Vennootschappen in land- en tuinbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschappen in land- en tuinbouw"

Transcriptie

1 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw KBC BANK NV Land- en tuinbouwcenter Versie augustus 2012

2 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt jaarlijks. Daartegenover staat een toename van het aantal vennootschappen in de land- en tuinbouw. Procentueel zijn er dus steeds meer bedrijven die de vennootschapsvorm aannemen. Zo blijkt uit statistieken dat het totaal aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen tussen 1990 en 2005 met 40,5% (of 2,7% per jaar) is gedaald terwijl het aantal vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in dezelfde periode is gestegen van 1 naar 6,8%. Indien men hierbij ook de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid bij neemt (de maatschap is populair in land- en tuinbouw) bedroeg het aantal vennootschappen zelfs al 11% in Het oprichten van een vennootschap door land- en tuinbouwers is het zal ook blijken uit deze brochure een complexe materie. Naast de algemene vennootschapsrechtelijke bepalingen zijn er immers nog heel wat andere specifieke regelingen uit de land- en tuinbouw waarmee men rekening moet houden (pacht, VLIF-steun, productierechten, quota, enz). Men mag deze problematiek dan ook zeker niet louter vanuit fiscaal standpunt bekijken, zoals dat in de KMO-sector vaak gebeurt. Met deze brochure wil KBC de land- en tuinbouwers een breder inzicht verschaffen in de wetgeving en reglementeringen die bij de oprichting en de werking van een vennootschap een doorslaggevende rol kunnen spelen. Als sectorspecialist en uw bevoorrechte partner in land- en tuinbouw wil KBC samen met u zoeken naar de meest geschikte exploitatievorm voor uw bedrijf. U kunt dan ook steeds bij ons terecht voor meer informatie en advies.

3 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 3 Inhoud Woord vooraf Enkele begrippen Waarom een vennootschap oprichten? Fiscale argumenten Familiale en structurele argumenten Vermogensargumenten Specifieke landbouwregelingen De VLlF-reglementering Pachtwetgeving Milieuwetgeving De melkquotareglementering Enkele vennootschapsvormen onder de loep De maatschap of samenuitbating De landbouwvennootschap (LV) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) De naamloze vennootschap (NV) De machinering Overzichtstabel De omvorming van een eenmanszaak tot een vennootschap Weloverwogen! Welke kosten? Checklist Vennootschappen in de verschillende sectoren Besluit... 25

4 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 4 1. Enkele begrippen Artikel 1 van het wetboek van vennootschappen bepaalt: Een vennootschap wordt opgericht bij een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Om een vennootschap op te richten moet men dus minstens met twee zijn. Hierop bestaat één uitzondering namelijk de éénpersoons-bvba. De wil tot samenwerken wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dat gebeurt best schriftelijk, om latere discussies en bewijsmoeilijkheden te vermijden. Voor sommige samenwerkingsvormen zoals de BVBA of de NV is het wettelijk verplicht dit geschrift door een notaris te laten opmaken, de zogenaamde oprichtingsakte. Naast deze overeenkomst tot samenwerking zijn er ook de statuten. Die vormen het huishoudelijk reglement van de vennootschap en bevatten alle regels die nodig zijn om de vennootschap te kunnen laten werken. Samenwerken in een vennootschap is maar mogelijk als de vennootschap beschikt over de nodige middelen. Deze middelen worden aangebracht door de vennoten en noemt men de inbreng in de vennootschap. Deze inbreng kan bestaan uit: geld roerende of onroerende goederen, bijvoorbeeld een gebouw, een machine, gereedschappen, enz. rechten, zoals bijvoorbeeld een pachtrecht, gebruiksrecht, enz. arbeid, of de verplichting om voor de vennootschap te werken kennis of knowhow die men heeft. In ruil voor deze inbreng ontvangt iedere vennoot aandelen. Het vermogen van de vennootschap wordt zo verdeeld over x-aantal aandelen. Vanaf het ogenblik dat men een inbreng doet, behoort het eigendoms- of gebruiksrecht van de ingebrachte goederen toe aan de vennootschap, indien ze althans rechtspersoonlijkheid bezit. Door een vennootschap met rechtspersoonlijkheid op te richten, creëert men als het ware een nieuwe persoon die zelfstandig kan optreden. Een rechtspersoon heeft een eigen identiteit en een eigen vermogen. De rechtspersoon is dus eigenaar van de ingebrachte goederen en kan ook zelfstandig contracten afsluiten. Bepaalde natuurlijke personen zullen haar vertegenwoordigen en in haar naam contracten ondertekenen. Voor de gevolgen van het contract is dan de rechtspersoon aansprakelijk en niet de natuurlijke persoon, hoewel deze laatste zijn handtekening plaatste. Niet alle vennootschappen hebben rechtspersoonlijkheid. Zo heeft een maatschap, een vaak voorkomende samenwerkingsvorm in de land- en tuinbouw, géén rechtspersoonlijkheid. De landbouwvennootschap, de NV en de BVBA hebben daarentegen wel rechtspersoonlijkheid. Een vennootschap heeft in principe als doel aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel (winst) te verschaffen. Hierdoor onderscheidt ze zich van een vereniging zoals bijvoorbeeld een VZW (bv. een hobby- of vissersclub).

5 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 5 2. Waarom een vennootschap oprichten? In dit hoofdstuk worden een aantal invalshoeken toegelicht die bij de keuze voor een vennootschap een rol kunnen spelen. Het aantal argumenten kan in grote lijnen worden teruggebracht tot drie namelijk fiscale, familiale en vermogensargumenten. 2.1 Fiscale argumenten Algemeen a. Een belangrijk onderscheid tussen de belastingaanslag van natuurlijke personen en die van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid ligt in het tarief van de belasting: natuurlijke personen worden in de personenbelasting volgens een progressief tarief belast: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het tarief van de belasting de vennootschapsbelasting heeft een vlak tarief van 33,99% (33% verhoogd met 3% crisisbijdrage) en kent daarnaast ook verlaagde tarieven. Het laagste tarief van de verlaagde vennootschapsbelasting bedraagt 24,98 % (24,25% verhoogd met 3% crisisbijdrage) en dit geldt voor een eerste schijf tot euro. Vanaf euro tot euro is het verlaagd tarief 31,93% (31% verhoogd met 3% crisisbijdrage) en van tot euro geldt een tarief van 35,45% (34,5% verhoogd met 3% crisisbijdrage). Het verlaagd tarief kan echter enkel worden toegepast wanneer de vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet (onder andere het toekennen van een bepaalde bezoldiging aan de zaakvoerder/bestuurder). Naarmate het inkomen hoger wordt, is het vennootschapstarief dus gunstiger, want lager. Men mag zich echter niet laten verblinden door de tarieven. Zo moet men ook rekening houden met het feit dat vennootschappen van sommige andere gunstregimes niet kunnen genieten, zoals bijvoorbeeld het verlaagde tarief van 16,5 % dat van toepassing is op Europese landbouwpremies. Wanneer een bedrijf dus recht heeft op een groot premiebedrag, doet het er goed aan dit niet over het hoofd te zien wanneer het de rechtsvorm van een vennootschap zou willen aannemen. b. In de vennootschapsbelasting kan er geen beroep gedaan worden op het landbouwforfait: de inkomsten moeten steeds bewezen worden aan de hand van de vennootschapsboekhouding. De landbouwvennootschap vormt hierop echter een uitzondering: zij kan kiezen voor vennootschapsof personenbelasting. c. Binnen de land- en tuinbouwsector kunnen de inkomsten zeer sterk schommelen. De progressiviteit van de personenbelasting roomt de vette jaren meer dan proportioneel af tegenover de magere jaren. In de vennootschapsbelasting is het overdragen van winst en verlies naar volgende boekjaren mogelijk. De winst die men niet uitkeert, blijft in de vennootschap en komt in de reserves terecht. Hierdoor kan de winst van de goede jaren minder geschonden overgedragen worden naar de slechtere jaren. Op die manier wordt een stabieler inkomen voor de landbouwer verzekerd. Bovendien blijft meer geld beschikbaar om de nodige investeringen te verrichten.

6 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Inkomen uit de vennootschap Een vaak voorkomende foutieve redenering is dat de vennootschapsbelasting de eindbelasting is. De winst die wordt gemaakt, is voor de vennootschap die daarop belasting moet betalen. De vennoten zélf kunnen echter nog niet persoonlijk over deze winst beschikken en zij zullen op hun beurt voor hun bezoldigingen in de personenbelasting belast worden. Om hen een inkomen te bezorgen bestaan echter verschillende mogelijkheden. De bedrijfsleiders/bestuurders hebben de bestemming van de belastbare basis immers zelf in handen. Zij kunnen beslissen eerder een arbeidsvergoeding dan wel een deel in de winst te zullen uitkeren. Bovendien bepalen ze zelf hoe groot elk deel zal zijn en wanneer zij het zullen uitkeren. Een optimale inkomstenmix wordt dan mogelijk. In een eenmanszaak is dit onmogelijk omdat alle winst van een belastingperiode in één aanslag en zonder onderscheid wordt belast. a) Toekenning bezoldiging De vennootschap kan een bezoldiging uitkeren aan de vennoten. Deze bezoldiging is een aftrekbare kostenpost voor de vennootschap, maar wordt wel belast in de personenbelasting van de verkrijger, en wel tegen het progressief tarief. Bij de eenmanszaak wordt de sociale bijdrage berekend op het netto-inkomen. Bij de vennootschap wordt alleen een sociale bijdrage betaald op de bezoldiging. Bovendien betaalt de vennootschap jaarlijks een forfaitair bedrag om aan de verzekeringsplicht van de vennootschap te voldoen. b) Verhuring Gronden en gebouwen die niet werden ingebracht in de vennootschap, kunnen aan deze laatste worden verhuurd. Op die manier verkrijgt men huurinkomsten in zijn persoonlijke naam. Opgelet: de fiscus kan de huurinkomsten herkwalificeren als loon wanneer er huur wordt gevraagd boven een wettelijk vastgestelde grens. Indien de verhuring als pacht wordt betiteld, dan wordt de verpachter belast op het kadastraal inkomen, tenzij er voor een periode van minstens 18 jaar en bij notariële akte wordt verhuurd. Dan is alleen de onroerende voorheffing verschuldigd. c) Uitkering dividend De winst die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders noemt men het dividend. Op het brutodividend dient de vennootschap eerst vennootschapsbelasting te betalen en daarbovenop nog roerende voorheffing in te houden. In de praktijk is dit dan ook een weinig gebruikte vorm om inkomen uit de vennootschap te halen. d) Pensioenvorming Met een bedrijfsleiders- of groepsverzekering is het mogelijk om voor de bedrijfsleider of bestuurder een aanvullend pensioen op te bouwen. De premies zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en het kapitaal wordt laag belast.

7 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Opgelet voor meerwaardebelasting Wanneer men een bestaande exploitatie voortzet in de vennootschapsvorm, dan wordt de activiteit van de eenmanszaak stopgezet. Wanneer de overlater door de stopzetting een meerwaarde realiseert, is deze principieel belastbaar. Met meerwaarde doelt men in het algemeen op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, verminderd met de afschrijvingen. De belastingregels zijn verschillend naargelang de overlater onder het forfaitaire stelsel valt of niet Opgelet voor registratierechten Wanneer goederen worden ingebracht in een vennootschap, zijn hierop de volgende inbrengrechten verschuldigd: - zuivere inbreng van roerende en/of onroerende goederen: 0% - inbreng van onroerende goederen én schulden (= gemengde inbreng: de overdracht van de goederen wordt niet volledig in aandelen vergoed): de schuld wordt verdeeld over de verschillende goederen die worden ingebracht. Het gedeelte dat wordt vergoed door overname van de schuld is bij inbreng van onroerende goederen onderworpen aan een registratierecht van 10%. In het kader van de VLIF-regeling is in bepaalde gevallen vereist dat zowel de onroerende goederen als de schuld in de vennootschap worden ingebracht om de bestaande steun te kunnen behouden - inbreng onroerende goederen geheel of gedeeltelijk bestemd voor bewoning: 10 % Besluit Uw bedrijfsexploitatie onderbrengen in een vennootschap kan dus fiscaal interessant zijn. Het belastingvoordeel moet echter groot genoeg zijn om enkel uit fiscale overwegingen een vennootschap op te richten. De belastingwetgeving kan immers veranderen. Bovendien moeten ook de andere fiscale aspecten zoals registratierechten en meerwaardebelasting worden bekeken.

8 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Familiale en structurele argumenten Een belangrijke reden om een vennootschap op te richten is het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. Wanneer men in de vennootschapsvorm werkt, kan de eenheid van het bedrijf bewaard blijven, zodat er bij een overlijden geen verbrokkeling plaatsvindt. De continuïteit van het bedrijf is dus verzekerd: de vennootschap blijft verder bestaan. De familiale opvolgingsproblematiek verloopt dus in de meeste gevallen gemakkelijker als het bedrijf een of andere vennootschapsvorm heeft. Een andere familiale reden voor de omvorming tot een vennootschap kan gelegen zijn in de mogelijkheden tot verdeling die een vennootschap biedt. Anders dan als eenmanszaak is het bedrijf als vennootschap splitsbaar. De vennootschap is immers eigenaar van het bedrijf en stelt daar aandelen tegenover. De overdracht kan dus gebeuren door het verkopen, schenken of legateren van aandelen. De kinderen die het bedrijf niet overnemen krijgen een gelijk deel, zodat er geen bevoordeling is van de ene ten opzichte van de andere. Bovendien kan door de omvorming tot vennootschap de vrije overdraagbaarheid van het vermogen worden afgeremd. Het is immers mogelijk om de overdracht van aandelen aan derden te beperken. De BVBA en de LV zijn daartoe de meest aangewezen vennootschapsvormen, waarbij men in de statuten nog verder kan gaan dan de wettelijk bepaalde beperkingen. Tot slot kan men in de vennootschapsvorm het samenwerken structureren. Deze samenwerking kan gebeuren in familieverband (bijvoorbeeld vader zoon), maar ook tussen derden. Het vennootschapscontract kan voor een integrale regeling zorgen Vermogensargumenten In de eenmanszaak is de aansprakelijkheid onbeperkt. Dat wil zeggen dat het heel het persoonlijk vermogen kan worden aangesproken door schuldeisers van het bedrijf. Het hele vermogen betekent: - zowel het privé-vermogen als het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen - zowel het actuele als het toekomstige vermogen - zowel het vermogen uit arbeid als het vermogen uit schenking, testament of erfenis. Door een vennootschap op te richten kan men zijn vermogen opsplitsen. Het vermogen dat in de vennootschap wordt ingebracht is onderhevig aan het vennootschapsrisico. Het privé-vermogen kan dan buiten het ondernemersrisico worden gehouden. Met andere woorden, de aansprakelijkheid van de vennoot wordt beperkt. Dit principe moet evenwel met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd. Bij niet-naleving van bepaalde vennootschapsrechtelijke verplichtingen kan de sanctie erin bestaan dat de beperkte aansprakelijkheid toch wordt tenietgedaan. Bovendien geldt de beperkte aansprakelijkheid niet voor alle vennootschapsvormen. Zo blijven de vennoten in een maatschap en de werkende vennoten van een landbouwvennootschap onbeperkt aansprakelijk. Daarenboven doorbreken veel bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen op eigen initiatief de beperking van hun aansprakelijkheid. Zo stellen zij zich bijvoorbeeld persoonlijk borg tegenover kredietinstellingen om een lening of een kaskrediet voor hun vennootschap te verkrijgen, ze hypothekeren persoonlijke onroerende goederen ten behoeve van hun vennootschap, enz. Bovendien kan een vennootschap pas de VLIF-waarborg genieten nadat alle persoonlijke waarborgen werden verleend. Het voordeel van beperkte aansprakelijkheid moet dus worden genuanceerd, en zal zelden de enige reden zijn om een vennootschap op te richten.

9 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 9 3. Specifieke landbouwregelingen In de land- en tuinbouwsector kunnen een hele reeks specifieke regelingen een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor het al dan niet oprichten van een vennootschap. Meer nog, bepaalde regelingen kunnen expliciet een bepaalde vennootschapsvorm aanmoedigen of uitsluiten. Vandaar het belang om bij de overweging een vennootschap op te richten voldoende stil te staan bij deze regelingen. 3.1 De VLlF-reglementering Specifieke voorwaarden voor vennootschappen Het VLIF verleent financiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen (vennootschappen) die de landof tuinbouw beoefenen als hoofd- of bijberoep. Om te kwalificeren als actieve landbouwer moet de natuurlijke persoon of, ingeval van een rechtspersoon elke bestuurder, zaakvoerder of beherend vennoot, minstens EUR beroepsinkomsten halen uit zijn landbouwactiviteiten en anderzijds slechts maximaal EUR beroepsinkomsten halen uit andere activiteiten. Een vennootschap moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) de vennootschap moet opgericht zijn als NV, BVBA, CV, VOF, of commanditaire vennootschap 2) uit de statuten moet blijken dat de vennootschap de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf en de verhandeling van de op haar bedrijf voortgebrachte producten tot doel heeft 3) de vennootschap moet opgericht zijn voor een duur van minstens 20 jaar of voor onbepaalde duur 4) de aandelen of deelbewijzen van de vennootschap moeten op naam zijn 5) alle zaakvoerders/bestuurders zijn natuurlijke personen die de kwalificatie landbouwer hebben 6) alle zaakvoerders/bestuurders zijn onder de vennoten aangewezen en bezitten elk minstens 25% van de aandelen ofwel *) opgericht zijn als een landbouwvennootschap (LV), waarbij alle beherende vennoten de kwalificatie landbouwer hebben. Opgelet: vennootschappen komen enkel in aanmerking voor investeringssteun, niet voor vestigingssteun! Er wordt dus geen vestigingsteun uitgekeerd voor het opstarten van een land- of tuinbouwbedrijf onder de vorm van een vennootschap. Je kan wel vestigingssteun bekomen voor overname van de aandelen van een vennootschap.

10 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw De omvorming van een bestaand bedrijf tot een vennootschap Investeringssteun De volgende voorwaarden moeten worden vervuld: 1) de rechtspersoon moet landbouwer zijn overeenkomstig de algemene voorwaarden (zie hoger) 2) de goederen die het voorwerp uitmaken van de VLIF-steun moeten in volle eigendom verworven worden door de rechtspersoon door inbreng 3) de kredieten met steun moeten eveneens op naam komen van de rechtspersoon door inbreng; Deze operatie kan dus aanzienlijke inbrengkosten met zich mee brengen. Er is immers een registratierecht verschuldigd van 10 % op het belaste gedeelte van de ingebrachte onroerende goederen. Voorbeeld: wanneer men zijn oude serre, VLIF-betoelaagt, vervangt door een nieuwe, dan zal bij omschakeling naar een vennootschap zowel de serre als het krediet moeten worden ingebracht om de lopende steun te behouden. De gekoppelde overheidswaarborg kan behouden blijven wanneer de eigen zekerheden van de rechtspersoon en die van de beherende vennoten, bedrijfsleider of bestuurder met de kwalificatie landbouwer maximaal uitgeput worden. Vestigingssteun De vestigingssteun die werd verkregen door een landbouwer als natuurlijke persoon, kan verder blijven lopen op zijn naam wanneer de exploitatie wordt overgedragen aan een vennootschap. De volgende voorwaarden moeten zijn vervuld: 1) de bedrijfsbekleding wordt ingebracht in de vennootschap; 2) de vennootschap zet de exploitatie van het bedrijf voort en voldoet aan de definitie van landbouwer ; 3) het krediet blijft op naam van de oorspronkelijke begunstigde; 4) de inbreng van de bedrijfsbekleding wordt vergoed met aandelen; 5) de oorspronkelijke begunstigde wordt beherend vennoot, bedrijfsleider, bestuurder of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De overheidswaarborg blijft behouden op voorwaarde dat de aandelen die werden verworven in het kader van de transactie als zekerheid voor het krediet worden gesteld. Tenslotte eist het VLIF ook dat alle vergunningen en productierechten mee overgedragen worden naar de vennootschap Overname van aandelen Kredieten voor de overname van aandelen komen ook in aanmerking voor VLIF-steun wanneer het gaat om steun aan jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen op een bestaand bedrijf. De vestigingssteun wordt verleend: - voor de overname van aandelen van een vennootschap met landbouw als maatschappelijk doel - aan de landbouwer in zijn hoedanigheid van beherend vennoot, bedrijfsleider of bestuurder. De vennootschap zelf komt niet in aanmerking voor vestigingssteun. Belangrijkste modaliteiten De waarde van het aandeel wordt niet volledig gesubsidieerd. Enkel het gedeelte dat de bedrijfsbekleding en de gebouwen vertegenwoordigt, komt in aanmerking. Bij de gebouwen moet men bovendien rekening houden met de sectorale beperkingen. Dit betekent dat de waarde van varkens- pluimvee- en vleeskalverstallen niet aanvaard wordt en evenmin die van vleesveestallen op onvoldoende grondgebonden bedrijven.

11 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 11 De vennootschap moet een positief eigen vermogen hebben. De waardering van de aandelen moet door een bedrijfsrevisor gebeuren. De overname van aandelen in een tweede fase wordt gesubsidieerd als overname van een tweede bedrijf Waarborg VLIF De aanvullende waarborg-vlif wordt slechts verleend aan een vennootschap als eerst de persoonlijke waarborgen van de zaakvoerders of de bestuurders uitgeput zijn. 3.2 Pachtwetgeving Een vennootschap kan pachten Wanneer onroerende goederen worden verhuurd aan een vennootschap die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel heeft, dan is de pachtwet van toepassing. Een vennootschap kan dus pachter zijn. Deze mogelijkheid bestaat voor alle types vennootschappen: LV, BVBA, NV, CV,... Wel is vereist dat de exploitatie gebeurt door de bestuurders van de vennootschap, en niet alleen door haar aangestelden. Ook de wet ter beperking van de pachtprijzen is van toepassing. Omschakeling door pachter naar vennootschapsvorm: pachtoverdracht Wenst men als land- of tuinbouwer zijn exploitatie voort te zetten in de vorm van een vennootschap, dan dient men rekening te houden met een pachtoverdracht aan de vennootschap. De vennootschap wordt immers de nieuwe exploitant. Een pachtoverdracht vereist steeds de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verpachter. Uitzondering: wanneer de pachter beslist om zijn activiteiten voort te zetten in de vorm van een landbouwvennootschap, dan is er geen pachtoverdracht vereist. De exploitatie als beherend vennoot van een LV wordt immers gelijkgesteld met een persoonlijke exploitatie. Opzegging voor eigen gebruik door een vennootschap: beperkingen Slechts de LV en de personenvennootschappen zoals de BVBA, eenpersoons-bvba en CV kunnen opzeggen voor eigen gebruik. Een NV kan dus deze opzeggingsregel niet inroepen. De exploitatie moet dan effectief en persoonlijk gebeuren door één of meer bedrijfsleiders of bestuurders van de vennootschap. Bovendien moet de bedrijfsleider of bestuurder voldoen aan de bekwaamheids- en leeftijdsvereisten.

12 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Milieuwetgeving Geen nieuwe vergunning, wel melding van de overdracht Wanneer een bestaand bedrijf de vennootschapsvorm aanneemt, dient er ook een overdracht van de eventuele milieuvergunning te gebeuren. De nieuwe exploitant, in dit geval de vennootschap, dient voor de datum van overname deze overname te melden aan de bevoegde overheid (het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente voor een klasse 2 -vergunning en de Bestendige Deputatie voor een klasse 1 -vergunning). De bevoegde overheid zal een voor eensluidend verklaard afschrift van de melding bezorgen aan de instanties die ook bij een gewone vergunningsaanvraag op de hoogte worden gebracht. Een van die instanties is bijvoorbeeld de Mestbank In bepaalde gevallen: oriënterend bodemonderzoek Bij inbreng van een onroerend goed of installatie in een vennootschap kan een voorafgaand oriënterend bodemonderzoek verplicht zijn. Dat is het geval wanneer de over te dragen activa voorkomen op een lijst van hinderlijke en risicovolle inrichtingen bij OVAM. In de tuinbouw gaat het voornamelijk om de opslag van stookolie en chemische producten of stookinstallaties. Wordt bij een dergelijk onderzoek vervuiling vastgesteld, dan kan dat aanleiding geven tot een saneringsprocedure met alle daaraan verbonden kosten. Zo zal er bijvoorbeeld een oriënterend onderzoek verplicht zijn bij de overdracht (aan een vennootschap) van de volgende inrichtingen: * installaties voor de bovengrondse opslag van liter petroleum (ontvlamming onder 55 C) * installaties voor de bovengrondse opslag van liter diesel en de meeste extra zware brandstoffen (ontvlamming: C) * installaties voor de bovengrondse opslag van liter van sommige extra zware brandstoffen (ontvlamming boven 100 C) Mestdecreet: NER en mestverwerking Bij omvorming naar een vennootschap moeten ook de NER s overgedragen worden van de eenmanszaak naar de vennootschap. Dat kan door middel van een melding aan de Mestbank. Het is niet mogelijk om door oprichting van een vennootschap te ontsnappen aan de mestverwerkingsverplichting. Indien men als eenmanszaak verwerkingsplichtig was, dan zal men dat ook als vennootschap zijn. Worden ook als één bedrijf beschouwd: inrichtingen die worden geëxploiteerd door een natuurlijke persoon en één of meer rechtspersonen waarin deze natuurlijke persoon, diens echtgenoot of een ander lid van het gezin belast is met de dagelijkse leiding.

13 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw De melkquotareglementering Overname binnen familieverband door een vennootschap Alle vennootschapsvormen, met of zonder rechtspersoonlijkheid (dus ook de maatschap), komen thans in aanmerking voor overname via familieverwantschap. Vroeger kwam enkel de landbouwvennootschap daarvoor in aanmerking. Een vennootschap beschikt over familieverwantschap wanneer aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 1) één van de beherende vennoten, bestuurders, zaakvoerders of maten is een bloed- of aanverwant in de 1 e of 2 e graad van de overlater, 2) alle beherende vennoten, bestuurders, zaakvoerders of maten zijn onderling bloed- of aanverwant in de 1 e of 2 e graad, of echtgenoten Vennootschappen en bedrijfsplafonds De bedrijfsplafonds duiden op een maximale hoeveelheid die per producent mag worden geproduceerd. Dit plafond bedraagt voor de campagne liter en verhoogt jaarlijks met liter. Vroeger was er een verhoogd plafond voor rechtspersonen maar dit onderscheid is afgeschaft. Deze bedrijfsplafonds spelen enkel bij overname in cumul op de vrije markt. Bedrijfsplafonds zijn bij overname in cumul binnen familieverwantschap dus niet van toepassing Wijziging van beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon Een dergelijke wijziging wordt beschouwd als een eerste installatie en vereist eveneens een overdracht van het melkquotum. Zelfde voorwaarden van toepassing als bij overname bedrijf.

14 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Enkele vennootschapsvormen onder de loep Kiezen voor een bepaalde vennootschapsvorm is niet eenvoudig. Dat elke vennootschapsvorm vooren nadelen biedt, blijkt uit een korte bespreking van de maatschap, de landbouwvennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap en de machinering. 4.1 De maatschap of samenuitbating De burgerlijke vennootschap, beter bekend als de samenuitbating of maatschap, is in een aantal gevallen erg aantrekkelijk vanwege de geringe administratieve verplichtingen en haar doorzichtige structuur. Ze komt dan ook erg vaak voor in de land- en tuinbouw, meestal in familiaal verband. Kenmerken Een maatschap is een burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Ze is dus geen zelfstandig rechtspersoon en heeft geen eigen juridisch afgezonderd vermogen. Een samenwerkingscontract (eventueel vervat in de statuten) regelt de werking van het bedrijf. Hier is maatwerk mogelijk omdat er een grote vrijheid is. Het is niet verplicht dit schriftelijk te doen, maar om latere bewijsproblemen te vermijden, is het uiteraard wel aangeraden een en ander op papier te zetten. Het doel van de maatschap is winst maken, wat ruim geïnterpreteerd kan worden. Het kan al voldoende zijn dat er een kostenbesparing wordt gerealiseerd. Iedere vennoot behoudt meestal zijn eigendoms- en/of pachtrechten en laat zijn goederen gebruiken door de samenuitbating, de maatschap dus. Bij inbreng van eigendomsrechten ontstaat een onverdeeldheid. Er zijn geen vormvereisten. Enkel ingeval er onroerende goederen worden ingebracht, dient de notaris tussen te komen. Ook boekhoudkundig wordt er niets opgelegd. De maatschap is dus een goedkope samenwerkingsvorm. Er doen zich geen problemen voor in verband met de pachtwetgeving omdat er geen pachtoverdracht moet gebeuren. Voor de VLIF-reglementering blijft elke vennoot landbouwer in hoofdberoep. Wat het fiscale aspect betreft, valt de maatschap niet onder de vennootschapsbelasting. De vennoten worden in de personenbelasting belast op hun opnemingen en op hun deel in de winsten volgens de door hen overeengekomen winstverdeling. De toepassing van het landbouwforfait blijft mogelijk. De maatschap krijgt een eigen BTW-nummer toegekend. De forfaitaire BTWlandbouwregeling kan ook worden toegepast. Iedere vennoot of maat heeft de bevoegdheid om het beheer waar te nemen en de vennootschap te verbinden. Tegenover derden zijn de vennoten onbeperkt, maar niet hoofdelijk aansprakelijk. Ieders aansprakelijkheid geldt voor een gelijk bedrag en aandeel. Wanneer het gaat om een maatschap met commercieel doel, zullen de vennoten toch elk hoofdelijk (dus voor het geheel van de schulden) kunnen worden aangesproken. In dit verband is het belangrijk dat derden weten wat het doel is van de vennootschap: burgerlijk of commercieel. Zij kunnen hiervoor afgaan op de naam. Een burgerlijke maatschap zal dit dus duidelijk moeten maken door onder meer in de naam een term te gebruiken die het burgerlijk doel omvat (bv. landbouwmaatschap Jef en Jan Pieters ).

15 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 15 Beoordeling: De voordelen van de maatschap zijn talrijk: lage kostenstructuur, fiscale transparantie met mogelijkheid tot toepassing van het landbouwforfait, organisatievrijheid, afwezigheid van wettelijke boekhoudkundige verplichtingen en openbaarmaking van de jaarrekening, discretie gezien het gebrek aan publicatievereiste van statutenwijziging of bestuurswissel, de vrije winstdeling, enz. Het grote nadeel van de burgerlijke vennootschap is, naast de persoonlijke aansprakelijkheid, het feit dat haar middelen ofwel de onverdeelde eigendom zijn van de vennoten ofwel de eigendom van een van hen. Bij overlijden van een van de vennoten wordt het bedrijf hierdoor als het ware geïmmobiliseerd of ontstaat er in elk geval een onzekere situatie. In de land- en tuinbouw is de maatschap geen onbekende: zij maakt het immers mogelijk een maximum aan flexibiliteit te combineren met een minimum aan kosten. De maatschap of samenuitbating wordt dan ook vaak gebruikt als familiesamenwerkingsverband (vader - zoon; broer - broer; man vrouw - zoon, enz. ) 4.2 De landbouwvennootschap (LV) De landbouwvennootschap heeft per definitie de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel. Het is dus niet mogelijk handelsdaden te stellen die buiten de land- en tuinbouwactiviteiten vallen. Het is wel toegestaan de eigen land- en/of tuinbouwproductie te commercialiseren. Kenmerken De LV heeft rechtspersoonlijkheid. Dit zorgt ervoor dat er een afgescheiden vermogen ontstaat en de LV op zich rechtshandelingen kan stellen. De landbouwvennootschap heeft twee soorten vennoten: Enerzijds bestaan er stille vennoten van wie de inbreng zich beperkt tot het aanbrengen van kapitaal. Zij zijn de geldschieters. Anderzijds zijn er de beherende vennoten, dit is de boerende boer die de verbintenis aangaan tot het verrichten van lichamelijke arbeid. Ten minste 50 % van hun arbeidsinkomen moet voortkomen uit hun landbouwactiviteiten en minstens 50 % van hun arbeidstijd moet daaraan besteed worden. Ook beherende vennoten kunnen kapitaal aanbrengen en dus tegelijk stille vennoot zijn. De beherende vennoot heeft altijd recht op een basisvergoeding. Het minimumkapitaal is begroot op euro. Wenst de LV evenwel het statuut van fiscale rechtspersoonlijkheid, dan dient het minimumkapitaal EUR te bedragen. Er is geen verplichting een financieel plan op te stellen, noch is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor vereist, zelfs niet bij inbreng in natura. Alle aandelen van de LV zijn op naam en van een gelijke waarde. Vanwege de bescherming van het familiale landbouwbedrijf is de overdracht van aandelen heel beperkt. Bovendien hebben de beherende vennoten een voorkooprecht. De oprichting kan gebeuren bij onderhandse of authentieke akte. Een authentieke akte is vereist bij de inbreng van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De LV dient geen inschrijving in het handelsregister te nemen, wel in het register der landbouwvennootschappen. Ook moeten de statuten gepubliceerd worden in het belgisch Staasblad. De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun inbreng. Beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De LV is niet onderworpen aan de wet op de boekhouding en de jaarrekening. Een boekhouding is dus niet wettelijk verplicht. Voor de inkomstenbelasting gaat men ervan uit dat de LV op fiscaal gebied geen rechtspersoonlijkheid bezit. De LV heeft de keuze tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Kiest men niet voor de vennootschapsbelasting, dan worden de

16 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 16 winsten van de vennootschap belast in de personenbelasting van de vennoten. De LV is dan fiscaal transparant. Alle inkomsten worden aangezien als zelfstandige bedrijfsinkomsten van de vennoten. Dit geldt zowel voor de stille als de beherende vennoten. In de personenbelasting kunnen de vennoten blijven opteren voor het landbouwforfait. De LV kan verkiezen om aan de vennootschapsbelasting te worden onderworpen indien zij minstens 3 vennoten heeft en het kapitaal minimaal EUR bedraagt. Men kan niet om het even welke naam geven aan een LV. De benaming van de LV moet de naam bevatten van één of meer beherende vennoten, met uitsluiting van de naam van de stille vennoten. Hierdoor krijgen derden een duidelijke verwijzing naar de aansprakelijke beheerders. Bovendien moet de vermelding landbouwvennootschap of LV worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: Landbouwvennootschap Gerets - De Pallieterhoeve. Wanneer de pachter beslist om zijn activiteiten voort te zetten in de vorm van een landbouwvennootschap, dan is er geen pachtoverdracht vereist. De exploitatie als beherend vennoot van een LV wordt immers gelijkgesteld met een persoonlijke exploitatie. Dit is een belangrijk voordeel wanneer er veel grond gepacht wordt. De VLIF-reglementering gaat ervan uit dat de LV als vennootschap aan de specifieke voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor steun. Tegenover de andere vennootschapsvormen biedt de LV het voordeel dat de aandelen van de vennootschap niet noodzakelijk voor minstens 51 % moeten toebehoren aan de beherende vennoten. Het is dus mogelijk dat de beherende vennoot bijvoorbeeld over slechts 20 % van de aandelen beschikt en de rest in handen is van niet- boerende familieleden om in aanmerking te komen voor VLIF-steun. Bij andere vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid is dat niet mogelijk. Beoordeling De LV is een specifieke vennootschapsvorm voor de land- en tuinbouw. Ze biedt heel wat voordelen op het vlak van fiscaliteit, pachtwetgeving en VLIF-steun. Ook in andere landbouwregelingen krijgt de LV een voorkeursbehandeling. Toch is de LV (nog?) niet de meest verspreide vennootschapsvorm in Vlaanderen. Deels is dit te wijten aan het onvoldoende bekend zijn van deze vennootschapsvorm.

17 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) De BVBA heeft een typisch familiekarakter en is de bekendste vennootschapsvorm. Kenmerken De BVBA moet een minimumkapitaal van euro hebben. Een BVBA kan worden opgericht door één natuurlijke persoon (de Eenmans-BVBA). De vennoten hebben slechts een beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal wordt verdeeld in gelijke aandelen op naam, met of zonder vermelding van de waarde. De fractie- of nominale waarde van alle aandelen moet gelijk zijn, d.w.z. dat geen bijzondere aandelen mogen worden uitgegeven (bv. winstaandelen). Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De BVBA wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet bezoldigd. De algemene vergadering (hoogste orgaan van de BVBA) benoemt de zaakvoerders, tenzij zij statutair benoemd zijn, en bepaalt hun bevoegdheden. De BVBA is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Zij is verplicht om een volledige boekhouding te voeren volgens de principes van het dubbel boekhouden en kan geen gebruik maken van het landbouwforfait. De kosten bij oprichting en beheer zijn groter dan bij de LV en de maatschap. Het opstellen van een financieel plan door de accountant, de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura, het bijhouden van een dubbele boekhouding en de publicatie van de jaarrekening moeten worden bekostigd. Bovendien moet de BVBA bij notariële akte worden opgericht. De overdracht van aandelen is aan strenge regels onderworpen, om te vermijden dat de aandelen zonder de instemming van de medevennoten in vreemde handen overgaan. Beoordeling De BVBA is de meest populaire vennootschapsvorm in land- en tuinbouw. De beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten is hier een belangrijk voordeel. Daarnaast is het familiale, besloten karakter van de vennootschap gewaarborgd door de beperkte mogelijkheden tot overdracht van de aandelen. Als nadelen staan de kosten voorop. Zo moet de BVBA bij notariële akte worden opgericht. Bovendien gelden er zwaardere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

18 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw De naamloze vennootschap (NV) De NV heeft een anoniem karakter. Zij is veelal het meest aangewezen voor grotere bedrijven, zeker wanneer niet alle aandeelhouders bekend willen zijn. Kenmerken De NV moet een minimumkapitaal van euro hebben. De aandelen zijn in principe op naam en vrij overdraagbaar. De NV wordt bestuurd door ten minste 3 bestuursleden, al dan niet bezoldigd. De Raad van Bestuur mag uit 2 bestuurders bestaan als de NV opgericht is door 2 personen of als de NV maar 2 aandeelhouders telt. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemd of voor de eerste maal bij de oprichtingsakte. Hun mandaat duurt maximaal 6 jaar en is hernieuwbaar. In het kader van de pachtwetgeving kan de NV niet opzeggen voor eigen gebruik. Een landbouwvennootschap of een personenvennootschap (BVBA, EBVBA of CV) kan dat wél. Wat de boekhouding, oprichtings- en bedrijfskosten betreft, gelden dezelfde opmerkingen als voor de BVBA. De NV kan in de vennootschapsbelasting geen gebruik maken van de forfaitaire landbouwregeling Beoordeling De belangrijkste voordelen zijn dat de vennoten slechts ten belope van hun inbreng aansprakelijk zijn en dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Daartegenover staat dat er een notariële akte nodig is om een NV op te richten. Het familiale karakter van de vennootschap kan met een NV minder goed worden gewaarborgd. Tot slot is de besluitvorming vrij ingewikkeld en gelden er zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

19 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw De machinering Met machinering wordt een samenwerkingsverband tussen landbouwers bedoeld. Zij beschikken gezamenlijk over een aantal landbouwmachines die om beurten door de vennoten worden gebruikt. Hierdoor halen de machines een veel hoger gebruiksniveau. Door de gezamenlijke aankoop moeten de landbouwers de machines niet meer zelf kopen en komt er financiële ruimte voor hun eigen bedrijf. Kenmerken De machinering kan verschillende vennootschapsvormen aannemen (maatschap, VZW, Coöperatieve vennootschap, LV). Gelet op de structuur van een dergelijk samenwerkingsverband, en de waarde van de landbouwmachines, is een CV met beperkte aansprakelijkheid de meest aangewezen vorm. Deze vorm wordt bovendien gestimuleerd door de overheid, die premies uitkeert bij de start van een dergelijke vennootschap. In de VLIF-regeling wordt de definitie van een samenwerkingsverband gegeven: 1) minstens de helft van de leden zijn landbouwers in hoofdberoep 2) opgericht in de vorm van een CV, een VZW, een LV of in de vorm van een vereniging waarvan ten minste drie werkende leden landbouwers zijn en de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wanneer het gaat om een maatschap van bijvoorbeeld 3 broers, dan komt de machinering in aanmerking voor de gewone VLIF-regeling. Dat wil zeggen dat de normale subsidieregels van toepassing zullen zijn, als werd de investering gedaan door één van hen. Deze komt dan wel niet in aanmerking voor de beperkte startpremie. Dat is ook niet nodig, omdat er geen kosten worden gemaakt. Beoordeling Samenwerken in een machinering kan heel wat voordelen opleveren: - geen onnodige investeringen in machines door de vennoten afzonderlijk - een grotere solidariteit onder landbouwers - voordelige samenwerkingsvorm - steeds gebruikmaken van de modernste technieken - optimaliseren van het rendement van de machines - mogelijkheid tot verkrijgen van rentesubsidie en startpremie, zij het dat deze laatste beperkt is.

20 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw Overzichtstabel CommV VOF LV CVOA CVBA BVBA NV Minimum aantal vennoten (of 3 indien venn.b) Aansprakelijkheid vennoten Beherende vennoot: hoofdelijk en onbeperkt Stille vennoot: beperkt hoofdelijk en onbeperkt Beherende vennoot: onbeperkt Stille vennoot : beperkt Minimumkapitaal euro ( euro indien venn.b) hoofdelijk en onbeperkt euro beperkt beperkt beperkt euro euro Financieel plan nodig? neen neen neen neen ja ja ja Oprichtingsakte onderhands, tenzij inbreng van (een zakelijk recht op) een onroerend goed onderhands, tenzij inbreng van (een zakelijk recht op) een onroerend goed onderhands, tenzij inbreng van (een zakelijk recht op) een onroerend goed onderhands, tenzij inbreng van (een zakelijk recht op) een onroerend goed via notaris (authentiek) via notaris (authentiek) Bedrijfsrevisor NEE NEE NEE NEE JA JA JA BTW landbouwregeling mogelijk? NEE ja, onder voorwaarden JA ja, onder voorwaarden NEE ja, onder voorwaarden ja, onder voorwaarden via notaris (authentiek) Landbouwforfait mogelijk? NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE Belasting venn b venn b keuze pb of venn b venn b venn b venn b venn b

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? IK BEREID ME VOOR IK START EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Welke rechtsvorm kies je voor je onderneming PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 1 IK BEREID ME VOOR IK START

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Vennootschappen in land- en tuinbouw

Vennootschappen in land- en tuinbouw P R A K T I J K G I D S Vennootschappen in land- en tuinbouw Beslissen met kennis van zaken editie 2008 SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids Vennootschappen in de land- en tuinbouwsector

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop.

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop. Associaties Inleiding Beroepsbeoefenaars in vrije beroepen bundelen regelmatig hun krachten in een associatie. Het gaat dan vooral om notarissen, advocaten, accountants, revisoren,... Definitie Een associatie

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo Vennootschap? Ja, maar www.baertplan.be/bryo Stijn Baert 23/12/1980 www.baertplan.be stijn@baertplan.be http://www.linkedin.com/in/baertstijn 10 jaar ervaring KBC/ING/AG Insurance Doelstelling Systematisch

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al dan niet over

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België Harald De Muynck Kevin De Muynck EDITIE 2016 D/2016/4804/088 ISBN 978 90 382 2619 4 NUR 163 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving binnenwerk: bvba le Pur et l Impur De

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie