Een vak apart. Rondetafelgesprek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een vak apart. Rondetafelgesprek"

Transcriptie

1 26 Rondetafelgesprek Een vak apart Hoe heeft de crisis het vak van beleggingsadviseur veranderd? Vier mensen die dagelijks in de frontlinie tussen aanbieders en beleggers opereren vertellen op persoonlijke titel wat zij meemaken. door Pietet Kort op de vuurpijl. Voor de tredietcrisis keken beleggers voolal naar rendement. Wat kan ik verdienen? Nu letten ze veel meer op kosten en op de stabiliteit van financiële instellingen." IEXPÍofs: Er is veel gebeurd in de laatste tíen jaar. De AEx is gehalveerd, er zíjn veel nie uw e b e Ie g g in g s p r o duct e n b ij g e h o m e n, de rcgelgeving is strenger geworden en we hebben net een van de diepste jnancíëie críses aller tijden meegemaakt. wat heeít dat allemaal betekend voor het vak varr beleggingsadvisew? Petêr Hietink "Als ik mijn eigen rol als beleggingsadviseur moet omschdjven dan was ik vroeger intermediair tussen de klant en de beurs en nu meeí intermediair tussen de klant en de bank. Het dsicomanagement kosttewoeger misschien 20% van mijn tijd, maar nuwel60%. Dat is ovengens niet negatieí maar wel een verandering." Kian Liem:"Cliënten zijn ook een stuk mondigeí geworden. Het laatste decennium heeft de AXX inclusief dividend ongeveer lr% gedaan.metde kredietc sis als klap l E x P r o Í s 0 f / f 0 Walterlans: "Nieuwe regelgeving is daarbij centraalkomente staan, maar deze regelgeving waarborgt niet altijd het beste beleg gin8sadvies. Het gevaar is dat adviseurs de regelgeving gaan gebruiken om zich in te dekken. Dat hoeft niet altijd ten goede van het ad\ries [e komen. De regelgeving is bedoeld om van productgedchte verkoop naar klantgedchte advísering te gaan. Dat is voor een deelwel gelult. Maar het kan ook beklemmend werken."

2 27 Bob S(hotsman: "Veelmensen gingen er vanuit dat het met aandelen altijd wel goed zoukomen.le ziet nog steeds dat de vcrwachre "prdp".lenter op aaldeler 4a 5% hoger liggen dan de verwachte rende menten op obligaties. Dat geeft mensen het idee dat ze met meer risico toch eell hoger rendement gaan halen. Wij hameren nululst op de negatieve aspecten van het beleggen in aandelen- Je moet mensen bewust maken van de lisico's. Vroeger werden er mooie plaatjes geschetst: als het gemiddelde rendement zo hoog is, dan heb je na zoveeljaar zoveel. Wij gaan steeds meer met scenario analyses werken. Wat gebeurt er als de beurs eerst +3o% en dan 2o% doet?".lans:"daarmee zet je de advieswereld behoorlijk op zijn kop. Bij het CPB werken ze nu ook met scenarioprognoses. Dat is ook rnditv"kve.l rêàl crirher.lr ci er een belegger die precies dat historische ren dement van 9% op de MSCI index haalt. Uitgaande van een statistische normale verdpl ng l^àalt qo:ó.nlnder en 5oob l-aalr meer. Liem:"Ja, maar dit is al stap twee. Het begint bij het stellen van de goede wagen aan een cliênt. Wat zijn zijn doelen, wat zijn zijn wensen, hoe kijkt hij aan tegen rlsico? Heeft hij ervaring met beleggen? Daarna ga je kijken of die doelstellingen wel haalbaar zijn? In dat deel van het advies 1s in het Schotsman: "Je kunt beleggers ook beschermen door ze risico niet te laten nemen" verleden ook veel fout gegaan." Jans: "Maar als je haalbaarheidspercenta ges gaat hanteren loopje het gevaar dat als je zegt:'de kans dat we het gaan halen is 8o%', dat zo'n klant je aankijkt en denkt: 'wat moet ik daarmee?'voor ons heeft het begrip dsico een andere lading dan vooi de klant." Hietink "le moet je afwagen: is mijn baan als beleggingsadviseur het vooíekenen v".1.êr'etdeíprl aareer clienr o'r> r 1r baan het zo goed mogelijk begeleíden van de keuze van die cl1ênt om te gaan beleggen? Ik denk dat het dat laatste is. Wat dooí de crisis aan de oppervlakte kwam is dat men vaak op zoek ging naar rendement dat eí niet was. Er is een wildgroei ontstaan die niet meei te houden was. We willen heel graag rendement voorschotelen, maai rs l^e wel real.s..srl-l ( zeg dltud. rk bêr gêên beleggen adviseur, maar een beleggingsadviseur.ik adviseer mensen niet om te gaan beleggen, maar ik adviseer ze als ze dip kp, rzc :l opmrrl-t hehhcn " Schotsmanr "Je bent wel onderdeel van dat traject, als de klant die keuze maakt?" Hietink: "Soms wel, maar je moet daadn zo min mogelijk sturend zijn." Liem: "Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat je als adviseur ook de taak hebt o-r le)ll e1. DaI kdn ook betekenen ddt je afen toe nee moet verkopen. Als je met een píospect aan tafel zit en je weet dat de doe len niet realiseerbaar zijn, dan is hetje taak om dat kenbaar te maken. Op basis daaruan zou hij zi.jn verwachtingspatroon kunnen bi'.rcllen F1-o rre. dan houot hel op Hietinkr "l' -rt" te veel men\ên eddn oelêggen die egenlijk niet hadden moeten gaan beleggen.",. : Vtoeger bestand een beleggingsadvies vaak uit een specífeke patteíeuílle van losse aandelen en obligaties. Daor de opbom t var p'adlt(leí. en tl5i.ap,aítelen is dat oak vennded. Hoe ziet een advíes er bíj jullíe uit? Schotsman: "Ailes kan, maar mijn belang rijkste rol als adviseur is het bepalenvan de juiste asset allocatie." I E X P r o f s 0 I / 1 0

3 28 Liem: "Ja,75% van het resultaat wordt behaald door asset allocatie beslissingen. De asset allocatie is je ee6te verdedigingslinie. De tactische in.ulling is stap twee." Schotsman: "Er is wel een enorme verschuiving gaande van individuele aandelen naar bele gglngsfondsen of trackers. Eerst vanuit de bank, maar je merkt nu ook dat klanten zelí wagen naar beleggingsíondsen of trackers." Liem:"De bijdrage van een adviseuí of beheerder speelt zich op twee vlakken aí In eerste instatie op een goede inventarisatie van de behoeftes van de cliënt en het zoeken van een passende stlategie daarbij. Daarnaast zit de toe8evoe8de waarde in het nemen van asset allocatie beslissingen. Niemand heeft foutloos de cdsis voorspeld, maar erwaíen al woeg signalen dat het wa1 minder goed zou gaan. Daàr ku n je je asset allocatie op aanpassen, door binnen de overeengekomen grenzen bijvoorbeeld de weging aandelen wat aan te passen ten gunste van meer deíensieve belegingen. Hietink: Een van de voordelen van de regelgeving die steeds wordt aangescheryt is dat je min of meer wordt gedwongen om met je klanten steeds een soort nulmetingte doen. Ik ben het erhelemaal mee eens dat de stra tegische asset allocatíe uiteindelíjk doorslaggevend is voor het langetermijnrende ment, maar je moet om de zoveeltijd ook de uitgangspunten van de klant opnieuw in kaart brengen.in zo'n crisis gaat alles heel hard en oen je volleoib bezi8 met risicobeheersing. ondertussenworden mensenwel twee tot driejaar ouder en verandert hun persoonlijke situatie. Die nulmeting moet je keer op keer blijven doen. Vroeger was het: kom lekker bij ons beleggen. TegenwooÍdig is het:eerst een goed financieel plan maken. Pas in een latere fase gaan we het eens over beleggen hebben. Die beginfase is veel belangdjker aan het worden." Jans: "Toch denk ik dat veel klanten nog steeds naar jullie toekomen met het idee datjullie een kristallen bol hebben die het snoepje van de week kan aanwijzen." SchotsÍnan: "Ik denk dat dat nog geen 5% van mijn klanten zijn, hoor, die echt actief willen beleggen." lexptofs: Wie zijn er nu eigenlijk het voor zichtigst? De adviseurs oj de klanten? Schotsman: "Ik heb klanten die twee crises na elkaar hebben meegemaakt. Die zijn echt vooêichtigeí gewoíden. Wat ook neespeeit is datje pensioen dichterbij komt, dus dan gaje vanzelfvooeichtiger beieggen." Lien: "Beleggers vertonen vaak kuddegediag. In het voo4aar van 2oo9 wilde iedereen door dezelfde draaideur naar buiten. Ze komen vaak pas weer de markt in op het moment dat de mooiste tijd voorbij is. Het loont om tegen de kudde in te gaan, maar het is lastig om ze er van te overtuigen dat het een goed instapmoment is." lans: "Dat vereist commerciêle vaardigheden.ik spreekveel intermediairs die te maken hebben met kleineíe retailklanten. Die mensen hebben hun buik he-le-maal vol van beleggen.ik had gehoopt dat het beleggen ditjaar weer opgepald zou worden door intermediairs - ook vanwege de rentedalin8 - maar ik zie dat bij de kleine klanten helemaal niet terug." Hietink "In tijdenvan cdsis gaan mensen meer sparen. Dat heeft niet zozeerte maken met de omvang van hun portefeuilles, maar meer met het idee dat ze meer liquide willen zijn. Daar ligt onzekerheid aan ten grordslag. Merser z in nog steeds àng.tig en ze zien ook nog geen knntenkoppen dat hfl êro<1ê vnnrhii i< ' Liem: "Er is een mismalch tu5sen de reële economie en de financiële maíkt. De eeíste signalen waren in principe al zichtbaar in 2oo7.ln de echte economie was ertoen nog niets aan de hand. We zitten nu juist in de fase waadn de financiêle markten alweer behoorlijk hersteld zijn, maar tegelijkertijd zien we de werkloosheid en I E X P r o f s 0 1 / 1 0

4 29 het aantal faillissementen nog oplopen. Dat is ook iets wat je de eindbelegger probeefr uit te ieggen. Die ziet alleen maar dikke chocoladeletteís in de klant oveí de economie." lans: "Kleinere retailklanten hebben hun buik he-le-maal vol van beleggen",ans; Graag leg ik de volgende stelling en vraag neer. Volgens mij was het probleem in 2008 niet zozeer dat de aandelenmarll omlaag ging, maarvooral dat het.txed income gedeelte niet meerwerd ingevuld met tladitonele staatsobligaties, maar met structured products, rommelhlrpotheken, hoeje het ook noemenwil. Aggressievere producten. Had dat iets met integdteit te maken? Omdat het producten waren waar ook een hogere verdienste zat? Of dacht iedereen gewoon dat dat echt veilig wasl Hietink: "In de periode waarin die hoger renderende obligatiestructuren popu lairwaren was de rente laag. Mensen gingen op zoek naar rendement. Daar zijn structuren voor veeonnen, die allemaal waren gebaseerd op een bepaalde rentestructuur. Maar in 2oo8 ging het niet alleen verkeerd met de rente, maar ook met de uitgevende instellingen.in deze sertor gebeurde iets soortgeljjks als in de aandelenmarkt: in maart stonden sommige perpetuals en steepeners op 2o à 3o%, maar sommige stonden niet veel later weer boven de 9o%. Mensen zijn, soms gedwongen, op hele nare momenten uitgestapt. Heeft dat te maken met rntegriteit) Tk denk her n iet. lk neb ze relí ook wel eens aangeraden. De wereld is alleen heel snei veranderd." Liem: "Je hebl her wel over een sysleemcrisis. Het volledig opdrogen van liquiditeit. Dat heeft niets met integiteit te maken. Dit was ook vool ptofessionais niet te voorzten. Het gevolg is wel dat beleggers veel meer doordrongen zijnvan Íisico en rendement. Dat is het positieve uitvloeisel." lexptofs: Is dat wel zo? Het líjkt me voor een belegger nu heel moeilíjk inte schatten val de nti.os zijn.zeus <taatsobliqalies zijn inmíddels tricky business geworden. Hietink "lk denk dat we steeds minder over dsico en rendement gaan praten, maar meer over risico en de persoonlijke situatie van de belegger." Schotsman: "We zijn nu anders bezig om mensen attent te maken op ristco. -e maalt een hele planning en daar laat je een scenadoanalyse op los,waarbije vooral inzich telijk maakt wat de risico's naaí beneden zijn.",ans: "Maar die scenadoanalyses zijn weer gebaseerd op een normaalverdeling en met die statistiek ging hetjuist mis in de cdsis." Schotsman, "Als je alleen naar het gemiddelde van de uitkosten kijkt wel. Maar wij tonen het anders; als een soort waterual. Dan zieje alle scenado's in beeld, met een gemiddelde Iijn er doorheen. DaaÍomheen laten we de hele waaier zienvan mogelijke scenado's. Dan kunje dus ook heel duidelijk laten zien wat er bijvoorbeeld gebeuít als je voor offensiefkiest: píma, maar dan kan het dus heel goed gebeuren dat in 2024 het geld op is. Het wertelijke risico voor de belegger is het niet halen van de doelstel- 1ingen." Hietink "De prognoses die uit de modellen komen veranderen natuurlijk ook met de tild mee. Waar eer offensieíprofrel vierjaar geleden nog op 11% uitkwam, is dat nu 9%" Liem: "De kans is \,Tij groot dat na verloop van tijd defocus meerkomt te liggen op absoluut rendement, in plaats van relatief rendement. De grote groep van huidige beleggers bestaat vooral uit babyboomers, melsen die Ln relatiefkorte tljd een bepaalo I E X P r o f s 0 t / 1 0

5 3o t *J ',-' rrkoner willen gaan genreten L.t een beleg glngspoftefeuille. le kuntje afi./ragen ofdie 2% ertra rendement met alle bijbehorende ri<r.ó c 1^rêl h,<+ in 7^ n citriaiiê Schotsman: "Wat je ziet is dat dsicoprofielen voorheen strakke bandbreedtes hadden, rrda I dd. er I J vêêl 'nêêr' L irrte i(. VroegPr hadje bij een neutraal profleltussen de 40 _ej en 60'è adndelen r1 po.l.e il e. N J l u r _ê varieren tussen 20 en 8o%. Dat is ook nodig, want als ik in de oude situatie met een neutraal mandaat de markt zag verzwakken kon ik maar tot 40% afbouwen. Dit geeft meer ruimte om je beterte kunnen indekken." Liem: "In dat kader is het wel interessant dat de Autodteit Financièle Markten (AIM) nu juist bezig is met het maken van stan.la!r/lrrcr.nnr^fi êlêh " Jans: "Het is jammer dat dat nu pas gebeufi. ook is het opvallend, omdat de AFM de afgelopen 4 à 5 jaar uitgesproken tegen het standaardiseren van piofielen was. En nu opeens moet het toch gestandaardiseerd worden." Schotsman: "Je kunt beleggers ook bescher men door ze risico niet te laten nemen. Een Íisicoprofiel is absoluut nuttig, maar het belangrijkste is dat een klant beseft welk isico hij loopt." Jans: "Het nadeel van zo'n standaard is dat heel veel paftijen eï hun visie interug wil len zien. Het eindresultaat is waarschijnlijk een compromis- Dan kunje beter één paitij aanwijzen van wie je weet:die zijn deskundig,laten die het gewoon doen." Hietink "Het rlsico is ook dat je op een gegeven moment zegt:nu heb ik het gedaan Toals d" AfM ner \,vil. dlc r. l"olldt "nijn rran nturnnr dolrilzhaid nn Jans: "Wij doen ook een workshop integriteit. Dan zie je die houding ook vaak: ik heb de regels niet oveltreden, dus ik neo een intege àdviec g.gevpn lnte8ri te-[ gaal rer5 \,e"dêr oan oinnen de rebel> blijven." :. ':.:: Het lijkt alsoíde discussie over belegginsadvies zich vooral taespitst ap de kasten van advíes en lan producten. Merken jullíe àat klanten daar meer mee beziq zijn? Liem: "Ja, dat merk ik wel.in het verleden telde vooïal rendement. Hadje het goed gedaan, dan hadje er bij wijze van spreken een klant bij. Nu gaat het veel vaker over kosten- Kijk ook maar naar de opkomst van Iral(er> Mdr' rorh zijnlagekosrenielde he; 'ge graa.. Me- een AcX líà.\e' had p dê afgelopen tienjaar per saldo niets verdiend. ' Onze eruaring is dat beleggers het niet erg vinden om kosten te betalen, mits ze trans parant zijn en mits ze weten wat ze elvoor terug krijgen." Hietink "Kosten worden inzichtelljker, dat is heel goed. Maar men eist daar wel performance voor terug en ik denk dat dat teíecht is.",ans: "lk betreur het wel een beetje, die focus op de kostenkant, want ik denk dat de verschillen aan de opbrengstenkant tussen paftijen veel groter zijn dan de kostenver schillen. Wij volgen bij BBOC de resultaten van de modelportefeuilles van banken en op driejaarsbasis loopt het rendementsver schil voor een neutraal profiel op tot wel 2o%. Tem/ijl in termen van expense ratio het hoogste verschil l,5 tot 2% is. Schotsman: "Vorigjaar was erveel te doen om de retrocessies die íondsen betalen aan de bank. Dat veiandert nu.in de adviestak doen we daar nog niets mee, maar in onze vermogensbeheerpropositie gaan wij de retiocessies teruggeven aan de klant. Dus de klant betaalt de bank alleen nog maar voor de a>sei al ol.rlre. rp aloer hót vdn e meerwaalde als adviseur hebben. Als je nct goed doel kur Je ook een Boedê Dric vragen. Mensen de het allemaal zelf willen doen moeten dat vooral doen. Die gaan naar Binck, waar de kosten laag zijn. Maar l É X P r o Í s 0 I / I 0

6 31 als je echt advies nodig hebt, dan moet je ook verwa.hten datje daarvoor betaalt.".lans: "Precies, jullie toegevoegde waarde is enorm. Jullie benchmark is namelijk niet een index, maai jullie benchmark is het rendêfie4[ oa- êê1 parliculier zou behalen als hij het zèlfzou doen. De ondeeoeken laten zien dat particulieren die het zelfdoen vooral geld verliezen-" Schotsman: "Die klanten missen in iecier geval de hele aanloop, namelijk het vermo, gensregiestuk." ::;/,. tt):.: Wat hanteren jullie als bench mark? Liem;"ledere beleggerwil het hoogste ren dement met het minste risico_ We hanteren zelfeen benchmatkt die afhangt van de asset allocatie die we hanteren_ Een deel aandelen, een deel obligaties. Nederlandse beleggers zijn v j snel geneigd om naar de AEXte kijken. Die staat in de krant, dat zijn de mensen gewend." Hietink: "In een opgaande beurs is de AEX het referentiepunt. Als er in de krant staat AEX +35%'dan kijkt iedereen op zijn afschdft ofze dat ook hebben. Maar in een 'leergarnde mdrkt is de nu. ijr de standaard." Liem: "75% van het resultaat wordt hepaald d oo r a sset allocati e- besl i ssi nge n" Schotsman:"Dat maakt het vak wel eens 1astig." ItyPiofs: Hoe àenhen jullie dat àit vak zich de komende jaren gaat ont Àlikkelen, temidden van alle krachten vanuit de markt en de toezíchthouders? Liem:"lk ben er niet zo somber over.ik heb als vermogensbeheerder meer vijheid dan een beleggingsadviseur. Er zullen wel meer bewuste keuzes tussen actief en passief beleggen gemaakt gaan worden. Wij doen bijvoorbeeld aan actief aandelenmanagement via een waardedngsmodel, waarmee zeer gediscipiineerd (deep) value aarrdele worden geselecteerd. Maar in obligaties zijn we juist naar passieígegaan. Omdat actief beheer in obligaties volgens ons niet tot extra rendement leidt. Je moet niet in alles het slmsrp jongetje van de kla s wtllen zijn. Hietink: I{ derk dal net vak van beleg gingsadvi."ur ondel druk var de regelgeving steeds Iastiger wordt. Dat heeft te maken met de vdjheid die een klant en een adviseur hebben vooial de klant om niet mee te gaan in het beleid van de bank. De vraag is waar de zorgplícht dan eigenlijk ligt. De waag is ook offinancièle instellingen, ais erweer zo'n cdsis komt, die isico's nog wel willen iopen. " Schotsman: "Strategische allocatie is het allerbelangdjkste en stockpicking is van ondergeschikt belang. Steeds meer mensen zullen de Íondsselectie door een vermogensbeheerder laten regelen. Mijn taak als àdvrseur i" dr n nog 'teêd) om ze Tê bêge etden in het proces om meer of minder risico te nemen. Dat is het belangdjkste.ik vind l'êl jammer ir dre rin dat ik het nog alrjd leuk vindt om goede beleggingen te vezin nen, maar het ls nu al zo'n klein deel varl mijn werk, dat dat al niet relevant meer ls." Jans: "De geschiedenis herhaalt zich. Voor een pedode zal er best een grote focus zijn op risk management en minder op rende mentspotentieel. Maar het geheugen van de markt is over het algemeen kort, dus voor je l'ei weer gà je weer êpn I,n ldperr waadn de focus op rendement komt te ]ig gen.in die zin is de kredietcrisis niet anders dan de crises hieryoor." or/ro I E X P r o f s 0 1 / 1 0

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Value of Risk 5 juni 2014 Sjako Weering Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Agenda 1. Wettelijke verplichtingen 2. Bevindingen AFM 3. Kifid 4. Dienstverleningscyclus

Nadere informatie

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had.

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had. Welkom terug bij Vergelijk Uw Vermogensbeheerder, we zitten hier weer met Marc Vijver van Index people. We gaan nu eens onderzoeken naar wat nou belangrijk is bij het selecteren van een vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Uitslag enquête Consumentenvertrouwen en kredietcrisis EénVandaag Opiniepanel 17-6-2008 22 000 deelnemers

Uitslag enquête Consumentenvertrouwen en kredietcrisis EénVandaag Opiniepanel 17-6-2008 22 000 deelnemers Uitslag enquête Consumentenvertrouwen en kredietcrisis EénVandaag Opiniepanel 17-6-2008 22 000 deelnemers Staat de Nederlandse economie er volgens u beter, slechter of ongeveer hetzelfde voor als 12 maanden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks Beschermd Beheer Guarding gains and managing risks Agenda De noodzaak om risicovol te beleggen Aandelenbeleggen zonder neerwaarts risico Voor wie geschikt 2 Vermogensgroei: de afweging tussen risico en

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Businesscycle

1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Businesscycle 1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Businesscycle Week van de Belegger (deel III) Vierjarige Businesscycle signaleert vertragend economische herstel Voor volgend jaar wordt een stevige economische groei

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Do s and Don ts

Beleggingsprofielen Do s and Don ts Beleggingsprofielen Do s and Don ts Even voorstellen Robert-John Thomson Sr. Accountmanager Intermediair Jan. 2017 Heden Sr. Accountmanager NN Investment Office 2013 2017 Accountmanager Beleggen WestlandUtrecht

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Inhoud Introductie Marktontwikkelingen Nederland en buitenland Risico s definiëren, signaleren en communiceren Risicomanagement en toegevoegde

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Kansen in de wereld van Vermogensadvies

Kansen in de wereld van Vermogensadvies Kansen in de wereld van Vermogensadvies Theo Krins, Manager Vermogensadvies Exclusief en Onderscheidend Businessmodel 2.0 Kansen bij oversluiten: Zorgplicht: bedreiging of kans? Eenmalige adviesvergoeding

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten

Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten Een schitterende trouwjurk, prachtige ringen voordat je elkaar het jawoord geeft, heb je al flink wat beslissingen genomen. Belangrijke beslissingen waaraan

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past actie ondernemen voor later? Gaat u uw financiële doelen halen? Op uw spaarrekening levert u na aftrek van belasting

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Wie krijgt de schuld van de volatiliteit?

Wie krijgt de schuld van de volatiliteit? Wie krijgt de schuld van de volatiliteit? Waar komt al die volatiliteit in 2016 vandaan? De verleiding is groot om naar zondebokken te zoeken of structurele problemen als oorzaak aan te wijzen. Maar is

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Vragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het cliëntprofiel en beleggingsprofiel

Vragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het cliëntprofiel en beleggingsprofiel Vragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het cliëntprofiel en beleggingsprofiel Met deze vragenlijst bepalen wij uw risicohouding met betrekking tot het (nu) te beleggen vermogen, uw kennis en

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt.

Nadere informatie

ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA)

ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA) ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA) Richtsnoer A De belangrijkste kenmerken, risico s en aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die worden aangeboden of aanbevolen,

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie