Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Milieuraad Uitvoering EG-Richtlijnen Nr Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter, Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Koopmans (CDA), voorzitter, Spies (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Haverkamp (CDA), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Roefs (PvdA), Neppérus (VVD), Van Leeuwen (SP), Jansen (SP), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ouwehand (PvdD), Bilder (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie). Plv. leden: Duyvendak (GroenLinks), Van der Vlies (SGP), Polderman (SP), Remkes (VVD), Jacobi (PvdA), Hessels (CDA), Koppejan (CDA), Ormel (CDA), Koşer Kaya (D66), Leijten (SP), Schreijer-Pierik (CDA), Kamp (VVD), Timmer (PvdA), Waalkens (PvdA), Vos (PvdA), Zijlstra (VVD), Langkamp (SP), Gerkens (SP), Van Beek (VVD), Schermers (CDA), Besselink (PvdA), Agema (PVV), Thieme (PvdD), Vietsch (CDA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 maart 2008 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 28 februari 2008 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: de brief van de minister van VROM d.d. 3 januari 2008 inzake implementatieachterstanden EU-richtlijnen in nationale wetgeving (21 109, nr. 174); de brief van de minister van VROM d.d. 15 februari 2008 houdende het verslag van de Milieuraad van 20 december 2007 ( , nr. 268); de brief van de minister van VROM d.d. 8 februari 2008 inzake de aanbieding van de conceptagenda voor de Milieuraad van 3 maart 2008 te Brussel ( , nr. 265); 29 januari 2008 houdende BNC-fiche inzake Verordening Euro VI (22 112, nr. 608, fichenr. 5); 29 januari 2008 houdende BNC-fiche inzake Richtlijn Industriële emissies (IPPC) (22 112, nr. 608, fichenr. 6); 30 januari 2008 met het overzicht van de stand van zaken inzake implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten, vierde kwartaal 2007 (21 109, nr. 176); 5 februari 2008 houdende BNC-fiche inzake Verordening emissies auto s (22 112, nr. 609, fichenr. 3); de brief van de minister van VROM en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2008 houdende de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 3 maart 2008 te Brussel ( ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie Mevrouw Spies (CDA) constateert allereerst dat men steeds meer doordrongen raakt van het belang van Europese samenwerking op het gebied van duurzaamheid en milieukwaliteit. De Kamer is steeds eerder en steeds KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

2 beter betrokken bij alle relevante dossiers. Helaas moet worden geconstateerd dat VROM te kampen heeft met achterstanden bij de implementatie van richtlijnen, onder andere doordat veel tijd wordt besteed aan uitgebreid overleg met andere departementen en organisaties. In het coalitieakkoord is overeengekomen dat niet meer dan twee overheden verantwoordelijkheid voor een bepaald dossier mogen dragen. Dat moet in het achterhoofd worden gehouden bij de verantwoordelijkheidstoedeling op departementaal niveau. Dankzij de ontwikkeling van een nieuw elektronisch termijnbewakingssysteem implementatie Europese regelgeving (i-timer) wordt duidelijk zichtbaar op welke punten verbetering mogelijk is. De Kamer en het kabinet moeten alles op alles zetten om de implementatie van richtlijnen goed en tijdig te laten verlopen. Het verheugt mevrouw Spies dat de Raad een politiek akkoord heeft bereikt over het opnemen van luchtvaartactiviteiten in het Europese Emissiehandelssysteem en dat er geen kaderrichtlijn bodembescherming is gekomen. Zij kan zich op hoofdlijnen vinden in de Nederlandse inzet met betrekking tot de bijdrage van de Milieuraad aan de Voorjaarsraad. Het belang van eco-innovaties als onderdeel van de Lissabonstrategie moet worden onderstreept. Het is absoluut noodzakelijk dat daarbij prioriteit wordt gegeven aan duurzaam industriebeleid, toprunners en non-trade concerns. Ook haar fractie is teleurgesteld over het magere resultaat dat de verordening inzake CO 2 -emissies van auto s oplevert. Bestaat de kans dat er op voorstel van Nederland toch nog een doorkijk komt naar langetermijndoelstellingen? Als dat niet het geval is, heeft dat dan nog consequenties voor de mate waarin Nederland erin slaagt of kan slagen om aan Europese doelstellingen te voldoen? Doelstellingen zijn natuurlijk prima, maar daar horen ook maatregelen op Europees niveau bij die Nederland in staat stellen om aan die doelstellingen te voldoen. De Raadsconclusies over bioveiligheid zijn in lijn met de Nederlandse inzet. Geldt dat ook voor andere lidstaten? Nederland heeft de geluidsoverlast van de AWACS-radarverkenningsvliegtuigen geagendeerd. De tactiek van de minister om via de milieuministers van de landen die tevens lid zijn van de NAVO een moreel appel te doen op de collega s van Defensie is het proberen waard. Als de geluidsoverlast van AWACS verminderd kan worden door het toepassen van geluidsbeperkende technieken uit de burgerluchtvaart, dan moet die poging absoluut ondernomen worden. Welke slagingskansen dicht de minister zichzelf toe? Ook de agendering van de problematiek van de luchtverontreinigende emissies van zeescheepvaart heeft de steun van de mevrouw Spies. Nederland zal de lidstaten oproepen eensgezind en ambitieus op te trekken tijdens de komende vergadering van de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Wat is het alternatieve plan als het in IMO-verband niet lukt? Wat zal de EU dan zelf doen? De Euro VI-verordening heeft betrekking op eisen die aan zware voertuigen worden gesteld. Nederland heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een snelle inwerkingtreding van streng Europees bronbeleid. De datum van inwerkingtreding zou moeten worden vervroegd van 2015 naar Voorts moet voor defensiematerieel een uitzondering kunnen worden gemaakt. Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de Nederlandse inzet ten aanzien van sancties als niet aan de verordening wordt voldaan. Is het mogelijk om na de inwerkingtreding vrachtauto s te weren die niet aan de gestelde eisen voldoen, zodat een gelijk speelveld voor alle nieuwe vrachtauto s op de Europese markt wordt gegarandeerd? Deze verordening was geagendeerd voor een beleidsdebat, maar inmiddels is besloten om slechts te rapporteren over de stand van zaken. Wat is de reden voor deze vertraging van de besluitvorming? Klopt het gerucht dat de herziening van de richtlijn inzake de brandstof- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

3 kwaliteit ernstige vertraging kan oplopen, omdat deze richtlijn gekoppeld zal worden aan de richtlijn voor hernieuwbare energie? Wat betekent dit voor de resultaten die op korte termijn op het punt van de zwavelvrije diesel voor de binnenvaart kunnen worden bereikt? Kan de richtlijn niet in twee stappen worden herzien? Het zou immers heel erg jammer zijn als de elementen waarover overeenstemming bestaat, op de lange baan worden geschoven vanwege de richtlijn voor hernieuwbare energie. Mevrouw Spies heeft grote bezwaren tegen een uitstel van de verplichting van zwavelvrije diesel. Eventueel zou dit onderdeel uit de richtlijn moeten worden gehaald, zodat een snelle realisering van deze verplichting zeker wordt gesteld. Mevrouw Spies deelt ten slotte de opvatting van het kabinet dat niet op een achternamiddag een besluit kan worden genomen over een ingewikkelde herziening van een IPPC-richtlijn. Nederland heeft een studievoorbehoud gemaakt voor een impact assessment op nationaal niveau. Wanneer zijn die resultaten er en kunnen de voorstellen van de Europese Commissie worden beoordeeld? Is de minister er zeker van dat men rekening houdt met het Nederlandse voorbehoud en dat die trein niet doordendert? Ook de heer Jansen (SP) is verheugd over het afblazen van de bodemrichtlijn. Hij is eveneens teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen over de verordening tot vaststelling van emissienormen voor het personenverkeer. Nederland moet sterk aandringen op een koppeling van de norm van 130 gr/km aan een aanscherping op de langere termijn. Voorts moet Nederland zich verzetten tegen een «pooling»-systeem dat extra ruimte betekent voor de grote vervuilers om hun eigen vervuiling te compenseren door een alliantie aan te gaan met producenten van vooral kleine auto s. Nederland zou ten slotte ruimte moeten claimen om op nationaal niveau aanvullende eisen te kunnen stellen zolang de lat op Europees niveau niet zo hoog wordt gelegd. Hij steunt de insteek van de minister ten aanzien van de negende Conferentie van Partijen van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD COP 9) en de bijeenkomst van Partijen bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid onder het Biodiversiteitsverdrag (COP/MOP 4). Ook de insteek van de minister bij de discussie over de Euro VI-verordening inzake emissienormen voor zware voertuigen kan op de steun van de heer Jansen rekenen. Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de reikwijdte. Vallen bijvoorbeeld ook kranen, heftrucks en landbouwvoertuigen onder deze verordening? Verder zouden bepaalde stationaire toestellen zoals generatoren in de havens en binnenvaartschepen onder deze verordening moeten worden gebracht. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Spies over de IPPCrichtlijn. Er zal in ieder geval heel goed moeten worden gekeken naar de handhaafbaarheid. Het is goed dat de monitoring gestandaardiseerd wordt, maar het gaat vervolgens toch om de daadwerkelijke invulling door de verschillende lidstaten. Het doel van de richtlijn is het boeken van milieuwinst en het bevorderen van een gelijk speelveld. De heer Jansen is er echter nog niet gerust op dat dit laatste zal worden bereikt. Hij sluit zich eveneens aan bij de opmerkingen van mevrouw Spies over de achterstanden bij de implementatie van EU-richtlijnen. De i-timer is een prima instrument. Hij gaat ervan uit dat de Kamer tijdig zal worden geïnformeerd over dreigende overschrijdingen van implementatietermijnen. Het initiatief van de minister om de geluidsoverlast van de AWACS op de agenda te plaatsen, verdient waardering. De Kamer heeft een half jaar geleden een motie-de Wit aangenomen waarin de regering wordt verzocht om voor 1 april duidelijke afspraken te maken over de plaatsing van stillere motoren in de AWACS. Als dat niet het geval is, zullen er Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

4 beperkingen moeten worden gesteld aan de vliegregeling. Aan deze motie moet uiteraard worden vastgehouden. Ook de heer Boelhouwer (PvdA) constateert dat men steeds meer doordrongen raakt van het belang van Europa bij belangrijke dossiers zoals het milieubeleid. De poging om de geluidsoverlast van de AWACS te verminderen via een U-bochtconstructie is creatief en verdient waardering. Ook het initiatief om de problematiek van luchtverontreinigende emissies van zeescheepvaart op de agenda te plaatsen heeft zijn steun. Als het onverhoopt niet lukt om een scherpere normstelling in IMO-kader te bereiken, kan worden gedacht aan het koppelen van de naleving van voorschriften ten aanzien van de vervuiling door zeeschepen aan de toegang tot de EU-havens. In Rotterdam denkt men overigens al aan een differentiatie van de havengelden, maar een dergelijk systeem zou EU-breed moeten worden ingevoerd. De heer Boelhouwer suggereert om ook de problematiek van de diffuse bronnen op de Europese agenda te plaatsen. Ook hij is van mening dat de inwerkingtreding van de Euro VI-verordening zou moeten worden vervroegd naar Wat zijn de mogelijkheden daartoe? Zal de minister de Nederlandse aandachtspunten bij de IPPC-richtlijn ter sprake brengen tijdens de Raad? Wat is daarbij de inzet? Hopelijk zal de minister erin slagen om de emissienormen voor nieuwe personenauto nog verder aan te scherpen dan de huidige voorstellen. Naar verluidt loopt de Europese markt met die normstelling ver achter bij bijvoorbeeld een aantal staten in de USA. Kan de Kamer een overzicht ontvangen van de uitstootnormen in Europa en in bijvoorbeeld Californië? Daaruit zal blijken dat de Europese auto-industrie een zeer dominante positie heeft bij het bepalen van de normen. Het is van belang dat overeenstemming wordt bereikt over een versnelde verplichting van zwavelvrije diesel en dat een aanzet wordt gemaakt om knelpunten bij de introductie van biobrandstoffen op te lossen. Diverse onderzoeken laten echter verschillende uitkomsten zien. In ieder geval mag het produceren van biobrandstof niet ten koste gaan van de wereldvoedselproductie en regenwouden. De duurzaamheidscriteria moeten derhalve goed geformuleerd worden. Mevrouw Neppérus (VVD) noemt de achterstand van Nederland bij de implementatie van EU-richtlijnen onthutsend. Juist op het gebied van milieu kunnen goede zaken worden gedaan in Europees verband. Dan moeten afspraken uiteraard worden nagekomen en richtlijnen tijdig worden geïmplementeerd. Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat er bij een van de richtlijnen sprake was van onenigheid tussen verschillende departementen over de verantwoordelijkheid voor de implementatie. Dat is natuurlijk koren op de molen van voorstanders van een vermindering van het aantal ministeries! Het verdient aanbeveling om de Kamer regelmatig, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een Milieuraad, te rapporteren over de stand van zaken van en eventuele problemen bij de implementatie van richtlijnen. Ook mevrouw Neppérus is blij dat er geen kaderrichtlijn bodembescherming komt. Bij de verordening tot vaststelling van emissienormen voor auto s gaat het erom dat er betere producten en strengere normen komen. De voortgang op dit punt stemt niet tot vreugde. Europa zou best wat strenger mogen optreden richting de verschillende lidstaten en de sector. Verder zou de ingangsdatum van de Euro VI-verordening moeten worden vervroegd. Mevrouw Neppérus steunt het initiatief van de minister om de problematiek van de emissies van de zeescheepvaart te agenderen voor de Milieu- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

5 raad. Onderzocht moet worden hoe kan worden overgegaan tot modernere en minder vervuilende schepen. Ook de actie van de minister om geluidsoverlast door de AWACS via de Milieuraad aan te pakken, verdient waardering. De motoren zijn veel te oud en kunnen worden vervangen door moderne en stillere exemplaren. Een mogelijkheid is om de strengere normen voor de burgerluchtvaart toe te passen op militaire toestellen. Hoe schat de minister haar kansen in? In een AO met de vorige staatssecretaris van Defensie is afgesproken dat de Kamer voor 1 april zal worden geïnformeerd over de voortgang van een kabinetsbrede aanpak die is gericht op het uitoefenen van druk op de NAVO om de geluidsoverlast structureel en naar tevredenheid op te lossen. Daarbij zal ook een businesscase over vervanging van de motoren van de AWACS-toestellen aan de orde zijn. Mevrouw Neppérus sluit zich ten slotte aan bij de opmerkingen over de IPPC-richtlijn. Antwoord van de minister De minister erkent dat er vertraging is opgetreden bij de implementatie van VROM-richtlijnen. Uiteraard wordt alles op alles gezet om dat te verbeteren. Een van de oorzaken van deze vertraging is gelegen in het feit dat het bij VROM voornamelijk gaat om herziening van bestaande wetgeving, wat vaak ingewikkelder is dan het invoeren van nieuwe wetgeving. Voorts deelt VROM praktisch alle dossiers met verschillende ministeries en moeten de dossiers op elkaar worden afgestemd. Dat kost nu eenmaal tijd. De minister zal toezien op een versnelling van de diverse implementatieprocedures en zal de Kamer over de mogelijkheden daartoe een notitie sturen. Zij zal voorts haar collega s ook nog eens wijzen op de betreffende passage over de verantwoordelijkheid in het coalitieakkoord. Verder wordt de Kamer via de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken al regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie van VROMrichtlijnen. Nederland heeft het belang van eco-innovaties als onderdeel van de Lissabonstrategie benadrukt. Er zal wederom worden ingezet op een combinatie met de «toprunners»-benadering. Ook via ambtelijke kanalen zal worden gestimuleerd dat meer «toprunners»-gedachtegoed in de ecodesignrichtlijn zal worden opgenomen. Als een scherpere normstelling voor zeescheepvaartemissies in IMO-kader niet haalbaar is, zal actie op regionale schaal moeten worden ondernomen. Dan zullen via de Europese havens eisen worden gesteld. Voorts zouden eisen kunnen worden gesteld aan de brandstofkwaliteit. Een alternatief plan is nog niet besproken, maar er wordt wel al over nagedacht, omdat een aanpassing van de normen voor zeescheepvaartemissies aan de eisen van luchtkwaliteit van groot belang is. De minister heeft zich hard gemaakt voor de vervroeging van de inwerkingtreding van de Euro VI-verordening naar Zij heeft daar diverse collega s op aangesproken. Veel lidstaten zijn inmiddels overtuigd van de wenselijkheid van het naar voren halen van de datum van inwerkingtreding, maar die vervroeging is daarmee nog niet gerealiseerd. Het wordt geagendeerd als een diversenpunt, zodat het elke keer aan de orde kan komen. Het is nu aan de ambtenaren om een daadwerkelijke vervroeging voor te bereiden. Ook de minister is van mening dat zo veel mogelijk voertuigen, installaties en stationaire toestellen onder de Euro VI-verordening zouden moeten vallen. Dat is echter nog een punt van bespreking. Lidstaten moeten op een gegeven moment voldoen aan de verordening. Als dat niet het geval is, staan daar allerlei procedurele sancties van de EU tegenover. De aangescherpte emissie-eisen zullen gelden voor alle nieuwe voertuigen die in de EU verkocht, geregistreerd of in het verkeer gebracht worden. In de richtlijn inzake de brandstofkwaliteit worden ten aanzien van Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

6 biobrandstoffen en hernieuwbare energie dezelfde criteria gehanteerd. De brandstofkwaliteit moet in lijn worden gebracht met de duurzaamheidscriteria. Er wordt gestreefd naar een versnelling van zowel de introductie van biobrandstoffen als de verplichting tot zwavelvrije diesel. Het voorzitterschap en de Commissie zetten alles op alles om snel tot beslissingen te komen en ervoor te zorgen dat beide sporen niet uit elkaar lopen. Tot nog toe lijken beide onderdelen in de pas te lopen. De minister zal de Kamer na de Milieuraad schriftelijk informeren over de fasering van een en ander en over de invoering van de verplichting tot zwavelvrije diesel. Na de Milieuraad zal immers meer duidelijkheid bestaan over de mogelijkheid om de diverse maatregelen als één pakket in te voeren. De verordening tot vaststelling van emissienormen voor personenauto s heeft tot doel dat in elke categorie schonere auto s worden ontwikkeld. In het kader van deze verordening wordt nagedacht over een betere voorlichting van de consument in de showroom. De consument moet goed worden voorgelicht over de CO 2 -uitstoot van de verschillende personenauto s. Nederland zal tijdens de komende onderhandelingen blijven aandringen op een betere invulling van het principe «de vervuiler betaalt», maar er moet worden gewaakt voor al te grote verschuivingen in de concurrentiepositie van autofabrikanten, omdat die grote gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen hebben. Veel EU-lidstaten zijn met het oog daarop tegenstander van een flat rate. De minister zegt toe om de Kamer een overzicht te sturen van de emissienormen in Europa en in Californië. De problematiek van de diffuse bronnen is moeilijk aan te pakken, onder andere omdat er een hele keten bij betrokken is. Nederland is in het kader van de nieuwe kaderrichtlijn water heel gericht bezig met deze problematiek. Het onderwerp heeft in Europees verband op dit moment echter geen prioriteit. Er moet inderdaad voor 1 april aanstaande een businesscase over de vervanging van de motoren van de AWACS-toestellen op tafel liggen. De minister heeft nu stappen ondernomen om de geluidsoverlast door de AWACS te agenderen voor de Milieuraad. De reacties van enkele al gepolste collega s waren positief, dus het initiatief zal zeker niet kansloos zijn. Minister Eurlings zal dit punt ook inbrengen in de Transportraad van april. Het is overigens niet de bedoeling om hiermee druk op de defensieministers van de EU te leggen. Het gaat om het aanscherpen van een milieunorm voor een bepaald type militaire vliegtuigen, waarbij in het achterhoofd moet worden gehouden dat de NAVO verantwoordelijk is voor het in acht nemen van moderne kwaliteitsnormen in internationaal verband. De minister zal de Kamer voor 1 april informeren over de uitkomsten van de Milieuraad en de businesscase. Met de herziening van de IPPC-richtlijn worden milieuwinst, een verminderde regeldruk en een gelijk speelveld beoogd. Harmonisering van de monitoring is daarbij van groot belang en maakt onderdeel van die herziening uit. Nederland zal in april beginnen met de start van een impact assessment die meer inzicht zal geven in de financiële gevolgen van de wijziging van de bestaande IPPC-richtlijn. Op Europees niveau zal het Franse voorzitterschap er volgend jaar mee aan de slag gaan. De Nederlandse impact assessment zal dan al zijn afgerond. Toezeggingen Na de Milieuraad zal de Kamer schriftelijk worden geïnformeerd over het zorgpunt aangaande de tijdige invoering van de verplichting tot zwavelvrije diesel; Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

7 De Kamer zal een overzicht krijgen van de geldende CO 2 -emissienormen in Californië en Europa; De Kamer zal een notitie ontvangen over de wijze waarop de implementatie van EU-richtlijnen versneld kan worden. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Koopmans De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Beun Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 285 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 209 Schoon en zuinig Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 november 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 068 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 29 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 042 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 625 Waterbeleid Nr. 152 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 december 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 oktober 2008 Ons kenmerk VENW/DGLM2008/1734 Onderwerp Verslag Transportraad 9 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 107 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 895 Milieueffecten wegverkeer Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 834 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 23 645 Openbaar vervoer Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 49

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 86 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 leden) zal worden geïnventariseerd wie van dit aanbod gebruik willen maken. Noot:

Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 leden) zal worden geïnventariseerd wie van dit aanbod gebruik willen maken. Noot: Den Haag, 6 november 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BuZa i.v.m. agendapunt 7, 11 EU i.v.m. agendapunt 15 EZ i.v.m. agendapunt 9, 11,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Den Haag, 12 mei vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Brievenlijst

Den Haag, 12 mei vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Brievenlijst Den Haag, 12 mei 2010 Noot: Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer EZ i.v.m. agendapunt 11 FIN i.v.m. agendapunt 2 LNV i.v.m. agendapunt 3, 11, 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 mei 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 21 501-08 Milieuraad Nr. 296 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 576 Agenda Vitaal Platteland Nr. 71 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 97 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juni 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 006 Vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 991 Voedselveiligheid Nr. 175 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 142 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 766 Wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in NO x -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 690 Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 149 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 april 2010 Binnen de vaste commissie voor Verkeer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 1 H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 234 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 22 589 Betuweroute Nr. 295 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 juni 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 juni 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-08 Milieuraad Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014) 15, 20 en 21 D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juni 2014 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 435 Nota Ruimte Nr. 229 1 Samenst elling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 111 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 109 Uitvoering EG-Richtlijnen 21 501-08 Milieuraad Nr. 184 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 737 Trajectnota/MER IJzeren Rijn Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 31 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2008 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 421 Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Nr. 27 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 mei 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 78 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (Groen- Links), voorzitter, Van der Staaij (SGP), Kamp

Nadere informatie