Discussiepunten. April Het beschermen van langetermijn beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussiepunten. April 2010. Het beschermen van langetermijn beleggers"

Transcriptie

1 Discussiepunten April 2010 Het beschermen van langetermijn beleggers Gedurende het vierde kwartaal van 2008, toen de bezorgdheid van beleggers omtrent de liquiditeit het allergrootst was, kreeg het Protected Asset TEP Fun plc (PATF) te maken met een nooit geziene toestroom van verzoeken tot terugkoop. Alhoewel het Fonds opgewassen is tegen een realistisch terugkoopniveau, in de regel tot 5% van de waarde van het fonds, kreeg het fonds tijdens deze periode te maken met een veel hoger terugkoopniveau. Om aan deze situatie het hoofd te bieden, zag het bestuur zich gedwongen om polissen af te kopen bij de levensverzekeraars, teneinde het terugkoopniveau te kunnen verwerken. Aangezien het Fonds echter is ontworpen om polissen aan te kopen en aan te houden tot aan hun vervaldag en haar activa op deze basis berekent, waren de Bestuurders verplicht om over te schakelen op een waarderingsmethodologie op basis van de Netto Realiseerbare Waarde (NRW). Deze beslissing hield een tijdelijke herevaluatie in van de onderliggende polissen, teneinde een correct beeld te krijgen van de waarden ontvangen uit de afkoop van de levensverzekeringspolissen. De eerlijke behandeling en bescherming van de aandeelhouders was in die periode de grootste bekommernis van het PATF-bestuur. Op 4 december 2008 werd dan ook een bericht verstuurd aan de beleggers waarin werd aangekondigd dat de initiële afname van de NIW naar verwachting 40-50% van de respectieve compartimenten zou bedragen. Daarom werd aan beleggers die een verzoek tot terugkoop van hun aandelen hadden ingediend de kans geboden om hun verzoek weer in te trekken. Personen die hun verzoek niet wensten in te trekken konden hun aandelen nog steeds terugkopen op basis van de NRW. De revaluatiemethodologie was een tijdelijke maatregel en in augustus 2009 kondigde het bestuur aan dat het Fonds niet langer een gedwongen verkoper van polissen was en dat het van plan was opnieuw over te stappen naar een waarderingsmethode die gebaseerd was op de Netto Inventariswaarde (NIW). Mocht het Fonds ooit opnieuw te maken krijgen met een dergelijk niveau van aflossingen kunnen de Bestuurders nu (in bepaalde omstandigheden) naar eigen goeddunken een uitstapkost toepassen op de terugkoop van aandelen. Hierdoor wordt de noodzaak vermeden een grootschalige revaluatiemethodologie toe te passen op het Fonds en langetermijnbeleggers, voor wie het Fonds werd ontworpen, worden beschermd. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen we naar de betreffende Scheme Particulars op:

2 Wij doorstonden de storm! In de eerste helft van 2009 moesten ca fondsen in heel Europa worden stopgezet of samengevoegd (Bron: Morningstar, juli 2009). Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin PATF zich bevond, zijn zij er toch in geslaagd het hoofd boven water te houden. De tijdelijke revaluatie van het Fonds resulteerde echter in een toename van de reserves die een fonds zoals PATF er normaal gesproken op nahoudt. De overstap naar volledige NIW-evaluatie ( full NAV ) tijdens 2009 hield daarom in dat deze reserve geleidelijk aan terug in de aandelenprijs werd vrijgegeven, rekening houdend met de ontwikkelende economische situatie. De vrijgave van deze reserve werd echter de negatief beïnvloed door de daling van de bonuspercentages. Over de voorbije 12 tot 18 maanden zagen wij een reductie in de bonusverklaringen van een aantal grotere levensverzekerings- maatschappijen, dit als gevolg van economische onrust en onzekerheid. Om die reden is het niet realistisch te verwachten dat de NIW in maart 2010 opnieuw hetzelfde niveau zal bereiken als in november Toch heeft de Raad van Bestuur heeft, door omzichtig beheer van de reserve, gezorgd voor een stijging van de aandelenprijs van het Fonds tijdens veertien opeenvolgende maanden, (per 1 maart 2010) ondanks voortdurende onzekerheid op de markt. Ondanks het feit dat bonuspercentages zich momenteel op of dichtbij hun historisch dieptepunt bevinden, tonen de recente bonusaankondigingen van L&G and Friends Provident aan dat een zeker optimisme gerechtvaardigd is, en dat, als de economie weer aantrekt, meer levensverzekeraars hun bonuspercentages zullen optrekken - wat op zijn beurt een positieve invloed zal hebben op het Fonds op langere termijn. Hoe worden TEP-polissen in het Fonds gewaardeerd? TEP s worden gewaardeerd aan de hand van een standaard actuariële waarderingsmethodiek en een passende methodiek inzake prijskortingen, zonder overlijdensuitkering. Dit geschiedt door Levensverzekeringsbonussen, geraamde toekomstige Levensverzekeringsbonussen en geraamde Slotuitkeringen van Winst op te tellen bij de huidige waarde van de Verzekerde Som, min de toekomstige premies. De geraamde bonuspercentages worden berekend aan de hand van de huidige (d.i. de gekende) bonuspercentages van elk van de levensverzekeraars, die dan worden toegepast op iedere polis. Zodra de huidige waarde is berekend, kan, naar goeddunken van de bestuurders, een bijkomende korting worden toegepast om een afvlakking van de bruto vermogenswaarde in de hand te werken om in te spelen op schommelingen van de interest- en bonuspercentages en het algemene marktsentiment Wat is de bepalende factor voor de aandelenprijs van het Fonds? De aandelenprijs wordt voornamelijk bepaald door de waarde van de onderliggende TEP-activa. Zoals eerder beschreven, worden TEP-waarden beïnvloed door bewegingen in bonuspercentages van de levensverzekeraars: als de bonuspercentages stijgen, neemt het rendement van iedere polis ook toe. Andere factoren die de aandelenprijs op elk waarderingspunt bepalen omvatten: - Het kassaldo van het fonds: inschrijvingen, aflossingen, hefboomeffecten, vervaldagen, premiebetalingen, vergoedingen, hedging - Aankoop van Polissen: potentiële verhoging van de waarde van elke polis Aankoop van Polissen Polissen die worden aangeboden in het Fonds stijgen gewoonlijk in waarde, omwille van hun hogere waarderingswaarde vergeleken met de aankoopprijs. Het Fonds is in staat polissen te verwerven aan een prijs die dicht bij hun afkoopwaarde ligt. Zo leidt hun aanbod-gebaseerde waardering ook tot een onmiddellijke waardetoename van het Fonds na aanlevering. Daarna groeien de polissen in lijn met het geraamde rendementsprofiel, dat zal wijzigen naargelang de wijzigingen van de bonuspercentages van de levensverzekeraars. De bonuspercentages bevinden zich op of rond hun historisch laagste niveau, en daarom zijn we van mening dat de aanlevering van polissen in het Fonds nu een aanzienlijk opwaarts potentieel kan bieden.

3 Een belegging in de markt van vandaag...? Wij zijn ervan overtuigd dat het Fonds goed gepositioneerd is teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de hedendaagse belegger. Indien men de huidige historisch lage geldrente in beschouwing neemt, alsmede de ingezakte vastgoedwaarden en de potentiële volatiliteit van de aandelen, dan voelen wij ten zeerste mee met beleggers wanneer die moeten beslissen waar te beleggen. PATF en haar compartiment PATF No.2 zijn geschikt voor investeerders die wensen te beleggen in een portefeuille van traded endownment policies (TEPs), die op hun beurt beleggen in een gediversifieerde aandelenportefeuille die typisch is samengesteld uit schatkistbons, aandelen, eigendom en andere beleggingen. Dat is omdat PATF het volgende kan aanbieden: Competitief rendement - in vergelijking met andere beleggingen, zoals Balanced Managed en UK Equity Tracker Funds. (Money Management, november 2009) Een niveau van garantie - aangezien elke TEP is voorzien van waardevolle ingebouwde garanties verstrekt door de emitterende levensverzekerings- maatschappijen, nl. Standard life, AVIVA en Prudential Stabiliteit - TEPs vertonen een lage volatiliteit, dankzij een gespreide belegging en de achterhouding van een deel van de winst in betere jaren, met het oog op het opvangen van rendementsdalingen in slechtere jaren Zekerheid - aangezien TEPs worden aangekocht midden in hun levenscyclus, kunnen een aantal eigenschappen en het risico-opbrengstprofiel van de fondsen op een meer effectieve manier worden beheerd In een publicatie van het gezaghebbende UK Financial Times Business werd onlangs gesteld dat De with-profits verzekeraars resultaten konden voorleggen waardoor critici hun cynisme van de voorbije jaren moesten inslikken, wanneer men de vergelijking maakt met resultaten behaald door managed contracten of balanced fund based contracten. (Bron: Terry O Halloran, Financieel Adviseur, 25 februari 2010.) Tussen 4 januari en 1 maart 2010 zagen wij een hernieuwde stijging van de winstuitkeringspercentages, waarbij 19 van de 41 levensverzekeraars hun winstuitkeringspercentages optrokken. (Zie Tabel 2. Bron: TEP Management Services March 2010)

4 ... maar u moet ons niet zomaar op ons woord geloven. Volgens een recent verslag in Money Management gaf een gemiddelde With-Profits kapitaalbelegging over 25 jaar een Gemiddeld Netto Rendement ( AGR ) van 7,1%, beter dan de Balanced Managed sector die slechts een AGR van 5,7% kon voorleggen. (Money Management April 2010) De aandelenklasse bleek ook superieur aan andere traditionele alternatieven, zoals Cash en Equity Trackers, wat een bijkomende reden is waarom wij geloven dat Traded Endowment Policies (TEPs) een goed risico/rendementsprofiel kunnen bieden aan uw klanten zoals weergegeven in Tabel 1. Tabbel 1. De gemiddelde marktwaarde op de vervaldag (1 febr voor With-Profits versus alternatieve beleggingen over 10, 15, 20 en 25 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar Balanced Managed UK Equity trackers n.v.t. Alle bedrijven Depositorekening 90 dagen Rekeningen met onmiddellijke toegang ( Instant Access ) With-Profits ( Met- Winst ) Bron: Money Management With-profits Survey, april Gebaseerd op een regelmatige spaarsom van 50pm. Resultaten van With-Profits polissen na aftrek van alle kosten. Fondsen van trackers en bedrijven gebaseerd op de offer to bid verhouding (aankoopwaarde/verkoopwaarde), opbrengsten herbelegd, na aftrek van belastingen.

5 Tabel 2. Life Office Bonus Declarations Jan-Mar 2010 (op 22 maart 2009) % Stijging/Daling Levensverzekeraar Uitkeringspercentages Winstuitkering op 25 jaar Britannia Life Geen wijziging 380,00% 4,00% Century Life compound Geen wijziging 31,58% 20,00% Century Life simple Geen wijziging 11,39% n.v.t. Crusader Insurance Geen wijziging n.v.t. 1,00% Life Association of Scotland Geen wijziging n.v.t. 6,00% Phoenix Geen wijziging -9,97% n.v.t. Royal Life Geen wijziging 56,25% 8,00% Scottish Mutual Geen wijziging 41,31% 7,00% Scottish Provident Geen wijziging 6,25% 0,85% Scottish Widows -33,33% op SA, -33,33% op AB -12,50% -3,00% Sun Alliance Geen wijziging n.v.t. 5,00% Swiss Life Geen wijziging -21,00% -5,00% Guardian Financial Compound Geen wijziging 0,00% n.v.t. Guardian Financial Simple Geen wijziging -1,67% -1,00% Scottish Equitable Geen wijziging -7,69% -2,00% Tunbridge Wells Tax Exempt n.v.t. 10,87% n.v.t. Tunbridge Wells Taxable n.v.t. 18,52% n.v.t. Britannic Assurance n.v.t. 0,93% 1,00% Clerical Medical Geen wijziging 0,00% n.v.t. Ecclesiastical Geen wijziging -16,67% n.v.t. Pearl Assurance Geen wijziging 3,41% 0,30% Norwich Union Geen wijziging -38,10% -5,00% Commercial Union Geen wijziging -52,84% -3,00% General Accident -100% op SA, -50% op AB -34,87% -10,00% Provident Mutual Geen wijziging 71,43% 5,00% National Farmers Union Geen wijziging -6,25% n.v.t. Scottish Life Geen wijziging 0,00% 0,00% Standard Life Geen wijziging -34,18% -3,00% Clerical Medical Geen wijziging -10,00% -1,00% Friends Provident Geen wijziging 400,00% 5,00% London & Manchester Geen wijziging 14,29% 4,00% National Mutual Life of Australasia Geen wijziging 54,55% n.v.t. UK Provident Geen wijziging 140,00% n.v.t. Royal Liver -100% op SA, 0% op AB 0,00% -3,00% MGM Geen wijziging 0,00% 0,00% National Provident Geen wijziging 0,00% 0,00% National Mutual Life Geen wijziging 11,11% 3,00% Legal & General Geen wijziging 13,33% 2,00% Equity & Law n.v.t. 176,19% 7,00% Su Life Geen wijziging 50,00% 4,00% Prudential Geen wijziging -8,95% -3,00% FMV

6 BELANGRIJKE INFORMATIE The Protected Asset TEP Fund Plc ( PATF ) is een Gekwalificeerd Ervaren Beleggersfonds en voldoet aan de vereisten van de Isle of Man Financial Supervision (Experienced Investor Fund) (Exemption) Order van 1999, zoals geamendeerd en zoals gewijzigd voor de toepassing ervan op dit Fonds. PATF is niet onderworpen aan enige vorm van erkenning of goedkeuring op het Isle of Man en beleggers zijn niet beschermd door enige wettelijk bepaalde regelingen tot schadeloosstelling in geval van faillissement van PATF. Iedere belegger in PATF moet een Gekwalificeerd Belegger zijn, zoals bepaald in de Order en in de Scheme Particulars van het Fonds. Voorts dienen zij, alvorens tot belegging over te gaan, een verklaring te ondertekenen waarin zij bevestigen een Gekwalificeerd Belegger te zijn en dat zij de Scheme Particulars hebben gelezen en begrepen, alsook dat zij de risico s verbonden aan dergelijke belegging aanvaarden. De waarde van de aandelen en de opbrengst die ze genereren, kan zowel stijgen als dalen. Het kan gebeuren dat beleggers de waarde van hun oorspronkelijke belegging niet terugkrijgen. Prestaties uit het verleden zijn niet noodzakelijk een indicatie voor prestaties in de toekomst. Enige verwijzing naar een garantie of waarborg heeft betrekking op de onderliggende polissen en niet op de aandelenkoers van PATF. Een belegging in PATF dient te worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn. Er kunnen uitstapboetes worden opgelegd indien een belegger zijn aandelen terugkoopt gedurende de eerste vijf jaar. Volledige informatie met betrekking tot PATF en PATF Nr 2 vindt u terug in hun respectieve Scheme Particulars, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn. Dit document, dat wordt uitgegeven door Protected Distribution Limited, vormt geen beleggingsadvies noch een beleggingsaanbod en dient enkel ter informatie. PDL/170_11/0410 Dutch version

Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen

Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen BFI Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen Investering in de PAC With Profits Funds middels de International Prudence Bond > Contents International Prudence Bond 3 Kenmerken

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Fabio Ricelli selecteert aandelen met een groeivoorkeur en beheert zijn fonds op basis van een zuivere bottom-up benadering. Hij belegt in Europese bedrijven die worden verhandeld onder

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten te bieden met aantrekkelijke

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Beleggingsfondsen BOOST INVEST. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen BOOST INVEST. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Beleggingsfondsen BOOST INVEST Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Benadering en stijl Dmitry Solomakhin volgt een onbeperkte bottomup benadering voor de aandelenselectie. Hij zoekt bedrijven waar de voorkeur van de beleggers voor de korte termijn,

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie