Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf"

Transcriptie

1 Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Situatie Roerdalen 3. Integraal Jeugdbeleid 4. Voorstel: De gemeente als financieel vangnet 5. Voorstel: Eén voorschoolse voorziening 6. Financieel kader 7. Communicatie naar ouders en leidsters 1. Inleiding Zoals vrijwel overal in het land het geval is, neemt het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal (PSZ) bezoekt af. Bij kinderdagverblijven (KDV) is het beeld wisselend, er is sprake van stabilisatie of daling van de vraag. Voor werkende ouders is de opvang via de PSZ te kort en niet flexibel genoeg, waardoor zij liever gebruik maken van het KDV. Dit sluit aan bij de doelstelling van de KDV, aangezien deze ontstaan zijn voor ouders die beiden werken en opvang nodig hebben voor hun kind. Voor een schematische vergelijking tussen de PSZ en het KDV wordt u verwezen naar bijlage 1. Door de verschuiving van PSZ naar het KDV vindt een scheiding plaats in de groepen kinderen die de ene of de andere voorziening bezoeken. Op de PSZ zitten relatief steeds meer kinderen van kostwinnergezinnen met veelal een laag inkomen; kinderen van ouders met een lagere sociaal economische status. Het KDV wordt bezocht door kinderen waarvan beide ouders werken. De inhoud van de opvang gaat in de praktijk steeds minder van elkaar verschillen, doordat leidsters een zelfde opleiding hebben gevolgd, regelgeving en kwaliteitseisen gelijk worden getrokken en het belang van ontwikkelingsstimulering steeds sterker wordt binnen de KDV. Ook worden beide voorzieningen geïnspecteerd door de GGD op basis van wettelijke eisen, zoals: hygiëne en veiligheid, pedagogisch beleid, medezeggenschap en het aantal kinderen per leidster. Om te voorkomen dat de onnodige scheiding tussen de beide voorzieningen steeds groter wordt en dat de peuterspeelzalen niet langer levensvatbaar zijn, is het nodig dat de gemeente hierin de regie neemt en samen met de opvangorganisaties toekomstbestendige voorzieningen creëert. Met deze nota willen we dan ook in beeld brengen wat de toekomst van het peuterspeelwerk moet of kan zijn in Roerdalen en op welke manier we de kinderen in Roerdalen kunnen voorzien van een kwalitatief goede voorschoolse voorziening. Naast deze inhoudelijke ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 3 november 2011 besloten dat er vanaf 2013 sterk bezuinigd moet worden op het peuterspeelzaalwerk, waardoor het ook financieel niet langer mogelijk zal zijn om de huidige voorzieningen in stand te houden. De bezuiniging wordt stapsgewijs ingevoerd en loopt op tot ruim in 2015; een halvering van het budget. Standpunt van het rijk Het Rijk was voornemens om op landelijk niveau de beide voorschoolse voorzieningen (PSZ en KDV) te harmoniseren. Echter, vanwege te grote struikelblokken op het gebied van de verschillende CAO s, verschillen in financiering (gemeentelijke subsidie of Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst) en rijkstekorten op kinderopvang vanwege te ruime gastouderregels, is besloten dit niet volledig door te voeren. Wel is het wettelijk kader aangepast, met de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen en Educatie (Wet OKE). De harmonisatie is blijven hangen bij gelijke kwaliteitseisen voor beide Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 1

2 voorzieningen. De praktische uitvoering van verdere samenvoeging wordt op dit moment overgelaten aan de individuele gemeenten. Hiermee krijgen individuele gemeenten dus ook te maken met de struikelblokken die op landelijk niveau niet opgelost zijn. 2. Situatie Roerdalen De gemeente Roerdalen kent momenteel 1 organisatie die het peuterspeelzaalwerk organiseert: Stichting Kinderopvang Roerstreek (verder: SKR). SKR heeft in elke kern een peuterspeelzaal in beheer, in totaal dus 6. Er zijn 2 organisaties voor kinderdagverblijven, SKR en Wee-Play. SKR heeft 4 locaties (Herkenbosch, Melick, Posterholt, St. Odilienberg), en Wee-Play 1 locatie (Vlodrop). Met beide organisaties wordt constructief overleg gevoerd over de samenvoeging van de voorschoolse voorzieningen, waarbij de voorliggende notitie de concretisering is van de gezamenlijke visie en voorstellen. Inzet VVE Naast de inzet van regulier peuterspeelzaalwerk, heeft de gemeente de wettelijke verplichting om kinderen met een risico op taalachterstanden te voorzien van een hoogwaardig aanbod van Voorschoolse educatie (VE). Deze inzet moet aansluiten bij de Vroegschoolse educatie op de basisschool, vandaar de term Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De gemeente heeft in haar beleidsplan VVE 1 de doelgroep voor de Voorschoolse Educatie bepaald, waarbij het rijk uit gaat van een aanbod aan minimaal alle kinderen met een leerlinggewicht 2. Zowel de PSZ als het KDV werken al langere tijd met VVE. Dit wordt verweven in de dagelijkse activiteiten, zodat elk kind profiteert van dit educatieve aanbod, ook de doelgroepkinderen. Doelgroepkinderen moeten volgens de wet minimaal 10 uur of 4 dagdelen een aanbod VVE ontvangen en ouders betalen voor deze opvang een beperkte ouderbijdrage. Dit aanbod is nog niet voor alle doelgroepkinderen gerealiseerd, in samenwerking met de PSZ en de Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) wordt hier aan gewerkt. Het rijk stelt voor de uitvoering van VVE beschikbaar, waarvan in het lokale beleidsplan VVE beschikbaar wordt gesteld voor het verlagen van de ouderbijdrage. 3. Integraal jeugdbeleid De voorschoolse voorzieningen zijn een onderdeel van het brede, integrale jeugdbeleid. Door een samenhangend geheel van voorzieningen wordt ingezet op een optimale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in de gemeente Roerdalen. Ook de invoering van de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is hier onderdeel van. Op 23 augustus 2011 is hiervoor een beleidsnota vastgesteld. In de PSZ en KDV wordt gewerkt met dit extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand. Ook na de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen zal dit VVE aanbod beschikbaar blijven voor alle kinderen die dit nodig hebben. Over een goede doorstroom van kinderen die van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs gaan, worden afspraken gemaakt in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Naast afspraken over overdracht en begeleiding van alle kinderen, is er vanuit de school nog t/m groep 2 extra aandacht voor kinderen die onder de VVE-doelgroep vallen. In de LEA worden eveneens afspraken gemaakt over de Zorgadviesteams op de scholen. In de Zorgadviesteams kunnen professionals van diverse disciplines in geval van zorgen over het kind of gezin, dit samen met ouders bespreken en waar mogelijk ondersteuning aanbieden. Sinds eind 2011 kent Roerdalen ook een voorschools Zorgadviesteam (-9 maanden tot 4 jaar), waarbij de overdracht naar de basisschool geborgd is via de voorschoolse voorzieningen. 1 Vastgesteld op 23 augustus Een leerlinggewicht sluit aan bij de definities in het onderwijs (vroegschoolse educatie). Een leerling krijgt extra gewicht ten gevolge van een laag opleidingsniveau van de ouders. Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 2

3 4. Voorstel: De gemeente als financieel vangnet Op dit moment is het voor ouders die beide werken nog mogelijk om hun kind naar de PSZ te brengen. Volgens landelijke gegevens is ruim 50% van deze groep eigenlijk geen doelgroep van de PSZ. Als er sprake is van 2 werkende (of studerende) ouders, zouden zij gebruik moeten maken van het KDV. De doelgroep voor het KDV staat duidelijk beschreven in de Wet Kinderopvang (WKO) en ouders kunnen voor de opvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. In de huidige situatie worden ouders wel gewezen op de mogelijkheden van het KDV of een gastouder, maar ouders zijn vrij om te kiezen voor de PSZ. De kosten voor dit gebruik komen voor een groot deel ten laste van de gemeente, aangezien de ouderbijdrage nooit 100% van de kosten dekt. Aangezien de kinderen van deze ouders feitelijk niet de doelgroep van de gemeente vormen, is het aannemelijk om de gemeentelijke subsidie niet langer in te zetten voor deze doelgroep. Deze ouders kunnen gebruik maken van de beschikbare voorliggende voorziening ; het kinderdagverblijf of gastouderopvang, met Kinderopvangtoeslag van het Rijk. De gemeentelijke subsidie zou bestemd moeten zijn voor alle ouders die geen aanspraak kunnen maken op deze toeslag. De gemeente fungeert dan als achtervang. De inschatting is dat Roerdalen afwijkt van de landelijke norm van 50% gebruik van de PSZ door werkende ouders, aangezien er meer dan landelijk sprake is van kostwinnergezinnen. Daarnaast maken werkende ouders in Roerdalen al veelvuldig gebruik van het KDV, een gastouder of een familielid. Een percentage van 30% is dan ook reëler. Momenteel bezoeken ongeveer 160 kinderen de PSZ. De inschatting voor Roerdalen is dat het vervolgens om 50 tot 80 kinderen gaat die onder de gemeentelijke zorg vallen (30% tot 50% van de huidige kinderen). Geadviseerd wordt om met ingang van 1 januari 2013 enkel gemeentelijke subsidie in te zetten voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinderopvang. Ouders die aanspraak kunnen maken op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, kunnen gebruik maken van gastouders of het kinderdagverblijf. 5. Voorstel: Eén voorschoolse voorziening In de basis geldt dat alleen ouders die niet onder de Wet Kinderopvang (WKO) vallen, gebruik kunnen maken van de gemeentelijke subsidie voor opvang (zie bovenstaand). De kinderen van de PSZ worden geïntegreerd in de groepen van het KDV, maar voor een korter dagdeel (3 uur) dan de andere kinderen. De lengte van de opvang blijft voor deze instromende kinderen gelijk, want ook binnen de PSZ bezoeken ze de opvang 3 uur. Het huidige peuterspeelzaalwerk bestaat niet langer, er is alleen nog maar sprake van kinderdagopvang. Alle kinderen worden zo veel als mogelijk opgevangen op de huidige KDV-locaties, waardoor de PSZ-locaties niet langer benodigd zijn. Personeel en huisvesting wordt hiermee efficiënter ingezet. De gemeente heeft geen invloed meer op de aanbieders van voorschoolse opvang, aangezien hier marktwerking van toepassing is. Er kan dan ook niet gestuurd worden op aanbod in dorpen, huisvesting of de uurprijs voor opvang. De gemeente subsidieert niet langer het begrotingstekort van de opvanglocatie, maar de subsidie volgt het kind. Per kind dat onder de gemeentelijke doelgroep valt, ontvangt de opvangorganisatie een (gemaximeerde) bijdrage. Voor de financiële gevolgen voor individuele ouders, zie bijlage 2. Uitgangspunt is dat de harmonisatie voor geen enkele ouder duurder wordt. 6. Financieel kader Het gemeentelijk budget voor peuterspeelzaalwerk wordt in de periode afgebouwd (zie programmabegroting 2012 e.v.). Naast dit budget is voor de periode rijksgeld beschikbaar voor de uitvoering van VVE (zie hoofdstuk 2). Naar verwachting Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 3

4 wordt deze rijksbijdrage na 2014 gecontinueerd, aangezien het een wettelijke verplichting betreft. Hierover bestaat op dit moment echt nog geen definitieve zekerheid. We gaan ervan uit dat het vrijkomen van de panden waar de peuterspeelzalen momenteel gebruik van maken, niet zal leiden tot huurderving. De verwachting is dat de gebouwen direct voor andere (maatschappelijke) doeleinden gebruikt zullen worden. Onderstaand worden de jaarlijkse budgetten weergegeven, vanaf 2012: Regulier PSZ (gemeentelijk geld) VVE (rijksbijdrage) Totaal a. Structurele kosten Reguliere opvang (2 dagdelen) en VVE opvang (4 dagdelen) Minus: Ouderbijdrage Kosten gemeente voor opvang 80 kinderen b. Incidentele kosten en risico s Aan de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen is een kostenpost verbonden die incidenteel van aard is. Daarnaast wordt het risico voor de kern Montfort beschreven. Ontslag pedagogisch medewerksters peuterspeelzaal De huidige peuterspeelzalen zullen vanaf 2013 niet meer bestaan. De 3 stichtingen die deze 6 peuterspeelzalen beheren worden ontbonden en de leidsters die hier in dienst zijn worden formeel ontslagen. In de praktijk zal een aantal van hen direct weer in dienst kunnen treden bij één van de aanbieders van kinderopvang, aangezien het aantal kinderen in de kinderopvang per direct stijgt als het peuterspeelzaalwerk niet langer bestaat. Aangezien de gemeente (naast de ouderbijdrage) volledig verantwoordelijk is voor het peuterspeelzaalwerk, draagt zij voor een groot deel de kosten voor de ontslagvergoeding en ww-aanvulling voor leidsters. Dit wordt onderstreept door het ingewonnen juridisch advies. De hoogte van beide bedragen is vastgelegd in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De hoogte van de ontslagvergoeding bedraagt en de ww-aanvulling bedraagt naar verwachting ruim Indien de harmonisatie op 1 januari 2013 ingaat, kunnen de kosten voor ontslagvergoeding en ww-aanvulling bekostigd worden uit het budget peuterspeelzaalwerk 2012/2013, aangezien de structurele kosten sneller dalen dan het beschikbare budget. 3 Gebaseerd op 80 kinderen; 50 regulier en 30 VVE. Opvang tijdens 40 weken, 6 uur (regulier) of 10 uur (VVE) per week tegen het maximale uurtarief Het maximale uurtarief is in 2012 door het rijk vastgelegd op 6,36. 4 De ouderbijdrage per maand is gelijk aan de laagste ouderbijdrage binnen de huidige peuterspeelzalen, omgerekend naar 12 maanden: 51. Voor een vergelijkende tabel, zie bijlage 2. De maximale VVE-ouderbijdrage is door het rijk vastgelegd: 17 per maand. Het is gelijk aan de maximale bijdrage voor de kinderopvang, voor ouders in de laagste inkomensgroep 5 De werkelijke ww-aanvulling is afhankelijk van de mate waarin de 10 leidsters doorstromen in een nieuwe baan. De verwachting is dat minimaal de helft van de mensen direct door zal stromen. De maximale ww-aanvulling bedraagt Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 4

5 Daarnaast zal een deel bekostigd worden vanuit de reserves van de PSZ die resteren na liquidatie van de stichtingen ( ). Risico: Montfort Een sluiting van de huidige PSZ-locaties en efficiënter gebruik van de KDV-locaties door alle kinderen die opvang nodig hebben, verloopt het best als in een kern ook daadwerkelijk een KDV-locatie beschikbaar is. In de kern Montfort is dit niet het geval. Door sluiting van de PSZ is er voor deze 42 kinderen dan ook (tijdelijk) geen voorschoolse voorziening meer beschikbaar in de kern. Zij moeten uitwijken naar omliggende kernen. Aangezien Montfort een grote markt biedt voor aanbieders van opvang, is de verwachting dat op korte termijn een KDV gerealiseerd zal worden door (een van) beide aanbieders. De sluiting van de PSZ wordt geëffectueerd per 1 januari 2013, dus het is mogelijk dat reeds voor die tijd een aanbieder een opvanglocatie start. 7. Communicatie naar ouders en leidsters De harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen is een onderwerp dat goed besproken moet worden met ouders, om hiermee ook uitleg te kunnen geven aan de overwegingen en keuzes. Voorgesteld wordt om een informatieavond te organiseren waarin het raadsbesluit aan ouders wordt uitgelegd, waar de mogelijke gevolgen voor diverse situaties besproken kunnen worden en waar ouders vragen kunnen stellen. Deze avond wordt gepland in mei Daarnaast zal een aparte informatieavond gepland worden met de leidsters van de peuterspeelzalen (aangezien het hun werkgever betreft), waarna de werkgever individuele gesprekken met hen zal voeren over de persoonlijke werksituatie. Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 5

6 Bijlage 1: Verschillen tussen Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Voor kinderen van 2-4 jaar Kinderdagverblijf Voor kinderen van 0-4 jaar Van oorsprong gericht op het versterken van de (sociale) vaardigheden en voorbereiding op de basisschool Van oorsprong gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouders, door dagelijkse opvang te bieden voor het kind Opvang voor 2,5-3 uur per dagdeel Opvang voor 5,5 uur per dagdeel 2-4 dagdelen per week 2 tot 10 dagdelen per week 40 weken per jaar 52 weken per jaar Financiering door subsidie gemeente + inkomensafhankelijke ouderbijdrage (hoogte wordt bepaald door gemeente) Financiering door het rijk: kinderopvangtoeslag via belastingdienst + inkomensafhankelijke ouderbijdrage (hoogte wordt bepaald door het rijk) Toegankelijk voor alle ouders, door exploitatiesubsidie aan de PSZ Alleen 2 werkende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst 2 leidsters voor max. 16 kinderen, waarvan minimaal 1 SPW3-geschoold. In Roerdalen zijn alle leidsters SPW3-geschoold. 2 leidsters voor 12/14 kinderen, waarvan minimaal 2 SPW3-geschoold. In Roerdalen zijn alle leidsters SPW3-geschoold. CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening CAO Kinderopvang Daling aantal kinderen Daling aantal kinderen Extra ondersteuning voor kinderen met een taalachterstand (VVE). Het aantal kinderen met een taalachterstand op de PSZ is hoger dan op het KDV. Extra ondersteuning voor kinderen met een taalachterstand (VVE). Het aantal kinderen met een taalachterstand op de PSZ is hoger dan op het KDV. WMO (instandhouding PSZ is geen wettelijke verplichting, maar onderdeel van het preventief jeugdbeleid) Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzaalwerk (WKO) Lagere inkomens Hogere inkomens Naast de PSZ of het KDV kunnen werkende ouders ook kiezen voor gastouderopvang. In kleine kernen of voor ouders met wisselende werktijden is gastouderopvang een goede aanvulling. Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 6

7 Bijlage 2: Vergelijking huidige kosten en nieuwe kosten voor ouders 6 Huidige situatie Een ouder die gebruik maakt van de PSZ betaalt een vaste ouderbijdrage per maand, onafhankelijk van het inkomen en onafhankelijk van de thuissituatie. De bijdrage varieert per locatie en ligt tussen de 51 en 64 (omgerekend naar 12 maanden, de ouderbijdrage wordt namelijk geïnd in 11 maanden). Nieuwe situatie, vanaf 1 januari 2013 a. Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen. In de meeste situaties werken/studeren deze ouders beide of is er sprake van een eenoudergezin. Deze ouders kunnen voor de opvang van hun kind Kinderopvangtoeslag aanvragen. De Belastingdienst kijkt hierbij naar het inkomen van de ouder(s). De netto kosten voor 6 uur opvang tijdens 40 weken zijn dan per maand: Bovengrens toetsingsinkomen (per jaar) Netto ouderbijdrage per maand b. Ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen. In de meeste situaties werkt één van beide ouders. Deze ouders krijgen geen Kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders levert de gemeente haar financiële bijdrage. De gemeente hanteert geen inkomensgrenzen, maar een vaste ouderbijdrage per maand. Hiermee blijven de administratieve lasten voor de ouders en de organisaties beperkt. De ouderbijdrage is gelijk aan de huidige (laagste) ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen. De netto kosten voor 6 uur opvang tijdens 40 weken zijn per maand Conclusie Bovenstaande vergelijking laat zien dat de harmonisatie voor het overgrote deel van de ouders geen financiële nadelen kent. Een deel van de ouders ondervindt zelfs een financieel voordeel. De ouders waarvoor de gemeente bijdraagt betalen een zelfde of lagere ouderbijdrage dan nu het geval is. De ouders die Kinderopvangtoeslag gaan ontvangen betalen een lagere bijdrage dan nu het geval is, m.u.v. ouders met een gezamenlijk inkomen van meer dan Uitgaande van 2 dagdelen opvang per week, 40 weken per jaar, 6 uur per week. Er wordt gerekend met een gemiddelde opvang per maand (20), een bruto uurprijs van 6,36 en de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor De huidige ouderbijdrage voor de PSZ wordt geïnd in 11 maanden en bedraagt 55. Om te kunnen vergelijken met de situatie waarin iemand Kinderopvangtoeslag krijgt, wordt in dit voorbeeld gewerkt met een bijdrage verspreid over 12 maanden. Notitie Samenvoeging voorschoolse voorzieningen maart 2012 pagina 7

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten November 2017 Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Kind (3): Ik wil gaan schaken met jou. Mamma: Misschien is dat nog een beetje te moeilijk. Kind: Dan leg ik het je toch even uit?

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Gemeente Hardinxveld-Giessendam Ilze Eikmans Aanleiding heroverwegen peuterspeelzaalwerk Tekst Regeerakkoord: Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Waarom harmoniseren? Onderwijs 0-4 is een beleidsveld dat volop in beweging is. Daarbij heeft het ook nog eens veel raakvlakken heeft met de preventieve,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie Welkom Informatieavond Peuteropvang Duiven Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen Monique van Berkom, plaatsing en administratie Teams van de peuterspeelzalen Programma Aanleiding Aanbod Peuteropvang

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00515164 Onderwerp Portefeuillehouder De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 19 september 2017 Samenvatting Op 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool natuurlijk samen! Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool De Gemeente Noordenveld wil graag dat alle peuters in de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Inleiding In uw gemeente gaan de peuterspeelzalen en dagopvang harmoniseren. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wat voor gevolgen heeft dit? Hierop

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016

Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016 Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016 Algemeen Gemeente Rijswijk biedt in samenwerking met Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) meerdere mogelijkheden

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien Welkom Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort Ineke Arts, sectormanager Erik Stevens, financien Monique van Berkom, plaatsing en administratie Programma Inleiding Aanbod Peuteropvang Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Afdelingsmanager Hans Killaars

Afdelingsmanager Hans Killaars Adviesnota aan B en W Onderwerp subsidieverlening Peuterspeelzalen, peuterplaatsen en VVE 2015 Datum 10 februari Naam steller Myranda Hartong Kenmerk 154533 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding en probleemstelling

Inleiding en probleemstelling V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V O O R S T E L Registratienu mmer Bijlage(n) Onderwerp R-2012-0160 Subsidie Peuterspeelzaalwerk Middenbeemster, 23 oktober 2012 Aan de raad Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering Inhoud Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen Nieuwe subsidieregels en invoering dalfsendalfsen, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Vertaling landelijk beleid naar lokale

Nadere informatie

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111148 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 14 december 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 14 december 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D7 (PA 14 december 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Aan : De Raad/ de Commissie Inwoners Van : Het College van burgemeester en wethouders Kopie : Datum : 1 november 2011 Onderwerp : peuterspeelzaalwerk Bijlage(n) : I-WL/2011/2728

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 5 april 2016 Aanleiding Uit de evaluatie

Nadere informatie

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010 GEMEENTE ZEEVANG Notitie Wet OKE Gemeente Zeevang 2010 Ferdinand Haselaar/ Eveline Tijmstra Gemeente Zeevang Januari 2011 Vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011 Bekend gemaakt op 3 maart 2011

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010 Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012 mei 2010 In werking getreden op 01-08-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. WET OKE 5 2. DEKKEND AANBOD VVE 5 2.1. Landelijk beleid 5 2.2 Lokale

Nadere informatie

Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving

Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving 1. Inleiding Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken! In 'Tilburg brengt je verder', de lokaal educatieve

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

de basisschool kunnen beginnen met spelend leren;

de basisschool kunnen beginnen met spelend leren; Algemeen Waarom veranderingen bij de peuterspeelzaal/groep nul? Scholen, opvangorganisaties en gemeente voeren de veranderingen in om: - meer kinderen een plek te geven op de voorschoolse voorziening;

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen Introductie IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen actuele marktontwikkelingen die het IKC raken afwegingen en dilemma s voor gemeenten slim omgaan met financiën

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Doel van deze ouderavond Informatie geven over de komende veranderingen per 1 januari 2018. Wat verandert er en wat blijft gelijk voor ouders

Nadere informatie

1 Waarom deze notitie?

1 Waarom deze notitie? Notitie Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Almere Februari 2013 1 Waarom deze notitie? Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Almere besloten tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Peuteropvang 2017 VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Met ingang van 1 januari 2017 vinden veranderingen plaats in zowel de uitvoering als de financiering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaren.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 3 augustus 2017 Ons kenmerk ECSD/U201700503 Lbr. 17/042 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal

Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal Concept 20 oktober 2015 Inleiding In 2010 is na een aanbestedingsprocedure het peuterspeelzaalwerk gegund aan Hoera Kindercentra

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met aanpassingen van de maximumuurprijs en de inkomenstabellen Op de voordracht

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 30 augustus 2017 Portefeuillehouder L. Verspuij Begrotingsprogramma 7 onderwijs Onderwerp Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Besluit om: 1. In te stemmen

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Betreft: informatie gevolgen peuterspeelzalen Bengelenbak en de Minimolen Heusden wet harmonisatie peuterspeelzaal en kinderopvang

Betreft: informatie gevolgen peuterspeelzalen Bengelenbak en de Minimolen Heusden wet harmonisatie peuterspeelzaal en kinderopvang Sprang-Capelle, 1 november 2017 Betreft: informatie gevolgen peuterspeelzalen Bengelenbak en de Minimolen Heusden wet harmonisatie peuterspeelzaal en kinderopvang Beste s en/of verzorgers, Eind september

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013 Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei 2011 - november 2013 Inleiding Kaders van het beleid peuteropvang uit mei 2011 Huidige situatie in Doetinchem Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie