Investerings- Automatische voorbereiding en g e n e r a t i e v a n d e afschrijvingsboekingen via het diverse posten dagboek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investerings- Automatische voorbereiding en g e n e r a t i e v a n d e afschrijvingsboekingen via het diverse posten dagboek."

Transcriptie

1 Algemene Boekhouding Opties: licentie multi-vennootschappen, multi-gebruikers, beheer investeringsgoederen, rapportering, importeringen, betalingsherinneringen voor klanten, E-banking, commercieel beheer, voorraadbeheer, facturatie,... Software die volledig aan de wettelijke eisen, van zowel België als Luxemburg voldoet. Beheer van klanten, leveranciers en algemene rekeningen in vreemde deviezen en in Euro. Meerdere dagboeken per type (aankopen, verkopen, financiële en diverse posten), al dan niet in dezelfde boekhoudperiode. Keuze tussen volledige of gedeeltelijke betalingen van één of meerdere facturen in de financiële dagboeken. Keuze tussen manueel of automatisch afpunten van de openstaande documenten. Mogelijkhei d tot s i m ulatie- en abonnementsboekingen via diverse posten. Raadplegen van de historiek met weergave onderlinge relatie, vanuit de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen. Controlepanelen met o.m. grafische voorstelling van de cijfergegevens, globaal, per klant, leverancier of algemene rekening. Uitgebreide opzoekmogelijkheden, sneltoetskoppelingen, tabbladen. Onmiddellijke of uitgestelde centralisatie van boekingen. Afdruk van het rekeningsplan, dagboeken (met of zonder centralisatie), balansen, vervaldagbalansen, grootboeken van klanten, leveranciers en algemene rekeningen, openstaande historieken,... Afdruk of aanmaak bestand van de BTWaangifte, BTW-listing, Instrastat-aangifte, Afdruk van het verkorte schema van de NBB en de interne jaarrekening. Mogelijkheid tot import van de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen. Multi-process : gelijktijdig beheer van verschillende processen via meerdere vensters: invoer, bijwerken, afdrukken, centraliseren, Forfaitaire boekhouding.

2 Investerings- goederen Automatische voorbereiding en g e n e r a t i e v a n d e afschrijvingsboekingen via het diverse posten dagboek. Automatische of handmatige samenstelling (ter verbetering) van het aflossingsplan. De knop "schrappen" verwijdert automatisch de nog af te schrijven bedragen van het bewuste investeringsgoed. Afdruk van de afschrijvingstabel volgens het wettelijke schema: per maand, per kwartaal, per jaar. Afdruk van volledig aan de persoonlijke behoeften aanpasbare etiketten via de etikettengenerator van 4D, registratie van één of meer etiketmodellen mogelijk.

3 Rapportering T o e g a n g t o t h e t lijstopmaakprogramma van 4D (quick report editor) dat ook kan gebruikt worden voor de export van fiches : Lijstopmaakprogramma : opmaak v a n g e p e r s o n a l i s e e r d e controlelijsten in de boekhouding of commercieel beheer. Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse lettertypes, weergaveformaten, uitlijningen, numerieke waarden te totaliseren met één of meerdere tussentotalen, gegevens sorteren op basis van meerdere criteria, aanm aak van dynam ische kruistabellen,... Mogelijkheid om deze controlelijsten af te drukken of te exporteren in tekstformaat (.txt) voor verder gebruik in een rekenblad (Excel). Verschillende mogelijkheden om fiches te exporteren: Toegang tot een exportvenster vanuit alle bestanden van Equisis. Enz... De verschillende soorten formaten van export: 4D formaat (export naar een andere 4D-database ), DIFformaat, rekenbladformaat (SYLK), tekstformaat (ASCII)... Export naar een rekenblad van het saldo van de algemene rekeningen. Export van de algemene rekeningen voor recuperatie in de software van de NBB, Sofista.

4 Betalingsherinneringen klanten 3 niveaus van betalingsherinneringen. V e r z e n d i n g v a n d e betalingsherinneringen via of per post. Afdruk van de betalingsherinneringen volgens het standaardformaat of volgens een persoonlijk formaat: Standaardformaat: de begeleidende tekst van de betalingsherinnering kan gepersonaliseerd worden. Persoonlijk formaat: volledige v e r p e r s o o n l i j k i n g v a n d e betalingsherinnering via de module Super Report Pro (module die samen m e t d e m o d u l e v a n betalingsherinneringen wordt geleverd). Afdruk van een controlelijst van de openstaande bewegingen: code en naam van de klant, factuurdatum, vervaldatum, bedrag, commentaar, rappelniveau, datum van de laatste verzonden betalingsherinnering, staat van iedere factuur (er wordt rekening gehouden met gedeeltelijke betalingen of afpuntingen...). Verschillende criteria van sorteren (op het scherm of op de controlelijst): per klant, per verschuldigd bedrag, per factuurdatum, of per vervaldatum. Automatische verandering van het rappelniveau na elke afdruk, of handmatige wijziging van het rappelniveau indien noodzakelijk. Hergroepering en totalisatie van de o p e n s t a a n d e f a c t u r e n v a n verschillende rappelniveaus op één document (via Super Report Pro). Afdruk van het totaal te betalen en het totaal vervallen saldo.

5 E-banking Bruikbaar indien gekoppeld met de module Algemene Boekhouding. Keuze tussen 4 afzonderlijke en te combineren modules: Beheer van betalingsopdrachten aan Belgische of buitenlandse begunstigden. Uitgifte van aanvragen om via domiciliëring de facturen van klanten te innen. Verwerking van gecodificeerde uittreksels (OGM of globaal). C o n f o r m m e t d e g e k e n d e bankstandaarden (Isabel, ABBL). I n t e r a c t i e v e e n i n t u ï t i e v e gebruikersinterface voor een gemakkelijk gebruik. Stap voor stap registratie van de verrichtingen voor een maximaal werkcomfort. Talrijke controles tijdens de invoer om de conformiteit van de aangemaakte bestanden en de beveiliging van de betalingen te garanderen. Instellingen om het beheer van de verzonden en ontvangen betalingen te automatiseren. Optie om controledocumenten op papier a f t e d r u k k e n o m d e betalingsopdrachten, voor het doorsturen naar de bank, beter te kunnen opvolgen. Module werkzaam onder Windows maar eventueel ook op Mac mits overdracht van de aangemaakte bestanden naar een Windows-toestel.

6 ing Verzenden en ontvangen van s. Toegang tot 2 bestanden: Gebruikers en Mails. Bestand Gebruikers : bijhouden van de namen en adressen van de Equisisgebruikers, alsook van de nodige informatie om s te verzenden en te ontvangen via Equisis. Bestand Mails : eens verzonden wordt het bericht opgeslagen in dit bestand voor latere consultatie van de historiek. Verzenden van s vertrekkende van het klanten of leveranciersbestand. Verzenden van s naar één enkele klant of leverancier of op basis van een selectie van klanten of leveranciers ( ing voor promoties, speciale acties,...). Na selectie van de klanten of leveranciers, is het nog mogelijk om adressen toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. Controle van de samenhang van de geselecteerde adressen bij het verzenden. Mogelijkheid om één of meerdere bijlagebestanden toe te voegen aan het e- mailbericht. Mogelijkheid om een bericht uit de reeds verzonden s te kiezen als model voor een nieuw bericht. Mogelijkheid om het bericht te verzenden als kopie (Cc) of als verborgen kopie (Bcc). Ontvangen van s : alle ontvangen e- mails in de aangeduide brievenbus worden bewaard op de lokale harde schijf en verwijderd uit de brievenbus. Het lezen van de berichten gebeurt dan aan de hand van de, op de harde schijf, bewaarde bestanden. Ontvangen van s : mogelijkheid om de bijlagebestanden op te slaan.

7 Management Assistant P r o g r a m m e e r b a r e e n automatische aanmaak van belangrijke cijfergegevens met betrekking tot de prestaties van de onderneming. Beheer uitvoering : de uitvoering kan voor de diverse opdrachten, op een dagelijks (dag & uur), wekelijks of maandelijks tijdstip ingesteld worden. Geautomatiseerde berekening van commerciële en financiële beheersinformatie en voorstelling van het resultaat in een beknopt formaat. Cijfergegevens aangemaakt op basis van de boekhouding : - afwerkingstaat van het beheer - afwerkingstaat van de boekhouding - balanssituatie (balans resultaat) - ratio s - verticale analyse - horizontale analyse - top x klanten - top x leveranciers - thesaurievoorzieningen - dubieuze vorderingen Cijfergegevens aangemaakt op basis van het commercieel beheer : - top x stock - top x stockrotatie - top x verkochte artikelen Module voor het verzenden van de resultaten van deze opdrachten in elektronisch formaat : volledig automatisch verzenden van de cijfergegevens via of ze opslaan in html-formaat voor latere consultatie door middel van een browser. Mogelijkheid om onmiddellijk de gevraagde resultaten op het scherm te bekijken.

8 ANALYTISCHE & BUDGETTAIRE Analytische boekhouding volgens h i s t o r i s c h e k o s t p r i j s o f s t a n d a a r d p r i j s, z o w e l i n hoeveelheid als in waarde. Mogelijke verdeling van éénzelfde k o s t o f o p b r e n g s t o v e r v e r s c h i l l e n d e a n a l y t i s c h e rekeningen, al dan niet automatisch voorgesteld, tijdens de verwerking in de algemene boekhouding. Herverdelen van kosten en opbrengsten tussen analytische rekeningen via een speciaal daarvoor gebruikt dagboek. Afdruk van het analytisch stelsel en de historiek. Afdruk van de analytische resultaten, getotaliseerd naar keuze per rekening, aard of afdeling. Bepaling van de budgetten per maand, per kostenplaats of activiteit en per aard van de kost of opbrengst. Analyse van de afwijkingen tussen de budgetten en de werkelijke resultaten.

9 Facturatie Facturatie plus Autonome facturatie of gekoppeld met een of meerdere modules van boekhouding, commercieel of voorraadbeheer. Beheer van klanten en artikelen met het oog op het automatisch voorstellen van de juiste prijs of korting naargelang de klantencategorie. Mogelijkheid om gebruik te maken van samengestelde artikelen, maattabellen, stoffen en kleuren. Facturatie op basis van prestaties en projecten met voorziene tijd, kostprijs en door wie wat werd gepresteerd. Automatische facturatie van de a b o n n e m e n t e n : m e e r d e r e h e r n i e u w i n g f r e q u e n t i e s, prijsindexatie,... Naar keuze eenheidsprijzen inclusief of exclusief BTW. Automatisch voorstellen van de betalingsvervaldag op basis van de klantenfiches. Mogelijkheid tot beheer en facturatie van de artikelen door middel van barcodes. Tariefbeheer per artikel, per klant, per devies via een vaste verkoopprijs of via een percentage. Afdruk van facturen en creditnota s volgens vaste modellen of een eigen model door middel van het opmaakprogramma Super Report Pro. Doorboeken van de facturen en creditnota s indien u beschikt over de module Algemene boekhouding Facturatie basis Handmatige codering van de factuur (geen toegang tot het artikelenbestand). 3 standaard afdrukmodellen (niet aan te passen aan de persoonlijke behoeften).

10 Voorraad- beheer Autonoom voorraadbeheer of gekoppeld met een of meerdere modules van facturatie of commercieel beheer. Beheer van artikelen met het oog op een c o r r e c t e v o o r r a a d w a a r d e r i n g : serienummerbeheer, FIFO, LIFO en gemiddelde gewogen kostprijs. Beheer van artikelen volgens lotnr., lengte-, oppervlakte- of volume-eenheid met mogelijk verschillende eenheden voor aankoop, stock en verkoop. Mogelijkheid om de voorraadbewegingen te herwaarderen op een later tijdstip. Mogelijkheid om gebruik te maken van samengestelde artikelen, maattabellen, stoffen, kleuren, barcodes en meerdere stocklocaties. Automatische herberekening van de verschillende artikelprijzen via coëfficiënten alsook de kostprijs van de samengestelde artikelen. Aanpassen van de prijzen via import van een tekstbestand (Excel). Over zi c h t p er ar t i k el va n de voorraadbewegingen, klanten en leveranciersbestellingen. Automatische bijwerking voor elk artikel van de datum van de laatste inkomende of uitgaande beweging, de laatste aankoopprijs, de voorraadwaarde, de aantallen in voorraad en in bestelling van klanten en leveranciers. Automatische inventarisoverdracht van het ene boekjaar naar het andere. Creatie en export van de inventaris op een vroegere datum dan de huidige. Afdruk van een inventarislijst (globaal of per stocklocatie), stockvariaties, historieken, prijsetiketten.

11 Commercieel Beheer Invoer van bestel- en ontvangstbonnen leveranciers en van bestelbonnen en verzendingsnota s klanten (afzonderlijke modules). Manuele of automatische aanmaak van een verzendingsnota of ontvangstbon op basis van een bestelbon met voorstelling van de effectief leverbare artikelen. Manuele of automatische aanmaak van een factuur op basis van een bestelbon of verzendingsnota (indien u beschikt over de module Facturatie). Mogelijkheid tot verzamelen van meerdere bestelbonnen op een verzendingsnota, ontvangstbon of factuur, en meerdere verzendingsnota s op een factuur (indien u beschikt over de module Facturatie). Mogelijkheid tot gedeeltelijke leveringen en het bijhouden van backorders van klanten en leveranciers. Beheer van artikelen volgens lengte-, oppervlakte- of volume-eenheid. Raadplegen van bestellingen, verzendingsnota s en backorders vanuit de artikel-, klant- en leverancierfiche. Afdruk van een bestelvoorstel of creatie van bestelbonnen om de minimum voorraad aan te vullen (indien u beschikt over de module Voorraadbeheer). Mogelijkheid om automatisch een relatie aan te brengen tussen de te ontvangen artikelen en de uit te leveren klantenbestelling. Afdruk commerciële documenten volgens vaste modellen of een eigen model door middel van het opmaakprogramma Super Report Pro. Via de optionele module Offertes beschikt u, dankzij een ingebouwde tekstverwerker, over de mogelijkheid om met behulp van een onbeperkt aantal modellen uw offertes op een aantrekkelijke manier voor te stellen en de gegevens later over te nemen in de andere commerciële documenten.

12 Intrastat Intrastat-aangifte conform het INR OK-LABEL, het kwaliteitslabel dat door het Instituut voor de Nationale Rekeningen wordt uitgereikt. Automatische generatie van de Instrastat-boekingen van verkoop e n a a n k o o p, d a n k zij e e n voorafgaande parameterring: artikelen: specificatie van de goederencode, de massa en de statistische eenheid, van de Regio van oorsprong of bestemming. algemene rekeningen: specificatie van de goederencode en de Regio van oorsprong of bestemming. landen : ISO-code. klanten en leveranciers: goederen-, vervoers en leverings-code. De manuele codering via het v o o r z i e n e I n t r a s t a t - opmaakprogramma: toevoegen, wijzigen en schrappen van boekingen, opzoeken, sorteren. Afdruk van de Intrastat-aangifte : standaardaangifte, uitgebreid of ter verbetering, mogelijke export van deze aangiftes in ASCII-formaat. Enz...

13 Offertes Beheer van de prijsoffertes van klanten, van de orderbevestigingen van klanten en de prijsaanvragen van leveranciers, in functie van de gebruikte module (Commercieel Beheer voor Klanten en/of Leveranciers). Aanmaken en opslaan van één of m e e r o f f e r t e m o d e l l e n ( o f orderbevestigingen, of prijsaanvragen) per taal, met behulp van de tekstverwerker "4D Write". Invoer van een klantenbestelling met als status "offerte" gelinkt aan het artikelenbestand, vervolgens mogelijkheid tot automatische aanmaak van de offerte op basis van het gekozen model en volgens de gebruikte artikelen en prijzen. Mogelijkheid tot wijzigen en afdrukken van de offerte na aanmaak ervan. Opslaan van de offerte in Equisis (bestand van de klantenbestellingen) of op de harde schijf in het 4D Writeformaat, achteraf te lezen met behulp van een traditionele tekstverwerker (RTF-formaat) of een navigator (HTML-formaat). Enz...

14 EQUISIS vzw De volgende modules zijn voorzien in de VZWlicentie: algemene, analytische en budgettaire boekhouding, betalingsherinneringen, investeringsgoederen, rapportering, E-banking nationale overschrijvingen (zie modules). Software die volledig aan de wettelijke eisen voldoet: afdruk van het rekeningstelsel, van de grootboeken van algemene rekeningen, klanten en leveranciers, van de balansen en vervaldagbalansen, van de dagboeken, van de rekeninguittreksels,... Naleving van de normen van de Belgische en Luxemburgse wetgevingen. Controlepanelen met o.m. grafische voorstelling van de cijfergegevens: globaal, per klant, per leverancier of algemene rekening. Automatisch of manueel afpunting via diverse posten. M o g e l i j k h e i d t o t s i m u l a t i e - e n abonnementsboekingen via diverse posten. Automatische voorstelling van de omschrijving in de historiek. U i t g e b r e i d e o p z o e k m o g e l i j k h e d e n, sneltoetskoppelingen, tabbladen,... Multi-process : gelijktijdig beheer van verschillende processen via meerdere vensters: invoer, bijwerken, afdrukken, centraliseren, Mogelijke verdeling van éénzelfde kost of opbrengst over verschillende analytische rekeningen, al dan niet automatisch voorgesteld, tijdens de verwerking in de algemene boekhouding. Herverdelen van kosten en opbrengsten tussen analytische rekeningen via een speciaal daarvoor gebruikt dagboek. Afdruk van het analytisch stelsel en de historiek. Afdruk van de analytische resultaten, getotaliseerd naar keuze per rekening, aard of afdeling. Bepaling van de budgetten per maand, per kostenplaats of activiteit en per aard van de kost of opbrengst. Analyse van de afwijkingen tussen de budgetten en de werkelijke resultaten.

15 EQUISIS Light De volgende modules zijn voorzien in EQUISIS Light-licentie: Algemene boekhouding basis, betalingsherinneringen, facturatie basis (optie), Super Report Pro (optie). Software die volledig aan de wettelijke eisen van de Belgische wetgeving voldoet. G e b r u i k e rs v r i e n d e lijke n a v i g a ti e : verplaatsbare werkbalken, mogelijkheid tot gebruik van meerdere vensters of processen op hetzelfde moment, sorteren en supersnel opzoeken... Boekhouding Algemene boekhouding voor één gebruiker, vennootschap en devies. Afdruk van rekeningstelsel, dagboeken, grootboeken van algemene rekeningen, klanten en leveranciers, balansen en vervaldagbalansen, rekeninguittreksels, BTW-aangifte, BTW-listing,... Interne beheersrekeningen. Directe of uitgestelde centralisatie van de boekingen. Controlepanelen. Facturatie Kortingspercentage per factuur en per gefactureerd artikel. Automatisch voorstellen van de betalingsvervaldag, de betalingswijze en de te gebruiken boekingsrekening op basis van de klantenfiches. 3 standaard afdrukmodellen (niet aan te passen aan de persoonlijke behoeften). Doorboeken van de facturen en creditnota s. Mogelijkheid tot wijzigen, opnieuw afdrukken of schrappen van de facturen en creditnota s vooraleer ze geboekt worden. Optie: persoonlijke opmaak van de afdrukmodellen met behulp van de SRPmodule. Mogelijke overgang van EQUISIS Light naar EQUISIS

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

EQUISIS EXECUTIVE v2.1

EQUISIS EXECUTIVE v2.1 INSTALLATIEHANDLEIDING EQUISIS EXECUTIVE v2.1 Release 6 Maart 2009 INLEIDING Deze release 6 van EQUISIS EXECUTIVE 2.1, enkel beschikbaar om te downloaden, is eerst en vooral een tussenversie nodig voor

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen EIR-JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Januari 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Factsheet RACS Financial Management system

Factsheet RACS Financial Management system Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Algemeen tarief. Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving. Sage BOB 50 kmo EIR-/JGR-modus

Algemeen tarief. Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving. Sage BOB 50 kmo EIR-/JGR-modus Algemeen tarief Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving Sage BOB 50 kmo EIR-/-modus Juni 2015 Sage BOB 50 SQL - Boekhouding en Financiën Tarief kmo - EIR-/-modus Basis Pack Pack +

Nadere informatie

D E L T A M A N A G E R

D E L T A M A N A G E R De bedrijfssoftware Delta Manager heeft alles in huis om uw administratie te vereenvoudigen en te automatiseren. Deze automatisering gebeurt door installatie van één of meerdere standaardmodules, eventueel

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Infomoment Nieuwigheden

Infomoment Nieuwigheden 1 Infomoment Nieuwigheden 09/06/15 Grobbendonk 11/06/15 Nazareth Agenda 2 Welkomstwoord Belangrijke nieuwigheden: Algemeen, FoxBeleid, Alfa & FoxBoek (Deel 1) Pauze Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek (Deel

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Finfisc@Web Nieuwsbrief

Finfisc@Web Nieuwsbrief Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE - 1 - Equisis v2 - augustus 98

EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE - 1 - Equisis v2 - augustus 98 EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE Equisis v2 - augustus 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN... 4 1.1. HET BESTAND VAN DE FAMILIES...4 1.2. HET BESTAND VAN DE EENHEDEN...6

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Nieuw jaar beginnen in VERO-Count

Nieuw jaar beginnen in VERO-Count Nieuw jaar beginnen in VERO-Count Om uw huidig boekjaar af te sluiten en een nieuw boekjaar te creëren in VERO-Count moeten een aantal acties uitgevoerd worden. Overbrengen eindbalans U kunt de eindbalans

Nadere informatie

De modules ADIX 2 ADIX GROUP N.V.

De modules ADIX 2 ADIX GROUP N.V. De modules ADIX ADIX Algemene boekhouding ADIX Analytische boekhouding ADIX Budgettaire boekhouding ADIX Bankverbinding ADIX Fiscale bijlage PB-VENB ADIX Afschrijvingstabel ADIX Beheer jaarrekeningen ADIX

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be Managementtool voor dealers Contact@automotivesystems.be Algemeenheden / Technologiën Server Linux/Samba. Operatingssysteem Werkstations, Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP. Integratie van Microsoft Excel/Word.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 Voorraadbeheer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 CORRECTIE INKOMENDE EN UITGAANDE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE AANKOOPDAGBOEK/VERKOOPDAGBOEK...

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP Hit-Office Ondernemer Documentatie Hit-Office, uw ERP Offertes, projecten, vanaf nu is het éénvoudiger geworden... Hit-Office is het resultaat van 25 jaar ontwikkeling in ons bouwbedrijf. De redenering

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Upgrade 6.11 Febr. 2012

Upgrade 6.11 Febr. 2012 Upgrade 6.11 Febr. 2012 1. De volgorde van de af te drukken schermen wijzigen De volgorde van de af te drukken schermen kan u aanpassen. Dat gebeurt rechtstreeks in de boomstructuur van het scherm Voorbereiding

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Overzicht van de Standaard Lijsten en - Opvragingen in RACS

Overzicht van de Standaard Lijsten en - Opvragingen in RACS Overzicht van de Standaard Lijsten en - in RACS Pagina 1 / 8 Inleiding In Racs werken we met lijsten en opvragingen. Lijsten zijn voorgedefiniëerde rapporten met opmaak om eventueel af te drukken of via

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit.

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit. SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS Omschrijving Boekhouding - Ingave van aankoop- en verkoopfacturen - Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek - Ingave van rekeninguittreksels - Afdruk van financieel dagboek - Afdrukken

Nadere informatie

Windows programma voor commercieel beheer

Windows programma voor commercieel beheer Windows programma voor commercieel beheer commercieel beheer onder Windows 2000 en XP 4-talig user-beheer zeer uitgebreide database klanten/leveranciers/artikels krachtige lijsten, statistieken verzorgde

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Inloggen U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Dan klikt u op de knop login. Als u bent ingelogd komt u in het start

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Offective > Producten & Voorraad

Offective > Producten & Voorraad Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

DM2007 Analyselijsten Inhoud

DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten... 1 Algemene werkwijze... 4 Standaard analyselijsten... 6 Klantenfiche 7 Klantenlijst 8 Klantennotas 9 Prijslijst 10 Realisatie klant verkoper 11 Verkoop

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Laatste revisie : 30 september 2016 Inleiding De link met de boekhouding CIPAL HERMES maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Opstarten van de Facturatiemodule Business versie

Opstarten van de Facturatiemodule Business versie Opstarten van de Facturatiemodule Business versie 1 Welkom in de Facturatiemodule versie Business Dit document is aangemaakt om u te helpen de Facturatiemodule - versie Business van WinBooks on Web op

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Configuratie...4 2.1Uitgestelde betaling instellingen...4

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Nieuwigheden in DC-Account

Nieuwigheden in DC-Account Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Opstarten van de Algemene boekhouding

Opstarten van de Algemene boekhouding Opstarten van de Algemene boekhouding 1 Welkom in de module Algemene Boekhouding van WinBooks on Web Met de module Algemene Boekhouding kunt u: uw aan- en verkoopverrichtingen beheren uw bank- en kasverrichtingen

Nadere informatie

Toegang tot de WINexpert+:

Toegang tot de WINexpert+: Toegang tot de WINexpert+: U krijgt toegang tot de WINexpert+ na (tenminste 2 letters van) uw naam èn uw toegangscode ingetypt te hebben. Deze toegangscode vindt u op de factuur van uw gebruikerslicentie.

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie