Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina Voorlichting voortgezet onderwijs pagina Project Basisscholen pagina Preventiebeleid instellingen sociaal cultureel werk pagina Deskundigheidsbevordering pagina Materialenbank pagina Survivalpreventieweekenden pagina Straatwerk de Brug pagina Straatwerk Kubus 85/ JOS-project pagina Werkgroep Straatwerk pagina 8 2. Zorg pagina Ouders van Drugsgebruikers (OVD) pagina Telefonische Informatielijn pagina Inloophuis de Brug pagina Begeleidingsprogramma Drugs pagina 10 3 Maatschappelijk herstel pagina Project Maatschappelijke Integratie (PMI) pagina Narcotics Anonymus/ Nazorg ex-gebruikers pagina Gevangenisproject de Brug/ Preventie na detentie pagina Project Reïntegratie pagina Overige activiteiten pagina Alcohol- en Drugs Monitor Gemeente Katwijk pagina Publiciteit Platform Verslavingszorg Katwijk pagina Alcoholplan Platform Verslavingszorg Katwijk pagina 14 1

3 Inleiding Het Platform Verslavingszorg Katwijk is een samenwerkingsverband van organisaties die in Katwijk werk verrichten op het gebied van verslavingszorg (alcohol en drugs). Het doel is uitwisseling, afstemming en het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het terrein van preventie, zorg en maatschappelijk herstel. De volgende organisaties nemen deel aan het Platform: GGD Zuid-Holland Noord; Politie Hollands-Midden; Gemeente Katwijk; Kubus 85, Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Katwijk; Stichting Begeleiding Christelijk Jeugd- en Jongerenwerk de Boei; Stichting de Brug, christelijke verslavingszorg Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg; Project Maatschappelijke Integratie (PMI); Ouders van Drugsgebruikers (OVD); Parnassia, Psycho-Medisch Centrum (Circuit Verslavingszorg); Anonieme Alcoholisten (AA), Werkgroep Katwijk (vacant); Bureau Jeugdzorg Rijnland (vacant). Het Platform Verslavingszorg is opgericht in 1992 en heeft een onafhankelijke voorzitter. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten ontvangt het Platform subsidie van de gemeente Katwijk. In 2000 bestond de subsidie voor personele inzet (per week) uit: 20 uur ten behoeve van de coördinatie van het PMI; 12 uur coördinatie voor preventieve verslavingszorg en 6 uur secretariële ondersteuning. De activiteiten van het Platform worden voorbereid door een stuurgroep en diverse werk- en projectgroepen die met name bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. Daarnaast biedt een vrijwilligster hulp tijdens de plenaire vergaderingen en de organisatie van bijzondere bijeenkomsten, zoals afscheidsbijeenkomsten van platformleden. Maandelijks komen alle vertegenwoordigers bijeen voor onderlinge uitwisseling, rapportage van de werkzaamheden in de werk- en projectgroepen en discussie. In het jaar 2000 kwam het Platform Verslavingszorg Katwijk tien keer bijeen. De vergaderingen worden door de gemeente Katwijk ambtelijk bijgewoond. In 2000 heeft een wisseling plaats gevonden van de vaste vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de politie en de OVD. De Boei neemt geen deel aan de plenaire vergaderingen, de verslagen en stukken worden toegezonden en zo nodig volgt een afzonderlijk overleg. Er is geen vertegenwoordiging van de lokale werkgroep Anonieme Alcoholisten en, ondanks een dringend appèl, evenmin van het Bureau Jeugdzorg. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Platform is in 2000 vooral gesproken over: de ontwikkeling van de regionale beleidsvisie ambulante verslavingszorg en het daarop gebaseerde activiteitenplan; de ontwikkeling van een lokaal alcoholmatigingsbeleid (nota Alcoholplan) de regionalisering van het PMI en 2

4 het Begeleidingsprogramma Drugs (methadonverstrekking). In 2000 kwamen de nota s Kurk en Alcoholpeil tot stand. Deze werden gebundeld tot de nota Alcoholplan en in augustus 2000 aan de gemeente aangeboden. In de nota Alcoholplan pleit het Platform voor een samenhangend lokaal alcoholmatigingsbeleid. Het projectplan Reïntegratie is in 2000 nader uitgewerkt. Met diverse instellingen, zoals de Katwijkse Vereniging voor Industrie en Handel (KVIH), is intensief overleg geweest over de samenwerking binnen het project. Het Kruiwagenproject van de KVIH is eind 2000 gestart met het werven van mentoren (vrijwilligers) om deelnemers te begeleiden op het terrein van werken. Het project Reïntegratie biedt goede mogelijkheden en perspectieven maar vraagt meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat. Zo is er veel tijd nodig voor de noodzakelijke afstemming met instellingen op het gebied van verslavingsreclassering, het vinden van financieringsmogelijkheden en het ontwikkelen van trainingen voor de vrijwilligers. Het streven is dat het Project Reïntegratie begin 2002 kan starten. Het Gevangenisproject van de Brug zal geïntegreerd worden in het Project Reïntegratie. Het initiatief uit 1999 voor de projectgroep Meldpunt kreeg in 2000 geen vervolg, gekozen werd om de resultaten van de lokale drugs- en alcoholmonitor af te wachten. Aan ouders en leerlingen van groep 8 van (alle) Katwijkse basisscholen wordt voorlichting gegeven vanuit het Platform. Het voornemen om een integraal voorlichtingsaanbod te ontwikkelen voor het basisonderwijs wordt in 2001 nader opgepakt. Op initiatief van de OVD vond op 8 maart een bijeenkomst plaats in Huize Callao voor platformleden en deelnemers van de OVD. Gastspreker Els Noorlander maakte indruk op de ruim vijftig aanwezigen met haar inzichten over de invloed van omgevingsfactoren bij verslaving kortweg aangeduid met de titel: Het Groene Kooitje. Voornaamste ontwikkeling in het jaar 2000 was de verschuiving van het aandachtsveld drugs naar alcohol. Het aanbod en het ontwikkelen van activiteiten vanuit het Platform Verslavingszorg waren totnogtoe met name gericht op het illegale drugsgebruik in Katwijk. Vanuit de praktijk bleek het probleem van overmatig alcoholgebruik echter vele malen groter. De platformleden drongen aan op een verdere intensivering en aandacht. In 2001 krijgt de ontwikkeling van een lokaal alcoholmatigingsbeleid prioriteit binnen het Platform. In de hierna volgende pagina s volgt een beknopt inhoudelijk verslag van de in 2000 door het Platform Verslavingszorg Katwijk uitgevoerde projecten en activiteiten. 3

5 1. Preventie Het aanbod van kennis en voorlichtingsmaterialen is een voorwaarde voor een goede uitvoering van preventiebeleid in instellingen. Het Platform Verslavingszorg komt instellingen tegemoet door het aanbieden van voorlichting, deskundigheidsbevordering en de Materialenbank. De werkzaamheden van de coördinator voor de preventieve activiteiten van het Platform Verslavingszorg, ondergebracht bij de GGD Zuid Holland Noord, waren in 2000 vooral gericht op: regie voorlichting voor leerlingen en ouders op basisscholen en het voorgezet onderwijs; het schrijven van de nota Kurk (onderdeel van de nota Alcoholplan ) en de Materialenbank. Binnen wijkverenigingen en het voortgezet onderwijs is er gedeeltelijk een verzadiging ten aanzien van verslavingspreventie te zien. De animo voor activiteiten neemt af, mede doordat er de afgelopen jaren ruimschoots aandacht is geweest voor preventieactiviteiten en publieksvoorlichting. Jongeren in het voortgezet onderwijs maken hun twijfels kenbaar over de voorlichtingsactiviteiten en ervaren een deel hiervan als (overbodige) herhaling. Deze ontwikkeling zal in 2001 nader aan de orde komen binnen het Platform. In dit verband bestaat ook het idee om via de nieuwe media (o.a. website) informatie aan te bieden. 1.1 Voorlichting basisonderwijs Alle basisscholen in Katwijk (21 locaties) maken gebruik van het voorlichtingsaanbod van het Platform Verslavingszorg. Aansluitend op de activiteiten voor leerlingen worden voorlichtingsavonden aan ouders geboden. De uitvoering ligt in handen van de samenwerkingspartners van het Platform Verslavingszorg; politie, de GGD, de Brug, Kubus 85 en de andere geschoolde middelenvoorlichters vanuit het Platform. In 2000 ging het om 24 voorlichtingen aan leerlingen en 8 ouder/ kind avonden. De scholen kunnen gebruik maken van (delen van) het lespakket Dat maak ik zelf wel uit lespakket in combinatie met één of meer diensten. Opvallend is dat vooral de middelenvoorlichting met behulp van de zogeheten drugskoffer door dhr. J. de Gier van Politie Hollands Midden bij de kinderen en ouders veel waardering geniet. Voor het schooljaar zal het huidige project opgaan in het project van de politie Doe effe normaal!. 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs Beide locaties van het Andreascollege geven voorlichting aan leerlingen en ouders en maken gebruik van het aanbod van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Docenten van de beide locaties van het Andreascollege zijn lid van het ZAT-team (Zorg Advies Team o.a. vroegtijdige signalering) en zijn geschoold tot Voorlichter Riskante Middelen. Dit heeft als groot voordeel dat de scholen deskundigen in eigen huis hebben, die ook de voorlichtingsbijeenkomsten begeleiden. De ouders waarderen dit duidelijk. 4

6 1.3 Projectgroep Preventie Basisscholen In 1999 kreeg de Projectgroep Basisscholen de taak om het huidige voorlichtingsaanbod te evalueren en de wensen en behoeften van basisscholen in kaart te brengen. Naar voren kwam dat de scholen het liefst één geïntegreerd project zien waarin als een soort rode draad door alle leerjaren heen de verschillende aspecten op het gebied van sociale weerbaarheid aan de orde komen. Het aanbod (Halt, politie, Platform, etc) is nu te groot en te versnipperd en vraagt onnodig veel tijd en energie. Nadere aandacht voor vroegsignalering en doorverwijzing was een andere wens. Aanvankelijk werd afgesproken dat het onderwijs hier zelf nadere uitwerking aan zou geven, maar door tijdgebrek is dit een tijd blijven liggen. Eind 2000 heeft het Platform dit initiatief weer opgepakt. In 2001 vindt een nadere inventarisatie plaats van alle aangeboden projecten aan het basisonderwijs en wordt onderzocht of en in hoeverre integratie van deze projecten mogelijk is. 1.4 Preventiebeleid instellingen sociaal cultureel werk Doel van het preventiebeleid van instellingen is jongeren in het sociaal cultureel werk (jongerencentra en wijkverenigingen)voor te lichten over de risico s en effecten van genotmiddelen, waardoor zij in staat zijn om bewust(er) om te gaan met het gebruik van genotmiddelen. Daarnaast beoogt het preventiebeleid (beginnend) misbruik van genotmiddelen onder jongeren te signaleren en indien nodig de jongeren naar hulpverlening door te verwijzen. In 1999 bood het Platform de plaatselijk onderwijs- en jeugdinstellingen een voorbeeldreglement aan met betrekking tot riskante genotmiddelen, waarmee een eigen instellingsreglement opgesteld kan worden voor vroegsignalering en het voorkomen van middelenmisbruik. Enkel instellingen in Katwijk hebben op basis hiervan een reglement ontwikkeld of een bestaand reglement aangepast en in de praktijk gebracht, zoals het Andreascollege, Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, Jongerensociëteit de Schuit en SCUM. In 2001 zal het instellingsreglement opnieuw aandacht krijgen tijdens de uitwerking van een lokaal alcoholplan op basis van de nota Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg. Op verzoek van het CAD-Zwolle is het Reglement Riskante Genotmiddelen opgenomen in het Productenboek Jeugd- en jongerenwerk van het landelijke Trimbosinstituut. 1.5 Deskundigheidsbevordering Dit jaar vond een terugkomdag plaats voor de tien beroepskrachten en vrijwilligers uit diverse disciplines (verslavingszorg, sociaal cultureel werk, voortgezet onderwijs en politie) in vervolg op de cursus Voorlichter Riskante Genotmiddelen die in 1999 plaats vond. Voorlichting over middelen bij de wijkverenigingen heeft in 2000 niet plaats gevonden; de wijkverenigingen gaven te kennen dat hier geen behoefte aan is. De eerder geconstateerde verzadiging zet zich door; men is voldoende op de hoogte, kan terugvallen op contactpersonen en er komen vrijwel geen nieuwe vrijwilligers bij. In 2000 is Kubus 85 gestart met de uitvoering van de experimentele posteractie voor de wijkverenigingen. Op een vrij eenvoudige manier wordt hiermee voorlichting geboden aan de bezoekers van de wijkgebouwen. In eigen beheer werden wissellijsten gemaakt 5

7 en opgehangen bij de wijkverenigingen. Vervolgens werden posters en bijbehorende folders aangeleverd van de grote landelijke instellingen over roken, drinken en blowen. Iedere drie maanden vindt een wisseling plaats en worden de posters vervangen. In 2001 wordt het experiment geëvalueerd in het Platform Wijkverenigingen en wordt een beslissing genomen over voortzetting. Door Kubus 85 (5), de Brug (4) en Jongerensociëteit de Schuit (4) is in augustus deelgenomen aan de cursus Signaleren en doorverwijzen. De cursus bestond uit zeven bijeenkomsten en is ontwikkeld door Kubus 85 en PJ Partners. De uitvoering lag in handen van PJ Partners. De cursus is gefinancierd door PJ Partners en de Provincie (Masterplan Duin- en Bollenstreek). Er was veel waardering voor de cursus en ook de onderlinge uitwisseling werd zeer op prijs gesteld. Voor 16 vrijwilligers van Jongerensociëteit de Schuit is de cursus Grenzen stellen georganiseerd in samenwerking met de Boei en Politie Hollands Midden. De deelnemers werden getraind met hulp van acteurs en rollenspel. De uitvoering, één avond en een zaterdag en zondag, lag in handen van PJ Partners. De cursus sloot aan bij de ontwikkeling van een nieuw instellingsreglement en de discussie over het stellen van grenzen aan met name overmatig alcoholgebruik. Vanuit de andere sociëteiten en het voortgezet onderwijs is ook belangstelling voor de cursus Grenzen stellen en er is vraag naar de organisatie van een Preventiedag. 1.6 Materialenbank Het doel van de Materialenbank is het aanbieden van voorlichtingsmaterialen voor het organiseren van voorlichtingsactiviteiten voor jongeren en volwassenen. Het aanbod bestaat uit folders, posters, spelvormen, diaseries, video s en reglementen. Dit jaar is extra aandacht geschonken aan het verzamelen van materialen over alcohol. Diverse folders en posters over alcohol zijn inmiddels toegevoegd aan het assortiment van de Materialenbank. De Materialenbank voorziet in de informatiebehoefte van Katwijkse instellingen op het gebied van verslavingspreventie. Ook instellingen van buiten Katwijk doen een beroep op de Materialenbank. De uitleen, het verzenden en archiveren van de materialen van de Materialenbank wordt verzorgd door een administratieve kracht van Kubus 85 (1 uur per week). Het kennis- en discussiespel Meienzorg is het meest populaire uitleenmateriaal. In 2000 zijn er minder folders afgenomen. De meeste folders zijn afgenomen door de Brug en het Teylingen College in Sassenheim. De folders Uw kind en drugs (137x) en Wat iedereen over drugs moet weten (126x) werden het meest opgevraagd. Vanuit de Werkgroep Materialenbank (bestaande uit vertegenwoordigers van de GGD, de Boei en Kubus 85) ontstond in 1999 het idee om een glazenactie te starten voor jongerencentra. In 2000 zou hiermee een experiment plaats vinden bij één van de sociëteiten aangesloten bij de Boei. Dit experiment heeft niet plaats gevonden, maar is inmiddels vervangen door een ander idee. Op basis van de landelijke campagne van het NIGZ is een lokale actie uitgewerkt met het spreekwoordelijke roze olifantje als symbool. De bedoeling is om met glazen, posters en viltjes voorzien van de opdruk van het olifantje op een meer 6

8 vriendelijke manier het overmatig drinken aan de orde te stellen. Het NIGZ heeft enthousiast gereageerd en medewerking toegezegd. In 2001 zal dit idee een nadere uitwerking krijgen, een en ander afhankelijk van de financieringsmogelijkheden (vanuit NIGZ) en de ontwikkelingen van het lokale alcoholplan. 1.7 Survival-/preventieweekenden Dit jaar is er één survival-/preventieweekend gehouden met tien jongeren van 12 t/m 16 jaar van jongerencentrum SCUM. De uitvoering lag in handen van het JOS-project (Jongeren Op Straat) van Kubus 85. De twee voorlichtingsavonden voorafgaand aan het survivalweekend werden verzorgd door de voorlichter riskante genotmiddelen van Kubus 85. De activiteiten hebben als doel: het bevorderen van de bewustwording van de risico s van genotmiddelengebruik onder jongeren door het gericht aanbieden van voorlichting aan groepen jongeren; het vroegtijdig signaleren van risicovol genotmiddelengebruik en zo nodig het doorverwijzen van jongeren naar andere instellingen, zoals het Project Maatschappelijke Integratie, stichting Jeugdzorg of Parnassia; het verkrijgen van inzicht in (riskant) gebruik van genotmiddelen onder jongeren in Katwijk. In 2000 werd het survivalproject in het Platformoverleg geëvalueerd, de waardering is positief. De ervaringen bevestigen het gehanteerde uitgangspunt dat risicojongeren beter te benaderen zijn in een ontspannen sfeer buiten de dagelijkse leefomgeving. De totale problematiek van de jongeren worden in een weekend beter zichtbaar doordat de jongeren meer open staan om te praten over hun verslaving en/of problemen, waardoor enerzijds de inzet van voorlichting meer effect heeft en anderzijds gerichte doorverwijzing mogelijke is. Voor 2001 staan twee weekenden gepland; één voor de groep jongeren uit de omgeving van de Uiterdijk en één voor de groep uit de omgeving van Sporthal Rijnsoever. 1.8 Straatwerk de Brug Achttien vrijwilligers vormden in 2000 de straatwerkteams van de Brug. In februari 2000 werd de vrijwilligersgroep uitgebreid met vijf vrouwen. Iedere week gaan er 6 tot 12 vrijwilligers de straat op om contacten te leggen (en te onderhouden) met jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Hiertoe zijn ongeveer 60 vindplaatsen in kaart gebracht, verdeeld over 6 wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ieder team heeft een vast werkterrein, waardoor er een vertrouwensrelatie met de jongeren kan ontstaan. De uitbreiding met vrouwen heeft een positief resultaat; vooral de meisjes zijn opener en maken makkelijker contact met de vrouwen. In de praktijk blijkt vooral dat een team met twee mannen en een vrouw goed werkt. De gesprekken lopen uiteen van drugs tot velerlei onderwerpen, waarmee jongeren zich bezighouden. De straatteams geven ook voorlichting, mondeling en met folders, en verwijzen zonodig door naar diverse instellingen. In 2000 signaleerde de vrijwilligers een sterke toename van alcoholmisbruik op zeer jonge leeftijd en een afname van drugsgebruik. 7

9 1.9 Straatwerk Kubus 85/ JOS-project Vanuit Kubus 85 is in 1999 het Project Jongeren Op Straat (JOS) gestart. Het project heeft drie vakkrachten (24 uur) met als doel om jongeren die zich op straat bevinden in zogeheten hangplekken te begeleiden om zo een bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke integratie en de door hen veroorzaakte overlast te reduceren. Op basis van signalen, afgegeven door bewoners, politie en het categoraal jongerenwerk, worden groepen jongeren benaderd die overlast bezorgen in de desbetreffende woonomgeving. Eén van de vakkrachten van het JOS-project legt contacten en veelal wordt geprobeerd om de jongeren naar een bestaande accommodatie te leiden. In samenwerking met het SOS-team (Spelen Op Straat) van Kubus 85 worden er vanuit het JOS-project diverse activiteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal (wekelijks) en andere sportactiviteiten, waaronder duiken en buggy-vliegeren. De JOS-medewerkers brengen de activiteiten rechtstreeks onder de aandacht van de jongeren waarmee zij contacten onderhouden. Omdat een deel van deze jongeren een risicovol gebruik van genotmiddelen vertoont, worden er ook survivalpreventieweekenden georganiseerd. In 2000 zijn met name contacten onderhouden met de groepen Poolster, Tweelingen en de Wiek. Het werkterrein van het JOS-project is uitgebreid naar groepen jongeren die geen overlast bezorgen, maar zich ook op straat bevinden. De vakkrachten van het JOS-project werken nauw samen met de categoraal jongerenwerker van Kubus 85 waardoor er sprake is van een breder bereik van jongeren. In 2001 zal deze werkwijze worden voortgezet Werkgroep Straatwerk De Werkgroep Straatwerk komt tweemaandelijks bijeen. Het overleg is met name gericht op onderlinge afstemming en het in kaart brengen van probleemgebieden (hangplekken) in Katwijk en omgeving. In 1999 kreeg de Projectgroep Straatwerk de opdracht om nadere invulling te geven aan de taken van de werkgroep. Dit resulteerde in 2000 onder andere in uitbreiding van de werkgroep met een vertegenwoordiger van het PMI. Omdat vroegsignalering en doorverwijzing een belangrijke taken zijn voor het straatwerk was het een logische stap om een rechtstreekse ingang naar het PMI te concretiseren door deelname van PMI aan de werkgroep. Voor alle platformleden werd in april 2000 een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen, de werkwijze en het werkterrein van het straatwerk. Opvallend was het grote aantal bestaande overlegsituaties rond jongeren; Werkgroep Vandalisme, Werkgroep Sociale Veiligheid, Werkgroep Straatwerk, Zorg Advies Team (ZAT), Risicojongeren Op School (ROS), Vroegtijdig Signaleren Vroegtijdig Schoolverlaten (VSVS) en Schoolmaatschappelijk Werk. Ter voorkoming van dubbel overleg werd vanuit het Platform de suggestie gegeven om één Preventieteam te vormen met alle betrokken partijen. Tot op heden is hier nog niets mee gedaan. De platformleden benadrukten veel belang te hechten aan vroegsignalering en doorverwijzing vanuit het sociaal cultureel werk en drongen aan op een meer gezamenlijk aanpak en deskundigheidsbevordering. In het najaar van 2000 is de eerste cursus vroegsignalering uitgevoerd (zie onder deskundigheidsbevordering). In 2001 volgt zo mogelijk een vervolgcursus afhankelijk van de vraag en de financieringsmogelijkheden. Participanten van de Werkgroep Straatwerk zijn: Kubus 85/ JOS-project, de Brug, PMI en Politie Hollands Midden. 8

10 2. Zorg 2.1 Ouders van Drugsgebruikers (OVD) De OVD is ontstaan op initiatief van het Platform Verslavingszorg Katwijk en ontvangt een activiteitensubsidie van de gemeente Katwijk. De OVD is een zelfhulpgroep voor ouders en partners van mensen die aan drugs verslaafd zijn (geweest). De bijeenkomsten vinden eens in de veertien dagen plaats. De deelnemers komen bij elkaar om steun bij elkaar te zoeken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden hulpverleners uitgenodigd om de deelnemers nader te informeren, veelal zijn dit vertegenwoordigers van organisaties die aan het Platform deelnemen (politie, de Brug, Parnassia, enz.). Deelnemers worden doorverwezen door de GGD, het maatschappelijk werk, de Brug, Parnassia, huisartsen en het LSOVD (landelijke organisatie). Daarnaast is vooral ook de mond-op-mond reclame belangrijk. Begin 2000 bestond de groep nog uit 21 deelnemers en dreigde er een wachtlijst te ontstaan. Door de start van een OVD-groep in Noordwijk (maart 2000) is het aantal deelnemers teruggebracht tot 16. De begeleiding van de OVD wordt verzorgd door vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen een cursus volgen van het LSOVD, hier is ook in 2000 gebruik van gemaakt. In 2000 is de ondersteuning van vrijwilligers door de psychologe verbonden aan de Brug beëindigd omdat de vrijwilligers van de OVD het zonde vonden om gebruik te maken van de uren die bestemd zijn voor individuele begeleiding. De uren voor de OVD-vrijwilligers werden hierop in mindering gebracht. In plaats daarvan is in 2000 geregeld dat de begeleiding is verschoven naar Parnassia. Hiermee is structurele ondersteuning voor de begeleiders van de OVD geregeld. Ook de gewenste organisatorische ondersteuning is in 2000 nader geregeld; de OVD kan hiertoe een beroep doen op de secretariële ondersteuner van het Platform (1 uur per week). Opvallend was het initiatief van de OVD om een bijeenkomst met gastspreker Els Noorlander te organiseren voor zowel deelnemers als platformleden. Op 8 maart vond deze bijeenkomst plaats. De avond werd bezocht door ruim vijftig mensen en ook een correspondent van de Katwijk Special was aanwezig. Els Noorlander vertelde over haar ervaringen van 20 jaar verslavingshulpverlening in Rotterdam en de invloed van omgevingsfactoren bij verslaving, het zogenoemde Groene kooitje. De avond werd door de deelnemers van de OVD en de platformleden zeer gewaardeerd. Een andere nieuwe ontwikkeling is de wens van de OVD-groep om op bezoek te gaan bij instellingen; zo is in 2000 een bezoek gebracht aan Psycho Medisch Centrum Parnassia in Den Haag. Met behulp van een donatie van de Rabobank Rijndorpen en een particulier kreeg de OVD-groep ook de gelegenheid voor een gezamenlijk etentje. Hiervoor was veel waardering voor; deze ontspanning draagt bij aan een positief groepsproces. De eerder gesignaleerde openheid en afnemende schroom van de deelnemende ouders om er vooruit te komen dat hun kind verslaafd is zet zich door. Dit is nu ook zichtbaar door de activiteiten die vanuit de OVD worden georganiseerd zoals een lezing toegankelijk voor buitenstaanders en excursies. In december 2000 is afscheid genomen van de twee begeleidsters van de OVD; Inger van Loon en Cobie Havenaar. Het vinden van twee andere vrijwilligers voor de begeleiding vanuit de deelnemersgroep verliep moeizaam. Eén vrijwilliger is inmiddels gestopt; de 9

11 continuïteit dreigt in gevaar te komen. In 2001 zal dit probleem nadere aandacht krijgen en wordt gezocht naar aanvulling en/of andere oplossingen. 2.2 Telefonische Informatielijn Het telefonische spreekuur de Drugsinfolijn wordt verzorgd door de Brug en is 24 uur bereikbaar voor telefonische hulp en advies. 2.3 Inloophuis de Brug Het Inloophuis van de Brug, aan de van Houtenstraat 1, is vijf middagen per week geopend voor verslaafden en wordt voor een deel gesubsidieerd door de gemeente Katwijk. Een team van 14 vrijwilligers (12 vrouwen en 2 mannen) wordt aangestuurd en begeleid door de projectleider van de Brug. Tijdens de openstelling zijn telkens twee vrijwilligers aanwezig; zij bieden een luisterend oor en er worden recreatieve activiteiten geboden, zoals tafeltennis en biljart. Naast algemene regels gelden er twee belangrijke regels in het bijzonder: de bezoekers mogen niet gebruiken en/of dealen tijdens de openstelling van het Inloophuis. In de afgelopen vijf jaar bezoekt een vaste groep verslaafden het Inloophuis. Ook ex-verslaafden bezoeken het Inloophuis regelmatig, enerzijds om de contacten met de vrijwilligers te onderhouden en anderzijds om de verslaafde bezoekers aan te moedigen om (ook) naar een afkickcentrum te gaan. Daarnaast zoekt een aantal bezoekers steun om clean te blijven. De functie van het Inloophuis heeft zich in de afgelopen jaren bewezen; het biedt een belangrijke plaats voor zowel verslaafden als ex-verslaafden. In 2000 hebben 73 personen het Inloophuis bezocht (totaal 1645 bezoeken). 2.4 Begeleidingsprogramma Drugs In de plenaire vergadering van maart 2000 werd uitgebreid aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van verslaafden in Katwijk. De platformleden constateerden dat er weliswaar sprake is van een goede opvang en begeleiding, maar erkende dat het aanbod tekort schoot voor de groep langdurig heroïneverslaafden. Deze groep onttrekt zich aan de bestaande hulpverlening en is moeilijk in kaart te brengen. Na uitgebreide informatie en discussies binnen het Platform werd voorzichtig geconcludeerd dat het aanbod van een intensief begeleidingsprogramma met hulp van methadon een toegevoegde waarde zou kunnen hebben op het hulpverleningsaanbod in Katwijk. Het Platform Verslavingszorg verzocht Parnassia een projectplan op te stellen dat aansloot op de bestaande samenwerkingsverbanden en het zorgaanbod in Katwijk. Na de bespreking van diverse concepten en een zorgvuldige afweging werd in december 2000 het definitieve projectplan unaniem vastgesteld in het Platform Verslavingszorg. Vervolgens werd de projectaanvraag ingediend bij de gemeente Katwijk. Het Begeleidingsprogramma is in juli 2001 gestart. 10

12 3. Maatschappelijk herstel 3.1 Project Maatschappelijke Integratie (PMI) Het Project Maatschappelijke Integratie heeft als doel: het verbeteren van het algeheel welzijn van jongeren die een maatschappelijke achterstand dreigen op te lopen door problematisch gebruik van genotmiddelen, schooluitval en beginnend crimineel gedrag. Het project rust op drie belangrijke pijlers met de volgende richtinggevende principes: Het project is een aanvulling op het bestaande reguliere voorzieningen aanbod voor de begeleiding aan jongeren, thuissituatie en omgeving die vanuit preventie aanvullend is. Het project stimuleert samenwerking tussen instellingen door multidisciplinair werken waarbij naast het integrale aspect ook werkzaamheden en kennis gebundeld en afgestemd worden door hulp- en dienstverlenende instellingen, aangesloten bij het project. Het project levert een belangrijke bijdrage op beleidsmatig niveau door het creëren van draagvlak en het stimuleren, ontwikkelen en initiëren van verdere ontwikkeling van het aanbod. Na aanmelding vindt een intake plaats. Het begeleidingsteam komt maandelijks bijeen en bestaat o.a. uit Contactambtenaren, Politie Jeugd/Zedenzaken, Jeugd/Jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg. Dit team bepaalt welk traject het beste past of dat er doorverwezen moet worden. Er is de afgelopen jaren een ruim netwerk opgebouwd en alle instellingen hebben baat bij de samenwerking. De periode dat jongeren begeleid worden loopt sterk uiteen: van een paar maanden tot anderhalf jaar. Het uitgangspunt is dat jongeren zo snel mogelijk zelfstandig moeten worden maar niet losgelaten kunnen worden wanneer zij daar nog niet aan toe zijn. Aanmeldingen voor het PMI komen vanuit: instellingen, jongeren, ouders/opvoeders en omgeving. Met het oog op een betere doorverwijzing naar het PMI heeft de coördinator van het PMI in 2000 deelgenomen aan de Werkgroep Straatwerk. In 2000 werd een verjonging waargenomen; er was een toename van aanmeldingen van jongeren uit de groepen 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Het belang om het PMI bij directie en leerkrachten van het basisonderwijs onder de aandacht brengen neemt toe en verdient nadere aandacht. De positieve ervaringen met het PMI hebben ertoe geleid dat er vanuit instellingen in de regio Duin- en Bollenstreek gevraagd is gebruik te maken van de methode die is ontwikkeld vanuit het PMI. De aanbevelingen van de Provincie en de onderzoekresultaten m.b.t. de regionalisering van het PMI van het adviesbureau Van Dijk, van Soomeren en Partners (DSP) hebben in 2000 geleid tot het besluit om het PMI te regionaliseren. Hierbij werd een combinatie gemaakt met het project Tribe. Aansturing van het project werd onder gebracht bij het Bureau Jeugdzorg en de uitvoering, door trajectbegeleiders, werd ondergebracht bij de Stichting Rijn Duin- en Bollenstreek. In juni 2000 is door verschillende partners van het Platform Verslavingszorg bij de Provincie aangedrongen op subsidie voor een overbruggingsperiode. De Provincie gaf hiervoor toestemming, maar het subsidieverzoek zelf is door Bureau Jeugdzorg niet ingediend, waardoor een vacuüm ontstond. Lange tijd bleef 11

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Gemeente en stadsgewest Breda

Gemeente en stadsgewest Breda Gemeent eenst adgewestbr eda Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Eindrapportage Maklukzat oktober 2012

Eindrapportage Maklukzat oktober 2012 Eindrapportage Maklukzat oktober 2012 Eindrapportage Maklukzat oktober 2012 pagina 1 1. Inleiding Na ruim twee jaar ronden we in oktober 2012 het jeugd en alcohol project in Drenthe af. Daarmee komt weliswaar

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie