Werkingsverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag 2012"

Transcriptie

1 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt bleef steeds om vanuit ad hoc casusoverleg rond thema s van geestelijke gezondheidszorg en drugproblematieken structurele samenwerking te stimuleren en te verstevigen. Deelnemende partners kwamen uit voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg van heel Vlaams-Brabant, de drie CGG s, de K-diensten van Kortenberg, Gasthuisberg en Tienen en voorzieningen gespecialiseerd in drughulpverlening. Van bij het begin heeft de Provincie Vlaams Brabant dit project ondersteund. Van 2010 tot einde 2012 maakte het project LiNK-drugs, gefinancierd vanuit Vlaanderen, deel uit van het bestaande LiNK-project, waardoor de problematiek van druggebruik en verslaving bij minderjarigen en het verhogen van de expertise op dit terrein binnen de Bijzondere Jeugdzorg expliciet als doel werd vooropgesteld. Het betekende tevens een uitbreiding van het netwerk van partners die structureel bij LiNK betrokken zijn. De methodieken die doorheen de jaren werden ontwikkeld en onverminderd als pijlers van LiNK gelden, zijn: - Casusbeprekingen in 2 regionale intersectorale projectgroepen die elk om de zes weken samenkomen - Vraaggeïndiceerd zorgoverleg met cliënten en betrokken hulpverleners - Selecteren van knelpunten uit de casusbesprekingen en hieruit thema s filteren die een onderwerp kunnen zijn voor eerder thematische ontmoetingen zoals debatlunches, werkgroepen en studiedagen - Detecteren van faciliterende en belemmerende factoren in intersectorale samenwerking en deze bespreken op overlegplatforms om zo de samenwerking tussen hulpverleners uit verschillende sectoren te verbeteren Binnen het project richten we ons rechtstreeks op intermediairen en enkel onrechtstreeks op de jongeren zelf. LiNK richt zich op hulpverleners die werken met jongeren waarvoor een hulpaanbod vanuit verschillende sectoren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg aangewezen is, in het bijzonder die jongeren waar een aanklampende begeleiding noodzakelijk is. 2. Omschrijving van de principes en/of de visie van waaruit het project vertrekt Het basisprincipe in het LiNK-project is om vertrekkende vanuit concrete casussen, die omwille van hun complexe en meervoudige problematiek een intersectorale samenwerking vragen, deze samenwerking te faciliteren. Het betreft hierbij voornamelijk de sectoren Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

2 2 Bijzondere Jeugdzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Kinder- en Jongerenpsychiatrie) en de gespecialiseerde Drughulpverlening. Vanuit een concrete casus wordt er telkens opnieuw gezocht naar de meest passende vorm van hulpverlening. Door anticiperend te werken op het botsen op de grenzen van het bestaande en aanwezige aanbod, kunnen acties ondernomen worden om een verder traject toch mogelijk te maken. Samen met de leden van de projectgroepen worden verschillende visies naast elkaar gelegd en trachten we het eigen denkkader te verbreden. Het samen zoeken naar creatieve oplossingen voor jongeren, daar waar het reguliere en gestandaardiseerde aanbod binnen één sector tekortschiet, vormt het basisprincipe van LiNK. Bij casussen die net dat beetje extra geduld, inzet en vasthouden vereisen om de jongeren te kunnen begeleiden, blijkt het belangrijk om samen na te denken over wat de begeleidende instantie nodig heeft om vol en vast te houden. In plaats van bij het botsen op de grens van het eigen kader door te verwijzen wordt er getracht om anticiperend een breder intersectoraal hulpverleningsnetwerk in te schakelen dat meekijkt en mee draagt, zodat doorverwijzing uitgroeit tot gezamenlijk traject. Op lange termijn is het doel om meer continuïteit in de trajecten van jongeren te bekomen. Dit vergt voor de hulpverleners uit verschillende sectoren een goede kennis van elkaars werking en meer nog een onderling vertrouwen in de partners die meedenken. Het vraagt een luisteren naar elkaars visie en het inbrengen van eigen expertise. Casusoverstijgend wil LiNK in een bottom-up beweging de vaststellingen uit de casusbesprekingen en trajecten vertalen in good practices, knelpunten en beleidsadviezen. LiNK betracht door de intersectorale samenwerking te verbeteren ervoor te zorgen dat jongeren sneller een gepaste hulpverlening krijgen, dat ze een hulpverlening op maat/vraag aangeboden krijgen, dat de hulpverlening beter op elkaar aansluit en dat er minder risico is dat jongeren tussen de mazen van het hulpverleningsnet vallen. 3. Op wie richt LiNK zich? Wie is de doelgroep? LiNK richt zich in zijn werking op het ondersteunen van de begeleidende teams. In de Bijzondere Jeugdzorg zijn er heel uiteenlopende werkvormen die in een traject aangeboden kunnen worden. Er is een sterke gerichtheid op het opbouwen van een werkrelatie, het opzetten van een individuele begeleiding, school- en contextgerichte interventies, het creëren van een toekomstperspectief In een aantal casussen blijkt dat het opbouwen van de werkrelatie moeilijk verloopt of blijken de interventies niet te leiden tot de verwachte resultaten of veranderingen. Vragen die opduiken zijn: Zijn we wel goed bezig? Is er niets anders nodig? Is er geen verder diagnostisch onderzoek nodig? Kunnen we nog verder met deze jongere? Zien we nog toekomst voor een begeleiding van dit gezin? Hebben we nog voldoende zicht op de competenties van dit gezin? Zit deze jongere bij ons op zijn plek? Is er niet eerder sprake van een psychiatrische problematiek?... 2

3 3 Binnen LiNK willen we een forum aanbieden waar dergelijke vragen en twijfels gedeeld kunnen worden met hulpverleners van andere voorzieningen en sectoren. Vanuit een reflecterende houding willen de deelnemers aan de projectgroep mee denken, mee voelen, mee zoeken. Elk vanuit zijn eigen achtergrond en visie, trachten we andere inzichten, andere kennis mee op tafel te leggen en tot een coherente analyse en aanpak te komen. De invalshoek op de projectgroep is er één van niet-weten. Het gaat om die situaties waarin er geen pasklaar antwoord bestaat en waar de eenvoudige interventies onvoldoende voor een deblokkering kunnen zorgen. Wanneer een neutrale reflecterende groep mee kan denken over creatieve oplossingen binnen het traject van een bepaalde jongere en daardoor een nieuw perspectief kan creëren, dan heeft LiNK zijn doel bereikt. 4. Activiteitenaanbod van het project LiNK De projectgroepen kunnen omschreven worden als gespecialiseerde 2 e lijnsintervisiegroepen, waarin diverse expertises gebundeld worden. De deelnemers zijn begeleiders, therapeuten en coördinatoren uit verschillende voorzieningen en sectoren. In 2012 zijn er in totaal 13 projectgroepen georganiseerd waarvan er 6 hebben plaatsgevonden in Asse voor de regio Halle-Vilvoorde en 7 in Leuven voor de regio Leuven. In 2012 waren er een twintigtal nieuwe casussen. Hiervan werden er 11 dossiers besproken in Leuven en 9 in Asse (regio Halle- Vilvoorde). Er werden 8 dossiers in follow-up besproken, 5 in Leuven en 3 in Asse. Zes casussen werden aangemeld voor een netwerkoverleg (zorgoverleg waarin de cliënten en de betrokken hulpverleners samen een traject uitwerken). In de projectgroepen worden hulpverleners uit verschillende sectoren uitgenodigd om samen te werken rond concrete casussen. Er wordt samen gezocht naar coherente trajecten voor de jongeren en men tracht mekaar te ondersteunen bij crisismomenten. Verder worden er ideeën uitgewisseld rond verschillende thema s en knelpunten. In het kader van het uitbouwen van netwerken kwamen gespecialiseerde diensten hun dienst, werking en methodieken toelichten. De drugpreventiewerkers van het CGG bijvoorbeeld kwamen langs om hun groepsaanbod voor te stellen. Tijdens de besprekingen en discussies op de projectgroepen worden tevens de noden, knelpunten en behoeftes bevraagd, waar de LiNK-studiedagen, werkgroepen en mogelijke ontmoetingsmomenten verder op inspelen. De adviesgroep verbonden aan het project LiNK is een ruimere denkcel en ontmoetingsplaats voor alle mogelijke geïnteresseerden en betrokkenen. Andere projecten uit de provincie die sectoroverschrijdend proberen te werken (TP48 (jongeren arr. Leuven), FaDO/KITT, Brugfunctie, Integrale Jeugdhulp), komen hier samen, vertellen de eigen ontwikkelingen en denken na over gedeelde thema s. De deelnemers komen uit verschillende voorzieningen van Bijzondere Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (zowel CGG als KJP). In 2012 ging de adviesgroep drie keer door. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

4 4 De stuurgroep van LiNK werd eind 2009 in het leven geroepen, met als doel het volledige project LiNK aan te sturen in de twee regio s van Vlaams-Brabant. We verdiepten de visie van LiNK en stelden de vraag naar verdere structurele verankering van de LiNK-methodieken, wetende dat LiNK-drugs als project na drie jaar afgebouwd zou worden. 4 De stuurgroep kwam in 2012 drie keer samen. Er werd nagedacht over het uitbreiden van de stuurgroep in de richting van VAPH en Integrale Jeugdhulp. Ook de samenwerking met 1+1=3, het Brusselse project LiNK, werd besproken en zal in 2013 verder aan bod komen. Rond het thema drugpreventie nam het project LiNK de coördinatie waar van de nieuwe werkgroep LSD (Laat ons Samen iets Doen), ontstaan vanuit het HCA-overleg van Leuven. De doelstelling van deze werkgroep is tweeledig: enerzijds de hulpverlening aan jongeren met een druggerelateerde problematiek verbeteren en anderzijds de samenwerking verhogen tussen de hulpverleners onderling. Deze doelstelling wordt gaandeweg vertaald naar concrete acties. In 2012 kwam de werkgroep drie maal samen. Er werd vooral gewerkt aan een aanbod van vroeginterventie op vraag van de Leuvense scholengemeenschap. Hierbij nam de Leuvense preventiedienst het voortouw en werd er een programma uitgewerkt samen met Gambas, het MSOC en met de preventiewerking van het CGG-VBO. De coördinerende rol die LiNK de voorbije jaren opnam werd aldus doorgegeven. Het organiseren van studiedagen en debatlunches. De studiedagen hebben tot doel hulpverleners uit verschillende sectoren samen te brengen rond thema s van geestelijke gezondheidszorg en drugproblematiek. We trachten in kleine heterogene groepen te werken, zodat er voldoende rechtstreekse uitwisseling tussen de deelnemers mogelijk is. In 2012 gingen er twee studiedagen door: Studiedag op in het VAC-gebouw te Leuven: Niet te vatten?! De begeleiding van jongeren met meerdere diagnoses in de jeugdhulp Inhoudelijk ging deze studiedag over het begeleiden van jongeren met een complexe problematiek en druggebruik. We gingen op zoek naar goede praktijken en intersectorale samenwerking voor een kwaliteitsvolle hulpverlening zonder de jongeren te vereenzelvigen met een stoornis of beperking. We hanteerden diagnoses om de complexiteit van de problematiek proberen te vatten en hiermee samen met de jongeren op weg te gaan. In de voormiddag was er eerst een lezing in plenum door Dr. Inez Vandenbussche, daarna konden de deelnemers zich inschrijven voor drie van de vijf thema s: 1. ADHD en autismespectrumstoornissen en verslaving 2. Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving 3. PTSS en dissociatiestoornissen en verslaving 4. Stemmingstoornissen en verslaving 5. Verstandelijke beperking en verslaving

5 5 De organisatie van de studiedag gebeurde in samenwerking met het Regioteam Integrale Jeugdhulp van Vlaams-Brabant. De studiedag was volzet met meer dan 100 inschrijvingen. De vertegenwoordigde voorzieningen waren erg uiteenlopend: diensten van BJB, CAW s (en JAC), CGG s, CAD, MSOC, jeugdrechtbank, CLB s, psychiatrische settings De studiedag werd erg positief geëvalueerd. Discussievoormiddag op : (Externe) psychotherapie aan jongeren uit de bijzondere jeugdzorg Tijdens deze voormiddag werd de vraag gesteld op welke wijze therapie georganiseerd dient te worden om jongeren die in de Bijzondere Jeugdzorg in begeleiding zijn en waarvoor therapie aangewezen is, beter te kunnen bereiken. Er werd gedebatteerd rond volgende vragen: Dient therapie aangeboden te worden binnen het kader van een begeleidingstehuis BJB? Is in therapie (moeten) gaan een goed spoor om deze jongeren vooruit te helpen? Welke zijn de noodzakelijke voorwaarden om van therapie te kunnen spreken en hoe kunnen de verschillende sectoren hier flexibel mee omgaan? Wat verstaan we onder pre-therapeutisch werken? In een debat met hulpverleners uit de Bijzondere Jeugdzorg en uit de Geestelijke Gezondheidszorg ordenden we sporen en ideeën en traden we in discussie met de aanwezigen in de zaal. Er waren 30 deelnemers aanwezig. Deze studiedag ging door in het provinciehuis en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Debatlunches: De debatlunches staan open voor alle hulpverleners uit de jeugdhulp. De thema s worden aangereikt vanuit de verschillende sectoren zelf en zijn voor iedereen herkenbaar en relevant. LiNK zorgt voor een gastspreker die het debat komt inleiden. Nadien is het aan de hulpverleners zelf om creatief na te denken, te brainstormen en van gedachten te wisselen. De projectcoördinator van LiNK neemt de moderatie op zich. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

6 6 Tijdens een debatlunch is er respect voor ieders mening en visie. Het sector- en dienstoverschrijdend nadenken, biedt een meerwaarde. De hulpverleners vinden herkenning en ondersteuning bij elkaar. De latent aanwezige gemeenschappelijke kijk op hulpverlening manifesteert zich tijdens het debat. De netwerking tussen de verschillende voorzieningen wordt hierdoor ook bevorderd. Er werd in 2012 maandelijks een debatlunch georganiseerd rond één thema. Elke debatlunch werd steeds in beide arrondissementen van Vlaams-Brabant georganiseerd en ging door van 12 u tot 14 u. Een overzicht: Januari Regio Leuven vrijdag 20 januari Regio Halle-Vilvoorde maandag 30 januari Thema: Aanpak van de druggebruikende jongere: Hoe kunnen we de motivatie verhogen om druggebruik in vraag te stellen? Welke stadia van gebruik zijn er? Hoe schat je de ernst van de situatie in? Wanneer en naar wie verwijs je door? Hoe kan je aan hervalpreventie doen? Spreker: Gunter Dekinder Februari Regio Leuven vrijdag 17 februari Regio Halle-Vilvoorde maandag 27 februari Thema: Profiel van de verslaafde : Wat weten we over verslaving? Wat weten we over de verslaafde? Wat doet een verslaving met je? Wat zijn de gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling? Wat is het verschil in verslaving bij mannen en vrouwen? Wat zeggen verschillende denkrichtingen hierover?... Spreker: Herman Hacour Maart Regio Leuven vrijdag 23 maart en regio Halle-Vilvoorde maandag 26 maart Thema: Druggebruik in de begeleiding van gezinnen: Hoe kunnen we de jongeren ondersteunen indien de ouders gebruiken? Hoe kunnen we de (pleeg)ouders ondersteunen indien de jongeren gebruiken? Hoe in gesprek gaan met jongere ouder begeleider? Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de instelling? Spreker: MSOC April Regio Leuven vrijdag 20 april en regio Halle-Vilvoorde vrijdag 27 april Thema: Omgang met psychiatrische ziektebeelden: Hoe gaan we om met het stigma van de diagnose? Moeten we psycho-educatie aanbieden aangaande bepaalde ziektebeelden? Wat moet de groep weten over het individu? Wat moet het team weten over het ziektebeeld? Spreker: Karen Bauwens 6 Mei Regio Leuven vrijdag 4 mei en regio Halle-Vilvoorde dinsdag 29 mei Thema: Druggebruik in de leefgroep: Hoe moeten we hiermee omgaan? Kan een alcohol- en drugbeleid hier een uitkomst bieden? Hoe combineer je een grenzenstellende rol met een ondersteunende rol? Hoe gaan we om met groepsdruk? Hoe verbergen jongeren hun druggebruik?...

7 7 Spreker: OBC Espero Juni Regio Leuven vrijdag 22 juni en regio Halle-Vilvoorde maandag 25 juni Thema: Box van pandora: Wat breng je teweeg als je bepaalde informatie over een jongere die je begeleidt in team bespreekt? Zijn de gevolgen te overzien? Kunnen er redenen zijn om bepaalde informatie voor jezelf te houden? Het openen van een box van Pandora houdt in dat je misschien wel weet waar je aan begint maar niet waar het eindigt Is het dan niet wijzer om de box gesloten te houden? Spreker: Dr. Karen Volckaert (Pathways Tienen) September Regio Leuven vrijdag 14 september Regio Halle-Vilvoorde maandag 10 september (Het Spiegeltje, Spiegelstraat 3 te 1730 Asse) Thema: Overlap IB en therapeut: Waar begint de taak van de IB en waar begint de taak van de therapeut? Ligt dit onderscheid voldoende vast? Waarin moeten beide mekaar respecteren? Welke is het terrein van de ene en welk van de andere? Welke informatie moeten beide hebben om de zorg te kunnen afstemmen? In hoeverre kan er aanvullend gewerkt worden? Is er soms ook sprake van tegenstellingen of knelpunten? Spreker: CGG PassAnt en Proeftuin De Switch Oktober Regio Leuven vrijdag 5 oktober Regio Halle-Vilvoorde maandag 1 oktober (VZW Tonuso, Boy- Kot, Bergensesteenweg 534 te 1070 Anderlecht) Thema: Veiligheid: Op welke manier maken we een inschatting van de veiligheid van een jongere in zijn thuismilieu? Hoe verkrijgen we betrouwbare informatie? Wat doen we indien deze veiligheid in het gedrang komt? Op welk moment is dat het geval? Wat kunnen we vervolgens doen om de veiligheid terug te verkrijgen? Welke mogelijkheden zijn er? Welke grenzen zijn er? Spreker: VZW Tonuso November De geplande debatlunch kon helaas niet doorgaan. Thema: Hoe werken met personen met een verstandelijke beperking en een verslaving: Wat bedoelen we met een verstandelijke beperking? Welke andere problemen kunnen hiermee samengaan? Hoe kunnen we onze hulpverlening beter afstemmen op de mogelijkheden van iemand met een verstandelijke beperking? Welke knelpunten zijn er in het werken met mensen met een verstandelijke beperking? Spreker: Sven Cole (Popov GGZ) December Regio Leuven vrijdag 14 december en regio Halle-Vilvoorde vrijdag 7 december (CGG Passant, Ninoofsesteenweg 358 te 1700 Dilbeek) Thema: Suïcide: Op welke manier bevragen we gedachten aan suïcide? Wanneer hoort dit thema ter sprake te komen? Hoe kunnen we een reële poging voorkomen? Wat doet dit thema met ons? Hoe moeten of kunnen we reageren? Wat ligt er in onze macht? Hoe moeten we een geslaagde suïcide verwerken? We willen dit thema bespreken naar cliënten toe maar ook naar collega s toe. Spreker: Joke Vandenhoute Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

8 8 Bijkomende netwerkbevorderende activiteiten: het houden van infostands op netwerkdagen, voorstellen van LiNK binnen voorzieningen, op studiedagen enzovoort, deelnemen aan belangrijke evenementen van relevante partners, Deelnemen aan verschillende overlegstructuren: team preventiewerkers CGG, VLABO werkgroep Kinderpsychiatrie, VLABO jongeren en middelmisbruik, PPO, leerrecht Met het regionaal team van Integrale Jeugdhulp werd er overlegd op welke wijze LiNK een rol zou kunnen spelen in het uitwerken van een intersectoraal handelingsplan voor jongeren met een erkenning als Intersectoraal Prioritair toe te wijzen Hulpvraag. Deze piste werd nog niet gefinaliseerd. Vanuit LiNK participeren we met meerdere personen aan de stuurgroep van het MDO- PSY (jongeren arr. Leuven), de opvolger van het Therapeutisch Project. Dit project werd opgestart vanuit de werkgroep Kinderpsychiatrie van het VLABO met als doel continuïteit te realiseren in hulpverleningstrajecten voor jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek, vanuit de sectoren van GGZ. Ook de eerstelijnshulpverlening is betrokken in dit project. LiNK vertegenwoordigt de Bijzondere Jeugdzorg in het MDO-PSY. 5. Inhoudelijke analyse: Uit een studie van de LiNK-dossiers 2012 komen volgende elementen naar voor: Aanmelders: Vooral settings binnen de Bijzonder Jeugdzorg meldden in het verleden casussen aan bij LiNK. Dit was bij aanvang van het oorspronkelijke LiNK-project vooropgesteld, met als uitgangspunt de bestaande noden binnen de BJB: expertise vanuit GGZ en gespecialiseerde Drughulp laagdrempelig beschikbaar maken. Geleidelijk werden de aanmeldingen opengetrokken naar andere sectoren (VAPH, CGG, KJP), zij het vooralsnog in beperkte mate. Partners: Er zijn vele partners uit meerdere sectoren betrokken: Bijzondere Jeugdzorg, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Kinder- en Jongerenpsychiatrie, ambulante drughulpverlening... De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdbijstand is ongeveer in de helft van de gevallen partner. Ook het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg is vaak betrokken. Opvallend is dat deze diensten betrokken partij zijn maar zelf vooralsnog weinig doorverwijzen. School 8

9 9 Er zijn veel verschillende scholen betrokken maar de betrokkenheid van enkele specifieke scholen is toch opvallend en waarschijnlijk een gevolg van het watervalsysteem. Dit zorgt ervoor dat het vrij gemeenschapsonderwijs een opvangnet wordt. Netwerk Leerrecht speelt een rol in het voorzien van alternatieve dagbesteding zodat de jongeren invulling kunnen geven aan hun recht op leren. Leerrecht kan aanmelden bij LiNK als aanvulling bij het eigen aanbod. Momenteel zit het CLB niet vaak mee rond de tafel hoewel het schoolaspect toch een zeer belangrijk onderwerp is en de CLB s de kinderen en jongeren op lange termijn kunnen blijven opvolgen. Contextkenmerken In de aangemelde casussen gaat het altijd over problematische opvoedingssituaties waarbij er sprake is van verwaarlozing, misbruik, en waarbij de ouders vroeger vaak in dezelfde situatie zaten. Veel ouders zijn gescheiden en in een aantal casussen ook overleden. In alle casussen gaat het om kwetsbare kinderen in een kwetsbare omgeving. Vaak is er te weinig netwerk in de naaste omgeving waardoor er professioneel moet worden in gegrepen. Het gaat over multiproblem-situaties waardoor men uit te boot valt en niet de juiste zorg krijgt. Leeftijd en geslacht van de aangemelde jongeren Vanuit Leuven worden voornamelijk meisjes aangemeld (onhandelbaar, drugs, prostitutie). De aangemelde jongens kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: enerzijds de oudere jongens met voornamelijk agressieproblemen, anderzijds de jongere jongens die gedragsproblemen stellen. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de jaar. De druk naar volwassenheid neemt op deze leeftijd toe en in de hulpverlening wordt de vraag gesteld hoe deze jongeren op hun 18 in het leven zullen staan. De nood aan een langer hulpverleningstraject wordt gevoeld, maar voortzetting is niet gemakkelijk te realiseren. Aanmeldingsvragen Er zijn drie grote clusters te onderscheiden inzake reden van aanmelding van de casus bij LiNK: o De uitbouw van een gemeenschappelijke visie en een aanpak op langere termijn uitwerken. Thema s hierin zijn: o Valkuilen in het hulpverleningsproces vermijden o Uitwerken van een ontslagplanning met nieuwe partners o Doorverwijzing naar de Jeugdrechtbank vermijden o Overplaatsing naar Jeugdrechtbank mogelijk maken indien nodig o Een traject op lange termijn uitwerken o Geen geschikte begeleiding vinden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag noch voor te agressief gedrag o Overgang van ambulant naar residentieel maken en omgekeerd. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

10 10 o Aanpak in het hier en nu: Thema s hierin zijn: o Hanteren van acting-out o Grenzen van de begeleiding zijn bereikt; welke mogelijkheden zijn er dan nog? o Tips omtrent aanpak o Omgaan met signalen van druggebruik o Info ivm agressietraining o Hoe het team ondersteunen? o Hoe kunnen we bij deze cliënt doordringen? o Hoe kunnen we met dit gezin blijven werken? o Is er hier sprake van een psychiatrische problematiek? o Opstart van (psycho)therapie: Thema s hierin zijn: o Doorverwijzing naar een psychiater of therapeut? o Doorverwijzing naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in verband met een trauma uit het verleden? o Doorverwijzing naar gespecialiseerde drughulpverlening? o Vraag naar opstart van therapie en vraag of en wanneer therapie aangewezen is. Opvolging - Bijna alle aangemelde casussen worden besproken op de projectgroep. In een beperkt aantal gevallen heeft er een aparte casusbespreking plaats gevonden. - In ongeveer de helft van de gevallen is er een follow-up. Soms vindt deze follow-up plaats op de projectgroep, soms schriftelijk en soms individueel. In sommige gevallen zijn er meerdere follow-ups. - Het systeem binnen de projectgroep met betrekking tot opvolging is dat de casus automatisch op de volgende projectgroep komt behalve als de hulpverlening goed loopt. - Er zou meer aandacht moeten gaan naar de follow-ups. Momenteel is er vaak een breuk en mislukking. De vraag hierbij is hoe LiNK beter kan anticiperen en in sommige gevallen zelfs aanklampend kan werken. o Anticiperen: kunnen er in de moeilijke trajecten bepaalde risicokenmerken worden gedetecteerd? Een soort methodisch hulpmiddelen ontwikkelen. o Aanklampend: bij welke dossiers treedt LiNK aanklampend op? Welke afspraken dienen hiertoe gemaakt te worden met de deelnemers aan de projectgroep? o Probleem hierbij is dat hulpverleners niet graag uitgaan van het worst-case scenario. Dit is te deterministisch en fatalistisch. Vaak is men blij dat alles goed loopt en wil men niet nadenken over wat als het fout gaat. Er zou wel met een kleinere groep kunnen afgesproken om een noodscenario voor een bepaalde case uit te werken zodat er direct kan worden ingegrepen en men niet hoeft te wachten tot de feiten. 10

11 11 Conclusies: - Het doorverwijzen en aanmelden is momenteel beperkt tot voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Dit is bij aanvang van het project zo gesteld maar na evaluatie blijkt dat ook de Jeugdrechtbank, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding vaak betrokken partners zijn. LiNK stelt zich in principe open op naar andere sectoren (bvb de gehandicaptensector) en zou hier graag nog meer werk van maken, zodat deze voorzieningen meer structureel deel gaan uitmaken van het LiNKnetwerk. Aldus kan er nog meer continuïteit gerealiseerd worden binnen zorgtrajecten. - LiNK bespreekt casussen die niet binnen het huidige systeem van zorg voor kinderen/jongeren passen. Door deze casussen te bespreken op de projectgroep kan er een zorgtraject op maat worden uitgewerkt. De hulpvraag wordt bekeken door de ogen van de jongeren en niet door de ogen van de voorziening. o Een vaak terugkomend struikelblok binnen LiNK is de overgang tussen ambulante en residentiële hulpverlening. Ambulante werkers gaan vaak over hun grenzen doordat er een breuklijn ligt tussen beide vormen van zorg. LiNK speelt hier een belangrijke rol in door een zorgtraject uit te werken en de verschillende voorzieningen samen te brengen. Toch moet hier naar oplossingen worden gezocht. De evolutie in de zorg is om zo veel mogelijk te werken binnen en met de context maar met een residentiële mogelijkheid als back-up. Deze wijze van werken sluit aan bij de CANO-visie, die door een aantal voorzieningen als uitgangspunt wordt genomen. LiNK zou kunnen faciliteren om modules van verschillende voorzieningen te combineren met als meerwaarde hier de voorzieningen voor Geestelijke Gezondheidszorg (inclusief de Kinder- en Jongerenpsychiatrie) aan te koppelen. Binnen de GGZ tracht men residentiële werkingen te verbinden met een ambulante en mobiele werking via de Art 107-projecten. De doelgroep voor deze projecten start vanaf de leeftijd van 16 jaar. Art 107 voor minderjarigen zal de komende jaren ontwikkeld worden. o Daarnaast moet dit ook gekaderd worden binnen Integrale Jeugdhulp. Hier zijn heel wat veranderingen op til waar LiNK rekening mee moet houden onder meer de veranderingen verbonden aan het opstarten van de toegangspoort en de toeleiding er naartoe. De residentiële Geestelijke Gezondheidszorg (die wel structureel partner is binnen LiNK) is slechts zeer beperkt betrokken bij deze evolutie. - Een grote meerwaarde van LiNK is het ruimer en systemischer kijken naar een casus en dit door verschillende perspectieven samen te brengen en de casus vanuit de ogen van het hele gezin te bekijken. De casus krijgt een gemeenschappelijk draagvlak en er wordt een zorgtraject uitgewerkt vanuit verschillende invalshoeken. Belangrijk hierbij is dat de verschillende voorzieningen binnen LiNK een gemeenschappelijk engagement aangaan zodat als er zich een crisis voordoet, het afgesproken zorgtraject in werking kan gaan. Hiervoor is er een groep nodig met ervaren mensen waardoor de zaken kunnen benoemd en verbreed worden. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

12 12 - LiNK moet het systeem van follow-up herbekijken. Waarom worden sommige casussen opgevolgd en andere niet? Hoe kan je bij moeilijke casussen signalen vastpakken vanaf het begin. Hoe kan LiNK zich organiseren zodat er meer opvolging is? Ook hier is het belangrijk een netwerk rond een casus op te bouwen en een zorgtraject uit te werken. Vooralsnog zijn er onvoldoende intersectorale netwerken die een continu zorgtraject garanderen zonder dat dit door een neutrale externe gestimuleerd wordt. 6. Personeelsbestand Personeelsleden in dienst tijdens het voorbije jaar: o Marieken Engelen, deltijds medewerkster vanuit de provinciale financiering, deeltijds van uit het Drugproject (Jongerenwelzijn): organisatorische en coördinerende taak. o Gunter De Kinder, halftijds medewerker vanuit het Drugproject: gespecialiseerd in Psychotherapie en Drughulpverlening. o Remi Stegen, deeltijds als coach van het LiNK-team en Projectleider, vanuit Drugproject en de provinciale middelen. Het CGG PassAnt besliste om een deel van de middelen die toegekend werden in het kader van het CGG-project outreaching naar de Bijzondere Jeugdzorg, om te zetten in coördinatie LiNK in Halle-Vilvoorde. Vanessa Maes maakte in deze hoedanigheid deel uit van het LiNK-team, ze nam deel aan de projectgroep in Asse en werkte nauw samen met de andere leden van het LiNK-team door deel te nemen aan de teamvergaderingen en samen na te denken met haar collega s over mogelijke acties binnen LiNK. Mark Neyens nam vanuit PassAnt ook een actieve rol op binnen LiNK als lid van de teamvergadering en voorzitter van de stuurgroep. 7. Financieel Zie bijlage. 8. Vooruitzichten voor 2013 Het Drugproject dat door Jongerenwelzijn voor drie jaar werd toegekend aan LiNK stopt einde 2012, waardoor het LiNK-team tot een halftijdse medewerker beperkt zal dienen te worden. Dit zal concreet ingevuld worden door Gunter De Kinder. We willen trachten continuïteit te realiseren in de bestaande werking en het intersectorale netwerk van hulpverleners verstevigen en uitbreiden. Daartoe werken we aan een bijgewerkte visietekst die een actueel beeld geeft van waar LiNK voor staat en hoe de concrete werking eruit ziet. We zullen dit doen door betrokken externen uit te nodigen om samen te reflecteren en concrete pistes uit te denken. Reflectieteam 12

13 13 Er wordt een reflectieteam opgericht dat inhoudelijke visies uitwerkt door over een aantal thema s te reflecteren, deze te verfijnen en helder te formuleren zodat ze gedragen kunnen worden door een grote groep hulpverleners. Beide regio s worden vertegenwoordigd in het reflectieteam. Daarnaast betrekken we ook de Kinder- en Jongerenpsychiatrie en Integrale jeugdhulp. De Stuurgroep - De stuurgroep bepaalt de strategische doelstellingen van LiNK. - Het verder uitbouwen van de structurele samenwerking met de Kinder- en Jongerenpsychiatrie is een belangrijk thema in de besprekingen tijdens de stuurgroep. - De eerste aanzet tot een visietekst worden voorgelegd op de volgende stuurgroep. Praktische aansturing LiNK Gunter De Kinder zal in 2013 halftijds tewerkgesteld blijven in het project LiNK. Verder zal vanuit de Wissel Remi Stegen en vanuit CGG PassAnt Mark Neyens vast deel uitmaken van het LiNKteam. Vanuit VLABO neemt Klara Smout deel aan de teamvergadering en organiseert mee de projectgroep in Asse. De twee projectgroepen blijven zeswekelijks doorgaan. De debatlunches zullen afwisselen overheen de twee regio s. 9. Besluit Het voorbije jaar werd de bestaande werking van LiNK verder gezet. Het aantal activiteiten nam toe in de vorm van projectgroepen, studiedagen, extra overlegmomenten met mogelijke partners. De twee studiedagen die we organiseerden kenden een grote opkomst en kregen enthousiaste reacties. Ook de tien debatlunches die we organiseerden werden gesmaakt. In onze zoektocht naar het betrekken van de cliënten, jongere en ouders, bij het casusoverleg, hebben we in 2012 onze eerste stappen gezet wat betreft het organiseren van netwerkoverleg, een zorgoverleg op maat. Er werden 6 casussen aangemeld voor een mogelijke opstart van netwerkoverleg. In 3 gevallen werd dat ook effectief uitgevoerd. Hierbij zijn naast de cliënten enkel de directe betrokkenen (begeleiders, consulent, CLB ) aanwezig. Er wordt overlegd met het oog op het integreren van het hulpaanbod vanuit verschillende sectoren en zo een traject op maat mogelijk te maken. De medewerkers van LiNK vullen de rol in van externe organisator en gespreksleider. Het netwerkoverleg zal in 2013 verder uitgebouwd worden, maar enkel in casussen waar dit expliciet aangewezen is en waarvoor men niet terecht kan bij ander bestaand overleg dat hiervoor bedoeld is (bvb het cliëntoverleg met externe voorzitter en het MDO PSY ) Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

14 14 Bij het afronden van het drugproject kunnen we stellen dat de verschillende sectoren die betrokken werden elkaars werking hebben leren kennen en dat er een aantal samenwerkingsverbanden uitgebouwd werden. Tijdens de drie jaren dat het drugproject gelopen heeft, ontwikkelde zich binnen het samenwerkingsverband een gedeelde visie op drugproblemen bij jongeren. Een belangrijk element hierin is dat een drugprobleem niet op zich staat. Druggebruik is symptoom van een bredere problematiek en vraagt dus ook een integrale aanpak. Door LiNK-drugs te integreren in de bestaande methodiek van het project LiNK, was het forum voor handen om tot deze integrale aanpak te komen. De specifieke drugexpertise die aanwezig is in de CGG s, de ambulante en residentiële drughulpverlening, werd toegevoegd aan de bestaande begeleiding. Op die wijze kan er maximaal continuïteit geboden worden in het hulpverleningstraject van de jongeren. Vanuit LiNK blijven we verder op zoek gaan naar een verbetering van de structurele samenwerking over sectoren heen. We focussen hierbij nadrukkelijk op het VAPH en de Kinder- en Jongerenpsychiatrie (via de Werkgroep Kinderpsychiatrie van het VLABO). De bereidheid tot samenwerken is in de gehele provincie Vlaams-Brabant de voorbije jaren sterk toegenomen. Het is eenieders overtuiging dat meer structurele samenwerking tussen de sectoren leidt tot een verbetering van het zorgtraject dat aan minderjarigen aangeboden kan worden, ook op kritieke momenten. Om verdere stappen te kunnen zetten in dit proces, en om te kunnen komen tot gezamenlijke engagementen en verantwoordelijkheden, is een neutrale overleg-organisator, provinciaal georganiseerd, alsnog noodzakelijk. In samenwerking met de Werkgroep Kinderpsychiatrie van het VLABO organiseert het project LiNK een Ontmoetingsmoment tussen de Bijzondere Jeugdzorg, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Kinder- en Jongerenpsychiatrie. De thema s die hier vanuit de deelnemers naar voor worden geschoven zullen later intersectoraal verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om enerzijds het structureel overleg tussen de sectoren gaande te houden en anderzijds basisafspraken te formuleren die nodig zijn om op een goede manier in vertrouwen te kunnen samenwerken. Bijlage 1 : Leden projectgroep 2012 Projectgroep Leuven - Mark Neyens CGG Passant - Barbara Walgrave De Kade Kortenberg - Elke Janssens De Switch (De Wissel) - Hilde Wellens De Dam - Gert Vits CGG VBO - An Verbeke vzw Sporen DTL - Liliane Barthélemy Amber vzw - Karen Bauwens Huize Levensruimte 14

15 15 - Pieter Dierckx De Trommel - Veerle Pellens De Trommel - Mark Frederickx Pathways - Veerle Beckx MSOC Leuven - Severien Helsen Amber vzw - Kimberley Boeckmans Huize levensruimte - Hilde Vanderborght De Rotonda (De Wissel) - Chris Gautier MDT Jongerenwelzijn - Tine Vansteenkiste De Rotonda (De Wissel) Projectgroep Asse (Halle-Vilvoorde) - Mark Neyens CGG Passant - Vanessa Maes CGG Passant - Linda Elsoucht CGG Ahasverus - Lieve De Meersman Thuisbegeleiding Radar Ternat - Katrien De Coninck CGG Ahasverus-Vilvoorde - Kris Neckebroek vzw Tonuso - Ineke Vercruysse vzw Sporen - Elke Van Campenhout MSOC Vilvoorde - Deborah De Vlam CGG Passant - Sadia Perea Laetitia Cocon Vilvoorde - Linda Van Den Elzen MDT Jongerenwelzijn - Ann Van der Speeten vzw Tonuso - De Schuit Asse - Maria Sels Het Spiegeltje - Nadia Liefooghe vzw Tonuso - De Pont - Goedele Keymolen VK Brussel - Bruggeman Marijke Paika UZ Brussel - Vic Everaert De Spiegel Asse Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Werkingsverslag LiNK 2012

16 16 Bijlage 2: Leden stuurgroep Mark Neyens (voorzitter) CGG Passant Leuven/Halle - Barbara Walgrave De Kade Kortenberg / vanaf september 12 Monterosa Kessel-Lo - Mark Frederickx Pathways Tienen - Linda Elsoucht CGG Ahasverus Halle - An Sprangers vzw Tonuso Brussel - Jean-Pierre Van Eeckhout Radar Ternat - Tom Herbots De Dam Leuven - Jos Peeters OOOC Cidar Kortenberg - Ann Vranckx CGG VBO Leuven - Mieke Houthuys Sociale Dienst Gerechtelijke Jeugdhulp Brussel - Remi Stegen (projectleider) De Wissel Leuven - Vanessa Maes Project LiNK (CGG PassAnt) - Gunter Dekinder Project LiNK 16

Werkingsverslag 2009

Werkingsverslag 2009 1 Werkingsverslag 2009 1. Inleiding 2009 werd voor het project LiNK het jaar van: Continuering van het bestaande project: casusoverleg en follow-up organiseren Integratie van het outreachingproject van

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Project LiNK Samenwerking BJB - GGZ. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen

Jaarverslag 2007. Project LiNK Samenwerking BJB - GGZ. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen 1 Project LiNK Samenwerking BJB - GGZ Jaarverslag 2007 1. Inleiding Ontstaan vanuit de feedbackgroep BIJPASS, stelde het regionale project LiNK zich tot doel linken te leggen tussen bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking. Imke Van Herrewegen

Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking. Imke Van Herrewegen Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking Imke Van Herrewegen Project mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Overzicht Inleiding Project LiNK Wat leeft er? Taak Coördinator

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant

Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock Dan is er meestal dringend nood aan hulp. Hulpverleners zijn

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma OPBOUW Beknopte situering in evoluties (Jan) Federaal FOD overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaamse CGGZ GGZ Antwerpen VAPH Antwerpen Uitbouw

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS Joke Gabriel Veerle Bex Inhoud MaPa Pondo Methodieken Contactgegevens MaPa MaPa WAAR STAAT MAPA VOOR? (Opvoedings)ondersteuning aan

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

Inzoom op Outreaching

Inzoom op Outreaching Outreaching K-diensten reiken handen uit Saartje Ieven klinisch psycholoog, outreacher K-dienst Medisch Centrum St. Jozef 1 Inzoom op Outreaching 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Outreaching in Limburg - overzicht

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 Meer info over het vormingsaanbod op onze website www.cggkempen.be Alcohol- en Drugteam ; Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand:

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen. Stephanie Peeters, Thérèse Jacobs en Kristel

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg

middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg Eric komt in begeleiding om zich te laten behandelen voor alcohol- en cannabisgebruik. Hij doet vlot zijn

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

WERKGROEP TRIPLE D SAMENWERKEN ROND VERSTANDELIJKE BEPERKING & VERSLAVING

WERKGROEP TRIPLE D SAMENWERKEN ROND VERSTANDELIJKE BEPERKING & VERSLAVING WERKGROEP TRIPLE D SAMENWERKEN ROND VERSTANDELIJKE BEPERKING & VERSLAVING 1. Aanleiding CAD Limburg biedt ambulante ondersteuning en zorg aan iedereen met hulp- of informatievragen over alcohol, medicatie,

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13

MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13 MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13 VOORSTELLING GOOD PRACTICE Situering Multi-disciplinair Crisisoverleg Crisis is vaak een symptoom van multiproblem Crisisinterventie:

Nadere informatie

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen Toelichting bij de Classificerende Diagnostische Protocollen 1 1 Oorsprong 1.1 Situering Binnen het VAPH loopt er een project diagnostiek en indicatiestelling dat onder andere de bedoeling heeft het organisatiemodel

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 Family Justice Center Mechelen Korte Keten Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 1 Korte Keten? Partners Korte Keten Bevindingen na 4 jaar Korte Keten Doorontwikkeling naar Family Justice Center 2 Korte Keten

Nadere informatie

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos provincie vlaams brabant wezembeek-oppem Wemmel kraainem linkebeek drogenbos

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Verwelkoming & Voorstelling. Leen De Neve Outreach De Steiger De Meander Sabrine Roelandt O.C. Br. Ebergiste Noël De Rycke O.C. Br.

Verwelkoming & Voorstelling. Leen De Neve Outreach De Steiger De Meander Sabrine Roelandt O.C. Br. Ebergiste Noël De Rycke O.C. Br. 2012-04-20 studiedag Vraaggestuurde zorg - Workshop 4 Workshop Intersectorale samenwerking VAPH - GGZ Volwassenen 20 april 2012 Noël De Rycke Sabrine Roelandt Leen De Neve Verwelkoming & Voorstelling Leen

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009

VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009 VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009 i. Inleiding In het decreet van de CGG (1999) wordt gesteld dat psychodiagnostiek een taak is van de CGG. Binnen het decreet wordt deze taak

Nadere informatie

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 2011 Doelstelling(en) Visie Het onderwijs van de 21ste eeuw moet duurzaam

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS

Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS Onderwijs Basis onderwijs Secundair onderwijs Doelgroep en aanmelding -Begeleiding van 10 tot 12- jarigen -School- en/of woonplaats in Mechelen. -Aanmelding

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

OUDERS (Z)ONDER INVLOED. Joke Gabriël Veerle Bex

OUDERS (Z)ONDER INVLOED. Joke Gabriël Veerle Bex OUDERS (Z)ONDER INVLOED Joke Gabriël Veerle Bex MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS Gesubsidieerd door F.O.D. Inleidend 3 belangrijke weetjes INHOUD Waar staat MaPa voor?

Nadere informatie