infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken"

Transcriptie

1 info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat + Update sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing 1

2 2 3 + Is een vennootschap nog wel interessant? Dit is de vraag die tegenwoordig op ieders lippen ligt. Mede door de diverse fiscale maatregelen genomen door de regering Di Rupo I is men beginnen twijfelen aan het voordeel van de vennootschap. Om de vraag te kunnen beantwoorden, dienen we 2 situaties te onderscheiden. Het gepaste antwoord ligt anders bij bestaande vennootschappen dan bij nieuw op te richten vennootschappen: 1. Wat bij een bestaande vennootschap? De voordelen voor een vennootschap bestaan nog steeds en zijn legio. De belangrijkste pluspunten zijn: - de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan die in de personenbelasting; Persoonlijk - Eenmanszaak Tot : 24,98% Tot getrapte schijven van 25% tot 45% Van : 31,97% Vanaf % Van : 35,53% + gemeentebelasting Van ,99 % Belastingvrije som: In de veronderstelling dat een netto resultaat van euro gehaald wordt als vrij beroeper, is het gemiddeld belastingtarief ongeveer als volgt: Gemiddeld belastingtarief in de vennootschap: 31,5% Gemiddeld belastingtarief als eenmanszaak: 47,90% - u kan aan inkomstenspreiding doen, zodat de lagere belastingschijven maximaal worden benut; - hierdoor kan u ook een besparing doen in sociale bijdragen; - vanuit de vennootschap kan u diverse, relatief gunstige vergoedingen uitbetalen, zoals huur, intresten R/C, ; - pensioenopbouw onder de vorm van een IPT-verzekering is mogeljk; - een vennootschap maakt het eenvoudiger om samenwerkingsverbanden af te sluiten; Er zijn echter ook nadelen aan de vennootschap. - Zo beschikt u niet onmiddellijk over de verdiende centen. Door de inkomstenspreiding blijven winsten in de vennootschap zitten en zijn ze privé niet onmiddellijk beschikbaar. - U dient een dubbele boekhouding bij te houden en een jaarrekening op te stellen en te publiceren bij de Nationale Bank van België. - Er zijn enkele eenmalige kosten die gepaard gaan met de oprichting van de vennootschap. - Het maken van semi-beroepsmatige kosten wordt voortaan strenger en zwaarder bestraft door de fi scus. Dit betekent echter niet dat u geen kosten meer kunt maken via de vennootschap. Deze kunnen nog steeds op voorwaarde dat u het beroepsmatig karakter ervan kunt aantonen. Eventueel moet u gebruik maken van de voordelen alle aard, wat in de meeste gevallen voordeliger is dan de uitgave privé te doen. Daarenboven heeft de regering Di Rupo onlangs beslist dat de uitkering van dividenden uit de vennootschap of ten laatste bij de liquidatie van deze vennootschap, voortaan zullen belast worden aan 25% roerende voorheffi ng. Dit was voor dividenden voorheen 15% en bij liquidatie tot 30/09/ %. En hier wringt het schoentje. Wanneer u namelijk de gerealiseerde winsten privé wenst te krijgen, wordt de belastingdruk hoger. Eenvoudig voorgesteld, komt het hierop neer: veronderstel dat we geen rekening moeten houden met de sociale bijdragen en we ervan uitgaan dat we minimum euro winst maken (hetgeen we meer verdienen wordt in de personenbelasting belast aan 50%). Dan is de totale belastingdruk om gelden privé te krijgen de volgende: Personenbelasting voor 2012 na 2012 Winst 1.000, , ,00 Belasting (50%/33,99%) -500,00-340,00-340,00 Gemeentebelasting (7%) -35,00 Netto 465,00 660,00 660,00 Uitkering dividend RV (15%-25%) -95,00-165,00 Netto ter beschikking 465,00 565,00 495,00 Dus is de totale belastingdruk om gelden uit de vennootschap te halen via dividenden gestegen, maar blijft het nog iets voordeliger dan alles privé te laten belasten. En dan hebben we het nog niet gehad over de eventuele besparing in de sociale bijdragen. Een ander belangrijk voordeel van de vennootschap, is de mogelijkheid om te voorzien in een bijkomend pensioenplan via de IPTverzekering (Individuele Pensioen Toezegging). De technische details zullen we u besparen, maar afhankelijk van de hoogte van de vergoeding die u uit de vennootschap haalt via wedde, kan u belangrijke sommen storten in een pensioenfonds. Deze bedragen zijn fi scaal aftrekbaar aan maximum 33,99% belastingen in de vennootschap. Bij de uitkering van de gespaarde som door de verzekeringsmaatschappij op het moment dat u 65 jaar wordt, zal u hierop belast worden aan 10% + Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Via deze manier kan op een fi scaal voordeliger wijze gelden uit de vennootschap gehaald worden in vergelijking met de dividenduitkering. + Fiscale controle: wat nu? Zoals u wellicht reeds weet, verplicht de wetgeving de ambtenaren niet om hun controle vooraf aan te kondigen. Bij controle van beroepen met een beroepsgeheim zoals de artsen is de voorafgaandelijke aankondiging evenwel aangewezen. Dit gezien de controleurs geen toegang hebben tot het kantoor van de beoefenaar van een vrij beroep op het ogenblik dat deze zijn beroep in de aanwezigheid van zijn patiënten uitoefent. Nu is het wel zo dat de controlebevoegdheid van de fi scus toch weer iets ruimer is geworden. De fi scus mag de boeken en bescheiden die hij wil controleren behouden. Dit betekent dat de ambtenaren niet meer verplicht zijn de boeken ter plaatse na te kijken en zij alle stukken kunnen meenemen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. De fi scus mag deze stukken wel niet onbeperkt bijhouden. Dit is hen toegestaan voor de normale duur van het onderzoek. Voorts moet voor het meenemen van de stukken een proces-verbaal opgemaakt worden. Wanneer de boekhouding nog niet is afgesloten, dan mag de fi scus slechts om een kopie vragen. De fi scale controleur kan zijn vragen enkel richten aan de belastingplichtige zelf. U hebt hierbij altijd het recht om zich te 2. Wat bij een nieuw op te richten vennootschap? Voor vennootschappen die sinds 1 juli 2013 opgericht worden in geld, is er goed nieuws. Deze vennootschappen kunnen immers terug genieten van de lagere roerende voorheffi ng (15%). Dit in het geval zij pas vanaf het 3e jaar dividenden uitkeren. Deze regel geldt eveneens voor kapitaalverhogingen in geld sinds 1 juli 2013 in bestaande vennootschappen. Vanzelfsprekend zullen in deze vennootschappen enkel de nieuw gecreëerde aandelen kunnen genieten van de lagere RV. Verwijzend naar het eenvoudig voorbeeldje van hiervoor, gaan we terug naar de situatie vennootschap voor Voor deze vennootschappen is er op dit vlak dus niets veranderd. Bij de stopzetting van de vennootschap zult u echter wel rekening moeten houden met een hogere liquidatiebelasting van 25%. Dit gezien deze vanaf 01/10/2014 onherroepelijk wordt verhoogd. Alle andere beschreven voor- en nadelen zijn ook van toepassing voor deze nieuwe vennootschappen. Besluit: De diverse nieuwe maatregelen, genomen door de regering Di Rupo, hebben het fi scale landschap hertekend en enkele voorwaarden scherper gesteld. Dit betekent echter niet dat bestaande vennootschappen massaal dienen opgedoekt te worden, of nieuwe vennootschappen niet meer interessant zouden zijn. Voordelen zijn er wel degelijk en dienen geval per geval bekeken te worden. Heeft u hierover vragen of wenst u een persoonlijk gesprek, aarzel dan niet ons te contacteren. laten bijstaan door een accountant. Naast de onzekerheid die algemeen heerst bij een fi scale controle, bestaat er vaak ook onduidelijkheid rond de erelonen van de accountant ten gevolge van de bijstand bij die controle. Vandelanotte kan een stuk van die onzekerheid wegnemen: bij toepassing van een vast forfaitair bedrag per jaar (en fi scaal volledig aftrekbaar), rekent Vandelanotte geen extra erelonen meer aan bij een aangekondigde fi scale controle. Gezien door de toenemende informatisering de frequentie van fi scale controles in de toekomst zeker zal stijgen, kan deze dienstverlening alleen maar voordelen bieden voor een zelfstandige.

3 4 5 + Kosteloze beschikking over een voertuig door uw partner: belastbaar? + Geen boete van 309% op de restaurantkosten met een privékarakter Een tijdje terug is een verstrenging van de afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen van 309% ingevoerd. Dit zorgde voor heel wat beroering. Geleidelijk is de wetgeving afgezwakt. Zo wordt de belasting niet geheven indien het niet op de fi che vermeld inkomen alsnog in de personenbelasting wordt belast. Ondanks de afzwakking bleef er onduidelijkheid over de toepassing van de heffi ng van 309% op de als voordeel van alle aard geherkwalifi - ceerde restaurantkosten. Dit omwille van het privékarakter. Een recente circulaire stelt dat de boete van 309% niet van toepassing is op restaurantkosten met een privékarakter die als een voordeel van alle aard worden beschouwd en niet in de personenbelasting werden aangegeven. De vennootschap moet dan wel de restaurantkosten op nemen in haar verworpen uitgaven. Als u als bedrijfsleider een wagen van de vennootschap ter beschikking krijgt en de wagen ook privé gebruikt, krijgt u voor dit gebruik een voordeel van alle aard aangerekend. Er is sprake van een zogenaamd oorzakelijk verband tussen de beroepswerkzaamheid en het verkrijgen van het voordeel. Indien de vennootschap de wagen aan een derde persoon, zoals bijvoorbeeld uw partner, ter beschikking stelt, dan kan er in principe in hoofde van uw partner geen voordeel van alle aard worden aangerekend. Dit gezien het ontbreken van een oorzakelijk verband met de vennootschap. Volgens een recente circulaire is het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een wagen door uw partner slechts in hoofde van uzelf als bedrijfsleider belastbaar in het geval u als bedrijfsleider, rechtstreeks of onrechtstreeks profi jt heeft gehaald uit de terbeschikkingstelling. U heeft er rechtstreeks voordeel van genoten als u zelf privé met deze wagen rijdt. Een onrechtstreeks voordeel is volgens de fi scus bijvoorbeeld het feit dat het uw vermogenstoestand heeft verrijkt. Indien de fi scus dit voordeel niet kan bewijzen, blijft wel nog de mogelijkheid bestaan dat de kosten voor de wagen worden verworpen, of dat de vennootschap wordt belast op basis van een abnormaal of goedgunstig voordeel. Dus voorzichtigheid is toch geboden. Deze regeling is tevens te veralgemenen naar alle voordelen van alle aard. + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken Als u als arts een woning wenst aan te kopen, dan is het bij zo n belangrijke investering ook nuttig de fiscaliteit van de financiering te bestuderen. In de personenbelasting bestaat de aftrek enige eigen woning. Beknopt samengevat betekent dit dat de intresten en kapitaalsafl ossingen van een hypotheeklening (met een looptijd van minimaal tien jaar) die aangegaan zijn om een enige eigen woning te behouden of te verwerven in aanmerking komen voor een fi scale aftrek. Per belastingplichtige kan u (inkomsten 2013) tijdens de eerste tien jaar genieten van een aftrek van EUR. Na het tiende jaar wordt deze beperkt tot EUR. Op zich is het belastingvoordeel dat u bekomt zeer interessant. Toch is de absolute aftrek ook beperkt. Een voorbeeld verduidelijkt: U sluit samen met uw partner een hypothecaire lening van EUR af over een looptijd van 20 jaar. Gegeven een rente van 3% wordt er in 2013 ongeveer EUR aan kapitaal en intrest afgelost. U heeft hier net zoals uw partner recht op een aftrek van EUR (samen EUR). Voor de overige afl ossingen (+/ EUR) geniet u derhalve geen fi scale aftrek meer. U heeft natuurlijk wel sociale bijdragen en belastingen betaald op de door uw vennootschap uitgekeerde bezoldiging. Die vennootschap kan voor een hefboom zorgen. U kan een extra pensioenkapitaal opbouwen via een zogenaamde interne pensioentoezegging (IPT). De premies die de vennootschap jaarlijks stort zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar als kost voor de vennootschap. De wet biedt de mogelijkheid om vastgoed te fi nancieren via deze tweede pijler contracten. Enerzijds kan er een voorschot van de IPT worden gebruikt ter fi nanciering, anderzijds kan de IPT in pand gegeven worden. Voor startende artsen is het voorschot misschien minder interessant omdat er nog niet veel premies werden gestort. Wanneer er wel al een aanzienlijk bedrag in de IPT werd gestort, kan het voorschot een interessante manier zijn om vastgoed te fi nancieren met bruto geld van de vennootschap. Wanneer de IPT in pand wordt gegeven voor een afgesloten hypothecair krediet, kan de IPT ook interessant zijn voor startende artsen. U kan bijvoorbeeld privé enkel intresten afl ossen terwijl het kapitaal wordt opgebouwd met de premies die uw vennootschap stort. In ons voorbeeld betaalt u privé EUR intrest die voor EUR aftrekbaar is in de personenbelasting. De aftrekbare premies bouwen het kapitaal op. Zo heeft u privé meer ademruimte en laat u uw vennootschap uw woning fi nancieren.

4 6 7 + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat + Uw sociale bijdragen: aankomende wijziging Het gebruik van een elektronisch dagontvangstenboek in Excel Als arts (natuurlijk persoon) beoefent u een vrij beroep en bent u niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Dit wil wel niet zeggen dat u geen boekhouding moet houden. De fi scale wetgeving regelt immers de verplichtingen op vlak van de boekhouding in het wetboek van inkomstenbelasting. Volgens art 320 van het wetboek van inkomstenbelasting en het ministerieel besluit dient de boekhouding van een arts (natuurlijk persoon) te bestaan uit volgende boekhoudkundige documenten: - ontvangstbewijzen - een dagboek en verantwoordingsstukken Doktersvennnootschappen daarentegen zijn burgerlijke vennootschappen die onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving, de wet op de jaarrekening en de fi scale wetgeving. Dokters die werken onder vennootschapsvorm zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. Deze artsen dienen in dit geval een balans, resultatenrekening en sociale balans te maken en in te dienen. De boekhouding is dus uitgebreider en zal dus doorgaans ook met behulp van een boekhoudprogramma gevoerd worden. Voor het bijhouden van de dagontvangsten van artsen (natuurlijke personen) en artsen die werken onder vennootschapsvorm kan u bij ons terecht voor een dagboek in Excel waarin u vlot al uw dagontvangsten kan opnemen. Hierin kan u het bedrag opnemen van de uit het ontvangstboekje overgebrachte ontvangsten, het bedrag van alle andere ontvangsten of voordelen en de uiteenzetting van de bedrijfsuitgaven. Vraag ernaar bij onze medewerkers. Het gebruik van elektronische uittreksels of coda s Het verwerken van bankafschriften in een boekhouding vraagt heel wat tijd. U dient elke verrichting in te voeren, en correct te boeken. Om dit werk te vergemakkelijken, stellen zowat alle banken bankuittreksels in elektronische vorm ter beschikking, de zogenaamde CODA-bestanden. Deze bestanden zijn gecodeerde dagafschriften. Het gecodeerde dagafschrift is een elektronisch bestand dat de gegevens van rekeningafschriften en hun bijlagen bevat. Elke verrichting op uw rekeningen krijgt een unieke codering toegekend, waardoor ons boekhoudprogramma deze nauwkeurig kan identifi ceren en boeken. Dit biedt veel voordelen zowel voor u als arts/cliënt als voor ons als accountant. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er geen enkel rekeninguittreksel ontbreekt. Dit behoedt u voor het gekende maar vervloekte zoekwerk naar dat éne ontbrekende rekeninguittreksel. Bovendien bespaart het enorm veel invoerwerk en kunnen heel wat verrichtingen automatisch geboekt en/of afgepunt worden. Door deze continue aanlevering van de rekeninguittreksels in combinatie met het per kwartaal aanleveren van de aankoopfacturen kunnen we er voor zorgen dat uw boekhouding per kwartaal up-to-date is. Indien u hiermee wenst te werken, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. De Ministerraad heeft zich eind mei principieel akkoord verklaard met een hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Deze hervorming betekent dat zelfstandigen sociale bijdragen verschuldigd zullen zijn op basis van het inkomen van het jaar zelf in plaats van op basis van het inkomen van drie jaar voordien. Er bestond tot nu nog onduidelijkheid over de datum waarop deze hervorming in werking zou treden. Uit betrouwbare bron vernamen we dat Minister voor zelfstandigen Sabine Laruelle aan de Ministerraad zou voorstellen om de bijdragehervorming op 1 januari 2015 van kracht te laten gaan. Dit geeft zowel de sociale verzekeringsfondsen als de administraties de nodige tijd om informatie te verstrekken en de informatica aan te passen. Eén van de gevolgen van deze bijdragehervorming zou zijn dat nooit sociale bijdragen berekend zullen worden op de inkomsten van zelfstandigen uit 2012, 2013 en Dit geldt uiteraard niet voor starters die vandaag al tot op het einde van het 3e volledige kalenderjaar sociale bijdragen betalen, berekend op basis van het inkomen van het jaar zelf. + En wat met de bedrijfsvoorheffing? Naast de maatregel betreffende de sociale bijdragen heeft de fi scus op 25 oktober een bericht gepubliceerd dat ze actiever en strenger zal toezien op een correcte inhouding en betaling van de bedrijfsvoorheffi ng. Tot eind 2013 zagen we in de dagelijkse praktijk dat de wettelijke barema s voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffi ng aanzienlijk hoger lagen dan de uiteindelijk verschuldigde belasting. Tenzij de bedrijfsvoorheffi ng aangepast werd aan de vermoede uiteindelijk verschuldigde belasting, werd de teveel betaalde bedrijfsvoorheffi ng dan in de personenbelasting van het volgende jaar teruggevorderd. Op voordelen van alle aard werd er geen bedrijfsvoorheffi ng ingehouden. Vanaf 1 januari 2014 zal u wettelijk verplicht zijn om de wettelijke barema s te hanteren voor de berekening van de bedrijfsvoorheffi ng. Dit ook voor de voordelen van alle aard. De fi scus zal doelgerichte controles uitvoeren en waar nodig administratieve sancties én nalatigheidsintresten vorderen op niet ingehouden bedrijfsvoorheffi ng. Deze budgettaire maatregel zal er dan ook voor zorgen dat u met een zelfde bruto bezoldiging maandelijks minder op uw rekening gestort zal krijgen. De teveel betaalde bedrijfsvoorheffi ng zal pas één of twee jaar later teruggevorderd kunnen worden in de aangifte personenbelasting.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen Herentalsebaan Deurne T Brugge Koningin Astridlaan Brugge T Wij zijn een enthousiast team van ervaren specialisten, Door een brede waaier van cliënten hebben we de kennis in huis van zowel huisartsen, apothekers en andere (para)medische beroepsbeoefenaars. Wat de arts is voor uw gezondheid, dat is de accountant voor het welzijn van uw onderneming. Daarom denken en doen we graag met u mee. Ons team bestaat uit een mix van leden verspreid over verschillende vestigingen. Brussel Esplanade 1/ Brussel T Deinze Kastanjelaan 17 bus Deinze T Griet Pelgrims Voorzitter Accountant-Belastingconsulent Account Manager Accountancy Tom Vandenbroucke Vennoot Accountant- Belastingconsulent Tim Verstraete Director Accountancy Belastingconsulent Jonathan Schuermans Manager Legal Jurist Dendermonde Grootzand Dendermonde T Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk T Kathleen Vonck BIBF-Erkend Boekhouder-Fiscalist Manager Accountancy Eline Putman Senior Consultant Accountancy Jeanne Delghust Manager Accountancy Tournai Avenue de Maire Tournai T Special Medici - Voorjaar 2014 Els Van Eenhooge Account Manager Tax Dennis Cuylle Junior Consultant Accountancy Tania Veryser Accountant-Belastingconsulent Senior Consultant Accountancy Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Dennis Cuyle Jeanne Delghust Griet Pelgrims Els Van Eenhooge Tom Vandenbroucke Coördinatie Barbara Dequae + Wist u dat ++ Vraag uw telematicapremie voor 2013 aan vóór 30/04/2014! Als huisarts kan u jaarlijks een premie verkrijgen voor het gebruik van een softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers. Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen heeft het bedrag van de premie voor 2013 op 806 euro vastgelegd. Om na te gaan of uw softwarepakket voldoet aan de voorwaarden kan u kijken op volgende website: https://www.ehealth.fgov.be/nl/registratie-van-de-medische-softwarepakketten ++ Het forfaitair accrediteringshonorarium voor 2014 bedraagt 605 EUR.

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! info active Nieuwsbrief + Najaar 2014 Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! 1 2 3 +

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Einde van de monsterboete?

Einde van de monsterboete? tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer 22 22 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?...

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ De zin en onzin van de managementvennootschap Tax Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor telewerk Partnership news Het

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering Vandelanotte N 02 news Vandelanotte, more than accountants Editie 02 / mei 2015 Christiaens Computer Service uit Passendale We moeten onze klanten en de sector waarin ze werken, van naaldje tot draadje

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie