Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht"

Transcriptie

1 Focus op vakmanschap meesters in leerkracht

2

3 Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van OCW eerder lanceerde. Het doel van deze professionalisering is het vergroten van de basisvaardigheden van docenten, maar ook het verder bekwamen van onderwijskundig leiderschap van het management. Met het professioneel statuut worden docenten steeds meer betrokken bij de invulling van het onderwijs en dragen zij hier meer verantwoordelijkheid voor. Dit vraagt van docenten dat ze een gezamenlijk beeld ontwikkelen over: wat is goed onderwijs? Hoe ziet het er in de praktijk uit en wat is er voor nodig om dit te realiseren? In interviews met bestuurders in het mbo over de voortgang van de professionaliseringsplannen geeft men aan dat het nog moeilijk is om richting en sturing geven aan deze ontwikkeling. Ze voelen zich nog weinig vertrouwd met programmamanagement. Bazalt kan scholen voor mbo ondersteunen bij dit proces. Professionalisering van docenten kan een krachtige impuls zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van de opleiding. Het is hierbij echter wel belangrijk dat: er aan de veranderingen en ontwikkelingen leiding wordt gegeven; veranderingen en ontwikkelingen worden geborgd; het proces van verandering/ontwikkeling wordt gefaseerd en gemonitord. Bazalt biedt diverse instrumenten, ondersteuning en professionalisering om dit educatief leiderschap te ontwikkelen en verder te vergroten. Ook voor de professionele ontwikkeling van docenten heeft Bazalt een uitgebreid aanbod aan trajecten en trainingen. Divers in zowel inhoud als vorm. In deze brochure vindt u een overzicht van wat Bazalt voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van vakmanschap, kwaliteitsontwikkeling en leidinggeven. Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Leidinggeven aan het veranderproces resultaat betrokkenheid Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 Veranderthema Professionele ontwikkeling Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 Inbedden in de organistatie: verweven met systemen en structuren Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 1

4 Even voorstellen Vormen voor professionele ontwikkeling Vakmanschap Marzano Research: Focus op professie Hattie: Leren zichtbaar maken Gedragsmanagement Vaardigheden voor de 21e eeuw Kagan: Samen leren, samen organiseren Jensen: Lerend brein - krachtig onderwijzen Educatief leiderschap 2

5 Even voorstellen Wij zijn Bazalt, een relatief jonge organisatie met een team adviseurs dat is gespecialiseerd in het MBO. Onze trainers en adviseurs beschikken over een rijke ervaring in deze onderwijssector. Bazalt maakt, net als de voor sommige van u bekende organisaties HCO en RPCZ, deel uit van de Bazalt Groep. Ons hart ligt bij goed onderwijs, bij de studenten in de klas. We zijn er van overtuigd dat goed onderwijs de wereld een beetje beter kan maken. En de docent is daarbij het meest belangrijk! Vanzelfsprekend maken we bij het helpen om goed onderwijs vorm te geven, gebruik van gefundeerde kennis en werkwijzen; we weten (uit onderzoek) dat wat we doen, ook werkelijk werkt. In deze menukaart vindt u de specialiteiten van Bazalt. We kiezen er voor onze trajecten niet overal en altijd op dezelfde manier vorm te geven. Iedere opleiding en ieder team heeft zo zijn eigen historie en zijn eigen ontwikkeling. Samenstelling van het team, gevolgde trainingen, etc. kunnen de behoeften aan ondersteuning en de vorm daarvan sterk doen verschillen. Om die eigen behoeften te kunnen invullen, bieden we verschillende manieren waarop u met uw team op aantrekkelijke wijze kennis kunt maken met onze inhoudelijke specialiteiten. We kunnen met u de breedte en/of de diepte in. En hebt u zelf innovatieve ideeën dan denken we graag met u mee! Katja Bosch Projectleider / Accountmanager MBO 3

6 Training Professionele Vormen voor professionele ontwikkeling leergemeenschap Co-teaching Webinar Moment Coaching Opleiding Co-creatie Workshop Interactieve presentatie E-learning 4

7 Vakmanschap De wijze waarop docenten invulling geven aan hun vak en het effect hiervan op het leren van studenten is al vaak onderzocht. Hierdoor is een schat aan researchgegevens beschikbaar over wat werkt. Deze research vormt een belangrijke bron voor de activiteiten van Bazalt. Wij zijn daarbij de samenwerking aangegaan met onderzoekers als Robert Marzano en John Hattie en hebben de uitkomsten van hun research vertaald naar de Nederlandse praktijk. Spencer Kagan en Eric Jensen ontwikkelden programma s voor het versterken van de didactische en pedagogische vaardigheden van docenten. Ook hun werk is opgenomen in ons aanbod. In deze brochure vindt u het standaardprogramma van Bazalt. Een specialiteit van de Bazalt-trainers is echter om af te stemmen op wat de docenten al weten en wat ze nodig hebben. Voor iedere organisatie maken we daarom - op verzoek - een traject op maat. Robert Marzano en John Hattie zijn onderwijswetenschappers die veel onderzoeken bijeen brachten en meta-analyses maakten om te kunnen concluderen welke invloeden een positief effect hebben op leren. Marzano ontwikkelde op basis van deze research werkwijzen om docenten pedagogisch en didactisch te versterken. Het ontwikkelen van docentvaardigheden en reflectie speelt hierin een belangrijke rol. Hattie ontwikkelde een programma waarin het leren van studenten centraal staat: hij geeft verschillende instrumenten om het leren zichtbaar te maken. Met deze informatie en de bijbehorende handelingsaanwijzingen vergroot de docent zijn impact op het leren van studenten. 5

8 Marzano Research: Focus op professie De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op 35 jaar onderwijsonderzoek en zocht hierbij naar veranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van studenten. Door de gegevens van deze onderzoeken samen te voegen, kwam hij tot conclusies over dat wat echt werkt. De publicaties van Marzano en zijn medewerkers zijn vertaald en voor het Nederlandse onderwijs bewerkt in diverse uitgaven. Deze uitgaven vormen samen de reeks Wat werkt. Op het niveau van de docent vond hij drie groepen factoren die direct correleren met een positief effect op de resultaten en ontwikkeling van studenten: 1. Negen didactische strategieën die stuk voor stuk een leerwinst bieden van meer dan 25 percentielpunten ten opzichte van traditioneel lesgeven; 2. Vier strategieën op het gebied van pedagogisch handelen die een goede relatie tussen docent en student bevorderen en zorgen voor een goed klassenmanagement; 3. Tien ontwerpvragen die lessen sterker maken en kennis over optimale leerprocessen en leeromstandigheden integreren in de dagelijkse praktijk. In de afgelopen jaren heeft Bazalt veel expertise opgebouwd in het toepassen van het werk van Marzano bij het begeleiden en adviseren van mbo-instellingen. De aandacht hierbij gaat vooral naar leiderschap, onderwijsontwikkeling en professionaliteit van leraren. In onze trainingen en adviezen krijgt u zowel achtergrondkennis aangereikt als praktische middelen om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Uw situatie en ambities en visie zijn hierbij altijd vertrekpunt. Afhankelijk van uw wensen en ontwikkeling maken wij een passend traject. >> Professionalisering Training: Doordacht Lesgeven Marzano heeft onderzocht en in kaart gebracht welke didactische strategieën goed werken en praktisch toepasbaar zijn in de klas. Het op de juiste manier inzetten van deze strategieën is in belangrijke mate van invloed op het succes van uw studenten. Door effectief gebruik te maken van deze strategieën en ze op het juiste moment in te zetten, worden uw lessen beter. Ze worden doelgerichter, afwisselender en heel belangrijk: de studenten gaan echt aan het werk! Elke fase van de les kent specifieke activiteiten, direct verbonden aan het doel van de les, zoals voorkennis ophalen, instructie, toepassing en integratie. Door strategieën en werkvormen daar precies bij aan te laten sluiten, ontwerpt de docent een krachtige leerroute voor de student. Deze zorgt naast betere prestaties voor meer motivatie en actieve betrokkenheid van de studenten bij de les. In onze training Doordacht Lesgeven werken we dit per fase van de les uit, direct gekoppeld aan uw eigen lespraktijk. 6

9 Doordacht lesgeven is een didactisch model De vier fasen van Doordacht lesgeven: 1. Een goed begin (motivatie, doelduidelijkheid, vooruitblik, voorkennis) 2. Interactieve instructie (kern van de leerstof, geordend geheel van de leerstof, check, conclusies) 3. Toepassen (demonstratie, begeleid oefenen, zelfstandig oefenen, op hoger niveau werken) 4. Integratie (inhoudelijke afronding, persoonlijke afronding) De vier bijeenkomsten (van elk 1 dagdeel) bestaan steeds uit korte theoretische kaders met praktische toepassingsmogelijkheden. Naast het versterken van het didactisch kader, wordt in de training Doordacht Lesgeven gewerkt aan het creëren van één onderwijstaal binnen uw team. Door het in beeld brengen van de kracht en ontwikkelpunten van uw team op team- en individueel niveau, ontstaat een gesprek over de waarden en normen van waaruit men zijn vak uitoefent en wordt er een gezamenljke basis gecreëerd. We werken met specifieke werkvormen (structuren), laten deze zelf ervaren en uitproberen, zodat u deze werkvormen na de training meteen in de praktijk kunt toepassen. Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiders vormen een sleutelrol in de begeleiding van studenten naar een passende vervolgopleiding of baan. Zij bewaken de prestaties van de studenten en hebben direct zicht op de leerresultaten. Professionalisering van docenten die ook studieloopbaanbegeleider zijn, draagt daarom bij aan de kwaliteit van het onderwijs en kan schooluitval verminderen. Speciaal voor mbo-docenten heeft Bazalt een training rond studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. U leert de student te sturen en begeleiden in de leer- en loopbaanontwikkeling. Mbo-docenten kunnen hiermee hun professionele, communicatieve en pedagogische-didactische vaardigheden verbreden en verdiepen. van de training In vier dagdelen oefenen deelnemers met vaardigheden en reflecteren op de eigen taak als studieloopbaanbegeleider. De onderwerpen die in de training aan bod komen zijn gericht op een viertal gebieden: begeleidingsstructuur, persoonlijke kracht, zorg voor de student en gereedschappen. Er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen zodat leren van en met elkaar mogelijk wordt. Deze vorm van intervisie krijgt een vervolg via leergroepen, die na de training gevormd worden. Ook coaching door een Bazalt trainer/adviseur kan een vervolg zijn om implementatie te ondersteunen en werkwijzen te borgen. Just as successful athletes must identify strengths and weaknesses, set goals, and engage in focused practice to meet their goals, so must teachers. Robert Marzano 7

10 Hattie: leren zichtbaar maken Leren zichtbaar maken Professor John Hattie is een onderwijswetenschapper, verbonden aan het Melbourne Education Research Institute en de Universiteit van Melbourne. Hattie deed meer dan 1000 meta-analyses van onderwijsonderzoeken, waarbij van studenten wereldwijd gegevens zijn verzameld. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten u op een andere manier kijken naar uw onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten. Het werk van professor Hattie, Leren zichtbaar maken, richt zich op de kern van ons werk: op het vergroten van de impact van ons onderwijs op het leren van studenten. Niet met een aparte methode, lessen of andere ingrijpende veranderingen. Zijn programma, Visible Learning Plus: helpt u om de impact van uw onderwijs inzichtelijk te maken. biedt concrete en praktische informatie om uw impact op het leren en ontwikkelen van studenten te vergroten. Bijvoorbeeld informatie over hoe u een les start, effectieve feedback, het versterken van de relatie tussen docent en student en samenwerking tussen docenten. >> Professionalisering Leren zichtbaar maken de grondslag Hattie stelt dat elke docent en elke onderwijsorganisatie in staat is om de impact van het onderwijs zichtbaar te maken én te vergroten. Hattie ontwikkelde daarvoor het programma Visible Learning Plus. In 1 dag presenteren we u de bevindingen van professor Hattie s onderzoeken, en leert u met welke interventies u uw impact aanzienlijk kunt vergroten. Die kunt u direct toepassen in uw praktijk. Het is ook een uitstekende basis voor verdere uitrol van dit programma en het betrekken van meer mensen binnen uw school. Doelgroep: docenten, intern begeleiders, coaches, schoolleiders en bestuurlijk medewerkers: - die zich oriënteren op het programma Visible Learning Plus voor hun school of bestuur - als start van het programma. U kunt deze dag organiseren op uw locatie, met uw team of bestuur. U kunt ook deelnemen aan een op een centrale locatie georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving. Actuele data vindt u op 8

11 The more students become the teacher and the more the teacher becomes the student, then the more successful are the outcomes. John Hattie Training: Leren zichtbaar maken: Bewijs in actie Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf binnen uw opleiding aan de slag te gaan. U maakt samen een onderwijsactieplan en krijgt hiermee een duidelijk beeld van waar u als opleiding naar toe moet om zichtbaar leren te realiseren. Daarnaast begrijpt en beschikt u na de training over een aantal veranderingsstrategieën die kunnen helpen om zichtbaar leren op uw school te realiseren. Op de eerste dag maakt u kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op school zichtbaar kunt maken en die u op een andere manier laten kijken naar ontwikkelingen op uw eigen school. Tijdens de dag leert u hoe u de instrumenten kunt inzetten om een schoolanalyse te maken. Tussen de twee trainingsdagen in maakt u met het verander- en docententeam op school een eerste schoolanalyse. Twee tot drie maanden na dag 1 volgt de tweede dag waarin u onder leiding van de trainers de door u verzamelde leergegevens analyseert en conclusies trekt, zodat het veranderteam in uw organisatie leren zichtbaar kan maken. U stelt samen een plan op voor vervolgacties op organisatie- en groepsniveau. Hiermee kunt u zelf uw kwaliteitsontwikkeling vormgeven. U kunt Bewijs in actie organiseren op uw locatie voor minimaal vier veranderteams. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang dat het veranderteam bestaat uit een directielid en twee tot vier enthousiaste collega s. U kunt ook deelnemen aan een op een centrale locatie georganiseerde bijeenkomst met open inschrijving. Actuele data vindt u op Training: Leren zichtbaar maken voor leraren Deze tweedaagse training volgt na deelname aan Leren zichtbaar maken: de grondslag en bouwt voort op drie centrale vragen uit de introductietraining: Is bij uw studenten het leren zichtbaar? Is er sprake van leerwinst? Boeken uw studenten vooruitgang en hoe weet u dat? Met deze vragen gaat u als deelnemer van de training aan de slag en krijgt daarbij inzicht in het concept docent als evaluator. Daarnaast leert u de eigenschappen van studenten die inzicht hebben in leren in kaart te brengen. Ook leert u over het belang van de eigen impact op het leerproces van studenten en maakt en analyseert u zelf een impactcyclus. Op de eerste dag van de training krijgt u de instrumenten en strategieën om de drie essentiële vragen (zie hierboven) te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes. U ontwikkelt een eigen stappenplan om leren zichtbaar te maken en om dit vervolgens uit te voeren in de klas (en uw opleiding) tussen de eerste en tweede trainingsdag. Op de tweede trainingsdag (na 2 tot 3 maanden) gaat u verder met de vragen: Ben ik een geïnspireerde bevlogen docent met impact? en Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt? Op dag twee ligt het accent op strategieën en middelen om het onderwijs in uw klas te versterken en het leren zichtbaar te maken in uw groepen. 9

12 Gedrags management Een positief groepsklimaat én een goed leerklimaat Sommige studenten zijn vaak druk en opstandig. Andere studenten merk je niet op. Weer anderen vinden geen aansluiting bij de groep. En wat doet u met een groep waar de sfeer maar niet goed wil worden? Docenten krijgen steeds vaker te maken met gedragsproblemen die om een speciale aanpak vragen. Studenten leren beter als de sfeer in de groep goed is. Door te werken aan gedrag werkt u dus ook aan hogere leeropbrengsten. Lastig gedrag is vaak onvoorspelbaar en vraagt van docenten dat ze snel kunnen anticiperen op steeds andere omstandigheden. Bij Bazalt zijn wij ervan overtuigd dat elke docent de vaardigheden kan verwerven die nodig zijn om ook in meer complexe situaties met plezier les te kunnen geven en te bouwen aan een positief leerklimaat. Wij bieden u graag de hulpmiddelen hiervoor. Ook elke groep en elke docent is uniek. Wat een groep, een docent en de opleiding nodig hebben voor een goed leerklimaat kan verschillend zijn. Een standaardprogramma voor het omgaan met gedrag is vaak niet toereikend. Bazalt heeft daarom een instrument ontwikkeld dat u helpt de benodigde acties op verschillende niveaus in kaart te brengen en te prioriteren: de Scan Gedragsmanagement. Vervolgens hebben we een breed palet aan hulpmiddelen in de vorm van training en advies, die u organisatiebreed kunt inzetten voor gedragsmanagement. 10 >> Professionalisering Werken aan verantwoordelijk gedrag Werken aan verantwoordelijk gedrag biedt een complete uitgebalanceerde aanpak die zich richt op het aanleren van alternatief gedrag met een blijvend effect in alle situaties. Dat gaat verder dan alleen het stoppen van lastig en ordeverstorend gedrag. Bijna elke ordeverstoring ontstaat uit een poging om behoeften te vervullen. Begrip voor deze onderliggende behoeften maakt het mogelijk om ordeverstoringen of lastig gedrag te voorkomen. Als in de groep regelmatig aan deze behoeften van studenten tegemoet wordt gekomen, is de kans kleiner dat zij de orde zullen verstoren. De docent kan de achterliggende behoefte erkennen maar het gedrag (de ordeverstoring) niet accepteren. Verantwoordelijk gedrag gaat er vanuit dat de reactie van de docent moet passen bij het ordeverstorende gedrag. De verantwoordelijk gedrag-aanpak biedt zowel een grote hoeveelheid preventieve acties als tientallen strategieën en zorgvuldig ontworpen werkvormen, die een docent bij moeilijk gedrag kan inzetten. Adviseurs van Bazalt kunnen u ondersteunen om deze aanpak in uw organisatie in te voeren: Afhankelijk van uw situatie en wensen stellen wij een traject op maat samen.

13 Gedrags management Werken met de Scan Gedragsmanagement Aandacht voor gedragsmanagement in de school is belangrijk om docenten te ondersteunen in hun taak. De Scan Gedragsmanagement helpt om de juiste keuzes te maken. De scan is een online-vragenlijst, die inzicht geeft in de factoren die van invloed zijn op een goed leerklimaat. Alle docenten, directie en andere betrokken medewerkers vullen de vragenlijst in. De scan werkt als een soort spiegel en maakt zichtbaar hoe de verschillende factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. In de scan komen in totaal tien factoren aan bod, die onderverdeeld worden in docentniveau, studentniveau en het niveau van de opleiding. Zo vraagt de scan naar de mentale houding van docenten, het contact tussen docenten onderling en naar naleving van de regels en procedures. Het profiel dat hieruit voortkomt, biedt overzicht en geeft aan wat de juiste actiestappen zijn voor het realiseren van een positief groepsklimaat en een goed leerklimaat. De scan is gebaseerd op het onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Onze adviseurs ondersteunen u bij het analyseren van de resultaten van de scan en bij het formuleren van actiestappen. Indien gewenst leveren zij een bijdrage aan een teambijeenkomst over de resultaten van de scan. Ook kunt u bij hen terecht voor passend advies, training en maatwerktrajecten als vervolg op de Scan Gedragsmanagement. >> Professionalisering Oog voor de leerling, oog voor jezelf In de training Oog voor de leerling, oog voor jezelf draait het om het ontwikkelen van de relatie tussen docent en student. In deze praktische training leren docenten om zich bewust te worden van hun eigen gedrag binnen lessituaties en bij de omgang met studenten. Na het volgen van de training heeft u een visie op effectief pedagogisch en didactisch handelen en bent u in staat om de opbrengsten van de training direct toe te passen in de praktijk. De inhoud van de training is gebaseerd op de uitgaven Wat werkt op school en Wat Werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement van Robert Marzano. U krijgt tijdens vijf bijeenkomsten achtergrondkennis aangereikt, én we gaan veel oefenen met vaardigheden. Reflectie op de eigen praktijksituatie krijgt volop aandacht: eigen leervragen bepalen de focus. In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: Introductie en visie Marzano Wat werkt op school Effectief docentengedrag Dominant en coöperatief handelen, inzoomen op de student Matchen met verschillende type studenten Mentale instelling van de docent Om docenten te ondersteunen bij de uitvoering in de praktijk is het mogelijk na afloop intervisie-bijeenkomsten en lesobservaties te organiseren. Na elke observatie voert een van onze adviseurs een gesprek met de docent. Op deze manier is er sprake van een duurzaam en blijvend effect van deze training. 11

14 Vaardigheden voor de 21e eeuw Klaar voor de 21e eeuw? De 21e eeuw snelt voort en het tempo van veranderingen neemt toe, op maatschappelijk, economisch en technologisch gebied. Die ontwikkeling vraagt andere kennis en vaardigheden van ons. Hoe kunnen mbo-teams met deze 21e eeuwse vaardigheden met hun studenten aan de slag? Robert Marzano en Tammy Hefflebower deden onderzoek naar de vaardigheden die studenten in de 21e eeuw nodig hebben. Ze verwachten dat de volgende vijf categorieën vaardigheden nodig zullen zijn: Analyseren en gebruikmaken van informatie Aanpakken van complexe problemen en zaken Creëren van patronen en mentale modellen Jezelf kennen & beheersen Begrijpen van & interactie met anderen De eerste drie vaardigheden zijn cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt voor nieuwe kennis. De laatste twee zijn de conatieve vaardigheden. Deze heb je nodig in de omgang met anderen. Klaar voor de 21e eeuw 12

15 Vaardigheden voor de 21e eeuw >> Professionalisering Introductiebijeenkomst: Klaar voor de 21ste eeuw In een interactieve bijeenkomst maakt u kennis met de inhouden van de publicatie Klaar voor de 21ste eeuw. We verkennen kort een aantal van de vaardigheden, onderzoeken de implicaties voor het onderwijs en doen dit op 21e eeuwse manier door bijvoorbeeld gebruik te maken van smartphones als stemkastjes. Prowise, werken met het interactieve schoolbord Het interactieve schoolbord is niet meer weg te denken uit het moderne klaslokaal. Nieuwe media bieden nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar hoe maakt u als docent een goede interactieve les? En welke plek heeft het interactieve schoolbord bij het werken met een didactisch lesmodel? Tijdens deze workshop verkennen we een aantal didactische strategieën en bekijken we hoe u deze kunt inzetten bij het werken met het interactieve schoolbord. Activeren van voorkennis, doelen stellen, feedback geven en het samenvatten komen aan bod, evenals het werken met non-verbale representaties. Hoe geef je dit vorm in combinatie met de Prowise-software? Prowise is software voor het interactieve schoolbord met ingebouwde gereedschappen (zoals presentatie- en analysetools) en gratis lessen. 13

16 Kagan: Samen leren, samen organiseren Samen leren, samen organiseren Het is soms een hele uitdaging: jongeren motiveren en betrekken bij de les. Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren op de wijze die leidt tot succes (bron: Marzano: Wat werkt in de klas, Hattie: Visible Learning). In de afgelopen jaren heeft hij een groot aantal coöperatieve structuren ontwikkeld voor het onderwijs; dit zijn didactische werkvormen waarbij studenten in kleine groepen volgens specifieke procedures samenwerken met als doel het eigen én elkaars leren te versterken. De aanpak van Kagan wordt in vele landen wereldwijd gebruikt. Bazalt vertaalde en bewerkte publicaties van Kagan voor het Nederlandse onderwijs. Studenten leren niet alleen beter door deze werkvormen, ze ontwikkelen (ongemerkt) ook sociale vaardigheden. Ze werken aan vaardigheden als elkaar helpen, naar elkaar luisteren en taken verdelen. Terwijl studenten aan de opdrachten werken, denken ze hardop, waardoor ze hun gedachten beter leren ordenen. Uit de meta-analyse van Robert Marzano blijkt dat coöperatief leren één van de didactische aanpakstrategieën is met een positief effect op leerprestaties en ontwikkeling van studenten. >> Professionalisering Werken met Coöperatieve Leerstrategieën Met Coöperatieve Leerstrategieën voor docenten maakt u kennis met de basisprincipes van coöperatief leren en oefent u ermee in de praktijk. De nadruk ligt op het ervaren van de effectiviteit van de werkvormen (didactische structuren) en het inpassen binnen uw eigen vak. In de bijeenkomsten leert u de coöperatieve werkvormen doelgericht en gedifferentieerd in te zetten, waarbij ook aandacht is voor klassenmanagement en organisatie. U krijgt praktische adviezen voor de inrichting van de leeromgeving. De training bestaat uit gezamenlijk leren en (optioneel) momentcoaching per docent. It s All About Engagement. Spencer Kagan 14

17 Jensen: Lerend brein-krachtig onderwijzen Krachtig onderwijzen Eric Jensen is een vooraanstaand Amerikaans neurowetenschapper en voormalig docent. Hij vertaalt al twintig jaar neurologische kennis naar praktische toepassingen in de klas. In het boek Fierce Teaching brengt hij veel van wat hij de afgelopen jaren heeft onderzocht bijeen. Bazalt vertaalde en bewerkte dit boek voor het Nederlandse onderwijs in de uitgave Krachtig onderwijzen. Hoe krijgt u de hersenen van uw studenten in een optimale toestand om te leren? Jensen vond zeven principes die bijdragen aan een optimale staat van leren. Hij geeft hierbij een aantal praktische en gemakkelijk uit te voeren werkwijzen en tips. De zeven principes zijn: 1. Karakter en Respect 2. Altijd structuur in de leerstof 3. Correctie en feedback 4. Hoger niveau denken door verdieping van de leerstof 5. Trek in leren 6. Input-output ratio 7. Geheugen en Herhaling Als docent heeft u een belangrijke invloed op het leren van de studenten. Ook is de omgeving van essentieel belang voor hun leerprestaties. Door werkwijzen te ontwikkelen bij de zeven principes van krachtig onderwijzen, kunt u zich verder ontwikkelen tot een krachtige docent. Hiermee maakt u het verschil tussen middelmatig en goed onderwijs. >> Professionalisering The big picture is that our brain is involved with everything we do at school. The brain is the most relevant feature to explore, because it affects every strategy, action, behavior and policy at your school. Eric Jensen Krachtig onderwijzen Eric Jensen heeft neurologisch onderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk. Wat gebeurt er in het brein als we leren? Waar moeten docenten rekening mee houden? Hoe kunnen we met onze didactiek en pedagogisch handelen aansluiten bij het brein? En hoe krijgt u de hersenen van uw studenten in een optimale toestand om te leren? Met deze vragen als uitgangspunt, nemen we u in vogelvlucht of op gedetailleerd niveau mee langs de zeven breinprincipes die Jensen gevonden heeft, die bijdragen aan een optimale staat van leren. Met veel interessante tips en praktische werkwijzen voor de les. 15

18 Educatief leiderschap Hoe geeft u invulling aan het educatief leiderschap? Als bestuurder, opleidingsmanager of teamleider komt er veel op u af: beleid, wet- en regelgeving, financiën, de dagelijkse praktijk Maar leidinggeven in het onderwijs is meer dan managen en regelen. Komt u nog toe aan uw centrale opdracht om met uw team goed onderwijs neer te zetten? Hoe stelt u onderwijskundige doelen? Hoe weet u welke de juiste zijn en hoe voert u beleid daarop? En: hoe zorgt u dat het gaat werken? Met andere woorden: hoe geeft u invulling aan het educatief leiderschap? De antwoorden op deze vragen zijn deels gebaseerd op uw eigen inzichten en ervaring. Als u die combineert met de kennis die beschikbaar is vanuit wetenschappelijk onderzoek, vergroot u de kans op succes. Bazalt richt zich specifiek op de onderwijskwaliteit en de rol van de leidinggevende én de docent daarin. Drie vragen voor bestuurders en onderwijsmanagers die werken aan succesvol onderwijs staan hierbij centraal: 1. Hoe geef ik sturing aan het realiseren van goed onderwijs? 2. Wat leidt aantoonbaar tot beter leren (wat zijn de goede ontwikkelthema s)? 3. Hoe laat ik het ontwikkelproces zo optimaal mogelijk (met betrokkenheid en resultaat) verlopen? Voor het beantwoorden van deze vragen putten we uit de kennis van toonaangevende onderwijswetenschappers uit de hele wereld, zoals Robert Marzano, Michael Fullan (veranderen met resultaat), Richard DuFour (professionele leergemeenschappen). Met de onderzoeksresultaten van deze wetenschappers als uitgangspunt, werken we samen met u aan een praktische managementaanpak, afgestemd op uw situatie. >> Professionalisering Aan de slag met educatief leiderschap Marzano voerde een meta-analyse uit naar het effect van leidinggevenden op de leerprestaties van studenten. Daaruit blijkt welk specifiek gedrag van onderwijsmanagers invloed heeft op de resultaten van de studenten (en van de opleiding). Wij verbinden deze inhoud aan uw werk, met als doel het onderwijs in uw opleiding te verbeteren. Werken aan hogere leeropbrengsten bereikt u niet door met elkaar af te spreken dat volgend jaar alle studenten het beter gaan doen. Maar wel door uw onderwijs zo te organiseren, dat er ook daadwerkelijk betere leerprocessen ontstaan. Bazalt heeft een praktische serie studie- en werkdagen ontwikkeld, waarin u met collega s (directeuren, teamleiders, afdelingsleiders, onderwijsmanagers) aan uw onderwijsontwikkeling werkt. Uitwerking in de praktijk staat centraal, zoals uw teamjaarplan(nen), fasering van uw doelen in doelniveaus, professioneel niveau van uw team en hun volgende stap. 16

19 Educatief leiderschap Reflectief klimaat in school Met het Flitsbezoek en de reflectieve dialoog heeft u instrumenten in handen om leiding te geven aan het onderwijs. U bent zichtbaar in de school en weet wat er gebeurt in de lesruimtes. Door regelmatig Flitsbezoeken af te leggen, wordt het een gewoonte om vaker een lokaal binnen te lopen en een reflectieve dialoog aan te gaan met de docenten, voor of na lestijd. Dit heeft ook een positief effect op de professionele cultuur. U werkt aan een professioneel klimaat, waarin reflectie op het eigen handelen vanzelfsprekend wordt. U leert - vanuit onderzoek en de dagelijkse praktijk - welke beleidsmatige aanpak het beste zal werken. Daarnaast kijken we hoe u collega s kunt betrekken bij onderwijsveranderingen en welke effecten uw acties zullen hebben op de leerresultaten van de studenten. Hoe verloopt zo n verandering eigenlijk en waar krijgt u mee te maken? Niet iedereen is meteen enthousiast bij veranderingen. Daarom maakt u kennis met verschillende veranderstappen en werkwijzen om met weerstand en angst voor verandering om te gaan. Ook leert u wat de succesfactoren zijn in duurzame veranderprocessen en hoe u onderwijskundige veranderingen communiceert en monitort. U koppelt uw opgedane kennis direct aan de processen waar u dagelijks mee bezig bent en krijgt uitgebreid feedback op uw inspanningen, zowel vanuit Bazalt als van de andere deelnemers. overkoepelend beleid beleid opleiding Flitsbezoek Lesbezoeken zijn belangrijk maar tijdrovend. Met het Flitsbezoek kunt u als leidinggevende in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte raken van de kwaliteit van het lesgeven in uw team of opleiding. De aanpak is gebaseerd op het boek Walkthrough (Caroline Downey en anderen) en gaat er vanuit dat u door focus aan te brengen in uw manier van observeren, in een paar minuten erg veel kunt zien. Een docent doet wel 3000 (deels voorbereide) interventies op een dag die erop gericht zijn de student tot leren te brengen. In drie minuten kunt u al gauw tien interventies waarnemen. Dat is een mooie basis voor een reflectief gesprek met de docent. Professionele ontwikkeling Collegiale communicatie Kwaliteitsontwikkeling organisatie Bij het 3 minuten Flitsbezoek hoort een terugkoppeling. U doet dit door de docent na afloop een reflectieve vraag te stellen. Dat kan in een gesprek, maar ook door de vraag mee te geven en er later op terug te komen. Bij een reflectieve dialoog gaat het er uitdrukkelijk niet om wat de docent niet goed doet of wat beter kan. Het gaat er om dat de docent stilstaat bij wat hij doet, waarom hij dat doet en wat het gevolg is voor het leerproces van de studenten. Als u op deze manier regelmatig in de les komt, voelen docenten zich gezien en ondersteund. In de training Flitsbezoek krijgt u inzicht, kennis en concrete handvatten om de flitsbezoeken voor te bereiden en uit te voeren. Er is daarbij veel aandacht voor de focus tijdens de Flitsbezoeken, het samenstellen van een reflectieve vraag en de basishouding van gelijkwaardigheid en niet oordelen tijdens het reflectief gesprek. 17

20 fundamenteel raakt. Het is een complex, maar uitdagend proces dat zijn vruchten zal afwerpen. Een gezamenlijke uitgave van: Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies Woont u graag vergaderingen bij? Leert u op de vergadering uw collega s beter kennen en gaat u ze meer waarderen? Zorgt het gesprek ervoor dat iedereen zijn werk beter gaat doen? Kunt u tijdens de vergadering meewerken aan besluiten? Brengt u in vergaderingen alles wat u weet over effectief communiceren, leren en samenwerken in de praktijk? Als u op minstens een van deze vragen nee hebt geantwoord, is dit boek echt iets voor u. U heeft dan het gevoel dat er méér uit vergaderingen te halen valt. Als deelnemer wilt u het idee hebben dat jullie samen iets wezenlijks aan het doen zijn. Als leider van de vergadering wilt u dat uw mensen zich echt betrokken voelen bij de gespreksonderwerpen. Het kan beter Vergaderen kan beter, door echt samen te vergaderen: coöperatief te vergaderen. Dat betekent: geen eenrichtingsverkeer; zoveel mogelijk mensen gelijktijdig actief; efficiënte onderlinge communicatie. Betekent dit dat u voor iedere vergadering uren voorbereidingstijd kwijt bent? Nee! Uiteraard moet u even bedenken hoe u het gaat aanpakken. Maar als u na het lezen van dit boek de diverse mogelijkheden in uw hoofd heeft, vergt dat weinig extra tijd. Dan zult u merken dat u de vergaderingen eenvoudig naar een hoger niveau kunt tillen! In samenwerking met Met Betty de Jaeger en Dook Kopmels Educatief leiderschap Coöperatief Vergaderen De training Coöperatief Vergaderen is gebaseerd op de Bazalt-uitgave Coöperatief Vergaderen van Spencer Kagan. Het boek beschrijft een (inter)actieve manier van vergaderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van coöperatieve werkvormen. Daardoor haalt u meer uit vergaderingen dan misschien nu het geval is. Bij coöperatief vergaderen: heeft de gespreksleider het gesprek goed in de hand; is er minder sprake van eenrichtingsverkeer; zijn alle deelnemers gelijktijdig actief met een onderwerp bezig; is er sprake van effectieve onderlinge communicatie; hebben deelnemers het gevoel dat ze samen iets wezenlijks aan het doen zijn. Coöperatief Vergaderen Coöperatief Vergaderen Dr. Spencer Kagan Coöperatief Vergaderen Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers Dr. Spencer Kagan In drie dagdelen oefent u een aanpak voor levendige en effectieve vergaderingen met betrokken deelnemers. U leert de uitgangspunten van coöperatief vergaderen en oefent werkvormen die u kunt inzetten voor professionele ontwikkeling en voor het nemen van besluiten. Coöperatief Vergaderen is bedoeld voor leidinggevenden en voor voorzitters van allerlei soorten overleg die hun vergadervaardigheden willen aanscherpen. Leraren leren samen - de professionele leergemeenschap Een belangrijke factor voor succes is het creëren van een professioneel klimaat waarin de docenten werken aan hun eigen ontwikkeling en leren van elkaar. Richard DuFour is grondlegger van het werken aan een professionele leergemeenschap (PLG) in het onderwijs. Hij en zijn medewerkers hebben jarenlange ervaring met het realiseren daarvan in de praktijk. Uit al die contacten met docenten, directeuren en bestuurders is de uitgave Leraren leren samen ontstaan. Wanneer u als organisatie ervoor kiest om een professionele leergemeenschap te worden, ondersteunen de adviseurs, trainers en coaches van Bazalt u bij het realiseren hiervan. Ook het leidinggeven aan een PLG komt aan bod. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de kwaliteit van het onderwijs vooral afhankelijk is van de kwaliteit van de leraren: hun professionaliteit, gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen, de onderlinge samenwerking en het resultaatgerichte werken bepalen in hoge mate de leeropbrengsten van de leerlingen. De uitgave Leraren leren samen legt de focus op leren en op leerresultaten, vanuit de overtuiging dat álle kinderen kunnen leren, ongeacht hun capaciteiten. Het boek beschrijft hoe leraren in samenwerking met elkaar, met een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en al handelend hun school ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap waarin alle leerlingen op het hoogst mogelijke niveau leren. De leraren zoeken samen naar verbetering en naar de beste onderwijspraktijken. Richard Dufour en zijn collega s verwoorden de accenten van een professionele leergemeenschap kernachtig in enkele vragen die leidend zijn in dit boek: Wat moeten de leerlingen leren? Hoe weten we of ze iets wel of niet geleerd hebben? Wat doen we als de leerlingen de beoogde doelen niet gehaald hebben? Leraren leren samen Vertaling van de bestseller Learning by Doing Leraren leren samen Werken aan beter onderwijs in een professionele leergemeenschap De ontwikkeling van de school tot een professionele leergemeenschap omvat geen nieuw project of de zoveelste vernieuwing voor uw school. Het is een verandering die de cultuur en de structuur van de school Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many ISBN Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many Leerlingprestaties 18

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Een lerende schoolcultuur

Een lerende schoolcultuur Lerarenreeks 5 Een lerende schoolcultuur Naomi den Besten Elke van der Linden Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Lerarenreeks 5 Een lerende

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie