BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 6 DECEMBER 2010 LUNDI 6 DECEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 36412 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Nationale Loterij NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) : Didier Revelard Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80183 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Loterijen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Drukken van Euro Millions affiches. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 15 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Opmaak en drukken van grote en kleine Euro Millions affiches voor de bekendmaking van de bedragen van de jackpots op wekelijkse basis. Zie bestek. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Loterie Nationale S.A. de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Didier Revelard Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80183 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Loteries Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Impression d affiches Euro Millions. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 15 II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Réalisation et impression d affiches et d affichettes Euro Millions pour annoncer les montants des Jackpots sur base hebdomadaire. Voir cahier des charges. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

4 36414 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zie bestek. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Ja. Zie bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De offerte dient te vermelden: 1. de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel; 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend; 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. De inschrijver voegt een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid bij zijn offerte of bezorgt het aan de Nationale Loterij voor de opening van de offertes. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de offertes. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Punten 1. en 2.: voor België: één (1) attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel. 3.een getuigschrift verstrekt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving (directe EN indirecte belastingen) of die van het land waarin hij is gevestigd II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Voir cahier des charges. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Oui. Voir cahier des charges. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : L offre doit mentionner: 1. les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social; 2. le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d un établissement financier; 3. la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. En matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une attestation à son offre ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard le jour avant l ouverture des offres et doit indiquer que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d ouverture des offres. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. un document récent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2. un document récent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; Points 1. et 2.: pour la Belgique: une (1) attestation délivrée par le Tribunal de Commerce. 3.un certificat délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts conformément à la législation belge (impôts directs ET indirects) ou à celle du pays où il est établi.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voor Belgïe: voor directe belastingen: model 276 C II geleverd door de sectie directe belastingen van het invorderingsbureau ; voor indirecte belastingen: een attest van betaling van de BTW geleverd door de BTW sectie van het invorderingsbureau. 4. De inschrijver moet enkele jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt beoordeeld en gecontroleerd op basis van: 1. een lijst van de voornaamste leveringen en diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instan-ties waarvoor zij bestemd waren; 2. een overzicht van de normale drukcapaciteit van de inschrijvers (per dag, per week, per maand, minimum- en maximumcapaciteit, capaciteit tijdens vakantieperiodes) en tevens van hun drukcapaciteit in backup; 3. een overzicht van alle machines en technische uitrusting waarover de inschrijvers beschikken met het oog op de uitvoering van de gevraagde prestaties. De inschrijvers moeten in staat zijn om drukwerk af te leveren op papier van 115 gram van minstens zes verschillende kleuren. De inschrijvers moeten in hun offerte voldoende en volledige informatie en documenten bijvoegen om aan de gevraagde inlichtingen te beantwoorden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LN-OPERATIONS/RM/KH/DR/2010/32-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 09/10/2010 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. Pour la Belgique: pour les impôts directs: modèle 276 C II délivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement ; pour les impôts indirects: une attestation de paiement de la TVA délivré par le secteur TVA du bureau de recouvrement. 4. le soumissionnaire doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux trois années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux trois années écoulées. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des soumissionnaires fera l objet d une évaluation et d un contrôle sur base de: 1. une liste des principaux services et des principales fournitures effectués pendant les trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés; 2. une description de sa capacité d impression normal (par jour, par semaine, par mois, capacité minimale et maximale, capacité en période de congés,...) et capacité d impression en back up; 3. une description mentionnant l outillage, le matériel et l équipement technique dont il disposera pour l exécution des services. Les soumissionnaires doivent être en mesure d imprimer sur du papier de 115 gr d au moins 6 couleurs différentes. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre les renseignements et documents com-plets et suffisants pour correspondre aux renseignements demandés. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LN-OPERATIONS/RM/KH/DR/2010/32-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 09/10/2010 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 11/01/2011; heure : 11:00 Documents payants : non.

6 36416 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 Plaats :, Zetel van de Nationale Loterij, Belliardstraat te 1040 BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Uw aanwezigheid is toegelaten doch niet vereist. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Zie bestek. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 11/01/2011; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 11/01/2011; heure : 11:00 Lieu :, Siège de la Loterie Nationale, Rue Belliard à 1040 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Votre présence est autorisée mais pas exigée. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Voir cahier des charges. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis : 02/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst, aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS Holding, ICTRA, Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel. Contactpunt : ICTRA.123, sectie 18/0, t.a.v. Bart Gijssels, tél (0) , GSM + 32 (0) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zie bijlage A.III. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : project Securail voor de beveiliging van het personeel Infrabel in het spoor d.m.v. een LOWS systeem. N Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB Holding, ICTRA, rue des Deux Gares 82, 1070 Bruxelles. Point de contact : ICTRA.123, section 18/0, à l attention de Bart Gijssels, tél (0) of + 32 (0) Adresse auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être obtenues : même adresse que pour le(s) point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : voir l annexe A.III. I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : Projet Securail pour la protection du personnel Infrabel dans la voie par le biais d un système LOWS.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : c) Diensten : categorie diensten 7. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel. Nuts code : BE 1. II.1.3. De aankondiging betreft : het sluiten van een raamovereenkomst. II.1.4. Inlichtingen over de raamovereenkomst : raamovereenkomst met één onderneming. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : de opdracht bestaat uit vier loten : de eerste drie loten voor het ontwikkelen van een prototype voor de beveiliging van personeel in het spoor d.m.v. draadloze communicatie, het vierde lot bestaat uit een mogelijke bestelling van negenenveertig van deze kits. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8. Verdeling in loten : ja. Offertes moeten worden ingediend voor : alle loten. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : De eerste drie loten omvat de levering van één prototype kit (er worden maximum drie firma s geselecteerd voor de ontwikkeling van een prototype), het vierde lot bevat een mogelijke bestelling van negenenveertig kits. II.2.2. Opties : neen. II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : tien maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : in het kader van deze opdracht wordt een borgtocht gevraagd in overeenstemming met de bepalingen die daaromtrent zijn voorzien in de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : Door eenvoudige deelname aan deze overheidsopdracht verklaart de kandidaat dat hij zich ten laatste op de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming niet in één van de gevallen van uitsluiting met betrekking tot zijn persoonlijke toestand bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17, 39 en 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De NMBS Holding zal te gelegener tijd aan de betrokken inschrijver vragen om, binnen een aangeduide termijn, alle inlichtingen en documenten te bezorgen die moeten toelaten diens persoonlijke toestand te verifiëren. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures et de prestations de services : c) Services : catégorie de services 7. Lieu principal de prestation : rue des Deux Gares 82, 1070 Bruxelles. Code nuts : BE 1. II.1.3. L avis implique : la conclusion d un accord-cadre. II.1.4. Informations concernant l accord-cadre : accord-cadre avec un seul opérateur. II.1.5. Brève description du marché ou de l achat/des achats : le marché comprend quatre lots : les trois premiers lots pour le développement d un prototype pour la protection du personnel dans les voies par le biais d une communications sans fil; le quatrième lot consiste en la commande éventuelle de quarante-neuf de ces kits. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : II.1.7. Marché couvert par l Accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8. Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour tous les lots. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Les trois premiers lots comprennent la fourniture d un prototype de kit (trois sociétés au maximum sont sélectionnées pour le développement d un prototype); le quatrième lot comprend la commande éventuelle de quarante-neuf kits. II.2.2. Options : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : dix mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : dans le cadre de ce marché, un cautionnement sera exigé conformément aux règles reprises dans l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif au cahier général des charges de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription aux registres du commerce ou de la profession : Par le seul fait de participer à ce marché public, le candidat atteste qu il ne se trouve pas, au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation, dans un des cas visés aux articles 17, 39 et 60 de l arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : En temps utile, la SNCB Holding demandera au soumissionnaire concerné de fournir, dans un délai qu elle détermine, les renseignements et documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie