I nhoudsopgave van het CAP productenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I nhoudsopgave van het CAP productenboek"

Transcriptie

1 I nhoudsopgave van het CAP productenboek Hoofdstuk 1 Organisatieontw ikkeling 1.1 Werkconferentie Leerimpulsen Trajecten rond werkprocessen Individuele coaching 8 Hoofdstuk 2 Leiderschapsontw ikkeling 2.1 Leiderschapsprogramma Coaching van directie en managementteams Managementtraining Individuele management coaching Interim management 17 Hoofdstuk 3 Teamontw ikkeling 3.1 Teamdagen Teamtraining Coaching on the job Coaching van directie en managementteams 24 Hoofdstuk 4 P rofessionele ontw ikkeling 4.1 Individuele coaching Intervisie Leergroepen Trainingen incompany/open inschrijving 33 1

2 Hoofdstuk 1 Organisatieontw ikkeling 1.1 Werkconferentie 1.2 Leerimpulsen 1.3 Trajecten rond werkprocessen 1.4 Individuele coaching 1.1 W erkconferenties Een werkconferentie is één van de interventies die CAP inzet in trajecten voor organisatieontwikkeling. In een werkconferentie werkt een groep mensen uit uw organisatie samen aan een ontwikkelvraagstuk. De uitkomsten van de werkconferentie worden toegepast in het verdere ontwikkeltraject van de organisatie Uitgangspunten Essentieel bij een effectieve werkconferentie is een goede voorbereiding. Wij werken om die reden vaak met een voorbereidings of ontwerpgroep. Daarmee spreken we de programmering van de bijeenkomst door. CAP adviseurs gaan er vanuit dat een afwisseling in werkwijzen en een afwisseling van inspanning en ontspanning bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van de samenwerking. Dit komt ook in het programma tot uiting. We geloven dat mensen leren door de afwisseling van doen, reflectie, theoretische impulsen en experimenten. In het programma wordt ook deze overtuiging zichtbaar. We juichen het toe als een organisatie echt tijd en energie inruimt voor ontwikkeling. We onderkennen daarbij de noodzaak van beweging maar ook verankering. Adviseurs zullen steeds stimuleren dat initiatieven tot verbeteringen een vervolg na de werkconferentie Voorbeeldprogramma Een werkconferentie, gericht op visieontwikkeling en meerjarenbeleid Setting: Doel: MT van een grote zorginstelling Voorzet voor meerjarenbeleid Programma: Brainstorm over het beleidsontwikkelprocessen en invloed van stakeholders SWOT analyse en confrontatiematrix Eerste selectie speerpunten Visie toekomst door Raad van Bestuur In duo s speerpunten uitwerken in scenario s en tijdlijn Presenteren en verrijken van plannen Samenvatten, afspraken voor vervolgstappen 2

3 1.2 Leerimpulsen Leerimpulsen is een brede verzamelterm voor interventies waarmee een organisatie haar leden kan prikkelen om te leren. Het doel van leerimpulsen is het ontwikkelen van nieuwe inzichten en gedrag Uitgangspunten Bij organisatieontwikkeling is het effectief om mensen te laten wennen aan het nieuwe gedachtegoed of nieuwe opgaven terwijl ze zaken ontwikkelen in het kader van de beoogde verandering. In een traject voor organisatieontwikkeling zet CAP verschillende leerimpulsen in, zoals actionlearninggroepen en trainingen. Actionlearninggroepen Men ontwikkelt al doende, geeft mede vorm aan de ontwikkeling en internaliseert aldus de te nemen stap. De mensen die met de nieuwe aanpak moeten werken hebben kennis in huis die essentieel is voor goede ontwikkeling. Hoogdravend klinkende zaken worden concreet en krijgen hanteerbare proporties. Daardoor vermindert weerstand. Trainingen Uitleg en oefening geeft mensen meer informatie over een ontwikkelstap, reduceert angst en onzekerheid en vergroot het vertrouwen. Daardoor neemt weerstand tegen verandering af Voorbeelden van leerimpulsen Actionlearning In een projectteam waarvan de leden zich meer verbinden met de klant dan met de eigen organisatie( resultaten), krijgen twee leden de opdracht een voorstel te doen voor een gebruiksvriendelijk intern rapportageformulier. Bij een zakelijk dienstverlener krijgt een groep medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines, de opdracht om een klantgericht werkproces te ontwerpen voor het organiseren van commercieel aantrekkelijke evenementen. Trainingen Zie voor meer informatie de toelichting bij Professionele Ontwikkeling trainingen (4.4) op blz Casus leerimpulsen Voor een grote basisschool in een achterstandswijk is het geven van goed onderwijs geen sinecure. Er zijn veel rugzakleerlingen, regelmatig incidenten die emotioneel hard aankomen en het team kampt met ziekte. Medewerkers zoeken in kleine groepen steun bij elkaar. Er ontstaan eilandjes en soms afhaakgedrag. 3

4 Het schoolbestuur vraagt CAP om ondersteuning. CAP adviseur Gerni Luttikhuis treedt in contact met de directeur. Zijn wens is dat de teamleden zelf elan vinden om zich meer met elkaar te verbinden en het enthousiasme voor het werken binnen deze school weer gaat vlammen. Vragenlijst en interviews Gerni: Na enkele voorbereidende gesprekken met de directie en het managementteam heb ik bij een representatief deel van de medewerkers, waaronder leden van de medezeggenschapsraad en het management, een inventariserende vragenlijst uitzet en groepsinterviews gehouden. De resultaten daarvan zijn inclusief een voorstel voor het vervolgtraject, besproken met alle medewerkers. De behoefte om met het team te reflecteren op hoe doen we het hier, hoe willen we het en wat is daarvoor nodig bleek groot. Werkconferentie en verbetergroepen Gerni: Vervolgens heb ik een eendaagse werkconferentie ingericht, waarin het gehele team op basis van een achttal vragen, een organisatiediagnose heeft gemaakt en een plan voor de verdere ontwikkeling heeft ontworpen. Deze opzet creëerde nieuwe energie om er in de toekomst samen voor te gaan. Veel medewerkers meldden zich spontaan aan voor verbetergroepen om de school nieuw elan te geven. Sturing en verbinding Gerni: De verbetergroepen werken projectmatig. De groepen rapporteren aan een monitoring committee onder leiding van de directeur. De verbeterthema s zijn leidraad voor de casuïstiek die kan worden ingebracht in intervisiegroepen. Daaraan nemen alle docenten van de school in gemixte groepen deel. De directeur reflecteert in een coachingstraject regelmatig op zijn rol. Zo ontstaat meer onderlinge verbinding en sturing op processen die het team van belang acht voor haar ontwikkeling. 4

5 1.3 W erkprocessen In het kader van organisatieontwikkeling begeleidt CAP de ontwikkeling van werkprocessen. Een groep medewerkers onderzoekt en verbetert de werkprocessen van uw organisatie. Daarbij worden ze begeleid door één van onze adviseurs. Het aanscherpen van werkprocessen resulteert in kostenbesparing, hogere klanttevredenheid en betere interne communicatie Uitgangspunten De CAP begeleiding bij werkprocesontwikkeling is erop gericht medewerkers zelf verbeteringen te laten opsporen en deze vervolgens te implementeren. Om dat doel te bereiken stellen we doorgaans een projectgroep samen, waarmee we aan de slag gaan. In feite is het een combinatie van herontwerp van het proces en actionlearning Stappen bij werkprocesbegeleiding Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Desk research adviseurs Inzicht verkrijgen in de belangrijkste processen. Startbijeenkomst In een bijeenkomst met de projectgroep en de opdrachtgever streven we naar overeenstemming over het gewenste resultaat, de aanpak en onze begeleiding. De agenda van de bijeenkomst is: kennismaking; welk proces staat in de pilot centraal en welke deelprocessen laten we meedoen? wat is het gewenste resultaat? hoe gaan we dat bereiken: plan van aanpak projectteam? welke begeleiding en tijdsinvestering van het CAP is gewenst: plan van aanpak CAP. Kennisoverdracht We starten met een workshop Kennisoverdracht van een dag voor de projectgroepleden. Aan bod komt bijvoorbeeld: visie op werkprocessen leren zien van werkprocessen; in kaart brengen van werkprocessen analyseren en verbeteren van werkprocessen implementeren van nieuwe processen standaardiseren van het werkproces verbetercyclus: Plan Do Check Act begeleiden en coachen van het procesteam. Waardebepaling Hier zoeken we naar de eisen die de klant stelt aan de diensten van de organisatie en de waarde die de organisatie wil toevoegen aan het proces van de klant. 5

6 Immers, hieraan ontleent elk werkproces, elke activiteit, zijn bestaansrecht en wordt de kwaliteitsnorm gedefinieerd. Deze stap kan bestaan uit verschillende activiteiten: Workshop voor projectgroepleden van een dagdeel waarin we traditionele definities van waarde bespreken en ingaan op het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar de processen van de klant. Het CAP ondersteunt bij het opzetten van het onderzoek. Financieel expert berekent de verkoopprijs gebaseerd op de kostprijs van de dienst zonder verspillingen in het werkproces. Stap 5: In kaart brengen van het werkproces Deze stap bestaat uit de volgende activiteiten: Voor de projectgroepleden en het procesteam een tekeninstructie eventueel aangevuld met een video of fotoinstructie: in kaart brengen van het werkproces. De voorbereidende bijeenkomst duurt een dagdeel. De proceswandeling: het in kaart brengen van het werkproces. Wat doen de medewerkers (feitelijk) om aan de klanteisen te voldoen en een kwalitatief goede dienst te leveren? Hoe ziet de omgeving eruit waarin zij deze dienst tot stand brengen? Stap 6: Werkproces analyseren, verbeteren en implementeren Deze stap bestaat uit de volgende activiteiten: In een bijeenkomst van een dagdeel gaan we gezamenlijk analyseren welke activiteiten waarde toevoegen aan het proces van de klant, welke activiteiten geen waarde toevoegen maar wel moeten blijven bestaan en welke activiteiten geen waarde toevoegen en weg kunnen. Op basis van deze analyse ontwerpen we een nieuw proces. Schrijven van een kort communicatie en implementatieplan. Invoeren van het plan en sturen op onmiddellijke resultaten Casus werkprocessen Een ambitieuze Nederlandse universiteit wil tot de beste vijf in de wereld behoren. Dat betekent dat het wetenschappelijk personeel meer moet publiceren en kwalitatief beter onderwijs moet verzorgen. Het onderwijsondersteunend personeel speelt hierop in door werk en samenwerkingsprocessen te optimaliseren. De facilitair manager van een faculteit vraagt aan CAP om een ontwikkeltraject in te richten. Het doel van het traject is dat ondersteunende afdelingen efficiënter werken, de gewenste servicegraad beter afstemmen en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Op die manier moet het wetenschappelijk personeel meer tijd overhouden voor de eigen werkzaamheden. 6

7 Het traject Het traject startte met een bijeenkomst van één dag. Thomas de Boer, als adviseur van CAP betrokken bij deze opdracht, vertelt: Tijdens de bijeenkomst benoemden de medewerkers de meest prangende vraagstukken. Ook vormden we werkgroepen. De werkgroepen kregen de opdracht een plan van aanpak op te stellen. Thomas volgde de werkgroepen gedurende een half jaar. In maandelijkse bijeenkomsten bespraken we de voortgang. Daarnaast coachte ik de voorzitters van de werkgroepen in het uitvoeren van hun plan van aanpak. Resultaten Na een jaar sluit de dienstverlening nauw aan bij de wensen van het wetenschappelijk personeel. De werkprocessen zijn in kaart gebracht en verbeterd. Thomas: De onderlinge samenwerking en uitwisselbaarheid is professioneler geworden en vraagt nog weinig sturing van de leidinggevende. Ook het aantal klachten is afgenomen. Het wetenschappelijk personeel heeft nu meer tijd voor de eigen werkzaamheden. 7

8 1.4 Individuele coaching Individuele coaching is een belangrijk instrument dat u kunt inzetten in het kader van organisatieontwikkeling. CAP coacht leidinggevenden, proceseigenaren en trekkers in hun rol in het proces van organisatieontwikkeling Uitgangspunten Leiders of proceseigenaren bevinden zich in het hart van de organisatieontwikkeling. Ze zijn trekker van de verandering, willen anderen in beweging krijgen, ondernemen experimenten en worden geacht ook voortdurend de effecten te monitoren. Een onafhankelijk gesprekspartner helpt om informatie te ordenen, belangenverstrengeling te ontrafelen, latente signalen manifest te maken, keuzes te bepalen, eenzaamheid in alle drukte te doorbreken, vaardigheden te ontwikkelen, enzovoort. Algemene informatie over individuele coaching vindt u in hoofdstuk 4 Professionele ontwikkeling (paragraaf 4.1 Individuele coaching) op blz Casus individuele coaching hoofd Behandeldienst In een instelling voor ouderenzorg is sinds kort een manager aangesteld voor de Behandelafdeling. De medici, paramedici en psychologen hebben daar niet om gevraagd. Ze zien evenmin heil in de nieuwe strategische plannen die de directie voor de behandelafdeling heeft ontwikkeld... De betreffende manager verzoekt om individuele coaching bij CAP adviseur Mieke Klijn. Hij wil ondersteuning bij het verwerven van positie en bij het creëren van draagvlak voor het realiseren van de genoemde plannen. De ouderenzorg is nieuw voor hem en in de MT posities is sprake van veel mobiliteit. De teamleden zijn soms ronduit vijandig: de manager voelt zich eenzaam en het werk kost hem veel energie. Resultaat De opbrengst van de coaching was in eerste instantie: steun in een lastige, eenzame tijd. Daarnaast is winst op twee vlakken zichtbaar: in rolaanvaarding en in vaardigheden om met subtiele weerstand om te gaan. Beide facetten waren van belang in het realiseren van de beoogde veranderingen in aanbod en werkprocessen. De interventies Rond rolaanvaarding was een gesprek met delen in de coaching belangrijk. Mieke: Het is een oefening waarin verschillende delen in jezelf met elkaar aan de praat gaan. Dat werpt een nieuw licht op je eigen waarden en dilemma s. Je ontdekt wat er in jezelf speelt en kunt daar met afstand naar kijken. Bovendien kon de manager doorstaan van de moeite verbinden met een biografisch thema en ook dat gaf een impuls aan zijn motivatie. Rond omgaan met weerstand had de manager veel baat bij bewust negeren van tegenwerpingen in combinatie met aandacht richten op de volgende (kleine) stap in de verandering. Omdat hij met dank aan het team zoveel kon oefenen heeft hij zich dit nieuwe gedrag snel eigen kunnen maken! 8

9 Hoofdstuk 2 Leiderschapsontw ikkeling 2.1 Leiderschapsprogramma 2.2 Coaching van directie en managementteams 2.3 Interim management 2.4 Managementtraining 2.5 Individuele management coaching 2.1 Leiderschapsprogramma Een leiderschapsprogramma is één van de vormen die CAP biedt in het kader van leiderschapsontwikkeling. Kenmerkend voor een leiderschapsprogramma is dat alle managers van uw organisatie hierbij zijn betrokken. De kracht ervan het programma is dat de deelnemers zich individueel ontwikkelen en ook als groep Uitgangspunten Allereerst iets over de uitgangspunten die wij bij het ontw erp hanteren. Op basis van 15 jaar ervaring in management ontwikkelingstrajecten weten we dat onderstaande uitgangspunten de kans op succes sterk vergroten: Opdrachtgever Een eindverantwoordelijke leidinggevende is opdrachtgever van het Management Ontwikkelingsprogramma. Coach van de deelnemer Elke deelnemer heeft zijn leidinggevende als coach die hem in zijn ontwikkelingsproces ondersteunt door gezamenlijke reflectie, advies en het bewaken van de persoonlijke leerdoelen. Het experiment Vanuit het ontwikkelingsprogramma start de deelnemer experimenten in de eigen werkomgeving. De experimenten voldoen aan de volgende criteria: het leidt tot een verandering in de werksituatie de medewerker merkt het de klant merkt het sluit aan bij de ontwikkelingsvraag van de deelnemer. Eigen kennis en instrumentarium van de organisatie In het programma maken we gebruik van de aanwezige kennis en het instrumentarium van de organisatie van onze klant, zoals de eigen personeelsinstrumenten. Professionals uit de eigen organisatie kunnen als spreker ingezet worden. Leren van en met elkaar Deelnemers leren vaak veel van de ervaringen van collega s. We brengen hen dan ook op verschillende manieren met elkaar in contact. 9

10 2.1.2 Voorbeeld van leiderschapsprogramma Hieronder beschrijven we een voorbeeldprogramma gericht op het verhogen van de managementkwaliteit van leidinggevenden binnen een organisatie. Werkconferentie Een eerste stap in dit ontwikkelingstraject bestaat uit het inrichten van een conferentie over leidinggeven. Gewenst resultaat van deze bijeenkomst is: Reflectie op de competenties en de kwaliteit van het management. Een overzicht van de vraagstukken en dilemma s waaraan managers gemeenschappelijk willen werken en leren. Draagvlak bij het management voor een ontwikkelingstraject. Om een programma te ontwerpen dat leidt tot bovenstaande uitkomsten is het belangrijk dat de top van de organisatie invloed heeft op de inhoud van de conferentie. Ter voorbereiding vindt dan ook een gesprek plaats met de directeur in de rol van opdrachtgever. Doel hiervan is hem invloed te geven op doelen en inhoud van het programma en afspraken te maken over zijn bijdrage aan de conferentie. I ndividueel Assessment Het Management Ontwikkelingsprogramma begint met het afnemen van een ontwikkel assessment (OPQ van SHL). In dit assessment worden de relevante leiderschapscompetenties onderzocht. De deelnemers krijgen op deze manier aan het begin van het programma een beeld van hun sterke en zwakke kanten met daaruit voortvloeiend hun ontwikkelpunten. Een ieder bespreekt zijn ontwikkelpunten met de eigen leidinggevende. Resultaat: Duur: inzicht in de leerpunten 90 minuten invultijd en 90 minuten nabespreking Spoor 1: Basistraining communicatie en beïnvloeding Dit spoor bestaat uit een basistraining communicatie en beïnvloeding in kleine, gemengde leergroepen, dus alle leidinggevende lagen door elkaar. Het doel van deze training is dat de deelnemers zich ontwikkelen in samenwerking en communicatie. Resultaat: Duur: leidinggevenden die: effectief communiceren assertief zijn effectieve gespreksinterventies plegen effectief deelnemen aan een groepsproces hun tijd goed managen. De startbijeenkomst is een dagdeel. De training duurt drie dagen met avondprogramma. 10

11 Spoor 2: Leidinggeven Nadat alle leidinggevenden de basistraining hebben gevolgd start spoor 2. In dit spoor worden leergroepen samengesteld van managers uit dezelfde hiërarchische laag. In deze leergroepen wordt gewerkt aan het professioneel, deskundig en vaardig vervullen van de functie van leidinggevende. De leidinggevenden volgen met hun leergroep een zestal workshops waarin de thema s leiderschap, leidinggeven aan veranderingen, ondernemerschap en integraalmanagement centraal staan. De workshops worden afgestemd op het managementniveau van de deelnemers. Resultaat: Duur: meer kennis van en vaardiger in leidinggeven. zes workshops van een dag met telkens een tussenliggende periode van twee maanden. Spoor 3: Kennisontw ikkeling en deling Spoor 3 bestaat uit zes lunchbijeenkomsten waarvoor alle leidinggevenden uitgenodigd worden. Kennisontwikkeling en kennisdeling staan hier centraal. De bijeenkomsten bestaan uit inleidingen van deskundigen over inhoudelijk relevante thema s. Hiervoor worden (gast)sprekers uitgenodigd om in de vorm van colleges of korte workshops hun kennis te delen over o.a.: wet en regelgeving, concurrentiepositie, ontwikkelingen in de markt, kennis van concurrenten en samenwerkingspartners. Resultaat: Duur: kennis up to date. 90 minuten per bijeenkomst. 11

12 2.2 Coaching van managementteams In het kader van leiderschapsontwikkeling helpt CAP directie en managementteams met vraagstukken op het gebied van leiderschap, strategie, communicatie en samenwerking. De werkvormen en interventies van deze module sluiten aan op de specifieke behoeften van het hogere echelon Uitgangspunten Recent is (ook) uit onderzoek gebleken dat MT s met een transformationeel leider als voorzitter en een hoge mate van reflexiviteit voor het hele team, effectiever zijn bij organisatieverandering. CAP adviseurs helpen de teams met drukbezette mensen om hun reflectiegesprek goed te organiseren en het te verdiepen. Bovendien verzorgen we theoretische impulsen die inspiratie brengen en een nieuw licht werpen op visie en gewoonten Casus coaching van Managementteam Het MT van een grote zorgvoorziening staat aan de start van een nieuwe meerjarenbeleidcyclus. Men bevindt zich in woelige tijden: verkenning voor een fusie met twee collega instellingen, nieuwe financieringssystematieken, productontwikkeling met een aanbod voor een nieuwe ingewikkeldecliëntengroep, interne organisatieontwikkelingen waaronder een nieuwe organisatieordening, enzovoort. Aansluiting bij actuele vraagstukken De Raad van Bestuur wil ondersteuning. Op basis van individuele voorgesprekken ontwerpt CAP adviseur Mieke Klijn een traject waarin leiderschapsontwikkeling in teamverband centraal staat. Mieke: In enkele bijeenkomsten, verdeeld over een driekwart jaar, hebben we veel bij de kop: strategische kwesties, persoonlijke gevoeligheden rond de fusie, de teaminteractie en de sturingsprocessen, de samenwerking tussen lijn en staf en de kwaliteit van de bijdrage van de individuele managers. Gevarieerde impulsen De impulsen in deze teamcoaching zijn gevarieerd: indringende gesprekken in het kern MT, theoretische impulsen (Senge, Bekman en Weggeman), tekenopdrachten, meditatie en confronterende feedback. Mieke: We hebben gewerkt met scenario s en met toekomstverkenningen langs de tijdlijn. En coaching on the job in een gewone MT vergadering, om de nieuwe interactie ook daadwerkelijk te implementeren. Vertrouwen Het traject is nog niet afgerond. Mieke: De teamleden zijn blij met de toename van het onderlinge vertrouwen. Nu aarzelingen genoemd mogen worden gaat men meer open de fusieverkenning in. Er zijn nog steeds botsingen in het team maar die leiden vaker tot een vervolggesprek dan tot zwijgende verwijdering. Men gaat stap voor stap de verschillen meer waarderen en benutten en durft elkaar te bevragen en te sturen Inhoudelijk wijzigt de aard van het gesprek. Mieke: Meer gesprek over de betekenis van zaken voor de organisatie en minder over de operationele regelzaken. 12

13 2.3 Managementtraining In het kader van leiderschapsontwikkeling biedt CAP verschillende trainingen, specifiek voor managers. De trainingen zijn gericht op de toename van kennis en het ontwikkelen van competenties. CAP verzorgt incompanytrainingen, maar u kunt ook deelnemen aan onze trainingen met open inschrijving Uitgangspunten Managementtrainingen kunnen incompany worden georganiseerd. Voordeel hiervan is de preciezere afstemming op de organisatie en de actuele vraagstukken, de meerwaarde van toegenomen onderlinge verbinding en de lagere prijs per persoon in geval van grotere aantallen. De training met open inschrijving is gepast als het echt meer om algemene leiderscompetenties gaat, als prikkels van externe collega s welkom zijn of als relatieve anonimiteit gunstig kan werken op het leerproces. In alle trainingen werken CAP adviseurs met afwisseling in werkwijze actie, relectie, theorie en experiment. We zijn vriendelijk confronterend en verzorgen rollenspellen met (video) feedback en/of acteurs Voorbeelden van incompanytrainingen voor managers leidinggeven: coachen, inspireren, sturen en ingrijpen HRM gesprekken leidinggeven aan professionals intervisie met collega s verandermanagement voor managers Voorbeelden van trainingen/leergroepen met open inschrijving Leer en intervisiegroepen voor managers op blz. 28. Managementleergang nieuwe leidinggevenden (2 tot 5 jaar ervaring) op blz. 37. Training Samenwerken in Groepen op blz Casus managementtraining Een grote industriële speler verliest concurrentiekracht vanwege de lage lonen in Azië. Om de marktpositie te behouden, is het personeelsbestand flink ingekrompen. Om de productie aantallen en de vereiste kwaliteit te waarborgen, wordt er veel van elke productieploeg gevraagd. De shiftcoördinator stuurt op resultaten van de ploeg en op de kwaliteit van de operators. Zijn leidinggevende vaardigheden zijn van levensbelang. De HRM adviseur vraagt de CAP trainer een cursus op te zetten rond beoordelings, coachings, POP en verzuimgesprekken. 13

14 Uitspreken, afspreken, aanspreken In de driedaagse cursus staan de basisvaardigheden in leidinggevende communicatie centraal. We expliciteren de verwachtingen die de shiftcoördinator heeft van elke operator en oefenen om die inspirerend onder woorden te brengen. Nadat de verwachtingen uitgesproken zijn, kan de operator ook aangesproken worden op zijn gedrag. Wanneer operators in het oude gedrag blijven volharden kan de shiftcoördinator overgaan tot aanspreken en coaching. Al deze facetten worden in de cursus geoefend. Verzuim en terugkeer Verzuim is bij een lage bezetting erg ingrijpend, vanwege extra druk op de aanwezige operators. We staan in de cursus stil bij het verhogen van de ziekmeldingsdrempel en het verlagen van de terugkomdrempel. Na de cursus hebben de shiftcoördinatoren een goed beeld van hun eigen sterktes en zwaktes in de communicatie. De leidinggevende stijl is zakelijker en strakker. Ze kunnen de operators beter aanspreken op hun gedrag, waardoor het aantal fouten verminderd. Het verzuim is licht gedaald, dit blijft een belangrijk aandachtspunt van de coördinatoren. 14

15 2.4 Individuele management coaching Bij individuele coaching voert u gedurende een periode van circa een jaar 6 tot 10 individuele gesprekken met een adviseur. Uw vragen en dilemma s staan centraal en de coach ondersteunt u in de ontwikkeling inzake die kwesties. U reflecteert, krijgt nieuwe perspectieven op uw vraag en experimenteert in de praktijk aan de hand van opdrachten. Het CAP heeft opdrachtgevers die een groot deel van hun leidinggevenden door CAP adviseurs laten coachen. Coaching is dan een implementatie instrument in een verandertraject. Het doel is dat managers met deze ondersteuning leren in hun dagelijkse handelen te werken vanuit de geformuleerde visie op management en organisatieontwikkeling Uitgangspunten Leidinggevenden en medewerkers komen bij de CAP coach met vragen en dilemma s rond verandermanagement, hun positionering of persoonlijke effectiviteit. Individuele coaching biedt een leeromgeving waarin u op maat wordt bediend. Uitgangspunt is dat u in potentie zelf in staat bent om een antwoord te vinden op uw adviesvraag. De adviseur benadrukt uw eigen verantwoordelijkheid. De coach wil in de gesprekken zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van u en de wensen van uw organisatie. Daarom wordt de leidinggevende actief betrokken; zowel bij het vaststellen van de coachingsdoelen als bij het evalueren van de resultaten van de coaching. We doen dat in driegesprekken: opdrachtgever, gecoachte en coach spreken gezamenlijk over de relevante zaken in het kader van het traject. Er is geen contact tussen opdrachtgever en coach zonder dat u er zelf bij bent of ervan weet Voorbeelden van motieven voor individuele coaching De coachingsvraag is vertrouwelijke van aard. Er past een externe en onafhankelijke coach, die zorgvuldig met de informatie omgaat. De coachingsvraag hangt samen met persoonlijke factoren die tijdens een training of cursus niet diepgaand aan bod kunnen komen. Binnen de eigen organisatie ontbreekt het aan competentie en/of tijd voor individuele begeleiding. U wilt in de hectiek van alledag impulsen organiseren voor uw professionele ontwikkeling. De vraag gaat over organisatieontwikkeling en sturing. Er is behoefte aan een deskundig en onafhankelijk klankbord Casus van individuele coaching Een manager is lid van het MT van een grote zorgorganisatie en geeft leiding aan een stafafdeling met uiteenlopende professionals. Zoals overal in de zorg vinden ook in zijn organisatie veel ontwikkelingen en veranderingen plaats, waar in projecten aan gewerkt wordt.de manager constateert dat hij veel tijd besteedt aan uitvoerende werkzaamheden. Hij ziet zijn betrokkenheid, enthousiasme en ook zijn behoefte aan controle, zijn ergernis en irritatie. Hij wil tevens reflecteren op zijn bijdrage als MT lid. 15

16 Hoe werk ik effectief samen als manager van verschillende stafdiensten met de directeur en de regiomanagers? Hoe vervul ik mijn rol in de projecten? De coaching In 8 coachingsgesprekken heeft hij samen met een adviseur concrete situaties bij bovenstaande vragen geanalyseerd: wat gebeurde er precies?, wat wilde ik bereiken?, wat dacht en voelde ik in die situatie?, wie zijn belangrijke spelers?: welke rollen, belangen, emoties spelen bij hen?. Tussen de gesprekken door hield de manager een logboek bij, waarin hij relevante gebeurtenissen vastlegde. Resultaat: leniger! De manager geraakt meer in control door het formuleren van heldere resultaatafspraken en criteria in plaats van tussentijds controleren en overnemen. Hij leerde delegeren met oog en oor voor de beleving van zijn medewerkers bij het proces van de uitvoering. Feedback komt op een goede manier aan. Medewerkers spreken waarderend over zijn optreden. Hij is beter in staat om effectief de verschillende rollen te vervullen binnen de organisatie, met meer zelfvertrouwen en kennis van posities en processen. Zijn directeur ervaart hem als leniger! 16

17 2.5 Interim Management Vrij plotseling wordt de organisatie geconfronteerd met het feit dat een manager langdurig ziek is, vertrekt of disfunctioneert. En er is geen acceptabel intern alternatief. Het CAP biedt interim management om deze periode te overbruggen. Waarbij, naast de kernopdracht de eenheid draaiende te houden, ook het stellen van een diagnose en het maken van een veranderplan tot de mogelijkheden behoort Uitgangspunten De vraag naar interim management speelt vaak acuut en is meestal van een behoorlijke omvang. De opdrachtgever en de interim manager van het CAP besluiten op basis van de opdracht, beschikbaarheid en persoonlijkheid of er een match is. De inhoudelijke opdracht wordt vastgelegd en het moment en de omvang van inzet bepaald. Uitgangspunt is dat de interim manager tijdelijk leidinggevende taken vervult met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De interim managers van het CAP zijn ook coach en adviseur. Zij hebben samengewerkt met noordelijke bedrijven in allerlei branches. Deze ervaring en kwaliteit zet de CAP interimmanager in waar nodig en afgesproken Voorbeelden van vragen De Raad van Bestuur oordeelt dat de manager slecht functioneert en zegt per direct het vertrouwen op. Er is geen vervanger beschikbaar en over opvolging moet nog worden beslist. De manager is overspannen en enige maanden uit de roulatie. De verwachting is dat hij terugkeert, maar het team kan niet zolang zonder leiding. Als gevolg van een lopende reorganisatie is de manager van de afdeling reeds vertrokken en er is geen helderheid over de nieuwe structuur. De unit en de manager konden niet meer samenwerken. Voordat er een opvolger wordt aangesteld wil de organisatie zicht hebben op de problematiek en noodzakelijke veranderingen Casus interim management aangevuld met coaching Een stafafdeling van een hogeschool, verantwoordelijk voor de ICTontwikkelingen, heeft te kampen met onzekere inzet van een teamleider wegens ziekte. De directeur van de hogeschool vraagt aan CAP om ad interim de teamleider te ondersteunen. Het doel is om de teamleider te ontzien en zo de reïntegratie te versnellen. CAP nam binnen korte tijd een deel van de dagelijkse team aansturing over. Daarnaast werd aan CAP gevraagd om het team te ontwikkelen op het gebied van samenwerking. Gerard Kosters, als adviseur van CAP betrokken bij deze opdracht, kijkt terug: De opdracht was erg divers. Aan de ene kant moest ik de dagelijkse routine opvangen en gaf ik sturing aan enkele projectgroepen. Tegelijkertijd moest ik de samenwerking en de werksfeer op de afdeling verbeteren en enkele medewerkers coachen. 17

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie