FOBID Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOBID Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 FOBID Jaarverslag 2014 FOBID FOBID Netherlands Library Forum verbindt als koepelorganisatie de belangrijkste landelijke organisaties op het terrein van het bibliotheek- en informatiewerk in Nederland en zet zich in om de gemeenschappelijke belangen van de sector te behartigen. In toenemende mate speelt deze belangenbehartiging zich ook af in internationaal verband. FOBID streeft ernaar de belangen van de bibliotheek- en informatiesector te behartigen en de vakontwikkeling in Nederland te stimuleren. Ze treedt op als verbinder tussen de verschillende onderdelen van de bibliotheeksector en verwante sectoren. Daarbij wordt gezocht naar de breedst mogelijke vertegenwoordiging van het veld. In 2014 was vooral de toetreding van Dedicon en inbreng in de FOBID belangenbehartiging rond auteursrecht en excepties van belang. FOBID bestuur Het FOBID bestuur vergadert enkele keren per jaar. In 2014 op 18 maart, 10 juni en 25 november. FOBID zet zich in voor stroomlijning van internationale met Nederlandse activiteiten op het terrein van auteursrecht, digitale bibliotheek en andere onderwerpen van belang voor de gehele sector. In 2014 zijn verschillende initiatieven en activiteiten ontplooit, in samenwerking met partners. Een ervan is Nederlandse collega s een Update te geven van International Matters, de internationale belangenbehartiging en kennisontwikkeling; en de betekenis daarvan voor zowel individuele bibliotheken als de bibliotheeksector. Veelal worden nieuwe ontwikkelingen en standpunten voorbereid door de FOBID commissies. (Maatschappelijke) ontwikkelingen waarover de commissies en bureau hebben geadviseerd zijn: vernieuwing Auteursrecht, E-Read/e-lending, Exceptie voor Leesgehandicapten, Verweesde werken en Extended Collective Licensing, hergebruik overheidsinformatie, Metadata/RDA, (bibliotheek)wetgeving, EU Cultuur, Samenwerking voor de Mondige Burger, om maar enkele onderwerpen te noemen. FOBID ondersteunde ook standpunten van internationale partners bijvoorbeeld EBLIDA bij het position paper van the Right to E-Read, IFLA bij de Lyon Declaration en LIBER bij Text and Datamining policies. Eind 2014 nam dhr. B. Savenije afscheid als voorzitter van FOBID; het bestuur is hem zeer erkentelijk voor de voortdurende steun van en betrokkenheid bij FOBID. Mw. Marjolein Nieboer nam het voorzitterschap over. 1

2 In 2014 was het veertig jaar geleden dat FOBID als federatie van organisaties op het terrein van bibliotheek, informatie en documentatie werd opgericht. Inmiddels is er veel veranderd, de noodzaak tot samenwerking: een gezamenlijk aanspreekpunt, én stem is gebleven en werd door het bestuur bekrachtigd. FOBID organiseerde geen aparte bijeenkomst maar deelnemers aan het Bibliotheekcongres werden verrast met een inspirerend FOBID cadeautje. Nieuwe partners In 2014 heeft FOBID diverse organisaties en instellingen benaderd met de vraag of zij als partner mee willen werken aan een sterke bibliotheek- en informatiesector. Werkelijke partnerschappen zijn bereikt met SHB dat haar partnerschap (op proef in ) voortzet; en met Dedicon, dat met name binnen de Juridische Commissie participeert. Deze partnerschappen leiden tot verdergaande kennisuitwisseling en een sterkere positie van de sector. FOBID wil de banden met de Archiefsector meer aanhalen. Er is al vertegenwoordiging in de Juridische Commissie. Benoemingen Het FOBID bestuur benoemde leden in de FOBID Juridische Commissie. Aan het eind van het verslagjaar namen namelijk de heren H. van Velzen en E. Slot (beiden namens VOB) afscheid. In de vacatures werden benoemd mw. E. Winters en mw. F. Pang als vaste plaatsvervanger (beiden namens VOB). Tevens benoemde het FOBID bestuur een compleet nieuwe Commissie RDA, nadat de FOBID Commissie Ontsluiting was opgeheven bij het bereiken van haar doelstelling. De Commissie Opleidingen werd opgeheven, zonder verdere vervolgactie. In de FOBID Werkgroep NL Library Statistics traden nieuwe leden aan zodat de gehele sector vertegenwoordigd is. Gedurende het jaar beschikte het FOBID bureau over een stagiaire archiefopleiding in de persoon van mw. L. Reyes. Voorts ondersteunden diverse KB-collega s het FOBID bureau. Bijlage I bevat een volledige weergave van de samenstelling van FOBID bestuur, commissies en groepen, en FOBID bureau. Uitvoering Jaarplan 2014 De uitvoering van het Jaarplan ligt grotendeels in handen van de FOBID commissies en bureau. Onderstaand een overzicht van de projecten en activiteiten op het terrein van verbinden en belangen behartigen. FOBID Project de Mondige Burger Het FOBID project de Mondige Burger richt zich op het onderzoeken van het gezamenlijke publiek van de gehele sector. De dynamische aanpak door bureau Muzus sorteerde positief effect bij de deelnemers van alle typen bibliotheken. In gezamenlijke verkenning, door bibliotheekgebruikers te interviewen en in hun context te plaatsen, konden na data-analyse persona s ontwikkeld worden. Echte co-creatie, tussen professionals en publiek, tussen professionals onderling, en met deskundigen. De acht persona s staan voor de verschillende typen bibliotheekbezoekers, gesegmenteerd op hun bibliotheek- en informatiebehoeften voor de gehele sector. Ze hebben 2

3 aanduidingen als de gespecialiseerde kennishaler, de inhoudelijke opvoerder en bijvoorbeeld de geconcentreerde werker. Hoe bezoeken ze de bibliotheek, wat verwachten ze qua dienstverlening? Dat is achterhaald aan de hand van klantreizen. Met behulp daarvan worden kansen en ideeën voor verbetering en nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Dat kun je per instelling, en samen in een regio bekijken, en als gehele sector gezamenlijk realiseren. De Taskforce bood het kennisdocument met de projectresultaten aan met aanbevelingen aan het FOBIDbestuur om de opgedane kennis over de bibliotheekbezoekers verder te verspreiden en op een aantal punten verder aan te vullen. De Koninklijke Bibliotheek besloot daarop tot een vervolgproject en het in beeld brengen van het digitaal gebruik van gebruikers volgens dezelfde aanpak te realiseren (in samenwerking met SIOB en BNL) De mogelijkheid tot ontwikkeling van persona s van informatiespecialisten/bibliotheekmedewerkers bleef nog open. Persona de leergierige snuffelaar Klantreis van één van de persona s Voor de verspreiding van de methode werd ter peiling een aanbod voor training in Innovatiekringen geformuleerd, waarop, mogelijk vanwege de prijsstelling en drukte, (nog) weinig respons kwam. Beperkte FOBID capaciteit maakte grootschalige promotie onmogelijk. Bureau Muzus verzorgde in samenwerking met GO opleidingen een enthousiast ontvangen workshop tijdens het KNVI congres. Op 9 juli belegde FOBID een rondetafelgesprek met landelijk werkende organisaties die betrokken zijn bij gebruikersonderzoek, klantsegmentatie e.d. Inzet was enerzijds deze partners nader inzicht te geven in het onderzoek van De Mondige Burger, en toelichting te geven op het werken met Persona s. In de optiek van FOBID gaat het hier om een kwalitatief onderzoek (voor de gehele sector), dat andere benaderingen kan complementeren. Anderzijds konden partners aangeven wat hun acties op korte en langere termijn zijn, en kunnen zij de persona-benadering inpassen. FOBID Commissie RDA In de loop van 2014 werd de Commissie RDA ingesteld met als doel: - Het borgen van de kennis betreffende de toepassing van de RDA-regels in Nederland; 3

4 - Ondersteunen van en klankbord zijn voor de RDA helpdesk; - Voorzien in de behoefte aan een Nederlands standpunt in vragen over de toepassing van RDA. Deze vragen kunnen zowel van de werkvloer (via de RDA Helpdesk) komen als vanuit de EURIG, het Europees samenwerkingsverband ten behoeve van de implementatie van RDA; - Aansluiten bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van RDA (EURIG, JSC, IFLA); - Bijdragen aan de ontwikkeling van RDA, bijvoorbeeld door adviserend en ondersteunend te zijn in de Nederlandse praktijk en eventuele wijzigingsvoorstellen te formuleren voor internationale behandeling. De RDA-Commissie is samengesteld uit deskundigen op het terrein van de bibliografische regelgeving en ontsluiting uit Nederlandse bibliotheken die de RDA ook gebruiken. Er zitten vertegenwoordigers in van de KB, UB s, OB s, SHB, WSWB en Digitale Bibliotheek. De KB heeft zorggedragen voor de samenstelling van de commissie in het voorjaar Het FOBID bestuur heeft dat bekrachtigd en de leden benoemd. De KB zorgt voor secretariële ondersteuning. De RDA Commissie rapporteert jaarlijks aan het FOBID Bestuur. Eind 2014 vond de eerste vergadering plaats. FOBID Juridische Commissie (FJC) De FOBID Juridische Commissie, FJC heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd, op 11 maart, 29 april, 23 september en 28 oktober. Ze houdt zich bezig met de juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken en informatiediensten. Zij initieert (inter)nationale acties en reacties op dit gebied, en onderhoudt daartoe de contacten met ministeries en ook internationale netwerken, zoals EBLIDA en IFLA. FJC heeft twee belangrijke opdrachten: enerzijds informatie uitwisselen over ontwikkelingen met betrekking tot het auteursrecht met de aangesloten leden, dat wil zeggen: de koepelorganisaties die samen FOBID vormen- en met Dedicon, de Informatiepunten Auteursrecht van HBen en UBen, stichting SURF en OCLC; en anderzijds de belangen van de leden behartigen door de ontwikkelingen te volgen en daarop op gepaste wijze te reageren. In 2014 hield de FJC zich bezig met de volgende onderwerpen: - EU Richtlijn Hergebruik Overheidsinformatie en de toepassing in Nederland. FJC was alert op de reikwijdte voor bibliotheken in het wetgevingsproces. - EU Richtlijn Collectieve Beheersorganisaties en de toepassing in Nederland FOBID nam in 2012 deel aan de Nederlandse online consultatie. FJC onderhoudt ook zelf contacten met CBO s. Bij de belangenbehartiging vanuit bibliotheken moet erop gewezen worden dat Extended Collective Licensing met deze Richtlijn moeilijker zal worden. De bepaling dat auteurs een vrije keuze hebben t.a.v. een CBO kan ook in het buitenland zijn zal de vindbaarheid en bereikbaarheid van auteurs bemoeilijken. - EU herziening Auteursrechtrichtlijn; FOBID nam samen met EBLIDA deel aan de Europese consultatie. Tevens vroeg zij aandacht voor open access, en Tekst and Datamining. - e-books en fair licensing FOBID zet zich in voor grotere toegankelijkheid en evenwichtige gebruiksvoorwaarden van digitale content, zoals E-Book en E-Lending. 4

5 FOBID ondersteunde de acties van EBLIDA en IFLA op dit terrein, zoals in Europa de brede bewustmakingscampagne voorzien in de slogan: The Right to E-Read. In Den Haag vond op 23 april, de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht de aftrap plaats in bijzijn van MEP Marietje Schaake; met als inzet een online petitiecampagne en een sterk position paper. FOBID blijft het belang onderstrepen van cross overs van kennis op dit terrein tussen de verschillende typen bibliotheken. - clouddiensten en privacy FJC onderzocht hoever de kennis over het werken in de cloud reikt waar het gaat om juridische aspecten. Met name werd aandacht gevraagd voor het bewaken van privacy-aspecten, zoals in de nog steeds bruikbare FOBID Handreiking Privacy. Dit onderwerp zal verder met name door de Digitale Bibliotheek (Pas) worden opgepakt. Naast deze drie hoofdthema s hield FJC zich bezig met: - De toepassing van de EU Richtlijn Verweesde Werken en de consequenties daarvan voor de bibliotheken. In de Richtlijn bestaat wel de mogelijkheid van extended collective licensing (ECL) i.t.t. de voorgestelde Richtlijn CBO s. FOBID heeft voor toepassing van ECL gepleit bij de betreffende Nederlandse Ministeries en onderstreepte dat met brieven. - De toepassing van de EU Richtlijn Hergebruik Overheidsinformatie FJC heeft in een zo vroeg mogelijk stadium input gegeven ten behoeve van een Nederlands wetsontwerp door vragen vanuit het veld en toelichting op consequenties te geven aan betrokken ministeries (OCW en BZK). Tevens werden FOBID partners gewezen op het belang om de afspraken over metadata, bijv. van NCC/OCLC, dus de gevolgen voor intellectuele eigendomsrechten (IE) van de eigen bibliotheekdata te bekijken. Op zich ligt het voor de hand waar nodig collectieve afspraken te maken, maar voor het NUV (Uitgevers) geldt dat juist geen collectieve afspraken mogen worden gemaakt. - EU consultatie herziening van de Auteursrechtregels De meeste aandacht en een grootste inspanning van de FJC ging echter uit naar de EU Consultatie Herziening van EU auteursrechtregels, waarvoor een gedetailleerde enquête van 80 vragen werd beantwoord. Door verschillende partijen, zowel landelijk (bibliotheekorganisaties, erfgoedinstellingen etc.) als ook Europees (EBLIDA, LIBER, CENL etc. ) is gewerkt aan respons die de belangen van de bibliotheken/archieven/erfgoedinstellingen naar voren halen, en obstakels in het huidige regime toelichten. In een extra FJC bijeenkomst op 29 januari werd de FOBID respons doorgenomen en aangevuld, zodat deze voor de deadline van 5 februari kon worden verzonden. FOBID Werkgroep NL Library Statistics In vernieuwde samenstelling kwam de Werkgroep bijeen. Mw. A. Graver NHTV was vanuit het SHB bestuur, portefeuille benchmark bij de bijeenkomst in 2014 aanwezig, ter vervanging van 5

6 dhr. A. Bieze. Op de vergadering van 30 januari gaf dhr. H. Voorbij (KB) een overzicht van obstakels en oplossingen bij het verzamelen van gegevens in de bibliotheeksector. Tevens werden afspraken voor de eerstkomende complete dataset van 2012 gemaakt, die inderdaad kon worden gepubliceerd. Internationale belangenbehartiging acties FOBID was met name actief op de auteursrechtacties die zowel EBLIDA als IFLA, veelal gezamenlijk ondernamen. De rol die de EU staten, vaak als collectief spelen in internationale menings- en besluitvorming, pakt vaak negatief uit voor bibliotheken. FOBID gaf gehoor aan de opdracht om meer ondersteuning van de EU te vragen in het proces bij WIPO om tot een Library Treaty te komen. Verheugend was dat de actie om tot een exceptie voor leesgehandicapten te komen, internationaal werd bezegeld in het Verdrag van Marrakesh. FOBID ondersteunde met hulp van o.a. Dedicon, de Nederlandse inbreng, en de acties van IFLA. De geringe omvang van het Europees Cultuurbudget en de nieuwe Cultuurplan periode waren aanleiding voor een FOBID brief. IFLA bracht een nieuwe strategische werkwijze met het IFLA Trendrapport: een vijftal trends, die wereldwijd te bespeuren zijn, toegelicht door deskundigen, van belang voor bibliotheken omdat de trends effecten, positief en negatief, op de dienstverlening zullen hebben. In sommige landen werd het IFLA rapport aangegrepen voor een nationale strategie. In Nederland antwoordde FOBID namens het werkveld. IFLA zet zich ook in voor de zichtbaarheid van bibliotheken in de nieuwe VN agenda voor ontwikkelingswerk: Post Daartoe dient de IFLA Lyon Declaration, die door FOBID werd vertaald en gepubliceerd. Internationale belangenbehartiging vertegenwoordiging en contacten FOBID was vertegenwoordigd in de jaarvergaderingen van EBLIDA en IFLA. De IFLA Presidency conferentie in Helsinki werd door FOBID bezocht. Met een aantal deelnemers konden vervolgafspraken voor uitwisseling worden gemaakt. Daarnaast nam FOBID op uitnodiging deel aan het Duitse Bibliotheekcongres in Bremen. Op verzoek ondersteunde het FOBID bureau de EBLIDA deelname aan het Europese Literacy Project en vertegenwoordigde EBLIDA op de startbijeenkomst in Wenen. FOBID International Office - Uitwisseling en Vraagbaak Een tiental internationale verzoeken om korte of langere werkbezoeken aan Nederlandse bibliotheken werd verzorgd met passende programma s. Daarnaast werden vragen over het Nederlandse werkveld (Opleidingssysteem, trends, architectuur) behandeld en internationale surveys beantwoord. FOBID bemiddelde in Nederlandse deskundigen /sprekers voor enkele internationale bijeenkomsten. Tevens werd de werkwijze rondom IFLA verkiezingen toegelicht. 6

7 Conferenties/debatten - International Matters FOBID organiseerde voor de eerste keer een informatieve ochtend over Internationale Zaken. Daartoe kwamen zo n veertig tal mensen bijeen, die meer hoorden over structuur en acties van EBLIDA, LIBER en IFLA. Daarnaast werden de mogelijkheden van uitwisseling, en de Nederlandse vertegenwoordiging en acties voor gezamenlijke belangenbehartiging internationaal toegelicht. De deelnemers wilden graag een nieuwe update in FOBID verzorgde tijdens het IFLA wereldcongres de Nederlandstalige caucus en dinner in Lyon, waaraan zo n 35 personen deelnamen. - Orange Grove FOBID nam op verzoek deel aan een project en werkconferentie in Athene over bibliotheken en ondernemers, en wisselde ervaringen uit met een groep van startups van het Nederlandse ambassade /bedrijfsleven project Orange Grove. - Onder de titel Grensverleggend samenwerken werd door FOBID een workshop tijdens het Bibliotheekcongres 2014 gegeven. Publicaties - FOBID Library statistics Netherlands Kennisdocument Persona project - Overzicht van Nederlandse vertegenwoordiging in IFLA Tevens werd meegewerkt aan internationale publicaties over het Nederlandse bibliotheeklandschap, over jeugdbibliotheekwerk en de stand van zaken E-Books. Verzonden brieven - FOBID Respons EU Herziening Auteursrecht - FOBID respons aan LIBER Open Brief Elsevier TDM beleid - FOBID brief en mailing in het kader van EBLIDA campagne Right to E Read - FOBID support aan IFLA brief inzake EU auteursrecht - FOBID support aan IFLA Verklaring van Lyon - FOBID Respons inzake IFLA Trendreport - FOBID Jubileumgeschenk en Nieuwjaarskaart Bijgewoonde bijeenkomsten, conferenties, seminars en congressen FOBID nam deel aan de jaarvergadering en bijeenkomst van de Dr. P.A. TieleStichting. Ze nam voorts deel aan het KNVI congres en het Bibliotheekcongres. Adres en contact Bezoekadres Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof BE Den Haag Tel: Postadres FOBID Netherlands Library Forum Postbus LK Den Haag 7

8 Bijlage I: Samenstelling van FOBID bestuur, commissies en groepen, en FOBID bureau FOBID bestuur Drs. J.S.M. Savenije, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (voorzitter) (KB) M.G. Wesseling, International Institute of Social Studies, Den Haag (KNVI) Mw. drs. M. Nieboer, bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen (UKB) Mr. Ch. Noordam, dienst Openbare Bibliotheek, Den Haag (OB) Dhr. A. de Vries, Vereniging Openbare Bibliotheken, Den Haag (VOB) Mw. R. Paulides, Hogeschool Inholland, Den Haag (penningmeester) (SHB) Secretaris: Mw. mr. dr. M. Koren FOBID bureau Mw. mr. dr. M. Koren, VOB, secretaris FOBID Mw. L. Reyes, stagiaire archiefopleiding (januari- november 2014) Secretariële ondersteuning, financiële administratie en website: KB FOBID Juridische Commissie De samenstelling van de commissie was als volgt: Mr. Ch. Noordam, directeur Openbare Bibliotheek Den Haag, namens FOBID, voorzitter FJC Mw. Mr. Dr. A. Beunen, jurist KB, namens KB, juridisch adviseur FJC Mw. Mr. C. Bevers, jurist BNL, namens BNL Drs. K. Krikhaar, senior account specialist, Dedicon, namens Dedicon Mr. E. Kraai, bedrijfsjurist NA, namens Nationaal Archief Dr. C. van Laer, expert juridische informatie, UB Maastricht, namens UKB Dr. M. van Otegem, directeur UB Erasmus Rotterdam, namens UKB Mw. Mr. F. Pang, jurist VOB, vaste plaatsvervanger VOB/ Erna Winters, per Mr. E. J. Slot, jurist VOB, namens VOB, tot Drs. Gerard M. van Trier, directiesecretaris KB, namens KB Dhr. Hans van Velzen, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam, namens VOB, tot Mw. Erna Winters, directeur Openbare Bibliotheek Kennemerwaard, bestuurslid EBLIDA, vaste vervanger VOB, per : namens VOB Secretaris: mw. mr. dr. M. Koren, secretaris FOBID Corresponderende leden ontvangen de stukken voor de FJC-vergaderingen: Mw. Mr. D. L.M. Hooman, directiesecretaris OCL, namens OCLC Mw. Mr. E. Hoorn, Universiteit Groningen, o.a. Informatiepunt Auteursrecht WB Mw. L. Liefsoens, Informatiepunt Auteursrecht Hogeschool Inholland, namens SHB. FOBID Werkgroep NL Library Statistics Mw. I. van Asperen (VOB) Dhr. A. Bieze, Hogeschool Utrecht ( SHB) Mw. drs. H. van Manen (KB) Mw. drs. M. Oomes (SIOB), vanaf medio 2014 Mw. dr. D. Raaimakers, UB Utrecht (UKB) Dr. L. Röst (SIOB) tot medio 2014 Dr. H. Voorbij, Koninklijke Bibliotheek Voorzitter/secretaris: mw. mr. dr. M. Koren 8

9 FOBID Commissie Ontsluiting Het FOBID bestuur heeft de Commissie in 2014 opgeheven. Er vond geen afsluitende bijeenkomst plaats. FOBID Project De Mondige Burger Taskforce Mw. J. Mos, Openbare Bibliotheek Zoetermeer, directeur Mw. A. Theuns, Hogeschool Inholland Drs. B. Savenije, Koninklijke Bibliotheek, Voorzitter FOBID Drs. M. Wesseling, Institute of Social Studies, directeur Mw. drs. L. Mantel, UB Delft Mw. M. van der Meer, Koninklijke Bibliotheek/ Dhr. M. Laan, Koninklijke Bibliotheek Projectgroep Dr. M. van Otegem, UB Rotterdam Mw. M. Heijne, UB Amsterdam Mw. W. van Wezenbeek, UB Delft Dhr. K. Schouten, UB Delft Mw. D. van de Watering, OB Oostland Mw. L. Donkersloot, OB Oostland Mw. Th. ten Berghe, Haagse Hogeschool Mw. A. Bomas, Hogeschool Leiden Drs. J. Damen, Bibliotheek Afrika Studiecentrum, Leiden Dhr. P. Wijnmaalen, Koninklijke Bibliotheek Mw. D. Koning, Probiblio Mw. J. Kreuk, OB Kennemerwaard Dhr. J. Kaldenbach, OB Kennemerwaard Razende Reporters Mw. N. Potters, TU Delft Mw. F. van Schaik, OB Zoetermeer Mw. E. Verloop, Hogeschool van Amsterdam Mw. M. Kranse, NHTV Breda Mw. H. de Man, OB Amsterdam Dhr. M. Boukabous, Vrije Universiteit Amsterdam Mw. E. Braak, OB Kennemerwaard Mw. L. Befort, OB Kennemerwaard Project met medewerking van Bureau Muzus Mw. Ir. A. Kaufmann Mw. N. Kistemaker Mw. Ir. S. Kistemaker 9

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

FOBID Jaarverslag 2015

FOBID Jaarverslag 2015 FOBID Jaarverslag 2015 FOBID 17.16 FOBID Netherlands Library Forum verbindt als koepelorganisatie de belangrijkste landelijke organisaties op het terrein van het bibliotheek- en informatiewerk in Nederland

Nadere informatie

FOBID Jaarverslag 2013 FOBID 21.14

FOBID Jaarverslag 2013 FOBID 21.14 FOBID Jaarverslag 2013 FOBID 21.14 FOBID Netherlands Library Forum verbindt als koepelorganisatie de belangrijkste landelijke organisaties op het terrein van het bibliotheek- en informatiewerk in Nederland

Nadere informatie

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep SLIM 3.1 Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 2014 ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep Distributie FCO, Joke Webbink (projectleider SLIM 3.1) Datum / versie 11 februari,

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Massadigitalisering benadering Commissie Digiti E. bijeenkomst FJC massadigitalisering

Massadigitalisering benadering Commissie Digiti E. bijeenkomst FJC massadigitalisering Massadigitalisering benadering Commissie Digiti E bijeenkomst FJC massadigitalisering 29.01.2009 Ontstaan van het probleem groei informatiemaatschappij schept vraag naar vee nieuwe technologieën maken

Nadere informatie

Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling

Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling Uitnodiging FOBID INFORMATIEOCHTEND Op 24 april 2015 organiseert FOBID International Office een (tweede) informatieochtend in de reeks met het thema: Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013 SLIM 3.1 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 15 april 2014 Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/ Eindrapportage t.b.v.

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008 1 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Verantwoordelijkheden en doelstellingen 4. Werkwijze 5. Activiteiten 2008 6. Begroting 2008 2 3 1. Inleiding Dit jaarplan geeft de samenstelling, de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

S T A R T N OT I T I E. Sectororganisatie Gezelschapsdieren. In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan:

S T A R T N OT I T I E. Sectororganisatie Gezelschapsdieren. In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan: S T A R T N OT I T I E Sectororganisatie Gezelschapsdieren Begrippen In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan: PVH Gezelschapsdieren Organisaties Sector Toezichthoudend

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie!

Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie! Erfgoedinstellingen en auteursrecht: Ken je strategie! KVAN dagen 2015 PAUL KELLER, AMERSFOORT, 9 JUNI 2015 Auteursrecht en erfgoedcollecties Op veel werken in de collecties van erfgoedinstellingen rust

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SHB 2015-2018. Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

BELEIDSPLAN SHB 2015-2018. Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk BELEIDSPLAN SHB 2015-2018 Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk Beleidsplan 2015-2018 Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) Kansen voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum. Statuten VSO Statuten VSO De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen 2001, 2006 en 2010 voor vernummering die door deze wijzigingen noodzakelijk worden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 25 110 Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie van 1 januari tot 1 juli Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Op 11 maart 2016 organiseert FOBID International Office weer een actuele informatieochtend in de reeks International Matters. U bent van harte welkom!

Op 11 maart 2016 organiseert FOBID International Office weer een actuele informatieochtend in de reeks International Matters. U bent van harte welkom! Uitnodiging FOBID INFORMATIEOCHTEND Op 11 maart 2016 organiseert FOBID International Office weer een actuele informatieochtend in de reeks International Matters. U bent van harte welkom! FOBID 05.16R Over

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

SW-007 Reglement CvD SCSW

SW-007 Reglement CvD SCSW SW-007 Reglement CvD SCSW 1. Inleiding Het bestuur van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW) stelt een College van Deskundigen (CvD) in. Dit CvD is een onderdeel van de Stichting.

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van DEN-brief.

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van DEN-brief. Inhoudsopgave Inleidend Gewijzigd bezoekadres Leidraad Cultureel erfgoed digitaal online 3-D dag op 29 juni Aanvullend Advies Raad voor Cultuur Nieuwe Auteurswet in behandeling Thema Sport en recreatie

Nadere informatie

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG Van der Laan Stichting JAARVERSLAG 2007 1 Inleiding In dit verslag wil het Bestuur de ontwikkelingen van de activiteiten van de Van der Laan Stichting in 2007 nader toelichten en toetsen aan het Activiteitenplan

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 08 juni 2015 17:48 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/ Auteur Afdeling Juridische Zaken. Datum 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/ Auteur Afdeling Juridische Zaken. Datum 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 Auteur Afdeling Juridische Zaken Datum 1 september 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht SZ/J/10.026 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD O.B.S. DE GOUWZEE Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Zijne Excellentie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De weledelgestrenge heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie