuurlijk is ook de subsidie van en een goede samenwerking met het Ministerie van Justitie (voorheen Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget) onmisbaar. Voor de ondersteuning van de vrijwilligersactiviteiten door Niet Justitie Gebonden Organisaties (N.J.O.) is jaarlijks nu 2 miljoen Euro beschikbaar, waarop zowel landelijke als per arrondissement georganiseerde vrijwilligersprojecten een beroep kunnen doen. Zo ook onze Stichting Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 7(16) Concept Jaarverslag 2009

8 H.3 De Staf H.3.1 Samenstelling De staf vormt het uitvoerend orgaan van S.T.E.K.. De leiding berust bij de (betaalde) coördinator. Verder werken er nog twee (betaalde) stafleden, namelijk één algemeen en toezichthoudend medewerker en één tijdelijke medewerker van Pantar. Tevens werken er in totaal vier stagiaires. De stagiaires zijn afkomstig van het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding sociale dienstverlening. H.3.2 Vrijwilligers Voor S.T.E.K. kunnen wij beschikken over een tiental vrijwilligers. Zij worden voor alle voorkomende werkzaamheden ingeschakeld. Zij helpen onder andere met het schoonmaken en herstellen van onze woningen en het verhuizen van meubilair. H.3.3 Taken H Huisbezoeken Dit behelst zowel hulp bij het verkrijgen van een uitkering (voorschot), definitief onderdak of tijdelijke behuizing, alsmede het geven van praktische raad. De begeleiding beoogt zoveel mogelijk de terugkeer van de cliënt in de maatschappij te bevorderen c.q. het zelfstandig functioneren in de maatschappij te bewerkstelligen. Dit alles onder professionele supervisie van de staf en in nauw overleg met de reclassering en de Stedelijke Woningdienst, afdeling speciale projecten. Het hele begeleidingstraject dient uiteindelijk binnen 6 tot 9 maanden na de detentie uit te monden in definitieve huisvesting voor de cliënt. H Toezicht Het bezoeken van ex-gedetineerden in de door ons beschikbaar gestelde tijdelijke huizen. Hierbij speelt de sociale controle een grote rol bij de geboden hulpverlening. Bij het controleren van de S.T.E.K.-woningen hoort ook een eenvoudige rapportage van het bezoek. Wij rapporteren onder andere over de volgende aspecten: De toestand van de woning Woonsituatie van de cliënt Evt. tekenen van verslaving Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 8(16) Concept Jaarverslag 2009

9 De vorderingen van de cliënt binnen de samenleving Financiën van de cliënt De vorderingen met hulpverlenende instanties H Het houden van intake-gesprekken Een intake heeft tot doel het toetsen van de toelatingscriteria en vast te stellen of de kandidaat wel geschikt is voor een eventuele bewoning van een S.T.E.K.-woning H Administratie Deze taak bestaat uit het verwerken van de post, het aannemen van telefoon, het schrijven en verwerken van brieven, stukken en rapporten, het inwinnen van informatie per telefoon, gegevensbeheer middels de computer, het bijhouden van het archief en het verwerken van de huuradministratie. H Sociale taken Iedere medewerker, stagiair of vrijwilliger moet beschikken over een gedegen kennis van de sociale kaart om zodoende adequaat hulp te kunnen bieden of indien nodig door te verwijzen. H Algehele controle op het huizenbestand (toezicht) Het bijhouden van de dossiers van de huizen (bewoners), met name de inboedelstaten, de controle op en de aanvulling van die inboedel. Het onderhouden van contacten met de woningbouwverenigingen voor onderhoud en reparaties e.d., het doen plaatsvinden van reparaties. Inname en uitgave van sleutels en inboedel en het controleren van onze woningen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 9(16) Concept Jaarverslag 2009

10 H.4 De S.T.E.K.- bewoners H.4.1 De doelgroep S.T.E.K. richt zich vooral op diegenen uit de doelgroep voor wie het ontbreken van huisvesting een belemmering vormt voor hun terugkeer in de maatschappij. Het ontbreken van een vast adres vormt vaak een onoverkomelijke barrière bij het toekennen van een uitkering en/of het vinden van werk. De tijdelijke huisvesting is dan ook een middel om rustig alles op een rijtje te zetten en een goede start te maken voor de toekomst. Vanaf het begin is het een discussiepunt geweest of iedereen die aan de omschrijving voldoet, nu ook automatisch geschikt is voor een S.T.E.K.- woning. Zo was het een punt van twijfel, of degenen die verslaafd waren (geweest) aan drugs of drank ook toegelaten moesten worden. In het begin van de S.T.E.K.- tijd is het regel geweest, dat men tenminste drie maanden clean moest zijn om bij S.T.E.K. terecht te kunnen. In de praktijk bleek echter dat dit geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Hierdoor moesten wij besluiten dat (ex)-verslaafden slechts bij uitzondering voor een S.T.E.K.- woning in aanmerking komen. H.4.2 Selectiecriteria De S.T.E.K.-behuizing is van tijdelijke aard. Er moet sprake zijn van doorstroming. In de praktijk komt dat er op neer dat iemand bemiddelbaar moet zijn voor voorrang bij de afdeling Speciale Projecten van de Stedelijke Woningdienst. De eisen waaraan een kandidaat voor een S.T.E.K.-woning moet voldoen zijn: Een Amsterdams woonverleden hebben. In concreto komt dit er op neer dat men voor de detentie al in Amsterdam woonachtig moet zijn geweest en wel, twee jaar minimaal voor de aanvraag, waarbij de detentie meetelt, of zes jaar aaneensluitend in de laatste tien jaar. Gedetineerden verblijven echter niet hun gehele detentietijd in Amsterdam, maar worden overgeplaatst naar elders in het land. De verplaatsing wordt echter niet meegerekend, dus de cliënt wordt dan beschouwd alsof hij is ingeschreven geweest in Amsterdam. Geen verslavingsverleden heeft. Hierop kunnen uitzonderingen voorkomen. De cliënt moet recentelijk langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. Hiermee verstaan wij dat de cliënt minstens een half jaar aaneengesloten gedetineerd geweest moet zijn. Beschikte voorheen over huisvesting in Amsterdam. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 10(16) Concept Jaarverslag 2009

11 Is niet in staat om onmiddellijk zelfstandig huisvesting te verwerven. Zal binnen een redelijke termijn ( zes-negen maanden) in aanmerking komen voor zelfstandige huisvesting. Als een ex-gedetineerde een tijdelijke woning aangeboden krijgt door S.T.E.K. dan moet hij/zij zich bij het bevolkingsregister inschrijven en gas en elektriciteit aanvragen bij het NUON/energiebedrijf. De bewoner wordt te verstaan gegeven, dat hij zich gedurende deze woonperiode voor 100 % moet inzetten bij het vinden van een definitieve woning, in samenwerking met de staf en de verwijzende instanties. Om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning moet een ex-gedetineerde zich tijdig aanmelden of laten aanmelden; het liefst nog tijdens zijn/haar detentie. Intakeformulieren van S.T.E.K. zijn te verkrijgen via ons kantoor of via de reclasseringswerkers. Na aanmelding wordt de cliënt op onze wachtlijst geplaatst. Na detentie is het noodzaak dat een ex-gedetineerde zich meteen komt melden op het kantoor van S.T.E.K. Als de cliënt zich niet binnen 1 maand heeft gemeld, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt. Is eenmaal iemand bij S.T.E.K. geplaatst dan is het van belang dat hij/zij bij de Stedelijke Woningdienst is aangemeld of zo spoedig mogelijk wordt aangemeld (door zijn/haar reclasseringsambtenaar) om voorrang te verkrijgen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 11(16) Concept Jaarverslag 2009

12 H.4.3 De intakeprocedure (indien begeleid door reclassering) Klant wordt verwezen door Reclassering / BSD van de PI/ Andere instantie Klant meldt zich bij S.T.E.K. Advies inwinnen bij Stedelijke Woningdienst omtrent woonverleden klant Afwijzing / verwijzing Intake STEK Schriftelijke aanmelding o.v.v. gegevens over detentietijd Klant heeft alleen problemen op het gebied van politie/ justitie (detentie) in relatie tot wonen. Klant heeft problemen op het gebied van politie/ justitie (detentie) wonen en op een ander leefgebied Klant meldt zich bij RN/ CAD/ LdH Indicatie stelling Toewijzing vaste begeleider en intake RN Afwijzing/ verwijzing Klant volgt programma van RN: bv. Budgettraining Sociale vaardigheidstraining Agressietraining Zedengroep RN/CAD/LdH of STEK schrijft adviesrapportage ten behoeve van Stedelijke Woningdienst indien Wachtlijst/plaatsting S.T.E.K. d.w.z. woonbemiddeling + lichte vorm van woonbegeleiding door STEK + begeleiding vaste begeleider Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 12(16) Concept Jaarverslag 2009

13 H.4.4 Het S.T.E.K.-contract Als S.T.E.K. een woning aanbiedt aan ex-gedetineerden, dan moeten zij voorafgaand aan de bewoning een contract tekenen..de belangrijkste regels welke opgenomen zijn in ons S.T.E.K.-contract zijn: A. Dat dit project gericht is op het tijdelijk verlenen van onderdak aan ex-gedetineerden. B. Dat de bewoner van deze huisvesting gedurende drie maanden gebruik kan maken, welke periode eventueel eenmalig met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. C. De bewoner betaalt een vergoeding voor het gebruik van de woning. D. De bewoner zal de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. E. Betaling zal geschieden op de door de stichting aan te geven wijze; b.v. de eerste maand per kas; de volgende maanden via automatische overschrijving naar de girorekening van S.T.E.K. of betaling ten kantore. F. De bewoner zal de woonruimte goed schoonhouden en onderhouden. G. De bewoner zal het gebruik van de woonruimte niet aan derden afstaan of delen. H. De bewoner zal te allen tijde de stichting alsmede door haar aangewezen personen toegang tot de woning verschaffen teneinde nakoming van het in de overeenkomst bepaalde te kunnen controleren, alsmede om reparaties, onderhoud en onderzoek naar de noodzaak daarvan te kunnen verrichten. I. De overeenkomst eindigt door: opzegging, schriftelijke aanzegging van onmiddellijke beëindiging vanwege de stichting, wederzijds goedvinden, het verstrijken van de tijdsduur van het contract. J. De stichting zal van het tussentijds recht tot opzegging gebruik maken indien de bewoner enige verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. K. De stichting is er geheel vrij in al dan niet toe te stemmen in verlenging van het contract. H.4.5 Begeleidingsvorm H Begeleiding vanuit S.T.E.K. De woonvorm die door ons wordt aangeboden, wordt ook wel een lichte vorm van woonbegeleiding genoemd. De woonbegeleiding behelst bemiddeling bij het vinden van andere tijdelijke of definitieve huisvesting, het helpen bij het saneren van schulden, het begeleiden van cliënten naar gemeentelijke instanties, etc. S.T.E.K. is binnen kantoortijden beschikbaar voor het verlenen van ondersteuning aan de cliënten. Maar S.T.E.K. controleert ook geregeld (door het bezoeken van de cliënt in de gehuurde woning) of de cliënt de woning goed gebruikt, of de cliënt regelmatig Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 13(16) Concept Jaarverslag 2009

14 betaalt, of de cliënt geen problemen veroorzaakt voor de woonomgeving etc. Uiteraard helpt S.T.E.K. ook bij eventueel ontstane problemen. Het begeleid zelfstandig wonen zoals S.T.E.K. dat voorstaat, krijgt een steeds grotere importantie. Van de zijde van de (lokale) politiek, plaatselijke justitie en politie wordt steeds meer belang gehecht aan preventie en resocialisatie van ex-gedetineerden. H Begeleiding vanuit de reclassering De begeleiding die S.T.E.K. wenst vanuit de reclassering is een aanvullende professionele hulp om te realiseren dat haar bewoners weer snel in de maatschappij kunnen functioneren door: De tekortkomingen van S.T.E.K. in de begeleiding aan te vullen. Indien nodig S.T.E.K.-klanten op te nemen in haar programma s. Indien nodig het aanvragen van een voorrangsverklaring. Indien gewenst te bemiddelen om de doelen van S.T.E.K. te helpen realiseren. Het spreekt voor zich dat S.T.E.K. en de Reclassering die gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen uitwisselen. H. 4.6 Cijfers In het jaar 2009 heeft S.T.E.K. in haar verschillende (11) woningen 21 ex-gedetineerden gehuisvest; 8 bewoners zijn doorgestroomd naar een vaste woning, 1 bewoner is vertrokken met onbekende bestemming, 3 hebben een woning gevonden door een relatie. Alleen ex-gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus kunnen door S.T.E.K. geholpen worden. De huur van de woningen bedraagt ongeveer 300 Euro per maand per woning. In het jaar 2009 hebben +/- 45 ex-gedetineerden zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning. Deze aanvragen zijn schriftelijk of telefonisch binnen gekomen via de volgende kanalen: eigen aanmelding, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Unit Buitenland, Reclassering CAD (Jellinek), Street Corner, Stichting De Regenboog, enz. Hiervan zijn 15 op de wachtlijst geplaatst na selectie op basis van de criteria voor aanname. De cliënten / huurders krijgen gemiddeld 1x per 2 weken een begeleidingsbezoek door een stagiaire en een stafmedewerker (uit veiligheidsoverwegingen), hetgeen in totaal neerkomt op plm. 250 huisbezoeken in Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 14(16) Concept Jaarverslag 2009

15 H.5 Huisvestingsproblemen van ex-gedetineerden Het belang van resocialisatie en integratie in de samenleving van (ex-)gedetineerden is onomstreden, al was het slechts om recidive te helpen voorkomen. Om dit te laten slagen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen, werk en huisvesting. In de praktijk schort het daar veelal aan. H.5.1 Waarom is S.T.E.K. zo belangrijk voor ex-gedetineerden? Veel gedetineerden hebben problemen op het gebied van resocialisatie. Dit heeft onder andere de volgende redenen: Veel (ex-)gedetineerden blijken multiprobleemgevallen. Daar komt nog bij dat de problematiek rond verslaving en schulden omvangrijk blijkt. Velen zijn verslaafd aan drugs, alcohol of gokken. In veel gevallen is er sprake van meerdere verslavingen tegelijkertijd. Tevens hebben veel (ex- )gedetineerden schulden, huurschulden, gas- en licht schulden en schulden aan anderen. Verslaving en schulden hangen bovendien nauw samen. Het uitgavenpatroon gaat veelal gepaard met overmatig drugs en/of alcoholgebruik en problemen veroorzaakt bij het niet (op tijd) betalen van woonlasten. In die zin is verslaving een belemmering bij het vinden van huisvesting. Dit geldt vooral bij huur- en gas/lichtschulden. Veel gedetineerden beschikten voor detentie over zelfstandige woonruimte of niet zelfstandige woonruimte, zoals kamers, familie e.d. Na detentie kunnen zij vaak niet terug naar de woonsituatie van voor de detentie. Redenen hiervoor zijn onder meer echtscheidingen tijdens detentie, relatieproblemen, ontruimingen van de woonruimte tijdens de detentie. Doorgaans zijn door de plotselinge detentie de (gas-, licht- en huur)schulden dan al opgelopen. Al deze problemen maakt de uitgangspositie van deze groep op de woningmarkt buitengewoon problematisch. De beperkingen die samenhangen met de detentie bieden onvoldoende mogelijkheden om tijdens de detentie aan de procedures te voldoen die van een woningzoekende worden gevraagd. Inschrijving, betaling van het inschrijfgeld, het maken van een persoonlijke afspraak en het aanvragen van voorrang kunnen slecht geregeld worden. Veel ex-gedetineerden ervaren vaak weinig steun van de overheid en instanties. Daar komt bij dat er niet zelden nog hoge schulden zijn en dat bijstandsuitkeringen doorgaans alleen worden verstrekt wanneer men over een post- of woonadres beschikt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van geen inkomen, dus geen woonruimte; geen woonruimte, dus geen inkomen. Maar al te vaak wordt gekeken naar wat ze niet kunnen, terwijl het juist van belang is te kijken naar wat ze wel kunnen. Aan deze groep kunnen en mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Een gewone zaak als afspraken nakomen vindt men al moeilijk. S.T.E.K. tracht juist deze doelgroep te helpen door het aanbieden van woonruimte aan exgedetineerden. Doordat wij hun het vertrouwen geven, lukt het een groot deel van onze cliënten toch weer op de juiste pad te blijven. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 15(16) Concept Jaarverslag 2009

16 H.6 STEK is STERK. Een van onze ex-bewoners schreef het volgende : ;18.08 Psalm "STEK" STEK is sterk Na jaren wordt erkend kwaliteit komt altijd bovendrijven ook al verstop je 't ver weg Je ontkomt er niet aan kijk, luister en ervaar maar lekker chill, met z'n allen T.V. toont interesse Justitie vindt het een goeie club en Bewoners kunnen, willen er geen slecht woord over zeggen Dus STEK groei uit tot een Dikke Boom Afz A.J.Filé H.7 Omwisselen woningbestand. Eind 2007 is begonnen met het omwisselen van een aantal woningen die duur zijn en niet goed passen in de (tijdelijke) behoefte van de bewoners. De nieuwe woningen zijn bij voorkeur : a. op begane grond b. voorzien van een eigen voordeur c. voorzien van 1 of 2 kleine kamers d. voorzien van een lage huurprijs. H.8 Renovatie woningbestand. In 2010 wordt begonnen met de zeer noodzakelijke renovatie van de inventaris en binnenkant van de huurwoningen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 16(16) Concept Jaarverslag 2009

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stichting_vrij@hetnet.nl, website: www.stichtingvrij.nl

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties 1. Aanleiding en doel De kerntaak van woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een lager inkomen, daartoe behoort ook de doelgroep van kwetsbare mensen.

Nadere informatie

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en

Nadere informatie

Ondersteuning van dakloze personen zonder OGGz-problematiek

Ondersteuning van dakloze personen zonder OGGz-problematiek M. Planije en M. Tuynman Ondersteuning van dakloze personen zonder OGGz-problematiek Aanpakbeschrijvingen Ondersteuning van dakloze personen zonder OGGzproblematiek. Aanpakbeschrijvingen. Planije, M. Tuynman,

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Nieuwe woonvormen Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Rotterdam, maart 2010 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie