HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK"

Transcriptie

1 HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse 8 Werving en selectie 9 Mbiliteit 10 Schling 11 Werkplekmstandigheden Teamniveau: 12 Cachend leidinggeven 13 Teamntwikkeling 14 Teambuilding 15 Feedback 16 Werkdrukcultuur 17 Werkdruk in een team aanpakken Individueel niveau: 18 Persnlijke effectiviteit vergrten 19 Reflectie p eigen handelen 20 Vitaliteit 21 Persnlijk gesprek 22 Regelmgelijkheden benutten 23 Bedrijfsarts 24 Inzet deskundigen Re-integratie bij uitval vanwege psychische 25 klachten Gedragscdes en gedragsregels ngewenst 26 gedrag Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 1-

2 1 Teamntwerp Welke taken hebben teams? Welke resultaten wrden van hen verwacht? He een rganisatie zijn structuur inricht, beïnvledt de werkdruk van s. Als s niks te beslissen hebben en geen invled kunnen uitefenen p dagelijkse prblemen en verstringen, kunnen zij zich hulpels en machtels velen. Als s in een team samenwerken aan een duidelijke taak en in hun werk gezamenlijk de uitdagingen die p hun pad kmen, kunnen plssen, kunnen ze hun verantwrdelijkheid nemen en practief gedrag ntwikkelen. Aanpak Ga na in heverre het huidige teamntwerp vldet m de gewenste resultaten te bereiken: in heverre leveren teams de gewenste utput? He hg is het ziekteverzuim? Werknemerstevredenheid? Ga na in heverre de huidige teams geznd zijn ntwrpen: in heverre werken teams aan een afgernd (deel van) het prductieprces? Waarver kunnen teams intern afstemmen en waarver meten ze met anderen verleggen? In heverre kunnen teams prblemen en verstringen die zij tegenkmen zelf plssen f zijn ze van andere bedrijfsnderdelen afhankelijk? Ga na welke mgelijkheden er rnd teamntwerp zijn. Verdiep kennis en inzicht rnd integrale en resultaatgerichte teams. (Her)ntwerp indien zinvl de teams, denk bijvrbeeld aan de samenstelling van het team, infrmatiestructuur en besluitvrmingsstructuur. Besef dat een gede structuur een ged begin kan zijn, maar dat teamntwikkeling vervlgens altijd van belang is. Vr degenen die invled hebben p de rganisatiestructuur en teamntwerp. Met name vr leidinggevenden. Gaat na f de gekzen rganisatiestructuur naar wens functineert. Laat zijn leidinggevende weten f hij binnen het team zijn werk ged kan uitveren en waar hij knelpunten ervaart. Een teamntwerp dat een gede basis biedt vr een geznde werkdrukbalans van s. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 2-

3 Functie-inhud 2 Wat met een den? In heverre zijn de taakeisen realistisch? Passen de functies bij degenen die ze uitefenen? De functie-inhud is het geheel aan taakeisen. Het vrmt daarmee de kern van de belasting in iemands werk. Het is daarm belangrijk dat de functies geznd zijn ntwrpen. Dat nrmen en verwachtingen duidelijk en realistisch zijn. Dat de taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden met elkaar in evenwicht zijn. Vaak wrdt reclame gemaakt met afwisselende en uitdagende functies. In het perspectief van werkdruk is k de vraag relevant f de functie niet té uitdagend en té afwisselend is. Aanpak Analyseer in heverre functies geznd zijn ntwrpen en passend zijn. Denk aan bijvrbeeld de vlgende aspecten. Taakeisen vr inhud, kwaliteit en temp, nrmen vldende uitdagend en tegelijkertijd realistisch? Verantwrdelijkheden en bevegdheden. Recente f tekmstige veranderingen. Implicaties van de functie-inhud vr bendigde cmpetenties, kennis, vaardigheden en huding van s. Fit tussen functie-inhud en (s). Kmen er knelpunten uit bvenstaande analyse? Herntwerp z mgelijk de functie(s) en benut schling vr de puntjes p de i. Ga na f van alle functies een duidelijke taakfunctiemschrijving beschikbaar is. Beschrijf in de taakfunctiemschrijving duidelijk welke taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden bij de functie hren. Richt de beschrijving van verantwrdelijkheden p de te behalen resultaten en de beschrijving van taken p de daarvr bendigde inspanning. Beschrijf bij bevegdheden wat in de functie mag. verantwrdelijk is vr het ntwerpen van functies. Van invled p alle s. Stelt duidelijke taakfunctiemschrijvingen p en cmmuniceert deze aan de s. Laat het weten als de functie-inhud, taakfunctiemschrijving, verwachtingen en/f nrmen niet duidelijk zijn, f als het niet lukt eraan te vlden. Geznde functies die bij s passen. Realistische nrmen en taakeisen. Begrenzing in wat wel en niet van s wrdt verwacht. Daarmee duidelijkheid en huvast. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 3-

4 3 Flexibele werktijden Heveel uren werken s? Op welke tijden? Waar? Werktijden en lcaties beïnvleden de werkdruk die een ervaart. Wie bijvrbeeld dr een extra uurtje werken in een lange file kmt f wie stipt p tijd met vertrekken vanwege (mantel)zrgtaken, zal veel druk ervaren m zijn werk p tijd af te krijgen. De mgelijkheden tt flexibele aanvangs- en eindtijden en vr thuiswerk variëren. In het ene werkprces is meer mgelijk dan in het andere. Over het algemeen geldt dat s met invled p hun werktijden en lcaties minder werkdruk zullen ervaren. Aanpak Ga na in heverre het werk ruimte vr flexibele werktijden en lcaties biedt. Denk aan flexibele aanvangs- en eindtijden, flexibiliteit in minmax -weken en aan flexibiliteit dr het jaar heen, via een jaarurensystematiek. Ga na welke grenzen er vr flexibele werktijden zijn. Welke grenzen zijn er dr het werkprces en de bendigde dienstverlening? Heveel nderling verleg en afstemming is ndzakelijk? Flexibiliteit is p zich ged, maar kan drschieten naar te flexibel. Werknemers die eerder veel p kantr verwerkten, werken dan thuis uren en uren dr. En wie te veel thuis f in individuele functies p lcaties buitenshuis werkt, kan van zijn werk en cllega s vervreemden. Bevrder in het team penheid ver werk in relatie tt privé-leven. Wie weet dat zijn cllega mantelzrgtaken uitvert, zal meer begrip hebben vr die cllega als hij p een vraf aangegeven mment uit een vergadering lpt. Relatie met wet/regelgeving Vr leidinggevenden die met s afspraken maken ver werktijden en lcaties. Vr alle s die daarmee werk en privé ged p elkaar kunnen afstemmen. Benut, gegeven het werkprces, beschikbare mgelijkheden m werk en privéleven van s p elkaar af te stemmen. Is pen ver ervaren werkdruk in relatie tt privéleven, denkt ver en werkt actief mee aan plssingen m zwel p het werk als in het privéleven ptimaal te kunnen presteren. Werknemers met invled p hun werktijden en lcaties zullen hun werk en privéleven beter p elkaar kunnen afstemmen en minder werkdruk ervaren. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 4-

5 4 Werk- en privé in balans huden Wat neemt een mee van zijn werk naar huis? En mgekeerd? Werk- en privéleven beïnvleden elkaar. Sms psitief; wie p zijn werk vaardigheden ntwikkelt kan deze sms k thuis ged benutten. Sms kunnen werk en privé elkaar echter k negatief beïnvleden. Wie zich thuis niet kan ntspannen mdat hij ver werk piekert, f wie zich p het werk niet kan cncentreren dr privézrgen, functineert niet lekker. Enerzijds is iemands privéleven privé. Anderzijds kan penheid belangrijk zijn m werk en privé in balans te huden, f m een negatieve spiraal te drbreken. Aanpak Elke levensfase biedt andere uitdagingen en dilemma s. Wees je als leidinggevende bewust van de verschillende levensfases van je s en ga na welke uitdagingen en dilemma s je s ervaren in het afstemmen van hun werk p privéleven. Vraag je s in heverre hun werk hun privéleven psitief f negatief beïnvledt. Heeft een privé-prblemen en/f is hij mantelzrger? Kies als leidinggevende bewust tt waar en he je een ndersteunt. Vr smmige prblemen is een luisterend r vldende en det begrip de ged. Sms heeft een meer aan praktische steun, en helpt het als een leidinggevende mgelijkheden en grenzen aangeeft van flexibiliteit in werk(tijden) en de diverse verlfregelingen. Verwijs een z ndig naar een deskundige, zals een bedrijfsmaatschappelijk werker. Relatie met wet/regelgeving Vr leidinggevenden die s ndersteunen m hun werk en privé in balans te huden f krijgen. Vr s die hun werk en privéleven ged in balans willen hebben. Realiseert zich dat werk en privé elkaar beïnvleden. Tnt begrip en interesse vr privéleven van s en denkt en werkt actief mee aan mgelijkheden m werk en privé ged p elkaar af te stemmen. Is pen ver ervaren werkdruk in relatie tt privéleven, denkt ver en werkt actief mee aan plssingen m werk en privé ged p elkaar af te stemmen. Werknemers die in meilijke tijden begrip en steun ervaren, zullen minder werkdruk ervaren. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 5-

6 5 Geznde rsterdiensten He zitten de rsters vr avnd- en/f nachtdiensten in elkaar? Bieden ze s gelegenheid m vldende rust in te buwen? En he ervaren s de rsters? De meeste s bij het Rijk werken verdag. Er zijn k functies waarin s avnds en s nachts werken ndzakelijk is. Werken p deze tijden is extra belastend, zwel lichamelijk als sciaal. Lichamelijk, mdat een lichaam zich net als bij een jetlag steeds aan andere actieve en inactieve tijden met aanpassen. Sciaal, mdat werken p avnd- en nachtelijke uren gevlgen heeft vr hbby s en sciale cntacten. Uiteraard is er bij het rsteren aandacht vr het aantal bendigde s ten pzichte van de gewenste bedrijfsvering. Bij geznd rsteren wrdt bvendien aandacht geschnken aan lichamelijke en sciale aspecten. Geznd rsteren is belangrijk m s bij afwijkende werktijden fysiek en mentaal in balans te huden. Aanpak Analyseer in heverre de rsters en naar wens functineren. Denk aan bijvrbeeld de vlgende aspecten. Tepassing van fysieke rsterregels (bijvrbeeld vrwaarts rteren). Tepassing van sciale rsterregels (bijvrbeeld een vaste avnd vrij). In heverre rsters ver van te vren bekend zijn en nageleefd wrden. In heverre bij de rsters rekening wrdt gehuden met individuele wensen. In heverre de rsters passen bij de bendigde en gewenste bedrijfsvering. Pas de rsters z ndig aan. Betrek hier bij vrkeur de betreffende s bij. Invled p eigen werktijden is wellicht van even grt belang als de uiteindelijke mate van gezndheid van het rster. Bestudeer de literatuur rnd geznd rsteren. Met name in de zrg is daar veel nderzek naar gedaan. De wellicht bekendste geznde rsterregel is vrwaarts rteren. Dit betekent eerst vrege, dan late en tt slt nachtdiensten. Een lichaam past zich namelijk makkelijker aan het uitrekken van de activiteit, dan aan het inperken ervan. rsters ntwerpt en pstelt vr plegendiensten en werkzaamheden in de avnd en nacht. Daarmee van invled p s die p deze tijden werken. Bij het rsteren wrden de grenzen bepaald dr de Arbeidstijdenwet. Zrgt vr geznde rsters. Hudt gegeven de bedrijfsvering zveel mgelijk rekening met gezndheidsaspecten, sciale aspecten en individuele werkprivébalansen. Is verantwrdelijk vr zijn eigen gezndheid. Beseft het belang van herstel en neemt na werken p nregelmatige tijden vldende rust. Geznde rsters, waarmee s fit blijven en met plezier hun werk den. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 6-

7 6 Planning en cntrl Welke taken meten de kmende peride uitgeverd wrden? Wat past binnen de beschikbare tijd? En he kan nagegaan wrden f de uitvering naar wens verlpt? Planning en cntrl betekent vraf definiëren welke activiteiten uitgeverd meten wrden en he bijgestuurd kan wrden m de planning haalbaar te huden. De deadline en delstellingen zijn uitkmsten van een bestuurlijk prces. De wijze waarp binnen dit gestelde kader het werk gedaan wrdt, vergt van uitverenden dat zij ged verzicht hebben van de activiteiten en waarvan ze afhankelijk zijn vr het naleven van de planning. Dr vraf ged te definiëren waaraan het eindresultaat met vlden en he de uiteindelijke verantwrding ver de behaalde resultaten wrdt afgelegd, ntstaan mgelijkheden m tussentijds bij te sturen. Binnen planning en cntrl zijn twee belangrijke nlsmakelijke prcessen met elkaar verbnden: plannen en beheersen. Aanpak Een heldere planning- en cntrlfunctie geeft p alle niveaus binnen de rganisatie huvast m p een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) prcessen. De functie wrdt in de praktijk vaak als vlgt vrmgegeven. Vertrekpunt vr de planning en cntrl vrmen de beleidsvrnemens zals vastgelegd in de prgrammabegrting. De beleidsvrnemens plus de ging-cncernactiviteiten wrden vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit geschiedt zwel p het niveau van elk nderdeel van de rganisatie als vr de rganisatie als geheel. Het bewaken van de uitvering van activiteiten met vrtgangsrapprtages zrgt ervr dat de bedrijfsvering beheersbaar blijft. Dit kan leiden tt bijstelling van activiteiten en/f prcessen dan wel het herverwegen en z ndig aanpassen van vrgenmen beleid. Een gegeven is dat niet alles bij te sturen en te bewaken is met harde cijfers. Er dient daarm bij planning en cntrl k altijd ruimte te zijn vr dialg tussen betrkken partijen. de planning- en cntrl-cyclus uitvert. Vr alle s van belang. Geen Zrgt zveel mgelijk vr een gede en duidelijke planning, en verbetert de planning- en cntrl-cyclus naar aanleiding van pgedane ervaringen. Geeft relevante infrmatie ver de planning, uitvering en beheersing aan zijn leidinggevende. Een duidelijke planning geeft huvast aan s, duidelijkheid ver wat er verwacht wrdt en welke pririteiten er zijn. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 7-

8 7 Aanpak Activiteitenananalyse Wie det wat wanneer? Wat lpt ged? En bij welke activiteiten zijn knelpunten in het prces te ntdekken? Activiteitenanalyse is een methde m snel inzicht te krijgen in de vele verschillende activiteiten p de werkvler en cncrete mgelijkheden m werkdruk aan te pakken. De activiteitenanalyse richt zich p het in kaart brengen van de activiteiten van de gehele rganisatie, waarbij de benemde activiteiten ver de grenzen van afdelingen kunnen heengaan. Daarbij wrdt niet alleen gekeken naar de activiteiten van de uitverende afdeling (waar de primaire prducten f diensten wrden gemaakt) maar vral naar de activiteiten van de ndersteunende, pdrachtgevende en aanleverende afdelingen. Betrek medewerkers van een team, afdeling f verschillende disciplines bij de inventarisatie en analyse van de activiteiten. Inventariseer de vaste activiteiten, maar k activiteiten p basis van planning en/f functiebeschrijving en de frequentie en tijdsbesteding aan extra activiteiten in relatie tt (ervaren) werkdruk. Onderzek en analyseer kernthema s en knelpunten, inclusief de mgelijke rzaken en gevlgen. Vr de kernthema s wrden mgelijke plssingsrichtingen verzameld en uitgewerkt in cncrete verbetervrstellen. In de verbetervrstellen wrdt aandacht besteed aan: delstelling, begd resultaat, verantwrdelijkheden, kernactiviteiten, planning, haalbaarheid en evaluatiemmenten. De resultaten wrden besprken met het managementteam en/f directie. inzicht in werkdruk wil hebben vanuit de activiteiten in een team. Van belang vr wie werkdruk wil analyseren. Gebruikt indien relevant een activiteitenanalyse als instrument m de werkdruk te analyseren. Werkt actief mee aan de activiteitenanalyse, geeft gede infrmatie. Een duidelijk beeld van wat er speelt. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 8-

9 8 Werving en selectie In heverre zit de juiste p de juiste plek? De beste preventie van werkdruk begint bij de start van iemands lpbaan, bij de wervings- en selectieprcedure. Werving en selectie heeft altijd tt del tt een gede match tussen functie en persn te kmen. Specifiek rnd werkdruk geldt dat het belangrijk is aandacht te schenken aan de fit tussen belasting in de functie en cmpetenties van de. Aanpak Frmuleer functieprfielen waarin expliciet aandacht is vr de te verwachten belasting in de functie. Benem vervlgens ver welke specifieke cmpetenties de ten minste met beschikken als het gaat m werkdruk. Besteed k aandacht aan de tekmst: welke veranderingen zijn er te verwachten? Denk bij specifieke cmpetenties ten aanzien van werkdruk bijvrbeeld aan aanpassingsvermgen, plannen en rganiseren, helikpterview, relativeren, (mgevings)sensitiviteit, energie, zelfinzicht, leervermgen en stressbestendigheid. Schenk eveneens aandacht aan het team waar de kandidaat zal werken en de fase van teamntwikkeling. Gebruik bijvrbeeld een analyse van teamrllen m na te gaan welke rl(len) binnen het team al vldende zijn vervuld en welke rllen ng invulling beheven. Wees in de werving en selectie duidelijk ver de verwachtingen ver de werkdruk in de functie. Vraag de kandidaten m expliciete vrbeelden waaruit hun cmpetenties blijken, bijvrbeeld met de STAR-methdiek, die vraagt naar de Situatie, Taak, Aanpak en het Resultaat. Maak een afgewgen keuze tussen de kandidaten. Besef dat het meilijker is cmpetenties te ntwikkelen dan m kennis te verwerven. het beleid rnd werving en selectie frmuleert en uitvert. Daarmee vr alle nieuwe s en s die van functie veranderen. Kiest die kandidaten bij een functie die k als het gaat m werkdruk een z ged mgelijke match tussen functie en persn hebben. Is pen en eerlijk ver beschikbare cmpetenties. Werknemers die passen bij hun functie, hun werk ged den en duurzaam in balans zijn. HRM Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 9-

10 9 Mbiliteit He kan het wisselen van functie bijdragen aan het ntwikkelen van cmpetenties? Mbiliteit gaat ver beweeglijkheid. Van de ene functie naar de andere gaan. Mbiliteitsbeleid past bij lerende rganisaties. Regelmatig van functie veranderen kan preventief werken m de werkdruk binnen de perken te huden. Werknemers huden hun aanpassings- en leervermgen bij regelmatige verandering scherp. Aanpak Besteed in het mbiliteitsbeleid aandacht aan preventie van werkdruk. In heverre kan een andere functie bijdragen aan de ntwikkeling f het p peil huden van cmpetenties? Streef naar een ptimum; wissel niet te weinig, maar k niet te vaak. Een team waarvan teamleden f leidinggevende te vaak wisselen, zal meite hebben tt een gede teamntwikkeling te kmen. Vrkm dat een naar een functie gaat die niet bij hem past. Besteed aandacht aan specifieke werkdrukcmpetenties, zals aanpassingsvermgen, plannen en rganiseren, helikpterview, relativeren, (mgevings)sensitiviteit, energie, zelfinzicht, leervermgen en stressbestendigheid. Zet z ndig schling in m de plaatsing in de vlgende functie tt een succes te maken. Vr degenen die het mbiliteitsbeleid frmuleren en uitveren. Daarmee vr alle s binnen het Rijk. Vert een mbiliteitsbeleid dat preventief is vr werkdruk. Biedt s de kans zichzelf te ntwikkelen. Neemt de kans p een mie lpbaan. Zekt actief mee naar functies die bij hem passen en ntwikkelt zichzelf. Werknemers die passen bij hun functie, hun werk ged den en duurzaam in balans zijn. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 10-

11 10 Schling In heverre beschikken s ver bendigde cmpetenties en actuele kennis? Organisaties veranderen. De belasting van functies k. at maakt schlingsbeleid een belangrijk middel m ervr te zrgen dat s in balans blijven en hun waarde behuden blijft. Dat ze hun kennis en vaardigheden up t date kunnen huden en hun belastbaarheid kunnen vergrten. Schling gaat verder. Werknemers die zich ntwikkelen greien naar nieuwe functies en nieuwe uitdagingen te. Z zijn ze k in de tekmst in balans. Aanpak Nieuwe systemen en rganisatiestructuren vragen veel van s. Besteed in het schlingsbeleid practief aandacht aan veranderingen. Neem bij veranderingen tijd en aandacht vr schling en bendigde inwerktijd. Maak een inschatting van beschikbare kennis, vaardigheden en cmpetenties en vergelijk deze met de bendigde kennis, vaardigheden en cmpetenties (in de tekmst). Stem het schlingsbeleid af p de inventarisatie, het beleid rnd het vergrten van de belastbaarheid van s en de vrlichting rnd werkdruk. Vr degenen die het schlingsbeleid frmuleren en uitveren. Daarmee vr alle s binnen het Rijk. Benut schling m de belastbaarheid van s (zveel als mgelijk en wenselijk) te vergrten en ervr te zrgen dat beschikbare en bendigde (werkdruk)cmpetenties in balans zijn. Neemt de kans m zichzelf te ntwikkelen. Werknemers die zich ntwikkelen en daarmee duurzaam in balans zijn. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 11-

12 Werkplekmstandigheden 11 Hard gewerkt vr een belangrijke deadline en ten deed de mail het niet. Was de printer stuk,f het papier in de kpieermachine p. Onder gede werkplekmstandigheden kunnen s een zware belasting ged hanteren. Zijn de werkplekmstandigheden nder de maat, dan kan de werkdruk tt ngewenste hgte stijgen. Ok als het m werkplekmstandigheden gaat, is het van belang dat een er zelf invled p heeft. Het is daarm belangrijk m afgewgen keuzes te maken ver de werkplekmstandigheden en m de zaken ged p rde te hebben en te huden. Aanpak Denk bij werkplekmstandigheden aan de vlgende aspecten. Geluid, temperatuur, daglicht, verlichting en frisse lucht. Werkplekntwerp, waarnder beschikbare ruimte p en m de werkplek heen en het aantal s in dezelfde ruimte. Faciliteiten zals cmputers, , printers en telefns, kffie/thee. Organiseer de werkplekmstandigheden ged. Zrg dat verstringen snel verhlpen wrden. Zrg bij het rganiseren van de werkplekmstandigheden vr balans tussen faciliteren en eigen invled. Bij het faciliteren wrdt ervr gezrgd dat de zaken p rde zijn. De bevindt zich dan wat de werkplekmstandigheden betreft in een warm bad. Bied s de gelegenheid invled uit te efenen p hun werkplekmstandigheden. Bijvrbeeld dat ze de temperatuur f znwering zelf kunnen regelen en zelf kleine technische stringen aan de apparaten kunnen verhelpen. Zrg ervr dat medewerkers weten wat ze zelf kunnen regelen. Vr degenen die verantwrdelijk zijn vr het rganiseren van de werkplekmstandigheden. En vr iedereen die de invled p zijn werkplekmstandigheden heeft ntdekt en gebruikt. Vr alle s. Arbwet artikel 3 Draagt zrg vr geznde werkplekmstandigheden. Meldt het als werkmstandigheden hem belemmeren bij het uitefenen van zijn functie. Zekt actief mee naar plssingen. Gede werkplekmstandigheden leiden tt gede prestaties en dat s zich welbevinden in hun werk. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 12-

13 12 Cachend leidinggeven He wrden s ged begeleid? hebben veel invled p de werkdruk van s. Als basis is het belangrijk m eerlijk en duidelijk te zijn, en regelmatig cmplimenten te geven. Als s werkdruk ervaren is het bvendien belangrijk hen zdanig te begeleiden, dat zij de werkdrukbalans zelf herstellen én leren he ze in balans kunnen blijven. Als leidinggevende kun je geneigd zijn zelf de plssing vr prblemen te verzinnen en actie te ndernemen. Dit lijkt vaak sneller en geeft het gevel dat je meer cntrle hebt ver de uitkmst. Een cachende stijl van leidinggeven is meestal effectiever, zwel m werkdruk te vrkmen als bij het begeleiden van s die een nbalans ervaren. Een cachend leidinggevende geeft duidelijke delen, verwachtingen en kaders. Bvendien weet een cachend leidinggevende precies de vragen te stellen die een stimuleren zijn invled aan te wenden in het vinden van een plssing. Werknemers nemen z verantwrdelijkheid vr hun acties en kmen steviger in hun werkdrukschenen te staan. Aanpak Zrg dr te cachen vr balans tussen sturen en ndersteunen. Schep kaders en geef s invled in he zij deze kaders invullen. Gebruik in elk gesprek een cachingsmdel. Vraag bijvrbeeld naar het del, de bestaande situatie, mgelijkheden m van huidig naar gewenst te gaan, eventuele belemmeringen en de uiteindelijke keuze. In de literatuur staat dit bekend als het GROW-mdel. Geef regelmatig en cnstructief feedback aan s. Vraag regelmatig feedback van s, andere leidinggevenden en van anderen die zicht hebben p het team f het leidinggeven. Het ligt vr de hand: ged vrbeeld det ged vlgen. He ged lukt het je als leidinggevende m je eigen werkdruk binnen de perken te huden? He staat het met planningen halen? Afsprakenkmen? Fluitend naar en van je werk gaan? Wil je als leidinggevende je cachingsvaardigheden verder ntwikkelen? Denk dan aan beken ver caching, een eigen cach, intervisie, supervisie en trainingen. Vr leidinggevenden p alle rganisatieniveaus. En vr degenen die leidinggevenden bij het uitefenen van hun functie willen ndersteunen. Is duidelijk en cnsequent ver delen en verwachtingen. Cacht s binnen de grenzen van het werk. Neemt zijn verantwrdelijkheid en wendt zijn invled aan bij het uitefenen van zijn functie. Hij staat pen m te leren. Een stijl van leidinggeven die de werkdruk van s vrkmt, en waar een nbalans ntstaat, de stijl van leidinggeven een bijdrage levert aan een duurzaam herstel van de balans. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 13-

14 13 Teamntwikkeling He verlpt de samenwerking? Welke ntwikkelmgelijkheden heeft het team? He s met elkaar mgaan en samenwerken is van grte invled p de werkdruk die ze ervaren. Werknemers die elkaar ndersteunen in meilijke situaties kunnen elkaars werkdruk in balans huden; s die steevast samen klagen, kunnen elkaar verder de put inpraten. Teamntwikkeling is een bewust leerprces. Dr gede samenwerking in een team te stimuleren kan een team tt ptimale prestaties en een geznde werkdruk kmen. Aanpak Neem tijd en aandacht m als team beter te leren samenwerken, duidelijk te cmmuniceren en tt een gewenste (werkdruk)cultuur te kmen. Ga na p welke mgelijkheden er zijn vr teamntwikkeling. In heverre weten teamleden wat er van hen verwacht wrdt? In heverre wrden gestelde delen gehaald? Wrden kwaliteiten ptimaal benut? Wrden afspraken nagekmen? In heverre hebben s een gede relatie met f last van hun mgeving? Van welke andere afdelingen zijn ze afhankelijk en in heverre? Welke externe ntwikkelingen zijn er gaande en he gaan de s daarmee m? Neemt de grep initiatief m hiervr (gezamenlijk) tt plssingen te kmen? In heverre geven s hun pen mening en wrden verschillen in het team gewaardeerd en benut? Heveel energie besteden s aan klagen, rddelen en cnflicten? Ga na welke geschiedenis de grep s met elkaar deelt, he de samenwerking verlpt en welke wensen en verwachtingen er vr de tekmst zijn. Ga na welke teamrllen de diverse teamleden vervullen, in heverre ze die bij elkaar waarderen en respecteren en in heverre ze bij de pdracht van het team passen. In de literatuur wrden bijvrbeeld de teamrllen van Belbin uitgewerkt. Benem delen vr de teamntwikkeling en maak iedereen van de activiteiten bewust die ndig zijn m delen te bereiken c.q. belemmeringen p te lssen. Onderneem bijvrbeeld specifieke teambuildingsactiviteiten. Schakel z ndig een prfessinal in m de teamntwikkeling te begeleiden. Vr degenen die verantwrdelijk zijn vr het (bege)leiden van grepen s. Vr s die in teamverband werken. Cruciaal in teams waar intensief wrdt samengewerkt en waar teamleden sterk van elkaars werk afhankelijk zijn. Neemt tijd en aandacht m de samenwerking, cmmunicatie en cultuur in een team te analyseren en ze bewust te ntwikkelen. Benut zijn cmpetenties m zijn werk z ged als mgelijk te den en sámen te werken. Signaleert als discussies ver prblemen steeds terugkeren. Teams die zich vrtdurend ntwikkelen en z ged samenwerken dat de werkdruk van de individuele teamleden in evenwicht is en de teamprestaties ptimaal zijn. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 14-

15 Teambuilding 14 Welke activiteiten zijn geschikt m de teamntwikkeling te stimuleren? Bij teambuilding denken velen aan survivalprgramma s in de buitenlucht. Er is echter veel meer mgelijk m de teamntwikkeling te bevrderen. Van theatersprt tt simulaties en van spel- tt muziekvrmen. Een gede keuze van samenwerkingsefeningen is belangrijk. Z kunnen de activiteiten de gewenste bijdrage aan de teamntwikkeling en een geznde werkdruk leveren. Aanpak Stem teambuildingsactiviteiten af p de teamntwikkeling. Benem het del van de teambuilding. Denk aan aspecten als: he ged teamleden elkaar kennen; welke vaardigheden bij de werkzaamheden van het team nu en in de tekmst van grt belang zijn en ver welke vaardigheden s beschikken; welke algemene teamvaardigheden (zals effectief cmmuniceren, feedback geven, beslissingen nemen) aandacht beheven; het verschil tussen de bestaande en gewenste werkdrukcultuur; bestaande en gewenste teamrllen Ga na welke activiteiten mgelijk zijn. Een speurtcht p internet f rndvraag in het eigen netwerk geeft inzicht in de mgelijkheden. Ver de activiteiten uit en evalueer ze. Vr degenen verantwrdelijk zijn vr het (bege)leiden van grepen s. Vr s die in teamverband werken. Benut teambuilding waar zinvl m de teamntwikkeling te bevrderen. Neemt actief deel. Leren dr te den. Dr activiteiten te verrichten vaardigheden efenen die nuttig zijn in de dagelijkse samenwerking. Cllega-teamleden k in andere activiteiten ged leren kennen en daarmee ged p elkaar ingespeeld raken. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 15-

16 15 Feedback Was dit de bedeling? Het is prettig m zinvl werk te den dat gewaardeerd wrdt. Psitieve feedback kan helpen m in balans te blijven. Hard werken vr een ged en zinvl del, waarvr waardering bestaat, geeft mensen vldening. Ok negatieve feedback kan vanuit het perspectief van werkdruk belangrijk zijn. Beter weten waar je aan te bent, dan helemaal geen infrmatie. Dat geldt k wanneer medewerkers zich in de mgang met anderen ngewenst gedragen. Het is altijd belangrijk dat feedback p een zrgvuldige wijze wrdt gegeven. Zwel bij psitieve als negatieve feedback is het belangrijk m te leren en er achter te kmen wat er beter kan. Aanpak Deel regelmatig cmplimenten uit. Psitieve feedback en psitieve energie zijn belangrijk. Maak in een team afspraken ver de manier waarp feedback wrdt gegeven en ntvangen. Oefen en experimenteer met deze afspraken. Oefening baart kunst; met het efenen wrdt het geleidelijk aan nrmaal m feedback te geven. Dat bevrdert k het stellen van grenzen vr ngewenste mgangsvrmen. Een pen sfeer waarin s elkaar vertruwen is vr feedback geven en ntvangen een belangrijke vrwaarde. Is feedback geven een beladen nderwerp in een team? Besteed daar dan extra aandacht aan in de teamntwikkeling. Alle s binnen de sectr Rijk, die vanuit welke functie dan k met andere s samenwerken en cmmuniceren. Vr iedereen dus. Geeft en ntvangt p cnstructieve wijze feedback. Geeft en ntvangt p cnstructieve wijze feedback. Dankzij feedback leren s m hun werk (nóg) beter dan vrheen uit te veren. Werknemers blijven dankzij psitieve feedback en waardering vr hun prestaties beter in balans. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 16-

17 16 Werkdrukcultuur Zeg jij écht he druk je het hebt? Met werkdrukcultuur wrden de nrmen, waarden, pvattingen en mgangsvrmen bedeld die van invled zijn p werkdruk. Als s werkdruk als statussymbl zien, als iedereen het druk, druk, druk met hebben m erbij te hren, kan het lastig zijn m te vertellen dat het even niet z ged gaat. Evenged kunnen s verstrikt raken in een patrn waarin ze elkaar negatief versterken. Belangrijke aspecten aan de werkdrukcultuur zijn de mate van penheid, nderlinge steun, waardering en cnstructieve feedback. Wie merkt dat de werkdrukcultuur de werkdruk eerder verhgt dan vermindert, zal deze willen beïnvleden. Een vaak lastig prces, dat vraagt m een lange adem. Aanpak Ga na f de werkdrukcultuur bevrderend f belemmerend werkt vr een geznde werkdruk. Denk aan de vlgende aspecten. Wat rept de term werkdruk p? Strijd ver de definitie? Verschil van mening f het bjectief f subjectief is? Of een ged gesprek? Heerst er een sfeer van nderling vertruwen en respect? Luisteren s naar elkaar? Zijn s pen tegen elkaar ver hun werkdruk, hun grenzen, en ver wat zij als lastig ervaren in hun werk? Ondersteunen s elkaar bij drukte? Praktisch en emtineel? He wrdt iemand die zegt last te hebben van werkdruk gezien? Als een zwakkeling? Een klager? Een harde werker die zijn eigen grenzen even is vergeten? Als de werkdrukcultuur kleine verbeteringen kan gebruiken, bespreek het nderwerp dan in een werkverleg. Benem samen met s verbeterpunten en/f stel rnd werkdruk een lijst met z den wij dat hier - gedragsregels p. Heeft de werkdrukcultuur ingrijpende verbeteringen ndig? Zrg dan vr vldende inzicht in grepsdynamiek en rganisatieverandering en een deskundige prcesbegeleider m tt ander gedrag in het team te kmen! verantwrdelijkheid grepen s rnd werkdruk (bege)leidt. baat f last heeft van de geldende werkdrukcultuur. Vr alle s. Is zich bewust van de invled van cultuur p ervaren werkdruk. Zet zich ervr in een belemmerende werkdrukcultuur tt een gewenste cultuur te ntwikkelen. Draagt bij aan een geznde werkdrukcultuur. Een geznde werkdrukcultuur, met nderlinge steun en vldende penheid, vertruwen en respect. Een cultuur waarin s ged kunnen presteren en prettig kunnen werken. Arb handrijking 17 Werkdruk in een team aanpakken Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 17-

18 He kunnen we de werkdruk in ns team z ged mgelijk aanpakken? Bij het aanpakken van werkdruk zijn diverse stappen te nderscheiden. Van signaleren, naar analyseren en vervlgens maatregelen bedenken, uitveren en evalueren. Vr alle stappen geldt dat zwel inhud als prces belangrijk is. Een gede analyse is bijvrbeeld van belang als factr die vanuit de belasting f belastbaarheid invled heeft p de balans. Dat geldt k vr gede analyse van de grepsdynamiek en werkdrukcultuur. Dat betekent dat met wrden nagegaan f de cmmunicatie tussen s en met de leidinggevende invled heeft p de werkdruk. In het prces gaat het erm de juiste persnen er p het juiste mment bij te betrekken. Ok duidelijkheid te geven aan s ver het tijdpad van de aanpak is van belang. En vrts met draagvlak en betrkkenheid van het hgere management wrden gerganiseerd. In een gede aanpak krijgen inhud én prces vldende aandacht. Z is de werkdruk effectief aan te pakken en wrdt de balans in het team duurzaam hersteld. Aanpak Bereid de aanpak ged vr en maak bewuste keuzes rndm de aspecten die in de arbafspraak werkdruk aanpakken wrden genemd. Vrm een interne prjectgrep waarin managementteam, middenkader en s vertegenwrdigd zijn. Hiermee ntstaat draagvlak en slagkracht p alle rganisatieniveaus. Draag zrg vr vldende deskundigheid in de prjectgrep en bij de prcesbegeleiding van het team/de teams, qua kennis en vaardigheden p de terreinen werkdruk, grepsprcessen, verandermanagement en cmmunicatie. Geef extra aandacht aan de prcesbegeleiding als de werkdrukcultuur niet ptimaal is, en/f als het team krtgeleden negatieve ervaringen met veranderen heeft pgedaan. Ver de aanpak van begin tt en met het eind uit. Verdieping van het inzicht in de factren die tt nbalans hebben geleid, maar daarna maandenlang geen actie ndernemen, det meer kwaad dan ged. Lever regelmatig gede infrmatie aan. Kppel uitgeverde maatregelen en evaluaties altijd terug aan betrkken s. Zrg vr een sfeer waarin geëxperimenteerd mag wrden. Ander gedrag leer je dr te den en na vallen kmt pstaan. Kies een aanpak waardr s van de tribune in het speelveld kmen, ze leren vicieuze cirkels te drbreken en regelmgelijkheden weten te herkennen en te benutten. Betrek s daarm in de aanpak. Creëer krtetermijnsuccessen en vier ze! Besef dat het werken aan werkdruk veel inzet en drzettingsvermgen vraagt Verantwrdelijk heid Verantwrdelijk heid Begde effecten Nadere infrmatie en zeer de meite waard kan zijn! Vr degenen die de aanpak van werkdruk in grepen vrbereiden en uitveren. Van invled p alle s bij wie de werkdruk aangepakt wrdt. Maakt afgewgen keuzes in de aanpak van werkdruk. Geeft betrkken persnen vldende tijd en ruimte m de aanpak uit te veren. Neemt actief deel aan de aanpak. Zet zijn beste beentje vr m een psitieve bijdrage aan zijn eigen balans en die van cllega s te leveren. Een effectieve aanpak van werkdruk. De werkdrukbalans in een team kmt daardr in evenwicht. Een team s leert de werkdruk duurzaam in balans te huden. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 18-

19 Persnlijke effectiviteit vergrten 18 He ged de ik wat ik wil den? En he kan dat beter? Iemand met een hge persnlijke effectiviteit bereikt de resultaten die hij wil en die bij hem passen. Wie nbalans in zijn eigen werkdruk (h)erkent zal hier niet vlledig aan vlden. Dr de eigen effectiviteit te vergrten kan k de belastbaarheid van een persn tenemen. Aanpak Om de eigen persnlijke effectiviteit te vergrten zijn verschillende activiteiten mgelijk, zals caching, intervisie en trainingen. Denk bij trainingen in het kader van werkdruk aan timemanagement, assertiviteit, creatief denken, trainingen in psitief denken en trainingen in ntspanning en meditatie. Oriëntatie p de mgelijkheden en eerste stappen in het vergrten van de persnlijke effectiviteit kan k plaatsvinden in zelfhulpbeken en nlinecursussen p internet. In gesprek met de leidinggevende en/f HR-adviseur gaat de medewerker na welke mgelijkheid hem het beste past en f het departement de ntwikkeling in tijd en geld wil en kan faciliteren. effectiever gedrag wil leren. Faciliteert s die hun persnlijke effectiviteit willen vergrten. Herkent zijn ntwikkelmgelijkheden en staat ervr pen m te leren. Het vergrten van kennis en vaardigheden en daarmee de persnlijke effectiviteit. Betere prestaties en meer tevredenheid bij s. Eveneens een hgere belastbaarheid van s. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 19-

20 19 Reflectie p eigen handelen Welk effect heeft mijn gedrag? De ik wat ik wil, wat bij me past? Reflectie betekent letterlijk weerkaatsen. Binnen de rganisatiecntext betekent het nadenken ver jezelf. Reflecteren is belangrijk vr wie wil leren. Reflecteren gaat verder dan evalueren. Evalueren betekent nagaan in heverre een gewenst eindresultaat is behaald. Wie reflecteert, nderzekt k zijn eigen emties, vertuigingen en drijfveren. Wie dit systematisch aanpakt, leert te kiezen vr de zaken waar het echt m gaat. Dit geeft veel meer regelmgelijkheden dan je vaak beseft. Hiermee blijf je jezelf ged ntwikkelen en daarmee, als het m werkdruk gaat, leer je (beter) in balans te blijven. Aanpak Leun rustig achterver. Neem de tijd m de vlgende vragen te beantwrden. Wanneer kreeg ik krtgeleden energie van mijn werk? Wanneer kstte het mij energie? Welke emties kwam ik recent tegen in mijn werk? Kies één van de vrbeelden uit en ga vervlgens het vlgende na. Wat was de situatie? Wat gebeurde er in de mgeving? Wat wilde ik? Wat dacht ik? Wat deed ik? Wat velde ik? Wat was het effect p mezelf? Qua emties? Qua energie? Wat was het effect daarvan p anderen? Waarm deed ik wat ik deed? Wat zegt dat ver mij? Over mijn vertuigingen? Over mijn mtivatie? Over mijn vaardigheden? Wat zu ik een vlgende keer anders willen? Wees nieuwsgierig naar jezelf en stel je rdeel ng even uit. Stel deze én andere vragen regelmatig aan jezelf, neem bijvrbeeld elke week een halfuur de tijd m p een gede én minder gede ervaring te reflecteren. Wil je echt tijd en diepgang met je reflectie bereiken? Kppel je reflectie dan aan een persnlijk ntwikkelplan (POP) waarin je k je cmpetenties uitwerkt. Schakel een begeleider in, iemand die je een spiegel vrhudt en je die vragen stelt waardr je tt inzicht kmt. Zelfreflectie is vr iedereen. Stimuleert s tt (zelf)reflectie. Faciliteert s bij persnlijke ntwikkelplannen. Staat ervr pen m te leren. Werknemers die leren, zich vrtdurend ntwikkelen en daarmee ged in balans blijven. Handrijkingen Arb-catalgus werkdruk en mgangsvrmen-pag 20-

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie