2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)?"

Transcriptie

1 N Question Paragraphe Page Langue Question Réponse Vraag Nr. Paragraaf Pagina Taal Vraag Antwoord 1 Général FR Quel est le budget du projet? euros 2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)? Het zijn 2 gescheiden projecten. Niettemin kan de inschrijver, indien hij wenst, zijnvisieoverdeintegratievandeze2projectenbeschrijvenom zode kwaliteiten de volledigheid van zijn aanbod te verhogen. Welk budget heeft FOD Financiën voor de eerste 12 maanden van deze opdracht voorzien (cfr 3 Algemeen NL hoofdopdracht)? Zie vraag 1. 4 Algemeen NL Wat is het door FOD financiën voorziene budget voor de dienstverlening(excl. licenties) voor de eerste 12 maanden van deze opdracht voorzien (cfr hoofdopdracht)? Zie vraag 1. 5 Algemeen NL Welk budget heeft FOD Financiën voor de laatste 4 jaar van deze opdracht voorzien (cfr na hoofdopdracht) voor licenties & onderhoud? Tot op heden nog niet bepaald. 6 Algemeen NL Welk budget heeft FOD Financiën voor deze opdracht voorzien (5 jaar)? Tot op heden nog niet bepaald. Inhoudstabel klopt niet met werkelijke hoofdstukken in bestekdocument. De nummering gaat fout vanaf hoofdstuk III.2.3. Klopt het dat de titel voor het Ja er is een probleem met de nummering van de titels in de nederlandstalige 7 Algemeen NL hoofdstuk III.2.3. Context van de opdracht de structuur in de war brengt? versie. Een versie met de correcte nummering zal worden gepubliceerd. 8 I.I.1 6 NL 9 I NL 10 I.3 12 FR 11 I.3 12 FR 12 I.3 12 FR Een SOA Gouvernance model kan eventueel gevraagd worden in het kader van In de bestaande standaarden van FOD Fin wordt geen SOA Governance model vermeld. Behelst secundaire opdrachten van dit project. De inschrijver kan ons van nu af aan de huidige opdracht ook het definiëren van een dergelijk SOA Governance model? informeren over zijn expertise met zijn antwoord op de vraag Q50 van het bestek. Kunnen de CISCO ACE loadbalancers ook gebruikt worden om een high availability oplossing uit te werken voor de ESB oplossing, of zijn deze loadbalancers enkel bedoeld voor de clustering van De Cisco loadbalancers kunnen ook gebruikt worden voor de implementatie van de web servers? de ESB oplossing. A la lumière du paragraphe I.3, est-il correct de comprendre qu'une éventuelle licence site s'applique uniquement pour le SPF Finances et PAS pour d'autres organismes fédéraux éventuels? Oui, uniquement pour le SPF Finances Nous comprenons que les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux et entreprises publiques fédérales pourront bénéficier des mêmes conditions de licence que celles accordées aux SPF Finances. Néanmoins, vu la demande de licence site, les infrastructures entre administrations peuvent varier considérablement et influencer considérablement le prix des licences site. Doiton fournir dès lors en sus de l'inventaire global de l'annexe B du cahier spécial des charges, un pour le calcul du prix global d'un site donné doit être joint. Les ristournes Un inventaire détaillé applicable à un site donné et reprenant tous les paramètres inventaire détaillé applicable à un site donné et reprenant tous les paramètres site ayant conduit appliquées sur les prix repris dans cet inventaire seront les mêmes que celles au prix global par site? appliquées pour la licence site du SPF Finances. Nous comprenons que les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux et entreprises publiques fédérales pourront bénéficier des mêmes conditions de licence que celles accordées aux SPF Finances. Néanmoins, vu la demande de licence site, les infrastructures entre administrations peuvent varier considérablement et influencer considérablement le prix des licences site. Doiton rapprocher ce paragraphe du paragraphe I.6 et comprendre que cela signifie uniquement que Les commandes des autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux ne se feront pas sur les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux pourront entamer une procédure négociée avec base d'une procédure négociée mais via un bon de commande basé sur les prix l'adjudicataire. proposés dans l'inventaire des prix mentionné à la question ci-dessus.

2 13 I NL 14 I.12, I FR 15 II NL 16 II NL 17 II III , 78 NL 18 II NL 19 II NL 20 II.8.I 36 NL 21 II NL 22 II.11 Garantie 38 NL In deze paragraaf wordt aangegeven: De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of het Frans. Mogen beide talen (Nederlands en het Frans ) gebruikt worden in de offerte en de bijlagen bij het offerteformulier? Neen. Slechts één en dezelfde taal mag gebruikt worden voor het volledige bod. Pouvez-vous nous confirmez si l interdiction des variantes libres et des options libres concerne uniquement la présentation de l offre et non pas les choix technologiques? En d autres termes, est ce qu il est permis de présenter et proposer deux configurations techniques différentes qui Non, une offre ne peut contenir qu'une seule configuration technique et un seul se fondent sur des produits différents? tableau de prix. Quid blijvende beschikbaarheid van profielen en gebeurlijke vervanging binnen 20 werkdagen? Kan de aanbestedende overheid ermee instemmen dat we back-up profielen voorstellen? Maximaal drie kantoorplaatsen tegelijk ter beschikking stellen van het type "shared desk" : zijn dit 3 werkposten of 3 ruimtes waar meerdere personen kunnen plaats nemen. In het laatste geval, hoeveel werkposten staan er in totaal ter beschikking. (in kader van het verzoek om de uitvoering van de opdracht te laten plaats vinden in de lokalen van de Stafdienst ICT op pagina 28) Drie werkposten. In III staat Het beheer van het project dient te voldoenaan destandaarden diebij defod Financiën worden gebruikt, zoals PMFin en FUP. In II.6.6 wordt verwezen naar (onder ICT en informaticaplan ). Op deze site is de informatie mbt FUP ( de zip bestanden) niet toegankelijk/beschikbaar. Kunnen deze toegankelijk/beschikbaar gesteld worden? De website zal geüpdatet worden. Ja, maar er moet een duidelijk onderscheid zijn in de offerte tussen de voorgestelde profielen en de back-up profielen. Waar staat het verklarend document met de gehanteerde standaarden en staan daar ook de PMFIN documenten. De URL in het document "http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm" De URLs zijn en verwijst direct door naar "http://minfin.fgov.be/portail2" hoofdpagina. Aansprakelijkheid diensten (laatste paragraaf): wie zouden eventuele derden kunnen zijn aan wie schadevergoeding verschuldigd zou zijn in geval van vertraging / in gebreke blijven? Geen derden. Betekent deze paragraaf dat na de oplevering van gelijk welk document de uitvoerder 30 dagen moet wachten vooraleer hij kan starten met een vervolgfase? Graag opheldering omtrent deze paragraaf, hoe ziet FOD FIN dit in de werkelijkheid rekening In principe ja. Het bestaat uit een maximale vertaging die kan worden ingekort in houdend met mogelijke vertragingen op doorlooptijd en uiteindelijke opleverdatum. geval van een minder belangrijke oplevering. "Stap 1" ontbreekt. Op pagina 36 staan deze wel opgelijst onder de planning. Voor welke delen De stappen verwijzen naar de hoofdopdrachten (zie III Hoofdopdrachten). Er valt de definitieve oplevering samen met de voorlopige? is geen tijdelijke ontvangst na stap 1, hierdoor is deze daar niet hernomen. De voorlopige oplevering waarvan sprake, + ook de garantieperiode, heeft louter en alleen betrekking tot de implementatie van het pilootproject? Neen. De garantie heeft betrekking tot alle aspecten van het project.

3 23 II NL Wat betreft de "Specifieke Ontwikkelingen" (creaties), zou de aanbestenden overheid ermee kunnen instemmen om genoegen te nemen met een verregaande gebruikslicentie, eerder dan een overdracht van de volle en exclusieve eigendom? De gebruikslicentie zou dermate verstrekkend zijn dat ze voor intern gebruik door de aanbestedende overheid geen belemmeringen zou impliceren. Het gaat om een recht tot onbeperkt gebruikt, geen eigendomsrecht. Deponering bj een Escrow agent : het gaat hier toch effectief over specifieke ontwikkelingen bvb ESB mediation of een transformatie uitgevoerd in de aangeboden commerciële ESB software? 24 II NL 25 I FR Kan hier bevestigd worden dat het niet gaat over een escrow van de source code van de Het gaat hier inderdaad om de source code van speifieke ontwikkelingen, niet commerciële COTS software? over de source code van COTS software. L'offre est-elle d'office considérée comme irrégulière si l'offre ne répond pas à une exigence Toutes les exigences doivent être respectées. Comme expliqué au point III.2, une technique de basse priorité? Quelle est l'influence de la priorité sur la régularité ou l'irrégularité priorité basse ou moyenne indique que le respect de cette exigence peut arriver d'une offre? plus tard dans la réalisation du projet. 26 III FR Comme expliqué au paragraphe I.1.1, page 6, au paragraphe III.1.1, page 43 et au paragraphe III , page 54, la liste des standards utilisés au SPF Finances est disponible dans le document ABB (Architecture Building Blocks). Comme expliqué au paragraphe I.1.2.3, page 11, au paragraphe I.1.3.2, page 12, au paragraphe II.6.6, page 31, au paragraphe III.1.2.3, page 48, au paragraphe III.1.3.2, page 49, au paragraphe III.2.1.2, page 50 et au paragraphe III , page 62, nous attendons que la solution ESB s'intègre harmonieusement avec l'existant et utilise les standards actuels et futurs du SPF Finances. En ce qui concerne les serveurs d'application JEE, veuillez vous référer au document ABB, section 5.3 Applications Le logiciel SOA de certaines éditeurs demande une infrastructure de base (p. ex., le serveur Server Services ABB En ce qui concerne les SGBD, veuillez vous référer au d application et le SGBD). Quel est le type du serveur d application Oracle Weblogic disponible document ABB, section 5.6 DataBase Management Services ABB Pour ( standard, enterprise ou suite )? Quel est la version du SGDB Oracle disponible? Est-ce que rappel, les standards du SPF Finances sont IBM DB2 et Microsoft SQL Server avec le SPF Finances mettra à disposition de l adjudicataire les licences nécessaires pour le serveur une préférence marquée pour DB2 en ce qui concerne les systèmes critiques. Il d application et le SGBD? sinon, doit-on ajouter les prix pour ces licences (serveur d application, est de la responsabilité du soumissionnaire d'expliquer comment il compte SGBD) aux licences du logiciel ESB? utiliser les standards existants et futurs via ses réponses aux questions. 27 III FR Est-ce qu il est obligatoire d installer la solution sous Solaris 10? Sinon, est qu il y a des serveurs disponibles, p.ex. sous Linux? Veuillez donner des précisions. Cfr. question 26 pour l'utilisation des standard. Veuillez également vous référer au document ABB sections Serveurs Unix ABB et Serveurs Wintel ABB et 2.5 Operating System Services ABB.01-5 Cfr. question 26 pour les technologies utilisées. Veuillez également vous référer Quelleestlatechnologiedebase dusystème CCFF? Quelestle typed API qu iloffre? Quelleest au document ABB sections 3.7 Identity et Access Management Services ABB.02- la technologiede base de l IAM? Quel est le type d API qu il offre? Quelle est la technologiede 6, 5.1 Process Management Services ABB.04-1 et 6.9 CCFF Framework ABB III FR base du système D&RMC? Quel est le type d API qu il offre? III FR Est-ce qu il y a des documents officiels présentant les standards ICT du SPF Finances? Oui, cfr. question 26.

4 30 Q08 - UC1 53 FR IAM est un système d'authentification et d'autorisation basé sur des utilisateurs. Dans le cadre de services, l'authentification et l'autorisation se fera au niveau des applications/organisations appelantes. Comment ceci sera-t-il géré avec IAM et FedIAM? C'est au soumissionnaire de trouver une solution à ce problème. 31 Q15, Q36 55,61 FR Quelles sont les possibilités techniques d'intégration avec IAM et FedIAM? Cfr. document ABB (voir question 26). 32 III FR Q11 : Qu'entendez -vous par flux de communications inter-applicatives? Il s'agit des communications entre les applications (métier et techniques) du SPF Finances. 33 III NL In de beschrijving van de ESB oplossing wordt verwezen naar hoofdstuk III Dit hoofdstuk ontbreekt echter in het bestek. Uit de tekst vermoeden we dat III.2.3 handelt De tekst op pagina 54 verwijst naar de niet-functionele behoeften die beschreven over de niet-functionele vereisten. Kan dit hoofdstuk verduidelijkt worden zodat we precies zijn in punt III Dit is foutief. De correcte referentie is III Zie ook vraag weten waarop de inschrijver moet antwoorden? 7. Onder het subhoofdstuk "Vragen", staat volgende zin: "In de antwoorden op de vragen in deze sectie...". Er staan echter geen vragen verder opgelijst behalve een algemene vraag. Graag bevestiging dat we enkel op de algemene vraag moeten antwoorden? Of worden hiermee de vragen onder hoofdstuk III.2.3. Context van de opdracht? Of staat de hoofdsing van III.2.3 verkeerd? Indien dit laatste zo is, kan dan de correcte titels meegegeven worden aangezien het een vereiste is dat we in ons antwoord moeten rekening houden met de De vragen met betrekking tot de titels "Vragen" zijn de vragen V13 tot V19. Zie 34 III NL structuur van hoofdstuk III? ook vraag 7. Oui. Si cette fonctionnalité implique l'utilisation de modules additionnels, ceux-ci 35 III FR Doit-on prévoir que l ESB se connecte aux mainframes actuels : Bull, Siemens, IBM? doivent être compris dans le prix. De inschrijver moet de functionaliteiten die effectief beschikbaar zijn beschrijven. Er wordt gevraagd welke connectoren wel/niet beschikbaar zijn, en op welke manier nieuwe Indien het aangeboden bod geen rekening houdt met de licenties, nodig voor het connectoren kunnen geïntegreerd of gebouwd worden. Wordt er enkel en alleen gevraagd naar integeren of ontwikkelen van nieuwe connectoren, dan dient de inschrijven dit 36 III NL de mechanismen om dit te doen, of wordt er ook gevraagd naar de bijhorende kost? duidelijk te vermelden. 37 III è bullet 46 FR L'utilisation de l'ume pour la communication avec la FedICT est-elle toujours réellement d'application? Souhaitez-vous que la solution ESB fournisse un connecteur pour ce protocole? Il n'est pas nécessaire de fournir un connecteur pour ce protocole. Oui. Pour rappel les prix de tous les composants doivent être inclus dans l'offre 38 III FR Q14 : Pas de connecteur disponible : acceptez-vous le développement spécifique? remise. Le tableau de prix ne peut en aucun cas être modifié. Le terme plusieurs instances (Q05) s applique aux différentes installations physiques du ESB? Par instance nous entendons bien les différentes installations physiques de la 39 III.2.2.1, Q05 52 FR Sinon, a quoi se réfère-t-il? solution ESB. 40 III FR Relatif à la question 5 «Expliquer les mécanismes de création de plusieurs instances de la solution», une instance de la solution fait référence a un environnement complet ou à un serveur ESB? Par exemple, est-ce relatif a la réplication de l environnement de production dans un autre data center, ou est-ce relatif a l instanciation d un nœud supplémentaire dans le cluster? Voir question 39.

5 Betreffende vraag 08: Gebruiksvoorbeeld 3: (vervaldag, piek 15 dagen) Applicatie A gebruikt 3 services, de andere applicaties ook. Kunnen de achterliggende resources(databanken en services) de volledig voorziene load van alle applicaties aan? Maw ligt de voorzien bottleneck op de ESB services? Werken alle applicaties met synchrone services? Zijn er bepaalde time-outs op de applicaties die een buffering van de service requests al dan niet toelaten? Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de beschikbaarheid voor applicatie A en de andere applicaties; maw moeten er prioriteiten gegeven worden? Is het de bedoeling om zo goed mogelijk te load-balancen over de verschillende applicaties binnen de gegeven infrastructuur context, met een eventuele prioriteiten regeling om de dienstverlening zo accuraat mogelijk te verlenen? Of is een tijdelijke uitbreiding van de infrastructuur een mogelijkheid waarbij deze wordt uitgevoerd zonder impact op de running Het antwoord op deze vraag maakt deel uit van de volledigheid, de creativiteit en 41 III NL business? de kwaliteit van het bod. 42 Q03 52 FR Qu'entendez-vous par proposition de capacity planning et sizing de la solution? Cfr. les notions de capacity management décrites dans ITIL. 43 III NL V9: Wat wordt er specifiek bedoeld met KPI? Key Performance Indicator Par EDA, voulez-vous dire Event Driven Architecture. Pouvez-vous décrire comment vous Par EDA, nous entendons bien Event Driven Architecture. La réponse à la question 44 III Q12 57 NL envisager d'utiliser cette event driven architecture? Q12 fait partie de la qualité et de la richesse de l'offre. 45 III NL V12: Kan U uitleggen wat U bedoelt met architectuur van het type EDA? Is dit van toepassing voor FOD FIN? Zie vraag III FR Relatif à la question 12 «Expliquer s'il est envisageable et souhaitable de faire évoluer la solution ESB vers une architecture de type EDA» Y-a-t-il des besoins spécifiques relatifs à cette question? Voir question 44. Le CSC demande "Quelles sont les possibilités de scripting et d'automatisation de la solution ESB". Ces possibilités de scripting au niveau de la question 6 font référence uniquement à l'aspect opérationnel (installation de l'esb, déploiement de services,...) ou bien s'appliquent La question Q06 traite uniquement de l'automatisation des aspects également à d'autres aspects (Implementation de services avec langage de script, langage de opérationnels. L'automatisation des autres aspects sont couverts, entre autres, 47 III Q06 53 FR script pour l'orchestration,...)? par les questions Q22, Q24, Q25, Q27, Q31 et Q33 48 III FR 49 Q28 59 FR III en 50 III NL 51 II NL Relatif à la question 7 «Décrire la structure organisationnelle à mettre en place» Doit-on étendre la proposition de rôles et la structure organisationnelle au delà de ce projet, selon les La réponse à cette question fait partie de la richesse, la créativité et la qualité de meilleures pratiques d une mise en oeuvre d une approche SOA sur le long terme? l'offre. Pouvez-vous fournir une copie de la condition de proportionnalité décrite dans la loi vie privée du 8 décembre 1992? En quoi IAM/FEDIAM aident-t-il a respecter cette condition pour des Elle est disponible sur le Moniteur Belge. A l'heure actuelle, IAM/FEDIAM ne applications web par exemple? gèrent pas cette condition. Welke zijn deze vereisten voor Routing en Transformatie? Diegene die in de paragraaf staan net De vragen omtrent de routing zijn de vragen V20 tot V22. De vragen omtrent de voor de vragen V20 en V23? Of elders in het document? transformatie zijn de vragen V23 en V24. Zie ook vraag 7. Betreffende vraag 24: externe devices voor de transformatie: bedoelt men hiermee de (XML) appliances Ja, bij voorbeeld. 52 III Q26 62 NL Par Governance Interoperability Framework, vous référez-vous au framework proposé par HP (https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp= ^2804_4000_2 )? Oui. 53 III NL V26: Wat is het Governance Interoperability Framework? Zie vraag 52.

6 Hoe integreren de directory en de catalogus in de reeds bestaande tools van de FOD Financiën, zoals bijvoorbeeld de Configuration Management DataBase (CMDB) 54 V26 62 NL Wat is de use case? Wat wordt bedoeld met integratie met de CMDB? Welke andere tools worden bedoeld? Het is aan de inschrijven om een oplossing voor dit probleem te vinden. Que souhaitez-vous fonctionnellement faire en intégrant un service registry avec une CMDB? C'est au soumissionnaire d'expliquer les possibilités d'intégration de sa solution 55 Q26 58 FR Quelles sont les possibilités techniques d'intégration avec HP universal CMDB? avec nos standards. Support des 56 standards 63 FR Q42 : Les standards à respecter sont-ils ceux du marché et/ou ceux du SPF Finances? Les standards du marché ET du SPF Finances. Relatif a la question42 : «Décrireles standards quine sont pas respectés»nous supposonsque 57 III FR cela s applique à la seule liste reproduite au point III.2.3.4? Voir la question III FR Est-ce qu il y a d autres standards que le soumissionnaire doit respecter, en outre que ceux qui sont mentionnés dans ce paragraphe? Oui, tous les autres standards en vigeur au SPF Finances. Cfr. question III NL 60 III FR Deze vereiste is gemiddeld; moet slechts een subgeheel bij aanvang, volledige functionaliteiten later te leveren. Indien men kiest voor een product, dan heeft dat product al dan niet de mogelijkheid van service directory en cataloog. De kans is klein dat een product deze functionaliteit later aanbouwt. Vandaar onze verwarring rond deze vereiste. Wil dit zeggen dat Indien uw Service registry en repository producten meerdere functionaliteiten men bij de opzet van de ESB oplossing de service directory en catalogus niet volledig moet omvatten is het niet noodzakelijk dat alles wordt geïnstalleerd tijdens het begin opzetten? Dat men slechts enkele policies bv moet inroduceren? van het project. Le SPF Finance peut-il préciser la signification exacte du rôle business dans ce contexte et le type d'informations dont ils doivent disposer Par informations business, nous entendons des informations non-techniques, issues du métier pouvant être extraite des messages (par exemple montant moyen des remboursement TVA par province). Les types d'information ne sont à priori pas fixes et doivent pouvoir être personnalisables. 61 III NL V32: Kan U meer detail geven over de gewenste functionaliteiten van het Business Dashboard? Zie vraag III NL 63 III NL 64 III FR Kan men een voorbeeld geven van een businessconcept? Een geaggregeerd bedrag van belastingen die verwerkt worden in een verschillende services? Maw op basis van de informatie uit de payload van de messages? Zie vraag 60. Een piek van gemiddeld 44K dagelijkse bezoeken. Piek en gemiddeld zijn wat contradictorisch. Was de piekdag 44K? Was elke hit een service request? Wat waren de antwoordtijden van de services requests? Waren en gemiddeld over zulk een taxon-web piek dag dan 20 transacties per seconde? Voor dit specifiek voorbeeld wilt dit zeggen dat de maand Juni de maand is Of waren die transacties niet gelijk verdeeld over de 24 uur en waren het er soms per waarbij het gemiddeld aantal bezoekers per dag het hoogste is. Gemiddeld zijn er seconde? 44K dagelijkse bezoeken. Le SPF Finances peut-il décrire le contenu/éléments importants à couvrir lors des formations pour les différents groupe-cible. C'est au soumissionnaire de définir le contenu des éléments. Voir à ce sujet, entre autres, les questions Q46 et Q47 du cahier spécial des charges.

7 65 III NL NL Wat wordt er verstaan onder gezamenlijke installatie van de ESB oplossing? Kunnen we een inzage krijgen in de split van de verantwoordelijkheden volgens FOD FIN? In paragraaf 2.6 wordt aangegeven dat de kennisoverdracht zal gebeuren door nauw samen te werken met het interne personeel van de FOD Financiën bij de installatie van de ESB-oplossing en de realisatie van het pilootproject en de doelgroep voor kennisoverdracht operatoren, programmeurs, architecten-analisten en projectleiders zijn. Hoeveel programmeurs, architectenanalisten en projectleiders van FOD Financiën gaan meewerken aan de installatie & realisatie en wat is hun beschikbaarheid? Zie vraag 65. Dit zal worden bepaald aan het begin van het project. Ter herinnering, zoals uitgelegd in punt III is het verplicht een resultaat te hebben voor de hoofdopdrachten, de verantwoordelijkheid ligt bijgevolg volledig bij de opdrachtnemer. Ter verduidelijking, in deze opdracht is er geen sprake van co-sourcing. 67 III NL 68 III FR 69 III FR 70 II.7 34 FR 71 III NL Wat is de aard, scope en grootte van het 2de piloot project? Kunnen we veronderstellen dat het functioneel van dezelfde grootte is als het 1ste pilootproject? Wanneer zal dit project plaatsvinden? Vlak na de opleidingen? Kunnen we inzage krijgen in het team dat zal samenwerken met de inschrijver op het 1ste project? Heeft de inschrijver het recht om minimum competentievereisten te formuleren? Relatif à la question 48 : «Le soumissionnaire décrira quelles remédiations il s engage à fournir s il s avère que les formations ou le transfert de connaissances ont été inadaptés» Qu entendezvous par remédiation? Comment doit-on comprendre le terme «inadapté»? Pouvez-vous nous fournir une description plus précise du contenu du projet pilote afin de pouvoir affiner notre offre en prix fixe? Het tweede pilootproject en zijn einddatum zijn nog niet bepaald. Niettegenstaande zal zijn grootte en complexiteit vergelijkbaar zijn met het eerste pilootproject. Wat de minimale competenties betreft, de inschrijver mag beschouwen dat de personen die zullen opgeleid worden vertrouwd zijn met Java programmatie. Alle andere competenties moeten onderwezen worden tijdens de opleidingen. C'est au soumissionnaire de définir ces termes dans sa réponse. A ce jour, nous ne pouvons pas vous fournir une description plus précise du contenu du projet pilote. L'analyse détaillée fait partie de la réalisation du pilote et doit être prise en compte dans le prix de l'offre. Le proof-of-concept est un sous-ensemble du projet pilote visant à démontrer la bonne installation de la solution ESB et son intégration harmonieuse avec l'existant. Typiquement, un proof-of-concept peut ne pas intégrer les aspects nonfonctionnels tels que, par exemple, la haute disponibilité ou la répartition de En quoi le proof of concept du pilote va-t-il différer du pilote en lui-même en terme fonctionnels? charge. Het pilootproject is een volwaardig project. Kan u de aanvaardingscriteria meer detailleren? Volgens welke criteria is de piloot succesvol? Dit maakt deel uit van de analyse van het pilootproject. Zie ook vraag 69.

8 72 III NL 73 III FR 74 Bijlage E iv) 92 NL Ivm met de piloot: - Over hoeveel instanties die een studiebeurs willen toekennen spreken we hier? - Hanteren alle instanties exact hetzelfde formaat? - Is dit bestand comma separated of XML of iets anders? - Komt dit bestand binnen op een interne FTP directory of via de nieuwe FTP oplossing ( dossier bestandstransfer) - Kan een volledige flow/sequence diagram bezorgd worden van de ESB stroom? - Moet de batchverwerking die de nuttige informatie opzoekt in een tabel van TAXI opgenomen worden als ee n mediation in de ESB of is deze batch een target applicatie naar dewelke het tekstbestand gestuurd moet worden? - Wat moet er teruggestuurd worden als bestand? - Wat moet er gebeuren op vlak van exception en error handling? - Wat zijn de non-functional requirements voor het piloot project? Response time etc.. Zie vraag 69. Dans le cadre du pilote, la solution ESB doit-être intégrée avec IAM et la solution doit pouvoir Le but du projet pilote est de prouver que toutes les exigences décrites dans le être monitorée à partir d'hp OV. Y a-t-il d'autres intégrations nécessaires pour le pilote (avec la cahier spécial des charges sont ou pourront être respectées. Cela inclus donc CMDB par exemple)? toutes intégrations prévues dans le cahier spécial des charges. In de gevraagde totaalprijs voor de realisatie in vaste prijs, is hier ook in begrepen de software licenties nodig voor het piloot project? Hoeveel omgevingen moeten geïnstalleerd worden? Neen, de prijs voor de realisatie bevat niet de aankoop van de licenties. Deze zullen apart aangekocht worden. Het pillotproject is een project zoals een ander en zal worden geinstalleerd op een DEV,ACC en PROD omgeving. Hoe gaan de software licenties + onderhoud berekend worden voor het pilootproject? Hoe wordt de ontwikkelomgeving berekend? Quid acceptatie en productie? De licenties voor het pilootproject zullen apart aangekocht worden.(zie vraag 74). Met andere woorden, hoe zal de Total Cost of Ownership van de software nodig voor de piloot Het TCO van het pilootproject omvat de realisatie prijs plus de prijs van de 75 Bijlage E iv) 92 NL berekend worden? noozakelijke licenties. 76 III NL Om welke redenen wordt de huidige Taxi aanslag -- IPCAL service niet gebruikt? Zie vraag 69. Wat is de bedoeling van de zin: Deze service wordt momenteel echter niet gebruikt door de KSZ. Is het de bedoeling dat deze service in de piloot ook door de KSZ 77 III NL wordt gebruikt? Zie vraag III NL Is het de bedoeling dat de toepassingen van de studiebeurzen de webservices via de ESB rechtsreeks aanspreken?. Is er bij die toepassingen ook een simultaan project voor de consumption van die services? Moet de support en integratietesten met deze toepassingen ook voorzien worden? Wie beheert het programma van deze integratie? Of blijft de communicatie met deze toepassingen via FTP verlopen en gebeurt de verwerking van deze FTP door de ESB? Gaat het hier om de regionale departementen van Onderwijs zoals Studietoelage in Vlaanderen? Zie vraag 69.

9 79 III FR Quelle protocole/standard devront être mis à disposition de la BCSS/autres partenaires dans le cadre de ce pilote? Seul un webservice TAXI (Taxi aanslag -- IPCAL) sera utilisé pour offrir le nouveau service ou celui-ci nécessite-t-il une agrégation/composition de services divers(si tel est le cas, pouvez-vous fournir plus d'information sur cette agrégation)? Cela fait partie de l'analyse du projet pilote. Voir à ce sujet la question 69. La description du travail indique aussi d'ajouter un audit adéquat. Pouvez-vous décrire plus en détail ce qui est attendu à ce niveau. S'agit-il simplement de logger les transaction? Si oui, est-il Il faut au minimum logger les transactions. La définition de l'audit adéquat fait 80 III FR attendu que le prestataire de service utilise l'api CCFF pour créer ces logs? partie du travail d'analyse du projet pilote. Voir à ce sujet la question III NL Hoeveel wordt bedoeld "de inschrijver zal maximum die cv's per profiel voorstellen" Typfout. Het is "drie" en niet "die". De SLA's betreft hetgene dat geleverd en gepresteerd is door de begunstigde. De inschrijver kan uitleggen hoe hij de beschikbaarheid van de FOD Financien SLA: gezien de omgeving door FOD Financiën zal worden beheerd gaan we er van uit dat de SLA infrastrauctuur in rekening zal brengen met behulp van zijn antwoorden op 82 III NL geen beschikbaarheid op technisch vlak moet beschrijven. Klopt dat? vragen Q61 en Q III.2.10 & III NL SLA: desla zalbetrekkinghebbenopdeinde pilootte realiserenservices. Moetde SLA rekening houden met wat reeds werd gerealiseerd (cfr III.1.2.2)? Op welke manier worden deze services nu beheerd en kunnen deze aan de op te stellen standaarden worden aangepast. Zie vraag Annexe C 82 FR Quelle est la signification de «systèmes sources» (point 13 du modèle de référence)? Il s'agit des systèmes qui étaient déjà présents lors du début du projet présenté. 85 Annexe E 85 FR 86 III et Annexe E 64, 85 FR 87 Annexe E 85 FR 88 Annexe E 85 FR Les directives de l'annexe E - Inventaire doivent être scrupuleusement respectées Certains éditeurs offrent de prix spéciaux quant on achète au préalable plusieurs ans de sous peine de nullité de l'offre. Si le soumissionnaire décide d'utiliser un produit maintenance et support. Comment peut-on spécifier ces conditions spéciales dans le tableau? dont le modèle de prix n'est pas compatibleavec les exigencesdu SPF Finances, il Les prix unitaires de la maintenance et du support par licence processeur comment seront-ils est de la responsabilité du soumissionnaire de traduire ce modèle de prix pour pris en considération dans le prix final (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, qu'il respecte scrupuleusement les directives de l'annexe E. Le tableau de prix ne page 23)? peut en aucun cas être modifié. La conception de licence sur un core physique n existe pas dans la plupart des éditeurs. Il existe toujoursun minimum de cores, soit n, pourla licence minimale, dontle prix soit P. Dans ce cas, qu est ce qu on doit specifier comme prix pour un core dans le tableau de la page 85? Le montant P/n? ou bien il faut donner le prix de la licence minimale tout en spécifiant le nombre de cores auxquelles il s applique? Cfr. question 85. Tous les éditeurs offrent des prix spéciaux selon le volume. Comment ceci va être pris en considération dans le prix finale (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, page 23)? Cfr. question 85. Certains éditeurs n offrent pas du tout de licences «site». Dans ce cas pourrions-nous donner un prix pour le nombre maximal de «licences processeur» que le SPF Finances compte à acheter dans la future? Dans ce cas, quel serait ce nombre maximal? Le nombre de «licences processeur» comment sera-t-il pris en considération dans le prix final (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, page 23)? Cfr. question 85.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE ONTWIKKELING, DE INPRODUCTIE- STELLING EN ONDERSTEUNING BIJ DE OPSTART VAN EEN INFORMATICATOEPASSING IN HET

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Opgelet Een gewijzigd antwoord op vraag 14, 22, Q25 b en c, Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Software Fleet Séance de questions/réponses

Software Fleet Séance de questions/réponses Service Public Fédéral FINANCES Bruxelles, le 27 août 2013 Brussel 27 augustus 2013 Service d encadrement Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES LOGISTIQUE Division Achats Software Fleet Séance

Nadere informatie

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat?

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Numéro Partie/ point/ paragraphe N Page Langue Question Réponse 1 Partie A Point 1.1.4. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Un engagement de résultat est une convention par laquelle le soumissionnaire

Nadere informatie

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015 Session d information du 22012015/ Infosessie van 22012015 Cahier spécial des charges/bestek SM 003508 : Identity & Access Management - Maintenance Numéro/ nummer Page/ pagina Point/ punt 1 46 Sectie III111

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Lan Page gue Question Réponse 1.1.2 Uitgangspunt NL 9 Wat is de definitie van plug compatible, cisco only? Neen, het uitbreidingsmateriaal dient aansluitbaar

Nadere informatie

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DE L'IBPT À LA DEMANDE DU CABINET DU MINISTRE DE L ÉCONOMIE DU 17/10/2012 CONCERNANT LE PROJET D ARRETE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE 5755 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER FEDENET. Intranet van de Federale Overheid Technische aanbevelingen en richtlijnen Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw,

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

Project Final Report

Project Final Report DISSCO 2004-2006 Document Management: Integrated System for Scientific Organisations Project Final Report A project of the multiannual information society support program financed by the Belgian Federal

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION SUR LE PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL CONCERNANT BROBA 2007

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION SUR LE PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL CONCERNANT BROBA 2007 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION SUR LE PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL CONCERNANT BROBA 2007 Mesdames, Messieurs, L Institut met à l enquête publique jusqu au 15

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRCULAIRE CIRC/AIRW-36 Datum Date: 17/09/2008

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036 QRVA 53 36 QRVA 53 36 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie