Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koeltechnici. Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Koeltechnici"

Transcriptie

1 Koeltechnici Alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Koeltechnici 1

2 Inhoudstafel Koelsector 3 De verschillende wetgevingen 4 De krachtlijnen van het besluit «koeltechnici» 6 Overgangsmaatregelen 7 Wat moet u weten m.b.t. het examen? 9 Het examen 10 Geldigheid van het certificaat 11 Adressen en websites 12 Inleiding Om de afbraak van de ozonlaag en de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 22 maart 2007 een nieuwe wet aangenomen die een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek invoert voor de koeltechnici. De nieuwe procedures voorzien dat enkel koeltechnici die beschikken over een geldig bekwaamheidscertificaat, werkzaamheden mogen uitvoeren aan koelinstallaties waarbij er een risico bestaat op emissies van ozonlaagafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen. Bovendien moeten deze gecertificeerde koeltechnici tewerkgesteld zijn in een in Brussel geregistreerd koeltechnisch bedrijf. De certificaten worden afgeleverd door erkende Brusselse examencentra. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien om de invoering van deze nieuwe wetgeving te vergemakkelijken. Deze brochure maakt u wegwijs in deze nieuwe wetgeving voor koeltechnici. Over welke installaties gaat het precies? Moet u in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf werken? Wat houdt een examen in? Hebt u voldoende tijd om een certificaat te behalen? Deze en andere vragen komen in de volgende pagina s ruim aan bod. Veel leesgenot! 2 Koeltechnici

3 Koelsector 1. CFK s, HCFK s en HFK s Geklasseerde koelinstallaties komen voor in een zeer brede waaier van toepassingen bij klimaatregelingen in gebouwen, in industriële processen, in laboratoria, in de medische sector,... Ze gebruiken speciale vloeistoffen die een gemakkelijke en eenvoudige koeling mogelijk maken. In het verleden waren dat chloorfluorkoolstoffen (CFK s). In de jaren 80 ontdekte men dat bij lekverliezen in koelinstallaties de stabiele CFK s ongehinderd in de stratosfeer terechtkwamen. Sindsdien is het gebruik ervan ingeperkt wegens hun sterk ozonafbrekend vermogen. In 1998 werden ze definitief verboden. De nieuwe generatie koelvloeistoffen, de chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK s), zijn ook (in geringere mate) ozonafbrekend. In afwachting dat ze in 2015 definitief worden verboden, zijn de geklasseerde koelinstallaties aan strenge voorwaarden onderworpen om emissies als gevolg van lekken te voorkomen. 2. Voorkomen is beter dan genezen! Een onoordeelkundige en onzorgvuldige uitbating van koelinstallaties leidt tot emissies van ozonafbrekende stoffen of broeikasgassen. De meest radicale oplossing is om alle ozonafbrekende stoffen en alle gefluoreerde broeikasgassen te verbieden als koelvloeistof. Een andere oplossing bestaat erin sommige stoffen nog toe te staan maar ze beter te controleren en de uitstoot te beheersen. Om de emissies zoveel mogelijk te beperken, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) in toepassing van de Europese verordeningen, een strenger toezicht en controles van de koelinstallaties. Zo moeten koeltechnische bedrijven zich laten registeren en moeten de koeltechnici aan bepaalde minimum opleidingseisen voldoen, alvorens te mogen werken op installaties met risico op emissies. Als alternatief voor deze ozonafbrekende stoffen gebruikt men vaak fluorkoolwaterstoffen (HFK s) als koelmiddel. Deze HFK s behoren tot de gefluoreerde broeikasgassen waarvan de emissies zoveel mogelijk moeten worden verminderd. Koeltechnici 3

4 De verschillende wetgevingen A. Internationale wetgeving B. Europese wetgeving Het Protocol van Montreal en het protocol van Kyoto De afbraak van de ozonlaag is een milieuprobleem op wereldschaal. Het werd dan ook snel duidelijk dat een effectieve oplossing enkel mogelijk was door internationale acties. Zo neemt het Protocol van Montreal (1987) en zijn latere wijzigingen, maatregelen om het gebruik, de opslag en de productie van ozonafbrekende stoffen zoals CFK s en HCFK s op termijn te beëindigen. Fluorkoolwaterstoffen (HFK s) vervangen de (H)CFK s als ozonvriendelijker middel. Maar ook deze HFK s behoren tot de broeikasgassen. In het Protocol van Kyoto (1997) hebben de industrielanden zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen in de periode gemiddeld met 5% te verminderen tegenover het niveau in Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europese Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen, bepaalt de verbodsdata en schema s voor het geleidelijk stopzetten van het gebruik van deze ozonlaagafbrekende stoffen en stelt dat Europese lidstaten: de minimumopleidingseisen moeten bepalen waaraan koeltechnici moeten voldoen, voorzorgsmaatregelen moeten treffen om lekken van gereguleerde stoffen uit koel- en klimaatinstallaties te voorkomen of tot een minimum te beperken. Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) stelt dat alle Europese lidstaten minimumeisen moet bepalen voor koeltechnici en bedrijven. C. Nationale wetgeving Het Koninklijk Besluit van 27 maart 1991 verbiedt sinds 1998 het gebruik van CFK s in koelinstallaties. 4 Koeltechnici

5 D. Brusselse wetgeving 1. Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003 betreffende koelinstallaties Dit Besluit stelt de exploitatievoorwaarden vast die van toepassing zijn op koelinstallaties en warmtepompen met een vermogen 10 kw en/of 2 kg ozonlaagafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Er wordt vooral een reductie van de emissies van ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen beoogd. Indien er lekverlies optreedt, schrijft het Besluit strikte maatregelen voor om het relatief verlies zoveel mogelijk - en in elk geval tot maximaal 5 % - te beperken. Om het lekken van koelvloeistof te kwantificeren, moet een koelmiddelboekhouding worden bijgehouden. Verder is er een periodieke controle op lekdichtheid vastgelegd afhankelijk van de koelmiddelinhoud van de koelinstallatie. Enkel bevoegde koeltechnici kunnen instaan voor de controle en het onderhoud van koelinstallaties die werken met ozonlaagafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen. 2. Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven Dit Brussels Besluit stelt een procedure op voor de registratie van bedrijven, voor het behalen van een bekwaamheidscertificaat in de koeltechniek en voor de erkenning van examencentra. Het wordt verder in deze brochure vermeld als het Besluit koeltechnici. Koeltechnici 5

6 De krachtlijnen van het Besluit koeltechnici Om een significante vermindering van de ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen te bekomen, voert het Brussels Besluit koeltechnici van 22 maart 2007 de volgende richtlijnen in: De invoering van minimumopleidingseisen aan koeltechnici die werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties waarbij er een mogelijk risico op emissies van ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bestaat. De invoering van een registratieprocedure voor koeltechnische bedrijven. Zo moet een geregistreerd bedrijf voor hoger vermelde activiteiten ten minste één gecertificeerde koeltechnicus tewerkstellen die moet kunnen beschikken over de nodige technische uitrusting om de werkzaamheden op een verantwoorde en correcte manier te kunnen uitvoeren. Bij de registratieaanvraag van een nog niet geregistreerd bedrijf moet ten minste één personeelslid beschikken over een geldig certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. Koeltechnici die op zelfstandige basis werken, worden beschouwd als een koeltechnisch bedrijf. De verplichting van koeltechnische bedrijven om een koelmiddelboekhouding bij te houden. Het Besluit is enkel van toepassing op technici die werkzaamheden uitvoeren aan geklasseerde koelinstallaties die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bevinden en op bedrijven die in het BHG actief zijn. Er is wel een gelijkwaardigheidsverklaring voorzien voor certificaten afgeleverd door andere Gewesten of EU lidstaten. Er is een overgangsperiode ingebouwd waarin zowel de technici als de ondernemers ruimschoots de tijd krijgen om zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving. 6 Koeltechnici

7 Overgangsmaatregelen Op het ogenblik van de erkenning van het eerste examencentrum spreekt het voor zich dat nog geen enkele koeltechnicus over een geldig certificaat beschikt. Om voldoende tijd te laten om zich in regel te stellen met de huidige wetgeving zijn er overgangsmaatregelen voor (A) de koeltechnicus die hem toelaten deel te nemen aan examens terwijl hij zijn functie ononderbroken kan uitoefenen en (B) het bedrijf dat een registratieaanvraag moet indienen. Koeltechnici 7

8 A. Voor de koeltechnicus Een koeltechnicus die werkt aan geklasseerde koelinstallaties (die aan de basis kunnen liggen van emissies van ozonlaagafbrekende en/of gefluoreerde broeikasgassen) heeft tot 09/06/2012 de tijd om het bekwaamheidscertificaat te behalen. Hij mag ondertussen blijven werken als ervaren koeltechnicus indien hij voldoet aan een aantal minimumvoorwaarden (zie definitie onder de tijdslijn). Bovendien is hij verplicht om zich aan te sluiten bij een geregistreerd bedrijf of kan hij zich als zelfstandig koeltechnisch bedrijf laten registeren. Vanaf 09/06/2012 moeten alle bovenvernoemde koeltechnici beschikken over een geldig certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. B. Voor de bedrijven Koeltechnische bedrijven moeten geregistreerd zijn bij het Leefmilieu Brussel. Gedurende een overgangsperiode van twee jaar, die eindigt op 09/06/2010, kunnen de bedrijven i.p.v. een lijst met personeel dat een bekwaamheidcertificaat bezit, een lijst met ervaren koeltechnici bij hun registratieaanvraag toevoegen. Ervaren koeltechnici zijn koeltechnici die voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden (zie definitie onder de tijdslijn). Vanaf 09/06/2010 moet er bij de registratieaanvraag ten minste 1 gecertificeerde koeltechnicus op de lijst staan. Bij de registratieaanvraag moet een bedrijf kunnen aantonen dat ze over de minimale technische uitrusting beschikt (zoals beschreven in bijlage III van het Besluit koeltechnici ). 8 Koeltechnici

9 Wat moet u weten m.b.t. het examen? 1. Wanneer bent u een bevoegd koeltechnicus? Een natuurlijk persoon is een bevoegd koeltechnicus als hij: werkt in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf EN in het bezit is van een geldig certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. Dit wordt verkregen als hij slaagt in het examen tot vaststelling van de bekwaamheid in de koeltechniek. Indien hij al in het bezit is van een certificaat uit een andere EU-lidstaat of Gewest, dan kan hij een gelijkwaardigheidsattest aanvragen bij het BIM. Daarna moet hij slagen in de proef die de kennis van de Brusselse wetgeving rond koelmiddelproblematiek vaststelt (zie verder). Opgelet! Tot 09/06/2012 wordt een ervaren technicus zonder certificaat ook beschouwd als een bevoegd koeltechnicus! Hij moet wel voldoen aan een aantal strikte minimumvoorwaarden (zie kader onder tijdslijn). 2. Erkend examencentrum koeltechniek Een examencentrum koeltechniek organiseert en beoordeelt de examens voor koeltechnici. Enkel examencentra die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een Brussels certificaat van bekwaamheid afleveren. Om erkend te worden als examencentrum koeltechniek moet het examencentrum beschikken over de nodige infrastructuur en procedures voor de organisatie van het examen en moet het een examenjury samenstellen. Alle examencentra hebben dezelfde moeilijkheidsgraad: Leefmilieu Brussel stelt daarvoor gestandaardiseerde voorbeeldvragen ter beschikking. U kunt deze geactualiseerde vragenlijst raadplegen op de website Het erkend examencentrum kan een reeks vragen uit deze lijst kiezen of een eigen reeks vragen ter goedkeuring voorleggen aan Leefmilieu Brussel. Belangrijk is ook dat de examens worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die uit minstens drie specialisten in de koeltechniek bestaat. Waar u ook de examens aflegt, deze zullen altijd objectief beoordeeld worden. Hoe word ik een bevoegd koeltechnicus? Theoretische proef 50% Praktische proef % Examen tot vaststelling van de bekwaamheid in de koeltechniek 60% Certificaat bekwaamheid in de koeltechniek + werken in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf Bevoegd koeltechnicus Proef kennis van de wetgeving 50% Koeltechnici 9

10 Het examen Een erkend examencentrum kan de volgende examens organiseren: A. Examen bekwaamheid in de koeltechniek Het examen om de bekwaamheid in de koeltechniek vast te stellen, bestaat uit drie onderdelen: De theoretische proef omvat een aantal computergestuurde vragen over de kennis van de milieu-impact als gevolg van het gebruik van koelmiddelen. De praktische proef omvat de courante handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen. Onderwerpen zijn: de montage, de controle van de installatie, de ingebruikname, het onderhoud, de periodieke controle van de installatie en het terugwinnen van koelmiddelen. Een proef die de kennis van de wetgeving inzake de koelmiddelproblematiek in het BHG nagaat. Deze proef test de kennis over de normen en de internationale, Europese, federale en Brusselse wetgeving die van toepassing is op het domein van de koeltechnieken. B. Actualisatie-examen Het actualisatie-examen moet worden afgelegd om een nieuw geldig certificaat te verkrijgen. Het verloopt volgens dezelfde procedure als het examen bekwaamheid in de koeltechniek. Alle onderdelen moeten opnieuw worden afgelegd maar het actualisatie-examen is beknopter dan het examen tot vaststelling van de bekwaamheid in de koeltechniek. Wanneer bent u geslaagd? Zowel voor het examen bekwaamheid in de koeltechniek als voor het actualisatie-examen wordt elk onderdeel afzonderlijk beoordeeld. U slaagt voor het examen als u op elke proef minstens vijftig procent van de punten haalt en als u in totaal minstens zestig procent van de punten haalt.! U kunt enkel een bekwaamheidscertificaat in de koeltechniek behalen indien u voor alle onderdelen (de theoretische proef, de praktische proef en de proef betreffende de wetgeving) slaagt! 10 Koeltechnici

11 Geldigheid van het certificaat Wanneer kent u uw resultaat? Binnen twintig werkdagen na het examen bezorgt het erkende examencentrum koeltechniek aan de personen die geslaagd zijn het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. Als u niet slaagt, schrijf u dan opnieuw in, u kunt onbeperkt deelnemen. Geldigheid van het certificaat De technologie en de wetgeving in de koelsector verandert snel en regelmatig. Daarom is het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek vijf jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van uitreiking van het certificaat. U kunt na vijf jaar een nieuw certificaat verkrijgen nadat u met succes het actualisatie-examen hebt afgelegd. Dit actualisatie-examen kan ten vroegste een jaar voor de vervaldatum van het nog geldige certificaat worden afgelegd. Certificaat op zak, wat nu? Waarop moet u, als gecertificeerd koeltechnicus, in het bijzonder letten? U moet zich eerst aansluiten bij een geregistreerd koeltechnisch bedrijf. Voortaan mag u de werkzaamheden aan koelinstallaties, waarbij er een mogelijk risico op emissies van ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bestaat, uitvoeren (rekeninghoudend met de norm NBNEN 378). U moet wel al het mogelijke doen om te voorkomen dat er koelmiddelen uit koelinstallaties lekken of eventuele lekken tot een minimum beperken. Leefmilieu Brussel kan immers het bekwaamheidscertificaat in de koeltechniek van een persoon intrekken als blijkt dat deze de verplichte handelingen en de milieuwetgeving niet nakomt. Waarop moet een geregistreerd koeltechnisch bedrijf waar u als gecertificeerde technicus tewerkgesteld bent, in het bijzonder letten? Het bedrijf moet een register bijhouden waarin alle werkzaamheden aan de installatie worden genoteerd (onderhoud, lekdichtheidscontrole, herstelling, ) Het bedrijf moet een gecentraliseerde koelmiddelboekhouding bijhouden. In die boekhouding worden volgende elementen genoteerd: de hoeveelheden aangekochte en afgevoerde koelmiddelen, alsook de hoeveelheden verbruikte en/of afgetapte koelmiddelen. Bij lekkage groter dan 5 % moet het bedrijf de nodige maatregelen nemen en de eigenaar en Leefmilieu Brussel hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de daar tewerkgestelde bevoegde koeltechnici voor hun werkzaamheden kunnen beschikken over de nodige en in goede staat verkerende apparatuur en materialen. Gelijkswaardigheidsverklaring van certificaten Leefmilieu Brussel kan beslissen om een certificaat of diploma inzake koeltechniek dat uitgereikt is in een ander Gewest of EU lidstaat gelijkwaardig te verklaren aan het Brussels certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. In geval van een evenwaardigheidsverklaring van het certificaat moet de aanvrager nog wel slagen voor de proef tot vaststelling van de kennis van de wetgeving van het BHG. Alleen dan krijgt de aanvrager een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. Koeltechnici 11

12 Adressen en websites Voor vragen of inlichtingen omtrent deze folder Leefmilieu Brussel - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Gulledelle Brussel Tel: Fax: Beroepsfederatie De Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling vzw Joseph Chantraineplantsoen Kortenberg Tel: Fax: Webstek: Websites met wetgevingen Raadpleeg de Verordening (EG nr. 2037/2000) van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en de Verordening (EG nr. 842/2006) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen op Raadpleeg het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003 betreffende koelinstallaties (B.S. 09/12/2003) en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22/03/2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven (B.S. 24/04/2007) op Redactiecomité : Johan Leon, Efdokia Chatzigiannis, Sophie Vansever en Benoit Willocx Coördinatie : Frédérique Bouras Layout : Laurent Defaweux Wettelijk depot : D/5762/2008/09 Verantwoordelijke uitgevers: J.P. Hannequart & E. Schamp Gulledelle, Brussel Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier. Leefmilieu Brussel- BIM, Brussel juni Koeltechnici

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

INFORMATIE EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN

INFORMATIE EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN INFORMATIE voor EXPLOITANTEN VAN APPARATEN DIE GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN BEVATTEN Stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Energie en duurzaam ondernemen

Energie en duurzaam ondernemen VAKBLAD VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN MILIEUPROFESSIONALS TWEEMAANDELIJKS, VERSCHIJNT NIET IN JANUARI, APRIL, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER EN NOVEMBER AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X JAARGANG 7 JUNI 2007 4 Gevaarlijke

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE CTIB TCHN Technisch Centrum der Houtnijverheid ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE Hof ter Vleest dreef 3 Allée H of ter Vleest 3 Brussel B-1070 Bruxelles Tel. : +32 2 558 15 50 Fax : +32 2 558 15 89

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie