infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat + Update sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing 1

2 2 3 + Is een vennootschap nog wel interessant? Dit is de vraag die tegenwoordig op ieders lippen ligt. Mede door de diverse fiscale maatregelen genomen door de regering Di Rupo I is men beginnen twijfelen aan het voordeel van de vennootschap. Om de vraag te kunnen beantwoorden, dienen we 2 situaties te onderscheiden. Het gepaste antwoord ligt anders bij bestaande vennootschappen dan bij nieuw op te richten vennootschappen: 1. Wat bij een bestaande vennootschap? De voordelen voor een vennootschap bestaan nog steeds en zijn legio. De belangrijkste pluspunten zijn: - de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan die in de personenbelasting; Persoonlijk - Eenmanszaak Tot : 24,98% Tot getrapte schijven van 25% tot 45% Van : 31,97% Vanaf % Van : 35,53% + gemeentebelasting Van ,99 % Belastingvrije som: In de veronderstelling dat een netto resultaat van euro gehaald wordt als vrij beroeper, is het gemiddeld belastingtarief ongeveer als volgt: Gemiddeld belastingtarief in de vennootschap: 31,5% Gemiddeld belastingtarief als eenmanszaak: 47,90% - u kan aan inkomstenspreiding doen, zodat de lagere belastingschijven maximaal worden benut; - hierdoor kan u ook een besparing doen in sociale bijdragen; - vanuit de vennootschap kan u diverse, relatief gunstige vergoedingen uitbetalen, zoals huur, intresten R/C, ; - pensioenopbouw onder de vorm van een IPT-verzekering is mogeljk; - een vennootschap maakt het eenvoudiger om samenwerkingsverbanden af te sluiten; Er zijn echter ook nadelen aan de vennootschap. - Zo beschikt u niet onmiddellijk over de verdiende centen. Door de inkomstenspreiding blijven winsten in de vennootschap zitten en zijn ze privé niet onmiddellijk beschikbaar. - U dient een dubbele boekhouding bij te houden en een jaarrekening op te stellen en te publiceren bij de Nationale Bank van België. - Er zijn enkele eenmalige kosten die gepaard gaan met de oprichting van de vennootschap. - Het maken van semi-beroepsmatige kosten wordt voortaan strenger en zwaarder bestraft door de fi scus. Dit betekent echter niet dat u geen kosten meer kunt maken via de vennootschap. Deze kunnen nog steeds op voorwaarde dat u het beroepsmatig karakter ervan kunt aantonen. Eventueel moet u gebruik maken van de voordelen alle aard, wat in de meeste gevallen voordeliger is dan de uitgave privé te doen. Daarenboven heeft de regering Di Rupo onlangs beslist dat de uitkering van dividenden uit de vennootschap of ten laatste bij de liquidatie van deze vennootschap, voortaan zullen belast worden aan 25% roerende voorheffi ng. Dit was voor dividenden voorheen 15% en bij liquidatie tot 30/09/ %. En hier wringt het schoentje. Wanneer u namelijk de gerealiseerde winsten privé wenst te krijgen, wordt de belastingdruk hoger. Eenvoudig voorgesteld, komt het hierop neer: veronderstel dat we geen rekening moeten houden met de sociale bijdragen en we ervan uitgaan dat we minimum euro winst maken (hetgeen we meer verdienen wordt in de personenbelasting belast aan 50%). Dan is de totale belastingdruk om gelden privé te krijgen de volgende: Personenbelasting voor 2012 na 2012 Winst 1.000, , ,00 Belasting (50%/33,99%) -500,00-340,00-340,00 Gemeentebelasting (7%) -35,00 Netto 465,00 660,00 660,00 Uitkering dividend RV (15%-25%) -95,00-165,00 Netto ter beschikking 465,00 565,00 495,00 Dus is de totale belastingdruk om gelden uit de vennootschap te halen via dividenden gestegen, maar blijft het nog iets voordeliger dan alles privé te laten belasten. En dan hebben we het nog niet gehad over de eventuele besparing in de sociale bijdragen. Een ander belangrijk voordeel van de vennootschap, is de mogelijkheid om te voorzien in een bijkomend pensioenplan via de IPTverzekering (Individuele Pensioen Toezegging). De technische details zullen we u besparen, maar afhankelijk van de hoogte van de vergoeding die u uit de vennootschap haalt via wedde, kan u belangrijke sommen storten in een pensioenfonds. Deze bedragen zijn fi scaal aftrekbaar aan maximum 33,99% belastingen in de vennootschap. Bij de uitkering van de gespaarde som door de verzekeringsmaatschappij op het moment dat u 65 jaar wordt, zal u hierop belast worden aan 10% + Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Via deze manier kan op een fi scaal voordeliger wijze gelden uit de vennootschap gehaald worden in vergelijking met de dividenduitkering. + Fiscale controle: wat nu? Zoals u wellicht reeds weet, verplicht de wetgeving de ambtenaren niet om hun controle vooraf aan te kondigen. Bij controle van beroepen met een beroepsgeheim zoals de artsen is de voorafgaandelijke aankondiging evenwel aangewezen. Dit gezien de controleurs geen toegang hebben tot het kantoor van de beoefenaar van een vrij beroep op het ogenblik dat deze zijn beroep in de aanwezigheid van zijn patiënten uitoefent. Nu is het wel zo dat de controlebevoegdheid van de fi scus toch weer iets ruimer is geworden. De fi scus mag de boeken en bescheiden die hij wil controleren behouden. Dit betekent dat de ambtenaren niet meer verplicht zijn de boeken ter plaatse na te kijken en zij alle stukken kunnen meenemen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. De fi scus mag deze stukken wel niet onbeperkt bijhouden. Dit is hen toegestaan voor de normale duur van het onderzoek. Voorts moet voor het meenemen van de stukken een proces-verbaal opgemaakt worden. Wanneer de boekhouding nog niet is afgesloten, dan mag de fi scus slechts om een kopie vragen. De fi scale controleur kan zijn vragen enkel richten aan de belastingplichtige zelf. U hebt hierbij altijd het recht om zich te 2. Wat bij een nieuw op te richten vennootschap? Voor vennootschappen die sinds 1 juli 2013 opgericht worden in geld, is er goed nieuws. Deze vennootschappen kunnen immers terug genieten van de lagere roerende voorheffi ng (15%). Dit in het geval zij pas vanaf het 3e jaar dividenden uitkeren. Deze regel geldt eveneens voor kapitaalverhogingen in geld sinds 1 juli 2013 in bestaande vennootschappen. Vanzelfsprekend zullen in deze vennootschappen enkel de nieuw gecreëerde aandelen kunnen genieten van de lagere RV. Verwijzend naar het eenvoudig voorbeeldje van hiervoor, gaan we terug naar de situatie vennootschap voor Voor deze vennootschappen is er op dit vlak dus niets veranderd. Bij de stopzetting van de vennootschap zult u echter wel rekening moeten houden met een hogere liquidatiebelasting van 25%. Dit gezien deze vanaf 01/10/2014 onherroepelijk wordt verhoogd. Alle andere beschreven voor- en nadelen zijn ook van toepassing voor deze nieuwe vennootschappen. Besluit: De diverse nieuwe maatregelen, genomen door de regering Di Rupo, hebben het fi scale landschap hertekend en enkele voorwaarden scherper gesteld. Dit betekent echter niet dat bestaande vennootschappen massaal dienen opgedoekt te worden, of nieuwe vennootschappen niet meer interessant zouden zijn. Voordelen zijn er wel degelijk en dienen geval per geval bekeken te worden. Heeft u hierover vragen of wenst u een persoonlijk gesprek, aarzel dan niet ons te contacteren. laten bijstaan door een accountant. Naast de onzekerheid die algemeen heerst bij een fi scale controle, bestaat er vaak ook onduidelijkheid rond de erelonen van de accountant ten gevolge van de bijstand bij die controle. Vandelanotte kan een stuk van die onzekerheid wegnemen: bij toepassing van een vast forfaitair bedrag per jaar (en fi scaal volledig aftrekbaar), rekent Vandelanotte geen extra erelonen meer aan bij een aangekondigde fi scale controle. Gezien door de toenemende informatisering de frequentie van fi scale controles in de toekomst zeker zal stijgen, kan deze dienstverlening alleen maar voordelen bieden voor een zelfstandige.

3 4 5 + Kosteloze beschikking over een voertuig door uw partner: belastbaar? + Geen boete van 309% op de restaurantkosten met een privékarakter Een tijdje terug is een verstrenging van de afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen van 309% ingevoerd. Dit zorgde voor heel wat beroering. Geleidelijk is de wetgeving afgezwakt. Zo wordt de belasting niet geheven indien het niet op de fi che vermeld inkomen alsnog in de personenbelasting wordt belast. Ondanks de afzwakking bleef er onduidelijkheid over de toepassing van de heffi ng van 309% op de als voordeel van alle aard geherkwalifi - ceerde restaurantkosten. Dit omwille van het privékarakter. Een recente circulaire stelt dat de boete van 309% niet van toepassing is op restaurantkosten met een privékarakter die als een voordeel van alle aard worden beschouwd en niet in de personenbelasting werden aangegeven. De vennootschap moet dan wel de restaurantkosten op nemen in haar verworpen uitgaven. Als u als bedrijfsleider een wagen van de vennootschap ter beschikking krijgt en de wagen ook privé gebruikt, krijgt u voor dit gebruik een voordeel van alle aard aangerekend. Er is sprake van een zogenaamd oorzakelijk verband tussen de beroepswerkzaamheid en het verkrijgen van het voordeel. Indien de vennootschap de wagen aan een derde persoon, zoals bijvoorbeeld uw partner, ter beschikking stelt, dan kan er in principe in hoofde van uw partner geen voordeel van alle aard worden aangerekend. Dit gezien het ontbreken van een oorzakelijk verband met de vennootschap. Volgens een recente circulaire is het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een wagen door uw partner slechts in hoofde van uzelf als bedrijfsleider belastbaar in het geval u als bedrijfsleider, rechtstreeks of onrechtstreeks profi jt heeft gehaald uit de terbeschikkingstelling. U heeft er rechtstreeks voordeel van genoten als u zelf privé met deze wagen rijdt. Een onrechtstreeks voordeel is volgens de fi scus bijvoorbeeld het feit dat het uw vermogenstoestand heeft verrijkt. Indien de fi scus dit voordeel niet kan bewijzen, blijft wel nog de mogelijkheid bestaan dat de kosten voor de wagen worden verworpen, of dat de vennootschap wordt belast op basis van een abnormaal of goedgunstig voordeel. Dus voorzichtigheid is toch geboden. Deze regeling is tevens te veralgemenen naar alle voordelen van alle aard. + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken Als u als arts een woning wenst aan te kopen, dan is het bij zo n belangrijke investering ook nuttig de fiscaliteit van de financiering te bestuderen. In de personenbelasting bestaat de aftrek enige eigen woning. Beknopt samengevat betekent dit dat de intresten en kapitaalsafl ossingen van een hypotheeklening (met een looptijd van minimaal tien jaar) die aangegaan zijn om een enige eigen woning te behouden of te verwerven in aanmerking komen voor een fi scale aftrek. Per belastingplichtige kan u (inkomsten 2013) tijdens de eerste tien jaar genieten van een aftrek van EUR. Na het tiende jaar wordt deze beperkt tot EUR. Op zich is het belastingvoordeel dat u bekomt zeer interessant. Toch is de absolute aftrek ook beperkt. Een voorbeeld verduidelijkt: U sluit samen met uw partner een hypothecaire lening van EUR af over een looptijd van 20 jaar. Gegeven een rente van 3% wordt er in 2013 ongeveer EUR aan kapitaal en intrest afgelost. U heeft hier net zoals uw partner recht op een aftrek van EUR (samen EUR). Voor de overige afl ossingen (+/ EUR) geniet u derhalve geen fi scale aftrek meer. U heeft natuurlijk wel sociale bijdragen en belastingen betaald op de door uw vennootschap uitgekeerde bezoldiging. Die vennootschap kan voor een hefboom zorgen. U kan een extra pensioenkapitaal opbouwen via een zogenaamde interne pensioentoezegging (IPT). De premies die de vennootschap jaarlijks stort zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar als kost voor de vennootschap. De wet biedt de mogelijkheid om vastgoed te fi nancieren via deze tweede pijler contracten. Enerzijds kan er een voorschot van de IPT worden gebruikt ter fi nanciering, anderzijds kan de IPT in pand gegeven worden. Voor startende artsen is het voorschot misschien minder interessant omdat er nog niet veel premies werden gestort. Wanneer er wel al een aanzienlijk bedrag in de IPT werd gestort, kan het voorschot een interessante manier zijn om vastgoed te fi nancieren met bruto geld van de vennootschap. Wanneer de IPT in pand wordt gegeven voor een afgesloten hypothecair krediet, kan de IPT ook interessant zijn voor startende artsen. U kan bijvoorbeeld privé enkel intresten afl ossen terwijl het kapitaal wordt opgebouwd met de premies die uw vennootschap stort. In ons voorbeeld betaalt u privé EUR intrest die voor EUR aftrekbaar is in de personenbelasting. De aftrekbare premies bouwen het kapitaal op. Zo heeft u privé meer ademruimte en laat u uw vennootschap uw woning fi nancieren.

4 6 7 + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat + Uw sociale bijdragen: aankomende wijziging Het gebruik van een elektronisch dagontvangstenboek in Excel Als arts (natuurlijk persoon) beoefent u een vrij beroep en bent u niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Dit wil wel niet zeggen dat u geen boekhouding moet houden. De fi scale wetgeving regelt immers de verplichtingen op vlak van de boekhouding in het wetboek van inkomstenbelasting. Volgens art 320 van het wetboek van inkomstenbelasting en het ministerieel besluit dient de boekhouding van een arts (natuurlijk persoon) te bestaan uit volgende boekhoudkundige documenten: - ontvangstbewijzen - een dagboek en verantwoordingsstukken Doktersvennnootschappen daarentegen zijn burgerlijke vennootschappen die onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving, de wet op de jaarrekening en de fi scale wetgeving. Dokters die werken onder vennootschapsvorm zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. Deze artsen dienen in dit geval een balans, resultatenrekening en sociale balans te maken en in te dienen. De boekhouding is dus uitgebreider en zal dus doorgaans ook met behulp van een boekhoudprogramma gevoerd worden. Voor het bijhouden van de dagontvangsten van artsen (natuurlijke personen) en artsen die werken onder vennootschapsvorm kan u bij ons terecht voor een dagboek in Excel waarin u vlot al uw dagontvangsten kan opnemen. Hierin kan u het bedrag opnemen van de uit het ontvangstboekje overgebrachte ontvangsten, het bedrag van alle andere ontvangsten of voordelen en de uiteenzetting van de bedrijfsuitgaven. Vraag ernaar bij onze medewerkers. Het gebruik van elektronische uittreksels of coda s Het verwerken van bankafschriften in een boekhouding vraagt heel wat tijd. U dient elke verrichting in te voeren, en correct te boeken. Om dit werk te vergemakkelijken, stellen zowat alle banken bankuittreksels in elektronische vorm ter beschikking, de zogenaamde CODA-bestanden. Deze bestanden zijn gecodeerde dagafschriften. Het gecodeerde dagafschrift is een elektronisch bestand dat de gegevens van rekeningafschriften en hun bijlagen bevat. Elke verrichting op uw rekeningen krijgt een unieke codering toegekend, waardoor ons boekhoudprogramma deze nauwkeurig kan identifi ceren en boeken. Dit biedt veel voordelen zowel voor u als arts/cliënt als voor ons als accountant. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er geen enkel rekeninguittreksel ontbreekt. Dit behoedt u voor het gekende maar vervloekte zoekwerk naar dat éne ontbrekende rekeninguittreksel. Bovendien bespaart het enorm veel invoerwerk en kunnen heel wat verrichtingen automatisch geboekt en/of afgepunt worden. Door deze continue aanlevering van de rekeninguittreksels in combinatie met het per kwartaal aanleveren van de aankoopfacturen kunnen we er voor zorgen dat uw boekhouding per kwartaal up-to-date is. Indien u hiermee wenst te werken, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. De Ministerraad heeft zich eind mei principieel akkoord verklaard met een hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Deze hervorming betekent dat zelfstandigen sociale bijdragen verschuldigd zullen zijn op basis van het inkomen van het jaar zelf in plaats van op basis van het inkomen van drie jaar voordien. Er bestond tot nu nog onduidelijkheid over de datum waarop deze hervorming in werking zou treden. Uit betrouwbare bron vernamen we dat Minister voor zelfstandigen Sabine Laruelle aan de Ministerraad zou voorstellen om de bijdragehervorming op 1 januari 2015 van kracht te laten gaan. Dit geeft zowel de sociale verzekeringsfondsen als de administraties de nodige tijd om informatie te verstrekken en de informatica aan te passen. Eén van de gevolgen van deze bijdragehervorming zou zijn dat nooit sociale bijdragen berekend zullen worden op de inkomsten van zelfstandigen uit 2012, 2013 en Dit geldt uiteraard niet voor starters die vandaag al tot op het einde van het 3e volledige kalenderjaar sociale bijdragen betalen, berekend op basis van het inkomen van het jaar zelf. + En wat met de bedrijfsvoorheffing? Naast de maatregel betreffende de sociale bijdragen heeft de fi scus op 25 oktober een bericht gepubliceerd dat ze actiever en strenger zal toezien op een correcte inhouding en betaling van de bedrijfsvoorheffi ng. Tot eind 2013 zagen we in de dagelijkse praktijk dat de wettelijke barema s voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffi ng aanzienlijk hoger lagen dan de uiteindelijk verschuldigde belasting. Tenzij de bedrijfsvoorheffi ng aangepast werd aan de vermoede uiteindelijk verschuldigde belasting, werd de teveel betaalde bedrijfsvoorheffi ng dan in de personenbelasting van het volgende jaar teruggevorderd. Op voordelen van alle aard werd er geen bedrijfsvoorheffi ng ingehouden. Vanaf 1 januari 2014 zal u wettelijk verplicht zijn om de wettelijke barema s te hanteren voor de berekening van de bedrijfsvoorheffi ng. Dit ook voor de voordelen van alle aard. De fi scus zal doelgerichte controles uitvoeren en waar nodig administratieve sancties én nalatigheidsintresten vorderen op niet ingehouden bedrijfsvoorheffi ng. Deze budgettaire maatregel zal er dan ook voor zorgen dat u met een zelfde bruto bezoldiging maandelijks minder op uw rekening gestort zal krijgen. De teveel betaalde bedrijfsvoorheffi ng zal pas één of twee jaar later teruggevorderd kunnen worden in de aangifte personenbelasting.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Wij zijn een enthousiast team van ervaren specialisten, Door een brede waaier van cliënten hebben we de kennis in huis van zowel huisartsen, apothekers en andere (para)medische beroepsbeoefenaars. Wat de arts is voor uw gezondheid, dat is de accountant voor het welzijn van uw onderneming. Daarom denken en doen we graag met u mee. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen. Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Griet Pelgrims Voorzitter Accountant-Belastingconsulent Account Manager Accountancy Tom Vandenbroucke Vennoot Accountant- Belastingconsulent Tim Verstraete Director Accountancy Belastingconsulent Jonathan Schuermans Manager Legal Jurist Dendermonde Grootzand Dendermonde T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Kathleen Vonck BIBF-Erkend Boekhouder-Fiscalist Manager Accountancy Eline Putman Senior Consultant Accountancy Jeanne Delghust Manager Accountancy Tournai Avenue de Maire Tournai T Special Medici - Voorjaar 2014 Els Van Eenhooge Account Manager Tax Dennis Cuylle Junior Consultant Accountancy Tania Veryser Accountant-Belastingconsulent Senior Consultant Accountancy Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Dennis Cuyle Jeanne Delghust Griet Pelgrims Els Van Eenhooge Tom Vandenbroucke Coördinatie Barbara Dequae + Wist u dat ++ Vraag uw telematicapremie voor 2013 aan vóór 30/04/2014! Als huisarts kan u jaarlijks een premie verkrijgen voor het gebruik van een softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers. Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen heeft het bedrag van de premie voor 2013 op 806 euro vastgelegd. Om na te gaan of uw softwarepakket voldoet aan de voorwaarden kan u kijken op volgende website: https://www.ehealth.fgov.be/nl/registratie-van-de-medische-softwarepakketten ++ Het forfaitair accrediteringshonorarium voor 2014 bedraagt 605 EUR.

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts 1 Nieuwsbrief + Voorjaar Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Zich vestigen als zelfstandige arts 2 3 + Groepsverzekering,

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u?

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2015 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? + Sociale kernelementen uit het federaal regeerakkoord Michel I + Nieuwe regeling dividend- en liquidatieuitkering

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, talent management,

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte.

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte. Interne pensioenbelofte : wat doe je met verleden en wat doe je met toekomst? U bent bedrijfsleider van een vennootschap en heeft indertijd nadat u het VAPZ eerst ten volle benut heeft beslist om via vennootschap

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

Korte intro Bank J.Van Breda & C

Korte intro Bank J.Van Breda & C Faculteit Geneeskunde Steve Wagemans Campuswerking Agenda Korte intro Bank J.Van Breda & C Waarom kiezen artsen voor JVB? Situatie arts-specialist in opleiding? Waarom kiezen jonge artsen voor JVB? 2 1930

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, audit, risk management,

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo Vennootschap? Ja, maar www.baertplan.be/bryo Stijn Baert 23/12/1980 www.baertplan.be stijn@baertplan.be http://www.linkedin.com/in/baertstijn 10 jaar ervaring KBC/ING/AG Insurance Doelstelling Systematisch

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer IK BEREID ME VOOR IK START WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Pensioensparen: niet voor iedereen altijd even interessant Datum 7 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie