Het model-alcoholbestuursreglement voor Studentenverenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het model-alcoholbestuursreglement voor Studentenverenigingen"

Transcriptie

1 Het model-alcoholbestuursreglement voor Studentenverenigingen

2 Toelichting Alcoholbestuursreglement voor studentenverenigingen Status van het Alcoholbestuursreglement Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) heeft het Alcoholbestuursreglement voor studentenverenigingen ontworpen op basis van de wettelijke vereisten hieromtrent (Drank- en Horecawet) en op basis van de resultaten van enkele proefprojecten met studentenverenigingen. Deze projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met enkele regionale organisaties voor alcoholvoorlichting en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) te Utrecht (zie bijlage 1). Het model-alcoholbestuursreglement bevat regels waarmee veel studentenverenigingen reeds vertrouwd zijn. Verschillende wettelijke regels en de vrijwillige huis- en gedragsregels zijn reeds in bestaande reglementen opgenomen zoals de statuten, het huishoudelijk reglement e.a.. Ook bestaan er ongeschreven regels die men beschreven terugvindt in dit reglement. Het moge vanzelf spreken dat de statuten en het huishoudelijk reglement van een vereniging dienen te sporen met de regelgeving van het Alcoholbestuursreglement. Het Alcoholbestuursreglement is, met het van kracht worden van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 november 2000, voor alle niet-commerciële verenigingen die alcohol willen schenken een voorwaarde voor het verkrijgen van een Drank- en Horecavergunning. De gemeente toetst of het voorgelegde Alcoholbestuursreglement voldoet aan de wet en aan de voorgeschreven eisen. Verplichte wettelijke regels en aanbevolen huis- en gedragsregels Het model-alcoholbestuursreglement is bedoeld als richtlijn voor verenigingen. Het model omvat wettelijk voorgeschreven regels en belangrijke aanvullende huis- en gedragsregels (zie o.a. bijlage 2). De wettelijk voorgeschreven regels dienen in zijn geheel in elk bestuursreglement te worden opgenomen. De vermelding van de genoemde huis- en gedragsregels is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen door de betrokken partijen (het Ministerie van VWS, de inspectie, de VNG, de LKvV en het NIGZ). Doel en voordelen van het Alcoholbestuursreglement Het Alcoholbestuursreglement heeft als doel om een zo veilig en verantwoord mogelijk klimaat te scheppen rondom de verstrekking van alcohol in een nietcommerciële omgeving. Concreet betekent dit: het bevorderen van verantwoord gebruik van alcohol en het voorkomen van misbruik. Helaas vormen incidenten meestal de aanleiding voor het bijstellen van regels en/of voor het intensiveren van de naleving. Het hanteren van het Alcoholbestuursreglement zal besturen in staat stellen zich preventief op te stellen waarmee nadelige gevolgen van alcoholgebruik zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 2

3 Het Alcoholbestuursreglement biedt dan ook een aantal concrete voordelen voor het bestuur en de leden van een studentenvereniging zoals: Het voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de vernieuwde Drank- en Horecawet. Het beschikken over een duidelijk en doelgericht alcoholbeleid dat zowel intern als extern goed kan worden gecommuniceerd (imago). Het vroegtijdig kunnen signaleren, zonodig corrigeren en sanctioneren van incidenten rond alcoholgebruik. Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van nadelige korte (letsel, ongevallen) en lange termijn (gezondheidsschade, verslaving) gevolgen van alcohol bij de leden van de vereniging. Het opstellen en invoeren van het Alcoholbestuursreglement vereist een beleidstraject Het opstellen van het formele Alcoholbestuursreglement biedt studentenverenigingen een goede gelegenheid om de bestaande regelgeving rondom het schenken en het drinken van alcohol kritisch onder de loep te nemen. Het modelreglement wil besturen daarbij een handje helpen. Het verdient aanbeveling om het opstellen en invoeren van het reglement inhoudelijk in fasen in te delen: Fase 2 analyse van deze inventarisatie: welke regels werken risicoverlagend en welke risicoverhogend; welke regels werken consumptieverhogend en welke matigend? (zie bijlage 4) Fase 3 vergelijken van het model-alcoholbestuursreglement met de eigen inventarisatie en analyse Fase 4 het opstellen, bespreken en aanpassen van een eigen Alcoholbestuursreglement Fase 5 het indienen en (na vaststelling) het invoeren van het Alcoholbestuursreglement vergezeld van een communicatieplan Fase 6 het na bepaalde tijd evalueren van het functioneren van het reglement en het zonodig aanpassen Studentenverenigingen die bij het doorlopen van dit traject externe deskundigen willen raadplegen kunnen contact opnemen met een regionaal steunpunt van het NIGZ (zie bijlage 5). Fase 1 inventarisatie van de bestaande beschreven en onbeschreven regelgeving en gewoonten die betrekking hebben op het schenken en drinken van alcohol (zie bijlage 3) 3

4 Model-Alcoholbestuursreglement voor studentenverenigingen Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Grondslag Dit reglement dient als waarborg voor de verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank door studentenverenigingen vanuit het oogpunt van Sociale Hygiëne. Het is een reglement zoals bedoeld in artikel 9 van de Drank- en Horecawet. Artikel 2 Begripsbepalingen a) Horacabedrijf De studentenvereniging met een Drank- en Horecavergunning wordt in de wet beschouwd als een horecabedrijf. Dit houdt in dat er bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken verstrekt worden voor gebruik ter plaatse. Alcoholhoudende dranken zijn dranken die 0,5% of meer alcohol bevatten. De wet onderscheidt: zwakalcoholhoudende dranken, deze bevatten tot 15% alcohol en sterke dranken, deze bevatten 15% of meer alcohol. Voor het houden van een horeca-inrichting en het verkopen van alcoholhoudende dranken zijn vergunningen nodig van de betreffende gemeente. Deze vergunningen gelden voor de verkoop van zowel zwakalcoholhoudende als sterke dranken, tenzij er door de gemeente nadere beperkingen zijn opgelegd. b) Sociale Hygiëne Elke horecaonderneming dient te beschikken over twee zogenaamde leidinggevenden die beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne (populair: het Horecadiploma). Met het begrip sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen op een verantwoorde wijze met elkaar omgaan en rekening houden met ieders waarden en normen. In de praktijk van een horecaonderneming gaat het daarbij in concrete zin om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik kan worden bevorderd. Het examen dat t.b.v. van het behalen van de Verklaring Sociale Hygiëne wordt afgenomen door de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) toetst de kennis van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving, enige kennis van alcohol, drugs en gokken en van enkele noodzakelijke voorzieningen van de inrichting. c) Leidinggevenden Binnen elke vereniging zullen tenminste twee personen aangewezen moeten worden als leidinggevenden en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid. Zij geven namens het bestuur de onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden binnen de studentenvereniging. d) Barvrijwilliger Een vrijwilliger die barwerkzaamheden op de studentenvereniging uitvoert op tijden dat er alcohol wordt verstrekt en/of diegene die directe leiding heeft over de personen die alcohol verstrekken. Een barvrijwilliger heeft een verplichte instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd (als model geldt de IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) en staat als zodanig geregistreerd bij de vereniging. De kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit Alcoholbestuursreglement. 4

5 Artikel 3 Wettelijke bepalingen Artikel 3.1 Eindverantwoordelijkheid bestuur (artikel 9 Drank- en Horecawet) Het bestuur van de vereniging ziet toe dat tijdens de verstrekking van alcoholhoudende drank ten allen tijde een gekwalificeerd persoon aanwezig is. Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die als leidinggevenden op de vergunning staan vermeld en bovendien in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne en barvrijwilligers die een instructie over verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd. De leidinggevenden en/of de barvrijwilligers zien namens het bestuur toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van Sociale Hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt. Het bestuur van de vereniging garandeert de kwalificatienormen voor genoemde gekwalificeerde personen. De normen staan in het reglement vermeld (artikel 6). Het bestuur maakt afspraken omtrent de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement. Artikel 3.2 Handhaving leeftijdsgrenzen (artikel 20 Drank- en Horecawet) In de vereniging mogen zwakalcoholhoudende dranken slechts worden verkocht of verstrekt aan personen waarvan is vastgesteld dat zij 16 jaar of ouder zijn. Sterke drank mag slechts worden verkocht of verstrekt aan personen waarvan is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn. Alcoholhoudende drank mag evenmin verstrekt worden aan ouderen terwijl deze kennelijk bedoeld is voor consumenten die nog niet de genoemde leeftijden hebben bereikt. Artikel 3.3 Schenkverbod en lokaalverbod voor bepaalde personen (o.a. artikel 20 Drank- en Horecawet en wetboek van strafrecht, artikel 252) Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren. Het is niet toegestaan het gebruik van alcohol al of niet onder dreiging met geweld of anderszins af te dwingen. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, waarbij daartoe een redelijk vermoeden bestaat dat dit leidt tot de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Het is verboden personen toe te laten die zichtbaar te veel hebben gedronken alsmede personen die onder invloed van drugs en andere psychotrope stoffen zijn. Artikel 3.4 Vastleggen openingstijden en schenktijden De tijden waarop de vereniging open is en de tijden waarop alcohol wordt geschonken dienen in dit reglement te worden vastgelegd. Voor de betreffende vereniging zijn deze tijden: 1 De openingstijden van de vereniging zijn:...zelf invullen... (invullen conform Drank- en Horecavergunning) 2 Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:...zelf invullen... (invullen conform Drank- en Horecavergunning) 5

6 Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen Bij de vergunningsaanvraag moet het bestuur vermelden op welke dagdelen en tijdstippen de kantine open is en op welke dagdelen en tijdstippen er alcohol wordt geschonken. De gemeente toetst de aanvraag. De schenktijden worden door middel van een bord of sticker, dat duidelijk zichtbaar is voor alle bezoekers, aangegeven. Artikel 4 Huis- en gedragsregels Alcoholhoudende dranken worden in standaardglazen geschonken; er wordt geen sterke drank per fles verkocht. Een standaardglas bier bevat 250 cc bier (5% alcohol), een standaardglas wijn bevat 100 cc wijn (12% alcohol), een standaardglas sterke drank bevat 35 cc sterke drank (35% alcohol). Er is altijd een voldoende gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken beschikbaar; de prijzen van alcoholvrije dranken zijn als regel niet hoger, bij voorkeur lager dan de prijzen van alcoholhoudende dranken. Er worden geen kortingen aangeboden op de aankoop van bepaalde hoeveelheden alcoholhoudende drank. De betaalwijze van alcoholhoudende dranken is zodanig dat de consument direct inzicht behoudt in de hoeveelheid alcohol die hij/zij heeft gedronken. Als regel geldt dat er direct betaald wordt; uitzonderingen op deze regel worden door het bestuur vastgesteld. Op de vereniging worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van grote hoeveelheden alcohol impliciet wordt aangemoedigd. Leidinggevenden en barvrijwilligers gebruiken op momenten dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor het barbeheer geen of matig alcohol. Er is altijd een verantwoordelijke aanwezig die nuchter blijft. De leidinggevenden en de barvrijwilligers zijn er verantwoordelijk voor dat voor leden die zichtbaar te veel hebben gedronken en voor wie het onverantwoord wordt geacht dat zij alleen vertrekken, vervoer en/of begeleiding wordt geregeld. Het bestuur stelt vast op welke tijdstippen er tijdens de introductietijd van nieuwe leden geen alcohol wordt gedronken en draagt de leidinggevenden en barvrijwilligers op toe te zien op de handhaving van deze regels. Ieder bestuur stelt jaarlijks vast welke bijzondere regels er gelden voor het drinken van alcohol bij gelegenheden zoals bestuurs- en commissievergaderingen, bijeenkomsten van disputen en jaarclubs etc.. Deze regels hebben betrekking op het al of niet schenken van sterke drank (als dit al is toegestaan door de gemeente), op de hoeveelheid drank die wordt gedronken en op de aanwezigheid van alcoholvrije alternatieven. Het bestuur stelt tevens regels op met betrekking tot het al of niet drinken van alcohol tijdens externe bezoeken namens de vereniging. Ieder bestuur stelt sancties op passend bij de cultuur van de vereniging op overtreding van huisen gedragsregels variërend van berisping, tijdelijke drooglegging, schorsing tot royering. 6

7 Artikel 5 Vaststellen en wijzigen van het Alcoholbestuursreglement Het bestuur van de vereniging stelt het Alcoholbestuursreglement op. Het concept-alcoholbestuursreglement wordt aan de leden in de Algemene Leden Vergadering (ALV) of aan een daarmee vergelijkbaar orgaan voorgelegd. Op grond hiervan wordt het reglement zonodig bijgesteld en in stemming gebracht. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. Het bestuur stelt nadere richtlijnen vast ten behoeve van een zorgvuldige procedure omtrent de totstandkoming van het Alcoholbestuursreglement. Deze richtlijnen betreffen o.a. het ter inzage leggen van het conceptreglement, de mogelijkheid tot amendering door de leden, het moment van inwerkingtreding etc.. Het Alcoholbestuursreglement moet worden ingediend bij de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. De gemeente kan eveneens verzoeken tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement als onderdeel van een bestaande drank- en horecavergunning. De vereniging kan eveneens besluiten tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement zonder dat er een noodzaak is van een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Artikel 6 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud hebben een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd die gepresenteerd is door een ter zake deskundige; aanbevolen wordt de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd zijn betrokken bij de vereniging als lid. De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers is ontwikkeld door het NIGZ en het NOC*NSF. Deze instructie wordt gegeven door een medewerker van een regionale organisatie voor alcoholvoorlichting. Diegenen die de IVA hebben gevolgd ontvangen daartoe het IVA-certificaat. Iedere instructie bestaat minimaal uit een voorlichtingsprogramma van 2 uur. Wijzigingen van het Alcoholbestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 7

8 Artikel 7 Handhaving, klachtenprocedure en sancties Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de studentenvereniging. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen van dit reglement moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de studentenvereniging. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 8

9 Bijlage 1 Verantwoording totstandkoming model-alcoholbestuursreglement 2 Suggesties voor uitbreiding huis- en gedragsregels 3 Checklist inventarisatie bestaande regelgeving m.b.t. alcoholgebruik 4 Samenvatting onderzoek naar het alcoholgebruik onder studenten en het alcoholbeleid van verenigingen 9

10 1 Verantwoording totstandkoming model-alcoholbestuursreglement 2 Suggesties voor uitbreiding huis- en gedragsregels In 2000 hebben 9 studentenverenigingen op basis van een concept bestuursreglement van het NIGZ een eigen Alcoholbestuursreglement opgesteld. Accent lag daarbij zowel op het proces van de totstandkoming ervan als op de inhoud van de reglementen. De verenigingen zijn: Rotterdams Studentengezelschap (RSG) en het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) in Rotterdam S.V. Circumflex, S.V. Koko en M.S.V. Tragos in Maastricht Utrechtsch Studenten Corps (USC) en S.S.R.- N.U. in Utrecht N.S.V. Ovum Novum en N.S.R.V. Phocas (Roeivereniging) in Nijmegen. De studentenverenigingen zijn bij het opstellen van het reglement begeleid door 4 regionale steunpunten van het NIGZ te weten: Het Boumanhuis in Rotterdam Het CAD Limburg Instituut voor Verslavingszorg in Maastricht Het Centrum Maliebaan in Utrecht De Grift in Arnhem. In de proefprojecten over de voorbereidingen van het Alcoholbestuursreglement zijn door een aantal studentenverenigingen voorbeelden genoemd van mogelijke aanvullende regelgeving. Elke vereniging kan besluiten tot het toevoegen van één of meer van deze regels aan artikel 4 van het Alcoholbestuursreglement. Suggesties: Opening van de bar niet voor 16.00, of 18.00, afgezien van uitzonderingen Geen of gereguleerd alcoholgebruik tijdens vergaderingen Lagere prijzen van alcoholvrije consumpties Een verbod op het optreden van promotieteams voor bepaalde alcoholhoudende dranken binnen de vereniging Het verplichten van het volgen van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor alle vrijwilligers Nauwkeurig omschrijven van de regels m.b.t. het alcoholgebruik van de leidinggevenden en de barvrijwilligers tijdens hun taakuitoefening Het verplichten van het behalen van een EHBOdiploma door leidinggevenden en/of de barvrijwilligers Deelname aan alcoholvoorlichting voor alle eerstejaars Jaarlijkse deelname aan de landelijke Alcoholvoorlichtingscampagne Ik ben zat... en wie ben jij? van het NIGZ en haar regionale partners. 10

11 3 Checklist inventarisatie bestaande regelgeving m.b.t. alcoholgebruik I Risicoverhogende factoren: Aanbiedingen Voorbeelden: O drankje van de week/maand O gratis biertje bij het eten O speciale prijzen voor dranken die niet zo goed lopen O... Kortingen bij grotere hoeveelheden Voorbeelden: O meterkorting (11 voor de prijs van 10, 12 voor de prijs van 11) O dispuutkorting O bierplank O... Mores Voorbeelden: O op rekening drinken van dispuut, jaarclub of bestuur O betalen met strippenkaarten, bonnen of drankkaarten O veel gratis drank (regelmatig donatie van een fustje, borrel of rondje door leden, ploegen, commissies, disputen, jaarclubs, besturen, etc.) O... Piekuren Voorbeelden: O tank je rot uur (twee halen één betalen) O goedkoop bier aan het begin van de avond om mensen binnen te halen O na 2.00 uur bier voor 1 gulden O... Spelletjes Voorbeelden: O drankschaken: elk stuk is een ander drankje dat gedronken moet worden indien geslagen O bierestafette: wedstrijdje met bier drinken in ploegen O adjescup (met gratis bier): wedstrijd waarbij het bier in één keer achterover geslagen moet worden O... Themafeesten Voorbeelden: O restjesavond: feest met bier voor lage prijzen (en elk uur andere aanbiedingen voor mixen) O exotische avond: feest waarbij het drankaanbod gedurende de avond verandert O meteravonden (alleen in meters bestellen) O... Uitjes en gelegenheden Voorbeelden: O assortiment proefavond O lezing met gesponsorde borrel O lustrumfeest O... II Risicoverlagende factoren: Huidige regels rond alcohol, al dan niet op papier staand Voorbeelden: O (gedeeltelijk) alcoholverbod voor nieuwkomers O verbod op verplicht drinken O alcoholbeperkende maatregelen voor stafleden tijdens introductieperiode O verbod op verkoop sterke drank per fles O... 11

12 4 Samenvatting onderzoek naar het alcoholgebruik onder studenten en het alcoholbeleid van verenigingen Het NIGZ heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) te Utrecht in 1999 opdracht gegeven om een onderzoek naar het drinkgedrag van studenten uit te voeren. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de aard en omvang van het drinkgedrag om aan de hand daarvan de voorlichting aan studenten en het geven van advies aan verenigingen beter te kunnen uitvoeren. Het onderzoek was zowel explorerend als toetsend van aard. Voor beantwoording van deze vragen is er gebruik gemaakt van een enquíte onder studenten van drie universiteiten in Enschede, Rotterdam en Utrecht die via internet ingevuld en verstuurd kon worden. En er zijn acht groepsinterviews gehouden bij 50 studenten uit Utrecht uit verschillende subculturen. Als laatste is er gebruik gemaakt van een literatuurstudie van vergelijkbare recente alcoholonderzoeken bij jongeren. Hieruit bleek dat studenten vaker en meer alcohol per week drinken dan andere jongeren van dezelfde leeftijd. De meeste jongeren drinken voornamelijk in het weekend als ze uitgaan, terwijl studenten ook doordeweeks drinken. Mannelijke en vrouwelijke studenten drinken even vaak, maar ze drinken niet even veel. Mannen drinken aanmerkelijk meer alcohol per week dan vrouwen. Er is een opvallend verschil in drinkgedrag tussen verenigingsleden en studenten die geen lid zijn van een studentenvereniging. Verenigingsleden drinken vaker en meer alcohol per week. Zij drinken vijf dagen in de week en drinken ook bijna tweemaal zoveel alcohol per week als niet-leden. Bij vrouwen is het verschil tussen leden en niet-leden relatief het grootst. Voor concrete gegevens verwijzen we naar het onderzoek: N. Maalsté (2000). Ad Fundum! Een blik in de gevarieerde drinkcultuur van het Nederlandse studentenleven. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek. Verkrijgbaar o.a. via het NIGZ. Aanmoedigende factoren Volgens Maalsté zijn er aanmoedigende factoren voor het drinken van alcohol bij studenten die lid zijn van een studentenvereniging. Een aantal voorbeelden: de relatief lage prijs van alcohol, kortingen bij het bestellen van grote hoeveelheden drank, het voorkomen van zogenaamde afgekochte activiteiten van de vereniging waarbij iedereen, nadat de entreeprijs is betaald, onbeperkt kan drinken. Ook hoeft men de drank meestal niet cash af te rekenen, men betaalt via gezamenlijke rekeningen of met bonnen. Als laatste zijn er tal van rituelen, competitieve spelletjes en andere aanleidingen waarbij gedronken dient te worden. 12

13 Ontmoedigende factoren Alcoholbeperkende maatregelen vanuit de vereniging kunnen volgens studenten risicoverlagend werken. Deze maatregelen worden vooral getroffen tijdens de introductie. Verplicht drinken wordt als ongewenst beschouwd en lijkt steeds meer tot de verleden tijd te behoren. Met uitzondering van de maatregelen in de introductietijd kennen de meeste studentenverenigingen geen duidelijk omschreven alcoholbeleid. Vaak is er wel een reglement, maar dat is meer bedoeld voor gedragingen die buitensporig zijn. Dat die ongewenste gedragingen vaak voortkomen uit alcoholgebruik is een bijzaak. Verenigingen hanteren uiteenlopende, vaak ongeschreven, regels voor het drankgebruik van leden in functie. Soms mag het barpersoneel helemaal niet drinken of geen sterke drank drinken of er moet één persoon nuchter blijven. Een maatregel die recentelijk is ingevoerd is dat bij een aantal verenigingen sterke drank niet meer per fles wordt verkocht. Wanneer studenten door alcohol in de problemen komen, kunnen ze erop rekenen dat hun maatjes ervoor zorgen dat ze goed thuiskomen. Het sociale vangnet werkt beschermend en vangt veel negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik op. Het vangnet is groot zo lang studenten zich aan de heersende norm houden en zich binnen de eigen subcultuur ophouden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat studenten preventieve activiteiten om het alcoholgebruik te beperken zinvol vinden. Het is dan ook belangrijk voor verenigingen om na te gaan welke risicoverlagende maatregelen niet alleen tijdens de introductietijd, maar ook t.b.v. de rest van het jaar getroffen kunnen worden. Het invoeren van alcoholbeperkende maatregelen is echter alleen haalbaar als het verenigingsleven zo min mogelijk wordt aangetast. De beperkende maatregelen voor alcoholgebruik tijdens de introductietijd worden door veel studenten als prettig en beschermend ervaren. Het is niet ondenkbaar dat een duidelijker alcoholbeleid in de rest van het jaar een zelfde uitwerking zal hebben. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het huidige schenkbeleid van veel studentenverenigingen samenhangt met het relatief hoge alcoholgebruik van haar leden. 13

14 Regionale organisaties voor alcoholvoorlichting Alkmaar, Haarlem onder voorbehoud: Brijder Stichting Yvonne Spit Postbus AK Alkmaar Delft, Den Haag onder voorbehoud: Parnassia, psycho-medisch centrum Marije van den Bos Bazarstraat AE Den Haag Amsterdam, Diemen: Jellinek Preventie & Consultancy Roel Kerssemakers 1e Weteringplantsoen SK Amsterdam Den Bosch onder voorbehoud, Eindhoven: Novadic, Netwerk voor verslavingszorg Jos Wijdeven Bram van den Berghstraat JZ Oss Assen, Emmen, Meppel: CAD Drenthe Jacky van der Ende Postbus AM Assen Deventer: Tactus, Instelling voor Verslavingszorg Peter Verzijl Postbus AD Deventer Breda, Tilburg: Kentron, Verslavingszorg West- en Midden-Brabant Marcel Wilderom Korte Raamstraat CJ Breda Driebergen en Utrecht: Centrum Maliebaan Marco Looyé/Ewout Nonhebel Wittevrouwensingel CD Utrecht Enschede, Hengelo: Tactus, Instelling voor Verslavingszorg Marianne Modderkolk Postbus AK Enschede

15 Groningen: Ambulante Verslavingszorg Groningen Ellen Gouvernante Postbus BA Groningen Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo: CAD Limburg, Instituut voor Verslavingszorg Wilma Noteborn Wilhelminasingel 68a 6221 BK Maastricht Leiden onder voorbehoud: Parnassia, psycho-medisch centrum Bert Paardenkoper Lange Mare GP Leiden Leeuwarden: Dr. Kuno van Dijk Stichting Essy Groot Bramel Zuiderhogeweg SZ Drachten / Nijmegen, Wageningen, Arnhem, Doetinchem, Ede: De Grift, Gelders centrum voor verslavingszorg Irmgard Poelmans (Arnhem, Nijmegen) Annette Lambers (Arnhem, Doetinchem, Ede, Wageningen) Postbus AJ Arnhem Rotterdam: Boumanhuis Rotterdam Annemarie Rijk Molenbaan LM Capelle a/d IJssel Vlissingen: ZCAD Martijn Planken Vlissingsesingel 85 Postbus AB Middelburg / Zwolle: Stichting CAD Alex Govers Postbus AM Zwolle

16 Colofon Het model-alcoholbestuursreglement voor studentenverenigingen Uitgave Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), 2001 in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) te Utrecht NIGZ, Woerden, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bestelwijze Een exemplaar van dit reglement (incl. diskette) is gratis en o.v.v. de bestelcode AV01709 te bestellen bij het: NIGZ Postbus AM Woerden Telefoon (0348) Alcohol Infolijn (22 cent / 0,10 euro p.m.) Fax (0348) Internet of bij: LKvV Postbus DC Utrecht Telefoon Fax

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron.

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Bijlage 7 Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Op 14 april 2005 is door het gemeentebestuur van Stede Broec op grond van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in de sportkantine

bestuursreglement alcohol in de sportkantine VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979 Gevestigd te Zoetermeer. Forelsloot 5 2724 CA bestuursreglement alcohol in de sportkantine Zoetermeer, 20 oktober 2003 1 e wijziging:

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88 Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels September 2008 Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0 Preambule In overweging nemende dat: verenigingen op basis van de Drank-en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht versie 06-2014. Inhoudsopgave: preambule 3 paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen 5 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule Model bestsreglement West-Friesland (voor activiteiten sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) Gemeente Opmeer Statutaire naam vereniging / stichting: Secretariaat: (naam

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie: 10 mei 2016 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen als

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting Bestuursreglement Stichting Kantine Sportcentrum Postbus 217 7500 AE Enschede betreffende de inrichting Kantine Sportcentrum De Hems 20 7522 NL Enschede Januari 2011 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines"

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines" Definitief d.d. 10-04-2016 Bekrachtigd door Bestuur AV Gouda d.d. 10-04- 2016 Voorzitter Marleen Verbruggen Secretaris Annelies van Dorp Penningmeester Marian

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort.

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van S.V. Zandvoort. 01-05-2017 Horecabeleid Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort. J.J. v.d. Leden Hogeweg 5 2042 GD Zandvoort betreffende de inrichting: Kantine S.V. Zandvoort Duintjesveldweg

Nadere informatie

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 Clubhuis- reglement Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE Clubhuisreglement In overweging nemende dat: Verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk Reglement alcohol in sport kantines Leidinggevenden: J. Hakvoort en P. Post Preambule In overweging nemende dat: - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 1a Programma Eerste lesuur De barvrijwilliger en de Drank- en Horecawet introductie m.b.v. video Alcohol en de wet (6 min.) informatie m.b.v. sheets (25 min.) Informatie

Nadere informatie

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis'

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Vastgesteld door het Bestuur van Pinoké te Amstelveen op 7 oktober 2010 Aangepast aan de gewijzigde regelgeving per 1-1-2014 Ter kennis gebracht van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Inleiding: In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO)

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) H ORECA BESTUURS REGELEMENT 2020 N A N S I B O N E K R A A I G E I H O L E N D R E H T N O L I M I BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) 2 HORECABELEID PBAZO 2017-2020 Bestuursregelement

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

Kantinereglement CVV Zwervers

Kantinereglement CVV Zwervers Kantinereglement CVV Zwervers 1 KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent

Nadere informatie

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik I.V.A. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger Horeca Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement Alcohol in het clubhuis Enschedese Rugbyclub 69 Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) 435 24 67 www.erc69.nl Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank:

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Aanwezig: Esther Stad, Ina Heidotting, Rolanda Dijkman, Anette Valk, Jaap Perlot, Klaas Mulder, Philinne van Veelen,

Nadere informatie

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Alcohol Reglement RHV Leonidas Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES DVSA vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden. Dit reglement is bedoeld om:

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatste bedrijfsmatig

Nadere informatie

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Algemeen De exploitatie en beheer van ons clubhuis de Kribbebijter is ondergebracht bij de Stichting Vrienden van de Rijn. In overeenstemming met de

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Vastgesteld door de leden van IJVV De Zwervers d.d. 3 oktober 2014 1 Inleiding Onze sportvereniging vindt het welzijn van jeugdleden, leden

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2016

Alcoholbeleid AID 2016 Alcoholbeleid AID 2016 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 1.1: Openingstijden 3 Artikel 1.2: Schenktijden 3 Artikel 1.3: Alcohol nuttigen 3 Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen 3 Artikel

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging/stichting.

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld, dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging/stichting. Bestuursreglement vv Zwanenburg Postbus 5, 1161 AA Zwanenburg vv Zwanenburg Populierenlaan 44, 1161 SP Zwanenburg Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die

Nadere informatie

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Hockeyvereniging Bleiswijk, juni 2016 1 HVB vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die

Nadere informatie