N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 148) en Smet (nr. 214).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 148) en Smet (nr. 214)."

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVER- HEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag nr. 148 van 11 januari 2013 van JURGEN VERSTREPEN Internetverslaving bij jongeren - Beleidsvisie 27 procent van de Belgische jongeren tussen 9 en 16 jaar bezondigt zich af en toe aan overmatig internetgebruik. In minder dan 1 procent van de gevallen is er sprake van echte internetverslaving. Dat blijkt uit een bevraging van een representatieve steekproef van ruim 1000 jongeren door het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Jongeren brengen gemiddeld 86 minuten per dag online door. De onderzoekers pleiten ervoor om al van in de lagere school kinderen te tonen hoe ze veilig kunnen internetten. Ze willen ook dat digitale vaardigheden bij leerkrachten worden gepromoot. Het onderzoek is in februari 2012 van start gegaan. Tegen de zomer willen de onderzoekers al hun resultaten bekendmaken. Dan zullen ze ook een schatting geven van het aantal computer- en gameverslaafden. In de commissie Welzijn van 8 januari 2013 werd minister van Welzijn Vandeurzen hierover geïnterpelleerd (Stuk 489 ( )). Hij gaf mee dat er in Vlaanderen zes centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn die een behandelingstool voor problematisch internetgebruik of gameverslaving testen. "In Limburg doen de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) dat", aldus minister Vandeurzen. De Drugslijn kreeg de voorbije jaren tussen de 30 en 50 vragen per jaar binnen over internet of gamen. De zelftest op www. hoeveelisteveel.be over internetgebruik is populairder. Die wordt ruim 5000 keer per jaar geraadpleegd. 1. In welke mate is er voor de minister een rol weggelegd bij deze problematiek, wetende dat mediawijsheid en belangrijk onderdeel is van zijn/haar beleidsprioriteiten? 2. Is er al regelmatig overleg geweest met minister Vandeurzen over problematisch internetgebruik en gameverslaving? Zo ja, wat waren de resultaten? N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 148) en Smet (nr. 214).

2 INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING GECOÖRDINEERD ANTWOORD op vraag nr. 148 van 11 januari 2013 van JURGEN VERSTREPEN 1. Voor velen en zeker voor jongeren zijn games, netwerksites, mobiele technologie en allerlei andere media een onlosmakelijk onderdeel geworden van hun leefwereld. Logisch, want deze bieden heel veel mogelijkheden en kansen. Zoals de vraagsteller terecht stelt, en zoals uit het door hem aangehaalde onderzoek ook blijkt, zijn er aan het gebruik van de nieuwe media niet alleen kansen, maar ook risico s verbonden. De onderzoeksresultaten waarvan sprake zijn verworven in het kader van het Europese EU Kids Online onderzoek. Uit de onderzoeksresultaten die nu voorliggen blijkt dat we het op Europees niveau beter doen dan gemiddeld. Internetverslaving blijft gelukkig een uitzonderlijk fenomeen, overmatig internetgebruik is meer prominent aanwezig. Internetgebruik is één van de aandachtspunten binnen het mediawijsheidsbeleid van de minister van Media. Mediawijsheid is ook één van de beleidsprioriteiten van de minister van Onderwijs, op dit vlak is er ook voor het onderwijsbeleid een belangrijke rol weggelegd. De ministers van Media en van Onderwijs maakten rond dit beleid een conceptnota Mediawijsheid op. Deze werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 mei Hierin verwerkten we onze visie op de omgang met media en hun verwachtingen ten aanzien van de verschillende actoren op dit vlak. Verder lichtten we in de nota toe wat de krachtlijnen zijn van het mediawijsheidsbeleid. We hechten daarbij vooral belang aan vier zaken: het stroomlijnen en op elkaar afstemmen van het mediawijsheidsbeleid, de competentieontwikkeling, de aandacht voor gelijke kansen vanuit een e-inclusieve benadering en het creëren van een veilige en verantwoorde mediaomgeving. Dit laatste is dus één van de prioriteiten. Het gebruik van vooral nieuwe media houdt immers niet alleen kansen maar ook risico s in. Via diverse sensibiliseringsinitiatieven dient de Vlaming meer bewust te worden gemaakt van de kansen en risico s die bij mediagebruik bestaan. Dergelijke acties kunnen ook informeren en bewust maken over de instrumenten die mensen toelaten meer mediawijs om te gaan met media. Ook het Kenniscentrum Mediawijsheid dat recent van start ging, heeft hier een opdracht. Het centrum zal onder meer aan trendwatching doen en daarbij de evoluties inzake internetgebruik niet uit het oog verliezen. Ook het kennisplatform dat in ontwikkeling is zal aandacht besteden aan het thema. Daarnaast ontwerpt het Kenniscentrum een Toolkit Mediawijsheid waarbij goede praktijken bij het werken aan mediawijsheid worden ontsloten. Daarnaast levert tevens het Steunpunt Media een bijdrage in het onderzoek naar mediagebruik. Binnen de participatiesurvey voert het steunpunt Media het medialuik uit. Dit focust zich op het identificeren van patronen van media- en nieuwsgebruik, alsook op het peilen naar de graad van mediawijsheid. Drie dimensies van mediawijsheid staan daarbij centraal. Vervolgens ligt de focus op de kritische aspecten van mediawijsheid, meer bepaald de kritische inzichten van mediagebruikers ten overstaan van media en hun attitude met betrekking tot media-inhouden. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de strategische, creatieve en productieve aspecten van mediawijsheid, m.a.w. de wijze waarop media door gebruikers worden ingeschakeld voor actieve participatie in het productieproces van media-inhoud.

3 Op het gebied van onderzoek naar internetgebruik deed de minister van Media nog een bijkomende inspanning. Zij maakte in 2011 middelen vrij om extra onderzoek te doen op de Vlaamse data van EU Kids Online. In februari 2012 organiseerde ze een studiedag waarin uitgebreid werd ingegaan op de resultaten ervan. De minister van Media wil in dit verband ook inzetten op de rol van de ouders, die zij extra wil ondersteunen bij hun opvoedingstaak inzake internetgebruik. Er wordt bekeken of hier nog specifieke acties aanvullend aan de reeds geformuleerde acties in de conceptnota - wenselijk zijn. Binnen het reguliere ICT-beleid voor het onderwijs is de aandacht voor veilig en verantwoord ICT-gebruik al langer een prioriteit. Net omdat aspecten van ICT-veiligheid steeds deel uitmaken van technologiegebruik, kunnen scholen er niet om heen om dergelijke zaken ook in hun pedagogische aanpak te integreren. Meer zelfs, het is een kernopdracht om dit te doen. Daarom werd bij de invoering van de eindtermen ICT in 2007 en mediawijsheid in 2010 ook aandacht besteed aan aspecten van veilig ICT. E-safety is daarmee expliciet opgenomen in de eindtermen. Scholen hebben hiermee een kader én een verplichting om rond veilig ICT-gebruik te werken. Eindtermen ICT (lager onderwijs en eerste graad SO) De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. Eindtermen mediawijsheid (SO) De leerlingen gaan alert om met media; De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte; Het overheidsbeleid is er verder op gericht om scholen te ondersteunen bij de invoering van de ICT-eindtermen. In het beleid en de acties was er aandacht voor het verantwoord en veilig omgaan in een meer algemene zin. Internet- en gameverslaving komen daarbij weliswaar aan bod zij het naast diverse andere aspecten van e-safety zoals cyberpesten, online identiteit en privacy en auteursrechten. De belangrijkste lopende en geplande acties vanuit onderwijs zijn de volgende: De educatieve portaalsite Klascement verspreidde lesmaterialen uit de verschillende sensibiliseringscampagnes. Momenteel bevat de databank van Klascement meer dan 600 leerobjecten die te maken hebben met veilig ICT-gebruik. Deze worden ontsloten via een subsite waarvan het beheer gedeeld wordt tussen Klascement en Child Focus. e-safety label. Vlaanderen participeert samen met 6 andere landen/regio s aan een internationaal pilootproject e-safety label waarbij aan scholen instrumenten voor zelfevaluatie worden aangereikt met als doel de visieontwikkeling en sensibilisering omtrent ICT-veiligheid en de ontwikkeling van veilig ICT beleid op schoolniveau te stimuleren. Scholen kunnen een veilig ICT-label behalen. De resultaten van dit pilootproject worden verwacht tegen midden Ouders en opvoeders sensibiliseren (2012) Een sensibilisatiecampagne over omgaan met media als ouder. De campagne sluit aan op het Europese jaarthema van Safer Internet Day 2012: Connecting generations and educating each other. Concreet financiert de overheid met deze campagne de organisatie van een 120-tal ouderavonden over veilig ICT-gebruik in leerplichtscholen. Het doel is ouders en opvoeders bewust te maken van allerhande risico s, waaronder overmatig ICT-gebruik.

4 Samenwerking met Child Focus. Child Focus coördineert in België het Saferinternet initiatief via het BINSI-project (=Belgian Integrated Network Safer Internet). Dit initiatief wordt door de Europese Commissie gefinancierd. Child Focus ontwikkelt in dat kader sensibiliseringsmateriaal voor onderwijs en coördineert tal van acties. De opvolging gebeurt via een stuurgroep waarin ook het departement Onderwijs en Vorming vertegenwoordigd is. Alle materialen die door Child Focus ontwikkeld worden, komen via het departement bij de scholen terecht. De voorbije jaren werden o.a. volgende lespakketten met steun van het departement naar de scholen verstuurd en gepubliceerd op Klascement. Verder is er naast de aandacht voor veilig ICT-gebruik binnen het ICT-beleid en de aandacht voor mediawijsheid ook een link met het gezondheidsbeleid dat van de scholen verwacht wordt. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de vak-/leergebiedoverschrijdende eindtermen of ontwikkelingsdoelen vormen de fundamenten voor dit beleid. Scholen worden in het gezondheidsbeleid verondersteld om kinderen en jongeren kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen waarmee ze gezond door het leven kunnen gaan. De schoolomgevingen dienen daarbij zo ingericht te worden dat voor kinderen en jongeren gezonde keuzes voor de hand liggen. Het verstandig leren omgaan met o.a. moderne communicatietechnologie en games kan daar dus een onderdeel van uitmaken. Minister P. Smet bevoegd voor jeugd ondersteunt de jeugdsector waarin verschillende initiatieven worden genomen op het terrein van het werken met nieuwe media. De gloednieuwe vzw Mediaraven (de fusie van Jeugdwerknet en Javi-tv, die trouwens onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe Kenniscentrum Mediawijsheid) en Apestaartjaren spelen uitdrukkelijk in op bewustmaking rond risico s en verslaving. Zij worden structureel ondersteund via het decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Daarnaast subsidieert hij het mediawijsheidsproject van Mediaraven (in samenwerking met het Ethercentrum). Het loopt van 1 juni 2012 tot 31 mei 2013 onder de naam school. De initiatiefnemers ontwikkelen een vormings- en opleidingsaanbod rond mediawijsheid voor tieners (scholieren eerste graad secundair onderwijs) en leerkrachten. In verschillende steden zal er een scholenredactiewedstrijd worden georganiseerd. Na afloop van het project zullen de betrokken organisaties aan de scholen een pakket 'mediawijsheid voor twaalf- tot veertienjarigen' kunnen aanbieden. Via Apestaartjaren informeert Mediaraven over de mening van jongeren t.o.v. internetverslaving en hun bescherming (13 filmpjes op You Tube). Ethercentrum en CHIPS vzw laten jongeren kennismaken met mediawijsheid door hen de productiekant van de media te tonen. Via het Vlaams Jeugdbeleidsplan draagt de Vlaamse Regering zorg voor de gezondheid van kinderen en jongeren (OD 5.4) en stimuleert ze mediawijsheid bij kinderen en jongeren (OD 12.1). Via de site veiligonline.be van Child Focus en de Gezinsbond wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van verslaving. Aangezien er uitdrukkelijk ook een rol is weggelegd voor ouders in de media-opvoeding van de jeugd, en aangezien het sociaal-cultureel werk voor volwassenen hier op inspeelt, is ook collega minister Schauvlieghe betrokken. 2. Vooralsnog hebben de ministers Lieten en Smet nog geen expliciet overleg gehad met minister Vandeurzen over problematisch internetgebruik en gameverslaving. De Vlaamse Overheid heeft sinds 2009 een informatieve website over gaming. Deze site richt zich zowel tot jongeren als tot ouders en opvoeders. Eén van de rubrieken van de site heeft als titel gaming en gezondheid en bespreekt onder andere de thema s verslaving, gewelddadigheid en andere sociale gevaren. Tevens bevat de site informatie en tips over het bewaken en bijsturen van het internetgebruik door jongeren. De website is eenvoudig te vinden via Google en bevindt zich op volgende locatie:

5 Ook het Kenniscentrum Mediawijsheid werkt rond gaming. Hierrond brengt het in 2013 een praktijkgids uit. Deze gids is prioritair bedoeld voor ouders, leerkrachten en jeugdwerkers en wordt in nauw overleg ontwikkeld met bestaande organisaties die reeds ervaring hebben met de beoogde doelgroepen. Het Kenniscentrum Mediawijsheid zorgt voor een op maat valorisatie van deze praktijkgids in functie van de beoogde doelgroep.

Conceptnota Mediawijsheid

Conceptnota Mediawijsheid Conceptnota Mediawijsheid Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: een gezamenlijk mediawijsheidsbeleid... 4 1.Beleidscontext... 6 1.1 Europese beleidsinitiatieven... 6 1.2 Federale beleidsinitiatieven... 7

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Katleen Martens

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Katleen Martens Stuk 1212 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 8 mei 2007 GEDACHTEWISSELING over Competenties voor de Kennismaatschappij. Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president

Nadere informatie

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2013-2014 Help! Mijn kind zit op Facebook! Hoe gaan ouders in Vlaanderen om met het gebruik van de sociale netwerkruimte? Tine Vandamme Promotor: Prof.

Nadere informatie

MEMORANDUM ICT & ONDERWIJS

MEMORANDUM ICT & ONDERWIJS MEMORANDUM ICT & ONDERWIJS NAAR EEN BETERE INZET VAN ICT IN HET ONDERWIJS aangeboden aan de Vlaamse regering mei 2014 door diverse werkgroepen EduBIT vzw Antwerpen, Lokeren, 2014 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit over het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2008-2015. Jonge mensen hebben

Nadere informatie

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten Beleidsnota 2009-2014 MEDIA Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Inhoud Lijst afkortingen...5

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013 MICTIVO2012 Monitor voor ICTintegratie in het Vlaamse onderwijs Beleidssamenvatting november 2013 OBPWOproject 11.02 Opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderzoekers: Bram Pynoo

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

Visie op de ICT-opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

Visie op de ICT-opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs Visie op de ICT-opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs Inhoud 1. AANLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN DEZE VISIETEKST...3 1.1. Decretale opdracht...3 1.2. Evaluatie basiscompetenties studiegebied

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

over digitale platformen met onderwijsmateriaal voor leerkrachten

over digitale platformen met onderwijsmateriaal voor leerkrachten 274 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 2 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Ann Brusseel over digitale platformen met onderwijsmateriaal voor

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 31 Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 RANDVOORWAARDEN Randvoorwaarden Het realiseren van een aantal essentiële randvoorwaarden is van zeer groot belang voor de verdere ontwikkeling van enederland.

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Vlaamse Ouderenraad vzw 24 november 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

VLAAMSE OUDERENRAAD. Vlaamse Ouderenraad vzw 24 november 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2010/3 Advies betreffende de beheersovereenkomst van de Vlaamse Overheid met de VRT Een omroep voor allen = een omroep van alle leeftijden Op een passende manier inspelen op

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS De door de Vlaamse Regering goedgekeurde VRT-beheersovereenkomst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de Vrouwenraad m.b.t. een duurzaam

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Mediaopvoeding: visie en aanpak

Mediaopvoeding: visie en aanpak 18 april 2013 Nederlands Jeugdinstituut; Ouders Online; Mijn Kind Online; Stichting Opvoeden.nl; Mediawijzer.net Mediaopvoeding: visie en aanpak Kinderen, ouders en media: de vraag Mediaopvoeding is een

Nadere informatie