BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 6 DECEMBER 2010 LUNDI 6 DECEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 36412 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Nationale Loterij NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) : Didier Revelard Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80183 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Loterijen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Drukken van Euro Millions affiches. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 15 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Opmaak en drukken van grote en kleine Euro Millions affiches voor de bekendmaking van de bedragen van de jackpots op wekelijkse basis. Zie bestek. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Loterie Nationale S.A. de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Didier Revelard Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80183 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Loteries Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Impression d affiches Euro Millions. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 15 II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Réalisation et impression d affiches et d affichettes Euro Millions pour annoncer les montants des Jackpots sur base hebdomadaire. Voir cahier des charges. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

4 36414 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zie bestek. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Ja. Zie bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De offerte dient te vermelden: 1. de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel; 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend; 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. De inschrijver voegt een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid bij zijn offerte of bezorgt het aan de Nationale Loterij voor de opening van de offertes. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de offertes. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Punten 1. en 2.: voor België: één (1) attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel. 3.een getuigschrift verstrekt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving (directe EN indirecte belastingen) of die van het land waarin hij is gevestigd II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Voir cahier des charges. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Oui. Voir cahier des charges. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : L offre doit mentionner: 1. les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social; 2. le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d un établissement financier; 3. la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. En matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une attestation à son offre ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard le jour avant l ouverture des offres et doit indiquer que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d ouverture des offres. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. un document récent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2. un document récent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; Points 1. et 2.: pour la Belgique: une (1) attestation délivrée par le Tribunal de Commerce. 3.un certificat délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts conformément à la législation belge (impôts directs ET indirects) ou à celle du pays où il est établi.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voor Belgïe: voor directe belastingen: model 276 C II geleverd door de sectie directe belastingen van het invorderingsbureau ; voor indirecte belastingen: een attest van betaling van de BTW geleverd door de BTW sectie van het invorderingsbureau. 4. De inschrijver moet enkele jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt beoordeeld en gecontroleerd op basis van: 1. een lijst van de voornaamste leveringen en diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instan-ties waarvoor zij bestemd waren; 2. een overzicht van de normale drukcapaciteit van de inschrijvers (per dag, per week, per maand, minimum- en maximumcapaciteit, capaciteit tijdens vakantieperiodes) en tevens van hun drukcapaciteit in backup; 3. een overzicht van alle machines en technische uitrusting waarover de inschrijvers beschikken met het oog op de uitvoering van de gevraagde prestaties. De inschrijvers moeten in staat zijn om drukwerk af te leveren op papier van 115 gram van minstens zes verschillende kleuren. De inschrijvers moeten in hun offerte voldoende en volledige informatie en documenten bijvoegen om aan de gevraagde inlichtingen te beantwoorden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LN-OPERATIONS/RM/KH/DR/2010/32-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 09/10/2010 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. Pour la Belgique: pour les impôts directs: modèle 276 C II délivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement ; pour les impôts indirects: une attestation de paiement de la TVA délivré par le secteur TVA du bureau de recouvrement. 4. le soumissionnaire doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux trois années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux trois années écoulées. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des soumissionnaires fera l objet d une évaluation et d un contrôle sur base de: 1. une liste des principaux services et des principales fournitures effectués pendant les trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés; 2. une description de sa capacité d impression normal (par jour, par semaine, par mois, capacité minimale et maximale, capacité en période de congés,...) et capacité d impression en back up; 3. une description mentionnant l outillage, le matériel et l équipement technique dont il disposera pour l exécution des services. Les soumissionnaires doivent être en mesure d imprimer sur du papier de 115 gr d au moins 6 couleurs différentes. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre les renseignements et documents com-plets et suffisants pour correspondre aux renseignements demandés. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LN-OPERATIONS/RM/KH/DR/2010/32-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 09/10/2010 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 11/01/2011; heure : 11:00 Documents payants : non.

6 36416 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/01/2011; tijdstip : 11:00 Plaats :, Zetel van de Nationale Loterij, Belliardstraat te 1040 BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Uw aanwezigheid is toegelaten doch niet vereist. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Zie bestek. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 11/01/2011; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 11/01/2011; heure : 11:00 Lieu :, Siège de la Loterie Nationale, Rue Belliard à 1040 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Votre présence est autorisée mais pas exigée. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Voir cahier des charges. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis : 02/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst, aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS Holding, ICTRA, Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel. Contactpunt : ICTRA.123, sectie 18/0, t.a.v. Bart Gijssels, tél (0) , GSM + 32 (0) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zie bijlage A.III. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : project Securail voor de beveiliging van het personeel Infrabel in het spoor d.m.v. een LOWS systeem. N Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB Holding, ICTRA, rue des Deux Gares 82, 1070 Bruxelles. Point de contact : ICTRA.123, section 18/0, à l attention de Bart Gijssels, tél (0) of + 32 (0) Adresse auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être obtenues : même adresse que pour le(s) point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : voir l annexe A.III. I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : Projet Securail pour la protection du personnel Infrabel dans la voie par le biais d un système LOWS.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : c) Diensten : categorie diensten 7. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel. Nuts code : BE 1. II.1.3. De aankondiging betreft : het sluiten van een raamovereenkomst. II.1.4. Inlichtingen over de raamovereenkomst : raamovereenkomst met één onderneming. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : de opdracht bestaat uit vier loten : de eerste drie loten voor het ontwikkelen van een prototype voor de beveiliging van personeel in het spoor d.m.v. draadloze communicatie, het vierde lot bestaat uit een mogelijke bestelling van negenenveertig van deze kits. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8. Verdeling in loten : ja. Offertes moeten worden ingediend voor : alle loten. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : De eerste drie loten omvat de levering van één prototype kit (er worden maximum drie firma s geselecteerd voor de ontwikkeling van een prototype), het vierde lot bevat een mogelijke bestelling van negenenveertig kits. II.2.2. Opties : neen. II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : tien maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : in het kader van deze opdracht wordt een borgtocht gevraagd in overeenstemming met de bepalingen die daaromtrent zijn voorzien in de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : Door eenvoudige deelname aan deze overheidsopdracht verklaart de kandidaat dat hij zich ten laatste op de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming niet in één van de gevallen van uitsluiting met betrekking tot zijn persoonlijke toestand bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17, 39 en 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De NMBS Holding zal te gelegener tijd aan de betrokken inschrijver vragen om, binnen een aangeduide termijn, alle inlichtingen en documenten te bezorgen die moeten toelaten diens persoonlijke toestand te verifiëren. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures et de prestations de services : c) Services : catégorie de services 7. Lieu principal de prestation : rue des Deux Gares 82, 1070 Bruxelles. Code nuts : BE 1. II.1.3. L avis implique : la conclusion d un accord-cadre. II.1.4. Informations concernant l accord-cadre : accord-cadre avec un seul opérateur. II.1.5. Brève description du marché ou de l achat/des achats : le marché comprend quatre lots : les trois premiers lots pour le développement d un prototype pour la protection du personnel dans les voies par le biais d une communications sans fil; le quatrième lot consiste en la commande éventuelle de quarante-neuf de ces kits. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : II.1.7. Marché couvert par l Accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8. Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour tous les lots. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Les trois premiers lots comprennent la fourniture d un prototype de kit (trois sociétés au maximum sont sélectionnées pour le développement d un prototype); le quatrième lot comprend la commande éventuelle de quarante-neuf kits. II.2.2. Options : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : dix mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : dans le cadre de ce marché, un cautionnement sera exigé conformément aux règles reprises dans l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif au cahier général des charges de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription aux registres du commerce ou de la profession : Par le seul fait de participer à ce marché public, le candidat atteste qu il ne se trouve pas, au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation, dans un des cas visés aux articles 17, 39 et 60 de l arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : En temps utile, la SNCB Holding demandera au soumissionnaire concerné de fournir, dans un délai qu elle détermine, les renseignements et documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

8 36418 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.2. Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat-firma dient te beschikken over een gezonde financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de onderneming en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De NMBS Holding behoudt zich het recht voor kandidaten uit te sluiten van verdere deelname aan deze opdracht op grond van de resultaten van de uitgevoerde financiële audit. De inschrijver voegt bij zijn aanvraag onder andere een exemplaar van het jaarverslag met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, alsook een tabel met de omzet en de winst van de voorbije drie jaar. De voormelde tabel dient uitdrukkelijk melding te maken van het omzetcijfer dat werd gerealiseerd binnen het domein dat het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige offerte, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : 50/12/10/ IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 23 december 2010, te 12 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Frans, Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3. Nadere inlichtingen : De kandidaat moet zijn dossier (met inbegrip van alle verlangde informatie) indienen in vier exemplaren (waarvan één origineel en drie kopieën). Opgelet : uitsluitend aanvragen tot deelneming die aan bureau ICTRA.073 worden gestuurd of die rechtstreeks bij datzelfde bureau ingediend zijn, worden aanvaard (zie bijlage A.III bij deze aankondiging). III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats doivent disposer d une assise financière saine. Le cas échéant, un audit financier sera effectué pour contrôler la santé financière et la véracité des renseignements forunis. Sur base des résultats de l audit financier effectuée, la SNCB Holding se réserve le droit d exclure de participation à ce marché des demandes de participation introduites. Le soumissionnaire fournira dans sa demande de participation un exemplaire du rapport annuel relatif au dernier exercice écoulé, de même qu un tableau reprenant le chiffre d affaires et les bénéfices enregistrés des trois dernières années. Ce tableau devra faire apparaître explicitement le chiffre d affaires réalisé dans le domaine concerné par ce marché. III.2.4. Marchés réservés : non. III.3. Conditions propres aux marchés de service : III.3.1. La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : IV.2.1. Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par l entité adjudicatrice : 50/12/10/ IV.3.2. Publications antérieures concernant le même marché : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23 décembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français, néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché àcaractère périodique : non. VI.2. Marché(s) s inscrivant dans un projet et/ou programme financé par des fonds communautaires : non. VI.3. Autres informations : Le candidat devra introduire son dossier (y inclus toute information requise) en quatre exemplaires (dont un original et trois copies). Attention : uniquement les demandes de participation envoyées ou remises directement au bureau ICTRA.073 (voir annexe A.III de ce avis) seront acceptées.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Alleen de aanvragen tot deelneming van de kandidaat-firma s die beantwoorden aan de criteria van punt III.2 «Voorwaarden voor deelneming» en die de gevraagde bewijzen hebben toegevoegd aan hun aanvraag, kunnen in aanmerking worden genomen. VI.4. Beroepsprocedures : VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, tel (0) , fax + 32 (0) Internetadres : VI.4.2. Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : zestig dagen vanaf de notificatie van een beslissing. VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 1 december Bijlage A Extra adressen en contactpunten III. Adressen en contactpunten voor indiening van offertes/ aanvragen tot deelneming : NMBS Holding, ICTRA, Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel. Contactpunt : ICTRA.073, sectie 18/4, tel (0) Bijlage B Inlichtingen over loten Lot 1 : ontwikkeling en levering van een prototype kit. 1. Korte beschrijving : de ontwikkeling en levering van een prototype kit dat kan geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke bestelling van negenenveertig extra kits. 2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : Hoeveelheid of omvang : één prototype kit. 5. Aanvullende inlichtingen over loten : het eerste prototype moet klaar zijn tegen eind februari Op basis van dit prototype kunnen er nog negenenveertig extra besteld worden (vierde lot). Lot 2 : ontwikkeling en levering van een prototype kit. 1. Korte beschrijving : de ontwikkeling en levering van een prototype kit dat kan geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke bestelling van negenenveertig extra kits. 2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : Hoeveelheid of omvang : één prototype kit. 5. Aanvullende inlichtingen over loten : het eerste prototype moet klaar zijn tegen eind februari Op basis van dit prototype kunnen er nog negenenveertig extra besteld worden (vierde lot). Lot 3 : ontwikkeling en levering van een prototype kit. 1. Korte beschrijving : de ontwikkeling en levering van een prototype kit dat kan geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke bestelling van negenenveertig extra kits. 2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : Hoeveelheid of omvang : één prototype kit. 5. Aanvullende inlichtingen over loten : het eerste prototype moet klaar zijn tegen eind februari Op basis van dit prototype kunnen er nog negenenveertig extra besteld worden (vierde lot). Seules les demandes de participation des candidats répondant aux critères repris au point III.2 «Conditions de participation» et ayant joint les preuves demandées à la demande pourront être retenues. VI.4. Procédures de recours : VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse internet : VI.4.2. Introduction des recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : soixante jours à compter de la notification d une décision. VI.5. Date d envoi du présent avis : 1 er décembre Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact III. Adresses et points de contact auxquels les offres/demandes de participation doivent être envoyées : SNCB Holding, ICTRA, rue des Deux Gares 82, 1070 Bruxelles. Point de contact : ICTRA.073, section 18/4, tél (0) Annexe B Informations sur les lots Lot 1 : développement et fourniture d un prototype de kit. 1. Description succincte : le développement et la fourniture d un prototype de kit qui peut être évalué en vue de la commande éventuelle de quarante-neuf kits supplémentaires. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : Quantité ou étendue : un prototype de kit. 5. Informations complémentaires sur les lots : le premier prototype doit être prêt pour fin février Sur base de ce prototype, quarante-neuf kits supplémentaires peuvent encore être commandes (quatrième lot). Lot 2 : développement et fourniture d un prototype de kit. 1. Description succincte : le développement et la fourniture d un prototype de kit qui peut être évalué en vue de la commande éventuelle de quarante-neuf kits supplémentaires. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : Quantité ou étendue : un prototype de kit. 5. Informations complémentaires sur les lots : le premier prototype doit être prêt pour fin février Sur base de ce prototype, quarante-neuf kits supplémentaires peuvent encore être commandes (quatrième lot). Lot 3 : développement et fourniture d un prototype de kit. 1. Description succincte : le développement et la fourniture d un prototype de kit qui peut être évalué en vue de la commande éventuelle de quarante-neuf kits supplémentaires. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : Quantité ou étendue : un prototype de kit. 5. Informations complémentaires sur les lots : le premier prototype doit être prêt pour fin février Sur base de ce prototype, quarante-neuf kits supplémentaires peuvent encore être commandes (quatrième lot).

10 36420 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Lot 4 : levering van negenenveertig extra kits. 1. Korte beschrijving : met het bedrijf met het beste prototype zal een raamcontract worden afgesloten voor een mogelijke bestelling van negenenveertig extra kits, op voorwaarde dat het prototype goed bevonden wordt. ICTRA en Infrabel behouden zich dus het recht voor, indien geen enkel prototype voldoet, geen extra bestelling te plaatsen. 2. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : Hoeveelheid of omvang : negenenveertig kits. Lot 4 : fourniture de quarante-neuf kits supplémentaires. 1. Description succincte : il sera conclu avec la société proposant le meilleur prototype un accord-cadre pour la commande éventuelle de quarante-neuf kits supplémentaires, à condition que le prototype soit juge satisfaisant. Ictra et Infrabel se réservent donc le droit, dans le cas ou aucun prototype ne donnerait satisfaction, de ne pas passer de commandes supplémentaires. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : Quantité ou étendue : quarante-neuf kits. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR N Vooraankondiging Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Federale Politie Directie van de Aankopen, Kroonlaan, 145b, 1050 Brussel, België Contactpunt(en) : De Vroe Martin Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80091 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Federale Politie, Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer, Dienst beleidsondersteuning, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene, België Contactpunt(en) : Dhr. Guy MARCHAL Tel , fax I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II.B. Voorwerp van de opdracht (leveringen of diensten) II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van een Elektronisch Leerplatform (ELO) II.2) Type opdracht en plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten : Categorie diensten : 27 II.3) Korte beschrijving van de aard en de omvang of waarde van de leveringen of diensten : Aankoop van een Elektronisch Leerplatform (ELO) Geraamde waarde zonder BTW : EUR Verdeling in percelen : neen. N Avis de préinformation Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Police Fédérale Direction des Achats, Avenue de la Couronne 145b, 1050 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : De Vroe Martin Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80091 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Police Fédérale, Direction générale de l appui et de la gestion, Service d appui à la gestion, Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Elsene, Belgique Point(s) de contact : M. Guy MARCHAL Tél , fax I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II.B. Objet du marché (fournitures ou services) II.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : L acquisition d une Plate-forme d apprentissage en Ligne (LMS) II.2) Type de marché et lieu de livraison de fournitures ou de prestation de services : Catégorie de services : 27 II.3) Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services : L acquisition d une Plate-forme d apprentissage en Ligne (LMS) Valeur estimée hors TVA : EUR Division en lots : non.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.4) CPV-classificatie(gemeenschappelijkewoordenlijstoverheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.7) Nadere inlichtingen : Volgende minimale eisen worden gesteld: - het systeem moet bestaan uit 1 centraal overkoepelend systeem met minimaal 14 satelliet sites. De satelliet sites bevinden zich op hetzelfde centrale hardwareplatform maar hebben een afzonderlijk beheer. - ten allen tijde toegankelijk via internet op een veilige manier met een gegarandeerde bandbreedte voor vlot werken. - voldoen aan de SCORM standaard. - in staat zijn, om in een eerste fase, gebruikers te beheren, uitbereidbaar tot gebruikers. - het platfrom moet voldoende opslagruimte bezitten zodat de omgeving zonder limieten kan gebruikt worden. - gebruiksvriendelijk met lage instapdrempel. - de geïnsteresseerde firma s zullen referentie moet leveren over de la in Europa geïnstalleerde elektronische leeromgevingen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 03/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.4) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui II.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.7) Autres informations : L application doit satisfaire aux exigences suivantes: - le système doit consister en un système central qui chapeaute un minimum de 14 sites satellites. Les sites satellites se trouvent sur la même plate-forme centrale de hardware, mais on une gestion individuelle. - être à tout moment accessible par l Internet d une façon sécurisée et avec une bande passante garantie pour travailler efficacement. -répondre au standard SCORM. - être capable, dans un premier temps, de gérer utilisateurs, avec la possibilité d agrandir jusqu à utilisateurs. - avoir un espace de stockage illimité. - être conviviale avec une prise en main intuitive. - les firmes intéréssées devront faire état de leurs références en matière de plate-formes d apprentissage en ligne déjà installées en Europe. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Marchés réservés : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Date d envoi du présent avis : 03/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MOW - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Afdeling Kust, t.a.v. ir. Kathleen Bernaert, afdelingshoofd Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80130

12 36422 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : MOW - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Afdeling Kust, t.a.v. ing. Elias Van Quickelborne Tel , fax Internetadres : Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Monitoring strand door middel van mobiele en statische laserscanning II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Monitoring strand door middel van mobiele en statische laserscanning. De aanneming heeft als doel de monitoring van de topografie van het strand d.m.v. mobiele én statische LIDAR (Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) in het kader van het geïntegreerd kustzonebeheer en het Interreg IVb project BLAST (Bringing Land and Sea together). In de opdracht zijn mobiele laserscanning(s) alsook enkele bijkomende statische opnames in de gedefinieerde pilootgebieden voorzien. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Digitale kartering Bijkomende opdracht : Landmeetkundige diensten Bijkomende opdracht : Topografische opmetingen Bijkomende opdracht : Topografische diensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 69 en 69 bis. Uitsluitingsgronden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 69 van het KB. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid kan deze informatie zelf opvragen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen en te beoordelen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de opdracht. RSZ-attest (voor de buitenlandse inschrijver) Bij deze offerte wordt desgevallend een attest (ev. attesten) gevoegd, overeenkomstig art. 90, 4 van het Belgisch KB van 8 januari Art. 90. Alle bescheiden en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. Afgezien van de documenten gevraagd bij de selectie en/of gunning, dienen bij de offerte volgende bescheiden te worden gevoegd: - Een technisch plan met een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes, technieken en werkwijzen die de gevraagde eisen qua nauwkeurigheid garanderen. Hiervoor wordt verder verwezen naar punt 3.2 en 3.3 van de Bijzondere Voorschriften en artikel 71 van de Administratieve Voorschriften.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 70. Financiële en economische draagkracht In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het BTW-attest m.b.t. hoedanigheid BTW-plicht niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver de ( laatste of laatste 3 ) jaarrekening(en) niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid kan deze informatie zelf opvragen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten, documenten en verklaringen te beoordelen en navraag te doen bij de afleverende instanties teneinde inlichtingen in te winnen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 71. Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: Gegevens van de bedrijfsstructuur van de dienstverlener en eventuele onderaannemers met inbegrip van het aantal werknemers in België, Europa en wereldwijd. Vermeld moet worden of het bedrijf deel uitmaakt van een grotere groep. In dit geval zal ook het volledige profiel van deze grotere groep toegevoegd worden. Referenties van gelijkaardige opdrachten, met opgave van de opdrachtgever waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen privé-sector en openbare sector; Een verklaring die de infrastructuur, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener beschikt die kan ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht; Indien de inschrijver beroep zal doen op onderaannemer(s) dient een schriftelijke verbintenis van de onderaannemer(s) bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat deze onderaannemer(s) er zich toe verbinden in onderaanneming van de inschrijver te zullen werken, met opgave van de opdrachtonderdelen waarop deze verbintenis betrekking heeft. Alleen de inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht te kunnen uitvoeren. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AFD KUST F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/01/2011; tijdstip : 10:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 7.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen aangekocht worden: OFWEL bestelling via mail de aanbestedingsdocumenten worden onmiddellijk via de post toegestuurd (duidelijke vermelding in mail van naam firma, adres firma, contactpersoon) OFWEL via afhaling op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u OFWEL gratis digitaal gedownload worden via e-notification. Voor de aankoop van deze aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) zal het hieronder vermeld (totaal) bedrag gefactureerd worden door bovenvermelde afdeling. Het bedrag zal gestort worden op rekening nr van afdeling Kust. Als mededeling bij de storting dient de gestructureerde mededeling van de vordering vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 20/01/2011; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/01/2011; tijdstip : 10:30 Plaats :, Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende

14 36424 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : I.4. INDIENEN VAN DE OFFERTES De indiening van de offertes dient te gebeuren op de volgende wijze: 1 ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (https://eten.publicprocurement.be) 2 ofwel op papier met aangetekende zending gericht aan het agentschap Voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. 3 ofwel op papier door afgifte aan de voorzitter vóór de opening van de zitting (cfr. modaliteiten deel II art. 104 ) Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: - de samenvattende inventaris; - de gedateerde en ondertekende documenten, die in de kwalitatieve selectie (artikel 69, 70 en 71) van de administratieve voorschriften zijn gevraagd; - het technisch plan volgens artikel 71 van de Administratieve Voorschriften en punt 3 van de Bijzondere Voorschriften; De inschrijver verklaart te zullen voldoen aan de technische specificaties vermeld in punt 3.2 en die beschreven worden in zijn technisch plan én aan de technische vereisten vermeld in punt 3.3 van de bijzondere voorwaarden ART. 69. UITVOERINGSMODALITEITEN 1. Hoeveelheden Wanneer vaste of minimale hoeveelheden niet worden besteld voor de posten aan forfaitaire hoeveelheid (FH) heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 10% van het te weinig bestelde bedrag zonder B.T.W. doch slechts in die mate dat de vermindering niet gecompenseerd is door de bestelling van aanvullende diensten. De inschrijver is niet gerechtigd schadevergoeding te vragen bij het niet bestellen van posten aan vermoedelijke hoeveelheid (VH). De post voorbehouden som geeft geen aanleiding tot welkdanige schadevergoeding indien hij niet uitgevoerd wordt. De dienstverlener is verplicht om gevolg te geven aan alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen van de opdracht, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering schriftelijk beveelt en die samenhangen met het voorwerp van de opdracht en binnen de perken blijven. 2. Leiding en toezicht op de diensten Een gemachtigde dient door de dienstverlener schriftelijk te worden voorgesteld en door de aanbestedende overheid te worden erkend. Zijn telefoonnummer en adres moeten worden meegedeeld. Bij eventuele ziekte of verlof moet hij onmiddellijk worden vervangen. 3 en 4 : De uitvoeringstermijn van de gehele opdracht bedraagt 1 kalenderjaar. Daarnaast zijn er uitvoeringstermijnen per post (zie inventaris) en deze bedragen 2.5 kalendermaanden na bekendmaking door middel van een uitvoeringsbevel. De datum van de startvergadering wordt door het opdrachtgevend bestuur vastgelegd. De startvergadering vindt plaats voor de aanvang van de uitvoeringstermijn. Wanneer de aanvang van een termijn afhangt van de kennisgeving van een beslissing of een mededeling, wordt deze kennisgeving overgebracht door middel van een aangetekend schrijven. De termijn wordt vastgesteld in kalenderdagen en verstrijkt op het einde van de laatste dag van de vastgestelde periode. Alle uitvoeringstermijnen, vermeld in dit bestek, in de documenten waarnaar dit bestek verwijst of in de offerte, hebben bindende kracht. Niet-naleving van deze uitvoeringstermijnen zal aanleiding geven tot het opleggen van de boetes wegens laattijdige uitvoering zoals bepaald in artikel 75 van deel II. B. 2 van dit bestek. De aanvangsdatum wordt bepaald in gemeenschappelijk overleg en wordt vastgelegd in het aanvangsbevel. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Loris Isabelle Tel , fax

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : ;http://www.vioe.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80187 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Slem ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik (2) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 10 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dep. RWO-bestek RWO-RP/10/03-F02_0 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 17/01/2011; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/01/2011; tijdstip : 11:00 Plaats :, Phoenixgebouw, zaal atlas, Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

16 36426 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Loris Isabelle Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : ;http://www.vioe.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80198 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Sturingsmodellen voor het wonen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Sturingsmodellen voor het wonen (2) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 5 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dep. RWO-bestek RWO-RP10/07-F02_0 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 17/01/2011; tijdstip : 13:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/01/2011; tijdstip : 13:00 Plaats :, Phoenixgebouw, zaal atlas, Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Putteman Peter Nestor Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80203 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : VIOE, Jekerstraat 10, 3700 Tongeren, België Contactpunt(en) : Alain Vanderhoeven Tel Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - onroerend erfgoed De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Inventarisering, reconstructie en studie van de fragmenten van Romeinse muurschilderingen van het archeologisch onderzoek van de O.L.V-Basiliek te Tongeren II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27

18 36428 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Inventarisatie, reconstructie en studie van de fragmenten van Romeinse muurschilderingen van het archeologisch onderzoek van de O.L.V.-Basiliek te Tongeren II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Archeologische diensten II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/02/2011; voltooiing : 31/01/2012 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : VIOE-Bestek 2010/04-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/01/2011; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Duits, Engels, Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/01/2011; tijdstip : 10:00 Plaats :, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel, Phoenixgebouw, eerste verdieping, zaal Mithras Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Gemeenschap, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Sportfacilitator, t.a.v. Karolien De Sadeleer Tel , fax

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : DBFM Zwembad Eeklo II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Ontwerp en uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Eeklo NUTS-code : BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het project, waarvoor deze selectieprocedure wordt georganiseerd, kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan dat door middel van alternatieve financiering een inhaalbeweging in sportinfrastructuur wil realiseren. De opdracht van de opdrachtnemer behelst enerzijds het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (volgens een DBFM-formule) gedurende een periode van 30 jaar vanaf de beschikbaarheidsdatum van een zwembad te Eeklo en anderzijds het ontwerp en de bouw van een tussengebouw tussen het zwembad en de bestaande sporthal én het ontwerp en de aanleg van de directe omgeving van het zwembad (zijnde de Bijkomende Infrastructuur). De stad Eeklo zal zelf instaan voor de financiering en het onderhoud van deze Bijkomende Infrastructuur. Bij de ontwikkeling van het project moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten. De stad Eeklo wil een duurzaam en CO2-neutraal zwembad bouwen dat een voorbeeld zal zijn voor de toekomst en de sportinfrastructuur. Er dient dan ook gestreefd te worden naar duurzaamheid vanaf de ontwerpfase. De stad Eeklo zal voor de CO2-neutrale energielevering van zowel de nodige warmte (warm water voor de verwarming van het gebouw met technieken en voor sanitair gebruik), als van de nodige elektriciteit om te gebruiken binnen het zwembad, het tussengebouw en de bestaande sportinfrastructuur, een andere procedure opstarten met het oog op de realisatie van een lokale energiecentrale. De procedure voor de realisatie van deze energiecentrale zal zoveel mogelijk worden afgestemd op en simultaan lopen met voorliggende procedure aangaande het zwembad en de Bijkomende Infrastructuur. Verder zijn bij het project ook de inpasbaarheid in de omgeving, de architectonische aspecten van de aanwezige sporthal, de complementariteit en de functionaliteit van het ganse complex (zwembad - energiecentrale - Bijkomende Infrastructuur - bestaande sporthal) van belang. Met het oog op de realisatie van het project, zal de opdrachtnemer een speciale projectvennootschap oprichten, SPV-DBFM, waarmee de opdrachtgever een DBFM-overeenkomst zal sluiten. De opdrachtnemer zal een beschikbaarheidsvergoeding betaald krijgen door de opdrachtgever voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende een periode van 30 jaar vanaf de beschikbaarheidsdatum van het zwembad. De Bijkomende Infrastructuur zal door de stad Eeklo betaald worden via twee mijlpaalvergoedingen, waarvan één bij voorlopige oplevering en de andere bij definitieve oplevering. De opdrachtnemer staat in principe geheel in voor de financiering van de SPV-DBFM. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inbreng van eigen vermogen én van het (bancaire) schuldvermogen van de SPV-DBFM. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bouwwerkzaamheden voor zwembad Bijkomende opdracht : Sloopwerkzaamheden Bijkomende opdracht : Financiële en verzekeringsdiensten Bijkomende opdracht : Cultuur-, sport- en recreatiediensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 20 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

20 36430 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De verlangde borgsommen en waarborgen zullen in het bestek worden meegedeeld. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Belangrijkste financierings en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande zullen in het bestek worden meegedeeld. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : De Deelnemer kan hetzij één enkele rechtspersoon, hetzij een combinatie van rechtspersonen (al dan niet onder de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap naar Belgisch recht) zijn. Wanneer de Deelnemer bestaat uit een combinatie van rechtspersonen (consortium), zal ieder lid van het consortium dat de Kandidaatstelling en, na selectie, de offerte onderschrijft hoofdelijk en solidair jegens de Aanbestedende Overheid en de Opdrachtgever verbonden zijn. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De vereisten zijn opgenomen in artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 8 januari De Deelnemer of een Genomineerde Onderaannemer moet aantonen te voldoen aan de erkenningsreglementering, in het bijzonder met betrekking tot klasse 8. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie Selectieleidraad. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie Selectieleidraad. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd aantal ondernemingen : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : Indien na toepassing van de selectiecriteria meer dan 5 deelnemers overblijven, wordt doorgeselecteerd tot minimum 3 en maximum 5 deelnemers en dit op basis van bijkomende criteria die peilen naar de aanwezigheid van aanvullende ervaring of expertise die kunnen leiden tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Voor de criteria voor het doorselecteren wordt verwezen naar de Selectieleidraad. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 26/01/2011; tijdstip : 15:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland Postbus 556 Marilyn Inge3000 AN

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 ZuidHollandplein 1 Den Haag 2596 AW Contactpunt(en): Ter attentie van: Ivo Dupon (NIC)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Kollumerland c.a. Nationale identificatie: 261887363 Postadres: Van Limburg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie