Logistiek van agro, food en feed producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek van agro, food en feed producten"

Transcriptie

1 ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2010 Logistiek van agro, food en feed producten Nieuwe logistieke kansen Agrologistiek DYNAMIEK IN

2 Colofon Auteurs: S.J. van der Meulen ir. M.R.J. Kindt R.J. Groen Redactie: mr. M.C.Bode H.E. Runia drs M.W. Jurriaans S.J. van der Meulen NEA NEA Msc NEA ING KNV Connekt/ Platform Agrologistiek NEA ING Sectormanagement Transport & Logistiek mr M.C.Bode Opmaak NoutDesign.nl Druk Koninklijke BDU Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 5 2 Profielschets van de markt Marktspelers Agribusiness Agro; regisseurs en exporteurs Food; producenten en retailers Feed; leveranciers en afnemers 22 3 Marktontwikkelingen 23 4 Veranderende rol van de logistiek dienstverlener 28 5 Strategische ontwikkelingspaden 31 6 Onderzoek 34 Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

4 Voorwoord Het belang van logistiek van agro, food en feed voor Nederland is groot. Eén op de drie vrachtwagens is gevuld met deze producten. Het wegvervoer speelt met een aandeel van 95% in het vervoer van agriproducten van Nederland naar Europa een dominante rol. De agro- food- en feedsector verandert. Door toenemende concurrentie als gevolg van internationalisering, de economische crisis en ketenomkering treedt er in de sector schaalvergroting op. Ook verdergaande eisen op het gebied van duurzaamheid leiden tot (logistieke) veranderingen. Het werkveld van de logistiek dienstverlener is als gevolg van de ontwikkelingen in de agro-, food- en feedsector aan verandering onderhevig. Marges staan door toenemende concurrentie voordurend onder druk. Dit heeft ook effect op de logistiek, omdat het logistieke aanpassingen vraagt. Deze marktverkenning Logistiek van Agro, Food en Feed van de ING, Platform Agrologistiek, Koninklijk Nederlands Vervoer en uitgevoerd door NEA geeft inzicht in actuele ontwikkelingen. De marktverkenning focust zich tevens op de vraag hoe de logistieke keten van agro, food en feed zich zal (moeten) ontwikkelen, rekeninghoudend met ontwikkelingen als televeilen, toename van gemaksproducten (convenience food) en de CO2-footprint. Belangrijk hierbij is vergroting van de efficiëntie door optimalisatie, afstemming en samenwerking binnen het bedrijf, binnen de keten en tussen ketens. De voortdurende schaalvergroting en de toenemende internationalisering in de agro-, food- en feedketen zorgen ervoor dat zich in deze supply chains nieuwe logistieke kansen voordoen. Bovendien zorgt de economische crisis er voor dat veel bedrijven een strategische heroverweging maken en nieuwe initiatieven ontwikkelen. Alleen bij proactief beleid en door strategische investeringen kunnen ondernemers voorop blijven lopen in de sector. Dit komt niet alleen ten goede aan de bedrijven zelf, het is ook voor Nederland, gezien vanuit internationaal oogpunt, een beslissende factor om de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van agrologistiek te waarborgen. Mr. M.C.Bode Sectormanager Transport en Logistiek ING Ir. A.J. Toet Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer Drs M. W. Jurriaans Platform Agrologistiek Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

5 1 Inleiding Ruim de helft van de honderd meest concurrerende goederensoorten1 in Nederland behoort tot de agro-, food- of feedsector (agribusiness). Mede hierdoor zijn deze sectoren van groot belang voor Nederland met een gezamenlijke bijdrage van meer dan 10% aan het Bruto Nationaal Product. Met zo n 20 miljard euro dragen ze voor meer dan 40% bij aan het handelsoverschot en scheppen ze banen. Het gaat hier niet alleen om producten van tuinders of boeren maar ook om handelsbedrijven en industrie met een internationaal profiel. commerciële belangen. Is duurzaamheid een issue in de logistiek van agro, food en feed en hoe wordt hiermee omgegaan? De overheid heeft het belang van de agro- food- en feedsector voor Nederland erkend en stimuleert de branche door het voeren van een actief beleid ingegeven door de greenportvisie. Hierdoor worden belangrijke agrarische regio s beschermd en krijgen ze de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Is het greenportbeleid afdoende voor de gehele agro- food- en feedsector? Het belang van voedselkwaliteit en -veiligheid is als gevolg van een opeenstapeling van problemen, waaronder de economische recessie, de voedsel- en energiecrisis, het dreigend tekort aan water en de intensivering van veterinaire ziektes, toegenomen. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan producten waarbij termen als gemak, genieten, gezondheid, goedkoop en groen belangrijker worden. De agro-, food- en feedsector is als gevolg van deze ontwikkelingen volop in beweging. Het voortdurend zoeken naar innovaties en tegelijkertijd beheersen van de kosten heeft gevolgen voor de logistieke stromen. Doordat in Nederland één op de drie vrachtwagens gevuld is met agro-, food- of feedproducten (agrarische producten) kunnen veranderde logistieke agrarische stromen een grote impact hebben. Deze marktverkenning gaat dieper in op deze (veranderde) logistieke stromen van agrarische producten. Naast het in kaart brengen van de Nederlandse agribusiness en de relatie van deze sectoren met het buitenland staan de volgende vragen in deze studie centraal. Het wegvervoer speelt met een aandeel van 95% in het vervoer van agro- food- en feedproducten van Nederland naar Europa een dominante rol. Zijn er mogelijkheden voor intermodaal vervoer van agrarische producten? Ondanks de toenemende kostenstijgingen van het wegvervoer als gevolg van de oplopende brandstofprijzen, tolkosten en overige kosten, vinden er voor buitenstaanders veel onlogische transporten plaats. Een voorbeeld is het vervoer van Hollandse garnalen naar Marokko, waar ze gepeld worden en vervolgens terug worden vervoerd voor consumptie op de Nederlandse markt. Is transport van agro- food- en feedproducten te goedkoop? De agro- food- en feedsector kent van oudsher een sterke versnippering. Als gevolg van schaalvergroting is deze sector in beweging. Wat is de impact van deze veranderende omstandigheden op de informatievoorziening in de keten? Vanuit de maatschappij wordt steeds meer belang gehecht aan duurzaamheid. Consumenten willen in ieder jaargetijde alle soorten producten kunnen kopen tegen minimale kosten. Dit leidt tot een conflict tussen maatschappelijke en Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

6 2 Profielschets van de markt De logistiek van agro-, food- en feed producten betreft het vervoer, op- en overslag, distributie en informatiebeheer van alle agrarische producten. Met agro worden alle agrarische producten bedoeld die niet eetbaar zijn. Voorbeelden zijn onder andere bloemen, bloembollen, bomen, meststoffen en oliën. Zoals de naam al aangeeft, wordt onder food alle agrarische producten verstaan die wel eetbaar zijn. Dit betreft dus groente, fruit, zuivel, vlees, vis, brood en dranken, maar ook bereid voedsel. Onder feed vallen diervoeders (zie Tabel 2.1). Het vervoer van levend vee wordt in deze marktverkenning buiten beschouwing gelaten. Tabel 2.1 Productsoorten agro, food en feed Agro Food Feed Bloemen en planten Groente en fruit Diervoeders Bloembollen Zuivel Bomen & heesters Vlees & vis Meststoffen Aardappelen Oliën en vetten Brood & banket Granen Suiker & suikerwerken Koffie, thee, cacao, specerijen Dranken Bron: NEA 2.1 Marktspelers De logistiek van agro, food en feed kent een sterke verscheidenheid aan activiteiten. Allereerst is er het onderscheid tussen bulkstromen en de distributie naar retail of speciaalzaken. Bij bulkstromen is er meestal sprake van vervoer van basisgoederen zoals het geval is bij aardappelen en bieten of halffabricaten zoals chocola. De laatste productsoorten illustreren dat zowel sprake is van droge als natte bulk. In dit agrarisch vervoer zijn circa 600 bedrijven actief. Apart hiervan zijn nog eens circa 150 bedrijven actief in het vervoer van vee. Ongeveer 700 bedrijven vallen onder het geconditioneerd vervoer, waarvan 70 bedrijven als specialist mogen worden aangemerkt. Het geconditioneerde vervoer valt in verschillende specialismen uiteen. In het bloemen- en plantenvervoer bestaat een belangrijk onderscheid tussen het vervoer van kweker naar veiling en het vervoer van veiling naar klant. Het afhalen van bloemen bij kwekers en het vervoeren ervan naar de veiling wordt verzorgd door de collecterende sierteeltvervoerders. De laatste jaren is dit soort vervoer onderhevig aan schaalvergroting, het betreft enkele tientallen bedrijven. Het internationaal vervoer is vooral gericht op vervoer van de veiling naar retail, groothandel en markten. Deze bedrijven onderscheiden zich vooral door specialisatie naar één of meerdere landen. Het vervoer van groente en fruit wordt gedomineerd door een kleine groep spelers, die elk hun eigen specialisatie hebben. Zo is de een meer gericht op fruit, de ander op groente. Maar ook een specialisatie naar land draagt bij aan onderscheidend vermogen. In het vervoer van vlees is het aantal transportbedrijven beperkt. Specialisaties die onderscheiden worden zijn het vervoer van diepvriesvlees, gekoelde vleesproducten en hangend vlees. Het transport van hangend vlees is een echte nichemarkt waar gespecialiseerd materieel voor nodig is. Het vervoer van melk afkomstig van de veehouderijen naar de zuivelfabrieken geschiedt door speciaal daartoe ingerichte auto s, de zogenaamde rijdende melkontvangst (RMO). In Nederland zijn circa 120 bedrijven actief in dit vervoer. Het betreft voornamelijk kleine vervoerders en enkele grote bedrijven. De gespecialiseerde vervoerders rijden in hun rayons dagelijks vaste routes. Het werk voor de chauffeur gaat echter verder dan alleen rijden. Het gaat ook om slangen aan- en afkoppelen en monsters nemen. De relatief bescheiden visvolumes in combinatie met de specifieke producteisen maken het transport van visproducten tot een echte nichemarkt. Het aantal bedrijven is beperkt tot enkelen. Bedrijven zijn gevestigd in de buurt van de visafslag. De productie van foodproducten gebeurt dicht bij de afzetmarkt. De distributie van goederen vooral naar de winkelketens is op basis van volume een belangrijke transportmarkt. Vervoerders moeten hier in staat zijn om volgens een spoorboekje de distributie te organiseren. Doorgaans is de planning in handen van de opdrachtgever. De distributie van deze droge levensmiddelen valt ook onder de logistiek van agro, food en feed. Het vervoer naar cateringbedrijven op kantoren, restaurants en horeca is nog veel in handen van de groothandel. Ongeveer 34% van alle over de weg vervoerde producten binnen Nederland betreft agrarische producten. Van alle binnen Nederland vervoerde agrarische producten betreft ruim 67% wegvervoer. Het gemiddelde rendement voor bedrijven actief in geconditioneerd vervoer wordt geraamd op -1,5% in 2009 (zie figuur 2.1). In vergelijking met het rendement van het algemeen internationaal vervoer, dat geraamd is op -5,3%, is het beduidend minder negatief. Feit is dat de ontwikkeling van de rendementen nog altijd een neergaande tendens laat zien. De verwachting is dat de rendementen ook de komende jaren onder druk blijven staan. Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

7 Figuur 2.1 Ontwikkeling van het netto-overschot in het geconditioneerd vervoer uitgedrukt in procenten van de omzet 2% 1,7% 1% 0% 1,1% 0,8% 0,5% 0,1% 0,3% 1,0% 1,2% 0,3% Netto-overschot (%) -1% -2% -3% -4% -0,8% -1,2% -1,9% -2,0% -2,5% -2,4% -1,4% -1,2% -3,3% -1,5% -5% -6% Bron: NEA (raming) -5,3% 2.2 Agribusiness De Nederlandse agribusiness is sterk internationaal georiënteerd. Nederland staat, na de VS, op de tweede plaats van s wereld grootste exporteurs van landbouwproducten. In 2009 maakte de Nederlandse agribusiness, gemeten in toegevoegde waarde, bijna 10% uit van de Nederlandse economie. Die agribusiness bestaat uit primaire land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Het betreft dan de verwerking en distributie van agrarische producten en de toelevering van producten en diensten die hiervoor nodig zijn, zoals kunstmest, energie, veevoer en zakelijke dienstverlening. Het aandeel van de toegevoegde waarde van de agribusiness is de laatste jaren langzaam afgenomen als gevolg van het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten in vergelijking met de gemiddelde prijsstijging. Ook het aandeel werkgelegenheid van de agribusiness kwam in 2009 op bijna 10% van de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsplaatsen (gemeten in arbeidsjaren) is de afgelopen jaren geleidelijk teruggelopen. De veehouderij (zowel de grondgebonden als de intensieve) is de belangrijkste deelsector in de agribusiness en is grofweg verantwoordelijk voor ongeveer 50% toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De tuinbouw (glas en opengrond) is verantwoordelijk voor ongeveer 30% en de akkerbouw voor de resterende 20% (zie Figuur 2.2). Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

8 Figuur 2.2 Aandeel deelsectoren in toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het Nederlandse agrocomplex, % 80% 60% 40% 20% 0 Bron: CBS 20% 20% 30% 35% 9% 22% 16% 20% 17% Toegevoegde waarde w Intensieve veehouderij w Grondgebonden veehouderij w Opengrondtuinbouw w Glastuinbouw w Akkerbouw 11% Werkgelegenheid Het aantal agrarische bedrijven is in het afgelopen decennium met een kwart teruggelopen; in 2000 waren er nog ruim 97 duizend bedrijven, in 2009 was dit aantal afgenomen tot 73 duizend. Tweederde van deze groep bedrijven is gerelateerd aan de veeteelt. Het aantal tuinbouwbedrijven is in de afgelopen 9 jaar harder gedaald dan het aantal akkerbouwbedrijven (zie Tabel 2.2). Ondanks deze sterke afname van het aantal bedrijven is de totale agrarische oppervlakte tussen 2000 en 2009 licht toegenomen en kende de totale veestapel slechts een lichte daling van bijna 7%. De opengrondtuinbouw is met 9% redelijk gegroeid. Blijkbaar heeft er in de agribusiness een behoorlijke schaalvergroting plaatsgevonden. Deze schaalvergroting was het grootst in de tuinbouw, bij de varkenshouderijen en bij de boomkwekerijen. Als gevolg van de schaalvergroting is de economische omvang per bedrijf toegenomen. De totale economische omvang van de agribusiness is licht gedaald. Het aantal arbeidskrachten (uitgedrukt in arbeidsjaren) is tussen 2000 en 2009 met 26% afgenomen. Echter doordat de totale economische omvang minder hard is gedaald, kan worden gesteld dat de productiviteit per werknemer is toegenomen. Agribusiness relatief weinig conjunctuurgevoelig Het aantal faillissementen is in 2009 als gevolg van de economische crisis toegenomen. Dit blijkt nog niet uit cijfers over de eerste twee kwartalen, maar in het derde kwartaal van 2009 zijn 39 bedrijven in de agribusiness failliet verklaard, het hoogste aantal faillissementen sinds Een jaar eerder bedroeg dit aantal in het derde kwartaal 23 bedrijven. Veruit de meeste (33) van de failliete bedrijven bestond uit akkeren tuinbouwbedrijven. Het betrof vooral tuinbouwbedrijven die groentes, bloemen en/of champignons verbouwden. In vergelijking met andere sectoren valt het aantal uitgesproken faillissementen in de agribusiness (met een stijging van bijna 50%) relatief mee. In veel bedrijfstakken is het aantal faillissementen in 2009 in vergelijking met een jaar eerder verdubbeld. Het aantal open vacatures is teruggelopen door de crisis. Waren er eind 2008 nog ruim vierduizend open vacatures, een jaar later lag dit aantal op tweeduizend. Het was in 2009 voor bedrijven actief in agro, food of feed makkelijker om aan personeel te komen. Ditzelfde valt waar te nemen bij logistiek dienstverleners. Was een chauffeur in 2008 nog zeer moeilijk te krijgen, nu is de grootste schaarste uit de markt. Een relatief hoog aandeel vaste kosten en een daardoor betrekkelijk hoge inflexibiliteit kenmerken de kostenstructuur van de agribusiness. De teruglopende vraag naar producten veroorzaakt door de economische crisis is verantwoordelijk voor prijsdruk. Ook aan de aanbodszijde zijn ontwikkelingen Tabel 2.2 Ontwikkeling cluster veeteelt, tuinbouw en akkerbouw Type Veeteelt Tuinbouw Akkerbouw Aandeel toegevoegde waarde 50% 30% 20% Ontwikkeling aantal bedrijven % -34% -20% Ontwikkeling oppervlak en veestapel % -5% 4% Bron: CBS Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

9 als schaalvergroting en productieverbeteringen van de laatste decennia hier debet aan. Dit had een negatieve uitwerking op de bedrijfsresultaten en de liquiditeit. Voornamelijk de glastuinbouw en melkveehouderij zijn hiervan de dupe. De liquiditeitspositie van de sierteeltsector verbetert momenteel langzaam door de toenemende export die eind 2009 en begin 2010 valt waar te nemen. Als gevolg van de krimp van de Europese varkenshouderijen gaat de rentabiliteit in de varkenshouderij ondanks de crisisjaren weer geleidelijk toenemen. De pluimveesector heeft een relatief goed jaar gedraaid mede door stroomlijning van de vleesketen. Ruim handelsoverschot van agro, food en feed De Nederlandse agrarische export kwam in 2008 uit op ruim 64,5 miljard euro. De agrarische import bleef steken op 40,9 miljard euro. Dit heeft tot een handelsoverschot van 23,6 miljard euro geleid. De agrarische exportwaarde steeg in 2008 met 10%, terwijl de importwaarde met 16% toenam. Was de waardestijging van de Nederlandse agrarische im- en export in 2007 nog te danken aan de groei van het handelsvolume, in 2008 waren de hogere wereldmarktprijzen voornamelijk verantwoordelijk voor de waardevermeerdering. Ruim 60% van de import (gemeten in waarde) komt uit de Europese Unie. Belangrijkste importlanden uit de EU zijn Duitsland (20%), België (13%) en Frankrijk (9%). Bij de export is het percentage gerelateerd aan de Europese Unie zelfs 82%. Ook hier geldt dat er vooral naar de buurlanden (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) wordt geëxporteerd (zie Figuur 2.3). Figuur 2.3 Nederlandse agrarische im- en exportwaarde naar land (in procenten, 2009) Verdeling Nederlandse import- en exportwaarde naar land in procenten 5 w Import w Export Totaal Nederlandse agrarische importwaarde 40.9 miljard exportwaarde 64.5 miljard 3,9 11,1 Verenigd Koninkrijk 13,4 11,0 België 20,0 25,2 1,8 2,0 Polen Duitsland 39,3 18,4 Buiten de EU 9,3 9,9 Frankrijk 6,9 12,9 Overig EU 2,2 5,8 3,3 3,3 Italië Spanje Bron: CBS Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

10 Tabel 2.3 Handelsoverschot agrarische productsoorten (x mln euro, 2009) Productsoorten Importwaarde Exportwaarde Handelsoverschot Vee, vlees en eieren * Bloemen en planten Zuivel Groente en fruit Diervoeders * * * Vis * * * Dranken Koffie, thee, cacao, specerijen Bloembollen Boom- en heesterteelt Suiker en suikerwerken Meststoffen Oliën en vetten * * -800 * Bron: NEA op basis van CBS en verschillende productschappen (* raming) De afhankelijkheid van het wegvervoer, de modaliteit die het meest geschikt is voor vervoer over (relatief) korte afstanden, is door de intensieve handel met onze buurlanden, groot. Nederland importeert relatief meer van buiten de Europese Unie, dan dat het exporteert. Nederland wordt dan ook beschouwd als gateway van agro-, food- en feedproducten voor Europa. Krimp agrarische export in 2009 valt mee De export van agro, food en feed (gemeten in waarde) is in de eerste drie kwartalen van 2009 met 6,5% gedaald. Deze krimp voltrekt zich beduidend langzamer dan de algehele exportkrimp, die in deze periode uitkwam op 19,5%. Bij de import is een vergelijkbaar beeld waar te nemen. De waarde van de agrarische import daalde in de eerste negen maanden van 2009 met 9,6%. De algehele krimp kwam in die periode uit op 21%. De belangrijkste productsoorten die verantwoordelijk zijn voor het agrarische handelsoverschot zijn vee, vlees en eieren, bloemen en planten, zuivel, groente en fruit, diervoeders en vis (zie Tabel 2.3). De agrarische bedrijvigheid is behoorlijk evenredig verspreid over Nederland. Alleen Zuid-Limburg en de provincie Utrecht kennen relatief weinig grote bedrijven actief in agro, food of feed. Wel zijn er grote verschillen per productsoort. De handel is voornamelijk gevestigd in Zuid-Holland, terwijl de zuivelindustrie in Noord-Nederland is te vinden. Feedbedrijven zijn te vinden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en ook de slachterijen zijn in deze provincies gevestigd. De visafslagen zijn vanzelfsprekend langs de kustprovincies te vinden (zie Figuur 2.4). Grootste coöperaties in de agribusiness De grootste Nederlandse coöperatie in de agribusiness is Frieslandcampina met een netto jaaromzet in 2008 van bijna 9,5 miljard euro (zie Tabel 2.4). Frieslandcampina is de grootste zuivelcoöperatie van de wereld met ruim werknemers in dienst. De aangesloten melkveehouders zijn voornamelijk gevestigd in Nederland, Duitsland en België. Ruim een derde van de medewerkers is werkzaam in Nederland. De op één na grootste Nederlandse coöperatie is VION. VION is gespecialiseerd in voedingsmiddelen (voornamelijk vleesproducten) en ingrediënten (gebaseerd op grondstoffen van dierlijke oorsprong) voor mens en dier. Ruim de helft van de 14,3 miljoen varkensslachtingen in Nederland is door VION uitgevoerd. Daarmee heeft VION ongeveer 10% marktaandeel in Europa. Flora Holland completeert de top 3 van grootste Nederlandse coöperaties. Sinds de fusie van Flora Holland en de bloemenveiling Aalsmeer in 2008 is het de grootste bloemenveiling van de wereld. Royal Cosun, waaronder Suikerunie en Avico vallen, behaalde in 2008 ruim 1,5 miljard euro omzet. Coöperaties actief in feed kenden in 2008 een goed jaar; omzetgroei van 25% of hoger vormde geen uitzondering. Greenports Om het economische belang van de Nederlandse agribusiness te onderstrepen en verder te versterken heeft het Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

11 Figuur 2.4 Productie- en handelslocaties van agrarische bedrijven in Nederland (2010) Aardappelproductie Bierproductie Bloembollenhandel Bloemen- en plantenhandel Champignonshandel Chocoladeproductie Diervoederproductie Groente- en fruithandel Groente- en fruitsnijderijen Slachterijen Vishandel Voedselingrediëntenproductie Zaaiproducentenfabrikanten Zuivelproductie Bron: NEA Tabel 2.4 De top 20 grootste coöperaties in de agribusiness Netto omzet Aantal Mutatie 2008 Omzetmutatie werknemers aantal NR Onderneming Sector (in miljoen euro) t.o.v (in FTE) werknemers 1 Frieslandcampina Food % % 2 VION Food % % 3 Flora Holland Agro % % 4 Royal Cosun Food % % 5 The Greenery Food % % 6 Cehave landbouwbelang Food % % 7 Agrifirm Feed % % 8 Forfarmers Feed % 608 1% 9 Avebe Food 653 6% % 10 Cebeco Food 618 7% % 11 Fresq Food % 15 7% 12 DOC Kaas Food % 190 0% 13 CNB Agro 318 2% 133-4% 14 CZAV Feed % 292 5% 15 Fruitmastersgroep Food 295 4% 357 3% 16 Boerenbond Deurne Feed % 171 3% 17 Agrico Food % 182 3% 18 HZPC Food 234-4% 208 3% 19 Zon fruit & vegetabels Food 229-3% 156 0% 20 CNC Agro 223 4% 531 0% Bron: Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

12 kabinet in 2005 de greenportvisie omarmd. Dit houdt in dat de grote Nederlandse tuinbouwclusters (de greenports) een speciale status hebben gekregen en kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning vanuit de overheid voor bijvoorbeeld goede verkeersafwikkeling en meer vestigingsruimte. In een greenport is een grote concentratie van bedrijven te vinden die sterk met elkaar zijn verbonden. Voorbeelden van bedrijven zijn teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven, logistiek dienstverleners, tuinbouwtoeleveranciers, veredelaars, vermeerderaars en verwerkende industrie. Ook zijn er onderwijs- en kennisinstellingen, die gefocust zijn op tuinbouw. Er zijn vijf greenports benoemd: Westland/Oostland, Aalsmeer, Venlo, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Daarnaast zijn er enkele satellietgebieden aangewezen die in nauw contact met de greenports staan en waar de landbouw verder kan worden ontwikkeld (zie Figuur 2.5). Figuur 2.5 Greenports en satellietgebieden w Greenport w Landbouwontwikkelingsgebied (glastuinbouw) w Provinciale project locaties en overige locaties glastuinbouw Greenport Aalsmeer vormt het centrum van de wereldwijde productie en handel van bloemen en planten. De veiling en de nabijheid van Schiphol geven deze greenport een groot logistiek voordeel. Naar schatting bedraagt de productiewaarde 2 miljard euro en zijn er arbeidsplaatsen. Greenport Venlo is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en is sterk in opmars. Venlo dankt zijn groei voornamelijk aan de strategische ligging, vlakbij belangrijke afzetgebieden in Duitsland en Midden-Europa. De productiewaarde van greenport Venlo bedraagt ongeveer 1 miljard euro en in dit cluster werken ongeveer mensen. Greenport Duin-en Bollenstreek is een van de (internationaal) bekendste greenports van ons land. Dat komt door de toeristische aantrekkingskracht van de bollenvelden en de Keukenhof. Dit gebied vormt het (kennis)centrum van de (wereldwijde) bloembollenproductie en -handel. Deze greenport is goed voor ruim een half miljard euro productiewaarde en biedt plaats aan werknemers. Greenport Boskoop is de vijfde Nederlandse greenport en staat bekend om de productie, handel en kennis van boomen heesterteelt. De productiewaarde bedraagt ongeveer 200 miljoen euro en er zijn ruim arbeidsplaatsen. Statements agribusiness Wieringermeer Duin- en bollenstreek Voorafschepolder Westland/Oostland Noordpolder Terneuzen Dinteloord Bron: Greenport Westland Sexbierum Grootslag Aalsmeer Boskoop Zuidplaspolder Deurne Someren Berlikum Luttelgeest Kampen Bergerden Bommelerwaard Californië/Siberië Venlo Emmen Prijzen staan als gevolg van de crisis onder druk Productiviteit in de sector neemt toe De sector is minder conjunctuurgevoelig De sector is sterk onderhevig aan schaalvergroting Door groot aandeel vaste kosten is er bij bedrijven beperkte flexibiliteit Greenportbeleid is vooral op tuinbouw gericht. 2.3 Agro; regisseurs en exporteurs Onder agro worden de niet eetbare agrarische productgroepen verstaan. De belangrijkste productgroep op basis van bijdrage aan het handelsoverschot is bloemen en planten. Ook de productgroepen bloembollen en boom- en heesterteelt zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Niet alleen leveren ze een significante bijdrage aan het handelsoverschot (voornamelijk door een lage importwaarde), ook zijn ze door hun eigen productie en groot aandeel op de wereldmarkt bestempeld tot één van de Nederlandse greenports; Duin- en Bollenstreek (bloembollen) en Boskoop (boom- en heesterteelt). Greenport Westland Oostland is het grootste internationale glastuinbouwcluster van Nederland. Ook Barendrecht behoort sinds eind 2009 tot deze greenport. Dit cluster is met een productiewaarde van 2 miljard euro na de mainports Rotterdam en Schiphol de derde economische motor van Nederland. Het biedt plaats aan ruim werknemers. Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

13 Bloemen en planten Factsheet bloemen en planten Totaal: Figuur 2.6 Exportstromen bloemen en planten vanuit Nederland, 2007 Grootheid Eenheid Areaal in ha Werkgelegenheid aantal personen Snijbloemen: Grootheid Eenheid Productiewaarde in mln Euro Export in mln Euro Import in mln Euro Kamer- en tuinplanten: 100 miljoen 4,9 miljard 35 miljoen Grootheid Eenheid Productiewaarde in mln Euro Export in mln Euro Import in mln Euro Bron: Productschap tuinbouw Noord Amerika Europa China/Japan Zuid Oost Azië Nederland is s werelds grootste exporteur van bloemkwekerijgewassen, bestaande uit bloemen (ongeveer 60% van s wereld exportaandeel) en planten (ongeveer 40%). In Nederland worden de meeste snijbloemen in kassen verbouwd en deze teelt is daardoor verwant aan de teelt van voedingsgroente die voor ongeveer 50% uit kassen komt. De bloemkwekerijsector wordt gekenmerkt door de coöperatieve vorm; vraag en aanbod worden gebundeld op enkele locaties. Omdat in deze sector het verse product centraal staat (producten verliezen gemiddeld in één dag ongeveer 15% van hun waarde), is een snelle doorlooptijd uiterst belangrijk. Jaarlijks worden ongeveer 13 miljard bloemen en planten aangevoerd, verdeeld over verschillende productsoorten. Het betreft een zeer internationaal georiënteerde deelmarkt; bloemen en planten werden in 2009 naar 134 landen geëxporteerd met een totale waarde van ongeveer 5 miljard euro. Het overgrote deel hiervan bleef binnen Europa (zie Figuur 2.6). De totale werkgelegenheid kwam in 2009 uit op ongeveer werknemers, waarvan bijna de helft actief in de teelt bij bloemkwekerijen onder kas. Ook in de groot- en detailhandel zijn veel werknemers actief. De keten Figuur 2.7 laat de keten van sierteeltproducten zien. De temperatuur speelt bij sierteelt een cruciale rol; hoe warmer het buiten is, des te harder groeien de bloemen en des te meer Bron: FloraHolland aanbod komt er op de markt. Van de in Nederland geteelde snijbloemen gaat ongeveer 90% naar de veilingen en de overige 10% gaat rechtstreeks naar exporteurs en detailhandel. Op de veiling worden de producten samen met de geïmporteerde bloemen verhandeld. Eenmaal geveild gaan de producten naar de distributiecentra van de handelaren, die zich binnen het veilingcomplex bevinden. Vanuit deze centra worden de producten nog dezelfde dag getransporteerd naar de plaats van bestemming. Voor bloemkwekerijproducten bestaat afgezien van het samenstellen van boeketten geen verwerkende industrie. In Nederland doet de schakel vóór de consument - de bloemenspeciaalzaken de inkoop voor 60% op de veiling en voor 30% via de groothandel. De resterende 10% kopen zij via andere kanalen. Bloemen en planten worden in toenemende mate afgezet via de ongespecialiseerde retail, echter de bloemist blijft het belangrijkste afzetkanaal. Logistiek van agro, food en feed producten. Juni

Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart

Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart Voorwoord Er komt in de nabije toekomst veel op de Nederlandse agrosector af, maar er is alle reden om de toekomst van de land- en tuinbouw en de voedselverwerkende

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid Smakelijk weten Trends in voeding en gezondheid Voorwoord De tijd dat de zoektocht naar voedsel een groot deel uitmaakte van het dagelijks bestaan, ligt ver achter ons. Ook in de periode 1950 2012 is

Nadere informatie

Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n

Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n Focus op kansen! Berenschot eindrapport voor Anthos Kees Rippen Martijn Laar

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW

Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW Woord vooraf De Nederlandse glasgroentesector heeft internationaal een vooraanstaande positie en levert een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

internationalisatie: groeien over grenzen

internationalisatie: groeien over grenzen internationalisatie: groeien over grenzen Foodsector internationalisatie: groeien over grenzen Go east old man, and grow with the country Vrij naar Horace Greeley (1865) I inhoud Inhoud Het belang van

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers Jaarverslag 2011 Samen succes in vers Toelichting In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen van Coöperatie Coforta U.A. en haar verkooporganisatie The Greenery B.V. uit het

Nadere informatie

Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw

Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Toekomst Nederlandse glastuinbouw Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Bachelorthesis Aarde en Economie Astrid Butijn, 1948482 Mei 2013 1 Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Onderzoek naar de

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen DE GROENE MOTOR MJA3 voorstudie zuivelketen De groene motor van de zuivelketen Hoe de zuivelketen in 2030 energieneutraal zal zijn MJA 3 voorstudie zuivelketen Berenschot: Joost Krebbekx, Wouter de Wolf,

Nadere informatie

KENNIS ONLINE. Agrologistiek. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I

KENNIS ONLINE. Agrologistiek. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I KENNIS ONLINE JAARGANG 8 - SEPTEMBER 2011 Wageningen UR-onderzoek voor EL&I www.kennisonline.wur.nl Agrologistiek Nederland Europees kampioen agrologistiek Traceerbaarheid helpt garnalenverkoop Vollere

Nadere informatie

Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer

Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer TNO-rapport TNO 2012 R10595 Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal Internationaliserings- monitor 2015 Eerste kwartaal Internationaliserings monitor 2015 Eerste kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

De groothandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De groothandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De groothandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de groothandel 11 2.

Nadere informatie

Kansen in Tuinbouwsector Kroatië en Servië

Kansen in Tuinbouwsector Kroatië en Servië Kansen in Tuinbouwsector Kroatië en Servië Marktrapportage Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit directie Industrie & Handel Kansen in Tuinbouwsector Kroatië en Servië Sectorrapportage Groente

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007 CHINA

MARKTMONITOR 2007 CHINA MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT 2007-88 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China

Nadere informatie

visie op transport en logistiek

visie op transport en logistiek visie op transport en logistiek Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op transport en logistiek 1 Geachte relatie, Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senior adviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 pag.

Nadere informatie

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet VersvandeVisser.nl Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk opgesteld door: Henk van Eijk en Roy Wubben, Kenlog B.V. 6 maart 2013 Projectleider

Nadere informatie

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen!

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen! Greenport Nederland Strategische agenda mainport 2010-2013 Denken en doen! Inhoud 1. Inleiding 2. Schema van thema s 3. Thema Gebiedsontwikkeling 4. Thema Toegevoegde waarde 5. Thema Quality of life 6.

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

5. Cacao: Stille Sterkte

5. Cacao: Stille Sterkte 5. Cacao: Stille Sterkte Hein Vrolijk Iedereen kent Zwitserse, Belgische of Duitse chocolade. Minder bekend is dat een groot deel is gemaakt van cacaobonen die in verhandeld, opgeslagen of verwerkt zijn.

Nadere informatie

Onzichtbaar achter glas

Onzichtbaar achter glas Onzichtbaar achter glas Colofon Onzichtbaar achter glas is een uitgave van Stek - voor stad en kerk Parkstraat 32, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag Telefoon 070 3181616 info@steknet.nl www.steknet.nl Stichting

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie