Algemene voorwaarden de Zeeuw & de Keizer Accountancy en Belastingadvies B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden de Zeeuw & de Keizer Accountancy en Belastingadvies B.V."

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden de Zeeuw & de Keizer Accountancy en Belastingadvies B.V. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de Zeeuw & de Keizer Accountancy & Belastingadvies B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , handelend onder de namen Crowe Horwath Accountancy & Belastingadvies. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap als zodanig. Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Voorzover niet door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anderszins wordt bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van kracht. 2. Iedere verwijzing door een Opdrachtgever naar diens eigen Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van de totstandkoming van een overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later aan hem door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, door hem aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en voor hem met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 3. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging in de Algemene Voorwaarden treedt in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en bij gebreke daarvan op het moment dat de wijziging aan Opdrachtgever is medegedeeld of kenbaar geworden. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan Opdrachtgever worden toegezonden. 4. De opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de voor Opdrachtnemer en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. Opdrachtgever is gehouden eventuele wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis te brengen.

2 De opdracht met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een nieuwe opdracht die slechts tot een overeenkomst met Opdrachtnemer leidt indien en voor zover Opdrachtnemer die opdracht schriftelijk aanvaardt. Bij niet-aanvaarding van de nieuwe Opdracht door Opdrachtnemer vervalt de oorspronkelijke opdracht en ontstaan wederzijdse ongedaanmakingsverbintenissen voor het eventueel reeds gepresteerde (deel) van de oorspronkelijke opdracht. In geval de reeds geleverde (deel-)prestatie in redelijkheid niet ongedaan te maken is, ontstaat een plicht tot vergoeding van de waarde van die prestatie, welke gelijk is aan de factuurwaarde daarvan. Opdrachtnemer is bevoegd de aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht verbonden bijkomende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is. 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 4. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 5. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers. De originele bescheiden worden aan Opdrachtgever geretourneerd. 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

3 4. Ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vanwege het door Opdrachtgever niet c.q. ondeugdelijk nakomen van de verplichtingen uit artikel 4.1 en 4.2 (gedeeltelijk) onmogelijk is, wordt de uitvoering van die opdracht (gedeeltelijk) opgeschort tot Opdrachtgever haar verplichtingen uit artikel 4.1 en 4.2 (deugdelijk) is nagekomen, danwel wordt de overeenkomst met Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbonden zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is. Opdrachtgever is gehouden om door Opdrachtnemer reeds geleverde prestaties te vergoeden. 5. Het bepaalde in artikel 5.4 is van overeenkomstige toepassing ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vanwege overmacht (gedeeltelijk) onmogelijk is, met dien verstande dat de uitvoering van de opdracht (gedeeltelijk) wordt opgeschort tot de overmachtssituatie niet langer bestaat. Het voorgaande geldt ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor of na het moment waarop de opdracht uitgevoerd had moeten zijn. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding. 6. De nakoming door Opdrachtnemer niettegenstaande een overmachtssituatie doet geen afbreuk aan Opdrachtnemers' recht om in andere gevallen van haar opschorting - of ontbindingsbevoegdheid gebruik te maken. Artikel 6 Leveringstermijn 1. De leveringstermijn vangt aan nadat Opdrachtnemer alle voor de levering noodzakelijke gegevens en bescheiden, zoals vermeld onder artikel 4.1 en 4.2, heeft ontvangen. 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen. 3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Slechts de overschrijding van een schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen en nadrukkelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn door Opdrachtnemer, geeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding. De bedoelde schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de voor de vertraagde prestatie overeengekomen vergoeding. 4. Opdrachtnemer pleegt alle redelijkerwijs van haar te vergen inspanningen teneinde de opdracht binnen de opgegeven of overeengekomen termijn te kunnen uitvoeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld geeft een eventuele overschrijding van de gestelde termijn Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot weigering van de door Opdrachtnemer verleende dienst, tot zijn eigen nietnakoming of opschorting van enige uit de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting, of tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. 5. Iedere leveringstermijn wordt verlengd met de periode dat de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheid intreedt voor of na het moment waarop de verplichting uitgevoerd had moeten zijn. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats wanneer en voor zolang Opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door Opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht mocht worden, ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.

4 Artikel 7 Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust en het (gedeeltelijk) niet- nakomen, op welke grond dan ook, van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Artikel 8 Geheimhouding 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. Opdrachtnemer is op grond van het bepaalde bij of krachtens de wet, met name doch niet uitsluitend de Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft), verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, binnen 14 dagen te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer (FIU-Nederland). Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van die melding. 5. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. Artikel 9 Intellectuele eigendom 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien. 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

5 Artikel 10 Honorarium 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dien overeenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het overeengekomen tarief. 3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Artikel 11 Facturering en betaling 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot het verlangen van voorschotbetalingen en/of het stellen van genoegzame (voorafgaande) zekerheid door Opdrachtgever terzake de haar toekomende betaling(en) en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangde voorschotbetaling c.q. zekerheidsstelling. 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

6 7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek van respectievelijk verrekening met enige vordering die hij op Opdrachtnemer meent te hebben. Indien Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn eigen verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. 8. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van mogelijk verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook in het geval Opdrachtgever vermeldt dat de verrichte betaling ziet op een latere factuur. 9. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Artikel 12 Reclames 1. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, danwel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. Artikel 13 Opzegging 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Artikel 14 Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk, tenzij er van de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste zes maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit.

7 2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Voor zover een niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn contractuele c.q. wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer hierbij tegen alle gevolgen van die aansprakelijkheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer of derden via Opdrachtnemer mochten lijden tengevolge van een tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde van Opdrachtgever. 4. De in lid 1 en lid 2 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de toepassing door Opdrachtnemer van de betreffende bepalingen, ongeacht of een eventueel door Opdrachtnemer gedane melding achteraf, met inachtname van alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet had mogen plaatsvinden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierbij bovendien tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de toepassing door Opdrachtnemer van de betreffende bepalingen, ongeacht of een eventueel door Opdrachtnemer gedane melding achteraf, met inachtname van alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet had mogen plaatsvinden. 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke). Artikel 15 Vervaltermijn Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen voortspruitend uit een overeenkomst gesloten met Opdrachtnemer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen. Januari 2011

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISSX De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en op de uitvoering van overeenkomsten (van opdracht), waarbij ISSX partij is. Art. 1 Algemeen

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Artikel 1 Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: IJpelaar Projectmanagement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant

ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Syca b.v. System Care

Syca b.v. System Care Syca b.v. System Care ALGEMENE VOORWAARDEN SYCA B.V. 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent. 1.2 SYCA: SYCA B.V., gevestigd Weerdestein

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Gegevens en informatie Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Gegevens en informatie Artikel 4 Uitvoering van de opdracht Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 La Granda juridisch kantoor, hierna verder te noemen La Granda, gevestigd te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399).

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Algemene leveringsvoorwaarden Mediacaster BV. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer (02094399). Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE INTERVENTIE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ELAN ARBEIDSINTERVENTIE, GEVESTIGD TE ENSCHEDE, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. A. ALGEMEEN: In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie