E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik"

Transcriptie

1 E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik Wat vervolging betreft, bepaalt deze richtlijn dat aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, zoals in het verleden, de laagste vervolgingsprioriteit wordt gegeven, uitgezonderd wanneer het bezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde: het bezit van een hoeveelheid cannabis van maximum drie gram, zonder dat enige aanwijzing inzake verkoop of handel aanwezig is, wordt beschouwd als bezit voor persoonlijk gebruik; de verzwarende omstandigheden zijn deze van artikel 2bis van de wet van 1921 (zie hoger); de omstandigheden die de openbare orde verstoren, zijn: a. het bezit van cannabis in een strafinrichting of in een instelling voor jeugdbescherming; b. het bezit van cannabis in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in hun onmiddellijke omgeving. Dit zijn de plaatsen waar de leerlingen zich verzamelen of elkaar ontmoeten, zoals een halte van het openbaar vervoer of een park in de nabijheid van een school; c. het ostentatief bezit van cannabis in een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek (bv. een ziekenhuis). Op vlak van opsporing werd in de richtlijn de anonieme registratie niet langer weerhouden. De vaststelling van het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis die 3 gram niet overschrijdt of van 1 cannabisplant, bestemd voor persoonlijk gebruik, zonder verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde, zal enkel aanleiding geven tot het opstellen van een vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). Daarin worden enkel volgende gegevens opgenomen: notitienummer; plaats en datum van de feiten; aard van de feiten (type en hoeveelheid van het product); volledige identiteit van de dader; samenvatting van zijn versie van de feiten. 6 Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving

2 Deze PV s worden bewaard bij de politiediensten en slechts 1 maal per maand, door middel van een lijst, overgemaakt aan het parket van de plaats waar de vaststelling werd gedaan. In principe leiden deze inbreuken niet tot inbeslagname en mogen de verdovende middelen in het bezit blijven van de betrokkenen, behalve wanneer deze vrijwillig afstand ervan doen. In de meeste gerechtelijke arrondissementen wordt hiervan echter afgeweken en worden de verdovende middelen in beslag genomen, nu het bezit ervan nog steeds een misdrijf uitmaakt. In geval van bezit voor persoonlijk gebruik van grotere hoeveelheden cannabis of van andere verdovende middelen en psychotrope stoffen dan cannabis, dient een gewoon proces-verbaal te worden opgesteld. In geval van drughandel en druggerelateerde criminaliteit wordt uiteraard steeds een proces-verbaal opgesteld. Zoals hoger uiteengezet houdt dit zeer beperkte gedoogbeleid zoals voorzien in de richtlijn van 2005 echter allerminst een legalisering in: bezit voor persoonlijk gebruik van cannabisproducten is nog steeds strafbaar. Het is aan het openbaar ministerie om op grond van het opportuniteitsbeginsel te oordelen in welke gevallen alsnog wordt vervolgd en welke zaken de laagste vervolgingsprioriteit krijgen en derhalve zonder meer worden geseponeerd. F. Andere illegale verdovende middelen Voor het vervolgingsbeleid inzake andere drugdelicten dan bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik, dient verwezen naar de ministeriële richtlijn van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen (ministeriële omzendbrief van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen, BS 2 juni 2003). Daarin wordt het belang van alternatieve afhandeling en doorverwijzing naar de hulpverlening beklemtoond. In geval van beperkt bezit van andere illegale verdovende middelen dan cannabis met het oog op eenmalig of occasioneel gebruik heeft de parketmagistraat volgende mogelijkheden: Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving 7

3 sepot mits waarschuwing van de politie en eventueel informatieverstrekking over het hulpnetwerk; verval van de strafvordering mits betaling van een geldsom (zogenaamde minnelijke schikking) (art. 216bis Sv.). In geval het drugsbezit gepaard gaat met openbare overlast of indien de betrokkene een problematisch gebruiker is, kan de parketmagistraat naargelang de aard, de combinatie en de ernst van de feiten, alsook van de persoonlijkheid van de betrokkene, één van volgende maatregelen nemen: sepot na doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst voor hulpverlening aan drugverslaafden of naar een gespecialiseerde oriëntatiedienst voor drugverslaafden; praetoriaanse probatie (sepot dat gekoppeld wordt aan de naleving van bepaalde welomschreven voorwaarden); verval van de strafvordering mits betaling van een geldsom (zogenaamde minnelijke schikking). In geval van bezit dat gepaard gaat met verzwarende omstandigheden dient de betrokkene in principe te worden verwezen naar of gedagvaard voor de correctionele rechtbank, desgevallend met het oog op het vorderen van probatiemaatregelen. Bij detailhandel dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verkoop met het oog op winstbejag en verkoop om persoonlijk gebruik te financieren: bij handel, ook van kleine hoeveelheden, uit louter winstbejag, dringt een expliciet repressieve benadering zich op; bij detailhandel om persoonlijk gebruik te financieren, zal de parketmagistraat naargelang het geval één van bovenstaande alternatieven toepassen dan wel betrokkene dagvaarden. In geval van druggerelateerde criminaliteit wordt beklemtoond dat verslaving nooit een verantwoording of verontschuldiging kan zijn voor crimineel gedrag. De strafrechtelijke reactie moet het midden houden tussen de ernst van de feiten en de individuele situatie van de dader. In dit geval wordt bij voorrang de bemiddeling in strafzaken toegepast (art. 216ter Sv.). 8 Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving

4 G. Doorverwijzing naar de hulpverlening op parketniveau: pilootproject Proefzorg binnen het Parket Gent Bij nagenoeg alle hoger opgesomde alternatieve afhandelingsmogelijkheden is een doorverwijzing van de gebruiker naar de hulpverlening het eigenlijke doel van de maatregel. Om een dergelijke doorverwijzing mogelijk te maken, werden 3 sleutelbegrippen in de wetgeving ingevoerd: de casemanager justitie, de casemanager hulpverlening en het therapeutisch advies. Inmiddels, 7 jaar later, zijn deze begrippen echter dode letter gebleven. Vanuit de vaststelling dat er op het niveau van het parket geen mogelijkheden voor handen waren om loutere druggebruikers op een efficiënte manier naar de hulpverlening te oriënteren werd op het Parket te Gent het pilootproject Proefzorg geconcipieerd. Op 1 augustus 2005 werd een protocol afgesloten tussen de minister van justitie, de procureur des Konings te Gent en de Oost-Vlaamse drughulpverlening (verenigd in de VZW POPOV GGZ). Hierin verklaart de minister van justitie zich akkoord om gedurende twee jaar het pilootproject Proefzorg te Gent te ondersteunen. Doel van Proefzorg bestaat erin druggebruikers reeds op parketniveau naar de meest geschikte hulpverleningsvorm door te verwijzen. Dossiers die voor proefzorg in aanmerking komen worden door de magistraten naar de Proefzorgmanager overgemaakt, in de persoon van een voormalige justitieassistent die naar het parket werd gedetacheerd en rechtstreeks onder de leiding van de Procureur des Konings werkt. Hij nodigt de verdachte uit, vraagt deze of hij akkoord gaat met een eventuele Proefzorgprocedure en maakt in bevestigend geval in aanwezigheid van de verdachte een afspraak bij één van de twee meldpunten, die in de schoot van de hulpverlening voor Proefzorg werden gecreëerd. Afhankelijk van de ernst van de verslavingsproblematiek wordt korte of lange Proefzorg toegepast. Bij korte Proefzorg volstaat het dat de verdachte aantoont dat hij zich effectief bij het meldpunt heeft aangemeld, en wordt vervolgens het dossier geseponeerd. Bij lange Proefzorg dient de verdachte samen met het meldpunt in 3 tot 5 gesprekken een behandeltraject te formuleren binnen de meest geschikte hulpverleningsvorm, en wordt de naleving daarvan gedurende 6 maanden opgevolgd door de Proefzorgmanager. Indien de Proefzorg gunstig verloopt wordt het dossier geseponeerd, zo dit niet het geval is, wordt de verdachte op zeer korte termijn gedagvaard voor de rechtbank op een themazitting Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving 9

5 Proefzorg. Het voordeel van Proefzorg is de tijdswinst. Druggebruikers worden binnen zeer korte termijn na de vaststellingen door de politiediensten, naar de hulpverlening doorverwezen. Intussen werd proefzorg wetenschappelijk geëvalueerd (B. DE RUYVER, C. COLMAN, D. REYNDERS e.a., Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject, Antwerpen, Maklu, 2008, 199 p.) en heeft de huidige minister van justitie de principiële beleidsoptie genomen om dit project uit te breiden naar andere arrondissementen. Het project in Gent loopt nog steeds. H. Doorverwijzing naar de hulpverlening op rechtbankniveau: pilootproject Drugbehandelingskamer binnen de rechtbank van eerste aanleg Gent In 2008 werd binnen de rechtbank van eerste aanleg te Gent in samenwerking met het Gentse parket, de Gentse balie en de Oost-Vlaamse drughulpverlening een tweede pilootproject opgestart, vanuit de vaststelling dat op het niveau van de straftoemeting het Belgische justitiële systeem geen adequaat antwoord biedt op de verslavingsproblematiek en dat de Belgische justitie er niet in slaagt om snel en efficiënt te reageren met betrekking tot personen die een acute drugproblematiek kennen. Specifiek ten aanzien van drugdelicten is het belang van een snelle justitiële reactie zeer groot: gebruikers die feiten plegen om hun drugs te financieren, moeten onmiddellijk met de gevolgen van hun daden geconfronteerd worden. Het nieuwe pilootproject Drugbehandelingskamer vindt zijn wortels in het common law systeem van de Drug Treatment Courts. De essentie van dit systeem, dat eind jaren 80 ontstaan is in de Verenigde Staten, bestaat erin dat de therapeutische mogelijkheden van de drugbehandeling worden geïntegreerd in het eigenlijke strafproces. De beklaagde ondergaat in de loop van het strafproces en onder dwang van de rechtbank een intensieve drugbehandeling en krijgt een specifieke begeleiding (case management). Hij dient op geregelde tijdstippen te verschijnen voor de rechtbank waar verslag wordt uitgebracht. Een zeer belangrijk aspect is de samenwerking tussen de diverse actoren (openbaar ministerie, zetel, advocatuur en hulpverlening) op organisatorisch vlak en de aanwezigheid van de hulpverlening tijdens de zitting in de persoon van de liaison. Deze benaderingswijze blijkt een groot succes te zijn: uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de Drug Treatment Courts belangrijke economische, 10 Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving

6 sociale en individuele voordelen met zich meebrengen en dat er een belangrijke terugval is van recidive. Het systeem van de Drug Treatment Courts wordt geïmplementeerd in een nog steeds groeiend aantal landen en de Verenigde Naties (Office on Drugs and Crime) heeft een werkgroep opgericht tot ondersteuning van de Drug Treatment Courts aangezien deze volledig passen in de UN 1988 Drugs Convention. Eind maart werd het samenwerkingsprotocol met de minister van Justitie Van Deurzen ondertekend, waarbij de minister van Justitie gedurende 2 jaar financiële middelen ter beschikking stelt voor de loon- en werkingskosten van de DBKliaison. Op 1 mei is de periode van 2 jaar ingegaan waarin het pilootproject loopt, met een tussentijdse evaluatie na één jaar en een eindevaluatie door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. Doel van de Drugbehandelingskamer (DBK) bestaat erin drugdossiers en dossiers met druggerelateerde feiten waarbij de beklaagde een problematisch gebruiker is en de verslaving aan de basis van de feiten ligt, te centraliseren bij één kamer van de rechtbank, waar openbaar ministerie en rechter gespecialiseerd zijn in de drugmaterie en waar bij elke zitting een verbindingpersoon uit de hulpverlening (DBK-liaison) aanwezig is. De liaison is onafhankelijk ten aanzien van de rechtbank, maar staat op vraag van de rechter de beklaagde/cliënt bij in het vinden van de meest geschikte hulpverleningsvorm en helpt bij de realisatie van een behandelplan. Dit behandelplan mag niet enkel gefocust zijn op de drugproblematiek doch dient alle levensdomeinen te bestrijken. Het heeft geen enkele zin om gefragmenteerd tewerk te gaan. Zo wordt verwacht van de beklaagde dat hij bepaalde engagementen naar voren schuift met betrekking tot huisvesting, werk/opleiding, administratie, budgetbeheer, het vergoeden van de eventuele burgerlijke partijen... Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving 11

7 De beklaagde wordt gedagvaard op de inleidingszitting van de DBK, en krijgt de mogelijkheid om tijdens de zitting een eerste gesprek te hebben met de DBKliaison, om concrete afspraken vast te leggen. Twee weken later dient hij terug te komen voor de oriëntatiezitting, waar hij zijn behandelplan voorlegt. Vervolgens wordt de zaak uitgesteld van opvolgzitting naar opvolgzitting, waar de beklaagde telkens verslag uitbrengt over het verloop van zijn traject en bewijsstukken voorlegt van aangegane engagementen. In het begin is dit elke twee weken, doch zodra een traject goed verloopt, krijgt de beklaagde van de DBK positieve incentives en moet hij bijvoorbeeld maar maandelijks meer verschijnen. De justitiële drang biedt aan de hulpverlening de marge om de externe motivatie bij de beklaagde/cliënt om te bouwen naar een meer interne motivatie. Het is relevant om op te merken dat de DBK geen inhoudelijke gegevens wenst te verkrijgen van de hulpverlening. Er dient enkel geattesteerd te worden of de beklaagde al dan niet aanwezig was op de gemaakte afspraken. 12 Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving

8 De duurtijd van de gesuperviseerde drugbehandeling voor de DBK varieert van zes maanden tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde. Wanneer de beklaagde succesvol zijn behandelingstraject volgt, kan daar bij het eindvonnis rekening mee worden gehouden. In dit verband is het relevant dat de parketmagistraat zich bij, de oriëntatie van het dossier, laat leiden door de bepalingen van artikel 9 van de Drugwet (beklaagden die door hun strafverleden niet meer in de voorwaarden zijn voor toepassing van de Probatiewet, kunnen op het einde van de rit via artikel 9 van de Drugwet toch de gunst van probatieopschorting of probatie-uitstel verkrijgen, indien zij slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotrope stoffen met het oog op eigen gebruik vervaardigen, verkrijgen of bezitten of indien zij het gebruik voor anderen vergemakkelijkt hebben of producten verkocht hebben met het oog op eigen gebruik, wanneer er geen sprake is van de verzwarende omstandigheden vermeld in artikel 2bis 2b, 3 en 4 (ongeneeslijke ziekte of dood veroorzaakt, feiten ten aanzien van minderjarigen onder de 16, feiten in het kader van een vereniging). Door de invoering van dit artikel erkent de wetgever het feit dat een drugverslaafde zich aan andere feiten kan schuldig maken dan het loutere bezit van verboden substanties. In feite komt het erop neer dat de rechtbank nog steeds aan de beklaagde de mogelijkheid kan geven om aan zijn onderliggende verslavingsproblematiek te werken, zelfs wanneer hij in het verleden al tot een gevangenisstraf van één jaar of meer werden veroordeeld). Op die wijze wordt de wil van de wetgever het dichtste benaderd en kan de Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving 13

9 beklaagde, ongeacht zijn strafrechtelijk verleden, nog steeds de gunst van de (probatie)opschorting en het (probatie)uitstel verkrijgen. Tijdens het traject voor de DBK worden immers de eventuele probatievoorwaarden als het ware op maat van de beklaagde gevormd en kan worden opgevolgd of hij gemotiveerd is om iets aan zijn drugprobleem te doen. Ook dit pilootproject is wetenschappelijk geëvalueerd. De huidige minister van Justitie heeft de bedoeling het project te verlengen met het oog op een effectenevaluatiestudie. 14 Larcier Wet en Duiding - Drugwetgeving

10 I. Beleid Bericht 19 januari Federale Beleidsnota Drugs I. BELEID De selectie met wetgeving volgt dezelfde structuur als in de syllabus. We vermelden enkel de (sub)rubrieken waarin wetgeving geciteerd kan worden. Voor de volledige structuur wordt verwezen naar de syllabus. Bericht 19 januari 2001 Federale Beleidsnota Drugs Bericht 19 januari 2001 Federale Beleidsnota Drugs Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN ASL: Arbeitgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung BIRN: Belgian Information Reitox Network BIVV: Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid CAD: Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen Limburg CCAD: Comité de Concertation sur l'alcool et les autres Drogues (vervangen door Eurotox) CGG: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CTB/ODB: Concertation Toxicomanie Bruxelles Overleg Druggebruik Brussel DWTC: federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction GAFI: Groupe d'action Financière sur le Blanchiment des Capitaux IHE: Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (nu WIV) INCB: International Control Board K.U.Leuven: Katholieke Universiteit Leuven LCD: Lokale Coördinatiegroep Drugs LOK: Lokale Kwaliteitskring MILDT: Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie MPG: Minimaal Psychiatrische Gegevens MSOC: Medisch-Sociaal Opvangcentrum MTG: Minimale Toxicomanie Gegevens OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn PAAZ: Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis PZ: Psychiatrisch Ziekenhuis ROSITA: Road Side Testing Assessment RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering SODA: Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen U.G.: Universiteit Gent U.L.B.: Université Libre de Bruxelles UNDCP: United Nations International Drugs Control Programme VAD: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen VRM: Vlaamse Registratie Middelengebruik VSPP: Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid WIV: Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid LEXICON Bestraffing van het druggebruik In deze nota wordt regelmatig gesproken over de bestraffing van druggebruik. De Federale Regering beseft uiteraard dat het loutere gebruik van drugs niet als dusdanig strafbaar is, maar bedoelt in deze gevallen de inbreuken op de drugwetgeving die gericht zijn op het persoonlijke gebruik (invoer, bezit,...) en die gepleegd werden zonder inbreuken te plegen op andere strafbepalingen. Emancipatie Effecten Rapportage Een Emancipatie Effecten Rapportage is een instrument waarmee beleidsvoornemens aan de hand van een aantal vragen doorgelicht worden op hun differentiële impact op vrouwen en mannen. Zij spitst zich toe op het opsporen van een genderdimensie, het inschatten van deze dimensie en het formuleren van alternatieven om een onevenwichtige genderdimensie op te vangen. De Emancipatie Effecten Rapportage is bijgevolg een hulpmiddel om de, vaak verborgen en onopzettelijke, scheve genderdimensie in beleidsvoornemens bloot te leggen opdat een evenwichtiger beleid geformuleerd kan worden. Het instrument beantwoordt aan de toenemende vraag om alle beleidsvoornemens vanuit een gelijke kansenperspectief te benaderen. Problematisch druggebruik Een gebruikspatroon dat men niet meer onder controle heeft, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld drugafhankelijkheid, druggerelateerde criminaliteit,... Larcier Wet en Duiding Drugwetgeving (1 januari 2012) Larcier---Export: _14:

11 I. Beleid Bericht 19 januari Federale Beleidsnota Drugs De Federale Regering heeft kennis genomen van het verslag van de werkgroep Drugbeleid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Met deze beleidsnota wil de Federale Regering enerzijds een stand van zaken opmaken wat betreft de uitvoering van de aanbevelingen, en anderzijds concreet aangeven op welke wijze zij een aantal niet-gerealiseerde aanbevelingen in de praktijk wil omzetten. Als bijlage vindt u een overzicht van het drugbeleid van de omringende landen en enkele internationale organisaties. Deze beleidsnota werd aangekondigd in het regeerakkoord (hoofdstuk «Ethische vraagstukken») en in het Federaal Veiligheids- en Detentieplan Een federale nota Aangezien de drugproblematiek het federale bevoegdheidsniveau overstijgt en vooral de Gemeenschappen, maar ook de Gewesten op dit vlak bevoegdheden hebben, kan men zich vragen stellen bij het nut van een federale beleidsnota over de drugproblematiek. De federale beleidsnota werd uitgewerkt omdat: de Kamer van volksvertegenwoordigers de Federale Regering in haar motie van 26 juni 1997 vroeg een dergelijke nota uit te werken; er nog geen beleidsorgaan voor de drugproblematiek bestaat waar de Federale Regering en de deelregeringen in verenigd zijn; de Federale Regering belangrijke bevoegdheden heeft en zij de verslavingszorg, de drugrepressie en zelfs de drugpreventie in grote mate betaalt; de meeste internationale organisaties zich in de eerste plaats tot België, en niet tot de deelregeringen, richten. Uiteraard zullen de projecten die de deelregeringen aanbelangen stuk voor stuk concreet onderhandeld worden tussen de bevoegde federale, Gemeenschapsen Gewestministers. Het is hierbij geenszins de bedoeling om de autonome bevoegdheden van de deelregeringen in vraag te stellen Uitgangspunten De federale beleidsnota drugs wil een antwoord bieden op de meest prangende problemen rond druggebruik en drugverslaving in onze samenleving. Deze problemen werden geïnventariseerd door de parlementaire werkgroep drugs. Deze werkgroep deed eveneens aanbevelingen om de problemen aan te pakken. De federale beleidsnota beperkt zich tot de (legale en illegale) psychoactieve stoffen, inclusief tabak. De gokverslavingen worden niet behandeld, het medisch gebruik van cannabis evenmin. De Federale Regering bevestigt dat het drugmisbruik een volksgezondheidsprobleem is. Deze beleidsnota past in een normaliseringsbeleid, gericht op rationele risicobeheersing. Het beleid van de Federale Regering zal zowel inwerken op het aanbod als op de vraag. Belangrijkste doelen zijn: een daling van het aantal afhankelijke burgers; een daling van de fysische en psycho-sociale schade die drugmisbruik kan veroorzaken; 1. INLEIDING een daling van de negatieve gevolgen van het drugfenomeen voor de samenleving (waaronder de maatschappelijke overlast). Deze doelen worden nagestreefd via een beleid dat gebaseerd is op drie pijlers: preventie voor de niet-gebruik(st)ers en de niet-problematische gebruik(st)ers; zorgverlening, risicobeperking en (her)integratie voor de problematische gebruik(st)ers; en repressie voor de producenten en de handelaars. Om deze drie pijlers geïntegreerd uit te bouwen is er prioritair nood aan: meer samenwerking tussen de verschillende bevoegde beleidsdomeinen; en de uitbouw van een epidemiologisch en evaluatief instrumentarium. Problematisch druggebruik (dat niet gepaard gaat met gemeenrechtelijke misdrijven) wordt beter aangepakt door zorg aan te bieden die gericht is op herintegratie, dan door de druggebruik(st)er extra te laten lijden door hem/haar te straffen. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. De Federale Regering pleit dan ook voor doorgedreven preventie. Verder zijn er een aantal wetgevende initiatieven noodzakelijk die het mogelijk maken om de georganiseerde misdaad efficiënter aan te pakken. Repressie blijft hier het sleutelwoord. Het onderscheid legale drugs illegale drugs wordt in deze beleidsnota enkel gemaakt waar dit onderscheid zinvol is. Het lijkt aangewezen dat de op te richten Cel Drugbeleid (een beleidsondersteunend orgaan dat de verschillende bevoegde beleidsniveaus groepeert) doelen formuleert die door de verschillende beleidsniveaus gedeeld worden en deze doelen concretiseert in indicatoren. Gekoppeld aan een degelijke epidemiologie, laat dit toe de toekomstige beleidsmaatregelen te evalueren. Deze nota bevat verschillende actiepunten, die gegroepeerd zijn in vijf hoofdstukken: een geïntegreerde, globale benadering; evaluatie, epidemiologie en onderzoek; preventie; zorgverlening, risicobeperking en herintegratie; en repressie. De Federale Regering maakt 500 miljoen BEF vrij voor de uitvoering van deze nota, en meer bepaald voor de preventie en de zorgverlening. Deze beleidsnota werd onderworpen aan een Emancipatie Effecten Rapportage. De Emancipatie Effecten Rapportage had voor deze beleidsnota de volgende gevolgen: een sexe-neutraal woordgebruik; het beter in beeld brengen van de stand van zaken en de beleidsvisie; het invoegen, schrappen of herwerken van verschillende actiepunten. Tot slot nog dit: de Federale Regering kreeg erg veel hulp van het werkveld bij het uitwerken van deze beleidsnota, waarvoor dank. De Gemeenschappen en Gewesten hebben uitgebreid gereageerd op de vraag van 16 Larcier Wet en Duiding Drugwetgeving (1 januari 2012) Larcier---Export: _14:20---

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

Federale Beleidsnota Drugs / 19 januari 2001

Federale Beleidsnota Drugs / 19 januari 2001 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek 1 1. INLEIDING...7 1.1. EEN FEDERALE NOTA...7 1.2. UITGANGSPUNTEN...7 2. UITGANGSPUNTEN EN AANBEVELINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE WERKGROEP

Nadere informatie

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent.

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Persvoorstelling Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Onderzoek door de Vakgroepen Strafrecht en criminologie (Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, en

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 50 1059/001 (Kamer) 2-635/1 (Senaat) BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 23 januari 2001 BELEIDSNOTA van de federale regering in verband met de drugproblematiek INHOUDSTAFEL Blz.

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

PILOOTPROJECT PROEFZORG

PILOOTPROJECT PROEFZORG PARKET GENT PILOOTPROJECT PROEFZORG Annemie Serlippens Substituut procureur des Konings BELEID Federale beleidsnota Drugs (Januari 2001) : t.a.v. problematische gebruikers hulpverlening, risicobeperking,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Procureurs des Konings Eerste substituut- en substituut

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten 6 e Vlaamse GGZ-congres Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering 18 en 19 september 2012, Antwerpen Freya Vander

Nadere informatie

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS ONDERZOEK NAAR DE OPERATIONALISERING VAN HET CONCEPT IN EEN WETTELIJKE CONTEXT 1. Inleiding SAMENVATTING Sinds 2003 is de notie problematisch gebruik ingeschreven

Nadere informatie

Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent.

Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Persvoorstelling Evaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding voor het onderzoek Op 1 mei 2008 startte, met akkoord

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr. 03 / 2005 van 14 maart 2005.

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr. 03 / 2005 van 14 maart 2005. KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen. de druglijn

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen. de druglijn Drugs en de wet. De meest gestelde vragen de druglijn V.U.: Frieda Matthys, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - oktober 2012 (herziene herdruk)

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS?

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? 2017 Het is hier niet mogelijk om alle details van de drugwet en al haar bepalingen uit de doeken te doen. We gaan voor een algemene kennismaking met de huidige drugwet.

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud OPENBAAR MINISTERIE 3 Inhoud Inleiding 4 Wat is het openbaar ministerie 4 Wie maakt deel uit van het openbaar ministerie? 4 Wat doet het openbaar ministerie? 5 1 Opsporing 5 2 Permanentie 6 3 Vervolging

Nadere informatie

PILOOTPROJECT PROEFZORG

PILOOTPROJECT PROEFZORG PARKET GENT PILOOTPROJECT PROEFZORG Karlo Goethals Proefzorgmanager BELEID Federale beleidsnota Drugs (Januari 2001) : t.a.v. problematische gebruikers hulpverlening, risicobeperking, reïntegratie hulpverlening

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2008

Handhavingsstatistieken 2008 Handhavingsstatistieken 28 1 D/211/779/76 Auteur: François Vlaminck BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 211 2 3 Inhoud Inleiding Vaststellingen door politiediensten: Opgestelde onmiddellijke

Nadere informatie

Lokale Coördinatie Drugs Brussel

Lokale Coördinatie Drugs Brussel Lokale Coördinatie Drugs Brussel Mei 2004 1 INHOUDSTAFEL I. Historiek II. LCDB : definitie III. Organigram van de L.C.D.B. IV. Doelstellingen V. Werklogica VI. Acties Mei 2004 2 I. HISTORIEK - De locale

Nadere informatie

Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS

Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2003 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie/ Programma

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------- A.R. M11-3-0876 B.R. 8389 Beslissing van 20 november 2012 De derde kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Sterke stijging aantal drugdoden fors overdreven

Sterke stijging aantal drugdoden fors overdreven Sterke stijging aantal drugdoden fors overdreven Op 4 december 2006 stond er een klein bericht in Het Laatste Nieuws met als kop sterke stijging Vlaamse drugdoden. De Morgen deed het de dag nadien over

Nadere informatie

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3681 Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen

Nadere informatie

2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd

2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd Universiteit Gent Charlotte

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren 1.1 Ontstaan Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren Andere aanpak nodig met strafrechterlijk optreden en hoge boetes 1.2 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN IN DE DRUGSWETGEVING EN DE IMPACT ERVAN OP HET DRUGSFENOMEEN

DE WIJZIGINGEN IN DE DRUGSWETGEVING EN DE IMPACT ERVAN OP HET DRUGSFENOMEEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID DE WIJZIGINGEN IN DE DRUGSWETGEVING EN DE IMPACT ERVAN OP HET DRUGSFENOMEEN Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de rechten Door Verhoeven Els Academiejaar

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Legale en illegale drugs

Legale en illegale drugs drugs en de wet De wet regelt één en ander i.v.m illegale drugs. Daarnaast zijn er ook wetten i.v.m. legale drugs. Als het over drugs en de wet gaat, kan je je vooral verwachten aan een lijst van dingen

Nadere informatie

DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau

DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau Drugs en de samenleving.book Page 1 Monday, January 9, 2012 9:19 AM DRUGS EN DE SAMENLEVING Omgaan met het drugsfenomeen op lokaal niveau Freya Vander Laenen & Brice De Ruyver (eds.) Drugs en de samenleving.book

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep materieel

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Legale en illegale drugs

Legale en illegale drugs rugs en de wet De wet regelt één en ander i.v.m illegale drugs. Daarnaast zijn er ook wetten i.v.m. legale drugs. Als het over drugs en de wet gaat, kan je je vooral verwachten aan een lijst van dingen

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Statistische analyses als grondslag beleid OM

Statistische analyses als grondslag beleid OM Voorpagina Reflecties over de verticale integratie tussen de politioneel geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken Ellen Van Dael, coördinator statistisch analisten Wim De Bruycker, technisch

Nadere informatie

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË PERSBERICHT DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË Totale overheidsuitgave voor het Belgisch drugsbeleid* in het jaar 2008 wordt geschat op 975.085.793 euro of 91,4 per

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Probatie U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2010

Handhavingsstatistieken 2010 Handhavingsstatistieken 2010 1 D/2012/0779/5 Auteur: François Vlaminck Verantwoordelijk uitgever: Karin Genoe BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 2012 2 Inhoud Inleiding Vaststellingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Drogue TRADUCTION EN COURS

Drogue TRADUCTION EN COURS Drogue TRADUCTION EN COURS De drugproblematiek is een heel ingewikkelde problematiek met enerzijds verschillende oorzaken en anderzijds diverse gevolgen op allerlei leefdomeinen. Drugsgebruik en drugsverslaving

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

Alternatieve afhandeling als keerpunt in een criminele carrière

Alternatieve afhandeling als keerpunt in een criminele carrière i Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Alternatieve afhandeling als keerpunt in een criminele carrière Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Fem

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

DRIEJAARLIJKS RAPPORT

DRIEJAARLIJKS RAPPORT FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale gezondheidszorg DRIEJAARLIJKS RAPPORT 2001-2002-2003

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie