Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid"

Transcriptie

1 Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Pepijn Mistiaen 3ELOT

2 1 De balans 1.1 Werk- en financieringsmiddelen Financieringsmiddelen Dit zijn de middelen die de onderneming kan gebruiken ter financiering van haar activiteiten. Er wordt een onderscheidt gemaakt op basis van de oorsprong van die middelen. Men spreekt van eigen vermogen voor middelen die toebehoren aan de onderneming en van vreemd vermogen voor middelen die toebehoren aan derden. Kapitaal en winst behoren tot het eigen vermogen, schulden op lange en korte termijn behoren tot het vreemd vermogen Werkmiddelen Het vermogen in een onderneming wordt aangewend om deze werkmiddelen te bekomen. Deze werkmiddelen kan men als volgt onderverdelen: vaste activa: werkmiddelen die gedurende meerdere jaren diensten leveren voor de exploitatie (vb. gebouwen, meubilair, machines,...). vlottende activa: bestaat uit omzetbare activa (voorraden, vorderingen,...) en beschikbare activa (kasgeld,...). 1.2 De balansstructuur De linker kolom is de actiefzijde van de balans en vermeldt de werkmiddelen van boven naar beneden in stijgende volgorde van liquiditeit (= omzetbaarheid in geld). De rechter kolom is de passiefzijde van de balans en vermeldt de financieringsmiddelen van boven naar beneden in stijgende volgorde van opeisbaarheid. De passiefzijde geeft weer waar elke euro vandaan komt, de actiefzijde geeft aan hoe elke euro wordt aangewend in de onderneming. De som van alle activa moet gelijk zijn aan de som van alle passiva. 1.3 Balanscomponenten Zie cursus pagina 6 tot en met Het grootboek en het journaal In het systeem van het dubbelboekhouden worden alle verrichtingen chronologisch geboekt in het journaal en worden per soort geboekt in het grootboek. Hetgrootboek is een bundeling van alle rekeningen. 2.1 De balansrekeningen Elke balansrekening afkomstig van de actiefzijde van de balans wordt actiefrekening genoemd. De aanvangswaarde van een actiefrekening boekt men op de debetzijde (= linkerzijde). Een toename komt terecht op de debetzijde, een afname op de creditzijde. Elke balansrekening afkomstig van de passiefzijde van de balans wordt passiefrekening genoemd. De aanvangswaarde van een passiefrekening boekt men op de creditzijde. Een toename komt terecht op de creditzijde, een afname op de debetzijde. 1

3 2.2 Kosten- en opbrengstenrekeningen Het bedrijfsresultaat is het resultaat van de bedrijfsverrichtingen. Bedrijfsverrichtingen zijn activiteiten zoals het kopen en verkopen van handelsgoederen, het aankopen van diverse goederen en diensten geleverd door derden, het in dienst nemen van personeel, het afschrijven van en het boeken van waardeverminderingen op activa,... Bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten. Het financiëel resultaat is het resultaat van de financiële verrichtingen. Financiële verrichtingen zijn activiteiten zoals het betalen van een leverancier, het ontvangen van geld van een klant, het aangaan van een lening, het betalen van rente op een lening, het verlenen of bekomen van een korting voor contant, het bekomen van rente op een spaarrekening,... Financiëel resultaat = financiële opbrengsten - financiële kosten. Het uitzonderlijk resultaat is het resultaat van de uitzonderlijke verrichtingen. Uitzonderlijke verrichtingen zijn activiteiten zoals een bedrijfsovername, het verkopen van een gebouw, een machine, een voertuig,... op voorwaarde dat dit voor het bedrijf geen handelsgoederen zijn. Uitzonderlijk resultaat = uitzonderlijke opbrengsten - uitzonderlijke kosten. Bij de kostenrekeningen wordt de aanvangswaarde en toename op de debetzijde geboekt, een afname op de creditzijde. Bij de opbrengstenrekeningen wordt de aanvangswaarde en toename op de creditzijde geboekt, een afname op de debetzijde. 2.3 Het journaal Het journaal is van de volgende vorm: volgnummer: elke verrichting komt in het journaal terecht en heeft een volgnummer. rekeningnummer: de rekeningnummers worden vermeld naast alle vermelde rekeningen. omschrijving: de kolom wordt telkens in het midden onderbroken met de datum van de verrichting. Daaronder komen alle rekeningen die door de verrichting worden gedebiteerd (links uitgelijnd). Dan volgen alle rekeningen die worden gecrediteerd (rechts uitgelijnd). Daarna volgt een verwijzing naar de aankoopfactuur, verkoopfactuur, kasdocument,... debet: hier worden de bedragen van gedebiteerde rekeningen vermeldt. credit: hier worden de bedragen van de gecrediteerde rekeningen vermeldt. 3 Registratie van activiteiten Zie cursus pagina 24 tot en met De resultatenrekening en de eindbalans 4.1 De voorlopige proef- en saldibalans De proefbalans is een tabel waarin de debet- en credittotalen van de rekeningen worden genoteerd. Om de saldi van alle rekeningen te kennen wordt een saldibalans opgesteld met de debetsaldos en de creditsaldos. Volgende gelijkheden gelden: DTproefbalans = DT journaal = CT proefbalans = CT journaal 2

4 DSsaldibalans = CS saldibalans 4.2 De inventaris Om de werkelijke toestand te kennen, moet men een inventaris opstellen. Dat kan men doen door alle bezittingen en schulden van de onderneming te meten, te wegen, te tellen en zo getrouw mogelijk te waarderen (= in geldwaarde uitdrukken). Deze werkelijke toestand van de onderneming moet neergeschreven worden in het inventarisboek. 4.3 De regularistatieboekingen De verschillen tussen de saldibalans en de inventaris kunnen te wijten zijn aan veroudering, slijtage, diefstal,... Boekingen die de boekhouding terug in overeenstemming brengen met de werkelijkheid zoals die blijkt uit de inventaris, worden regularisatieboekingen genoemd. Omdat enkel de activa onderhevig zijn aan veroudering, slijtage, diefstal,... moeten enkel de activa geregulariseerd worden Regularistatie van het vast actief Vaste activa worden geregulariseerd m.b.v. afschrijvingen en waardeverminderingen. Lineaire afschrijving Wanneer elk boekjaar een zelfde percentage afgeschreven wordt van de totale waardevermindering over de gebruiksduur, noemt men de afschrijving lineair. afschrijvingsbedrag = A w R w n A w = aanschaffingswaarde R w = restwaarde op het einde van de gebruiksduur n = gebruiksduur (= afschrijvingsduur) Versnelde afschrijving Wanneer de eerste boekjaren meer dan het lineaire percentage afgeschreven wordt, spreekt men van versnelde afschrijving. Aangezien een afschrijving een kost is, zal men door versneld af te schrijven de eerste jaren van de gebruiksduur minder winst maken en meer winst de laatste jaren ervan. Het betalen van belasting op de winst wordt hierdoor gedeeltelijk verschoven naar een later ogenblik. Dit is dus financiëel interessant voor winstgevende bedrijven. Vertraagde afschrijving Wanneer gedurende de eerste boekjaren minder dan het lineaire percentage afgeschreven wordt, spreekt men van vertraagde afschrijving. Veel bedrijven maken de eerste jaren van hun bestaan verlies. Het is dan fiscaal interessanter om een gedeelte van de afschrijvingen uit te stellen tot in latere winstgevende jaren. Waardevermindering Sommige materiële vaste activa hebben een onbegrensde gebruiksduur (vb. terreinen). Een blijvende waardedaling wordt dan geboekt als een waardevermindering op de aanschaffingswaarde van dat vast actief. 3

5 4.3.2 Regularisatie van het vlottend actief Voorraden De actiefrekening wordt bij de aanvang van het boekjaar gedebiteerd voor de beginvoorraad volgens inventaris. Voorraadschommelingen die zich in de loop van het boekjaar voordoen, worden niet onmiddellijk geboekt. Voorraadswijzigingen worden in de magazijnen bijgehouden. Op het einde van het boekjaar wordt de globale voorraadswijziging bepaald en geboekt. Handelsvorderingen Het komt wel eens voor dat klanten met financiële problemen kampen waardoor zij een factuur niet (op tijd) kunnen betalen. De vordering die het bedrijf heeft op zo n klant wordt een dubieuze vordering genoemd. Als een dergelijke situatie zich voordoet moet de boekhouder de vordering overboeken van de rekening 400 Handelsdebiteuren naar de rekening 407 Dubieuze debiteuren. BTW Het spreekt voor zich dat een bedrijf niet eerst BTW gaat vorderen van de staat om onmiddelijk daarna BTW te betalen aan de staat. Men zal het saldo van beide BTW rekeningen bepalen. Daarna wordt het saldo van de BTW rekening met het kleinste saldo overgeboekt naar de rekening met het grootste saldo. 4.4 De resultatenrekening en resultaatverwerking Resultatenrekening bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten financiëel resultaat = financiële opbrengsten - financiële kosten uitzonderlijk resultaat = uitzonderlijke opbrengsten - uitzonderlijke kosten resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefing = bedrijfsresultaat + financiëel resultaat resultaat van het boekjaar voor belasting = bedrijfsresultaat + financiëel resultaat + uitzonderlijk resultaat resultaat van het boekjaar = resultaat van het boekjaar voor belasting - geraamd bedrag der vennootschapsbelasting te bestemmen resultaat van het boekjaar = resultaat van het boekjaar +/- onttrekking aan/overboeking naar de belastingsvrije reserves 4

6 4.4.2 Resultaatverwerking te verwerken resultaat = te bestemmen resultaat van het boekjaar +/- overgedragen winst/verlies van het vorig boekjaar Elk boekjaar moet de Algemene Vergadering na de resultaatberekening een beslissing nemen over de bestemming van het te verwerken resultaat. Als er winst is kan die toegevoegd worden aan het eigen vermogen overgedragen worden naar volgend boekjaar uitgekeerd worden Als er verlies is kan dat onttrokken worden aan het eigen vermogen overgedragen worden naar het volgend boekjaar weggewerkt worden door tussenkomst van de vennoten in het verlies 5 Wettelijke bepalingen 5.1 Ondernemingen die een boekhouding moeten voeren Elke onderneming is verplicht een boekhouding te voeren aangepast aan de aard en de omvang van haar activiteit. Er zijn 4 mogelijke stelsels: Kleine ondernemingen Dit zijn ondernemingen waarvan de omzet de e niet overschrijdt (e voor kleinhandelaars die handel drijven in koolwaterstoffen). Bovendien kan het enkel gaan om: handelaars - natuurlijke personen vennootschappen onder gemeenschappelijke naam de gewone commanditaire vennootschap Deze ondernemingen moeten een vereenvoudigde boekhouding bijhouden. Deze bestaat uit 3 dagboeken: het inkoopboek het verkoopboek het financiëel dagboek Het inventarisboek moet minstens één keer per jaar ingevuld worden. Ze moeten geen grootboek aanleggen maar wel een interne jaarrekening opstellen maar dat hoeft niet volgens een bepaald schema. Kleine vennootschappen Dit zijn vennootschappen die ten hoogste één van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers een jaaromzet van e een balanstotaal van e

7 en een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van ten hoogste 100 werknemers. Kleine vennootschappen moeten een volledige boekhouding voeren: Verrichtingen moeten chronologisch geboekt worden in een journaal. Verrichtingen moeten geboekt worden op rekeningen die overeenstemmen met het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel. Eén maal per jaar moet een inventaris opgemaakt worden. Er moet een jaarrekening opgesteld worden bestaande uit: een balans opgesteld volgens verkort schema een resultatenrekening volgens een verkort schema, opgemaakt in staffelvorm een toelichting met bepaalde verplichte vermeldingen Grote vennootschappen Dit zijn vennootschappen die meer dan één van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers een jaaromzet van e een balanstotaal van e of een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van meer dan 100 werknemers. Grote vennootschappen moeten dezelfde boekhouding bijhouden als kleine vennootschappen, maar zij moeten: de balans opstellen volgens het volledige schema de resultatenrekening opmaken volgens het volledige schema de resultatenrekening opmaken in staffelvorm of in scontrovorm de jaarreking uitdrukken in e 10 3 Ondernemingen onderworpen aan een bijzonder regime Het betreft: banken, private spaarbanken, financiële instellingen die een publiek beroep doen op het spaarwezen en de portefeuillemaatschappijen. Deze zijn onderworpen aan de controle van de Bankcommissie. kredietinstellingen en door deze instellingen erkende kredietverenigingen. Deze zijn onderworpen aan een speciale wet. erkende verzekeringsorganismen. Deze zijn bij wet onderworpen aan de controle op de verzekeringen. 6 Analyse van de jaarrekening 6.1 Herindeling van de balans en de resultatenrekening Herindeling van de balans De actief zijde van de balans bestaat uit aangepaste vaste activa en aangepaste vlottende activa. De aangepasta vaste activa zijn werkmiddelen met een realisatietijd groter dan 1 boekjaar. De aangepaste vlottende activa zijn werkmiddelen met een realisatietijd kleiner dan of gelijk aan 1 boekjaar. De passief zijde van de balans bestaat uit het permanent kapitaal en het vreemd vermogen op 6

8 korte termijn. Het permanent kapitaal of permanent vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen op lange termijn. Het vreemd vermogen op korte termijn bestaat uit financieringsmiddelen die binnen het jaar opeisbaar zijn Herindeling van de resultatenrekening De resultatenrekening moet op drie vlakken herwerkt worden: Er moet ondersheid gemaakt worden tussen kaskosten en niet-kaskosten van bedrijfsaard. Een kaskost van bedrijfsaard is een bedrijfskost waarmee een even grote uitgave gepaard gaat (vb. aankopen van goederen, diensten, grondstoffen,... bezoldigingen en sociale lasten,...). Een niet-kaskost van bedrijfsaard is een bedrijfskost waarmee geen uitgave gepaard gaat (vb. afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa). Subsidies moeten anders verwerkt worden. Exploitatiesubsidies worden toegekend ter ondersteuning van de exploitatie van de onderneming (vb. jaarlijks in de landbouw). Kapitaalsubsidies worden toegekend wanneer een bedrijf een investering financiert met eigen vermogen (vb. investering in mileuverbetering met eigen vermogen). Interestsubsidies worden toegekend wanneer een bedrijf een investering financiert met vreemd vermogen. De financiële kosten van het vreemd vermogen moeten geïsoleerd worden. 6.2 Horizontale analyse In een horizontale analyse worden de balansen en resultatenrekeningen van een aantal opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken. De veranderingen kan men absoluut, procentueel of op basis van tijdsindexen uitdrukken. 6.3 Verticale analyse Bij een verticale analyse van de balans wordt zowel het totaal van de activa als het totaal van de passiva gelijk gesteld aan 100%. Elk van de balansrubrieken wordt procentueel uitgedrukt t.o.v. het balanstotaal. Zo krijgt men een beeld van de procentuele samenstelling van beide zijden van de balans. Bij een verticale analyse van de resultatenrekening wordt elke rubriek procentueel uitgedrukt t.o.v. de verkopen. 6.4 Nettothesaurie Nettobedrijfkapitaal NBK AVA: aangepaste vaste activa PK/PV: permanent kapitaal/vermogen AVLA: aangepaste vlottende activa 7

9 VVKT: vreemd vermogen op korte termijn NBK = PK - AVA NBK = AVLA - VVKT NBK 0: NBK fungeert als een liquiditeitsbuffer. NBK 0: ongezonde situatie voor een bedrijf. Het bedrijf moet dan de AVA afbouwen en/of op zoek naar extra financieringsmiddelen op lange termijn. Bedrijven met een grote exploitatiecyclus zullen meer NBK nodig hebben dan bedrijven met een kort exploitatiecyclus Nettobedrijfskapitaalbehoefte NBKB De behoeft aan nettobedrijfskapitaal zal toenemen naarmate per bedrijfscyclus de financieringsbehoeften groter zijn en naarmate minder cyclische financieringsmiddelen beschikbaar zijn. NBKB = bedrijfscyclische behoeften - bedrijfscyclische middelen Nettothesaurie Ook nog kassituatie genoemd. nettothesaurie = NBK - NBKB nettothesaurie = geldbeleggingen + liquide middelen - financiële schulden op 1 jaar De nettothesaurie is best niet te groot want liquide middelen brengen weinig op. 6.5 Ratioanalyse Liquiditeitsratio s Current ratio AV LA CR = VVKT Hoe groter de current ratio, des te groter is de capaciteit van de onderneming om haar schulden op korte termijn af te lossen met de middelen die vrijkomen na de realisatie van de AVLA. De CR moet groter zijn dan 1. Ondernemingen met een korte bedrijfscyclus met weinig voorraden en/of vorderingen streven best naar een CR die nauwelijks groter is dan 1 terwijl ondernemingen met een lange bedrijfscyclus best streven naar een CR groter dan 2. Acid test ratio vorderingen 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen AT R = schulden 1 jaar Om een zuiver beeld te bekomen van de liquiditeit van een onderneming. 8

10 Voorraadrotatie kostprijs verkochte voorraden Voorraadrotatie = voorraden 365 Gemiddelde opslagduur van voorraden = voorraadrotatie Rotatie van de handelsvorderingen Rotatie van de handelsvorderingen = verkopen + BTW op verkopen handelsvorderingen Aantal dagen klantenkredien = Rotatie van de handelsschulden # dagen leverancierskrediet = Solvabiliteitsratio s Financieringsstabiliteit 365 rotatie handelsvorderingen handelsschulden 1 jaar aankopen v goed. + diensten en diverse goed. + BTW op aankopen financieringsstabiliteit = permanent vermogen totaal passiva 100% Financiële onafhankelijkheid financiële onafhankelijkheid = eigen vermogen totaal passiva 100% Aflossingscapaciteit Rendabiliteitsratio s aflossingscapaciteit = Rendabiliteit van de verkopen cash flow vreemd vermogen 100% brutoverkoopmarge = nettoverkoopmarge = bedrijfsresultaat voor BNKK verkopen bedrijfsresultaat na BNKK verkopen 100% 100% Rendabiliteit van het totaal vermogen rendabiliteit tot. vermogen = ondernemingsresultaat vr finan. kosten en belastingen (EBIT) 100% totaal vermogen 9

11 Rendabiliteit van het eigen vermogen rendabiliteit eigen vermogen = resultaat van het boekjaar eigen vermogen 100% Toegevoegdewaarderatio s Bruto toegevoegde waarde = waarde productie intermediair verbruik Bruto toegevoegde waarde en bedrijfsopbrengsten geeft informatie over het gedeelte van de bedrijfsactiviteit die bedrijfsopbrengst overeenkomt met de creatie van inkomen. Bruto toegevoegde waarde en personeel personeelskosten weegt het belang af van de personeelskosten t.o.v. de toegevoegde waarde. is een maat voor de productiviteit van het personeel. gemiddeld personeelsbestand Bruto toegevoegde waarde en niet-kaskosten van bedrijfsaard niet-kaskosten van bedrijfsaard geeft weer welk deel van de opgeslorpt wordt door de niet-kaskosten van bedrijfsaard. Bruto toegevoegde waarde en financiële kosten financiële kosten van het vreemd vermogen geeft weer welk deel van de bruto toegevoegde waarde opgeslorpt wordt door de kosten die gepaard gaan met financiering door derden. Bruto toegevoegde waarde en belastingen belastingen geeft weer welk deel van de moet dien ter vergoeding van de productiefactor overheid. Bruto toegevoegde waarde en vergoeding van het ondernemersrisico Hopelijk blijft er na het vergoeden van alle ingezette productiefactoren nog wat over als vergoeding voor het ondernemersrisico. 10

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor BOEKHOUDEN MOET JE LEREN ÉN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor Dit leerde je in het 3 e jaar 1 1 Goederen en diensten Goederen zijn tastbare zaken (materieel) Diensten zijn ontastbare zaken

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten.

Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten. Aan- en verkopen Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten Bestendige middelen Immateriële VA Materiële VA Financiële VA méér dan 1 jaar

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie