Recreatie & Toerisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recreatie & Toerisme"

Transcriptie

1 De dorpsvisie van de dorpen Wiuwert en Britswert over het onderwerp Recreatie & Toerisme 20 maart Concept 2

2 Inleiding Voor u ligt de (concept) dorpsvisie met het thema Recreatie en Toerisme voor de dorpen Wiuwert en Britswert. Deze is als het ware een vervolg op de vorige dorpsvisie die in april 2004 verscheen onder de titel Wat leeft daar?. Die visie kenmerkte zich door de vele thema s die aan de orde kwamen. Van Wonen, Voorzieningen, Verkeer en Vervoer en Werkgelegenheid tot Kinderen en Jeugd, Ontspanning en Cultuur en Recreatie. Voor de totstandkoming hiervan werd o.a. gebruik gemaakt van een enquête onder de inwoners waarin naar hun mening werd gevraagd over al deze onderwerpen. Hieruit kwam een duidelijk beeld naar voren van wat er volgens de inwoners van Wiuwert en Britswert goed, slecht of voor verbetering vatbaar was en welke wensen er nog leefden. Dorpsbelang heeft de conclusies uit de dorpvisie vertaald naar diverse doelen en plannen die in vele gevallen ook gerealiseerd zijn. Het onderwerp recreatie en toerisme is in de praktijk echter nauwelijks aanbod gekomen. Een en ander heeft er toe geleid dat in 2009 het toenmalig bestuur van Dorpsbelang De Twa Doarpen heeft besloten dat een volgende dorpsvisie toegespitst zou moeten worden op het thema Recreatie en Toerisme. Daarmee is onze commissie aan de slag gegaan waarbij wel in het achterhoofd is gehouden dat eventuele ideeën passend moesten zijn bij de schaal van de dorpen. Opzet en totstandkoming dorpsvisie Recreatie en Toerisme Ondanks dat er wel een aantal dingen op het gebied van recreatie en toerisme is ontwikkeld voor onze dorpen (bijvoorbeeld uit de dorpsvisie van 2004), zijn er ook nog voldoende verbeterpunten aan te geven. In de dorpsvisie die nu voor u ligt is geprobeerd deze punten te benoemen en waar mogelijk aan elkaar te knopen zodat er een duidelijk beeld ontstaat op het gebied van dit thema. Hiervoor is uiteraard gebruik gemaakt van de betreffende informatie uit de vorige dorpsvisie, maar ook hebben er zogenaamde keukentafelgesprekken plaatsgevonden tijdens de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang in Hierin konden de aanwezige bewoners discussiëren over diverse onderwerpen met betrekking tot toerisme en recreatie, waaruit weer nieuwe wensen en suggesties naar voren kwamen. Tot slot is onder de jeugd van 12 tot 20 jaar een enquête gehouden, zodat deze belangrijke groep ook betrokken is bij de ontwikkeling van een dorpsvisie omtrent Toerisme en Recreatie die voor elk wat wils biedt. Er is zoals gezegd gekozen voor een andere opzet dan in Behalve het specifieke thema is het bijzondere aan deze visie dat er direct is gekeken of de in deze visie genoemde doelen / wensen haarbaar zijn. Deze plannen worden voorgelegd aan Stichting DBF. Dit is een stichting die als doelstelling heeft het bevorderen van de leefbaarheid en economie op het platteland van Noord-Nederland. Zij toetsen deze doelen / wensen door middel van een haalbaarheidsstudie. Bij deze studie wordt ook direct meegenomen hoe de doelen moeten worden gerealiseerd en of hiervoor, door middel van bijvoorbeeld subsidies. ook financiële mogelijkheden zijn. Met name deze haalbaarheidsstudie en onderzoek naar de mogelijke financiële middelen maken deze visie tot een zeer gebruiksvriendelijk exemplaar waar wij de komende jaren als Wiuwerters en Britswerters veel plezier aan kunnen hebben Concept 3

3 Leeswijzer In het vervolg van deze visie vindt u de volgende onderwerpen, namelijk: - de gerealiseerde doelen uit de dorpsvisie van 2004; - de al aanwezige recreatieve voorzieningen in onze beide dorpen en haar knelpunten; - de al lopende projecten binnen de sfeer van recreatie en toerisme; en - de wensen en verlangens oftewel dé visie Wij wensen u veel leesplezier toe en wensen u als dorpsbewoner van Wiuwert of Britswert en u als deelnemende c.q. ondersteunende instantie veel succes toe bij het realiseren van de in deze visie beschreven doelen en wensen. Wij hopen dat de visie een duidelijk beeld schept over hoe onze dorpen met het onderwerp recreatie en toerisme aan de slag willen gaan en dat deze er toe mag leiden dat alle doelen die hierin worden genoemd ook daadwerkelijk waar worden gemaakt Concept 4

4 Terugblik Toerisme en Recreatie dorpsvisie 2004 Uit de enquête van de dorpsvisie van 2004 kwam naar voren dat 60% van de inwoners graag een uitbreiding zou zien in de vrijetijdsvoorzieningen. Ook wenste een kleine meerderheid van de inwoners een toename ervan in de vorm van kleinschalig toerisme. Tot slot werd door de inwoners van Wiuwert en Britswert een aantal concrete wensen aangegeven. Er was een duidelijke wens om het buitenwater beter te benutten, door het aanleggen van steigers langs de Franekervaart. Ook wilde men een uitbreiding van het aantal ligplaatsen in het haventje in Britswert. En voor bij de Kromwâlbrug stond een steiger voor zwemmers en kanoërs op het verlanglijstje. Over het aanbod van wandelpaden was 70 procent van de inwoners niet tevreden. Er zijn te weinig wandelpaden, was veelal de reactie. En van de wandelpaden die er wel zijn, wordt de kwaliteit als slecht beoordeeld. Een voorbeeld hiervan is het kerkenpad vanaf de St. Joriskerk in Britswert naar de boerderijen aan de Swaenwerterdyk. Van oudsher is het gebruik van deze route door de weilanden toegestaan, maar het oorspronkelijke pad is niet meer zichtbaar. De fietspaden langs de provinciale weg N359 zijn prima. Er is bij de Swaenswerterdyk een oversteek plaats gecreëerd, waarbij een 60 kilometer zone is aangelegd voor het doorgaande verkeer. Gezien de veiligheid langs de weg van Itens naar Britswert, zou een visuele fietsstrook zoals van Easterein naar Hidaard wenselijk zijn, aldus de uitkomsten van de enquête in Gerealiseerde doelen uit dorpsvisie 2004 Vanuit de dorpsvisie van 2004 kunnen verschillende doelen worden genoemd die zijn gerealiseerd op het gebied van recreatie en toerisme. Deze worden hieronder beschreven. Aanlegsteigers Franekervaart Binnen het Middelseeproject zijn er bij Britswert twee aanlegsteigers langs de Franekervaart aangelegd. De steigers bieden voldoende ruimte voor het aanleggen van boten voor passanten. Eén van de steigers is voorzien van een informatiebord waarop de geschiedenis van Britswert en Wiuwert staat beschreven. Tevens is er aan de andere zijde van de brug bij Kromwal een kanosteiger aangelegd. Beide voorzieningen worden als zeer positief ervaren. Skatebaan Wiuwert Een lang gekoesterde wens van de jeugd ging hiermee in vervulling. Een prachtige skatebaan schuin tegenover de kerk waar met name in de zomermaanden veelvuldig gebruik van wordt gemaakt door de jeugd. Een aanwinst voor de dorpen. (Nog) Niet gerealiseerde doelen uit dorpsvisie 2004 Niet alle wensen uit de vorige visie zijn in vervulling gegaan. Dit heeft veelal te maken met de complexiteit ervan, omdat bijvoorbeeld ruilverkaveling en overleg met diverse betrokken partijen als gemeente en landeigenaren nodig is. Hieronder een paar voorbeelden. Ontsluiting Wiuwert via het water. Een lang gekoesterde wens is om naast Britswert met haar haventje, ook Wiuwert via het water te ontsluiten. De bereikbaarheid van Wiuwert over het water laat te wensen over. Dit Concept 5

5 wordt mede onmogelijk gemaakt door een tweetal te lage bruggen en de duiker onder de Froonackerdyk. Uitbreiding fiets- en wandelpaden. Ook de gewenste uitbreiding van de fiets- en wandelpaden is nog niet gerealiseerd. Wel kan worden gemeld dat er vorderingen zijn gemaakt om het pad Swarte Mole Swaenwert te realiseren. Hierover verderop in deze visie meer Concept 6

6 Aanwezige voorzieningen in onze dorpen Wiuwert en Britswert: twee unieke dorpen Men behoeft geen visionair te zijn om te ontdekken dat de dorpen Wiuwert en Britwert twee unieke dorpen zijn. Wiuwert staat natuurlijk alom bekend om haar mummies in de kerk met daarbij de unieke historie van de Labadisten en Anna Maria van Schuurman. Wiuwert lag vroeger aan de Middelzee en het dorp werd voornamelijk bewoond door vissers. Daarnaast staat Britswert bekend om haar prachtige oude dorpskern met op de terp de St. Joriskerk. Beide dorpen liggen in de gemeente Littenseradiel, midden in de mooie Greidhoeke met haar weidse uitzichten, talloze terpen en vele vaarten. Schitterende ingrediënten om de toerist, maar ook de eigen inwoners, echt iets te kunnen bieden. Wiuwert en Britswert hebben op het gebied van recreatie en toerisme al een aantal voorzieningen. Op de eerste plaats natuurlijk de in het vorige hoofdstuk genoemde voorzieningen (aanlegsteigers / skatebaan), maar natuurlijk ook de mummiekelder in Wiuwert en de St. Joriskerk in de oude dorpskern van Britswert. In Wiuwert bevindt zich bovendien nog een dorpscafé. Deze laatste drie voorzieningen worden hieronder nader toegelicht. Mummiekelder St. Nicolaaskerk in Wiuwert Zoals eerder is beschreven beschikt Wiuwert over een zeer bijzondere bezienswaardigheid, de mummiekelder in de St. Nicolaaskerk. Nergens in Europa is een grafkelder te bewonderen, waar de mummies zo goed bewaard zijn gebleven. In de grafkelder van de twaalfde-eeuwse kerk liggen 4 mummies. Hoewel de gemeente Littenseradiel hiermee een zeer bijzondere bezienswaardigheid heeft om bezoekers aan te trekken, is dit fenomeen nog te weinig bekend. Hieraan zou meer bekendheid kunnen worden gegeven wat zou kunnen leiden tot meer bezoekers. En meer bezoekers in de kerk betekent ook meer bezoekers in het dorp. De middenstand zou hier op kunnen inspelen waardoor behoud van de aanwezige voorzieningen ook voor de toekomst wordt gewaarborgd. Café Wiuwert In het centrum van Wiuwert ligt het recentelijk verbouwde maar oer-oude café Wiuwert. Een café dat midden in het dorp aan De Terp is gelegen en waar met name in de zomermaanden in alle rust genoten kan worden van een lunch, kopje koffie of iets sterkers. Hier kunnen ook alle pas opgedane indrukken van de mummies worden besproken. Een voorziening die in combinatie met de mummiekelder en de aanwezige fiets- en wandelpaden, maar ook voor de dorpsbewoners zelf een prima aanvulling is. St. Joriskerk in Britswert De oude dorpskern van Britswert, met aan de rand daarvan de St. Joriskerk, is een prachtige bezienswaardigheid. De kerk dateert uit de 12 e eeuw. In deze kerk worden regelmatig exposities en/of voorstellingen georganiseerd, waardoor deze kerk ook een belangrijke functie blijft houden. Dit samen met de prachtige authentieke uitstraling van de oude dorpskern, geeft een goed beeld van hoe het er vroeger aan toe moet zijn gegaan in dit dorp. Je waant je als het ware zo n 100 jaar terug in de tijd. Britswert heeft naast de kerk ook een dorpshuis voor de inwoners van zowel Britswert als Wiuwert. Daar tegenover ligt voor de jeugd een prachtige speeltuin en een trapveld. Ook herbergt het dorp het idyllisch buurtschap Kromwal dat wordt doorkruist door de Franekervaart. Dit levert ieder jaargetijde prachtige plaatjes op Concept 7

7 Fiets- en wandelpad Klaeiterp-Easterwierrum Een mooie voorziening rondom Wiuwert is het fiets- en wandelpad vanaf Klaeiterp naar Easterwierrum. Het pad loopt dwars door de weilanden heen en geeft een gevoel alsof je onderdeel bent van het weidelandschap. Het pad wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars en is een prachtig alternatief voor het fietspad langs de N Concept 8

8 Lopende projecten Op dit moment zijn er binnen onze dorpen diverse projecten die lopen en die niet los kunnen worden gezien van onze visie op het gebied van recreatie en toerisme. Zo zijn daar het project rondom Thetinga State, het haventje in Britswert en het wandelpad tussen Swarte Mole en Swaenwert. Thetinga State Momenteel zet een werkgroep van dorpsbelang De Twa Doarpen van Wiuwert en Britswert in samenwerking met de provincie Fryslân en Plattelânsprojekten zich in voor de realisatie van het project Thetinga State aan Bessens in Wiuwert. Thetinga State was in de zeventiende eeuw de oorspronkelijke huisvesting van de Labadisten, gesticht door Jean de Labadie en zal bezoekers van de mummiekelder inzicht geven in de interessante geschiedenis van deze inwoners, wiens invloed reikt tot in Amerika. Het project is in een vergevorderd stadium. In de zomer van 2010 zijn er proefboringen uitgevoerd en op basis daarvan zal in 2011 een proefsleuf gegraven worden. Dit alles om de archeologische waarde van het gebied vast te stellen. Dit deel van het project, maar ook de verdere uitwerking die uiteindelijk moet leiden tot zichtbare resultaten (iets tastbaars), wordt ondersteund door de provincie Fryslân. Thetinga State moet in combinatie met de mummiekelder leiden tot voorzieningen die elkaar aanvullen en daarmee versterken. Haventje Britswert Op het moment van schrijven is dorpsbelang, na overleg met de dorpsbewoners en belanghebbenden en in samenwerking met de gemeente, bezig met de plannen voor het uitbreiden van het haventje in Britswert. De gemeente Littenseradiel beschikt over de mogelijkheid drie toeristische projecten te ontwikkelen. Er is een plan ingediend voor het uitbreiden van het aantal ligplaatsen in het haventje van Britswert. Het plan behelst de aanleg van 12 aanlegplaatsen, een trailerhelling, parkeervoorziening en een bankje met uitzicht op de haven. Hiermee zet dorpsbelang hoog in, in de hoop er zo veel mogelijk uit te halen. Deze faciliteiten zijn voor zowel onze inwoners als voor passanten. Hoe het plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is deels afhankelijk van de overige twee toeristische projecten. Witte fietsen plan Een aanvulling hierbij kan zijn een Witte Fietsen Plan, waardoor bootjesmensen in de gelegenheid zijn om de gemeente op de fiets te verkennen. Het haventje van Britswert, maar ook het station in Mantgum zijn hiervoor goede locaties. Dit project ligt op dit moment bij provincie Frylslân ter beoordeling. Het wachten is op groen licht vanuit Leeuwarden Concept 9

9 De wensen oftewel dé visie Natuurlijk zijn er op het gebied van recreatie en toerisme ook doelen / wensen. Deze zijn deels geïnventariseerd tijdens de najaarsvergadering van dorpsbelang in 2009, deels naar voren gekomen uit de jeugdenquête en deels bedacht door de commissie zelf. Hierbij moet vooraf wel de kanttekening worden gemaakt dat bij alle wensen de eventuele belanghebbenden in de meeste gevallen vooraf niet zijn geraadpleegd. Mocht er worden overgegaan tot realisatie van een bepaald project, dan zal het binnen het traject tot realisatie overleg met belanghebbenden één van de eerste stappen zijn die zal worden genomen. Verbetering samenhang bestaande voorzieningen Geconcludeerd mag worden dat de samenhang tussen de verschillende voorzieningen een knelpunt is. Al eerder in deze visie worden verschillende voorzieningen genoemd op het gebied van recreatie en toerisme. Wanneer deze faciliteiten naast elkaar neergelegd worden, kan gesteld worden dat je best een sterk voorzieningenniveau kunt halen. Tot nu toe blijkt dat de afstemming tussen deze faciliteiten niet optimaal is. Te denken valt aan het meer bekendmaken van de sterke punten van onze dorpen waarbij de mummiekelder als grote publiekstrekker een prominente rol speelt. Als twee-eenheid naar buiten treden wanneer het gaat om het aantrekken van toeristen (Middelsee-route versus mummies, café versus mummies). Hierbij geldt dat er een stuk afstemming nodig is tussen dat wat onze beide dorpen te bieden hebben. Een belangrijk doel is dan ook om hierin verbeteringen aan te brengen. Deze verbeteringen zijn op diverse manieren te realiseren. In de eerste plaats zal er een betere informatievoorziening moeten worden opgezet waarin de samenhang van de voorzieningen uit onze beide dorpen duidelijker naar voren komt. Het is aanbevelenswaardig om dit in een nog breder perspectief te zien (gemeente- of zelfs provinciebreed). Daarnaast is het van belang dat de afstemming tussen de aanwezige voorzieningen verbeterd wordt en nieuwe ontwikkelingen ook rekening houden met dat wat al aanwezig is en daarop als aanvulling fungeren. Wandel-/fietspad Mantgum - Wiuwert Het aantal fiets- en wandelpaden laat zeker te wensen over, waarbij het vooral gaat om de fietspaden die niet langs de provinciale weg lopen. Het bestaande netwerk van dergelijke paden kan zeker worden uitgebreid omdat het huidige netwerk niet voldoende op elkaar aansluit. Een beter en uitgebreider netwerk maakt het een stuk aantrekkelijker om onze dorpen ook fietsend aan te doen. Een belangrijke voorziening zou een wandel-/fietspad van Mantgum (Skillaerd) naar Wiuwert (Bessens) zijn, waaraan ook Thetinga State is gelegen. Zowel belangrijk voor een toekomstige ontsluiting van Thetinga State, als ook een prachtige aanvulling op het wandelen fietspadennetwerk rondom onze dorpen. Thetinga state is per auto bereikbaar, maar het verkeer zal in de smalle doorgang mogelijk voor overlast zorgen. Het zou raadzaam zijn om bezoekers vanaf station Mantgum via een wandelpad door de weilanden de gelegenheid te bieden om Thetingastate en de St. Nicolaaskerk te bezoeken. Ook vanuit cultuurhistorisch perspectief is het een mooie route, waar eventueel het oorspronkelijke kerkepad in ere hersteld kan worden. Ook komen bezoekers langs deze weg via de authentieke dorpskern het dorp binnen. Het vergroot eveneens de voorziening van de inwoners van de dorpen Wiuwert en Britswert. Zij kunnen sportfaciliteiten, winkels en dergelijke in Mantgum via een kortere en veiliger route per fiets bezoeken. En er ontstaan hierdoor uiteraard ook meer recreatieve mogelijkheden Concept 10

10 Dit plan is reeds in samenwerking met Plattelâns Projecten in Grou binnen het project Thetinga State gepresenteerd aan de provincie. Wandelpad/Fietspad Swarte Molen - Swaenwerterdyk Het fiets- en wandelpad tussen Swarte Mole en Swaenwerterdyk vergroot de mogelijkheid voor onze inwoners om rondjes te wandelen en te fietsen. Het doortrekken van deze paden zou een goede recreatieve voorziening bieden voor de inwoners van beide dorpen maar ook voor de wandelende of fietsende toerist. Daarnaast is het een prachtige route die de samenhang kan creëren tussen de voorzieningen in Britswert en Wiuwert. Het biedt toeristen, die zijn afgemeerd aan de oevers van de Franekervaart in Britswert een directe en weidse toegang tot Wiuwert voor het bezoeken van de Mummiekelder in de St. Nicolaaskerk. Dit plan is enkele jaren geleden al voorgelegd aan de Dienst Ruilverkaveling. Inmiddels is deze wens door de gemeente Littenseradiel opgenomen in de ruilverkaveling en houdt Doarpsbelang de vorderingen nauwlettend in de gaten. Wandelpad/FietspadSwarte Molen - Lyts Makkum In aansluiting op bovenstaande paden, zou het doortrekken van het pad aan de Swarte Molen langs de Franekervaart richting Lyts Makkum (Boazum) ook uitkomst bieden. Inwoners van omliggende dorpen, zoals Easterwierrum, Boazum, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Itens worden door middel van de aanleg van een dergelijk pad door een relatief kort traject een ultieme ontsluiting geboden, zodat voor al deze inwoners een mooi netwerk aan fietspaden ontstaat. Ook schoolgaande kinderen van bijvoorbeeld Mantgum worden door middel van bovenstaand traject een kortere en veiliger fietsroute naar Sneek aangeboden. Een aandachtspunt hierbij is de uitvoering hiervan. De voorkeur gaat uit naar een smal betonpad dat uitsluitend geschikt is voor fietsers en wandelaars, zodat een route voor sluipverkeer wordt voorkomen. Dit plan is nog bij geen enkele instantie gepresenteerd. Maar het is een complete toevoeging voor infrastructuur en recreatie in de gemeente. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de jaarlijkse Greidhoeke wandeltocht, voor een mooie route langs de Franekervaart en de St. Nicolaaskerk in Wiuwert. Op bijgaande plattegrond vindt u een geografische situatieschets.(volgt) Haventje Wiuwert De wens om een haventje in Wiuwert te realiseren zodat de inwoners zelf, maar ook de toeristen met de boot in Wiuwert kunnen aanleggen, blijft bestaan. De realisatie van een bevaarbare route vanuit Wiuwert richting de Franekervaart, zal een echte aanwinst zijn voor het dorp. Twee bestaande lage bruggen en een duiker belemmeren zoals gezegd de bereikbaarheid van de voormalige vissersplaats Wiuwert via het water en zijn knelpunten die op deze route opgelost zullen moeten worden. Opwaarderen aankleding van de dorpen Het zou de aantrekkelijkheid van onze dorpen met dergelijke bijzondere bezienswaardigheden ten goede komen als de uitstraling met een aantal maatregelen wordt aangepakt. Zo is bij de voorbijganger in Wiuwert vooral het beeld aan de doorgaande weg Labadistendyk bekend. Deze geeft een enigszins rommelige uitstraling door met name de geparkeerde auto s. De invulling van de Labadistendyk, de entree van het dorp en De Terp, waaraan de St. Nicolaaskerk is gelegen, zou sfeervoller kunnen. Bijvoorbeeld met mooie bermen, bloembakken, picknickbankjes, authentieke lantaarnpalen en een nieuw bushokje met een aantal bankjes. Andere initiatieven op dit gebied zijn ook van harte welkom. Ook zou de rommelige achterzijde gezien vanaf de Froonackerdyk enigszins aan het zicht kunnen worden ontrokken, door de geluidswal langs de provinciale weg met veldbloemen te bezaaien, zoals onlangs in Winsum is gedaan of anderszins groener aan te kleden. Daarnaast is een groene omzoming van de skatebaan ook een initiatief wat toe te juichen is, Concept 11

11 zowel voor de eerder genoemde voorbijganger als voor de gebruiker van de baan (luwte). Met het aanleggen van walletjes/begroeiing rondom het parkeerterrein/skatebaan zou een meer besloten en gemoedelijker omgeving ontstaan in plaats van een kale vlakte. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat door de komst van enkele geboortebomen dit al iets verbeterd is. Verwijzingsborden met informatie over de dorpen Om onze dorpen in de omgeving beter bekend te maken, zijn verwijzingsborden met daarop informatie over onze dorpen belangrijk. Daarvoor zal er op zoek moeten worden gegaan naar bestaande verwijsborden. Ook kan het initiatief worden genomen om nieuwe verwijzingsborden te realiseren waarop duidelijk, volledig én uitnodigend de voorzieningen van onze dorpen staan beschreven. Momenteel staat er niet eens een ANWB-bord om de bijzondere toeristische attracties aan te duiden. Alleen bij de ingang van het dorp wordt onder het plaatsnaambord met een klein plaatje iets aangegeven. Dit is dus zeker voor verbetering vatbaar. Verder zou er bij de noordelijke ingang van het dorp een groot uitnodigend bord kunnen worden geplaatst om de mummies onder de aandacht te brengen. Ten slotte kan op dit vlak aansluiting gezocht worden bij een lopend project van de provincie Fryslân met digitale informatiezuilen. Hierin kunnen de dorpen ook een plekje krijgen. Witte stappen Leuk voor de toerist, maar ook zeker interessant voor onze inwoners zelf, is een route met witte voetstappen door onze dorpen. Deze witte voetstappen leiden ons langs informatieborden waarop de geschiedenis van bepaalde panden, wegen of andere locaties beschreven staan. Zelfs eigen inwoners weten soms maar half wat zich in onze dorpen heeft afgespeeld. Bij dit initiatief kan de Stichting De Historie van Wiuwert en Britswert in samenwerking met Arghis een belangrijke rol spelen Concept 12

12 De wensen van onze jeugd Naast toeristische faciliteiten willen we ook recreatieve voorzieningen voor de jeugd in deze visie meenemen. Uit de reacties op de voorgaande dorpsvisie bleek dat in Wiuwert en Britswert een aantal sportfaciliteiten werd gemist. Zo werd een tennisbaan meerdere keren genoemd. Ook gym, voetbal, volleybal en skaten. Er is inmiddels schuin tegenover de kerk van Wiuwert voor de jeugd een skatebaan aangelegd. In de voorgaande dorpsvisie is op het gebied van het organiseren van activiteiten door de jeugd aangegeven dat zij graag vaker optredens van bandjes wilden. In het Dorpshuis Us Honk in Britswert heeft een aantal enthousiaste bewoners een open podium opgezet onder de inmiddels bekende naam Bridge2Fame. Het heeft onder de muzikanten ook al naam gemaakt en er wordt regelmatig, zeker één keer per maand een open podium georganiseerd voor bandjes, dat door jongeren uit de omgeving kan worden bezocht. De wensen van nu In de vorige dorpsvisie is ook geïnventariseerd welke voorzieningen voor de jongeren destijds gemist werden of gewenst waren. De vragenlijst is 5 jaar geleden ingevuld door jongeren van 12 tot en met 20 jaar. In die categorie is er een nieuwe groep jongeren ontstaan. De werkgroep Dorpsvisie heeft in eind 2010, begin 2011 aan alle 58 jongeren tussen de 12 en 20 jaar, die woonachtig zijn in Wiuwert en Britswert, een enquête gestuurd. Er hebben 15 jongeren gereageerd en de conclusies volgen hieronder. Huidige situatie Het grootste deel van de jeugd is actief in het verenigingsleven van onze dorpen, met hierin een hoofdrol voor de kaatsvereniging. Er wordt in de vrije tijd veelvuldig gebruik gemaakt van de skatebaan in Wiuwert en de zwem-/ kanosteigers in Britswert. De skatebaan wordt door bijna iedereen als goed beoordeeld en ook over de zwem-/kanosteigers is men positief. Ook het café in Wiuwert wordt goed beoordeeld, maar over de keet is men minder positief. Gewenste situatie Door middel van een aantal open vragen is aan de jongeren gevraagd hun mening te geven over wat er te verbeteren is aan de huidige voorzieningen. Er wordt gevraagd om een vast trapje bij de zwem-/ kanosteigers in Britswert om zo gemakkelijker in en uit het water te komen. Zitplaatsen of een overdekt hokje en een basketbalbord bij de skatebaan zijn ook erg gewild, net als een Pannakooi. Verder zijn de doelen bij het trapveld in Britswert aan vervanging toe, zou een hek bij de sloot naast dit trapveld een goed idee zijn en mag op de trapvelden in Wiuwert en Britswert vaker gemaaid worden. Over nieuwe voorzieningen is de jeugd het grotendeels ook eens. Op nummer één staat een betere doorgang voor boten vanuit Wiuwert naar de Franekervaart, gevolgd door een soosavond op vrijdagen in Us Honk en aanlegsteigers in de nieuwbouw van Wiuwert. Ook kan Us Honk volgens hen ingezet worden voor bijvoorbeeld tekenlessen, dart en tafeltennistoernooien en een disco-avond Concept 13

Laarzenpad Kollumerzwaag

Laarzenpad Kollumerzwaag Laarzenpad Kollumerzwaag 1. Inleiding Kollumerzwaag is het op een na grootste dorp van de gemeente Kollumerland c.a. Het is gelegen aan de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden. In 1443 kwam het dorp

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Door veel te praten, te luisteren en te leren is de werkgroep Buitengebied en Verkeer & Veiligheid Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg van

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en

Nadere informatie

Betreft: Alternatief Heerbaanfietsroute voor Trambaanfietsroute Maastricht - Aachen.

Betreft: Alternatief Heerbaanfietsroute voor Trambaanfietsroute Maastricht - Aachen. NatuurlijkGeuldal Stichting Natuurlijk Geuldal, voor behoud en verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul, tel: 0434592007,

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

In aanvulling op de algemene enquêtes, hebben ook nog eens 40 jongeren (12-20 jaar) meegewerkt aan een speciale jongerenenquête.

In aanvulling op de algemene enquêtes, hebben ook nog eens 40 jongeren (12-20 jaar) meegewerkt aan een speciale jongerenenquête. 1. 0BInleiding Wiuwert & Britswert vormen samen één hechte sociale gemeenschap maar ook individuen die minder actief zijn in het dorp voelen zich hier thuis. De grote mate van betrokkenheid wordt o.a.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 05-10-2004 Onderwerp: Budget kleinschalige recreatieve voorzieningen. Conceptbesluit: Het College besluit de Gemeenteraad voor te stellen

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster 16 mei 2019 Inleiding Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7.

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7. Naar een dorpsvisie Als dorpen - meer dan nu - invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was altijd voornamelijk een

Nadere informatie

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017-2018 Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Beschrijving project Het centrum van Oude Pekela heeft te maken met leegstand

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017 Kust Almere haven Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst 7 juli 2017 1 1. Gemengd wonen & recreëren 2 Context 1. Veel belangstelling voor informatiedag Op vrijdag 7 juli vond, tussen

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

HEALWEI EN FIERDER. Dorpsvisie van de dorpen. Skingen en Slappeterp. Dorpsvisie Skingen/Slappeterp versie 2013 1.2

HEALWEI EN FIERDER. Dorpsvisie van de dorpen. Skingen en Slappeterp. Dorpsvisie Skingen/Slappeterp versie 2013 1.2 HEALWEI EN FIERDER Dorpsvisie van de dorpen Skingen en Slappeterp 2013 Dorpsvisie Skingen/Slappeterp versie 2013 1.2 Inhoud INLEIDING... 3 WONEN IN HET ALGEMEEN... 4 NIEUWBOUW... 4 LEEFBAARHEID... 5 DUURZAME

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

Kerkepaden in de Achterhoek

Kerkepaden in de Achterhoek voorbeeldproject Kerkepaden in de Achterhoek Historische verbindingen hersteld Nederland heeft waarschijnlijk het best onderhouden en meest fijnmazige net van verharde wegen dat er op de wereld te vinden

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

Figuur 1 De twee geselecteerde ontwerpen voor het voormalig stadhuis Delden.

Figuur 1 De twee geselecteerde ontwerpen voor het voormalig stadhuis Delden. Hofpanel Resultaten peiling 12 Ontwerpkeuze voormalig stadhuis Delden Mei 2011 1. Inleiding De gemeente Hof van Twente wil het complex van voormalig stadhuis Delden verkopen en heeft verschillende gegadigden

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst?

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst? Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk Inhoud Aanleiding Waarom deze vragenlijst?... 1 Aldtsjerk als gemeenschap... 2 Wonen, voorzieningen en toekomst... 2 Ondernemen in Aldtsjerk?... 2 In en om het dorp... 3...

Nadere informatie

Uitwerking motie inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken

Uitwerking motie inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken Uitwerking motie 310-25 inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken Afdeling Openbare Werken datum: 7 december 2015 kenmerk: IT15.07668 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 interpretatie opdracht...

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorp- en wijkendag 8-10-2011 Dorpsbelangen Nieuwolda ontwikkelde een nieuwe dorpsvisie in samenspraak met de bewoners van Nieuwolda. Op woensdag 7 sept. j.l. wisselden

Nadere informatie

Ideeën en acties lunchbijeenkomst

Ideeën en acties lunchbijeenkomst Ideeën en acties lunchbijeenkomst PANEEL ANALYSE Reactie Actie Opnemen in DO Bleek uithoek gaat daar ook iets gebeuren? Geen aantrekkelijke inrichting ap Bijzerwetering -> noordzijde: Veel beton, wandelen

Nadere informatie

DORPSVISIE RAARD, BOARNWERT, FOUDGUM

DORPSVISIE RAARD, BOARNWERT, FOUDGUM DORPSVISIE RAARD, BOARNWERT, FOUDGUM Versie februari 2019 Dorpsvisie Raard, Boarnwert en Foudgum Dorpsvisie Raard, Boarnwert en Foudgum VOORWOORD Voor u ligt de dorpsvisie van Raard, Boarnwert en Foudgum.

Nadere informatie

Doarpsfisy Earnewâld

Doarpsfisy Earnewâld Doarpsfisy Earnewâld Opdracht dorpsbelang voorjaar 2009: voorbereidingen starten voor opstellen dorpsvisie Start Diverse gesprekken met inwoners Keuze voor uitgebreide schriftelijke enquête om iedereen

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen 60 km/uur op erftoegangswegen

Verkeersbesluit instellen 60 km/uur op erftoegangswegen STAATSCOURANT Nr. 9700 11 april 2014 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit instellen 60 km/uur op erftoegangswegen Onderwerp: Aanwijzing van gemeentelijke wegen

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Doarpsbelang De Twa Doarpen. Notulen van de voorjaarsvergadering op 31 mei 2018 in Cafe Wiuwert. Aanwezig: 36 mensen inclusief het bestuur.

Doarpsbelang De Twa Doarpen. Notulen van de voorjaarsvergadering op 31 mei 2018 in Cafe Wiuwert. Aanwezig: 36 mensen inclusief het bestuur. Doarpsbelang De Twa Doarpen Notulen van de voorjaarsvergadering op 31 mei 2018 in Cafe Wiuwert Aanwezig: 36 mensen inclusief het bestuur. 1) Opening Pieter Teunis Hoogland opent de vergadering. Het bestuur

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje 2018-2022 Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Voorwoord Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Beste lezer, Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022.

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen.

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen. Ruimte voor mens plant en dier Maak je erf goed Dat doen we samen Bakens in de tijd Brookkank. Belfeld. wwpm.van.kessel@das.nl Wandelen Fietsen en tourisme Colofon. Uitgave stichting Brookkank Belfeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Aduard 825 Park. Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking

Aduard 825 Park. Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking Aduard 825 Park Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking 8 november 2016 Aduard 825 Park werkgroep Onder leiding van Sandra Lambeck en Katharina Bosch-Krämer Aanleiding: dorpsvisie 2015 Punten uit de dorpsvisie:

Nadere informatie

ARENADEBAT 1. Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM

ARENADEBAT 1. Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM ARENADEBAT 1 Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM PROGRAMMA 19.30 uur: welkom, wethouder Teus van Houwelingen 19.40 uur: toelichting gespreksleider Bas Verbruggen 19.45 uur: eerste

Nadere informatie

Oostvaardersdijk. Bewonersavond 24 januari 2019

Oostvaardersdijk. Bewonersavond 24 januari 2019 Bewonersavond 24 januari 2019 Algemeen Welkom en voorstellen - Bart Kastermans, Civiel technisch projectleider - Gabriela Hernandez, Stedenbouwkundig ontwerper - Freek Kroese, Projectsecretaris - Reinoud

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Projectplan Muziekkoepel Godlinze

Projectplan Muziekkoepel Godlinze Projectplan Muziekkoepel Godlinze Vereniging Dorpsbelangen Godlinze Hoofdweg 10 9908 PB Godlinze www.godlinze.com secretariaat@godlinze.com 0596-581627 06-20167786 Ingeschreven bij de KvK nr. 02070101

Nadere informatie

Visie op Zetten in 2025

Visie op Zetten in 2025 Visie op Zetten in 2025 door comité Zicht op Zetten Magda Rem, Ton Hover, Arie van Noordwijk, Wieger van der Spek en Marc Jansen November 2017 In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Project

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg 5 juni 2019 Inleiding Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

TRAGE WEGEN IN ZWIJNDRECHT EN BURCHT VRAGENLIJST

TRAGE WEGEN IN ZWIJNDRECHT EN BURCHT VRAGENLIJST TRAGE WEGEN IN ZWIJNDRECHT EN BURCHT VRAGENLIJST JOUW GEGEVENS Naam:.. Adres:.. Telefoon:.. E-mail:. Ik vertegenwoordig volgende organisatie: Deze vragenlijst graag terugbezorgen vóór 1 februari 2019 Aan

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

V A A R R O U T E FRIESLAND

V A A R R O U T E FRIESLAND VAARROUTE FRIESLAND INTRODUCTIE Ahoy kapitein, Welkom in Fryslân. Voor je ligt een vaarroute die jou al het mooie van deze provicie laat zien. Laat je inspireren en geniet van de vaart. Addio! - Barqo

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 Na de presentatie door gemeente en initiatiefnemers over ontwikkelingen in Tienray waren de inwoners van Tienray aan zet om te

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

D66 Klaasen VRAAG Fietsknelpunten

D66 Klaasen VRAAG Fietsknelpunten 150111 D66 Klaasen VRAAG Fietsknelpunten 1. Documenten 150111 D66 Klaasen VRAAG Fietsknelpunten Pag. 2 150111.1 D66 Klaasen VRAAG bijlage antwoorden hellingbaan fietstunne.. Pag. 4 150111.2 D66 Klaasen

Nadere informatie

: Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen. : 70% verhard. -- Een verrassende route, vertrekt vanaf het recreatiepark

: Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen. : 70% verhard. -- Een verrassende route, vertrekt vanaf het recreatiepark Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 15 KM : Groningen : Groningen : P Kardinge bij : Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen Bijzonderheden : Park, bos, hoge land : 70% verhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur UITNODIGING DAG VAN DE BOUW OP ZATERDAG 24 MEI WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAGVANDEBOUW.NL APRIL 2014 Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur Op zaterdag 24 mei is het weer zover,

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar februari 2009. Evaluatie weekmarkt aan Het Dirk IV-plein te Hoornaar Aan de Gemeenteraad van Giessenlanden is toegezegd dat een evaluatie zou

Nadere informatie

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep:

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep: Resultaten enquête Symen Halbeswei Mevrouw Bertineke Sikkema-Algra heeft in 14 een burgerinitiatief ingediend. De bedoeling van het initiatief is om de Symen Halbeswei in Suwâld veilig te maken voor fietsers,

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Bijlage 8: Beoordeling potentiële outdoor fitnesslocaties Beijum

Bijlage 8: Beoordeling potentiële outdoor fitnesslocaties Beijum Bijlage 8: Beoordeling potentiële outdoor fitnesslocaties Beijum 66 Locatie 1: Fossemaheerd Deze locatie ligt aan de zuidelijke rand van Beijum, waardoor het heel erg afgelegen ligt en moeilijk voor bewoners

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer. R Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins. Raadsvergadering : 11 november Onderwerp : Besluit / Beslût

Raadsvoorstel. Agendanummer. R Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins. Raadsvergadering : 11 november Onderwerp : Besluit / Beslût Agendanummer Raadsvoorstel R13.00066 Lytse Farwegen, realisatie 4 quick-wins Raadsvergadering : 11 november 2013 Onderwerp : Besluit / Beslût Agendapunt : Verzoek om een bijdrage beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

Trage Tocht Drentse Aa

Trage Tocht Drentse Aa Trage Tocht Drentse Aa Auteur: Rob Wolfs Westerdiep, Schipborgse Diep en Oudemolense Diep Deze lijnwandeling van Westlaren naar Rolde loopt van noord naar zuid door het stroomdal van de Drentse Aa, grofweg

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

1. Gemeenschap/ Mienskipsin

1. Gemeenschap/ Mienskipsin Brainstormreacties van plm. 25 deelnemers aan bijeenkomst in kader van de dorpsvisie Ryptsjerk, d.d. 1 april 2010. 1. Gemeenschap/ Mienskipsin Wel bereid zijn. Veel verenigingen draaiend op vrijwilligers

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein. Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water

Nota van B&W. Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein. Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 13 Septem ber 2016 inlichtingen Marloes Beers

Nadere informatie

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017 Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst 18 mei 2017 1. Opening H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Er zijn afmeldingen ontvangen van

Nadere informatie

Auto, fiets en brommer te gast

Auto, fiets en brommer te gast Buurtwandeling 19 mei Haarlemmerbuurt. Deelnemers: Ad Vrijhoef, gebiedsbeheerder, Albert Nanning, fotograaf, twee leden van de Ouderen Advies Raad en zes leden van stadsdorpbuurt7 Een van de wandelaars

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Zwammerdam

Uitvoeringsagenda. Zwammerdam Uitvoeringsagenda 2019-2020 Uitvoeringsagenda 2019-2020 2 OUDSHOORN RIDDERVELD KOUDEKERK N DEN RIJN HOORN CENTRUM RLNDERVEEN HZERSWOUDE-RIJNDIJK RIETVELD KERK & ZNEN ZWMMERDM HZERSWOUDE-DORP BENTHUIZEN

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Op dinsdagavond 18 april zijn we door het Zenderpark gefietst met een klein groepje inwoners. Hoewel het groepje klein was, zijn er veel

Nadere informatie

LAARZENPAD ZALK. ROUTE 6 km

LAARZENPAD ZALK. ROUTE 6 km LAARZENPAD ZALK ROUTE 6 km Het laarzenpad is een prachtige route die dwars door de natuur rondom Zalk loopt. Langs de IJssel, door de weilanden of over het boerenerf. Kies zelf vanaf waar en hoe u deze

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dorpsbelang Froubuurt Juni 2011

Nieuwsbrief Dorpsbelang Froubuurt Juni 2011 Nieuwsbrief Dorpsbelang Froubuurt Juni 2011 Even voorstellen; - Wietske van der Veen (voorzitter) - Ruurd Tadema (secretaris) - Jan van der Plaats (penningmeester) - Jeanette Boek - Hessel Boersma - Herbert

Nadere informatie

Rik Thijs

Rik Thijs Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Rik Thijs 0402083624 rik.thijs@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Wethouder C. Marchal onderwerp Herijking Fietsbeleidsplan

Nadere informatie