FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER"

Transcriptie

1 Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opgemaakt op Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:.../36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste TADDaanstelling Andere opdrachten waarvoor aparte functiebeschrijvingen bestaan: NAAM EERSTE EVALUATOR:. Werkzaam op het niveau school:.../36 scholengemeenschap:.../36 HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Van de administratief medewerker wordt verwacht dat hij net zoals alle andere personeelsleden een bijdrage levert aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school. Dat wil onder andere zeggen dat hij zich loyaal opstelt ten aanzien van de levenbeschouwelijke grondslag van de school, en in het algemeen ten aanzien van de grondslagen van de katholieke (basis)school. Het opvoedingsproject van de school staat omschreven in (per school in te vullen), en wat de katholieke school in het algemeen betreft, staan de opdrachten geformuleerd in de Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen (VSKO,1994) en in het Opvoedingsconcept voor de katholieke basisschool in Vlaanderen (2000). Van de administratief medewerker wordt ook verwacht dat hij de bepalingen respecteert die met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht geformuleerd staan in het Algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs (Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs) en in het arbeidsreglement van de school. De administratief medewerker die een specifieke taak heeft of die werkzaam is op het niveau van de scholengemeenschap respecteert de pedagogische projecten van de scholen van de scholengemeenschap en de bepalingen van het Algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

2 A. TAKEN VAN DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (gebeuren in opdracht van en onder supervisie van de directeur of het schoolbestuur) A.1: De leerlingenadministratie uitvoeren A1T1 A1T2 A1T3 A1T4 A1T5 A1T6 A1T7 A1T8 A1T9 A1T10 A1T11 A1T12 A1T13 A1T14 A1T15 De inschrijvingsgegevens van de nieuwe leerlingen via het softwareprogramma invoeren. Het administratief dossier van de leerlingen elektronisch up to date houden. Het stamboekregister correct bijhouden. Klaslijsten opmaken voor intern en extern gebruik. Het leerlingenarchief bijhouden. Gegevens over leerresultaten van leerlingen ingeven in het outputdossier en deze gegevens archiveren. De leerlingenkenmerken administratief verwerken in het kader van het gelijke kansenbeleid en de financiering. Documenten, na overleg met de directeur, op een correcte manier naar AGODI verzenden. De gegevens m.b.t. de afwezigheden van de leerlingen verwerken. De vereiste documenten bij schoolverandering opmaken en verzenden. Het getuigschrift of attest basisonderwijs voor de rechthebbende leerlingen opmaken. Het proces verbaal van de getuigschriften basisonderwijs opmaken en klasseren. Op verzoek van de directeur, andere formulieren en attesten opmaken voor leerlingen of oud-leerlingen. Het leerlingenvervoer administratief verwerken en opvolgen. Het leerlingenvervoer bij allerhande uitstappen of buitenschoolse activiteiten mee organiseren. A.2: De personeelsadministratie uitvoeren A2T1 A2T2 A2T3 A2T4 A2T5 A2T6 A2T7 A2T8 A2T9 A2T10 A2T11 A2T12 De personeelsgegevens van nieuwe collega's via het softwareprogramma invoeren. De personeelsgegevens elektronisch up to date houden. De personeelsdossiers bijhouden. In opdracht van de directeur externe instanties tijdig van de correcte personeelsgegevens voorzien. Op vraag van de directeur,de noodzakelijke formulieren voor de personeelsleden in het kader van het decreet rechtspositie opmaken. Het personeelsarchief bijhouden. In opdracht van de directeur de loonstaten voor contractuele personeelsleden opmaken en doorsturen naar het sociaal secretariaat. De maandelijkse weddenlistings en loonfiches controleren. Voor wat betreft het werkgeversgedeelte de personeelsdossiers in het kader van pensioen, zwangerschap, arbeidsongeval, fietsvergoeding, opmaken en opvolgen. Na overleg met de directeur de BaO- of BKL-formulieren invullen en doorsturen. De dienstbrieven en de gegevens m.b.t. het lestijdenpakket vergelijken met de doorgestuurde gegevens. De noodzakelijke gegevens aan de centrale administratie van de scholengemeenschap doorgeven. A.3: De financiële administratie uitvoeren A3T1 A3T2 A3T3 A3T4 A3T5 Op regelmatige tijdstippen de facturen voor de leerlingen opmaken, naar de ouders verzenden en opvolgen. Onder leiding van de directeur de boekhouding van de school verzorgen. In opdracht van de directeur of het schoolbestuur betalingen vanuit de werkingsmiddelen of vanuit de eigen middelen uitvoeren. Het correct gebruik van de maximumfactuur naar de ouders opvolgen. De nodige bankverrichtingen uitvoeren: o.a.. cash geld storten en/of afhalen, uittreksels opvolgen A.4: De interne communicatie ondersteunen A4T1 A4T2 A4T3 A4T4 A4T5 A4T6 A4T7 A4T8 A4T9 Ouders, leerlingen en personeel op een correcte manier te woord staan. Nieuwe ouders de afgesproken informatie bezorgen wanneer zij informatie over de school inwinnen. Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen logistieke en administratieve ondersteuning bieden. In afspraak met de directeur de nodige informatie verspreiden naar leerkrachten en leerlingen. Leerlinggebonden signalen zoals pesten en problematische afwezigheden, melden. Op vraag van de personeelsleden toelichtingen geven bij de administratieve verwerking van hun persoonlijk dossier. Het schoolbestuur, op eigen vraag of in afspraak met de directeur correcte informatie verstrekken. Informatie voor de schoolwebsite voorbereiden en up to date houden. Actief meewerken aan de communicatie binnen de scholengemeenschap.

3 A.5: De externe communicatie ondersteunen A5T1 A5T2 A5T3 A5T4 A5T5 Bezoekers (o.a. vertegenwoordigers) onthalen en hen doorverwijzen naar de passende personen. Telefonische oproepen correct behandelen (zelf behandelen en doorverwijzen). Correcte professionele contacten onderhouden met de verantwoordelijke ambtenaar van het werkstation waarmee de school verbonden is. Binnenkomende s, conform de interne afspraken, adequaat behandelen. Postverrichtingen uitvoeren: o.a. de binnenkomende post sorteren, post versturen, pakketten afhalen/ontvangen... A.6: Andere administratief medewerkers en of stagiairs begeleiden A6T1 A6T2 Nieuwe collega-administratief medewerkers ondersteunen bij de uitoefening van hun taak. Stagiairs begeleiden in het kader van hun opleiding als administratief medewerker. A.7: De directeur in zijn beleidstaken ondersteunen A7T1 A7T2 A7T3 A7T4 A7T5 A7T6 A7T7 A7T8 A7T9 In samenspraak met de directeur de aanwendingsmogelijkheden van het lestijdenpakket voorbereiden. Om de dossiers tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vacantverklaring en vaste benoeming correct te kunnen uitvoeren, de nodige administratieve info voor de directeur opzoeken en verzamelen. Aanvragen voor korte vervangingen doorsturen naar de beheerder van de vervangingseenheden en het dossier korte vervangingen opvolgen door het contingent vervangingseenheden bij te houden. Het convenant in het kader van de korte vervanging in de eigen school administratief toepassen. Prijsoffertes opvragen, prijzen vergelijken en mogelijke leveranciers zoeken. In samenspraak met de directeur de verzekeringsadministratie uitvoeren. De sollicitatiedatabank binnen de school/scholengemeenschap bijhouden en de directie de noodzakelijke informatie bezorgen. Op vraag van de directeur de nodige documenten voorbereiden in functie van de schooldoorlichting en/of het bezoek van de verificateur. De lln.-gegevens die op niveau van de scholengemeenschap relevant zijn,ter beschikking stellen van de coördinerend directeur. A.8: De directeur logistiek ondersteunen bij de schoolorganisatorische en pedagogische taken A8T1 A8T2 A8T3 A8T4 A8T5 A8T6 A8T7 A8T8 A8T9 In overleg met de directeur logistieke ondersteuning bieden bij activiteiten georganiseerd door de school. Op verzoek van de directeur of het schoolbestuur bestellingen plaatsen. Controle uitoefenen op de geleverde bestellingen en de leveranciers indien nodig contacteren. De gemaakte afspraken rond het afsluiten van lokalen naleven. De inventaris van benodigdheden op schoolniveau bijhouden en na samenspraak met de directeur aanvullen. Regelmatige de inhoud van het EHBO-kastje controleren. In samenspraak met de directeur het EHBO-kastje aanvullen. past elementaire EHBO toe bij een kind dat zich verwond heeft. De inventaris van het didactisch materaal en het schoolmateriaal op schoolniveau opmaken en bijhouden. B. SPECIFIEKE BEROEPSCOMPETENTIES VAN DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER De administratief medewerker: AC1-1 AC1-2 AC1-3 AC1-4 AC1-5 AC1-6 AC1-7 AC1-8 AC1-9 beheerst de administratieve ict-toepassingen die specifiek zijn voor de uitoefening van zijn taak. beheerst elementaire onderwijsregelgeving om de eigen taak goed te kunnen uitvoeren. kan vlot de technische apparaten van het schoolsecretariaat bedienen zoals computer, telefoon, fax, modem, kopieermachine, printer, scanner e.a. communiceert intern en met externen in een vlotte en beschaafde taal. kan goed verstaanbare schriftelijke boodschappen in een correcte spelling opstellen. kan op een vlotte manier informatie opzoeken in de passende informatiebronnen, waaronder het Internet. beheerst de basisprocedures van de schoolboekhouding. is vaardig in het onthaal van schoolbezoekers. kan eenvoudige boodschappen in één van de andere landstalen of in het Engels begrijpen en beantwoorden.

4 C. ALGEMENE BEROEPSATTITUDES VAN DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER De administratief medewerker: AC2-1 AC2-2 AC2-3 AC2-4 AC2-5 AC2-6 AC2-7 AC2-8 AC2-9 AC2-10 is communicatievaardig en kan goed samenwerken met het personeel van de school, de directeur en het schoolbestuur. werkt nauwgezet, ordelijk en stipt. gaat in het kader van het ambtsgeheim discreet om met de informatie over leerlingen, over personeelsleden en over de school als organisatie. kan zich met het oog op de efficiënte dienstverlening flexibel aanpassen aan wisselende werkomstandigheden. toont zin voor initiatief. Hij kan vooruit denken en stappen ondernemen om het werk efficiënter te laten verlopen. is gericht op 'leren' op professioneel vlak. respecteert de verschillende verantwoordelijkheden van, en de hiërarchische verhoudingen tussen de verschillende geledingen binnen de school en de scholengemeenschap. is loyaal ten opzichte van de doelstellingen die de school voor haar werking vooropstelt en ten aanzien van de daarbij aansluitende algemene werkafspraken. werkt en denkt actief mee. Hij werkt systematisch, dat betekent o.a. dat hij prioriteiten kan stellen. draagt bij tot het positief imago van de school. Dat betekent ondermeer dat hij positief is ingesteld.

5 en, verduidelijkingen, aanvullingen... Nr. Inhoud Datum Handtekening eerste evaluator, Voor kennisname, Handtekening personeelslid,

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker (M/V) Dienst: Griffie van het Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving Ben je op zoek naar een leidinggevende uitdaging in het basisonderwijs? Heb je talent om medewerkers en leerlingen te motiveren en te inspireren? Heb je zin om, samen met een heel team en in overleg met

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR. september 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/073 KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR september 2004 LICAP BRUSSEL KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten Functiebeschrijvingen Sociaal Fonds Podiumkunsten voor de podiumkunsten Onderzoek uitgevoerd voor en door Sociaal Fonds Podiumkunsten met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Nummer Naam. 14.01 Administratief medewerker. 14.02 Administratief medewerker. 14.03 Telefonist / administratief medewerker. 14.

Nummer Naam. 14.01 Administratief medewerker. 14.02 Administratief medewerker. 14.03 Telefonist / administratief medewerker. 14. Nummer Naam 14.01 Administratief medewerker 14.02 Administratief medewerker 14.03 Telefonist / administratief medewerker 14.04 Secretaresse 14.05 Secretaresse / medewerker (personeelszaken) 14.06 Personeelsfunctionaris

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken Graadnaam: Hoofdmedewerker Dienst: - Functionele loopbaan: C4 C5 Subdienst: - Doel van de entiteit Beschrijving van de

Nadere informatie