Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina Voorlichting voortgezet onderwijs pagina Project Basisscholen pagina Preventiebeleid instellingen sociaal cultureel werk pagina Deskundigheidsbevordering pagina Materialenbank pagina Survivalpreventieweekenden pagina Straatwerk de Brug pagina Straatwerk Kubus 85/ JOS-project pagina Werkgroep Straatwerk pagina 8 2. Zorg pagina Ouders van Drugsgebruikers (OVD) pagina Telefonische Informatielijn pagina Inloophuis de Brug pagina Begeleidingsprogramma Drugs pagina 10 3 Maatschappelijk herstel pagina Project Maatschappelijke Integratie (PMI) pagina Narcotics Anonymus/ Nazorg ex-gebruikers pagina Gevangenisproject de Brug/ Preventie na detentie pagina Project Reïntegratie pagina Overige activiteiten pagina Alcohol- en Drugs Monitor Gemeente Katwijk pagina Publiciteit Platform Verslavingszorg Katwijk pagina Alcoholplan Platform Verslavingszorg Katwijk pagina 14 1

3 Inleiding Het Platform Verslavingszorg Katwijk is een samenwerkingsverband van organisaties die in Katwijk werk verrichten op het gebied van verslavingszorg (alcohol en drugs). Het doel is uitwisseling, afstemming en het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het terrein van preventie, zorg en maatschappelijk herstel. De volgende organisaties nemen deel aan het Platform: GGD Zuid-Holland Noord; Politie Hollands-Midden; Gemeente Katwijk; Kubus 85, Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Katwijk; Stichting Begeleiding Christelijk Jeugd- en Jongerenwerk de Boei; Stichting de Brug, christelijke verslavingszorg Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg; Project Maatschappelijke Integratie (PMI); Ouders van Drugsgebruikers (OVD); Parnassia, Psycho-Medisch Centrum (Circuit Verslavingszorg); Anonieme Alcoholisten (AA), Werkgroep Katwijk (vacant); Bureau Jeugdzorg Rijnland (vacant). Het Platform Verslavingszorg is opgericht in 1992 en heeft een onafhankelijke voorzitter. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten ontvangt het Platform subsidie van de gemeente Katwijk. In 2000 bestond de subsidie voor personele inzet (per week) uit: 20 uur ten behoeve van de coördinatie van het PMI; 12 uur coördinatie voor preventieve verslavingszorg en 6 uur secretariële ondersteuning. De activiteiten van het Platform worden voorbereid door een stuurgroep en diverse werk- en projectgroepen die met name bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. Daarnaast biedt een vrijwilligster hulp tijdens de plenaire vergaderingen en de organisatie van bijzondere bijeenkomsten, zoals afscheidsbijeenkomsten van platformleden. Maandelijks komen alle vertegenwoordigers bijeen voor onderlinge uitwisseling, rapportage van de werkzaamheden in de werk- en projectgroepen en discussie. In het jaar 2000 kwam het Platform Verslavingszorg Katwijk tien keer bijeen. De vergaderingen worden door de gemeente Katwijk ambtelijk bijgewoond. In 2000 heeft een wisseling plaats gevonden van de vaste vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de politie en de OVD. De Boei neemt geen deel aan de plenaire vergaderingen, de verslagen en stukken worden toegezonden en zo nodig volgt een afzonderlijk overleg. Er is geen vertegenwoordiging van de lokale werkgroep Anonieme Alcoholisten en, ondanks een dringend appèl, evenmin van het Bureau Jeugdzorg. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Platform is in 2000 vooral gesproken over: de ontwikkeling van de regionale beleidsvisie ambulante verslavingszorg en het daarop gebaseerde activiteitenplan; de ontwikkeling van een lokaal alcoholmatigingsbeleid (nota Alcoholplan) de regionalisering van het PMI en 2

4 het Begeleidingsprogramma Drugs (methadonverstrekking). In 2000 kwamen de nota s Kurk en Alcoholpeil tot stand. Deze werden gebundeld tot de nota Alcoholplan en in augustus 2000 aan de gemeente aangeboden. In de nota Alcoholplan pleit het Platform voor een samenhangend lokaal alcoholmatigingsbeleid. Het projectplan Reïntegratie is in 2000 nader uitgewerkt. Met diverse instellingen, zoals de Katwijkse Vereniging voor Industrie en Handel (KVIH), is intensief overleg geweest over de samenwerking binnen het project. Het Kruiwagenproject van de KVIH is eind 2000 gestart met het werven van mentoren (vrijwilligers) om deelnemers te begeleiden op het terrein van werken. Het project Reïntegratie biedt goede mogelijkheden en perspectieven maar vraagt meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat. Zo is er veel tijd nodig voor de noodzakelijke afstemming met instellingen op het gebied van verslavingsreclassering, het vinden van financieringsmogelijkheden en het ontwikkelen van trainingen voor de vrijwilligers. Het streven is dat het Project Reïntegratie begin 2002 kan starten. Het Gevangenisproject van de Brug zal geïntegreerd worden in het Project Reïntegratie. Het initiatief uit 1999 voor de projectgroep Meldpunt kreeg in 2000 geen vervolg, gekozen werd om de resultaten van de lokale drugs- en alcoholmonitor af te wachten. Aan ouders en leerlingen van groep 8 van (alle) Katwijkse basisscholen wordt voorlichting gegeven vanuit het Platform. Het voornemen om een integraal voorlichtingsaanbod te ontwikkelen voor het basisonderwijs wordt in 2001 nader opgepakt. Op initiatief van de OVD vond op 8 maart een bijeenkomst plaats in Huize Callao voor platformleden en deelnemers van de OVD. Gastspreker Els Noorlander maakte indruk op de ruim vijftig aanwezigen met haar inzichten over de invloed van omgevingsfactoren bij verslaving kortweg aangeduid met de titel: Het Groene Kooitje. Voornaamste ontwikkeling in het jaar 2000 was de verschuiving van het aandachtsveld drugs naar alcohol. Het aanbod en het ontwikkelen van activiteiten vanuit het Platform Verslavingszorg waren totnogtoe met name gericht op het illegale drugsgebruik in Katwijk. Vanuit de praktijk bleek het probleem van overmatig alcoholgebruik echter vele malen groter. De platformleden drongen aan op een verdere intensivering en aandacht. In 2001 krijgt de ontwikkeling van een lokaal alcoholmatigingsbeleid prioriteit binnen het Platform. In de hierna volgende pagina s volgt een beknopt inhoudelijk verslag van de in 2000 door het Platform Verslavingszorg Katwijk uitgevoerde projecten en activiteiten. 3

5 1. Preventie Het aanbod van kennis en voorlichtingsmaterialen is een voorwaarde voor een goede uitvoering van preventiebeleid in instellingen. Het Platform Verslavingszorg komt instellingen tegemoet door het aanbieden van voorlichting, deskundigheidsbevordering en de Materialenbank. De werkzaamheden van de coördinator voor de preventieve activiteiten van het Platform Verslavingszorg, ondergebracht bij de GGD Zuid Holland Noord, waren in 2000 vooral gericht op: regie voorlichting voor leerlingen en ouders op basisscholen en het voorgezet onderwijs; het schrijven van de nota Kurk (onderdeel van de nota Alcoholplan ) en de Materialenbank. Binnen wijkverenigingen en het voortgezet onderwijs is er gedeeltelijk een verzadiging ten aanzien van verslavingspreventie te zien. De animo voor activiteiten neemt af, mede doordat er de afgelopen jaren ruimschoots aandacht is geweest voor preventieactiviteiten en publieksvoorlichting. Jongeren in het voortgezet onderwijs maken hun twijfels kenbaar over de voorlichtingsactiviteiten en ervaren een deel hiervan als (overbodige) herhaling. Deze ontwikkeling zal in 2001 nader aan de orde komen binnen het Platform. In dit verband bestaat ook het idee om via de nieuwe media (o.a. website) informatie aan te bieden. 1.1 Voorlichting basisonderwijs Alle basisscholen in Katwijk (21 locaties) maken gebruik van het voorlichtingsaanbod van het Platform Verslavingszorg. Aansluitend op de activiteiten voor leerlingen worden voorlichtingsavonden aan ouders geboden. De uitvoering ligt in handen van de samenwerkingspartners van het Platform Verslavingszorg; politie, de GGD, de Brug, Kubus 85 en de andere geschoolde middelenvoorlichters vanuit het Platform. In 2000 ging het om 24 voorlichtingen aan leerlingen en 8 ouder/ kind avonden. De scholen kunnen gebruik maken van (delen van) het lespakket Dat maak ik zelf wel uit lespakket in combinatie met één of meer diensten. Opvallend is dat vooral de middelenvoorlichting met behulp van de zogeheten drugskoffer door dhr. J. de Gier van Politie Hollands Midden bij de kinderen en ouders veel waardering geniet. Voor het schooljaar zal het huidige project opgaan in het project van de politie Doe effe normaal!. 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs Beide locaties van het Andreascollege geven voorlichting aan leerlingen en ouders en maken gebruik van het aanbod van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Docenten van de beide locaties van het Andreascollege zijn lid van het ZAT-team (Zorg Advies Team o.a. vroegtijdige signalering) en zijn geschoold tot Voorlichter Riskante Middelen. Dit heeft als groot voordeel dat de scholen deskundigen in eigen huis hebben, die ook de voorlichtingsbijeenkomsten begeleiden. De ouders waarderen dit duidelijk. 4

6 1.3 Projectgroep Preventie Basisscholen In 1999 kreeg de Projectgroep Basisscholen de taak om het huidige voorlichtingsaanbod te evalueren en de wensen en behoeften van basisscholen in kaart te brengen. Naar voren kwam dat de scholen het liefst één geïntegreerd project zien waarin als een soort rode draad door alle leerjaren heen de verschillende aspecten op het gebied van sociale weerbaarheid aan de orde komen. Het aanbod (Halt, politie, Platform, etc) is nu te groot en te versnipperd en vraagt onnodig veel tijd en energie. Nadere aandacht voor vroegsignalering en doorverwijzing was een andere wens. Aanvankelijk werd afgesproken dat het onderwijs hier zelf nadere uitwerking aan zou geven, maar door tijdgebrek is dit een tijd blijven liggen. Eind 2000 heeft het Platform dit initiatief weer opgepakt. In 2001 vindt een nadere inventarisatie plaats van alle aangeboden projecten aan het basisonderwijs en wordt onderzocht of en in hoeverre integratie van deze projecten mogelijk is. 1.4 Preventiebeleid instellingen sociaal cultureel werk Doel van het preventiebeleid van instellingen is jongeren in het sociaal cultureel werk (jongerencentra en wijkverenigingen)voor te lichten over de risico s en effecten van genotmiddelen, waardoor zij in staat zijn om bewust(er) om te gaan met het gebruik van genotmiddelen. Daarnaast beoogt het preventiebeleid (beginnend) misbruik van genotmiddelen onder jongeren te signaleren en indien nodig de jongeren naar hulpverlening door te verwijzen. In 1999 bood het Platform de plaatselijk onderwijs- en jeugdinstellingen een voorbeeldreglement aan met betrekking tot riskante genotmiddelen, waarmee een eigen instellingsreglement opgesteld kan worden voor vroegsignalering en het voorkomen van middelenmisbruik. Enkel instellingen in Katwijk hebben op basis hiervan een reglement ontwikkeld of een bestaand reglement aangepast en in de praktijk gebracht, zoals het Andreascollege, Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, Jongerensociëteit de Schuit en SCUM. In 2001 zal het instellingsreglement opnieuw aandacht krijgen tijdens de uitwerking van een lokaal alcoholplan op basis van de nota Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg. Op verzoek van het CAD-Zwolle is het Reglement Riskante Genotmiddelen opgenomen in het Productenboek Jeugd- en jongerenwerk van het landelijke Trimbosinstituut. 1.5 Deskundigheidsbevordering Dit jaar vond een terugkomdag plaats voor de tien beroepskrachten en vrijwilligers uit diverse disciplines (verslavingszorg, sociaal cultureel werk, voortgezet onderwijs en politie) in vervolg op de cursus Voorlichter Riskante Genotmiddelen die in 1999 plaats vond. Voorlichting over middelen bij de wijkverenigingen heeft in 2000 niet plaats gevonden; de wijkverenigingen gaven te kennen dat hier geen behoefte aan is. De eerder geconstateerde verzadiging zet zich door; men is voldoende op de hoogte, kan terugvallen op contactpersonen en er komen vrijwel geen nieuwe vrijwilligers bij. In 2000 is Kubus 85 gestart met de uitvoering van de experimentele posteractie voor de wijkverenigingen. Op een vrij eenvoudige manier wordt hiermee voorlichting geboden aan de bezoekers van de wijkgebouwen. In eigen beheer werden wissellijsten gemaakt 5

7 en opgehangen bij de wijkverenigingen. Vervolgens werden posters en bijbehorende folders aangeleverd van de grote landelijke instellingen over roken, drinken en blowen. Iedere drie maanden vindt een wisseling plaats en worden de posters vervangen. In 2001 wordt het experiment geëvalueerd in het Platform Wijkverenigingen en wordt een beslissing genomen over voortzetting. Door Kubus 85 (5), de Brug (4) en Jongerensociëteit de Schuit (4) is in augustus deelgenomen aan de cursus Signaleren en doorverwijzen. De cursus bestond uit zeven bijeenkomsten en is ontwikkeld door Kubus 85 en PJ Partners. De uitvoering lag in handen van PJ Partners. De cursus is gefinancierd door PJ Partners en de Provincie (Masterplan Duin- en Bollenstreek). Er was veel waardering voor de cursus en ook de onderlinge uitwisseling werd zeer op prijs gesteld. Voor 16 vrijwilligers van Jongerensociëteit de Schuit is de cursus Grenzen stellen georganiseerd in samenwerking met de Boei en Politie Hollands Midden. De deelnemers werden getraind met hulp van acteurs en rollenspel. De uitvoering, één avond en een zaterdag en zondag, lag in handen van PJ Partners. De cursus sloot aan bij de ontwikkeling van een nieuw instellingsreglement en de discussie over het stellen van grenzen aan met name overmatig alcoholgebruik. Vanuit de andere sociëteiten en het voortgezet onderwijs is ook belangstelling voor de cursus Grenzen stellen en er is vraag naar de organisatie van een Preventiedag. 1.6 Materialenbank Het doel van de Materialenbank is het aanbieden van voorlichtingsmaterialen voor het organiseren van voorlichtingsactiviteiten voor jongeren en volwassenen. Het aanbod bestaat uit folders, posters, spelvormen, diaseries, video s en reglementen. Dit jaar is extra aandacht geschonken aan het verzamelen van materialen over alcohol. Diverse folders en posters over alcohol zijn inmiddels toegevoegd aan het assortiment van de Materialenbank. De Materialenbank voorziet in de informatiebehoefte van Katwijkse instellingen op het gebied van verslavingspreventie. Ook instellingen van buiten Katwijk doen een beroep op de Materialenbank. De uitleen, het verzenden en archiveren van de materialen van de Materialenbank wordt verzorgd door een administratieve kracht van Kubus 85 (1 uur per week). Het kennis- en discussiespel Meienzorg is het meest populaire uitleenmateriaal. In 2000 zijn er minder folders afgenomen. De meeste folders zijn afgenomen door de Brug en het Teylingen College in Sassenheim. De folders Uw kind en drugs (137x) en Wat iedereen over drugs moet weten (126x) werden het meest opgevraagd. Vanuit de Werkgroep Materialenbank (bestaande uit vertegenwoordigers van de GGD, de Boei en Kubus 85) ontstond in 1999 het idee om een glazenactie te starten voor jongerencentra. In 2000 zou hiermee een experiment plaats vinden bij één van de sociëteiten aangesloten bij de Boei. Dit experiment heeft niet plaats gevonden, maar is inmiddels vervangen door een ander idee. Op basis van de landelijke campagne van het NIGZ is een lokale actie uitgewerkt met het spreekwoordelijke roze olifantje als symbool. De bedoeling is om met glazen, posters en viltjes voorzien van de opdruk van het olifantje op een meer 6

8 vriendelijke manier het overmatig drinken aan de orde te stellen. Het NIGZ heeft enthousiast gereageerd en medewerking toegezegd. In 2001 zal dit idee een nadere uitwerking krijgen, een en ander afhankelijk van de financieringsmogelijkheden (vanuit NIGZ) en de ontwikkelingen van het lokale alcoholplan. 1.7 Survival-/preventieweekenden Dit jaar is er één survival-/preventieweekend gehouden met tien jongeren van 12 t/m 16 jaar van jongerencentrum SCUM. De uitvoering lag in handen van het JOS-project (Jongeren Op Straat) van Kubus 85. De twee voorlichtingsavonden voorafgaand aan het survivalweekend werden verzorgd door de voorlichter riskante genotmiddelen van Kubus 85. De activiteiten hebben als doel: het bevorderen van de bewustwording van de risico s van genotmiddelengebruik onder jongeren door het gericht aanbieden van voorlichting aan groepen jongeren; het vroegtijdig signaleren van risicovol genotmiddelengebruik en zo nodig het doorverwijzen van jongeren naar andere instellingen, zoals het Project Maatschappelijke Integratie, stichting Jeugdzorg of Parnassia; het verkrijgen van inzicht in (riskant) gebruik van genotmiddelen onder jongeren in Katwijk. In 2000 werd het survivalproject in het Platformoverleg geëvalueerd, de waardering is positief. De ervaringen bevestigen het gehanteerde uitgangspunt dat risicojongeren beter te benaderen zijn in een ontspannen sfeer buiten de dagelijkse leefomgeving. De totale problematiek van de jongeren worden in een weekend beter zichtbaar doordat de jongeren meer open staan om te praten over hun verslaving en/of problemen, waardoor enerzijds de inzet van voorlichting meer effect heeft en anderzijds gerichte doorverwijzing mogelijke is. Voor 2001 staan twee weekenden gepland; één voor de groep jongeren uit de omgeving van de Uiterdijk en één voor de groep uit de omgeving van Sporthal Rijnsoever. 1.8 Straatwerk de Brug Achttien vrijwilligers vormden in 2000 de straatwerkteams van de Brug. In februari 2000 werd de vrijwilligersgroep uitgebreid met vijf vrouwen. Iedere week gaan er 6 tot 12 vrijwilligers de straat op om contacten te leggen (en te onderhouden) met jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Hiertoe zijn ongeveer 60 vindplaatsen in kaart gebracht, verdeeld over 6 wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ieder team heeft een vast werkterrein, waardoor er een vertrouwensrelatie met de jongeren kan ontstaan. De uitbreiding met vrouwen heeft een positief resultaat; vooral de meisjes zijn opener en maken makkelijker contact met de vrouwen. In de praktijk blijkt vooral dat een team met twee mannen en een vrouw goed werkt. De gesprekken lopen uiteen van drugs tot velerlei onderwerpen, waarmee jongeren zich bezighouden. De straatteams geven ook voorlichting, mondeling en met folders, en verwijzen zonodig door naar diverse instellingen. In 2000 signaleerde de vrijwilligers een sterke toename van alcoholmisbruik op zeer jonge leeftijd en een afname van drugsgebruik. 7

9 1.9 Straatwerk Kubus 85/ JOS-project Vanuit Kubus 85 is in 1999 het Project Jongeren Op Straat (JOS) gestart. Het project heeft drie vakkrachten (24 uur) met als doel om jongeren die zich op straat bevinden in zogeheten hangplekken te begeleiden om zo een bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke integratie en de door hen veroorzaakte overlast te reduceren. Op basis van signalen, afgegeven door bewoners, politie en het categoraal jongerenwerk, worden groepen jongeren benaderd die overlast bezorgen in de desbetreffende woonomgeving. Eén van de vakkrachten van het JOS-project legt contacten en veelal wordt geprobeerd om de jongeren naar een bestaande accommodatie te leiden. In samenwerking met het SOS-team (Spelen Op Straat) van Kubus 85 worden er vanuit het JOS-project diverse activiteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal (wekelijks) en andere sportactiviteiten, waaronder duiken en buggy-vliegeren. De JOS-medewerkers brengen de activiteiten rechtstreeks onder de aandacht van de jongeren waarmee zij contacten onderhouden. Omdat een deel van deze jongeren een risicovol gebruik van genotmiddelen vertoont, worden er ook survivalpreventieweekenden georganiseerd. In 2000 zijn met name contacten onderhouden met de groepen Poolster, Tweelingen en de Wiek. Het werkterrein van het JOS-project is uitgebreid naar groepen jongeren die geen overlast bezorgen, maar zich ook op straat bevinden. De vakkrachten van het JOS-project werken nauw samen met de categoraal jongerenwerker van Kubus 85 waardoor er sprake is van een breder bereik van jongeren. In 2001 zal deze werkwijze worden voortgezet Werkgroep Straatwerk De Werkgroep Straatwerk komt tweemaandelijks bijeen. Het overleg is met name gericht op onderlinge afstemming en het in kaart brengen van probleemgebieden (hangplekken) in Katwijk en omgeving. In 1999 kreeg de Projectgroep Straatwerk de opdracht om nadere invulling te geven aan de taken van de werkgroep. Dit resulteerde in 2000 onder andere in uitbreiding van de werkgroep met een vertegenwoordiger van het PMI. Omdat vroegsignalering en doorverwijzing een belangrijke taken zijn voor het straatwerk was het een logische stap om een rechtstreekse ingang naar het PMI te concretiseren door deelname van PMI aan de werkgroep. Voor alle platformleden werd in april 2000 een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen, de werkwijze en het werkterrein van het straatwerk. Opvallend was het grote aantal bestaande overlegsituaties rond jongeren; Werkgroep Vandalisme, Werkgroep Sociale Veiligheid, Werkgroep Straatwerk, Zorg Advies Team (ZAT), Risicojongeren Op School (ROS), Vroegtijdig Signaleren Vroegtijdig Schoolverlaten (VSVS) en Schoolmaatschappelijk Werk. Ter voorkoming van dubbel overleg werd vanuit het Platform de suggestie gegeven om één Preventieteam te vormen met alle betrokken partijen. Tot op heden is hier nog niets mee gedaan. De platformleden benadrukten veel belang te hechten aan vroegsignalering en doorverwijzing vanuit het sociaal cultureel werk en drongen aan op een meer gezamenlijk aanpak en deskundigheidsbevordering. In het najaar van 2000 is de eerste cursus vroegsignalering uitgevoerd (zie onder deskundigheidsbevordering). In 2001 volgt zo mogelijk een vervolgcursus afhankelijk van de vraag en de financieringsmogelijkheden. Participanten van de Werkgroep Straatwerk zijn: Kubus 85/ JOS-project, de Brug, PMI en Politie Hollands Midden. 8

10 2. Zorg 2.1 Ouders van Drugsgebruikers (OVD) De OVD is ontstaan op initiatief van het Platform Verslavingszorg Katwijk en ontvangt een activiteitensubsidie van de gemeente Katwijk. De OVD is een zelfhulpgroep voor ouders en partners van mensen die aan drugs verslaafd zijn (geweest). De bijeenkomsten vinden eens in de veertien dagen plaats. De deelnemers komen bij elkaar om steun bij elkaar te zoeken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden hulpverleners uitgenodigd om de deelnemers nader te informeren, veelal zijn dit vertegenwoordigers van organisaties die aan het Platform deelnemen (politie, de Brug, Parnassia, enz.). Deelnemers worden doorverwezen door de GGD, het maatschappelijk werk, de Brug, Parnassia, huisartsen en het LSOVD (landelijke organisatie). Daarnaast is vooral ook de mond-op-mond reclame belangrijk. Begin 2000 bestond de groep nog uit 21 deelnemers en dreigde er een wachtlijst te ontstaan. Door de start van een OVD-groep in Noordwijk (maart 2000) is het aantal deelnemers teruggebracht tot 16. De begeleiding van de OVD wordt verzorgd door vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen een cursus volgen van het LSOVD, hier is ook in 2000 gebruik van gemaakt. In 2000 is de ondersteuning van vrijwilligers door de psychologe verbonden aan de Brug beëindigd omdat de vrijwilligers van de OVD het zonde vonden om gebruik te maken van de uren die bestemd zijn voor individuele begeleiding. De uren voor de OVD-vrijwilligers werden hierop in mindering gebracht. In plaats daarvan is in 2000 geregeld dat de begeleiding is verschoven naar Parnassia. Hiermee is structurele ondersteuning voor de begeleiders van de OVD geregeld. Ook de gewenste organisatorische ondersteuning is in 2000 nader geregeld; de OVD kan hiertoe een beroep doen op de secretariële ondersteuner van het Platform (1 uur per week). Opvallend was het initiatief van de OVD om een bijeenkomst met gastspreker Els Noorlander te organiseren voor zowel deelnemers als platformleden. Op 8 maart vond deze bijeenkomst plaats. De avond werd bezocht door ruim vijftig mensen en ook een correspondent van de Katwijk Special was aanwezig. Els Noorlander vertelde over haar ervaringen van 20 jaar verslavingshulpverlening in Rotterdam en de invloed van omgevingsfactoren bij verslaving, het zogenoemde Groene kooitje. De avond werd door de deelnemers van de OVD en de platformleden zeer gewaardeerd. Een andere nieuwe ontwikkeling is de wens van de OVD-groep om op bezoek te gaan bij instellingen; zo is in 2000 een bezoek gebracht aan Psycho Medisch Centrum Parnassia in Den Haag. Met behulp van een donatie van de Rabobank Rijndorpen en een particulier kreeg de OVD-groep ook de gelegenheid voor een gezamenlijk etentje. Hiervoor was veel waardering voor; deze ontspanning draagt bij aan een positief groepsproces. De eerder gesignaleerde openheid en afnemende schroom van de deelnemende ouders om er vooruit te komen dat hun kind verslaafd is zet zich door. Dit is nu ook zichtbaar door de activiteiten die vanuit de OVD worden georganiseerd zoals een lezing toegankelijk voor buitenstaanders en excursies. In december 2000 is afscheid genomen van de twee begeleidsters van de OVD; Inger van Loon en Cobie Havenaar. Het vinden van twee andere vrijwilligers voor de begeleiding vanuit de deelnemersgroep verliep moeizaam. Eén vrijwilliger is inmiddels gestopt; de 9

11 continuïteit dreigt in gevaar te komen. In 2001 zal dit probleem nadere aandacht krijgen en wordt gezocht naar aanvulling en/of andere oplossingen. 2.2 Telefonische Informatielijn Het telefonische spreekuur de Drugsinfolijn wordt verzorgd door de Brug en is 24 uur bereikbaar voor telefonische hulp en advies. 2.3 Inloophuis de Brug Het Inloophuis van de Brug, aan de van Houtenstraat 1, is vijf middagen per week geopend voor verslaafden en wordt voor een deel gesubsidieerd door de gemeente Katwijk. Een team van 14 vrijwilligers (12 vrouwen en 2 mannen) wordt aangestuurd en begeleid door de projectleider van de Brug. Tijdens de openstelling zijn telkens twee vrijwilligers aanwezig; zij bieden een luisterend oor en er worden recreatieve activiteiten geboden, zoals tafeltennis en biljart. Naast algemene regels gelden er twee belangrijke regels in het bijzonder: de bezoekers mogen niet gebruiken en/of dealen tijdens de openstelling van het Inloophuis. In de afgelopen vijf jaar bezoekt een vaste groep verslaafden het Inloophuis. Ook ex-verslaafden bezoeken het Inloophuis regelmatig, enerzijds om de contacten met de vrijwilligers te onderhouden en anderzijds om de verslaafde bezoekers aan te moedigen om (ook) naar een afkickcentrum te gaan. Daarnaast zoekt een aantal bezoekers steun om clean te blijven. De functie van het Inloophuis heeft zich in de afgelopen jaren bewezen; het biedt een belangrijke plaats voor zowel verslaafden als ex-verslaafden. In 2000 hebben 73 personen het Inloophuis bezocht (totaal 1645 bezoeken). 2.4 Begeleidingsprogramma Drugs In de plenaire vergadering van maart 2000 werd uitgebreid aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van verslaafden in Katwijk. De platformleden constateerden dat er weliswaar sprake is van een goede opvang en begeleiding, maar erkende dat het aanbod tekort schoot voor de groep langdurig heroïneverslaafden. Deze groep onttrekt zich aan de bestaande hulpverlening en is moeilijk in kaart te brengen. Na uitgebreide informatie en discussies binnen het Platform werd voorzichtig geconcludeerd dat het aanbod van een intensief begeleidingsprogramma met hulp van methadon een toegevoegde waarde zou kunnen hebben op het hulpverleningsaanbod in Katwijk. Het Platform Verslavingszorg verzocht Parnassia een projectplan op te stellen dat aansloot op de bestaande samenwerkingsverbanden en het zorgaanbod in Katwijk. Na de bespreking van diverse concepten en een zorgvuldige afweging werd in december 2000 het definitieve projectplan unaniem vastgesteld in het Platform Verslavingszorg. Vervolgens werd de projectaanvraag ingediend bij de gemeente Katwijk. Het Begeleidingsprogramma is in juli 2001 gestart. 10

12 3. Maatschappelijk herstel 3.1 Project Maatschappelijke Integratie (PMI) Het Project Maatschappelijke Integratie heeft als doel: het verbeteren van het algeheel welzijn van jongeren die een maatschappelijke achterstand dreigen op te lopen door problematisch gebruik van genotmiddelen, schooluitval en beginnend crimineel gedrag. Het project rust op drie belangrijke pijlers met de volgende richtinggevende principes: Het project is een aanvulling op het bestaande reguliere voorzieningen aanbod voor de begeleiding aan jongeren, thuissituatie en omgeving die vanuit preventie aanvullend is. Het project stimuleert samenwerking tussen instellingen door multidisciplinair werken waarbij naast het integrale aspect ook werkzaamheden en kennis gebundeld en afgestemd worden door hulp- en dienstverlenende instellingen, aangesloten bij het project. Het project levert een belangrijke bijdrage op beleidsmatig niveau door het creëren van draagvlak en het stimuleren, ontwikkelen en initiëren van verdere ontwikkeling van het aanbod. Na aanmelding vindt een intake plaats. Het begeleidingsteam komt maandelijks bijeen en bestaat o.a. uit Contactambtenaren, Politie Jeugd/Zedenzaken, Jeugd/Jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg. Dit team bepaalt welk traject het beste past of dat er doorverwezen moet worden. Er is de afgelopen jaren een ruim netwerk opgebouwd en alle instellingen hebben baat bij de samenwerking. De periode dat jongeren begeleid worden loopt sterk uiteen: van een paar maanden tot anderhalf jaar. Het uitgangspunt is dat jongeren zo snel mogelijk zelfstandig moeten worden maar niet losgelaten kunnen worden wanneer zij daar nog niet aan toe zijn. Aanmeldingen voor het PMI komen vanuit: instellingen, jongeren, ouders/opvoeders en omgeving. Met het oog op een betere doorverwijzing naar het PMI heeft de coördinator van het PMI in 2000 deelgenomen aan de Werkgroep Straatwerk. In 2000 werd een verjonging waargenomen; er was een toename van aanmeldingen van jongeren uit de groepen 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Het belang om het PMI bij directie en leerkrachten van het basisonderwijs onder de aandacht brengen neemt toe en verdient nadere aandacht. De positieve ervaringen met het PMI hebben ertoe geleid dat er vanuit instellingen in de regio Duin- en Bollenstreek gevraagd is gebruik te maken van de methode die is ontwikkeld vanuit het PMI. De aanbevelingen van de Provincie en de onderzoekresultaten m.b.t. de regionalisering van het PMI van het adviesbureau Van Dijk, van Soomeren en Partners (DSP) hebben in 2000 geleid tot het besluit om het PMI te regionaliseren. Hierbij werd een combinatie gemaakt met het project Tribe. Aansturing van het project werd onder gebracht bij het Bureau Jeugdzorg en de uitvoering, door trajectbegeleiders, werd ondergebracht bij de Stichting Rijn Duin- en Bollenstreek. In juni 2000 is door verschillende partners van het Platform Verslavingszorg bij de Provincie aangedrongen op subsidie voor een overbruggingsperiode. De Provincie gaf hiervoor toestemming, maar het subsidieverzoek zelf is door Bureau Jeugdzorg niet ingediend, waardoor een vacuüm ontstond. Lange tijd bleef 11

13 ook onduidelijkheid bestaan over de voortzetting en financiering van de projectcoördinatie hetgeen veel onvrede gaf binnen het Platform Verslavingszorg. De conclusie van het Platform is dat de regionalisering van het PMI voor de lokale situatie heeft geresulteerd in een nadelige uitwerking. Het aantal uren voor trajectbegeleiding is in januari 2001 drastisch verminderd en er is nog veel onduidelijkheid. De ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. 3.2 Narcotics Anonymus/ Nazorg ex-gebruikers Nazorg van ex-verslaafden is een belangrijk onderdeel bij de reïntegratie. Tot 2000 bestond de nazorg vanuit de Brug uit de Narcotics Anonymus (NA), een zelfhulpgroep voor nazorg van ex-verslaafden en individuele begeleiding. Eind 1999 is de NA-groep stop gezet omdat slechts twee deelnemers behoefte hadden aan voortzetting. Uit een onderzoekje onder de deelnemers kwam naar voren dat de meeste ex-gebruikers de voorkeur gaven aan individuele gesprekken. Hieraan is tegemoet gekomen met behulp van de spreekuren van de psycholoog en de projectleider van de Brug. In 2000 kregen 15 ex-gebruikers nazorg; met 13 van hen gaat het goed, één persoon is teruggevallen bij één persoon dreigt terugval. Alle exgebruikers ontvangen maandelijks een aanmoedigingskaart en er is regelmatig contact via het Inloophuis of toevallige ontmoetingen in het dorp. 3.3 Gevangenisproject de Brug/ Preventie na detentie Zes vrijwilligers van de Brug en de projectleider zoeken gedetineerden op in detentie. In 2000 hebben vrijwilligers en stagiaires tien maal een bezoek gebracht in de gevangenis. De verslaafden zijn bekend bij de Brug en worden gestimuleerd om af te kicken of zich voor te bereiden op een behandelcentrum. Bij ontslag uit de gevangenis begeleidt een vrijwilliger hen de eerste 48 uur om terugval in verslaving te voorkomen. Daarna bestaat de hulp uit het vinden van werk, woonruimte en/ of het regelen van een uitkering of andere regelzaken. Met name gedetineerden in Zoetermeer, Scheveningen, Rotterdam, Dordrecht en Arnhem werden in het afgelopen jaar bezocht. Vanuit de gevangenis zijn vertrouwensrelaties opgebouwd, waardoor ex-gedetineerden beter opgevangen konden worden na detentie. Het Ministerie van Justitie heeft toestemming gegeven om de gevangenis buiten de reguliere bezoektijden te bezoeken in aparte, minder openbare, ruimten. De versoepeling van de bezoekregeling draagt in belangrijke mate bij aan de contacten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De Brug heeft in 2000 de keuze gemaakt om het Gevangenisproject te integreren in het Project Reïntegratie. 3.4 Project Reïntegratie Een slechte opvang en nazorg voor ex-verslaafden, na behandeling of detentie zijn knelpunten in de bestaande situatie. Er bestaat veel onduidelijkheid over doorverwijzing, het aanvragen van een uitkering, huisvesting, werk en scholing. Daarnaast speelt ook de invulling van de vrije tijd een belangrijke rol. Door het ontbreken van hulp is het risico van terugval groot. Een intensieve begeleiding en samenwerking met plaatselijke bedrijfsleven moeten er toe leiden dat ex-verslaafden en ex-gedetineerden een kans krijgen om opnieuw te reïntegreren. Het Platform Verslavingszorg heeft in 1999 het Project Reïntegratie geïnitieerd. De Brug heeft hierin de coördinatie en krijgt hierbij ondersteuning vanuit het secretariaat van 12

14 het Platform. In 2000 is het projectplan nader uitgewerkt en is medewerking gevraagd van Sociale Zaken Katwijk, het Arbeidsbureau, de KVIH, Verslavingsreclassering en politie Hollands Midden (bureau Katwijk). De gesprekken met de verschillende instellingen verliepen positief en de bereidheid om mee te werken is aanwezig. Uitgangspunten voor het Project Reïntegratie: goede opvang regelen; terugval voorkomen; goede contacten onderhouden met het gevangeniswezen, o.a. gevangenis Scheveningen; in samenwerking met Sociale Zaken, KVIH, Parnassia en andere partners de exverslaafden begeleiden bij het vinden van werk, huisvesting, scholing en vrije tijdsbesteding. Om gebruik te maken van de intensieve begeleiding vanuit het Project Reïntegratie geldt dat de deelnemer clean moet zijn en dat hierop controle wordt uitgeoefend. Het is de bedoeling om een soort Buddyproject te ontwikkelen, dat wil zeggen iedere deelnemer onderhoudt contacten met een vaste vrijwilligers. De vrijwilligers van het Gevangenisproject worden hierin betrokken. Als werkgebied is benoemd: de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het KVIH heeft het Kruiwagenproject geïnitieerd en weten te bewerkstelligen dat een deel van de Katwijkse bedrijven bereid is om ex-verslaafden en ex-gedetineerden na behandeling of gevangenisverblijf een werkervaringsplaats te bieden voor drie maanden. Voor de begeleiding van de deelnemers tijdens deze periode vindt werving plaats van vrijwilligers, de zogeheten mentoren. In 2001 zal het project zijn definitieve vorm gaan krijgen en worden mogelijkheden voor financiering onderzocht. 13

15 4. Overige activiteiten 4.1 Alcohol- en Drugs Monitor Gemeente Katwijk In januari 2000 besloot de gemeente Katwijk de verslavingszorg in Katwijk tegen het licht te houden. Hiertoe kreeg het Onderzoeksbureau Eysink, Smeets & Etman (ES&E) de opdracht om een lokaal onderzoek te verrichten naar het drugsgebruik, het alcoholgebruik en de activiteiten van het Platform Verslavingszorg Katwijk. In 2000 zijn hiertoe enquêtes gehouden en gesprekken gehouden met sleutelpersonen binnen de gezondheidszorg, de jongeren en verslaafden. Het onderzoeksbureau verzocht het Platform Verslavingszorg om zitting te nemen in de begeleidingscommissie waarin de voorbereidingen voor het onderzoek plaats vonden (zoals het formuleren van de vragen en de inventarisatie van sleutelpersonen). Regelmatig vond terugkoppeling plaats binnen de plenaire vergaderingen van het Platform door de twee afgevaardigden vanuit het Platform en de onderzoekers van het bureau ES&E. 4.2 Publiciteit Mede naar aanleiding van de besprekingen over de regionale beleidsvisie ambulante verslavingszorg werd duidelijk dat de activiteiten en de samenhang van de activiteiten van het Platform Verslavingszorg Katwijk nadere aandacht behoeven. De rol van het Platform als coördinator van een lokaal en integraal verslavingsbeleid is (vooral buiten Katwijk) weinig bekend. De afzonderlijke activiteiten en projecten worden door derden nog te weinig herkend als onderdeel van het Platform. In oktober 2000 zijn nadere afspraken gemaakt met de platformleden over de wijze van profileren; het (meer) benadrukken van de onderlinge samenwerking en samenhang vergroot de naamsbekendheid van het Platform. Dit geeft het brede draagvlak weer hetgeen ook een positief effect heeft op de afzonderlijke onderdelen en deelnemende organisaties. Geconstateerd werd ook dat de beschikbare informatie van het Platform erg versnipperd is, het nut om informatie te bundelen in één uitgave werd onderschreven. In 2001 wordt hier verdere uitwerking aan gegeven. Het voornemen om een informatieve website op te zetten bleek bij navraag naar de kosten hiervan een erg kostbare wens (ƒ10.000,-) te zijn. Wellicht kan het open stellen van de gemeentesite nadere mogelijkheden bieden. Concrete tips voor goedkopere oplossingen zijn totnogtoe uit gebleven. 4.3 Project Alcoholplan In 2000 zijn de nota s Kurk en Alcoholpeil tot stand gekomen. De gebundelde nota s zijn in januari 2001 formeel onder de naam Het Alcoholplan Een voorstel voor alcoholmatigingsbeleid in Katwijk aangeboden aan de gemeente Katwijk voor verder behandeling. In 2001 volgt de verdere uitwerking. 14

16 BIJLAGEN: 1. Jaarrekening Platform Verslavingszorg Katwijk 2. Begroting Platform Verslavingszorg Katwijk 15

17 Jaarrekening Platform Verslavingszorg Katwijk Inkomsten - Restant 1999 ƒ 9.945,00 - Subsidie gemeente Katwijk 2000 ƒ ,00 - Materialenbank - 369,05 - Ouders van drugsverslaafden - 157,75 - Survival Scum ƒ 1.000,00 ƒ ,80 Uitgaven Werkelijk Begroot 0 Overhead 0.1 Organisatiekosten ƒ 3.805,54 ƒ 2.000,- 0.2 Consultatie diversen ƒ 0,00 ƒ 500,- 0.3 Huisvesting Platform ƒ 6.256,53 ƒ 6.200,- 0.4 Onkosten (administratieve) ondersteuning ƒ ,- ƒ ,- ƒ ,07 ƒ ,- 1. Preventie 1.1 Voorlichting ouders en scholen ƒ 0,00 ƒ 7.000,- 1.2 Preventiebeleid instellingen ƒ 122,40 ƒ , Deskundigheidsbevordering ƒ 8.689,52 ƒ 6.000,- 1.4 Materialenbank: ƒ 5.000,- - Beheer ƒ 2.080,00 - aankoop nieuwe materialen ƒ 1.145, Survivalpreventieweekenden ƒ 4.869,00 ƒ 0,- ƒ ,72 ƒ ,- 2. Zorg 2.1 Inloophuis De Brug ƒ ,- ƒ ,- 2.2 Straatwerk De Brug ƒ 4.030,- ƒ 4.030,- 2.3 Meldpunt (aanhouden) ƒ 0,00 ƒ 0,- 2.4 Ouders van drugsverslaafden ƒ 4.389,60 ƒ 4.000,- 2.6 Telefonische informatielijn ƒ 750,- ƒ 750,- ƒ ,60 ƒ ,- 3. Maatschappelijk herstel 3.1 Gevangenisproject De Brug ƒ 3.500,- ƒ 3.500,- 3.2 Project Reïntegratie (in ontwikkeling) ƒ 0,00 ƒ 0,- 3.3 N.A. De Brug (individuele begeleiding) ƒ 1.037,50 ƒ 2.000,- ƒ 4.537,50 ƒ 5.500,- Totaal ƒ ,89 ƒ ,- 16

18 Toelichting Jaarrekening Platform Verslavingszorg Katwijk 0. Overhead De post organisatiekosten is hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door een toename van verzendkosten en kopieerkosten, veroorzaakt door een toename van het aantal en de omvang van de stukken van het Platform, zoals verslagen en nota s. In de begroting 2000 was geen rekening gehouden met salarisstijgingen, conform de CAO- Welzijn. Hierdoor zijn de werkelijke kosten in 2000 hoger dan begroot. 1. Preventie In 2000 zijn nauwelijks kosten gemaakt voor de post Voorlichting. Het reguliere aanbod binnen scholen heeft wel plaats gevonden, maar er was geen vraag naar publieksvoorlichtingen vanuit bijvoorbeeld kerken of verenigingen. Door een gewijzigde prioriteitsstelling van de preventiefunctionaris van de G.G.D. enerzijds en anderzijds een verzadiging ten aanzien van voorlichting over middelen bij instellingen is voor de post preventiebeleid instellingen ook minder uitgegeven dan aanvankelijk begroot. Daarnaast besteden instellingen zelf aandacht aan dit onderwerp door interne discussies bijvoorbeeld t.a.v. de regelgeving. Dit brengt geen kosten mee voor het Platform. De cursus Grenzen stellen van PJ Partners wordt gezien als een nuttige vervanging van de middelenvoorlichting. Deze cursus geeft een verdieping en biedt handvaten in de praktijk. Vanwege de inzet van acteurs is dit wel een kostbare cursus, vandaar dat de werkelijke kosten hoger zijn dan begroot. Het onderdeel survivals is dit jaar beperkt tot 1 survival. 2. Zorg De kosten van de OVD waren iets hoger dan de begroting, vanwege de uitbreiding van activiteiten. Vooruitlopend op het evaluatieverslag is in 2000 een bedrag van ƒ 3.500,- overgemaakt ten behoeve van activiteiten van het Inloophuis van De Brug. Dit bedrag was aanvankelijk niet begroot. De overige bedragen voor de onderdelen van de Brug zijn overgemaakt conform de begroting. De verantwoording van deze overgemaakte bedragen ligt bij de penningmeester van de Brug. 3. Maatschappelijk herstel Voor het PMI geldt een aparte subsidierelatie met de gemeente Katwijk. Jaarlijks wordt op basis van verslaggeving nadere afspraken gemaakt over de verantwoording en de vervolgsubsidie. De overige posten zijn conform de begroting overgemaakt aan de Brug. 17

19 Begroting Platform Verslavingszorg Katwijk Inkomsten - Restant 2000 ƒ 8.995,91 - subsidie gemeente Katwijk ,09 - Materialenbank -/- 400,00 - Opbrengst survivals -/- 1000,00 ƒ ,00 Uitgaven Begroot 2001 Begroot Overhead 0.1 Organisatiekosten ƒ 4.000,- ƒ 5.000,- 0.2 Consultatie diversen - 500,- ƒ 500,- 0.3 Huisvesting Platform ,- ƒ 7.000,- 0.4 Onkosten ondersteuning (30 uur) ,- ƒ ,- ƒ ,- ƒ ,- 1. Preventie 1.1 Voorlichting ouders en scholen ƒ 7.000,- ƒ 1.000,- 1.2 Preventiebeleid instellingen/verenigingen ƒ ,- ƒ 1.000,- 1.3 Deskundigheidsbevordering ƒ ,- ƒ ,- 1.4 Materialenbank: ƒ 5.000,- ƒ 8.000,- 1.6 Survivalpreventieweekenden ƒ 5.000,- ƒ 5.000,- ƒ ,- ƒ ,- 2. Zorg 2.1 Inloophuis De Brug ƒ ,- ƒ ,- 2.2 Straatwerk De Brug ƒ 4.030,- ƒ 4.030,- 2.3 Meldpunt (aanhouden) ƒ 0,- ƒ 0,- 2.4 Ouders van drugsverslaafden ƒ 5.000,- ƒ 5.000,- 2.6 Telefonische informatielijn ƒ 750,- ƒ 750,- ƒ ,- ƒ ,- 3. Maatschappelijk herstel 3.1 Gevangenisproject De Brug/ Reïntegratie ƒ 0,- ƒ 0,- (in ontwikkeling) 3.2 N.A. De Brug ƒ 1.000,- ƒ 1.000,- ƒ 1.000,- ƒ 1.000,- 4. Overige activiteiten 4.1 Alcoholbeleid (in ontwikkeling) ƒ 0,- ƒ 0,- Totaal ƒ ,- ƒ ,- 18

20 Toelichting Begroting Platform Verslavingszorg Katwijk Aangevraagd wordt een subsidiebedrag van ƒ , Overhead In deze begroting is rekening gehouden met 30 uur beroepsmatige (26 uur) en administratieve ondersteuning vanuit Kubus 85, inclusief overheadkosten ad ƒ 4.000,-. 1. Preventie Gelet op de ontwikkelingen en de jaarrekening 2000 zijn de posten voorlichting en preventiebeleid instellingen verlaagd. Voor de post deskundigheidsbevordering is rekening gehouden met twee cursussen Grenzen stellen voor jongerensociëteiten hetgeen een forse verhoging betekent. De post Materialenbank is verhoogd vanwege de eventuele aanloopkosten van alcoholvoorlichting binnen lokale instellingen ( roze olifantje - NIGZ). 2. Zorg Voor 2002 worden geen wijzigingen verwacht ten op zichte van 2000/ Maatschappelijk herstel De post PMI is niet begroot; het project vormt geen onderdeel meer van het Platform Verslavingszorg Katwijk (regionalisatie) en wordt op andere wijze door de gemeente gefinancierd. Het Gevangenisproject van de Brug wordt opgenomen in het project Reïntegratie; concrete informatie m.b.t. de financiering ontbreekt nog. Het is de bedoeling dat naast een bijdrage van de gemeente Katwijk een beroep wordt gedaan op middelen vanuit de verslavingsreclassering. Ook zal een bijdrage gevraagd worden vanuit het bedrijfsleven in Katwijk, bijvoorbeeld voor de begeleiding en training van de mentoren van het Kruiwagenproject. De Stuurgroep van het Project Reïntegratie is nu actief om dit project verder vorm te geven. 4. Overige activiteiten De post Alcoholbeleid is niet begroot, omdat er op dit moment geen concrete informatie is over dit onderdeel. De kosten van bijeenkomsten, kopiëren en verzenden van stukken vallen vooralsnog onder de post overhead, die hiertoe verhoogd is. Het streven is om tijdens het vierde kwartaal 2001 meer duidelijkheid te verschaffen. Hiertoe zal een tussentijdse subsidieaanvraag ingediend worden. De post publiciteit is verhoogd omdat rekening wordt gehouden met een toename van publiciteit en de uitgave van een brochure en zo mogelijk de ontwikkeling van een website. 19

Jaarverslag 2001 Platform Verslavingszorg Katwijk

Jaarverslag 2001 Platform Verslavingszorg Katwijk Jaarverslag 2001 Platform Verslavingszorg Katwijk Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina 5 1.1 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina 5 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs pagina

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Coaching on the Job Over Coaching on the Job Begin 2016 is er in samenwerking met STEK en IJsselkids gestart met de pilot Coaching on the Job.

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard 1. Inleiding In oktober 2010 heeft het college het Verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2011 en verder vastgesteld. Per abuis

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2012 op het gebied van onderzoek, preventie en maatschappelijk herstel in de gemeente Katwijk Platform

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Beantwoording vragen PvdA onderzoek "Seks onder je 25ste" BESLUITEN

Beantwoording vragen PvdA onderzoek Seks onder je 25ste BESLUITEN Behoudens advies van de commissie WOWZ B&W.nr.: 05.0533 d.d. 19 april 2005 Onderwerp Beantwoording vragen PvdA onderzoek "Seks onder je 25ste" BESLUITEN 1. De beantwoording van de vragen van de PvdA over

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Kaag en Braassem is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Kaag en Braassem Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007 'Hollandse scholier drinkt het meest' NRC Handelsblad, 14 december 2004 'Nederlander drinkt meer, blowen is uit' De Volkskrant, 21 april 2004 'Steeds jonger, steeds meer' De Volkskrant, 8 december 2007

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Evaluatieverslag Project Reïntegratie 2002 2004

Evaluatieverslag Project Reïntegratie 2002 2004 Evaluatieverslag Project Reïntegratie 2002 2004 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, augustus 2004 Evaluatieverslag Project Reïntegratie Katwijk 2002-2004 INLEIDING 2 1. VOORGESCHIEDENIS 3 2. DOEL,

Nadere informatie

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012)

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) www.ambiq.nl Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) Februari 2012 Inhoud Geschiedenis samenwerking Ambiq-Tactus Uitgangspunten Uitwerking Plannen 2012 e.v. Werkzame elementen Vragen Geschiedenis

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk

Informatie Alcoholplan. Platform Kocon Katwijk Informatie Alcoholplan Platform Kocon Katwijk Platform Kocon Katwijk, 2 december 2006 Het Alcoholplan Katwijk Sinds 1993 is het Platform Kocon 1 in opdracht van de gemeente Katwijk als breed samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

December 2013. Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving

December 2013. Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving December 2013 Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving ( ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen) Doelstelling Stichting De Brug Midden-Nederland

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie