Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder"

Transcriptie

1 per/infosmfin/ Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder Personeelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T F Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag van 9.00u. tot 12.00u. Namiddag: Maandag woensdag donderdag: van 13.00u. tot 17.00u. Op dinsdag van 13.00u. tot 18.30u. Zaterdag: Iedere eerste zaterdag van de maand open van 9.00u. tot 12.00u. Informatie functie stafmedewerker financiën / boekhouder Het stadsbestuur van Waregem en het WAGSO (Waregems autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling) organiseren een aanwervingsexamen voor de contractuele functie van stafmedewerker boekhouden (niveau B1-B3). Er wordt een wervingsreserve vastgelegd waaruit onmiddellijk twee kandidaten kunnen aangesteld worden. Er is een functie vacant bij het stadsbestuur en een bij het WAGSO 1. Voorwaarden onderdaan zijn van een EU-lidstaat. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. de burgerlijke en politieke rechten genieten. lichamelijk geschikt zijn. De lichamelijke geschiktheid wordt in principe vastgesteld door de arbeidsgeneesheer van de Interbedrijfsgeneeskundige Dienst waarbij de stad is aangesloten. Elk personeelslid zal bij de indiensttreding aan het voorgeschreven onderzoek worden onderworpen, tenzij dit onderzoek al voor de indiensttreding heeft plaatsgehad. De benoeming van het personeelslid dat niet voldoet bij het medisch onderzoek en al in dienst is getreden, wordt automatisch beëindigd. minstens houder zijn van een bachelordiploma in een functiegerelateerde richting slagen in een aanwervingsexamen. Kandidaten die ten onrechte aan het examen deelnemen kunnen later in géén geval aangesteld worden. 2. Functie-inhoud a) Identificatiegegevens Functietitel Werktitel Dienst Niveau Graad Stafmedewerker financiën Boekhouder Dienst Financiën stadsbestuur of Wagso B B1-B3 Gemeenteplein waregem T F Bank van de Post BIC BPOTBEB1 IBAN BE Dexia BIC GKCCBEBB IBAN BE

2 Pagina 2 van 5 b) Positionering in organogram Rapporteert aan / onder leiding van Geeft leiding aan / Financieel Beheerder Financieel Adviseur of directeur WAGSO c) Doel van de functie Ontwerpen, opvolgen, controleren en ondersteunen van diverse procedures inzake financiële en boekhoudkundige transacties met oog op een correct, evenwichtig, efficiënt en transparant financieel beheer. d) Takenpakket Instaan voor de praktische organisatie van de algemene boekhouding, de financiële opvolging en het klassement Dit omvat ondermeer volgende taken : o Inwinnen van informatie voor controles, rapporteringen en aangiftes zoals voor BTW, subsidiërende overheden, o Ondersteunen bij de eindejaarsverrichtingen en bij de opmaak van de jaarrekening o Bijhouden en opvolgen afschrijvingen en herwaarderingen o Organiseren en opvolgen van de boekhouding van belastingen en facturatie door middel van een doorgedreven controlesysteem o Uitvoeren van onderzoek bvb. op het vlak van reglementering, of detecteren van behoeften aangaande financieel, boekhoudkundige topics binnen de organisatie o Opmaken van planningen of draaiboeken voor voorbereidingen, rapporteringen of klassement en opvolgen van de uitvoering ervan in samenwerking met anderen o Uitvoeren van allerlei formaliteiten of procedures bijvoorbeeld inzake kascontrole, (door)facturatie, o Verzorgen van allerhande communicatie, zowel voor, tijdens als na controles, rapporteringen of aangiftes met zowel intern als met de betrokken externe partijen. o Bewaken van de voortgang van voorbereidingen, rapporteringen of klassement Ontwerpen en ondersteunen van diverse procedures inzake rapporteringen, controle en opvolgingstools zodat een efficiënt en correct financieel beheer kan gevoerd worden Dit omvat onder meer volgende taken : o Voorstellen formuleren voor een snellere en efficiëntere verwerking van de financiële transacties o Uitvoeren van alle controles en administratie rond de kasprocedures via het systeem van interne controle o Uitvoeren, rapporteren en controleren van alle gegevens die te maken hebben met BTW, subsidies, o Voorstellen formuleren om te komen tot een vlotte rapportering van de financiële afwikkeling van projecten van de stad Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen met het oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid Dit omvat ondermeer volgende taken : o Verzamelen en analyseren van beleidsinformatie uit de controle en de opvolging van de financiële transacties in kas en op rekening van de stad o Herkennen en analyseren van relevante signalen uit het werkveld o Pro-actief inspelen op financieel, boekhoudkundige vragen van zowel medewerkers van de dienst zelf, als van medewerkers van andere diensten (bijvoorbeeld aangaande het optimaal beheren van kasgelden) o Vertalen van strategie en beleid naar concrete acties en doelstellingen o Opmaken van beleidsvoorbereidende rapporten voortvloeiend uit de dagelijkse controle op de boekingen en de opvolging van de financiële stromen

3 Pagina 3 van 5 o o Evalueren van de dienstverlening en formuleren van voorstellen ter verbetering rond de organisatie van de financiële opvolging Opvolgen van de reglementering die van toepassing is binnen het beleidsdomein (bvb. Gemeentelijke comptabiliteit, BTW-regelgeving, ) Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat medewerkers en verantwoordelijken goed geïnformeerd en betrokken zijn. Dit omvat onder meer volgende taken : o Organiseren van een werkoverleg of overlegmoment binnen de dienst naar aanleiding van een bepaalde opdracht o Ervoor zorgen dat iedere medewerker betrokken bij een opdracht over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren o Rapporteren in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van opdrachten, o Verzorgen van een optimale top-down en bottom-up communicatie : rapporteren, aftoetsen van voorstellen, Polyvalent meewerken aan diverse opdrachten bij andere teams of collega s in functie van de continuïteit van de werking e) Vaktechnische competenties In deze functie wordt van u verwacht dat u kennis heeft van volgende zaken: - Basiskennis gemeentedecreet - Kennis inzake boekhouding en financiële technieken in het algemeen (d.w.z. rekeningstelsel, debet, credit) - Kennis boekhoud-, fiscale en BTW-wetgeving - MS Office toepassingen De specifieke kennis voor het examen wordt afgebakend door de examenjury. De kandidaten worden tijdig op de hoogte gebracht over de te kennen onderdelen. f) Gedragscompetenties a) Ondernemen Onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten Betrekt personen (binnen of buiten de eigen dienst) die te maken zullen hebben met de gevolgen van de verandering Stimuleert en ondersteunt anderen om verbeteringsgericht en/of vernieuwend te werken b) Probleemoplossend werken Onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden Kan een probleem of situatie beoordelen, inschatten en herleiden tot de essentie Bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten Betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem/ de situatie c) Resultaatgericht werken Legt de lat hoog en stelt zichzelf uitdagende doelen Zoekt naar de meest optimale werkmethoden Zet door bij tegenslag of problemen Spreekt anderen aan om de doelen te bereiken d) Flexibiliteit Verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken Is snel inzetbaar, ook op andere (aangrenzende) vakgebieden Herkent weerstand en gaat hier gepast mee om

4 Pagina 4 van 5 e) Samenwerken Leeft afspraken met leidinggevenden en collega s na Helpt anderen en stelt zich positief op Deelt informatie en kennis met anderen Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep, gaat respectvol om met anderen Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen f) Nauwgezetheid Werkt aandachtig geconcentreerd Kan met de nodige instructies aan de slag en controleert secuur de kwaliteit van het werk Heeft oog voor detail g) Zelfontwikkeling Kent eigen sterktes en zwaktes Wil leren in werksituaties, zoekt kansen voor eigen ontwikkeling Past nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toe Leert uit eigen ervaring of fouten Leert van ervaren collega s h) Loyaal zijn Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie Is bereid zich extra in te spannen voor de organisatie Stelt het organisatiebelang voorop Draagt bij aan de gewenste organisatiecultuur i) Integriteit Neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk en komt open uit voor fouten Gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is Toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid 3. Examenprogramma A. Schriftelijk gedeelte (50 ptn) De kandidaat krijgt enkele vragen en oefeningen die de kennis van financiële, boekhoudkundige en wettelijke materie nagaan. De kandidaten worden tijdig geïnformeerd over de specifieke onderdelen van de wetgeving die zal moeten gekend zijn voor het examen. B. Mondeling gedeelte (50 ptn) Daarbij zal een afstemming gebeuren tussen het gezochte profiel, de vaktechnische competenties, de gedragscompetenties en motivatie van de kandidaten. Psychotechnische proeven zullen integraal deel uitmaken van de mondelinge proef. Deze worden afgenomen door een extern selectiedeskundige die deel uitmaakt van de examenjury. De kandidaten moeten 50% behalen op het schriftelijk gedeelte én op het mondeling gedeelte. Om geslaagd te zijn moet men 60% behalen in totaal van het examen. De geslaagde kandidaten worden in volgorde van de behaalde punten of scores gerangschikt. Deze volgorde is bindend voor verdere aanwerving. De selectieprocedure zal ingepland worden maart april 2015.

5 Pagina 5 van 5 4. Anciënniteiten Ervaring kan in aanmerking komen voor de berekening van anciënniteiten. Voor bepaalde ervaring moet echter aangetoond worden dat deze relevant is voor de functie. Meerekenbare ervaring: In openbare sector In privé of als zelfstandige Geldelijke anciënniteit onbeperkt max. 10 jaar mits relevantie Schaalanciënniteit onbeperkt mits relevantie max 10 jaar mits relevantie Voor de toekenning van deze anciënniteiten is het toekomstig personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de nodige attesten of andere documenten bij vorige werkgever(s). 5. Wervingsreserve De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve. Deze blijft 3 jaar geldig. Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel beslissen om de wervingsreserve te verlengen tot maximaal 5 jaar. Kandidaten die definitief elke aanstelling weigeren worden uit de reserve geschrapt. Als kandidaten voorlopig niet wensen in te gaan op een aanstelling moeten zij hun kandidatuur bevestigen. Zo behoudt men de rangschikking in de reserve en de rechten op een mogelijke aanstelling bij toekomstige vacatures. 6. Loon Functionele loopbaan in niveau B1-B3 De loonschaal en de trap is afhankelijk van de toegekende anciënniteiten (zie punt 4) Voor een simulatie van het individuele loon kan u contact opnemen met de personeelsdienst. Het loon wordt aangevuld met maaltijdcheques (6,25 euro per gewerkte dag), fietsvergoeding (0,20 euro per km), gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en gratis hospitalisatieverzekering en een flexibele verlofregeling. 7. Kandidaturen - Vul het verplicht inschrijvingsformulier in - Voeg een kopie van het vereiste diploma toe - Stuur alles op naar: College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Of mail naar: Of bezorg persoonlijk in de stadswinkel De inschrijvingen sluiten af op 2 maart Daarna wordt u op de hoogte gebracht of uw kandidatuur al dan niet wordt weerhouden. Te laat ingediende kandidaturen komen niet in aanmerking. De start van deze selectieprocedure is voorzien voor maart april Voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar de personeelsdienst op of mailen naar Waregem, 6 februari 2015 Namens het college van burgemeester en schepenen Guido De Langhe stadssecretaris Kurt Vanryckeghem burgemeester

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Functie- en profielbeschrijving: Bibliotheekassistent

Functie- en profielbeschrijving: Bibliotheekassistent Functie- en profielbeschrijving: Bibliotheekassistent GRAAD: RANG: WEDDESCHAAL: TE BEGEVEN VIA: Bibliotheekassistent Cv C1 C2 C3 Aanwerving contractueel voltijds ALGEMEEN Met deze oproep willen we onmiddellijk

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

Openstaande functie : deskundige werftoezichter

Openstaande functie : deskundige werftoezichter Openstaande functie : deskundige werftoezichter Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene aanwervingsvoorwaarden : Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van deskundige werftoezichter moet

Nadere informatie

Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel)

Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel) GROEP ROESELARE (Stad, OCMW & Zorgbedrijf Roeselare) IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE: Ontwikkelaars Business Intelligence & Analytics (junior en senior profiel) via: aanwervings- en promotieselectie Informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

HR-deskundige (B1-B3)

HR-deskundige (B1-B3) Aanwervingsprocedure HR-dienst HR-deskundige (B1-B3) I. Afdeling en dienst Vanuit de afdeling interne zaken worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement,

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie