Alternatieve Voedselnetwerken Bezien vanuit het embeddedness concept

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieve Voedselnetwerken Bezien vanuit het embeddedness concept"

Transcriptie

1 Alternatieve Voedselnetwerken Bezien vanuit het embeddedness concept Universiteit van Amsterdam Masterscriptie Sociale Geografie en Planologie Linda van IJzendoorn

2 Alternatieve Voedselnetwerken Bezien vanuit het embeddedness concept Masterscriptie Sociale Geografie en Planologie Linda van IJzendoorn Studentnummer: Telefoonnummer: Begeleider: prof. dr. Robert C. Kloosterman Medebeoordelaar: dr. Bart W.H. Sleutjes Universiteit van Amsterdam Amsterdam, maart

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Inleiding Relevantie van het onderzoek Opbouw van de scriptie Agrarische productie in westerse landen (1870-nu) Alternatieve voedselnetwerken in Nederland Biologische productie Wat is biologische productie? Hoeveelheid biologische productie Afnemers van biologische producten Biologische alternatieve voedselnetwerken Soorten alternatieve voedselnetwerken Aankopen via biologische alternatieve voedselnetwerken Afzet via verschillende alternatieve voedselnetwerk-vormen Verbindingen binnen alternatieve netwerken Theoretische verdieping: het embeddedness concept Waarom embeddedness? Oorsprong en ontwikkeling van het embeddedness concept Sociale embeddedness Sociale embeddedness van alternatieve voedselnetwerken Kritiek op sociale embeddedness Ruimtelijke embeddedness Ruimtelijke embeddedness van alternatieve voedselnetwerken Kritiek op ruimtelijke embeddedness Ecologische embeddedness Ecologische embeddedness van alternatieve voedselnetwerken Kritieken op het embeddedness concept Transactiekostentheorie Transactiekostentheorie en embeddedness Transactiekostentheorie en alternatieve voedselnetwerken Conclusie theoretisch kader Onderzoeksvragen Methodologische verantwoording Onderzoeksmethoden Dataverzameling Enquêtes Interviews Analyse Enquêtes Interviews 49 3

4 6.2 Kwaliteit van het onderzoek Betrouwbaarheid Validiteit Beperkingen Beschrijving van biologische alternatieve voedselnetwerken Actoren binnen alternatieve voedselnetwerken Producenten Afnemers Middenveld Producten binnen alternatieve voedselnetwerken Transactiekosten Ex ante transactiekosten Ex post transactiekosten Conclusie deelvraag één Mate van embeddedness Embeddedness op basis van motieven Motieven: sociale embeddedness Motieven: ecologische embeddedness Motieven: ruimtelijke embeddedness Embeddedness op basis van productonderscheidende factoren Sociale embeddedness op basis van verbindingen Verbindingen: mee praten Producenten Afnemers Verbindingen: meedenken Producenten Afnemers Verbindingen: meewerken Producenten Afnemers Verbindingen: meedragen Producenten Afnemers Conclusie deelvraag twee Gevolgen van embeddedness Embeddedness en economische motieven Embeddedness en productprijzen Embeddedness en transactiekosten Embeddedness en ondernemersinkomen Embeddedness en bedrijfsresultaten Conclusie deelvraag drie Conclusie 97 Literatuurlijst 101 4

5 Bijlagen Bijlage 1: Enquête producenten 2 Bijlage 2: Enquête afnemende ondernemingen 10 Bijlage 3: Enquête consumenten 15 Bijlage 4: Respondenten interviews 20 Bijlage 5: Interviewvragen 21 Bijlage 6: Producenten AVNen 26 Bijlage 7: Bedrijfstakken producenten 27 Bijlage 8: Soorten afnemende ondernemingen 27 Bijlage 9: Consumenten AVNen 28 Bijlage 10: Producten AVNen 28 Bijlage 11: Zichtbaarheid herkomst producten 29 Bijlage 12: Stabiliteit aanbod/vraag 29 Bijlage 13: Prijsniveau AVNen 30 Bijlage 14: Invloed op prijsniveau 30 Bijlage 15: Transactiekosten producenten 31 Bijlage 16: Transactiekosten afnemende ondernemingen 32 Bijlage 17: Transactiekosten consumenten 32 Bijlage 18: Motieven aangaan AVNen 33 Bijlage 19: Onderscheidende productkenmerken 34 Bijlage 20: Verbindingen producenten 35 Bijlage 21: Verbindingen afnemende ondernemingen 36 Bijlage 22: Verbindingen consumenten 37 Bijlage 23: Ondernemersinkomen producenten 38 5

6 Voorwoord In deze scriptie laat ik zien op welke manieren biologische agrarische producenten hun producten direct verkopen aan consumenten of eindverkopers en welke verbindingen ontstaan binnen deze alternatieve voedselnetwerken. Zelf heb ik aan beide kanten van de marktkraam gestaan: als trotse verkoopster en als bewuste consument. Aan de hand van enquêtes en interviews heb ik geprobeerd de verbindingen tussen producenten en afnemers te ontrafelen, motieven in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de effecten van die verbindingen op transacties binnen biologische alternatieve voedselnetwerken. Samen met betrokkenen en experts heb ik concreet gedroomd over de potentie van deze netwerken om de Nederlandse voedselvoorziening te beïnvloeden. Voorafgaande aan het verzamelen van de data raakte ik steeds meer overtuigd op de goede weg te zitten. Spontane telefoontjes en s van mensen, die mijn oproep voor het onderzoek hadden gezien, stimuleerden mij enorm. Ook de diverse voedselschandalen die recentelijk in het nieuws waren, deden mij realiseren hoe belangrijk het onderwerp van mijn onderzoek is. Zonder alle boeren en afnemers die de enquêtes voor mij hebben ingevuld, was deze scriptie niet van de grond gekomen. Ik ben deze mensen dan ook erg dankbaar! De openhartige gesprekken met betrokkenen en experts waren voor mij stimulerend. Ik werd geïnspireerd en gemotiveerd, daarvoor ook aan hen veel dank. Voorafgaande aan de periode van data verzamelen was er een tijd van brainstormen en concretiseren. Hierin heb ik veel steun gekregen van mijn begeleider, prof. dr. Robert Kloosterman. Ik ben hem dankbaar voor de inhoudelijke begeleiding en zijn grote betrokkenheid en enthousiasme bij het hele proces. Dit geldt ook voor dr. Sjoerd de Vos, die mij hielp met het overzicht van de enorme hoeveelheid data. Tot slot veel dank richting mijn familie en vrienden. Zij hebben mij geholpen als kritische gesprekspartners, lieve meedenkers en geestverruimende ontspanners. Dankzij deze hulp en mijn eigen (boerendochters)motivatie, kan ik met trots deze scriptie aan u presenteren. Veel leesplezier gewenst! Linda van IJzendoorn 6

7 1. Inleiding De biologische-maar-eigenlijk-gangbare eieren, paardenrundvlees, boeren die niet alleen op zoek zijn naar een vrouw, maar ook naar een nieuwe relatie met voedseletend Nederland enerzijds, en de roep om een economie gebaseerd op ecologische functionaliteit in plaats van op productiviteit anderzijds (Lui, 2013), zijn stimulansen voor het ontstaan van nieuwe ideeën en initiatieven rond voedselproductie en - consumptie. Eén van de manieren waarop dit vorm krijgt, is de directe verkoop van agrarische producten aan consumenten of eindverkopers. In deze scriptie vindt een ketenanalyse plaats van afzetvormen van biologische producten waarbij de reguliere groothandel niet ingeschakeld wordt. Door onderzoek naar typen verbindingen, motivaties en transactiekosten, wordt inzicht verkregen in een proces wat Veen et al. (2010, p.5) vermaatschappelijking noemen: Het samenspel tussen agrarische bedrijven en het alledaagse sociale en maatschappelijke leven (samenleving), waardoor de afstand tussen agrarische activiteiten, belangen en interesses en die van de rest van de samenleving kleiner wordt. Biologische productie en directe afzet van agrarische producten vallen onder het begrip alternatieve voedselnetwerken (AVNen), omdat hierin een alternatief wordt geboden voor de vergaande anonimisering, homogenisering en productivistische focus van de reguliere voedselproductie in Nederland. Binnen AVNen spelen lokale ecologische, sociale en ruimtelijke waarden een rol bij de vermarkting van de producten. Dit wordt ook wel de embeddedness van deze markttransacties genoemd. Embeddedness verwijst naar de sociale, ecologische en ruimtelijke inbedding van economische transacties. 1.1 Relevantie van het onderzoek De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat het aansluit bij de recente discussies rond voedselveiligheid, gebrek aan transparantie in voedselproductieketens en de milieu- en mensonvriendelijke activiteiten van grote levensmiddelenconcerns (bijv. De Volkskrant, 2013; Oxfam, 2013). Deze kritische geluiden klinken al geruime tijd, evenals de bezorgdheid over de toenemende 7

8 machtsconcentraties binnen het voedselsysteem (Bowler, 2002; RIDL&V, 2011). Daarnaast is er groeiende belangstelling voor gezond kwaliteitsvoedsel en worden voedselkeuzes steeds meer gezien als onderdeel van iemands identiteit (Challies, 2008; Connell et al., 2008; Halloway et al., 2007; Morris en Kirwan, 2010; Renting et al., 2003; Winter, 2003a). Dit onderzoek sluit ook aan bij de toegenomen aandacht voor en populariteit van regionale voedselvoorzieningen. Het gaat hierbij om de vervagende scheidslijn tussen agrarische producenten en consumenten, veranderende relaties tussen stad en platteland en regionale voedselzekerheid (bijv. Boerzoektbuur, z.j.; Dekking et al., 2007; Veen et al., 2010; Van der Voort et al., 2011). Een groeiende groep consumenten wil duurzaam geproduceerd voedsel dat afkomstig is uit de regio (Distrifood, 2013; Food for Food, 2012). Daarnaast zijn er producenten die zich binnen reguliere afzetvormen vaak niet gewaardeerd voelen: We worden per kilo betaald, niet per kwaliteit (The Food Agency, 2012, p.6). Producenten staan onder druk om almaar verdere schaalvergroting door te voeren om zodoende de kosten te verlagen. Door meer inzicht te krijgen in het functioneren van AVNen, kunnen nieuwe initiatieven gestimuleerd worden. Hierdoor kunnen andere functies van landbouw, naast het produceren van voedsel, meer zichtbaar en gewaardeerd worden (Venema et al., 2009). Allicht dat dit kan helpen een andere trend rond agrarische productie te stoppen. Eind 2012 stopten er namelijk elke dag zeven boeren in Nederland (De Volkskrant, 2012; Ecorys et al., 2009). Wat betreft de wetenschappelijke relevantie, is vooral de focus op het embeddedness concept vernieuwend, evenals de kwantitatieve aanpak en de aandacht voor biologische productie. Behalve in het Sus-Chain onderzoek naar duurzame voedselketens in Europa, is er nog weinig gebruik gemaakt van het embeddedness concept bij de analyse van AVNen. Dit, terwijl het belang van sociale, ecologische en regionale waarden rond AVNen groot geacht wordt (Roep en Wiskerke, 2006). Er is veel groeipotentie voor AVNen in het algemeen (zowel gangbaar als biologisch). Als voorwaarden voor deze groei worden vaak een toename in efficiëntie en een verlaging 8

9 van kostprijzen, doormiddel van opschaling, genoemd (Ecorys et al., 2009). Het spanningsveld tussen opschaling en sociale, ecologische en ruimtelijke inbedding van transacties binnen AVNen is nog weinig belicht. Er is de laatste jaren een breed scala aan onderzoeken gedaan naar korte afzetketens, streekproducten en andere vormen van regionale voedselvoorzieningen (bijv. Brouwer et al., 2011; Hendriks et al., 2004; Engelen, 2009; Renting et al., 2003; Van der Voort et al., 2011; Winter, 2003a). De data van deze studies zijn vaak gebaseerd op casestudies van voorbeeldbedrijven of initiatieven die uitgelicht worden. Kwantitatieve data ontbreken hierbij vaak (Renting et al., 2003). De meeste van deze studies gaan daarnaast niet specifiek over biologische productie. De studie van AVNen vraagt om een geografische benadering. De focus op plaatsen en de invloed van plaats op het al dan niet voorkomen van AVNen is typisch geografisch (Simon en Garybill, 2010). The First Law of Geography die Tobler in 1970 formuleerde: Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things (Sui, 2004, p.269), wil ik uitbreiden door niet alleen te kijken of mensen en plaatsen verbonden zijn, maar ook te onderzoeken hoe die verbinding eruit ziet. De aandacht voor netwerken waarbinnen AVNen ontstaan, sluit aan bij de idee van Amin (2004) dat netwerken bepalend zijn voor relaties en betekenissen van plaatsen. Door het bestuderen van relaties en niet vanuit vooraf bepaalde schaalniveaus te werken, hoop ik de kracht van het menselijk handelen te belichten. Op die manier kan voorkomen worden dat de voedselproductie als een op zichzelf staand fenomeen wordt gezien, dat zich op een hoger schaalniveau gevormd heeft en waar geen invloed op uit te oefenen is (Amin, 2004). De benadering in deze scriptie biedt ook nieuwe inzichten, doordat er zowel naar de producenten als naar de afnemers binnen de AVNen gekeken wordt. Dit gebeurt in de vorm van een integrale, kwalitatieve ketenanalyse. Hierdoor kunnen de nieuwe sociaal-economische relaties, die nodig zijn om AVNen te vormen, geanalyseerd worden (Marsden et al., 2000). Dit sluit aan bij de integrale aanpak van gezonde voeding en duurzame landbouw waar de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding voor pleit (RIDL&V, 2011). 9

10 1.2 Opbouw van de scriptie Na het overzicht van de agrarische productie in westerse landen tussen 1870 en nu, worden alternatieve voedselnetwerken in Nederland beschreven. Vervolgens vindt er een theoretische verdieping plaats rond het embeddedness concept. Daarna worden de onderzoeksvragen en -methoden beschreven en volgen de uitwerkingen van de deelvragen. Tot slot wordt de conclusie met de beantwoording van de hoofdvraag en de aanbevelingen gepresenteerd. 10

11 2. Agrarische productie in westerse landen (1870-nu) Weerstand tegen de intensieve agrarische productiemethoden in westerse landen (Europa, Noord-Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) is één van de drijvende krachten achter de toegenomen aandacht voor alternatieve voedselnetwerken. Maar hoe zijn we bij deze huidige, intensieve productiemethoden gekomen? Aan de hand van een drietal min of meer opeenvolgende voedselregimes, zullen de ontwikkelingen van de westerse agrarische productie kort beschreven worden. Vanuit historisch perspectief onderscheidden de sociologen Harriet Friedmann en Philip McMichael in de jaren tachtig van de vorige eeuw drie mondiale voedselregimes voor westerse landen. Een voedselregime is een relatief afgebakende periode die gekenmerkt wordt door bepaalde methoden, verwachtingen en houdingen ten opzichte van de productie, verwerking, distributie en verkoop van voedsel. Naast de productiekenmerken zijn ook specifieke beleidskenmerken, consumptiekarakteristieken, technologische ontwikkelingen en bredere maatschappelijke trends te onderscheiden per voedselregime. De voedselregime-benadering gaat in tegen de lineaire modernisatietheorie van de agrarische productie en belicht tegenstrijdigheden in de voedselregimes, welke voor transformaties en transities hebben gezorgd. Daarnaast is er aandacht voor de invloed van mondiale politieke en economische verhoudingen op voedselproductie. De overgangen tussen de regimes worden gekenmerkt door een transitieperiode, welke gerelateerd is aan economische, sociale en/of politieke crises. De regime-indeling is een ideaaltypische indeling, zowel qua tijd, als qua ruimte. Hierin wordt geen aandacht besteed aan contextspecifieke ontwikkelingen die afwijken van de regimetrends. De regimes zijn bedoeld om veranderingen in de algehele, onderliggende logica te beschrijven, die veranderingen in voedselproductie en -consumptie teweegbrengen (Goodman, 2004; McMichael, 2009). Dit sluit aan bij de idee van een middenveld dat de relatie tussen producenten en consumenten van voedsel beïnvloedt (Coe et al., 2008). Het is van belang dat de regimes niet als duidelijk afgebakende periodes worden gezien en dat de complexiteit en contextafhankelijkheid van transitieprocessen in gedachte gehouden worden (Goodman, 2004; McMichael, 2009). Het eerste voedselregime omvat de periode van 1870 tot Het begin van deze periode kenmerkt zich door agrarische productie binnen familiebedrijven en 11

12 dorpsgemeenschappen, met een sterke afhankelijkheid van natuurlijke systemen. Een relatief groot deel van de bevolking was in deze periode betrokken bij voedselproductie (Reijnders, 1997). De Europese middenklasse werd daarnaast voorzien van voedsel door importen van tropische producten uit de koloniën. Onderscheidend van voorgaande periodes is de outsourcing van de productie van basisvoedsel vanuit Europa naar de vruchtbare gronden van de Verenigde Staten, Canada en Australië. Door toegenomen transportmogelijkheden konden grote hoeveelheden voedsel relatief goedkoop verplaatst worden. Door de grote mate van efficiëntie van graanexporterende bedrijven daalden de kosten en ook de verkoopprijzen. Aan het einde van het eerste voedselregime werden de negatieve effecten van de grootschalige productie duidelijk in de vorm van dust-bowls in de Verenigde Staten. Een combinatie van verarming van de bodem en extreme droogte zorgde voor enorme stofstormen. De economische crisis van de jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog vormen de transitieperiode richting het tweede voedselregime (McMichael, 2009). Het tweede voedselregime loopt van 1950 tot Na de Tweede Wereldoorlog was er een sterke focus op productiviteitsverhoging, om zo genoeg voedsel voor iedereen te produceren (Westerman, 2006). Verhoging van de productie ging gepaard met verdere specialisatie en kapitaalsintensivering, welke een toename van mechanisatie en van het gebruik van chemicaliën met zich meebrachten. Natuurlijke systemen werden steeds meer beïnvloed, waardoor deze minder leidend voor de productie van voedsel werden. Aldus vormde zich een productiestructuur waarvan kapitaalsintensiteit, schaalvoordelen en monoculturen de sleutelwoorden waren (Geurts, 2011; McMichael, 2009; Murray, 2007; Watts et al., 2005; Westerman, 2006). In de periode van het tweede voedselregime nam ook de reikwijdte toe van de transnationale netwerken van de agribusinesses. Deze agribusinesses omvatten zowel grote bedrijven aan het begin van de waardeketen bedrijven die agrarische ondernemers van inputs zoals machines, zaaizaad en bestrijdingsmiddelen voorzien als bedrijven die meer aan het einde van de keten gesitueerd zijn, zoals voedselverwerkers en supermarkten (Bowler, 2002; Geurts, 2011; Murray, 2007; Winter, 2003a). De zoektocht naar goedkope productiefactoren, het jaarrond aanbieden van seizoensproducten en een meer liberale economie, hebben geresulteerd in toegenomen verplaatsing van voedsel, 12

13 waardoor de afstand tussen producenten en eindgebruikers van voedsel zowel ruimtelijk als sociaal steeds groter is geworden (Spaargaren et al., 2012). Wat betreft het derde voedselregime bestaat onduidelijkheid. Voedselregimes worden in principe gekenmerkt door stabiele en tamelijk heldere kenmerken van productie- en consumptiepatronen. De huidige agrarische productie lijkt juist gekenmerkt door een tweedeling tussen verdere industrialisering en toename van machtsconcentraties en een onderstroom van personalisering en inkorting van productieketens. Na het tweede voedselregime vond er meer specialisatie en schaalvergroting plaats binnen de agrarische productie en namen onderlinge afhankelijkheden (interdependence) binnen de ketens toe. Productieketens zijn steeds complexer, minder transparant en daarmee ook kwetsbaarder geworden. Tezamen met toegenomen consumentenaandacht voor voedselveiligheid, zorgde dit ervoor dat productiestandaarden en kwaliteitseisen meer geïmplementeerd worden door voedselverwerkende bedrijven en supermarkten (Burch en Lawrence, 2009; Marsden et al., 2001). Hierdoor is naast de toegenomen macht van de agribusinesses aan het begin van keten, ook de macht van de agribusinesses aan het einde van de keten verder toegenomen. Er wordt steeds meer aan de hand van contracten geproduceerd en het accent ligt op de technische kant van de agrarische productie. Dit productivisme zorgt voor een focus op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Als tegenbeweging op de industrialisatie, standaardisering en homogenisering van de agrarische sector, ontwikkelt zich een drang tot het personaliseren en inkorten van productieketens. Deze trend is bij producenten en consumenten te zien, zowel in de voedselproductie als in andere sectoren, en zorgt voor het ontstaan van nichemarkten (bijv. Bowler, 2002; Geurts, 2011; Reijnders, 1997). In hoeverre de tegenbeweging of onderstroom die alternatieve voedselnetwerken (AVNen) vormt voor een nieuw voedselregime kan gaan zorgen, is de vraag. Om hier inzicht in te krijgen is het van belang het huidige landschap van AVNen nader te beschrijven. Vanuit de hiaten met betrekking tot de beschikbare informatie hierover zal de centrale vraag voor dit onderzoek geformuleerd worden in hoofdstuk vijf, alsmede de nodige theoretische concepten in hoofdstuk vier. 13

14 3. Alternatieve voedselnetwerken in Nederland In deze scriptie staan twee soorten van alternatieve voedselnetwerken (AVNen) centraal, namelijk die van de biologische/biodynamische productie en die van de korte afzetketens. Deze twee vallen niet noodzakelijkerwijs samen. In dit hoofdstuk zullen kort de karakteristieken en de stand van beide AVNen in Nederland besproken worden. 3.1 Biologische productie Wat is biologische productie? Biologische landbouw omvat gecontroleerde productie en gecertificeerde producten. In Nederland hebben deze producten het EKO-keurmerk en sinds 2011 ook het Europese groene blaadje (zie middelste afbeelding in figuur 1). In 1985 is het EKO-keurmerk ontstaan, sinds 1992 bestaat de Europese wettelijke EKO-certificering voor plantaardige productie, vanaf 2000 ook voor dierlijke sectoren. De BD-vereniging werd al in 1937 opgericht, hier is het Demeter-keurmerk uit voortgekomen. Dit is een keurmerk voor biodynamische productie, waarvoor extra eisen gelden rond onder meer het sluiten van mest- en voerkringlopen en dierenwelzijn (Demeter, z.j.; Teenstra, 2004). Figuur 1: Certificering biologisch en biodynamisch Bron: Bionext, z.j. 14

15 De biologische landbouw is gebaseerd op vier beginselen: gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg. Het beginsel gezondheid gaat over de staat van de bodem, planten, dieren, mensen en de planeet als geheel. Belangrijk hierbij is dat deze onderdelen als een samenhangend geheel worden gezien met onderlinge afhankelijkheid. In de biologische landbouw worden kunstmatige meststoffen, pesticiden, diermedicijnen en voedseladditieven vermeden. Het beginsel ecologie geeft weer dat biologische productie onderdeel is van ecologische processen en kringlopen. De productie moet aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, ecologie, cultuur en schaal. Hierdoor kunnen opbouwende systemen ontstaan die de bodemvruchtbaarheid vergroten, waardoor voldoende voedsel geproduceerd kan worden. Het beginsel van billijkheid gaat om rechtvaardigheid, respect en gelijkwaardigheid, zowel tussen mensen onderling als met andere levende wezens. Niet alleen in de productieketen, maar ook wereldwijd wordt een eerlijke manier van voedselzekerheid nagestreefd, waarbij dieren voldoende ruimte hebben, hulpbronnen bewaard blijven voor toekomstige generaties, handelssystemen transparant zijn en de sociale- en milieukosten van productie in rekening worden gebracht. Met het beginsel van zorg wordt bedoeld dat de biologische landbouw de gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige generaties en leefmilieus wil beschermen. Hierbij staan voorzorg en verantwoordelijkheid centraal, waarbij wetenschappelijke kennis gecombineerd wordt met traditionele kennis en praktische ervaringen (IFOAM, z.j.). In de biologische landbouw wordt het geheel aan planten, dieren, mensen en omgeving als een samenhangend systeem gezien. Het behoud en verbeteren van bodemvruchtbaarheid door goede vruchtwisseling, organische mest en groenbemesters is hierbij cruciaal. Landbouw wordt niet alleen als de productie van voedsel beschouwd, maar als de omgang met levende organismen die een eigen waarde hebben. Daarnaast is het behouden van traditionele kennis en technieken belangrijk. De biologische landbouw sluit aan bij de tweedeling die na het tweede voedselregime ontstaan is. Deze landbouwvorm wil namelijk producten met een meerwaarde genereren die een alternatief bieden voor homogene, milieubelastende bulkproducties. In eerste instantie werden biologische producten vooral via natuurvoedingswinkels aangeboden, langzamerhand worden ook in andere winkels en supermarkten biologische producten 15

16 verkocht en abonneren mensen zich op de biologische groentetassen van Odin (Teenstra, 2004) Hoeveelheid biologische productie In 2011 waren er biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven in Nederland, dat is ongeveer 2,4% van het totale aantal landbouwbedrijven in Nederland. Het aantal biologische landbouwbedrijven neemt de laatste jaren met gemiddeld 3,4% per jaar toe, dit is in tegenstelling met de afname van het aantal gangbare landbouwbedrijven. Er is een sterke toename in het aantal bedrijven dat omschakelt van gangbaar naar biologisch; tussen 2010 en 2011 groeide deze groep met 75%. In 2011 was het totale landgebruik door biologische bedrijven 3% van het totaal aan landbouwgrond in Nederland. Dit is een groei van 2,3% ten opzichte van In de gangbare landbouw vond in deze periode juist een krimp van het totale landbouwareaal plaats. In Europa lag het gemiddelde areaal aan biologische productie in 2010 op 9%. In Nederland ligt dit percentage dus relatief laag (EL&I, 2012) Afnemers van biologische producten Nederlandse consumenten besteedden in 2011 gemiddeld bijna 2% van hun totale voedselbestedingen aan biologische producten. Vooral de biologische aardappelen, groenten en fruit (AGF) en zuivel (excl. kaas en boter) werden naar verhouding veel gekocht. Biologische producten worden vooral in de supermarkten gekocht en op de tweede plaats in natuurvoedingswinkels. In de buitenhuishoudelijke markt (alle openbare voedselvoorzieningen) is de verkoop van biologische producten het sterkst toegenomen tussen 2010 en 2011, namelijk met 30,2%. In vergelijking met andere Europese landen lag in 2011 in Nederland het aandeel van biologische producten in de totale voedselbestedingen in de middenmoot. In Oostenrijk en Denemarken was dit aandeel het grootst. De bestedingen aan biologische producten namen tussen 2010 en 2011 wel het meeste toe in Nederland, vergeleken met andere Europese landen (EL&I, 2012). 16

17 Was de consumptie van biologische producten in de jaren zeventig nog een protest tegen industriële landbouwpraktijken, nu is deze veel meer ontideologiseerd en meer een vorm van voeding en lifestyle, in plaats van een landbouwmethode. Met het aanbieden van biologische producten in supermarkten, wordt de ideologisch gedreven burger vergezeld door de bewuste consument. Deze bewuste consumenten worden ook wel de kosmopolieten, postmaterialisten of cultural creatives genoemd. Aankoopredenen hangen af van de referentiekaders van consumenten. Bij degenen die minder dan 40 euro per maand aan biologische producten uitgeven ( lichte gebruikers ), zijn vooral persoonlijke motieven als smaak, gezondheid en dierwelzijn van belang. Voor degenen die meer aan biologische producten besteden ( zware gebruikers ), zijn argumenten rond natuur, milieu en landschapbehoud vaak belangrijkere aankoopredenen (Brouwer et al., 2011; Teensma, 2004). De toename van biologische producten in supermarkten komt onder meer doordat A-merken steeds meer biologische varianten aan hun productlijn toevoegen. In de horeca is het gebruik van biologische producten relatief laat op gang gekomen, maar vooral in toprestaurants worden steeds meer biologische producten gebruikt. Deels om het onderscheidende karakter, deels om de hoge kwaliteit. In de catering heeft de Nederlandse overheid een stimulerende rol gespeeld door het aandeel biologische producten in de eigen restaurants te vergroten. Op evenementen en festivals neemt het gebruik van biologische producten ook toe. Sinds 2011 is er het EKO-keurmerk Horeca voor hotels, restaurants en cateraars die met biologische ingrediënten werken (Brouwer et al., 2011). 3.2 Biologische alternatieve voedselnetwerken In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verschillende soorten van en ontwikkelingen in biologische AVNen, AVNen als totaal (incl. gangbare landbouw) en verbindingen die ontstaan binnen AVNen. 17

18 3.2.1 Soorten alternatieve voedselnetwerken Met alternatieve voedselnetwerken worden afzetvormen bedoeld waarbij agrarische producten direct door de producent worden afgezet aan consumenten, winkels, instellingen of horeca (Ecorys et al., 2009; Venema et al., 2012). AVNen komen in verschillende vormen voor. Zo bieden producenten hun producten aan via een boerderijwinkel of via onbemande kramen aan de weg. Hierbij wordt het eigen assortiment al dan niet aangevuld met producten van andere producenten of van de groothandel. Producenten kunnen ook een webwinkel inrichten, waarbij de producten worden afgehaald of naar de afnemers worden gebracht. Een andere vorm van een AVN is een zelf-pluk systeem. Hierbij oogsten consumenten zelf fruit, groenten of bloemen; dit wordt vaak gecombineerd met een adoptieprogramma waarbij een vast bedrag wordt betaald voor bijvoorbeeld een appelboom, waarvan men zelf de appels mag oogsten. Daarnaast worden producten ook verkocht via (biologische) boerenmarkten (Brouwer et al., 2011; Engelen, 2009; Hendriks et al., 2004). De tot nu toe beschreven verkoopkanalen zijn vrijblijvend van aard omdat afnemers zich niet voor langere tijd verbinden (met uitzondering van de adoptieprogramma s). Dit is wel het geval met abonnementenverkoop, waarbij afnemers zich voor een bepaalde tijd aan een pakket producten verbinden. Meestal is er een vaste prijs, voor een wekelijks variërend pakket, dat op het bedrijf van de producent of op een afhaalpunt kan worden opgehaald. Een sterkere verbinding tussen producenten en afnemers ontstaat binnen de Pergola landbouw. Bij deze Nederlandse variant van de Community Supported Agirculture zijn de afnemers lid van een vereniging en wordt er voorafgaande aan het teeltseizoen gezamenlijk een oogstprijs bepaald en betaald. Hiervoor mogen de afnemers wekelijks producten ophalen bij de producent. Doordat er vooraf en onafhankelijk van de afname betaald wordt, vindt er risicospreiding plaats rond misoogsten. Daarnaast wordt op deze manier in feite een renteloze lening verstrekt door de afnemers aan de producent (Brouwer et al., 2011; Engelen, 2009; Hendriks et al., 2004). Bij de AVNen vormen zich producent-consumentverbanden waarbij producten geassocieerd worden met de herkomst en daardoor voor de deelnemers een andere waarde hebben dan anonieme biologische producten. De associatie met de herkomst van 18

Streekproducten. Potentie van de marktvraag. Timo van Os Juni 2011

Streekproducten. Potentie van de marktvraag. Timo van Os Juni 2011 Streekproducten Potentie van de marktvraag Timo van Os Juni 2011 Streekproducten Potentie van de marktvraag Auteur: T.A. van Os Opdrachtgevende organisaties: Plattelandswerkplaats Salland Plus, Hof van

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen?

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? 0305715 mgjbaas@gmail.com Thesis Bachelor Informatiekunde Programma Business Information Systems Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China (West) Public Sector MBA Scriptie Drs. Rutger Brouwer 1 december 2011 2 Kijken

Nadere informatie

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Op initiatief van: EFMI Business School Juli 2013 2 Van alle markten thuis; een studie naar samenwerking en verwaarding

Nadere informatie

Leefbaarheid in kleine kernen

Leefbaarheid in kleine kernen Kennispunt Sociale Wetenschappen Leefbaarheid in kleine kernen Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de Provincie Utrecht Op welke wijze en met welke middelen en methoden kan de Utrechtse

Nadere informatie

Leren door te doen of doen door te leren?

Leren door te doen of doen door te leren? Leren door te doen of doen door te leren? Een onderzoek naar drijfveren, opleidingsachtergronden en ontwikkelingsbehoeften van allochtone ondernemers in verswaren Coach: Karin Pauls Datum: 7 december 2007

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Marktwerking in de Vrije Beroepen

Marktwerking in de Vrije Beroepen Marktwerking in de Vrije Beroepen De Apothekersbranche Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam Sander Quak Augustus 2005 Studentnummer: 191183 Begeleider: Prof. dr. J. Heilbron

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Veranderende voorkeuren van retailers voor steden Veranderende voorkeuren van retailers voor steden drs. K. Strijker RT Utrecht, maart 2014 Amsterdam School

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

Masterscriptie Strategisch Management

Masterscriptie Strategisch Management Masterscriptie Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit Netwerken en innovatiekracht van Nederlandse sierteeltveredelaars Hoe beïnvloeden de verschillende relaties van productinnoverende organisaties,

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Ondernemerschap en probleemwijken

Ondernemerschap en probleemwijken Essay 4 Ondernemerschap en probleemwijken Duiding van een nieuwe stedelijke dynamiek Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Is niets doen een optie?

Is niets doen een optie? Is niets doen een optie? Op zoek naar een nieuw sturingsmodel voor decentrale duurzame energie initiatieven Willem Lammers Begeleid door: Prof. dr. I. Helsloot Master Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Duurzame-energiecollectieven

Duurzame-energiecollectieven Duurzame-energiecollectieven Een onderzoek naar de motieven en levensstijl van burgers die zich sterk maken voor decentrale duurzame energie Lisan van Loon Masterthesis van de opleiding Milieu-maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Naar een voedselbeleid

Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb.413) is de positie van de

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois MARKETINGPLAN E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois 49 Marketingplan Bedrijfsopdracht Praktijknetwerk Daarom eten we schaap Contactpersoon Martin Woestenburg Projectcode 733 PDS 4 Auteurs Ethy de Haas Janine

Nadere informatie

Ontmantel de mantelzorger

Ontmantel de mantelzorger Ontmantel de mantelzorger Maatschappelijk werk en dienstverlening Afstudeeronderzoek Thijs Groot Robert van der Gulik Tamara Kiesewetter Colofon Ontmantel de mantelzorger Auteurs: Thijs Groot, 485534

Nadere informatie