Datum 8 juli 2013 Consultation on the independent report from the High Level Group on Media Freedom and Pluralism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 8 juli 2013 Consultation on the independent report from the High Level Group on Media Freedom and Pluralism"

Transcriptie

1 >Retouradres Postbus BJ Den Haag Europese Commissie T.a.v. mevrouw Neelie Kroes, Vice President van de Europese Commissie BERL 10/ Brussel BELGIË Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag Datum 8 juli 2013 Betreft Consultation on the independent report from the High Level Group on Media Freedom and Pluralism Uw referentie Bijlagen 1 Het is mij een genoegen om met deze brief en bijlage te reageren op de consultatie van de Europese Commissie over het rapport van de High Level Group on Media Freedom and Pluralism. Mediavrijheid en -pluralisme zijn zeer belangrijke waarden die van groot belang zijn voor het functioneren van de democratische rechtstaat. Deze gemeenschappelijke waarden maken ook deel uit van wat lidstaten in Europa bindt. In de Nederlandse visie gaat het bij mediavrijheid en pluralisme in essentie om vier zaken: 1. Afwezigheid van oneigenlijke invloed van overheden, regerende politici, bedrijven en overige belangengroepen op redactionele keuzes van media. Onafhankelijkheid van de media tegenover de staat is hier de crux, maar ook bijvoorbeeld bescherming van journalistieke bronnen. 2. Het creëren van gunstige voorwaarden voor kwaliteit en pluriformiteit in de media. Hier variëren de instrumenten van steun aan een (onafhankelijke!) publieke omroep en fondsen voor journalistiek, tot het tegengaan van eigendomsconcentratie in handen van enkelen. 3. De eigen verantwoordelijkheid van de media om zelf ethische, professionele beginselen hoog te houden, gericht op waarheidsvinding. Eigen transparante gedragscodes zijn in onze opvatting het geëigende middel. 4. Een veeleisend publiek, dat de inhoud van media en de relatie van media met andere machten op waarde kan schatten. Opvoeding en onderwijs kunnen hieraan bijdragen. Gelukkig is er in Europa een juridische basis voor de bescherming van de uitingsvrijheid, met artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (Raad van Europa), artikel 11 van het EU Handvest voor de grondrechten en in nationale (grond)wetten van de EU-landen. Daar waar de waarden in de

2 Europese verdragen zijn vastgelegd dienen deze te worden nageleefd. Het is geen luxe om deze fundamentele waarden te beschermen en te waarborgen. Maar met het vastleggen van rechten houdt onze verantwoordelijkheid niet op. Mediavrijheid en pluralisme vergen onderhoud en een constante dialoog tussen alle betrokkenen. De Nederlandse regering verwelkomt discussie over het onderwerp op Europees niveau. Het rapport van de High Level Group is een goede start en zou opgevolgd kunnen worden door onafhankelijk (academisch) onderzoek in alle EU lidstaten. De Europese Commissie heeft in 2009 al een monitor laten ontwikkelen die als uitgangspunt kan dienen. Vanuit de bovenstaande visie onderschrijft de Nederlandse regering inhoudelijk de meeste aanbevelingen in het rapport van de High Level Group. In de bijlage wordt op iedere aanbeveling afzonderlijk gereageerd. Bij de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mediavrijheid en pluralisme en onze voorkeur voor een dialoog boven wetgevende maatregelen willen wij hieronder uitgebreider stilstaan, omdat onze opvattingen op een aantal punten verschillen met een aantal aanbevelingen van de experts. De verantwoordelijk voor mediavrijheid en pluralisme De Nederlandse regering hecht er aan te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor mediavrijheid en pluralisme eerst en vooral ligt bij de lidstaten. Het is aan hen om te bepalen hoe ze vormgeven aan de verschillende dimensies en instrumenten, uiteraard rekening houdend met de Europese Verdragen. De Europese Unie heeft een aanvullende rol. Wanneer zij voor de interne markt regels maakt, uitvoert en handhaaft, dan dienen mediavrijheid en pluralisme mee te worden gewogen. Dit is al het geval, bijvoorbeeld in de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, de staatssteunregels voor de publieke omroep, en delen van de telecommunicatierichtlijnen. Sinds 2009 maakt het EU Handvest van de grondrechten bovendien deel uit van het primair Europees recht. Artikel 11 beschermt de uitingsvrijheid en instellingen, organen en instanties van de Unie hebben zich hieraan te houden. Lidstaten zijn gebonden aan het Handvest wanneer zij handelen binnen het toepassingsgebied van het EU-recht. De Nederlandse regering ziet geen aanleiding om de bevoegdheden van de EU op te rekken ter wille van de mediavrijheid en pluriformiteit. De keuze om lidstaten aan het roer te houden, is niet alleen ingegeven door de bestaande taakverdeling. Er is ook een praktische overweging. Het functioneren van de media en van mediatoezicht is sterk verweven met politieke en bestuurlijke tradities en met de economische situatie in een land. Die complexe werkelijkheid laat zich niet vangen in een blauwdruk, een one size fits all. Wat werkt in het ene land, is problematisch in een ander land. En wat er op papier staat is één ding, de praktijk is soms anders; slechter, maar ook beter. Uitgangspunt voor de EU: dialoog en terughoudendheid met wetgeving. Nederland heeft voor het EU-niveau een duidelijke voorkeur voor dialoog boven wetgeving. Het EP en de Europese Commissie hebben laten zien dat het effect 2

3 heeft wanneer de Europese Unie zich uitspreekt over knellende mediawetgeving in een van de lidstaten. De Raad van Ministers (EU) heeft hier onmiskenbaar een achterstand. Nederland ziet dialoog op basis van feiten als een goede manier om het debat aan te jagen in de EU, en daarbuiten. Er bestaan al internationale indexen voor de persvrijheid, zoals de bekende index van het Press Freedom House. De Raad van Europa publiceert met enige regelmaat landenrapporten, evenals non-gouvernementele organisaties zoals het Open Society Institute. In Nederland houdt het Commissariaat voor de Media een monitor bij die zich concentreert op de eigendomsverhoudingen in de media en op de diversiteit van aanbod en gebruik. In 2009 hebben enkele onderzoekers in opdracht van de Commissie een methode ontwikkeld om mediavrijheid en pluralisme in verschillende landen te meten en onderling te vergelijken. 1 In totaal zijn ruim 160 indicatoren benoemd die met elkaar een genuanceerd beeld geven van de situatie in een land. Het is wel de vraag of deze monitor in de praktijk uitvoerbaar is: het is arbeidsintensief en daardoor kostbaar en niet alle benodigde gegevens zijn waarschijnlijk voor handen. Maar het is de moeite waard wanneer de Commissie opdracht geeft in de vorm van een pilot om nader te onderzoeken hoe een monitor de dialoog over mediavrijheid en -pluralisme kan bevorderen. Nederland geeft er de voorkeur aan dat onafhankelijke academici het onderzoek uitvoeren, met behulp van experts in verschillende landen. Mogelijk kan ook het Grondrechtenbureau van de Europese Unie worden verzocht een rol te spelen. Vanuit onze opvatting dat een dwingende benadering via wetgeving of anderszins onwenselijk is, heeft de Nederlandse regering tegen één aanbeveling grote bezwaren. In het rapport klinkt de discussie door die in het Verenigd Koninkrijk is gevoerd naar aanleiding van schandalen in de tabloid pers. De auteurs noemen als mogelijke remedie dat alle EU landen mediaraden installeren met een wettelijke status, die toezien op de naleving van journalistieke gedragscodes, die journalisten en mediaorganisaties kunnen straffen en/of belonen en die bovendien vallen onder toezicht van de Europese Commissie. In Nederland is er een Raad voor de Journalistiek waarbij de meeste grote media vrijwillig zijn aangesloten. Wij zien geen aanleiding om zelfregulering van overheidswege tanden te geven. Personen of instellingen kunnen altijd naar de rechter in geval van smaad en laster. In het bijzonder zijn we gekant tegen het idee dat een orgaan journalisten hun status zou kunnen ontnemen: journalistiek is in Nederland een volledig vrij beroep, en dat moet vooral zo blijven. Vanuit het oogpunt van mediavrijheid vinden we gedwongen zelfregulering zelfs een risico. Het zou een kwaadwillende overheid een extra instrument geven om media in de door haar gewenste (redactionele) richting te sturen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gedefinieerd moet worden wat een goede gedragscode is. Dan is het middel erger dan de kwaal. Nog los van de inhoudelijke bezwaren, ziet Nederland hier geen taak en bevoegdheid voor de Europese Unie. Het is aan de lidstaten vormen van zelfregulering van de journalistiek aan te moedigen die aansluiten bij de noden en wensen in hun land. Een andere aanbeveling van de High Level Group gaat over de onafhankelijkheid van instanties die toezicht houden op naleving van de Europese en nationale 1 3

4 mediawetgeving. De Europese Commissie houdt hierover een afzonderlijke consultatie. In Nederland is het toezicht op de media belegd bij het Commissariaat voor de Media. In een onderzoek in opdracht van de Commissie kreeg het Commissariaat een zeer goede beoordeling. 2 Op papier voldoet ons Commissariaat wellicht niet aan álle denkbare eisen van onafhankelijkheid, maar over het geheel genomen functioneert het Commissariaat zeer onafhankelijk, zowel ten opzichte van de minister als ten opzichte van de audiovisuele sector. Deze bevinding illustreert dat er soms afstand is tussen de theorie en de praktijk. Nederland vindt dat de focus moet liggen op de evaluatie van de facto onafhankelijkheid van mediatoezichthouders. Mocht de Commissie met een voorstel komen voor wijziging van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, dan zouden criteria voor onafhankelijk toezicht op de telecommunicatiemarkt (Artikel 3 van de Kaderrichtlijn 2009) als voorbeeld kunnen dienen. Dit zijn de voor Nederland belangrijke punten die ik wil benadrukken. Ik wil u en de Europese Commissie danken voor de aandacht voor dit belangrijke onderwerp en wens u succes met het verwerken van de reacties op deze consultatie. Met vriendelijke groet, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker 2 Indicators for independence and efficient functioning of audiovisual media services regulatory bodies for the purpose of enforcing the rules in the AVMS Directive (SMART 2009/0001) 4

5 BIJLAGE: ANTWOORDEN ONLINE VRAGENLIJST Recommendation 1: The EU should be considered competent to act to protect media freedom and pluralism at State level in order to guarantee the substance of the rights granted by the Treaties to EU citizens, in particular the rights of free movement and to representative democracy. The link between media freedom and pluralism and EU democracy, in particular, justifies a more extensive competence of the EU with respect to these fundamental rights than to others enshrined in the Charter of Fundamental Rights. Mediavrijheid en -pluralisme zijn zeer belangrijk voor het functioneren van de democratische rechtstaat. Het is geen luxe om deze fundamentele waarden te beschermen en waarborgen. Er is een solide juridische basis voor bescherming van de uitingsvrijheid, met Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (Raad van Europa), Artikel 11 van het EU Handvest voor de grondrechten en in nationale (grond)wetten in de EU. De eerste verantwoordelijkheid voor mediavrijheid en pluralisme berust bij de lidstaten. De Europese Unie heeft een aanvullende rol. Wanneer zij voor de interne markt regels maakt, uitvoert en handhaaft, dan dienen mediavrijheid en pluralisme mee te wegen. Dit is al het geval, bijvoorbeeld in de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, de staatssteunregels voor de publieke omroep, en delen van de telecommunicatierichtlijnen. Sinds 2009 maakt het EU Handvest van de grondrechten bovendien deel uit van het primair Europees recht. Artikel 11 beschermt de uitingsvrijheid, en instellingen, organen en instanties van de Unie hebben zich hieraan te houden. Lidstaten zijn gebonden aan het Handvest wanneer zij handelen binnen het toepassingsgebied van het EU-recht De Nederlandse regering ziet geen aanleiding om de bevoegdheden van de EU op te rekken ter wille van de mediavrijheid en pluriformiteit. Zij heeft voorkeur voor de dialoog, eventueel ondersteund door onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Recommendation 2: To reinforce European values of freedom and pluralism, the EU should designate, in the work programme and funding of the European fundamental rights agency, a monitoring role of national level freedom and pluralism of the media. The agency would then issue regular reports about any risks to the freedom and pluralism of the media in any part of the EU. The European Parliament could then discuss the contents of these reports and adopt resolutions or make suggestions for measures to be taken. Er bestaan al internationale indexen voor de persvrijheid, zoals de bekende index van het Press Freedom House. De Raad van Europa publiceert met enige regelmaat landenrapporten, evenals non-gouvernmentele organisaties zoals het Open Society Institute. In Nederland houdt het Commissariaat voor de Media een monitor bij die zich concentreert op de eigendomsverhoudingen in de media en op de diversiteit van aanbod en gebruik. In 2009 hebben enkele onderzoekers in opdracht van de Commissie een methode ontwikkeld om mediavrijheid en 5

6 pluralisme in verschillende landen te meten en onderling te vergelijken. 3 In totaal zijn ruim 160 indicatoren benoemd die met elkaar een genuanceerd beeld geven van de situatie in een land. Het is wel de vraag of deze monitor in de praktijk uitvoerbaar is: het is arbeidsintensief en daardoor kostbaar en niet alle benodigde gegevens zijn waarschijnlijk voor handen. Maar het is de moeite waard wanneer de Commissie opdracht geeft in de vorm van een pilot om nader te onderzoeken hoe een monitor de dialoog over mediavrijheid en -pluralisme kan bevorderen. Nederland geeft er de voorkeur aan dat onafhankelijke academici het onderzoek uitvoeren, met behulp van experts in verschillende landen. Mogelijk kan ook het Grondrechtenbureau van de Europese Unie worden verzocht een rol te spelen. Recommendation 3: As an alternative to the mechanism suggested in the previous recommendation, the EU could establish an independent monitoring centre, ideally as part of academia, which would be partially funded by the EU but would be fully independent in its activities. Zie de reactie op aanbeveling 2. Recommendation 4: All EU countries should have independent media councils with a politically and culturally balanced and socially diverse membership. Nominations to them should be transparent, with built in checks and balances. Such bodies would have competences to investigate complaints, much like a media ombudsman, but would also check that media organisations have published a code of conduct and have revealed ownership details, declarations of conflicts of interest, etc. Media councils should have real enforcement powers, such as the imposition of fines, orders for printed or broadcast apologies, or removal of journalistic status. The national media councils should follow a set of European wide standards and be monitored by the Commission to ensure that they comply with European values. Tegen deze aanbeveling heeft de Nederlandse regering grote bezwaren. In het rapport klinkt de discussie door die in het Verenigd Koninkrijk is gevoerd naar aanleiding van schandalen in de tabloid pers. De auteurs noemen als mogelijke remedie dat alle EU landen mediaraden installeren met een wettelijke status, die toezien op de naleving van journalistieke gedragscodes, die journalisten en mediaorganisaties kunnen straffen en/of belonen en die bovendien vallen onder toezicht van de Europese Commissie. In Nederland is er een Raad voor Journalistiek waarbij de meeste grote media vrijwillig zijn aangesloten. Wij zien geen aanleiding om zelfregulering van overheidswege tanden te geven. Mensen kunnen altijd naar de rechter in geval van smaad en laster. In het bijzonder zijn we gekant tegen het idee dat een orgaan journalisten een status zou ontnemen: journalistiek is in Nederland een volledig vrij beroep, en dat moet vooral zo blijven. Vanuit het oogpunt van mediavrijheid vinden we gedwongen zelfregulering zelfs een risico. Het zou een kwaadwillende overheid een extra instrument geven om media in de door haar gewenste (redactionele) richting te sturen. Dit kan bijvoorbeeld 3 6

7 gebeuren als gedefinieerd moet worden wat een goede gedragscode is. Dan is het middel erger dan de kwaal. Afgezien van de inhoudelijke bezwaren, ziet Nederland hier geen taak voor de Europese Unie. Het is aan de lidstaten vormen van zelfregulering van de journalistiek aan te moedigen die aansluiten bij de noden en wensen in hun land. Recommendation 5: For improving the functioning of the Single Market, further harmonisation of EU legislation would be of great benefit. Currently, the existence of divergences between national rules can lead to distortions in the framework of cross border media activities, especially in the online world. It would be particularly important to adopt minimum harmonisation rules covering cross border media activities on areas such as libel laws or data protection. Over herziening van de EU richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens wordt momenteel onderhandeld in de Raad en het Europees Parlement. We zien geen aanleiding om wetgeving over smaad en laster in de EU te harmoniseren. Recommendation 6: A network of national audio visual regulatory authorities should be created, on the model of the one created by the electronic communication framework. It would help in sharing common good practices and set quality standards. All regulators should be independent, with appointments being made in a transparent manner, with all appropriate checks and balances. In this area a separate public consultation will seek feedback from a broad range of stakeholders. In Nederland is het toezicht belegd bij het Commissariaat voor de Media. In een onderzoek voor de Commissie kreeg het Commissariaat een zeer goede beoordeling. 4 Op papier voldoet ons Commissariaat wellicht niet aan álle denkbare eisen, maar over het geheel genomen functioneert het Commissariaat zeer onafhankelijk, zowel ten opzichte van de minister als ten opzichte van de audiovisuele sector. Deze bevinding illustreert dat er soms afstand is tussen de theorie en de praktijk. Nederland vindt dat de focus moet liggen op de evaluatie van de facto onafhankelijkheid van mediatoezichthouders. Mocht de Commissie met een voorstel komen voor wijziging van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, dan zouden criteria voor onafhankelijk toezicht op de telecommunicatiemarkt (Artikel 3 van de Kaderrichtlijn 2009) als voorbeeld kunnen dienen. Zie verder de Nederlandse reactie op de afzonderlijke consultatie. Recommendation 7: National competition authorities need to make (or the Commission) pro active regular assessments of individual countries media environments and markets, highlighting potential threats to pluralism. At the EU 4 Indicators for independence and efficient functioning of audiovisual media services regulatory bodies for the purpose of enforcing the rules in the AVMS Directive (SMART 2009/0001) 7

8 level, there should be pro active market assessment under competition policy in the form of a sectoral inquiry. In Nederland hebben wij deze taak opgedragen aan het Commissariaat voor de Media (Media Authority). Zij monitoren op regelmatige basis de relevante markten - radio, televisie, de geschreven pers- en doen op jaarlijkse basis verslag van hun bevindingen op hun website (www.cvdm.nl) Eigendomsconcentratie is overigens één van de indicatoren in de monitor die in 2009 is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Recommendation 8: European and national competition authorities should take into account the specific value of media pluralism in the enforcement of competition rules. They should also take into account the increasing merging of different channels of communication and media access in the definition of the relevant markets. In addition, the High Level Group calls upon the European and national competition authorities to monitor with particular attention, under competition policy, new developments in the online access to information. The dominant position held by some network access providers or internet information providers should not be allowed to restrict media freedom and pluralism. An open and non discriminatory access to information by all citizens must be protected in the online sphere, if necessary by making use of competition law and/or enforcing a principle of network and net neutrality. De Europese Commissie heeft een zelfstandige taak op het terrein van mededinging op basis waarvan zij vanaf een bepaalde omzetdrempel fusies en overnames van media- en telecommunicatiebedrijven moet goedkeuren. Dergelijk toezicht kan indirect ook gunstig zijn voor bescherming van mediavrijheid en pluralisme. Voor het overige verwijzen we naar de reactie op het Groenboek over convergentie in de audiovisuele sector. Recommendation 9: Media freedom and pluralism should play a prominent role in the assessment of accession countries. A free and pluralist media environment must be a pre condition for EU membership. In de Kopenhagen-criteria wordt al van de kandidaat-lidstaat gevraagd om de democratische principes te respecteren, de mensenrechten te respecteren en het acquis communautaire volledig over te nemen en toe te passen. De uitingsvrijheid is hierin een belangrijk element, en de Nederlandse regering hecht aan stevige toetsing van kandidaat-lidstaten. Recommendation 10: The EU should raise the issue of journalistic freedom in all international fora where human rights and democracy are discussed, including as part of trade/partnership agreements and in the context of provision of aid. De Nederlandse regering onderschrijft deze aanbeveling. Dit is in het bijzonder van belang wanneer de veiligheid van journalisten in het geding is. 8

9 Recommendation 11: Any new regulatory frameworks must be brought into line with the new reality of a fluid media environment, covering all types of journalistic activities, regardless of the transmission medium. Zie hiervoor onze reactie op het Groenboek over convergentie in de audiovisuele sector. Recommendation 12: In order to give complete transparency as to how individualised a service is, services that provide heavily personalised search results or newsfeeds should provide the possibility for the user to turn off such personalisation, temporarily for an individual query, or permanently, until further notice. Momenteel wordt in de Raad en het Parlement onderhandeld over een herziening van de richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens. Recommendation 13: Channels or mechanisms through which media are delivered to the end user should be entirely neutral in their handling of this content. In the case of digital networks, Net Neutrality and the end to end principle should be enshrined within EU law. Dit is het onderwerp geweest van een recente consultatie. 5 Recommendation 14: There should be streamlining and coordination of support and funding for quality journalism, as already exists in several EU countries. Europe wide awards should be made available for talented journalists and those having made significant breakthroughs. An additional study should be commissioned on possible new forms of funding for quality and investigative journalism, including making use of new technologies such as crowdfunding. Dit is een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Recommendation 15: Any public funding should only be available for media organisations which publish a code of conduct easily accessible to the public (including on their site). Dit is aan de lidstaten, maar Nederland steunt de aanbeveling niet, omdat verplichte aansluiting bij gedragscodes potentieel de invloed van de staat op de media vergroot. Recommendation 16: Any public funding to media organisations should be given on the basis of non discriminatory, objective and transparent criteria which are made known in advance to all media. 5 9

10 Nederland onderschrijft deze aanbeveling. Vanuit het oogpunt van mededingingsbeleid zijn deze principes op EU niveau vastgelegd in bepalingen omtrent (geoorloofde) staatssteun in het Verdrag, en in nadere uitwerking daarvan door de Europese Commissie. Voor het overige is het aan de lidstaten om hieraan verder vorm te geven. Recommendation 17: In order to build up cadres of professional journalists competent to operate in a rapidly changing media landscape, or to offer them the possibility to do investigative journalism, journalistic fellowships should be offered to both entry level and mid career candidates who could take leave from their media organisations. Universities and research centres should set up positions for journalists in residence under such fellowships to be funded by the EU. The selection of the journalists would be done by the academic and scientific institutions themselves. The fellowships would be particularly valuable for investigative journalism, or for training journalists to mediate between complex subjects such as science, technology, finance or medicine and the wider public. Nederland is tegen subsidies voor extra EU fellowships. Recommendation 18: Journalist and media organisations should adapt their codes of conduct and journalistic standards to the challenges posed by a rapidly changing media environment. In particular, they should clearly address questions of source verification and fact checking, as well as transparently regulating their relationship with external sources of news. Journalisten en mediaorganisaties dienen zelf te beslissen hoe hun gedragscodes eruit zien. Recommendation 19: Media literacy should be taught in schools starting at high school level. The role media plays in a functioning democracy should be critically assessed as part of national curricula, integrated either with civics or social studies. Mediawijsheid en digitale bewustwording zijn van groot belang, daarom is in Nederland in 2008 het mediawijsheidprogramma gestart. Nederland kiest er niet voor media-educatie als nieuw, afzonderlijk vak te presenteren, maar scholen de ruimte te geven om mediawijsheid op hun eigen manier op te nemen in het lesprogramma. Recommendation 20: To evaluate the manner in which media consumption patterns are changing, as well as their social impact, comprehensive longitudinal studies are needed at the EU level. More broadly, the EU should provide sustainable funding for academic research and studies on the changing media environment, in order to provide a solid academic basis for policy initiatives in this field. 10

11 Er bestaat al een Europees Audiovisueel Observatorium in Straatsburg. Het Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) is verder één van de zeven wetenschappelijke instituten in het kader van het Joint Research Centre (JRC), dat media-studies doet. Daarnaast kunnen universiteiten, onderzoekscentra en mediabedrijven onderzoeksvoorstellen doen in het kader van het nieuwe programma Horizon Tot slot besteedt de Europese Commissie zelf onderzoek aan om haar beleid te onderbouwen. Recommendation 21: All EU countries should have enshrined in their legislation the principle of protection of journalistic sources, restrictions to this principle only being acceptable on the basis of a court order, compatible with the constitution of that country. Nederland onderschrijft deze aanbeveling. Op dit moment werkt Nederland aan wetgeving ter bescherming van journalistieke bronnen. Recommendation 22: Access to public sources and events should depend on objective, non discriminatory and transparent criteria. This ought to be notably the case with regard to press conferences, with electronic means used to broaden out these events to a wider audience where practically possible. Nederland onderschrijft deze aanbeveling. Recommendation 23: Member States should ensure that appropriate instruments are put in place for identifying those responsible for harming others, even in the online space. Any internet user data collection necessary for this purpose should be kept confidential and made available only by a court order. Nee Recommendation 24: Compulsory damages following court cases should include an apology and retraction of accusations printed with equal positioning and size of the original defamation, or presented in the same time slot in the case of radio or TV programmes. In addition to this and to a legally imposed right of reply, it should become accepted as responsible practice among news media to also publish retractions and corrections of wrong and unverified information on the simple request of citizens providing justifications to the contrary. Any such retractions and corrections should be published with the same relevance as the original coverage when the correction of the potential harm done by such false information so justifies. Any public funding should be conditional on the inclusion of such provisions in the code of conduct of the media organisation. Zie het antwoord onder punt 4. De overheid stelt geen aan gedragscodes, en dus ook geen eisen aan de vorm van rectificaties. Een gang naar de rechter is altijd mogelijk 11

12 Recommendation 25: To ensure that all media organisations follow clearly identifiable codes of conduct and editorial lines, and apply the principles of editorial independence, it should be mandatory for them to make them publicly available, including by publication on their website. Zie antwoord op punt 4. Publicatie van journalistieke gedragscodes is wenselijk, maar dient niet verplicht te worden. Recommendation 26: There should be a provision of state funding for media which are essential for pluralism (including geographical, linguistic, cultural and political pluralism), but are not commercially viable. The state should intervene whenever there is a market failure leading to the under provision of pluralism, which may be considered as a key public good. De Nederlandse regering onderschrijft deze aanbeveling. De Nederlandse overheid geeft steun aan de publieke omroep en stelt in ruil daarvoor eisen aan de kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid van het publieke aanbod op radio, televisie en internet. Daarnaast zijn er (door de overheid gefinancierde) onafhankelijk fondsen die op basis van transparante criteria steun verlenen aan hoogwaardige mediaproducties en aan de pluriformiteit van de pers. Recommendation 27: Any public ownership of the media should be subject to strict rules prohibiting governmental interference, guaranteeing internal pluralism and placed under the supervision of an independent body representing all stakeholders. Nederland onderschrijft deze aanbeveling. Recommendation 28: The provision of funding for cross border European media networks (including such items as translation costs, travel and coordination costs) should be an essential component of European media policy. Support for journalists specialised in cross border topics should be included in such funding. Nee. Recommendation 29: Attention is called to national journalism schools and university professors for the possibility of applying to the Jean Monnet programme to support curricula and teaching on coverage of European issues. The Commission should be especially pro active in informing journalism schools of this possibility and consider this area one of the priorities in the selection procedure under such a programme. Nee Recommendation 30: EU political actors have a special responsibility and capacity in triggering European news coverage. The Presidents of the EU institutions should regularly organise interviews with a panel composed of national media from across the EU. This format would have the advantage of not only increasing 12

13 national coverage of EU affairs but also making that coverage more pluralist, since the interviews to be broadcast or printed in the different Member States would include questions from journalists from other Member States. Media moeten hun in vrijheid hun eigen redactionele keuzes kunnen maken. De onafhankelijkheid van de media is heel belangrijk voor democratische samenlevingen. Het is daarom belangrijk dat Europese en nationale overheden geen invloed op de media proberen uit te oefenen. 13

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1 Pagina: 1 Marketing forward 25 oktober 2011 Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald Inhoud Digital marketing Persoonsgegevens en database o Wet bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens en

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits Terugblik Vlissingen 29 september 2005 Verkeersgegevens Prof. drmrjan M. Smits Wageningen, 9 februari 2017 SURF Security- en Privacyconferentie 2 1 3 4 2 5 Googlen op Jacques Schuurman levert Ongeveer

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Rechtszekerheid en adaptability onder de programmatische aanpak in het waterrecht

Rechtszekerheid en adaptability onder de programmatische aanpak in het waterrecht 1 Rechtszekerheid en adaptability onder de programmatische aanpak in het waterrecht EEN PLEIDOOI VOOR ONDERZOEK NAAR DE RUIMTE OM DE DOELTREFFENDHEID VAN DIT INSTRUMENT TE VERBETEREN EN EEN PLEIDOOI OM

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2 Vraagstelling - Wat staat in bestaand instellings beleid (elementen/inhoud)? Aangetroffen bij Universiteiten uit UK, Australië en US - Welke best practices zijn bruikbaar voor NL? RDM beleid volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle?

PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle? PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle? Open Science & Privacy Research Data Management Toolkit: Research Lifecycle,

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc.

1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc. 1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc. Terrorism and extremism is a necessary and fundamental component that should be addressed

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie