ptt: J53o1- 1 t Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ptt: J53o1- 1 t Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v."

Transcriptie

1 ptt: J53o1- Rijkswaterstaat 1 t Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v.

2 D: I853o'. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer qrt - -. r f- [E J[ Cj nnnatui 1\4 E L Cj \/\[ E P K Nr /!van 15 Versie A Referentie QPIT: :1 0/A Datum: 12 december 1998 Goedgekeurd: T QPIT b.v.

3

4 Inhoudsopgave SAMENVATI1NG.4 INLEIDING Algemeen Doelstelling Structuur Revisie overzicht Referenties...7 EISEN EN SPECIFICATIES 8 AANPAK Inleiding Initiatie Analyse Testen en optimalisaties AANBEVELINGEN Inleiding Analyse meetresultaten Functionele aspecten Toegepaste architectuur Performance verbeteringen MELDWERK client Invloed netwerkverkeer Netwerk configuratie MELDWERK server Hardware configuratie MELDWERK server Software configuratie MELDWERK server Replicatie functionaliteit MELDWERK server Batch transacties MELDWERK server Alternatieve architectuele concepten CONCLUSIES 20 BIJLAGE MET MEETRESULTATEN Inleiding Configuratie Testspecificatie Testresultaten Basistesten Detailtesten...26 QPIT: :1 DIA Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOO 1 \d0crapa.doc 12 december

5 8. BIJLAGE WAN-, SERVER EN ODBC INFORMATIE WAN bandbreedte informatie ODBC informatie van Intersolve Bijlage Meldwerkserver informatie QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998

6 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 1 J/_J /i L r OPIT

7 1. Samenvatting Gebruikers van het MELDWERK systeem hebben te maken met een slechte performance, die het gebruik en de doelmatigheid van de appllcatie nadelig beïnvloedt. Een audit op de systeemprogrammatuur en diverse performance testen zijn uitgevoerd op de MELDWERK applicatie ten einde de oorzaak te achterhalen en oplossingen te identificeren. De volgende conclusies zijn getrokken: De toegepaste client/server architectuur biedt een basis voor verbetering van de performance. De volgende MELDWERK functies zijn met een aangepaste client- en serverconfiguratie met een responstijd tussen de 5 en 6 seconden uit te voeren: Genereren van een wegafzetting; Wijzigen van een wegafzetting; Verwijderen van een wegafzetting. De inzet van additioneel geheugen op de operationele MELDWERK server, een verbeterde server schijfconfiguratie en actuelere versies van de client software, kunnen bovendien de responstijden van 5 tot 6 seconden nog verder verbeteren en oplopende responstijden bij gelijktijdig gebruik met meerdere MELDWERK clients voorkomen; Gebruikers gaven aan dat versie 1.2 en een WAN aansluiting van 128 kbps en hoger een significante verbetering hadden opgeleverd in de responstijden van de MELDWERK applicatie; Gelijktijdige netwerktesten en vergelijkende controles op de testconfiguratie gaven aan dat de beschikbare netwerkverbindingen ten tijde van de testen geen significante bijdrage leverden aan de gemeten responstijden. De volgende verbeteringen en maatregelen worden geadviseerd: De benodigde client configuratie aanpassingen betreffen de inzet van een krachtiger platform in de vorm van een Pentium II 333 Mhz met 64 Mb geheugen. Bovendien kan nader onderzocht worden in hoeverre een significante verbetering te bereiken is met de actuele versies van de client software onderdelen [MS-Visual Basic, Intersolve ODBO driver en CA-OpenlngresNET]. Hierdoor is het mogelijk een significante verbetering te verkrijgen op basis van de huidige client Pentium 166 MMX configuratie; Server verbeteringen betreffen het vergroten van het geheugen van 128 Mb naar 256 Mb [hardware kosten circa 2 kfl] en de inzet van een separate schijf voor de Server database [hardware kosten inclusief upgrade naar D360, circa 15 kfl]. Daarnaast dient nader onderzocht te worden waardoor de huidige Meldwerkserver sporadisch kampt met geheugentekorten. In deze situatie ontstaan responstijden van 20 seconden en hoger. Voornoemde geheugenuitbreiding lost dit probleem op. De achterliggende oorzaak van de geheugentekorten is nog niet geïdentificeerd. Een aangescherpte bewaking op het geheugengebruik van de server door de systeembeheerder is wenselijk ten einde de frequentie van optreden te kunnen registreren. Dit is eenvoudig op te zetten met de reeds aanwezige BMC-Patrol beheerssoftware; Netwerk verkeer, veroorzaakt door andere applicaties dan MELDWERK die gebruik maken van hetzelfde lokale of remote netwerk (LAN of WAN) kan de MELDWERK QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Proiects\001 1\DeeI001\d0cRAPA.doc 12 december

8 performance nadelig beïnvloeden. De MELDWERK applicat ie heeft zelf minimaal een 64 kbps WAN bandbreedte (aansluiting) nodig. Ten einde deze bandbreedte veilig te stellen, zijn specifieke LAN/WAN oplossingen nodig met congestiebewaking in geval van gedeelde LAN/WAN infrastructuren. De complexe gedeelde netwerk- en bijbehorende organisatiestructuur voor beheer maakt het echter moeilijk eventuele specifieke netwerkproblemen te identificeren en te registreren. Het is zaak de performance afspraken voor de netwerkdiensten duidelijker te relateren aan de applicaties en niet op de lokaties en aansluitingen. Hiermee zijn dan rapportages mogelijk op basis van het netwerkgebruik en mogelijke knelpunten door individuele applicaties; Functionele testen en analyse zijn nodig om specifieke storingen in de MELDWERK applicatie te herstellen en corrigerende acties mogelijk te maken. Tijdens het testen zijn storingen gevonden op het gebied van het afdrukken van een wegafzettingsrecord en het aanmaken van een bebakeningsschema. Daarnaast treden sporadisch deadlock situaties op de database op; De replicatie functionaliteit voor TIC en de batch transacties met wegafzettingen afkomstig van de VAlS applicatie veroorzaken periodiek blokkades van de toegang tot de database en hoge responstijden. Nagegaan dient te worden in hoeverre de gekozen concepten bijgesteld kunnen worden. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammaluur MELD WERK \\QUARK\dota\F'rojects\OOl 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12 december 1998

9 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 2 ii ÊLLLiLJiI ) QHT bv.

10 2. Inleiding 2.1. Algemeen Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van geplande wegafzettingen op alle rijkswegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de huidige matige performance van het MELDWERK systeem. Ten einde een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor performance verbeteringen heeft Rijkswaterstaat opdracht verstrekt voor het uitvoeren von een audit op de systeemprogrammatuur van Meldwerk. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: De MELDWERK documentatie en applicatie software is geanalyseerd door en besproken met een team van specialisten; Diverse performance testen zijn uitgevoerd op de MELDWERK client, het netwerk en de MELDWERK server; Overleg heeft plaatsgevonden met een beperkt aantal gebruikers ten aanzien van de performance en het gebruik Doelstelling Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de performance problematiek en bevat: de resultaten van de analyse van de systeemprogrammatuur (alle software onderdelen) en de netwerkomgeving; een oordeel over de gekozen systeemarchitectuur; een advies over de mogelijkheden om het systeem te verbeteren binnen de huidige architectuur; indien verbeteringen binnen de huidige architectuur niet mogelijk zijn, een advies met globale kostenraming en schatting van doorlooptijd; een overzicht van de mogelijkheden tot verbeteringen van de performance tot een acceptabel niveau op basis van alternatieve architecturele concepten met als randvoorwaarden, behoud van functionaliteit zonder nadelige neveneffecten. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Proiects\001 1 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12 december 1998

11 2.3. Structuur Dit rapport heeft de volgende sectie structuur: Samenvatting Inleiding Eisen en specificaties Aanpak Aanbevelingen Conclusies Bijlage met meetresultaten Bijlage WAN-, server en ODBC informatie 2.4. Revisie overzicht Van dit document zijn de volgende revisies gemaakt: Revisie Datum Omschrijving 16 november 1998 Eerste werkdocument versie 25november 1998 Interne QPIT review 7 december 1998 Eerste concept versie, nader uitgewerkt, commentaar verwerkt A 12 december Definitieve versie 2.5. Referenties Dit rapport is gebaseerd op de volgende documenten, waarnaar het kan verwijzigen (ref. 1 t/m5). Systeemdocumentatie MELDWERK, versie 1.2 dd. 14 oktober 1998; Handleiding MELDWERK, versie 1.0 dd. oktober 1997; Projektplan MELDWERK performancetest, projektcode BPID , dd. 2 juli 1998; Bevindingen MELDWERK per dienstkring, projectnummer 1-389, map 1, tabbiad 9; Projectplan audit systeemprogrammatuur Meldwerk, versie A, d.d. 29 oktober QF'IT: :1 DIA Audifrapport systeemprogrammatuur MELDWERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOOl \docrapa.doc 12 december

12 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 3 LiiLi 1 Li r QPIT

13 3. Eisen en specificaties Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. Als gevolg van werkzaamheden aan hef wegennet kunnen gebruikers van MELDWERK onder andere de aard, omvang en tijdsduur van de benodigde wegafzetfingen aanmelden. Op deze wijze is een compleet actueel overzicht beschikbaar van geplande wegafzeftingen op alle autosnelwegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de performance van het MELDWERK systeem. Performance metingen bij gebruikers op diverse RWS afdelingslocaties laten zien dat ook bij een optimale V&W netwerkaansluiting de reactietijden binnen het systeem op kunnen lopen tot 20 seconden. Bij de reguliere V&W netwerkaansluiting die het meest gangbaar is onder de MELDWERK gebruikers, kan dit oplopen tot meer dan 1 minuut. Deze responstijden zijn niet acceptabel en werken demotiverend bij het gebruik van de applicatie. Het welslagen van het MELDWERK project en het landelijk geïmplemenfeerd krijgen van een MELDWERK systeem met betrouwbare, actuele en volledige MELDWERK informatie hangt af van het draagvlak en het daadwerkelijk hanteren door de gebruikers van de MELDWERK applicatie. De volgende punten vormen de basis eisen ten aanzien van performance: Uitgangspunt is dat de MELDWERK applicatie beschikt over een actueel en volledig bestand met wegafzettingen. Dit uitgangspunt is alleen haalbaar indien de gebruikers de hiervoor benodigde gegevens tijdig en nauwgezet invoeren. Hierbij dient de MELDWERK applicatie de gebruikers optimaal te ondersteunen, ten einde het mogelijk te maken dat de gebruikers de benodigde gegevens nauwgezet en snel in kunnen voeren. Responstijden voor reguliere en frequent gebruikte gebruikersacties dienen een onmiddellijke respons van het systeem te geven [ 80% binnen maximaal 3 seconde, 20% binnen maximaal 5 seconden]; Onder de acties onder punt 1 worden verstaan alle handelingen, die nodig zijn om een wegafzetting aan te maken; Niet reguliere gebruikersacties mogen een respons geven van maximaal 10 seconden, met daarbij een indicatie aan de gebruiker, dat het systeem bezig is de gebruikersactie te verwerken en een indicatie van de voortgang. QPIT: :1 0/A Audifrapporf sysleemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projecls\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998 n.

14 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer j - QPIT b.v.

15 4. Aanpak 4.1. Inleiding De gevolgde aanpak bestond uit de volgende fasen (zie ook het projectplan ref.5): initiatie; analyse; testen; rapportage; review en afronden. Deze sectie bevat de aanpak voor de fasen initiatie, analyse en testen. Testen en resultaten zijn beschreven in de bijlage van dit rapport. Naar aanleiding van deze resultaten en de analyse van hef systeem zijn de aanbevelingen geformuleerd in de sectie 5. Aanbevelingen Initiatie Als onderdeel van de inifiatie is nagegaan welke documentatie en software sources beschikbaar zijn om te gebruiken in de analysefase. De gebruikte documenten en software sources worden in dit audit rapport opgesomd in de sectie 2.5. Referenfies Analyse Gedurende deze fase hebben specialisten van QPIT hef MELDWERK systeem geanalyseerd aan de hand van de documentatie en de source code. Bovendien is additionele informatie onderzocht zoals onder andere de resultaten van de eerder uitgevoerde performance-test en de gebruikers evaluatie (ref.3 en ref.4). Als gevolg van dit onderzoek is de teststrategie uitgewerkt in overleg met de RWS-AVV. Deze teststrategie betrof een aantal basistesten op een beperkt aantal lokaties ten einde snel knelpunten te kunnen vaststellen Testen en optimalisaties De uitgevoerde basistesten hebben tot doel op een snelle wijze knelpunten in het systeem te identificeren. Dit knelpunt in het systeem kan zich in één of meer van de drie systeemcomponenfen bevinden: de Visual Basic PC client, de database server en de netwerkverbinding tussen de clients en de server. Om deze flessenhals(-zen) te localiseren is de operationele omgeving onderzocht. Ten einde de resultaten te verifieren zijn specifieke testen op de tesfomgeving geverifieerd. Bovendien zijn additionele testen op de operationele omgeving uitgevoerd. Deze additionele testen zijn uitgevoerd naar aanleiding van de identificatie van een specifiek probleemgebied tijdens de basistesten. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammaf uur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOO 1 \d0crapa.doc 12 december 1998

16 De volgende basistesten zijn uitgevoerd, waarvan de detailbeschrijving en de meetresultaten in bijlage 5 zijn toegevoegd. Op twee verschillende MELDWERK client PC's in de operationele omgeving gedurende verschillende momenten op de dag (ochtend, middag, namiddag): Nefwerkperformance test voor de tijd om een pakket van 32 bytes van een MELDWERK client naar de server en weer terug naar de client te sturen; Genereren van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test; Wijzigen en opslaan van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test Historisch maken van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test; Verwijderen van een wegafzetting. Tegelijk op twee MELDWERK client PC's in de test omgeving: Genereren van een wegafzetting; Wijzigen en opslaan van een wegafzetting; Historisch maken van een wegafzetting; Verwijderen van een wegafzetting. De basistesten elimineerden het netwerk als een mogelijk probleempunt. De detailtesten gaven aan dat de server, de client of beide bepalend waren voor de performance. De detailtesten gingen derhalve verder in op deze onderdelen en betroffen onder andere: Reproduceren van basistesten op verschillende typen PC platformen; Reproduceren van basistesten bij toenemende clientbelasting en analyse geheugengebruik server; Reproduceren van basistesten gedurende diverse momenten op de dag. Op basis van deze testen zijn de aanbevelingen als geformuleerd in sectie 5 tot stand gekomen. QPIT:100003:10/A Audifrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Prolects\OO 1 1 \DeeL 001 \d0crapadoc 12december 1998

17 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer r- i- J LL/LLJi L)J QPIT b.v.

18 5. Aanbevelingen 5.1. Inleiding De aanbevelingen als geformuleerd in deze sectie zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de analyse van de documentatie, de verkregen testresultaten en overleg met technische specialisten en gebruikers. Deze sectie behandeld de aanbevelingen in separate subsecties met betrekking tot: 5.2. Analyse meetresultaten 5.3. Functionele aspecten 5.4. Toegepaste architectuur 5.5. Performance verbeteringen MELDWERK client 5.6. Invloed netwerkverkeer 5.7. Netwerk configuratie MELDWERK server 5.8. Hardware configuratie MELDWERK server 5.9. Software configuratie MELDWERK server Replicatie functionaliteif MELDWERK server Batch transacties MELDWERK server Alternatieve architecturele concepfen 5.2. Analyse meetresultaten De meetresultaten en de detailspecificatie van de testen is op genomen in de bijlage 7. De resultaten van de basistesten lieten zien dat een aanzienlijke spreiding in de meetresultaten aanwezig is. Tevens gaven de looptijdtesfen aan dat voldoende bandbreedte beschikbaar was. Ten einde de oorzaak van de spreiding te achterhalen zijn de detailtesten uitgevoerd. Bij de uitvoering van de detailtesten bleek op een bepaald moment een toename in de responstijd van 300% op te treden [test Id 65 ten opzichte van test id 33]. Aangezien deze toename reproduceerbaar was, is vervolgens de operationele Meldwerkserver in deze probleemsituafie nader geanalyseerd. Hieruit bleek dat geen vrij geheugen meer beschikbaar was, waarmee de verslechtering van de responsfijd is verklaard. De oorzaak van de specifieke toename was niet duidelijk. Wel bleek dat met name de Ingres processen een aanzienlijk beslag op het geheugen legden [meer dan 6 0%]. De defailtesfen lieten verder zien dat de inzet van een krachtigere client configuratie een performance verbetering met zich meebracht. Dit betekent dat één of meerdere software onderdelen die in gebruik zijn voor de MELDWERK applicatie de client performance bepalen. QPIT: :1 0/A Audilrappori systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12december 1998

19 De resultaten van de testen 95 tot en met 110 gaven aan dat de responstijd niet significant afhankelijk is van de omvang van en het dwarsprofiel van het traject waarop de wegafzetting betrekking op heeft. Tenslotte gaven de testen met gelijktijdig gebruik aan dat de responstijden opliepen bij meerdere client PC's die tegelijk een specifieke actie uitvoerden. Deze toename bedroeg 50-80% uitgaande van de situatie van 2 naar 5 gelijktijdige gebruikersacties. In de volgende tabellen en grafieken zijn de volgende testresultaten verder verduidelijkt:. effect van het client platform;. effect van gelijktijdig gebruik. De volgende referentie meetwaarden zijn afgeleid uit de meetresultaten in de bijlage: ID Configuratie Meting Meetwaarde Abs.fout [1-] 1 P166 MMX 32 Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting P200 MMX 64 Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting PIl Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting 4 1 tabel 1 Client referentie meetwaarden in seconden voor diverse platformen DPII 333 P2OO MMX 0 P166 MMX 0) G) figuur 1 Grafisch overzicht meetwaarden in seconden voor diverse platformen QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12december

20 De volgende tabel en grafiek geeft een overcht van de meetwaarden op het P166 MMX platform in wanneer tegelijkertijd andere client dezelfde handelingen uitvoeren. ID Aantal clients Meting Meelwaarde 1 1 Wegafzetting genereren 2 Wegafzetting wijzigen 3 Verwijderen wegafzetting 4 2 Wegafzetting genereren 8 5 Wegafzetting wijzigen 8 6 Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren 11 8 Wegafzetting wijzigen 8 9 Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting 10 tabel 2 Meetwaarden vanaf een P 166 MMX client, in seconden met meerdere active clients die tegelijk de zelfde handeling verrichten j 0) 0).2' > Dl client 2 clients 03 clients 04 clients. figuur 2 Grafisch overzicht meetwaarden vanaf een P166 MMX client, in seconden met meerdere active clients die tegelijk de zelfde handeling verrichten Functionele aspecten Specifieke functies [test 111, 22 & 621, gaven aan dat nog sprake is van te corrigeren functionele problemen in de MELDWERK applicatie. Gebruikers gaven verder aan dat de nauwkeurigheid van de wegprofielen onvoldoende is voor het aangeven van een accurate bebakening. Wisselende aantallen rijstroken worden op het te bebakenen traject niet aangegeven en moeten als commentaar worden vermeld. Ook hanteren de gebruikers nog separate bebakeningslijsten afkomstig van de Signaleringscentrales. 13 QHT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammat uur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00 11 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12december 1998

21 Op deze lijsten moeten de planners nog eens handmatig de gewenste bebakening aangeven en vervolgens naar de betreffende centrale faxen. De Signaleringscentrales kunnen deze gegevens ook uit de MELDWERK applicatie halen. Dit voorkomt fouten en dubbel werk. Als functionele uitbreiding kan nog worden overwogen om een electronische overdracht van de MELDWERK applicatie naar de Signaleringsapplicatie van bebakeningsverzoeken mogelijk te maken. De signaleringsoperator hoeft deze dan niet langer handmatig in te voeren en kan de bijbehorende maatregelen na controle activeren Toegepaste architectuur De meetresultaten gaven aan dat de toegepaste architectuur een basis biedt voor verdere optimalisatie van de performance. Wel worden bij specifieke onderdelen kanttekeningen geplaatst. Deze onderdelen betreffen: de inzet van MS-Access op de client. MS-Access vormt een additionele component in de client architectuur die het technische gedrag van de client applicatie complexer maakt. Niet duidelijk is welke performance voordelen de inzet van MS-Access met zich meebrengt. De nieuwe MS-VB versie biedt goede mogelijkheden om de MS-Access database uit de MELDWERK client applicatie te verwijderen; de replicator functionaliteit op de server. De replicator functionaliteit legt een significant beslag op de server en veroorzaakt locking problemen; de verwerking van VAlS batch transacties op de server. De verwerking van batch transacties gedurende de dag legt een significant beslag op de server en kan locking problemen veroorzaken; het gebruik van een WAN/LAN infrastructuur die met andere applicaties gedeeld wordt. Deze kanttekeningen met uitzondering van de eerste, worden in de volgende subsecties in meer detail behandeld. S.S. Performance verbeteringen MELDWERK client Specifieke performance verbeteringen aan de MELDWERK client kant zijn mogelijk gebleken door de inzet van een zwaarder platform op basis van een Pentium II processor. De oorspronkelijke aanbevelingen voor de configuratie van de MELDERK client hebben medio 97 plaats gevonden en zijn gebaseerd op voor die tijd gangbare PC configuraties. Bovendien zijn geen performance testen uitgevoerd om deze aanbevelingen te toetsen. De inzet van de diverse MELDWERK client componenten legt een significant beslag op de resources van de PC, waardoor de gebruiker geen onmiddellijke respons ervaart. Een zwaarder platform met een Pentium II processor van 333 Mhz gaf verbetering op zowel de lokale respons [50%] als de client/server respons [20 tot 30%]. Dit is gemeten in de testen voor de Pentium II configuratie ten opzichte van de testen voor de Pentium 166 MMX configuratie. Dit betekent dat één of meer software onderdelen die in gebruik zijn voor de MELDWERK applicatie de client performance bepalen Met name de versies van de Intersolve ODBC QPIT: :1 0/A Audifrapport systeemprogrammaluur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00I 1\DeeI_001\d0cRAPA.doc 12 december

22 driver [2.12], de MS-VB [4.0] omgeving en de CA-OpenlngresNET [1.2] driver zijn vervangen door recentere versies [respectievelijk 3.12, 6.0 en Invloed netwerkverkeer Netwerk verkeer, veroorzaakt door andere applicaties dan MELDWERK die gebruik maken van hetzelfde lokale of remote netwerk (LAN of WAN) kan de MELDWERK performance nadelig beïnvloeden. De MELDWERK applicatie heeft zelf minimaal een 64 kbps WAN bandbreedte (aansluiting) nodig. Indien de aansluiting gedeeld wordt met andere toepassingen, is afhankelijk van de toepassing minimaal 128 kbps nodig. Het delen van het netwerk met andere applicaties dient echter zo veel mogelijk te worden vermeden. Indien dit niet vermeden kan worden is een effectieve bewaking op hef optreden van WAN of LAN congesfie door de netwerkbeheerder of provider essentieel. Waar problemen zijn met de gemeenschappelijke WAN toegang kan een afzonderlijke ISDN aansluiting zoals beschikbaar middels een ROAD aansluiting, wellicht verbetering geven. Middels addifionele compressie is op een enkel 64 kbps kanaal een bandbreedte van 100 kbps haalbaar. De inzet van geschakelde ethernet segmenten middels switches is aan te bevelen voor het lokale netwerk [LAN]. Hierdoor kan de LAN performance performance van zowel de MELDWERK client als de server niet nadelig beïnvloed worden door andere applicaties. Uit overleg met de beheerder werd duidelijk dat de WAN aansluiting aan zowel de client als server kant, opgedeeld is in logische verbindingen met een gegarandeerde bandbreedte. De WAN aansluiting naar de Meldwerkserver in Spijkenisse heeft een gegarandeerde bandbreedte van 4 tot 8 kbps. Door de inzet van het frame-relay concept voor WAN communicatie kan echter de feitelijke beschikbare bandbreedte vele malen hoger liggen tot maximaal de aansluifwaarde. Dit is alleen het geval als de andere logische kanalen niet gebruikt worden. In hoeverre bandbreedte garanties ook nog opgaan voor de backbone is niet duidelijk. In de oude situatie onder beheer door EDS is sprake van een viertal prioriteit niveaus, zonder bandbreedfe garantie voor de individuele trajecten of applicaties. Hoe dit voor de nieuwe situatie is geregeld is niet duidelijk. Daarnaast bevinden zich in Spijkenisse nog andere server systemen. Vanaf de client locatie kan eveneens gebruik wordt gemaakt van deze server systemen. De MELDWERK client deelt dan de beschikbare en ook de gegarandeerde bandbreedte met de betreffende andere niet-meldwerk clients. Nagegaan dient verder in hoeverre de prioriteitsfelling van MELDWERK client/server netwerkverkeer over de WAN backbone op de juiste wijze is ingevuld. QPIT: :1 0/A Audifrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00 11 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12 december

23 5.7. Netwerk configuratie MELD WERK server Uit overleg met de betreffende beheerder kwam naar voren dat de MELDWERK server is geplaatst op een shared lobaset LAN. Dit betekent dat de LAN bandbreedte van lombps gedeeld wordt met de andere systemen op het LAN. Vanuit belastingoverwegingen lijkt deze bandbreedte voldoende. Echter gezien het feit dat er een significant aantal servers in het betreffende LAN aanwezig is kunnen piekbelastingen optreden of beheersmatige handelingen uitgevoerd worden, die voor congestie kunnen zorgen. Aangeraden wordt om het risico van onderlinge beïnvloeding te elimineren door de inzet van een geschakelde LAN topologie op basis van een swifch Hardware configuratie MELDWERK server Een optimalisatie is mogelijk door de sysfeemschijf te ontlasten en de MELDWERK database op separate schijven te plaatsen. De systeemschijf van de server wordt ook voor interne besturingssysteem operaties gebruikt. Aangezien in een database server de schijfperformance voor een groot deel de database performance bepaalt, is het belangrijk de schijftoegang naar de database zo snel mogelijk te maken. Gezien het feit dat de operationele MELDWERK server reeds over twee interne schijven beschikt is, is een upgrade van het processor board van D260 naar D360 nodig. De kosten van de hardware upgrade bedragen circa 15 kfl. De detailtesfen gaven verder aan dat de situatie kan optreden waarbij de server over onvoldoende geheugen beschikt en de responstijden significant oplopen [test 52 en 53 ten opzichte van test 65 en 661. Dit probleem verklaart een aantal meldingen van gebruikers over slechte performance met responstijden van 20 seconden en hoger. Een geheugenuitbreiding met 128 Mb naar 256 Mb lost zeer waarschijnlijk dit probleem op. Hierbij dient dan wel de omvang van de SWAP vergroot te worden tot minimaal 650 Mbyte, ten einde de geheugenuitbreiding ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. De geheugen en schijfuitbreidingen verbeteren daarnaast ook de server performance en beperken de achteruitgang van de performance van de server bij gelijktijdig gebruik door meerdere clients. Uit overleg met de applicatie en systeembeheerder bleek dat sprake is van een intensieve backup procedure [dagelijks in de nacht een incremenfal backup en wekelijks een fullbackup]. Door de aard van het systeem en de intensiteit van de uitvoering treden fouten op, waardoor hef voorkomt dat de Meldwerkserver niet beschikbaar is voor de gebruikers. Voor het maken van een zinvolle backup dient immers de CA-Ingres database gestopt te worden. Na het uitvoeren van de backup kan de database weer gestart worden. Het stoppen van de database heeft problemen veroorzaakt, waardoor de backup niet goed werd uitgevoerd en vervolgens de database ook niet meer correct gestart kon worden. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOOl \docrapa.doc 12december 1998 Ir!

24 Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterde strategie voor het uitvoeren van backups middels check-points. Niettemin blijft het systeem kwetsbaar voor gegevensverlies als gevolg van falen van een harde schijf. Geadviseerd wordt raid opslag te overwegen van de gegevens in de vorm van bijvoorbeeld hef HP Aufo-raid concept Software configuratie MELDWERK server Met name de CA-Ingres database structuur dient nader onderzocht te worden op mogelijke optimalisafies. De resultaten van de testen met gelijktijdig gebruik gaven een significante achteruitgang te zien. In hoeverre dit in de praktijk in de operationele omgeving een rol speelt is, hangt af van de intensiteit en gelijktijdigheid van het gebruik. Aangegeven is door de applicatiebeheerder dat piekbelastingen van 10 ingelogde gebruikers zijn geregistreerd. Als deze piekbelasfingen worden waargenomen kan middels gelijktijdige performance metingen worden bepaald in hoeverre sprake is van een significante achteruitgang van de responstijden Replicatie functionaliteit MELD WERK server De replicatie functionaliteit voor TIC en de batch transacties veroorzaken periodiek blokkades van de toegang tot de database en hoge responstijden voor de gebruikers. Nagegaan dient te worden in hoeverre de gekozen concepten bijgesteld kunnen worden. Het replicatie concept betreft het kopiëren van de database naar een separate tweede database op een fysiek separaat systeem, opgesteld bij het TIC en verhoogt significant de server belasting. Bovendien ontstaan regelmatig blokkades op de toegang naar de MELDWERK server [eens per week tot enige malen op een dag]. Deze worden waarschijnlijk veroorzaakt door een bug. De oorzaak is echter nog niet getraceerd. Tenslotte wordt de server software significant complexer in hef onderhoud, hetgeen de kans op storingen verhoogd. Mogelijke alternatieven zijn: Een standaard MELDWERK client PC in hef TIC; Replicafie frequentie terugbrengen naar eens per 4 uur en zo veel mogelijk buiten de werktijden van de gebruikers; Inzet van nieuwe Openingres DBMS versie met nauwkeurigere locking faciliteiten [record in plaats van page locking]; Transacties opdelen in kleinere eenheden. 17 QPIT: :1 0/A Audilrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Prolects\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen

K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE Mormwl{G-cÀgco f@lffll-n RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen I \ \--.,/ KOSTEN EN ORGANISATIE MONITORING-CASCO Uitgevoerd door: Intercai Utrecht BY, BSO

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Wireless Leiden Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Afstudeerverslag Naam : Richard van Mansom Organisatie : Wireless Leiden Datum : 9 Juni 2008 Opleiding : Hogeschool Leiden Informatica Document : Afstudeerverslag

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder?

Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder? Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder? Jan van Lith en Maarten Michels 4 juli 2005 Samenvatting Het consistent houden van data tussen 2 systemen is lastig. Het maken van backups,

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1 t)] 73&-( t', Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam c 8446-1 Haalbaarheid invoering ITIL hij 4/gemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank 2014 Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank IT-eXcellence B.V 3-2-2014 Copyright IT-eXcellence B.V. 2014 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL IN3405 - Bachelorproject 2012 Voor de Bachelor Technische Informatica, TU Delft 4-7-2012 Yorick Holkamp 1515632 Maarten van Meijeren 1526189 In opdracht van

Nadere informatie

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Versie 1.5 Datum 3 februari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 4 INLEIDING... 6 STORAGETYPEN

Nadere informatie

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen BVH Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland 25 juni 2008 Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen +31 (0)20 314 09 50 j.visser@sig.nl, pj.thoen@sig.nl vertrouwelijk 2 Disclaimer

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

PC-Radio 6 Handleiding

PC-Radio 6 Handleiding PC-Radio 6 Handleiding [the complete radio automation solution] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683 555 fax. (31) 115

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie