ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:"

Transcriptie

1 ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix, PPM matrix, slecht-nieuwsgesprekken, aanvraag ontslaguitkeringen UWV, begeleiding van medewerkers van werk naar werk Opstellen sociaalplan, communicatieplan en organisatie-adviesaanvraag voor OR en medewerkers Beschrijving functieprofielen HAY en ontwikkeling competentieboek Competentieontwikkeling en afstemming functieprofielen in het kader van implementatie HR cyclus Implementatie HR cyclus en coachend leiderschap Workshops en Handleiding Competentieontwikkeling voor leidinggevenden en medewerkers Ontwikkeling, implementatie en projectleiderschap van competentiegericht personeelsbeleid in samenwerking met de HR-adviseurs per afdeling. Ontwikkeling competentieprofiel gericht op vastlegging kwaliteit van klantdossiers en excellente dienstverlening Opzet en ontwikkeling nieuw tijdschrift voor NVP/NVO2 Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO) REORGANISATIE: MOBILITEIT EN OUTPLACEMENT Organisaties worden door reorganisaties gedwongen te zoeken naar manieren om organisatiedoelstellingen beter af te stemmen op de actuele werkelijkheid. Organisatieontwikkeling is naast reorganiseren onlosmakelijk verbonden met gerichte ontwikkeling van individuele medewerkers. Immers, prestaties komen voor een belangrijk deel tot stand via de inzet van medewerkers, met ieder stuk voor stuk hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. Het loont dan ook om de werkelijke ontwikkelingsbehoeften, -mogelijkheden en -grenzen van mensen op te zoeken, met behup van bijvoorbeeld een Performance & Potiontieel (PPM-)matrix. Om te kapitaliseren op hun sterktes in plaats van eindeloos te investeren in moeilijk te ontwikkelen zwaktes. Zowel wat betreft de inzet van de medewerker als het laten aansluiten van kennis, vaardigheden en competenties bij de huidige en toekomstige eisen. Medewerkers zullen zich dan langer binden en gemotiveerd blijven werken. Gebruik van loopbaaninstrumenten en matrices Beleidsadvies duurzame inzetbaarheid Workshop inzetbaarheid GEBRUIK VAN LOOPBAANINSTRUMENTEN De employability-instrumenten van GA Ervoor! zijn erop gericht om inzicht te verkrijgen in de employability van uw medewerkers. Zij verschaffen goed inzicht in de talenten, competenties,

2 loopbaanwaarden en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. Doel is te bekijken in hoeverre de huidige rol bij een medewerker past en ook aan welke andere loopbaanstappen en functies, zowel binnen als buiten uw organisatie, de medewerker zou kunnen denken. Tevens worden medewerkers gestimuleerd hun eigen employability verder te ontwikkelen. U kunt hierbij de volgende instrumenten laten inzetten: Career Scan Career Values Reflector Big Five Personality BELEINDSADVIES DUURZAME INZETBAARHEID (EMPLOYABILITY) GA Ervoor! levert producten en diensten die leidinggevenden en HR-professionals helpen te sturen op de blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Handboeken, implementatie compententies in uw HR cyclus, trainingen, informatie, praktische tips en workshops worden ingezet om uw organisatie in beweging te laten komen en houden. Bij employability gaat het om het ontwikkelen van talent en het zorgdragen voor een brede, duurzame inzetbaarheid. Blijvende inzetbaarheid is echter alleen te garanderen wanneer medewerkers steeds opnieuw de kans krijgen èn benutten om ervaring te verbreden, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en regelmatig van functie te wisselen. Employability is dus meer dan het aanbieden van opleidingsmogelijkheden aan uw medewerkers. Het is verstandig het Opleidings en trainingsbeleid van uw organisatie hier op af te stemmen (zie hiervoor Wat we doen, Organisatieontwikkeling op deze site). GA Ervoor kan u adviseren en ondersteunen bij het verankeren en vergroten van employability in uw organisatie. WORKSHOP DUURZAME INZETBAARHEID Wanneer u de mobiliteit in uw organisatie wilt vergroten en medewerkers de bereidheid tonen hieraan mee te werken maar niet weten hoe, kan een employability-workshop ondersteuning bieden. Doelstelling van deze workshop is om medewerkers inzicht te geven in hoe zij hun loopbaan in eigen hand kunnen nemen, hoe zij hun inzetbaarheid en mobiliteit kunnen vergroten en hoe zij hun wensen ten aanzien van mobiliteit binnen de organisatie bespreekbaar kunnen maken. Zie voor ondersteuning bij arbeidsjuridische trajecten ook het onderdeel Mediation ONTWIKKELING VAN ORGANISATIE EN MEDEWERKERS Competentieontwikkeling krijgt het beste vorm binnen een doordachte jaarcyclus van planning, feedback, voortgangsbewaking en beoordeling van ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast vormt een op directe feedback gestoelde managementstijl een goede garantie voor doelgerichte ontwikkeling en loopbaanplanning. GA Ervoor ondersteunt bij het inrichten van zo n praktijkgericht systeem voor de verankering van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ontwerp, implementatie en ingebruikname van een ontwikkelcyclus in uw organisatie Inzet van ontwikkelinstrumenten in uw organisatie Leidinggevenden in uw organisatie helpen om betere resultaten te halen Potentieel assessments en testen als ondersteuning bij het bepalen van de ontwikkelbehoefte

3 ONTWERP, IMPLEMENTATIE EN INGEBRUIKNAME ONTWIKKELCYCLUS IN UW ORGANIATIE Ontwikkeling van medewerkers is een continue proces dat idealiter ondersteund wordt door de leidinggevende. Door middel van het maken van gerichte en haalbare ontwikkelafspraken tijdens de HR Cyclus aan het begin van het jaar en coaching gedurende de rest van het jaar, wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerker elk jaar vergroot. Of een medewerker beschikt over de juiste competenties om een functie binnen uw organisatie met succes te vervullen, is daarbij een essentiële vraag. GA Ervoor! kan u over de implementatie van een dergelijke cyclus uitgebreid adviseren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende producten en diensten: Best Practice Onderzoek in uw organisatie, om samen met uw medewerkers te komen tot het juiste competentieprofiel. Het inrichten van een ontwikkelcyclus, dat kan variëren van de inzet van onze online ontwikkel-instrumenten in uw organisatie tot en met complete developmenttrajecten Het trainen van uw leidinggevenden in coachingsvaardigheden. INZET VAN ONTWIKKELINGSINSTRUMENTEN IN UW ORGANISATIE Onze online ontwikkelinstrumenten zijn erop gericht om uw ontwikkelproces efficiënt en effectief aan te vullen. Zij verschaffen snel een goed inzicht in het profiel van de kandidaat, als het gaat om competenties en de ontwikkelbaarheid daarvan. Het partnership met PiCompany biedt hiervoor de volgende instrumenten: Reflector Big Five personality Reflector 360 Careerscan Profile Selector Leidinggevenden in uw organisatie helpen om betere resultaten te halen Ontwikkeling van medewerkers vraagt van leidinggevenden zowel inzicht in een goed ontwikkelproces als in coachingsvaardigheden. Training en coaching is erop gericht dat uw managers dit inzicht verkrijgen en deze gespreksvaardigheden versterken, om zo de effectiviteit van uw medewerkers te verhogen. Tot grote hulp hierbij is het boek Coachen op Gedrag en Resultaat van PiCompany. Deze praktijkgids helpt uw leidinggevenden bij het ondersteunen van hun medewerkers in hun ontwikkeling. Potentieel assessments als ondersteuning bij het bepalen van ontwikkelbehoefte Potentieel assessments zijn erop gericht om een competentiegerichte rapportage op te stellen die het huidig beheersingsniveau van competenties alsmede het ontwikkelpotentieel scherp in kaart brengen. Bij dit traject wordt gebruik gemaakt van zowel tests alsmede interactieve momenten zoals een interview. De resultaten hiervan dienen vervolgens als concrete input voor het hierop volgende ontwikkeltraject. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Reflector Big Five, 360 Feedback en Connector Ability (IQ test) van PiCompany. COMPETENTIEONTWIKKELING In kaart brengen van gewenste resultaten binnen uw organisatie

4 Opstellen functieprofielen in uw organisatie Meten van competenties door inzet van online-instrumenten in uw organisatie of Development Centers door PiCompany Ondersteunen van leidinggevenden in uw organisatie om te sturen op competenties en resultaat Implementeren van een competentietaal in uw organisatie IN KAART BRENGEN VAN GEWENSTE RESULTATEN BINNEN UW ORGANISATIE GA Ervoor! helpt bij het in kaart brengen van de gewenste resultaten. Ten eerste bepalen we wat de belangrijkste resultaten zijn die uw organisatie dient te behalen. Deze worden doorvertaald naar afdelingsniveau en vervolgens naar individueel niveau. GA Ervoor geeft door middel van workshops en sessies ondersteuning aan uw organisatie op alle niveaus. OPSTELLEN FUNCTIEPROFIELEN IN UW ORGANISATIE Door het opstellen van functieprofielen krijgt u inzicht in wat uw gewenste resultaten zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. De functieprofielen beschrijven welke resultaten van de medewerkers verwacht worden en welke gedrag hierbij hoort. Hierbij worden strategische doelen van uw organisatie als leidraad gebruikt. Wij zullen samen kijken welke profielen het beste bij uw organisatie passen. Dit doen we door middel van sessies waarin de resultaatgebieden worden gekoppeld aan competenties. Hierbij wordt onderzocht welk gedrag van alle medewerkers binnen uw organisatie gevraagd wordt teneinde de strategische doelstellingen te kunnen realiseren en welke competenties nodig zijn om deze resultaten te bereiken. Nadat alle profielen opgesteld zijn volgt een eindanalyse van alle opgestelde functieprofielen op samenhang, inhoud, consistentie en de oplijning met de strategie. Dit wordt uitgevoerd door de GA Ervoor! in samenwerking met uw organisatie. METEN VAN COMETENTIES DOOR INZET ONLINE INSTRUMENTEN IN UW ORGANISATIE OF PORTENTIEEL ASSESMENTS DOOR GA Evoor! In een succesvolle organisatie staat het bereiken van resultaten voorop. Voorwaarde hiervoor is inzicht in en het meten van te bereiken prestaties en bijbehorende competenties. GA Ervoor heeft ter ondersteuning van dit traject licenties van diverse online instrumenten van PiCompany: Resultaten en competenties Performance Management Scan Profile Selector Persoonlijkheid: - Connector Big Five Personality - Reflector Big Five Personality POTENTIEEL ASSESSMENTS (zie ook onderdeel Leadership Coaching) Door Potentieel Asssessments in te zetten kunnen we uw organisatie inzicht geven in de sterktes en zwaktes van uw medewerkers en de ontwikkelbaarheid van competenties. Op basis van die uitkomsten bieden wij aan de organisatie concrete handvatten om te kunnen sturen op die competenties teneinde resultaten te verhogen. Hierbij gebruikt GA Ervoor! haar licentie van online instrumenten die snel goed inzicht verschaffen in het profiel van de kandidaat, als het gaat om persoonseigenschappen, capaciteiten en huidige vaardigheden.

5 Leidinggevenden in uw organisatie helpen om te sturen op competenties en resultaat. Om te kunnen sturen op gedrag en resultaat worden leidinggevenden en andere betrokkenen getraind in het herkennen van en beoordelen van competenties. Onderdeel van deze leergang is het leren toepassen van de on-line instrumenten van PiCompany waarmee de beheersing van competenties bij medewerkers en de ontwikkelbaarheid hiervan gemeten kunnen worden. Daarnaast worden leidinggevenden en HR-professionals door GA Ervoor! getraind in het toepassen van de HR-cyclus en het voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met hun directe medewerkers. Hiermee zijn leidinggevenden in staat het sturen op competenties daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk toe te passen. IMPLEMENTEREN VAN EEN COMPETENTIETAAL IN UW ORGANISATIE Selecteren, coachen en beoordelen op gedrag kan alleen als iedereen binnen een organisatie dezelfde taal spreekt als het gaat om gedrag. Een competentiewoordenboek met heldere definities en concrete meetbare voorbeelden van gedrag ondersteunen manager en medewerker om in gesprek te gaan over het gedrag dat nodig is om de beoogde resultaten te bereiken. GA Ervoor! maakt gebruik van een competentiewoordenboek dat is ontwikkeld door PiCompany en dat door veel organisaties toegepast wordt. GA Ervoor! heeft veel ervaring met het ontwikkelen van een maatwerk competentietaal toegesneden op de organisatie van de opdrachtgever, in samenwerking met PiCompany en GITP.

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling,

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling, COMPETENTIEMANAGEMENT BINNEN GEMEENTEN APRIL 23 I N H O U D Competentiemanagement kan effectiever 1 Onderzoeksfeiten 2 Niet alle kansen benut? 3 Het managen van een cultuurverandering 5 Communicatie 7

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

TIB &Partners. talent in bedrijf. TIB &Partners verbindt talent aan resultaat

TIB &Partners. talent in bedrijf. TIB &Partners verbindt talent aan resultaat verbindt talent aan resultaat stelt en brengt mensen, teams en organisaties in beweging. Met een unieke gefaseerde aanpak verbindt drijfveren en talenten aan individuele- en organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

3 Team coaching & ontwikkeling

3 Team coaching & ontwikkeling 3 Team coaching & ontwikkeling Team-Talenten-Trainingen van SVision Management Consultants verbeteren de teamprestatie. De deelnemers begrijpen en benutten na afloop elkaars talenten beter. Het resultaat?

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD ASSESSMENTS 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD 3 Materialen 3 Locaties 3 Selectie-assessments

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie