13. Ordinantie voor het pastoraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13. Ordinantie voor het pastoraat"

Transcriptie

1 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone en bijzondere werkzaamheden. Artikel 2 Gewone werkzaamheden 1. De gewone ambtswerkzaamheden worden verricht ten dienste van een gemeente en omvatten de verkondiging des Woords, de bediening van de sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis des geloofs, de bevestiging van de ambtsdragers en van hen, die in een bediening worden gesteld, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, zo de predikant daartoe wordt geroepen, de leiding van de ambtelijke vergaderingen der Kerk, voorts - met medewerking van de ouderlingen - de herderlijke zorg, - de catechese, - de arbeid onder hen, die van het Evangelie zijn vervreemd, en - het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd,alsook, - het met de ouderlingen bezig zijn in het opzicht over de gemeente. 2. Een (centrale) kerkenraad kan een of meer van deze werkzaamheden opdragen aan een predikant met een bepaalde opdracht, waartoe zo nodig bij de centrale, of bij een buurt- of wijkgemeente een predikantsplaats wordt gevestigd. 3. Wordt voor de bezetting van deze predikantsplaats een predikant der gemeente aangewezen, dan is daartoe zijn instemming van node en gaat de kerkenraad over tot de bezetting van de door deze aanwijzing opengevallen predikantsplaats. 4. De volgens het derde lid van dit artikel aangewezen predikant gaat, als de kerkenraad bereid is hem om gegronde redenen van die bepaalde opdracht te ontheffen, bij de eerstvolgende predikantsvacature naar die vacante standplaats voor de verrichting van de gewone werkzaamheden. Artikel 2a Beperkte werktijd 1. Indien bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering daartoe aanleiding geven, kan dit moderamen op verzoek van de kerkenraad van een gemeente en na het breed moderamen van de classicale vergadering te hebben gehoord, goedkeuren dat de of een bij deze gemeente gevestigde of te vestigen predikantsplaats voor gewone werkzaamheden wordt bezet door een predikant, die deze werkzaamheden verricht gedurende een door dat moderamen vastgestelde beperkte werktijd.

2 2. Het in de orde der Kerk ten aanzien van een predikant voor gewone werkzaamheden bepaalde, is van toepassing met betrekking tot een predikant met een beperkte werktijd, tenzij bij of krachtens ordinantie een afwijkende regeling is getroffen. 3. Ter verkrijging van de goedkeuring bedoeld in lid 1 van dit artikel dient de kerkenraad bij het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering een daartoe strekkend verzoek in en legt daarbij over een volgens richtlijnen van dat moderamen opgesteld werkplan, waarin is vermeld welke werkzaamheden door de predikant dienen te worden verricht alsmede welke voorzieningen worden getroffen voor de waarneming van het overige werk. 4. De werkzaamheden als bedoeld in het derde lid van dit artikel worden tevens vermeld in een aan de beroepsbrief toe te voegen nadere omschrijving als bedoeld in ordinantie Alvorens over te gaan tot de beroeping van een predikant met een beperkte werktijd behoeft de kerkenraad goedkeuring van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, dat zich ervan overtuigt dat indien de predikant andere werkzaamheden verricht, het verrichten daarvan verenigbaar is met het ambt van dienaar des Woords en niet strijdig met het belang der Kerk. 6. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering kan - op verzoek van de kerkenraad en de predikant - goedkeuren dat de beperking van de werktijd van de predikant wordt gewijzigd of opgeheven. 7. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering kan tot wijziging of opheffing van de beperking van de werktijd van een predikant alleen besluiten, indien het tevoren van de provinciale kerkvoogdij-commissie een nieuwe verklaring heeft ontvangen als bedoeld in ordinantie Indien in de werkzaamheden van de predikant, die hij naast zijn ambtsbezigheden in de gemeente verricht, een zodanige wijziging komt, dat hetzij van de predikant, hetzij van de gemeente, naar het oordeel van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering niet kan worden verlangd dat de onderlinge band in stand wordt gehouden, kan dit moderamen bij gemotiveerd besluit de predikant met ingang van een door dat moderamen te stellen datum van zijn ambt ontheffen. 9. Bij toepassing van het bepaalde in het zesde lid van dit artikel wordt de predikantsplaats geacht niet vacant te zijn geworden en de predikant geacht niet van zijn standplaats te zijn losgemaakt. 10. Ten aanzien van een predikant met een beperkte werktijd is het bepaalde in ordinantie van overeenkomstige toepassing. 11. De predikant met een beperkte werktijd staat onder het opzicht van de provinciale kerkvergadering binnen welker gebied hij woonachtig is. 12. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering stelt - gehoord het breed ministerie, de (centrale) kerkenraad der gemeente en de betrokken predikant - bij de bezetting van een predikantsplaats met een beperkte werktijd een regeling vast met betrekking tot: a. het aandeel van de predikant in de waarneming van het dienstwerk door het breed ministerie; b. de bijstand van het breed ministerie bij ontstentenis van de predikant. 13. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering maakt bij de goedkeuring van het beroep alsmede bij het vaststellen van de regeling als bedoeld in het twaalfde lid gebruik van een model, vastgesteld bij generale regeling van de synode. 14. Indien het in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzoek een niet-vacante predikantsplaats voor gewone werkzaamheden betreft, dient de daarop gevestigde predikant tevoren schriftelijk zijn instemming met dat verzoek te hebben betuigd.

3 15. Indien in een combinatie van gemeenten of in een streekgemeente het verlangen bestaat tot bezetting van een bij haar gevestigde predikantsplaats door een predikant met beperkte werktijd, gelden de in dit artikel aangegeven verplichtingen en bevoegdheden van de kerkenraad of van het college van kerkvoogden voor alle in een combinatie of in een streekgemeente bij de bezetting van die standplaats betrokken kerkenraden en colleges van kerkvoogden. Artikel 2b Getermineerd beroep 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering daartoe nopen, kan dit breed moderamen op verzoek van de kerkenraad goedkeuren, dat een predikant met een beperkte werktijd voor een door dat moderamen te bepalen tijdvak van ten hoogste vijf jaren zal worden beroepen. 2. Tenminste zes maanden vóór het einde van het tijdvak, gedurende hetwelk een predikant met een beperkte werktijd aan een gemeente is verbonden, richt het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering zich tot de kerkenraad, tot het college van kerkvoogden en tot de predikant van die gemeente inzake de wenselijkheid en mogelijkheid van verlenging van dat tijdvak. Dit tijdvak wordt door het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering voor onbepaalde tijd verlengd tenzij zeer bijzondere omstandigheden zijn gebleken die ertoe nopen het tijdvak met ten hoogste vijf jaren te verlengen dan wel van verlenging af te zien. 3. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering kan tot een verlenging alleen besluiten, indien het tevoren van de provinciale kerkvoogdij-commissie een nieuwe verklaring heeft ontvangen als bedoeld in ordinantie Indien geen verlenging plaatsvindt, wordt de predikant met ingang van de dag, volgende op die waarop het tijdvak afloopt, door het breed moderamen van zijn ambt ontheven, in welk geval de predikant wordt geacht het consent te hebben verkregen als bedoeld in ordinantie 3-17 voor de tijd in dat artikel aangegeven. Artikel 2c Predikantsplaats met twee predikanten 1. In afwijking van het bepaalde in ordinantie 13-2a lid 1 kan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering op verzoek van de kerkenraad van een gemeente ook goedkeuren dat de of een bij deze gemeente gevestigde predikantsplaats voor gewone werkzaamheden wordt bezet door twee predikanten, die deze werkzaamheden verrichten gedurende een door dat moderamen voor elk van die predikanten afzonderlijk vastgestelde beperkte werktijd. Overigens is het bepaalde in ordinantie 13-2a van overeenkomstige toepassing. 2. Beide predikanten hebben zitting in de kerkenraad waarbij het bepaalde in ordinantie niet van toepassing is. 3. In de regeling als bedoeld in ordinantie 13-2a-12 stelt het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering tevens vast op welke wijze voorzien moet worden in de afvaardiging bij toerbeurt naar de classicale vergadering. 4. In gevallen waarin de bezetting van een predikantsplaats door twee predikanten een bijzondere voorziening noodzakelijk maakt, treft het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, de kerkenraad, het college van kerkvoogden en de betrokken predikanten gehoord, terzake een regeling. 5. Wanneer een predikantsplaats door twee predikanten wordt bezet, geschiedt, in afwijking van het bepaalde in ordinantie 13-2b, hun beroeping steeds voor een door het breed

4 moderamen van de provinciale kerkvergadering te bepalen tijdvak van telkens ten hoogste vijf jaren. Overigens is het bepaalde in ordinantie 13-2b van overeenkomstige toepassing. 6. Indien de ambtsbediening ter plaatse van één van de predikanten die gezamenlijk de predikantsplaats bezetten, wordt beëindigd, kan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, op verzoek van de kerkenraad en de andere predikant, de beperking van de werktijd van de andere predikant wijzigen of opheffen. Artikel 3 Buitengewone werkzaamheden 1. Indien buitengewone, voor een classis, een kerkprovincie of voor de Kerk in haar geheel van algemeen belang zijnde werkzaamheden worden opgedragen aan een dergenen, die toegelaten zijn tot de evangeliebediening in de Hervormde Kerk, kan haar ambtelijke vergadering hem, voor de tijd dat hij in die arbeid werkzaam is, beroepen tot predikant voor buitengewone werkzaamheden, verbonden aan een gemeente, een classis, een kerkprovincie of aan de Kerk in haar geheel. 2. Zulk een predikant is bevoegd tot de verkondiging des Woords, de bediening van de sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, de bevestiging van ambtsdragers en van hen, die tot een bediening zijn geroepen, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, alsmede, voor zover dit verband houdt met de werkzaamheden waarmede hij is belast, tot de overige ambtswerkzaamheden, waartoe de predikanten voor gewone werkzaamheden zijn geroepen. 3. Zulk een predikant woont de classicale vergadering van zijn woonplaats bij als adviserend lid, staat onder het opzicht van de provinciale kerkvergadering binnen welker gebied hij woonachtig is en verricht zijn werkzaamheden in overleg met een orgaan van bijstand, aangewezen door de ambtelijke vergadering, die hem beroept, terwijl voor zulk een predikant woonachtig in het buitenland door het breed moderamen van de generale synode, wat het opzicht betreft, in de beroepsbrief een nadere voorziening wordt getroffen. 4. De beroeping van een predikant voor buitengewone werkzaamheden geschiedt door de toezending van een naar de omstandigheden gewijzigde beroepsbrief, ingericht naar een door het breed moderamen der generale synode vastgesteld model, en vindt niet plaats dan nadat aan de ambtelijke vergadering, die het beroep uitbrengt, is gebleken dat diens rechtspositie afdoende is geregeld. 5. De bevestiging geschiedt vanwege de ambtelijke vergadering, die de beroeping heeft gedaan, in een kerkdienst van de gemeente, waaraan hij verbonden wordt, of van een der andere gemeenten uit het ressort. 6. Indien het belang der Kerk zulks vordert, kan het breed moderamen der synode, gehoord het breed moderamen der ambtelijke vergadering, die de beroeping deed, en de betrokken predikant, bij met redenen omkleed besluit de ambtsvervulling van een predikant voor buitengewone werkzaamheden doen eindigen, in welk geval het beslist over de toekenning van de bevoegdheden als van een emeritus-predikant. Artikel 4 Bijzondere werkzaamheden

5 1. Hij, die toegelaten is tot de evangeliebediening in de Hervormde Kerk en binnen een gemeente belast is met het verrichten van bijzondere werkzaamheden, die een kerkelijk karakter dragen, doch niet van die gemeente uitgaan, kan - zo voor die arbeid niet een predikantsplaats met een bepaalde opdracht wordt gevestigd - door de kerkenraad dier gemeente onder goedkeuring van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, het breed moderamen van de classicale vergadering gehoord, voor de tijd, dat hij in die arbeid werkzaam is, beroepen worden tot predikant voor bijzondere werkzaamheden. 2. Zulk een predikant heeft zitting in de kerkenraad en in het ministerie, wordt mede ter classicale vergadering afgevaardigd en is bevoegd tot de ambtswerkzaamheden, waartoe de predikanten voor gewone werkzaamheden zijn geroepen. 3. Onder goedkeuring van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering stellen de kerkenraad en de instantie, ten behoeve van hetwelk de predikant werkzaam is, een regeling vast met betrekking tot de arbeid, die deze te verrichten heeft voor die instantie en eventueel ook voor de gemeente en terzake van de medeverantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de arbeid van die predikant. 4. De beroeping van een predikant voor bijzondere werkzaamheden geschiedt door de toezending van een naar de omstandigheden gewijzigde beroepsbrief en vindt niet plaats dan nadat aan de kerkenraad is gebleken dat diens rechtspositie afdoende is geregeld; bevestiging van deze predikant geschiedt in een kerkdienst der gemeente. 5. Indien het belang der Kerk zulks vordert, kan het breed moderamen der synode, de betrokken kerkenraad en predikant gehoord, bij met redenen omkleed besluit de ambtsvervulling van een predikant voor bijzondere werkzaamheden doen eindigen en beslist het in dat geval over de toekenning van de bevoegdheden als van een emerituspredikant. Artikel 4a De plicht tot geheimhouding 1. De predikanten zijn, overeenkomstig het bepaalde in ordinantie verplicht tot geheimhouding van al datgene, wat in de uitoefening der zielzorg vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Artikel 4b Verrichten van werkzaamheden buiten de eigen gemeente 1. De predikanten verrichten ambtelijke werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot die van een predikant, anders dan ten dienste van de gemeente(n) waaraan ze verbonden zijn of van de meerdere ambtelijke vergaderingen, uitsluitend wanneer de verantwoordelijke kerkenraad ter plaatse daartegen geen bezwaar maakt. 2. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op emeriti-predikanten en hen, die de bevoegdheid als van een emeritus-predikant hebben. 3. In het geval de kerkenraad bezwaar heeft is hij gehouden alvorens een beslissing terzake te nemen om met bijstand van het breed moderamen van de classicale vergadering te pogen door overleg tot een oplossing te geraken. 4. Bezwaren tegen een beslissing van de kerkenraad als bedoeld in het vorige lid van dit artikel kunnen binnen dertig dagen worden ingediend bij het breed moderamen van de classicale vergadering, dat terzake een eindbeslissing neemt. Artikel 5 Het ministerie 1. De predikanten van een gemeente, belast met gewone of bijzondere werkzaamheden, en de predikanten voor buitengewone werkzaamheden, aan wie ten behoeve van de

6 plaatselijke gemeente een of meer werkzaamheden mochten zijn opgedragen, vormen het ministerie of, zo dit gewenst wordt, in een centrale gemeente meer dan één ministerie. 2. In een ministerie fungeren de predikanten voor gewone werkzaamheden bij toerbeurt als preses en als scriba van het ministerie, tenzij dit besluit een hunner voor langere tijd, doch telkens ten hoogste voor een tijdvak van drie jaren, daarvoor aan te wijzen. 3. De vaststelling van de rooster der predikbeurten geschiedt door het ministerie in overleg met de (centrale) kerkenraad. 4. De predikanten der Waalse, Presbyteriaans-Engelse en Schotse gemeenten nemen deel aan de vergaderingen van het ministerie van de Hervormde predikanten ter plaatse, waar hun gemeente gevestigd is. Artikel 6 Tijdelijke vrijstelling van het dienstwerk 1. De predikanten zijn elk jaar gedurende een aantal weken en bovendien op een aantal zondagen vrijgesteld van de vervulling van hun dienstwerk, in welke tijd in de waarneming van die werkzaamheden, die niet tijdelijk achterwege kunnen blijven, voor rekening van de plaatselijke kerkenkas en in overleg met de kerkenraad wordt voorzien, een en ander naar de regeling vastgesteld krachtens artikel 42 lid 1 van deze ordinantie. 2. Het tijdstip, waarop de in lid 1 bedoelde vrijstelling van het dienstwerk wordt genoten wordt gekozen in overleg met de (centrale) kerkenraad. 3. In centrale gemeenten en in gemeenten met meer dan één predikantsplaats wordt het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde zoveel mogelijk zo geregeld, dat de predikanten bij afwisseling afwezig zijn en wordt daarbij naar vermogen rekening gehouden met de bijzondere belangen van de predikanten en hun gezinnen. 4. Vrouwelijke predikanten zijn in geval van zwangerschap gedurende een periode vrijgesteld van de vervulling van hun dienstwerk, een en ander naar de regeling vastgesteld krachtens artikel 42 lid 1 van deze ordinantie.

7 Artikel 7 Het breed-ministerie 1. De predikanten en de ministeries uit een ring van gemeenten vormen tezamen een breedministerie. 2. Het breed-ministerie heeft, als geestelijke werkgemeenschap, inzonderheid tot taak - de bezinning op de verkondiging des Woords, - de onderlinge opbouw van het geestelijk leven zijner leden met het oog op het pastorale werk waarmede zij zijn belast, - het bevorderen van de pastorale zorg voor zijn leden, - het overwegen van hetgeen kan strekken tot versterking van het geestelijk leven der aan de zorg van deze predikanten toevertrouwde gemeenten, - het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen, - het bestuderen van theologische, sociale en andere voor het pastoraat van belang zijnde vraagstukken, - het samenwerken op homiletisch terrein, en - de waarneming van het dienstwerk in de vacatures in de ring. 3. Met inachtneming van het in de orde der Kerk bepaalde en een door de generale synode voorgeschreven model stelt het breed-ministerie ter nadere regeling van zijn werkwijze een regeling vast. 4. De predikanten voor bijzondere werkzaamheden maken deel uit van het breed-ministerie, maar zijn, tenzij in de regeling, bedoeld in ordinantie 13-4, anders is bepaald, niet verplicht tot het verrichten van werkzaamheden in een vacature. 5. De Waalse predikanten vormen tezamen het breed-ministerie der Waalse gemeenten. II De predikantsplaats Artikel 8 De predikantsplaats 1. Ter verzekering van de vrijheid van het ambt van dienaar des Woords wordt voor de predikant tot gewone werkzaamheden geroepen, een predikantsplaats gevestigd, waaraan inkomsten en rechten zijn verbonden voor hem en zijn nabestaanden. 2. Naar bepalingen te geven in de generale regeling bedoeld in ordinantie , kunnen voor predikanten, belast met buitengewone of bijzondere werkzaamheden, predikantsplaatsen worden gevestigd, waaraan inkomsten en rechten verbonden zijn. 3. Indien in de ordinanties der Kerk sprake is van predikantsplaats of predikant wordt daarmede - zo niet uitdrukkelijk anders vermeld - alleen bedoeld de predikantsplaats of predikant voor gewone werkzaamheden. 4. Een predikantsplaats wordt bij een gemeente gevestigd door het breed moderamen der classicale vergadering, op verzoek van de kerkenraad, mits gebleken is, dat de standplaats in een redelijke behoefte voorziet en de daaraan te verbinden inkomsten naar het oordeel van de provinciale kerkvoogdijcommissie geacht mogen worden te zijn gevonden, met het oog waarop deze ook het oordeel van de raad voor de predikantstraktementen en - pensioenen vraagt. 5. Een predikantsplaats kan door het breed moderamen der classicale vergadering worden opgeheven op verzoek van de kerkenraad, mits de plaats vacant is en de handhaving ervan niet in het belang van gemeente of Kerk zou zijn. 6. Het verzoek tot opheffing van een predikantsplaats kan ook uitgaan van het breed moderamen der generale synode, mits de plaats vacant is, de inkomsten daaraan verbonden niet of niet meer door de gemeente zelf gevonden kunnen worden en de pastorale verzorging van de gemeente door de opheffing redelijkerwijze niet wordt

8 geschaad, in welk geval het breed moderamen van de classicale vergadering de kerkenraad hoort. 7. Betreft de opheffing de enige bij een gemeente gevestigde predikantsplaats, dan wordt dit besluit niet genomen dan nadat er een regeling is getroffen inzake de samenvoeging van of het aangaan van een combinatie of pastoraal verband tussen die gemeente en een andere. 8. Het besluit tot opheffing van een predikantsplaats bevat tevens een regeling inzake de aan haar verbonden inkomsten, waarbij tevoren door overleg met daarbij betrokkenen wordt zorg gedragen, dat de niet uit de kerkenkas der gemeente afkomstige gelden aan een andere standplaats worden verbonden, in welk geval, evenals indien na de opheffing van twee predikantsplaatsen wordt besloten tot de bevestiging van een nieuwe standplaats, aan welke de aan die twee opgeheven standplaatsen verbonden inkomsten geheel of ten dele worden verbonden, de eventueel daarbij betrokken pastoriegoederen afzonderlijk geadministreerd dienen te blijven. 9. Indien besloten wordt tot combinatie of samenvoeging van predikantsplaatsen bij gemeenten, welke niet tot dezelfde classis behoren, worden deze gemeenten tevens bij eenzelfde classis en ring ingedeeld. 10. De inkomsten en rechten, aan een standplaats voor gewone werkzaamheden verbonden, tezamen het traktement van de daarop gevestigde predikant vormende, omvatten in ieder geval - het vrij gebruik van een ambtswoning of, bij het ontbreken van zulk een woning, vergoeding van huishuur, - een minimum-aanvangstraktement, - periodieke verhogingen, - vergoeding van verhuiskosten, en - aanspraak op een overbruggingsuitkering in geval van vrijwillige vervroegde uittreding en - aanspraak op invaliditeits-, oudedags-, weduwen- en wezenpensioen, een en ander naar de regelingen vastgesteld krachtens de artikelen 42 lid 1 van deze ordinantie. Wijziging ord per Wijziging ord en -10 per Artikel 9 Gemeenschappelijke predikantsplaatsen 1. De op een gemeenschappelijke predikantsplaats, als bedoeld in ordinantie 2-7-1, staande predikant, wordt als lidmaat ingeschreven bij de gemeente, waar hij zijn woonplaats heeft, en, wat zijn ambtsbediening betreft, geacht in de andere gemeente(n), welker ambtsdrager hij is, als lidmaat te zijn opgenomen. Artikel 10 De woonplaats van de predikant 1. De predikant heeft zijn woonplaats binnen de grenzen der gemeente of der wijkgemeente, bij welke zijn standplaats is gevestigd. 2. Zolang de mogelijkheid daartoe redelijkerwijze nog niet mocht bestaan, kan het breed moderamen der classicale vergadering de predikant van deze verplichting dispensatie verlenen, doch ten hoogste voor een tijdvak van drie jaren tegelijk. Artikel 11 Kennisgevingen

9 1. Van elk besluit tot vestiging of opheffing van predikantsplaatsen wordt - onder vermelding van de dag, waarop het in werking treedt - kennis gegeven aan het breed moderamen der generale synode, hetwelk dit publiceert in het officiële blad der Kerk. III. Het vacant worden van een predikantsplaats Artikel 12 Het ontstaan van een vacature 1. Een predikantsplaats wordt vacant, indien de daarop gevestigde predikant overlijdt, een beroep naar elders opvolgt, emeritaat ontvangt, van zijn ambt wordt ontheven of uit zijn ambt wordt ontzet. Artikel 13 Overlijden 1. Het overlijden van een predikant wordt door de kerkenraad terstond bericht aan het breed moderamen der classicale vergadering en aan het breed ministerie, hetwelk tot de waarneming van het dienstwerk overgaat. Artikel 14 Opvolging van een beroep 1. Een naar een andere standplaats vertrekkende predikant ontvangt van de (centrale) kerkenraad zijner gemeente een door het breed moderamen der classicale vergadering voor gezien getekende acte van losmaking, ingericht naar een bij generale regeling vastgesteld model en vermeldende a. de datum, waarop de bevestiging van de predikant in zijn nieuwe gemeente is vastgesteld, blijkende uit een schriftelijke verklaring van de (centrale) kerkenraad van deze gemeente; b. het besluit dat de predikant van zijn oude gemeente wordt losgemaakt met ingang van de dag, waarop de bevestiging is vastgesteld. 2. Indien de bevestiging niet op de in de akte van losmaking genoemde datum plaatsvindt, doordat de predikant vóór deze datum ziek wordt of overlijdt, wordt de losmaking geacht niet te hebben plaatsgevonden. 3. Indien wegens ziekte van de predikant de losmaking wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden, wordt een nieuwe akte van losmaking opgesteld. 4. Indien de bevestiging van de predikant niet op de in de akte van losmaking genoemde datum plaatsvindt om enige andere reden dan in het tweede lid van dit artikel genoemd, wordt de predikant niettemin gerekend op die datum zijn nieuwe standplaats te hebben ingenomen en wordt de vacature op zijn oude standplaats geacht te zijn ingegaan. Artikel 15 Emeritaat 1. Emeritaat wordt verleend wegens - invaliditeit, - vrijwillige vervroegde uittreding, - volbrachte diensttijd of - het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaren. Artikel 16 Ontheffing van en ontzetting uit het ambt

10 1. Ontheffing van het ambt vindt plaats - wegens overgang naar een andere staat des levens, - bij toepassing van het bepaalde in ordinantie of 11, - bij toepassing van het bepaalde in ordinantie , - bij toepassing van het bepaalde in ordinantie 13-2a-8, - bij toepassing van het bepaalde in ordinantie 13-2b Ontzetting uit het ambt vindt plaats wegens toepassing van het vierde, vijfde of zesde middel ter handhaving van de kerkelijke tucht. 3. Hij, die van zijn ambt ontheven is, ontvangt een gedateerde en door het breed moderamen der classicale vergadering voor gezien getekende akte van losmaking, ingericht naar het model, vastgesteld bij generale regeling. Artikel 17 Kennisgevingen 1. De kerkenraad doet binnen acht dagen na het ontstaan en na de vervulling van elke predikantsvacature, mededeling daarvan - onder vermelding van de datum waarop en de oorzaak waardoor de vacature is ontstaan, dan wel van de naam van hem, die haar vervulde en steeds onder vermelding van de datum van losmaking of bevestiging - aan het breed moderamen der classicale vergadering, hetwelk zulks ten spoedigste meldt aan het breed moderamen der provinciale kerkvergadering en aan het breed moderamen der generale synode, waarna het breed moderamen der provinciale kerkvergadering daarvan kennis geeft aan de raad voor de predikantstraktementen en -pensioenen, terwijl het breed moderamen der generale synode een en ander bericht aan het betrokken ministerieel departement en door publicatie in het officiële blad der Kerk ter algemene kennis brengt. IV De waarneming van het dienstwerk bij vacature Artikel 18 De waarneming in (wijk)gemeenten met één predikantsplaats 1. In gemeenten met één predikantsplaats worden de ambtelijke werkzaamheden bij vacature verricht door het breedministerie, hetwelk, na daarover met de kerkenraden overleg te hebben gepleegd, een regeling vaststelt, waarbij voor elk dezer gemeenten met inachtneming van haar belangen en behoeften een consulent, met een secundus, wordt aangewezen, die bij vacature als pastor loci fungeert en, met uitzondering van de zorg voor de predikbeurten, de pastorale werkzaamheden verricht. 2. Indien een gemeente is ingedeeld in wijkgemeenten, worden deze voor de toepassing van hoofdstuk IV dezer ordinantie beschouwd als gemeenten met één predikantsplaats. 3. Indien de omstandigheden zulks eisen, kan de consulent bij de waarneming van het pastorale werk worden bijgestaan door een der naburige predikanten of door anderen, tot bijstand in het pastoraat geroepen. 4. De consulent neemt in het moderamen van de kerkenraad de functie over van de predikant, wiens pastorale werkzaamheden hij verricht en heeft in de vergadering van de kerkenraad en in diens moderamen een raadgevende stem. 5. Buiten zijn tegenwoordigheid kunnen door de kerkenraad geen besluiten worden genomen, behoudens in de gevallen, waarin een in de desbetreffende gemeente tot bijstand in het pastoraat geroepen hulpprediker of emerituspredikant als zodanig aanwezig is. 6. Onder goedkeuring van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering, dat het breed moderamen van de classicale vergadering en het breedministerie hoort, kan de kerkenraad van een gemeente, geen centrale gemeente, geen wijkgemeente, of geen

11 gemeente met meer dan een predikantsplaats zijnde, zo de predikantsplaats vacant is en redelijkerwijze voorlopig niet zal worden vervuld, in overleg, wat elk onderdeel van het dienstwerk betreft, met de kerkenraad ener andere gemeente, besluiten de predikant of een der predikanten dier andere gemeente met diens toestemming, voor een tijdvak van ten hoogste vijf jaren, te belasten met alle werkzaamheden van de pastor loci, in welk geval de vacature, voor wat betreft de waarneming van het dienstwerk, geacht wordt te zijn vervuld en terzake van de aan de vacante standplaats verbonden inkomsten voor elk geval afzonderlijk door de raad voor de predikantstraktementen en pensioenen een regeling wordt getroffen. 7. Indien naar het oordeel van het breed moderamen der classicale vergadering het aantal vacante standplaatsen in een ring of in de classis zo groot is, dat een redelijke verzorging daarvan niet kan plaatsvinden zonder ernstige bezwaren voor de andere gemeenten, kan de classicale vergadering onder goedkeuring van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering en in overleg met de kerkenraden van de gemeenten wier predikantsplaats vacant is en redelijkerwijze voorlopig niet zal worden vervuld ten behoeve van de waarneming van het dienstwerk in deze gemeenten een predikant voor buitengewone werkzaamheden tot ambulant consulent beroepen dan wel een dienstdoend predikant der kerk daartoe benoemen. 8. Bij toepassing van het in lid 7 bepaalde wordt door het breed moderamen van de classicale vergadering in overleg met elke kerkenraad afzonderlijk vastgesteld: a. het tijdvak van telkens ten hoogste vijf jaren waarvoor dit consulentschap van toepassing is; b. een werkplan ten dienste van de verdere opbouw van de gemeente, waarin tevens is vermeld welke werkzaamheden door de ambulant consulent dienen te worden verricht alsmede welke voorzieningen worden getroffen voor de waarneming van het overige werk. 9. Voor de duur dat de benoemde ambulant consulent zijn werkzaamheden verricht ten dienste van een gemeente, wordt de vacature voor wat betreft de waarneming van het dienstwerk geacht te zijn vervuld en wordt ter zake van de aan de vacante standplaats verbonden inkomsten voor elk geval afzonderlijk door de raad voor de predikantstraktementen een regeling getroffen.

12 Artikel 19 De waarneming in andere gemeenten 1. Voor een (wijk)gemeente met meer dan een predikantsplaats wijst het breed-ministerie, alleen indien en voor de tijd, dat alle plaatsen voor gewone werkzaamheden vacant mochten zijn, een consulent aan, die als pastor loci fungeert en, zo nodig bijgestaan door een of meer der leden van het breed-ministerie, belast is met de waarneming van het ambtelijke werk buiten de predikdienst, met dien verstande, dat de consulent terzake van het leiden van de vergaderingen van de kerkenraad, indien het voorzitterschap van de kerkenraad ten tijde van zijn optreden als consulent ter plaatse bij een predikant berustte, optreedt als voorzitter en overigens als assessor en in de vergaderingen van de kerkenraad en diens moderamen een raadgevende stem heeft. 2. Zijn niet alle standplaatsen vacant, dan wijst het breed-ministerie na overleg met de kerkenraad naar behoefte een of meer zijner leden aan voor de waarneming van het daarvoor in aanmerking komende dienstwerk in de bestaande vacature(n). 3. De waarneming van het dienstwerk van een predikantsplaats met een opdracht, als bedoeld in ordinantie , wordt door het breed-ministerie, na overleg met de kerkenraad, geregeld. 4. Een nieuw gestichte standplaats wordt - behalve in nieuw gestichte gemeenten - zolang zij niet voor de eerste maal bezet is, ten aanzien van de waarneming van het dienstwerk nog niet als een vacature aangemerkt, tenzij de kerkenraad tot het breed-ministerie het verzoek richt, de standplaats ook uit dien hoofde als vacant te behandelen, in welk geval de gemeente aan de ring het bedrag vergoedt hetwelk deze anders voor de waarneming uit de vacaturepenningen zou hebben ontvangen. Artikel 20 De voorziening in de predikdienst 1. Het breed-ministerie draagt zorg, dat bij vacature in een gemeente met één predikantsplaats op elke zondag en op de eerste Kerstdag, ter plaatse waar en zo mogelijk ten tijde waarop deze diensten gewoonlijk plaatsvinden, één kerkdienst wordt gehouden. 2. Voor de overige gemeenten worden de door het breed-ministerie te vervullen predikbeurten, voor elk geval afzonderlijk, telkens voor een tijdvak van drie maanden, door het breed-ministerie in overleg met de kerkenraad vastgesteld. 3. Het aanvangsuur van de kerkdiensten wordt door het breed-ministerie vastgesteld met afweging van de belangen der gemeente, waar de vacature is en die der gemeenten, welker predikanten in die kerkdiensten moeten voorzien. 4. Het breed-ministerie doet de kerkdiensten vervullen, óf door zijn leden bij toerbeurt óf - doch dit laatste niet dan na overleg met de betrokken kerkenraden en behoudens beroep op het breed moderamen der classicale vergadering - door één of enkele van zijn door de ligging of de omvang hunner gemeente daarvoor meer in het bijzonder in aanmerking komende leden. 5. Indien naar het oordeel van het breed moderamen der classicale vergadering het aantal vacante standplaatsen in een ring zo groot is, dat een redelijke verzorging daarvan niet kan plaatsvinden zonder ernstige bezwaren voor de andere gemeenten, kan dit moderamen bepalen, dat een of meer der brede ministeries uit de omtrek bij de waarneming van het dienstwerk worden ingeschakeld. 6. Op verzoek van het breed-ministerie kan bij vacature van een standplaats bij een gemeente met minder dan 500 zielen het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, het breed moderamen van de classicale vergadering en de betrokken kerkenraden gehoord, zo de vacature langer dan twaalf maanden heeft geduurd en er geen termen waren tot bevordering van een combinatie of stappen daartoe zonder resultaat zijn gebleven,

13 besluiten het aantal te vervullen vacaturediensten tot de helft terug te brengen en de vervulling daarvan, met de verdere pastorale werkzaamheden met diens instemming op te dragen aan een der predikanten uit dit breed-ministerie of uit dat van een naburige ring. 7. Ook in een vacature wordt niet gepredikt dan door hen, die daartoe naar de orde der Kerk bevoegd zijn. Artikel 21 Kerkenraadsbeurten 1. Indien een kerkenraad er de voorkeur aan geeft, mede zelf te voorzien in de vervulling van de predikdienst, bedoeld in ordinantie 13-20, kan hij, in overleg met het breed-ministerie, deze doen vervullen door hen, die daartoe naar de orde der Kerk bevoegd zijn. 2. In dat geval draagt het breed-ministerie, op verzoek van de kerkenraad in ieder geval de voorziening van ten hoogste de helft der predikbeurten aan deze over en bericht het breedministerie aan de betrokken kerkenraad, welke predikbeurten het zelf vervullen zal. 3. De betrokken kerkenraad dient telkens drie weken van tevoren bij de pretor van het breedministerie een lijst in, bevattende de namen van hen, die in de eerstvolgende kalendermaand in deze diensten zullen voorgaan. 4. In een gemeente met één predikantsplaats worden tijdens vacature in haar kerk- of dienstgebouwen geen andere met een kerkdienst op één lijn te stellen bijeenkomsten gehouden, dan die, welke uitgaan van de kerkenraad. Artikel 22 De waarneming in met vacature gelijkgestelde gevallen 1. Indien een predikant wordt geroepen tot bijwoning van een vergadering van de generale synode of van haar breed moderamen, kan hij voor de duur dier vergadering de hulp inroepen van het breed-ministerie voor die ambtelijke werkzaamheden, welke niet tijdelijk achterwege kunnen blijven. 1a.Indien een predikant voor een periode vrijgesteld is van de vervulling van het dienstwerk krachtens het bepaalde in ordinantie sub b of ordinantie treft deze met de kerkenraad en het breed-ministerie, voor rekening van de plaatselijke kerkenkas, een regeling voor de waarneming van die werkzaamheden, die niet tijdelijk achterwege kunnen blijven. 2. Indien een predikant wegens ziekte van kortere duur zijn dienstwerk niet kan verrichten, treft hij met de ouderlingen en het breed-ministerie een regeling voor die ambtelijke werkzaamheden, die niet tijdelijk achterwege kunnen blijven en voorziet het college van kerkvoogden der gemeente in de uit deze waarneming voortvloeiende noodzakelijke reisen verblijfkosten. 3. Indien een predikant wegens ziekte gedurende langere tijd niet in staat is zijn dienstwerk te verrichten, kan het breed moderamen der classicale vergadering op een door of namens hem gedaan verzoek telkens voor een tijdvak van ten hoogste twee maanden het breedministerie opdragen de standplaats voor de waarneming van het dienstwerk als vacant te beschouwen, in welk geval de door dat ministerie gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten ten laste van de gemeente komen, met dien verstande, dat, als zulk een opdracht reeds driemaal achtereen is gegeven, de goedkeuring daarop is vereist van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering. 4. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering kan op grond van bijzondere overwegingen en bij gemotiveerd besluit eigener beweging een predikant ongevraagd verlof verlenen, in welk geval zijn dienstwerk gedurende een door het breed moderamen vast te stellen tijdvak, telkens van ten hoogste dertig dagen, niet door hem wordt verricht, doch door het breed-ministerie overeenkomstig de financiële regeling aangegeven in het derde lid van dit artikel.

14 5. Indien een predikant bij besluit van het breed moderamen der generale synode en in overleg met de kerkenraad zijner gemeente tijdelijk wordt belast met een pastorale taak ten behoeve van in bijzondere omstandigheden of moeilijkheden verkerende leden der Kerk, of met een andere opdracht, treft dit moderamen voor elk geval afzonderlijk en rekening houdende met alle daarbij betrokken belangen een regeling ten aanzien van de waarneming van het dienstwerk, het aandeel van het breed-ministerie daarin, de bestrijding van de daaraan verbonden kosten, de bestemming of verrekening van de aan de standplaats verbonden inkomsten en van hetgeen verder voor een regeling in aanmerking komt. 6. In afwijking van het in het vijfde lid van dit artikel bepaalde kan het breed moderamen der generale synode een predikant, die tenminste drie jaren op zijn huidige standplaats heeft gestaan, na overleg met diens kerkenraad en na het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering terzake te hebben gehoord, tijdelijk belasten met de geestelijke verzorging van militairen, in welk geval dit moderamen tevens een regeling treft inzake de bestemming van de aan de standplaats van die predikant verbonden inkomsten en diens dienstwerk wordt waargenomen op gelijke wijze, als bij het vacant zijn van die standplaats. 7. Indien een predikant krachtens enige bepaling uit de hoofdstukken II en III van ordinantie 11 zijn ambtelijke werkzaamheden tijdelijk niet mag verrichten, worden deze door het breed-ministerie waargenomen, tegen een gelijke vergoeding ten laste van de predikant als in geval van vacature, welk bedrag hem uit de algemene middelen der Kerk wordt vergoed indien uiteindelijk op hem geen der middelen ter handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast, genoemd in ordinantie sub Indien een predikant zich krachtens het bepaalde in ordinantie van zijn ambtelijke werkzaamheden moet onthouden, komt de vergoeding, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, voor rekening van de Kerk in haar geheel. 9. Indien met toestemming van de kerkenraad door het breed moderamen der provinciale kerkvergadering aan een predikant om gewichtige redenen verlof is gegeven voor een daarbij te bepalen tijd van zijn standplaats afwezig te zijn, treft dat moderamen in overleg met de kerkenraad tevens een regeling inzake de waarneming van het dienstwerk, de daaraan verbonden onkosten en de bestemming of verrekening van de aan de standplaats verbonden inkomsten. 10. Indien een predikant, anders dan naar het in de voorafgaande leden van dit artikel bepaalde, zijn standplaats verlaat of het daarmee verbonden dienstwerk ergerlijk verwaarloost, kan het breed moderamen der classicale vergadering, de kerkenraad gehoord, verklaren, dat de standplaats zowel terzake van de waarneming van het dienstwerk, als met betrekking tot de aan de standplaats verbonden inkomsten als vacant moet worden beschouwd, totdat terzake naar de bepalingen van de ordinantie voor het opzicht is gehandeld.

15 Artikel 23 Bezwaren inzake de waarneming van het dienstwerk 1. Indien een kerkenraad zich bezwaard gevoelt door de wijze, waarop de waarneming van het dienstwerk tijdens een vacature nader is geregeld of tegen de wijze, waarop deze bij vacature of anderszins geschiedt, kan hij een nadere voorziening vragen van het breed moderamen der classicale vergadering dat terzake een regeling geeft, echter niet dan nadat dit breed moderamen gepoogd heeft het bezwaar in overleg tot een oplossing te brengen. V Emeritaat Artikel 24 Wie het emeritaat verleent 1. Emeritaat wordt verleend door het breed moderamen der provinciale kerkvergadering. 2. Aan zendingspredikanten wordt emeritaat verleend door het breed moderamen der generale synode, de raad voor de zending gehoord. 3. Predikanten voor buitengewone werkzaamheden worden, zo de werkzaamheden, ter wille waarvan zij tot predikant zijn beroepen, door hen uit hoofde van invaliditeit, vervroegde uittreding of pensionering niet langer worden verricht, door de ambtelijke vergadering, die hen beriep, van hun ambtsbediening ontheven en door het breed moderamen der generale synode tot emeritus verklaard. 4. Aan predikanten voor bijzondere werkzaamheden wordt dit emeritaat door het breed moderamen der betrokken provinciale kerkvergadering verleend. Artikel 25 Emeritaat wegens invaliditeit 1. Emeritaat wegens invaliditeit wordt verleend op verzoek van de predikant of namens deze door hem, die daarvoor redelijkerwijze in aanmerking komt, onder overlegging van een attest van een door het moderamen van de generale synode aan te wijzen geneesheer, dat hij wegens ziekte, zwakte of gebrekkigheid van geest of lichaam bij voortduring ongeschikt is om zijn dienstwerk behoorlijk waar te nemen; ontmoet het attest van deze geneesheer bij de aanvrager ernstig bezwaar, dan heeft hij het recht van hoger beroep, waarbij een attest van twee geneesheren moet worden overgelegd, de een aan te wijzen door belanghebbende, de ander door het moderamen van de generale synode. 2. Het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering kan, wanneer het na verlening van de goedkeuring krachtens het bepaalde in ordinantie ontwaart dat een predikant zijn dienstwerk wegens langdurige ziekte niet kan hervatten dan wel wanneer er gegronde aanwijzingen bestaan dat deze wegens ziekte, zwakte of gebrekkigheid van geest of lichaam bij voortduring ongeschikt is om zijn dienstwerk behoorlijk waar te nemen, bepalen dat de betrokkene zich binnen een door dit breed moderamen te stellen termijn onderwerpt aan een onderzoek door een door het moderamen van de generale synode aan te wijzen geneesheer, onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid Dit onderzoek dient plaats te vinden in elk geval zodra de predikant wegens ziekte gedurende een periode van één jaar onafgebroken of van 365 dagen binnen een tijdvak van anderhalf jaar zijn dienstwerk niet heeft verricht dan wel indien bij het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, de betrokkene en de kerkenraad gehoord, ernstige twijfel bestaat of een duurzame vervulling van het dienstwerk in redelijkheid te verwachten is. 4. Wanneer uit het geneeskundig onderzoek als bedoeld in lid 2 of 3 blijkt, dat een predikant wegens ziekte, zwakte of gebrekkigheid van geest of lichaam bij voortduring ongeschikt is

16 om zijn dienstwerk behoorlijk waar te nemen, wordt hem ambtshalve emeritaat wegens invaliditeit verleend.wanneer de predikant niet bereid of in staat is aan dat voorgeschreven geneeskundig onderzoek medewerking te verlenen kan hem ambtshalve emeritaat wegens invaliditeit worden verleend. Artikel 25a Emeritaat wegens vrijwillige vervroegde uittreding 1. Emeritaat wegens vrijwillige vervroegde uittreding wordt op verzoek van de predikant verleend, indien hij de leeftijd heeft bereikt welke daarvoor wordt aangegeven in de generale regeling als bedoeld in artikel 44 van deze ordinantie en ook overigens voldoet aan de in die regeling vermelde voorwaarden. 2. Emeritaat wordt op verzoek eveneens verleend aan een predikant voor buitengewone of bijzondere werkzaamheden wegens vrijwillige vervroegde uittreding krachtens een andere regeling dan bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Artikel 26 Emeritaat wegens volbrachte diensttijd 1. Emeritaat wegens volbrachte diensttijd van veertig jaren wordt verleend op verzoek van de predikant, onder overlegging van gegevens, waaruit blijkt dat hij een diensttijd van veertig jaren heeft doorgebracht in dienst van de Nederlandse Hervormde Kerk of daarmede bij de berekening van zijn pensioenrechten op één lijn gestelde Kerken of lichamen. Artikel 27 Emeritaat wegens vijfenzestigjarige leeftijd 1. Emeritaat wegens het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaren wordt op verzoek verleend uiterlijk met ingang van de eerste mei daaraanvolgende, waartoe de pensioenraad aan het breed moderamen der provinciale kerkvergadering de namen opgeeft van hen, die voor dit emeritaat in aanmerking komen. 2. Het emeritaat wordt ambtshalve verleend aan hem die nalaat zulk een verzoek in te dienen. 3. Het in dit en in het voorgaande artikel dezer ordinantie bepaalde, is van overeenkomstige toepassing op zendingspredikanten, indien en voor zover voor hen krachtens de daarover in de orde der Kerk gestelde bepalingen een recht op uitbetaling van pensioen ingaat op een vroeger tijdstip dan in die artikelen aangegeven. Artikel 28 Bevoegdheden van emeriti-predikanten 1. De predikant, aan wie naar het bepaalde in de artikelen 25a, 26 en 27 dezer ordinantie emeritaat is verleend, ontvangt daarvan een akte, opgesteld naar het model, vastgesteld bij generale regeling, en behoudt de bevoegdheden van de gewone dienaar des Woords, met uitzondering van het leiden van de ambtelijke vergaderingen. 2. De predikant, aan wie naar het bepaalde in artikel 25 deze ordinantie emeritaat is verleend, ontvangt daarvan een akte, opgesteld naar het model, vastgesteld bij generale regeling, terwijl hem door het breed moderamen der provinciale kerkvergadering de bevoegdheden kunnen worden verleend als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 3. Deze bevoegdheden kunnen de emeritus door het breed moderamen der provinciale kerkvergadering zijner woonplaats onder opgave van redenen worden ontnomen, doch niet dan nadat de emeritus tevoren is gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen is. VI Ontheffing van en ontzetting uit het ambt

17 Artikel 29 Ontheffing op eigen verzoek 1. Een predikant voor gewone of bijzondere werkzaamheden, die van zijn ambt ontheven wenst te worden, dient, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de kerkenraad zijner gemeente, een met redenen omkleed verzoek in bij het breed moderamen der provinciale kerkvergadering en een predikant voor buitengewone werkzaamheden bij het breed moderamen der generale synode, dat hem tegen een te bepalen datum al dan niet eervol van zijn ambt ontheft en hem een akte van ontslag uitreikt, ingericht naar het model, bij generale regeling vastgesteld. 2. Bestaat er krachtens het opzicht over zijn belijdenis en wandel aanleiding tot het nemen van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht, dan wordt in elk geval de afloop daarvan afgewacht. 3. Ontheffing, als in dit artikel bedoeld, van het ambt van zendingspredikant geschiedt door het breed moderamen der generale synode, de raad voor de zending gehoord. 4. Indien een predikant zijn ambt neerlegt zonder ontheffing gevraagd te hebben, constateert het breed moderamen der classicale vergadering dat de door hem bezette standplaats met ingang van een door dit moderamen aangegeven datum geacht moet worden vacant te zijn geworden en geeft het daarvan kennis aan de kerkenraad, die met het beroepingswerk, en aan het breed-ministerie, dat met de waarneming van het dienstwerk een aanvang maakt. 5. Aan hem, die van zijn ambt ontheven is, kan het breed moderamen der generale synode op zijn verzoek, het breed moderamen der provinciale kerkvergadering gehoord, voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheden als van een emeritus-predikant verlenen, wanneer dit in het belang der Kerk wordt geacht, welke bevoegdheden hem echter, nadat hij tevoren daarvoor is gehoord, althans behoorlijk is opgeroepen door het breed moderamen der generale synode bij met redenen omkleed besluit kunnen worden ontnomen, in dien het voortduren daarvan niet strookt met de waardigheid of belangen der Kerk. Artikel 30 Ontheffing anders dan op eigen verzoek 1. Er is een commissie voor de tussentijdse beëindiging van de ambtsbediening van een predikant voor gewone werkzaamheden, bestaande uit zeven leden, met voor ieder lid een secundus, benoemd door de generale synode en wel twee leden uit de dienstdoende predikanten en vijf leden uit de geen dienstdoende predikant zijnde of geweest zijnde lidmaten der Kerk, onder wie twee leden die de hoedanigheid van meester in de rechten bezitten. 2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan, met dien verstande, dat hetzij als voorzitter, hetzij als secretaris wordt aangewezen een der beide in het eerste lid van dit artikel bedoelde leden, die de hoedanigheid van meester in de rechten bezitten. 3. Wanneer het breed moderamen van een provinciale kerkvergadering ontwaart, dat - zonder dat toepassing behoort te worden gegeven aan het bepaalde in de hoofdstukken II, III of IV van ordinantie 11 of in artikel 25 van deze ordinantie - in een gemeente uit zijn ressort tegen de verdere ambtsbediening van een predikant aldaar ernstig bezwaar bestaat, legt dit moderamen, na terzake het breed moderamen van de classicale vergadering en de visitatoren-provinciaal te hebben gehoord, dat bezwaar ter behandeling voor aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde commissie, onder kennisgeving daarvan aan de kerkenraad en aan de predikant. 4. Indien de voorzitter van de commissie, na zich terzake in verbinding te hebben gesteld met het breed moderamen van de betrokken provinciale kerkvergadering, aanvankelijk

18 van oordeel is, dat dit in gebreke blijft een bezwaar als bedoeld in het derde lid van dit artikel bij de commissie aan te brengen, kan hij op eigen gezag dit bezwaar ter behandeling aan haar voorleggen. 5. De commissie stelt de predikant - zo hij zulks wenst bijgestaan door een door hem gekozen raadsman - in de gelegenheid zich in haar vergadering uit te spreken en hoort buiten tegenwoordigheid van de predikant de kerkenraad en het college van kerkvoogden van zijn gemeente of in een centrale gemeente de wijkkerkenraad, de centrale kerkenraad en het college van kerkvoogden. 6. Indien de commissie van oordeel is, dat er geen reden is voor het losmaken van de band tussen gemeente en predikant, geeft zij hiervan per aangetekende brief kennis aan de predikant en aan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, alsmede in afschrift aan de in het vijfde lid van dit artikel genoemde kerkelijke lichamen. 7. Indien de commissie aanvankelijk van mening is, dat er redenen zijn voor het losmaken van de band tussen gemeente en predikant, hoort zij de predikant - op zijn wens wederom vergezeld van zijn raadsman - opnieuw, nadat hem een verslag is toegezonden van hetgeen bij het horen van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde kerkelijke lichamen door deze is aangevoerd. 8. Is de commissie daarna uiteindelijk van oordeel, dat de band tussen gemeente en predikant dient te worden losgemaakt en is haar gebleken, dat de kerkenraad daartegen geen bezwaar heeft en het college van kerkvoogden zich schriftelijk verbonden heeft de verplichtingen voortvloeiende uit de wachtgeldregeling, bedoeld in het twaalfde lid van dit artikel, na te komen, bepaalt zij een termijn van tenminste drie en ten hoogste twaalf maanden, binnen welke de predikant de gelegenheid heeft zich door het aanvaarden van een beroep of door een verzoek om ontheffing van zijn ambt naar dit oordeel te voegen. 9. Heeft de predikant binnen de termijn, bedoeld in het achtste lid van dit artikel, geen beroep aanvaard of geen verzoek om ontheffing ingediend, dan stelt de commissie bij een met redenen omkleed besluit, hetwelk per aangetekende brief aan de predikant en aan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, alsmede in afschrift aan de in het vijfde lid van dit artikel genoemde kerkelijke lichamen en aan de raad voor de predikantstraktementen en - pensioenen wordt medegedeeld, een tenminste vijfendertig en ten hoogste vijfenveertig dagen na de dagtekening van haar besluit gelegen datum vast, met ingang waarvan dat breed moderamen de predikant - tenzij deze beroep heeft aangetekend naar het bepaalde in het tiende lid van dit artikel - van zijn ambt ontheft. 10. De predikant kan zich binnen dertig dagen na de dag, waarop de in het negende lid van dit artikel bedoelde aangetekende brief ter post is bezorgd - onder mededeling daarvan aan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering - beroepen op het breed moderamen van de generale synode, dat hem - zo hij zulks wenst bijgestaan door een door hem gekozen raadsman - in de gelegenheid stelt zich in zijn vergadering uit te spreken, de in het vijfde lid van dit artikel genoemde kerkelijke lichamen hoort en vervolgens terzake een met redenen omklede eindbeslissing geeft, waarbij het in het negende lid van dit artikel bedoelde besluit van de commissie - eventueel onder wijziging of aanvulling van de gronden waarop het rust - wordt bevestigd dan wel buiten werking gesteld, van welke eindbeslissing per aangetekende brief wordt kennis gegeven aan de predikant, aan de commissie en aan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, alsmede in afschrift aan de in het vijfde lid van dit artikel genoemde kerkelijke lichamen en aan de raad voor de predikantstraktementen en -pensioenen. 11. Houdt de beslissing van het breed moderamen van de generale synode de bevestiging in van het besluit van de commissie, dan bepaalt het daarbij tevens de datum met ingang waarvan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering de predikant van zijn ambt ontheft.

19 12. Een volgens dit artikel van zijn ambt ontheven predikant ontvangt, naar het bepaalde in ordinantie , een akte van losmaking en heeft gedurende een tijdvak van zesendertig maanden na de maand, waarin de datum van ontheffing is gelegen, doch uiterlijk tot de datum waarop hij de leeftijd van vijfenzestig jaren zal hebben bereikt, aanspraak op wachtgeld, hetwelk bedraagt: - gedurende het eerste twaalftal maanden 100%; - gedurende het tweede twaalftal maanden 80% en - gedurende het derde twaalftal maanden 60%, van een bedrag gelijk aan het totaal van de voor de laatstelijk door hem bezette predikantsplaats geldende: - minimum-aanvangswedde; - maximum-vergoeding voor huishuur, bedoeld in artikel 6 van de generale regeling voor de predikantstraktementen; - periodieke verhogingen; - vakantietoeslag; - compensatie voor de premies krachtens de algemene verzekeringswetten; en - tegemoetkoming in de premiekosten van een ziektekostenverzekering. 13. Bij de berekening van het wachtgeld wordt uitgegaan: - voor de minimum-aanvangswedde: van het bedrag volgens de groep, waarin de predikantsplaats was ingedeeld op de dag voorafgaande aan die der ontheffing; - voor de periodieke verhogingen: van het getal daarvan op die datum; en - voor de tegemoetkoming in de premiekosten van een ziektekostenverzekering: van de burgerlijke staat en het aantal kinderen op die datum. 14. De van zijn ambt ontheven predikant kan gedurende een door de commissie dan wel het breed moderamen van de generale synode vast te stellen tijdvak van ten hoogste zes maanden na de datum van de ontheffing de ambtswoning blijven bewonen, gedurende welk tijdvak de vergoeding van huishuur, bedoeld in artikel 6 van de generale regeling voor de predikantstraktementen, bij de berekening van het wachtgeld buiten beschouwing wordt gelaten. 15. De verplichting tot uitkering van het maandelijks in gelijke termijnen aan de predikant te betalen wachtgeld rust op de gemeente, waarvan hij werd losgemaakt, met dien verstande, dat het gedeelte, dat berekend wordt naar de periodieke verhogingen naar leeftijd aan de gemeente wordt vergoed door de raad voor de predikantstraktementen en - pensioenen door deze raad aan de gemeente in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald. 16. In bijzondere gevallen kan de commissie dan wel in geval van hoger beroep ingevolge het tiende lid van dit artikel het breed moderamen van de generale synode, na terzake de raad voor de predikantstraktementen en - pensioenen te hebben gehoord, bepalen, onder kennisgeving daarvan aan de gemeente en aan de predikant, alsmede aan genoemde raad, dat boven het in het vijftiende lid van dit artikel bedoelde gedeelte nog een nader door de commissie dan wel het breed moderamen van de generale synode vastgesteld gedeelte van het wachtgeld door de raad voor de predikantstraktementen en -pensioenen wordt vergoed en aan de gemeente in maandelijkse termijnen wordt betaald. 17. De van zijn ambt ontheven predikant behoudt, zolang hij wachtgeld geniet, de pensioenaanspraken verbonden aan de standplaats waarvan hij werd losgemaakt, volgens de groep waarin die plaats was ingedeeld op de dag voorafgaande aan die van de ontheffing, met dien verstande, dat andere al dan niet tot uitkering gekomen pensioenaanspraken, tijdens de duur van het wachtgeld ontstaan, door de raad voor de predikantstraktementen en -pensioenen op de kerkelijke pensioenaanspraken in mindering kunnen worden gebracht.

20 18. Indien de van zijn ambt ontheven predikant tijdens de duur van het wachtgeld inkomsten uit arbeid geniet, welke, vermeerderd met het wachtgeld, een totaal geven dat hoger is dan het totaal van de inkomsten verbonden aan de laatstelijk door hem bezette predikantsplaats volgens de groep waarin die plaats was ingedeeld op de dag voorafgaande aan die van de ontheffing, wordt het wachtgeld met dat meerdere bedrag verminderd. 19. Geen wachtgeld wordt uitbetaald, indien naar het oordeel van de commissie de van zijn ambt ontheven predikant tweemaal geweigerd heeft een hem aangeboden betrekking te aanvaarden, welke mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem passend is te achten of indien hij onvoldoende activiteiten aan de dag legt dan wel onvoldoende medewerking verleent om een zodanige betrekking te verwerven, alsmede indien hij geen of onvoldoende gegevens omtrent inkomsten uit arbeid verstrekt. 20. De predikant, die volgens de bepalingen van dit artikel van zijn ambt is ontheven, wordt geacht het consent te hebben verkregen als bedoeld in ordinantie voor de tijd in dat artikel aangegeven. 21. Op de predikant die volgens de bepalingen van dit artikel van zijn ambt is ontheven is ordinantie van overeenkomstige toepassing. Artikel 31 Ontzetting wegens toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht 1. Indien een predikant krachtens een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht uit zijn ambt is ontzet, doet het lichaam, dat daarin de eindbeslissing heeft genomen, daarvan mededeling aan de kerkenraad, die overgaat tot de voorbereiding van het beroepingswerk en het ontstaan van de vacature, met het oog op de waarneming van het dienstwerk, ter kennis brengt aan het breed-ministerie.

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2016 Ordinantie 13 voor het pastoraat Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 25 november 2016 gehele ordinantie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 I. De pastorale werkzaamheden... 3 Artikel

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Ordinantie 3. voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING

Ordinantie 3. voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING 2015 Ordinantie 3 voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Voorbereiding en leiding... 2 Artikel 2 De verkiezing

Nadere informatie

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Versie: 1.5 Datum laatste wijziging: 17-08-2016 1. De Hersteld Hervormde gemeente te (naam gemeente), vertegenwoordigd door (naam

Nadere informatie

ORD HANDLEIDING EN MODEL BESLUIT VOOR HET VERLENEN VAN APPROBATIE

ORD HANDLEIDING EN MODEL BESLUIT VOOR HET VERLENEN VAN APPROBATIE ORD 3-5-6 HANDLEIDING EN MODEL BESLUIT VOOR HET VERLENEN VAN APPROBATIE 1. HANDLEIDING VOOR HET VERLENEN VAN APPROBRATIE door het breed moderamen van de classicale vergadering volgens ord. 3-5-6 1. De

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Generale regeling voor samenwerking en federatie. als bedoeld in ordinantie

Generale regeling voor samenwerking en federatie. als bedoeld in ordinantie Generale regeling voor samenwerking en federatie als bedoeld in ordinantie 2-11-7 Inhoudsopgave I. SAMENWERKING Artikel 1. Artikel 2. Algemeen Gemeenschappelijke kerkdiensten II. NAUWE SAMENWERKING (FEDERATIE)

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

19. Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen

19. Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen 19. Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen I Bezwaren en geschillen Artikel 1 Bezwaren 1. Een kerkelijk lichaam, ambtsdrager of gemeentelid, zich bezwaard gevoelende door een besluit

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

11. Ordinantie voor het opzicht

11. Ordinantie voor het opzicht 11. Ordinantie voor het opzicht I Het opzicht over de gemeenten Artikel 1 De kerkvisitatie 1. De kerkvisitatie, dienstbaar aan de opbouw van de gemeente als het lichaam des Heren, gaat uit van de meerdere

Nadere informatie

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN ORDINANTIE 3 HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN I. DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS IN DE GEMEENTE ALGEMEEN Artikel 1. De roeping tot het ambt 1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (ord ) de scriba van de kleine synode.

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (ord ) de scriba van de kleine synode. - naar - bij - een zoals PROCEDURES voor het verlenen van preekconsenten in de Protestantse Kerk in Nederland ex ordinantie 5-5-2 en 13-10 alsmede de generale regeling preekconsent van de kerkorde 1. Voor

Nadere informatie

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten

Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten als bedoeld in ordinantie 13 1 1 Wijziging generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten als bedoeld in ordinantie 13 in

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud. 1. Samenstelling van de kerkenraad

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud. 1. Samenstelling van de kerkenraad Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud: Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent)

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent) PROCEDURES voor het verlenen van preekconsenten in de Protestantse Kerk in Nederland ex ordinantie 5-5-2 en 13-10 van de kerkorde, alsmede de bij de kerkorde behorende generale regeling preekconsent 1.

Nadere informatie

CONCEPT d.d Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Veenendaal

CONCEPT d.d Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Veenendaal CONCEPT d.d. 08-05-2019 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Veenendaal 1. Samenstelling van de algemene kerkenraad 2. Werkwijze van de algemene kerkenraad

Nadere informatie

ORDINANTIE 10 HET OPZICHT

ORDINANTIE 10 HET OPZICHT ORDINANTIE 10 HET OPZICHT I. HET OPZICHT IN GEMEENTE EN KERK Artikel 1. Algemeen 1. De gemeente is geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk. Het opzicht, gegrond in de barmhartigheid

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

1. Inleiding Kerkorde De zes-jaarlijkse stemming overeenkomstig ordinantie

1. Inleiding Kerkorde De zes-jaarlijkse stemming overeenkomstig ordinantie COMMISSIE KERKORDE DATUM: 08-07-2015 NOTITIE: Afkondigingen en bekendmakingen Ambtelijk secretaris Drs. P.D. van den Boogaard Erf 21 4391 DE THOLEN 0166-751323 ciekerkorde@hersteldhervormdekerk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ordinantie 1 1. Ordinantie voor de Ambtelijke vergaderingen

Ordinantie 1 1. Ordinantie voor de Ambtelijke vergaderingen Ordinantie 1 1. Ordinantie voor de Ambtelijke vergaderingen I. De Kerkenraad Artikel 1 Samenstelling 1. De kerkenraad wordt gevormd door de herders en leraars (predikanten), de ouderlingen en de diakenen

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6 Generale regeling voor de kerkmusici als bedoeld in ordinantie 5-6 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen II. KERKMUZIEK Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. De zorg voor de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming in november 2008 / 2014 / 2020 / 2026 etc...

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming in november 2008 / 2014 / 2020 / 2026 etc... COMMISSIE KERKORDE DATUM: 11-10-2017 NOTITIE: Procedures, termijnen en afkondigingen Ambtelijk secretaris ds. P.D. van den Boogaard Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal 0318-309033 pvdboogaard@hhk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie COMMISSIE KERKORDE DATUM: 26-06-2017 NOTITIE: Afkondigingen en bekendmakingen Ambtelijk secretaris ds. P.D. van den Boogaard Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal 0318-309033 pvdboogaard@hhk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid

Protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid Protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid Predikanten voor gewone werkzaamheden Datum: 01-06-2018 Versie: 3.0 Protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid Kerkelijk Bureau Hersteld

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2015 Ordinantie 1 voor de ambtelijke vergaderingen Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 6 februari 2015 ord. 1-15-7 16 juni 2012 ord. 1-15, 1-156-4 en 1-26 20 juni 2010 ord. 1-1-3, ord.

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente (met wijkgemeenten) te Bennekom Inhoud 1 Samenstelling van de algemene kerkenraad 2 De werkwijze van de algemene kerkenraad

Nadere informatie

9. Ordinantie voor de catechese

9. Ordinantie voor de catechese 9. Ordinantie voor de catechese I De catechese Artikel 1 Wat de catechese omvat 1. Het catechetisch onderricht omvat het lezen en verstaan van de Heilige Schrift de kennis van de belijdenis der Kerk, van

Nadere informatie

Hersteld Hervormde Kerk. Ordinantie 2. In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 3 maart 2012

Hersteld Hervormde Kerk. Ordinantie 2. In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 3 maart 2012 Hersteld Hervormde Kerk Ordinantie 2 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 3 maart 2012 2. Ordinantie voor de vorming van gemeenten Hoofdstuk I Gewone gemeenten Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

IV.8 ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8 ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8 ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Zoals tot uitdrukking gebracht in artikel 15 van het huishoudelijk

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

2019 Kerkorde Hersteld Hervormde kerk Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk

2019 Kerkorde Hersteld Hervormde kerk Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk 2019 Ordinanties Kerkorde Hersteld Hervormde kerk Ordinanties die in tweede lezing zijn vastgesteld door de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk Laatste wijziging: 12-02-2019 Commissie Kerkorde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Bellingwolde.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Bellingwolde. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bellingwolde. 1. Samenstelling van de kerkenraad Overige artikelen 1.1. Aantal ambtsdragers De kerkenraad bestaat

Nadere informatie

2017 Kerkorde Hersteld Hervormde kerk Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk

2017 Kerkorde Hersteld Hervormde kerk Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk 2017 Kerkorde Hersteld Hervormde kerk die in tweede lezing zijn vastgesteld door de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk Laatste wijziging: 11-01-2017 Commissie Kerkorde Hersteld Hervormde Kerk

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

18. Ordinantie voor het toezicht

18. Ordinantie voor het toezicht 18. Ordinantie voor het toezicht I De regeling van het toezicht Artikel 1 Het doel van het toezicht 1. Het toezicht heeft ten doel te waken over de stoffelijke aangelegenheden van gemeenten en Kerk, het

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

ORDINANTIE 1 HET BELIJDEN

ORDINANTIE 1 HET BELIJDEN ORDINANTIE 1 HET BELIJDEN ORDINANTIE 1 HET BELIJDEN Artikel 1. Het belijden van kerk en gemeenten 1. In het belijden van de kerk zijn de gemeenten verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht, waarbij

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENREGELING

REGLEMENT GESCHILLENREGELING 952 REGLEMENT GESCHILLENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 922.024_952_Rb_090618_geschillenregeling G ESCHILLENPROCEDURE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Een geschil

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen. Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 1 april 2019 en is vanaf deze

Nadere informatie

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2015 Ordinantie 9 voor de catechese Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 27 november 2015 Inhoud I. De catechese... 2 Artikel 1 Wat de catechese omvat... 2 Artikel 2 De voorbereidende

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE TE PIJNACKER GEREFORMEERDE KERK PIJNACKER VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

HERVORMDE GEMEENTE TE PIJNACKER GEREFORMEERDE KERK PIJNACKER VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND HERVORMDE GEMEENTE TE PIJNACKER GEREFORMEERDE KERK PIJNACKER VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De Algemene Kerkenraad van

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

WET van 3 juni 2002, houdende instelling van het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (Wet Investsur) (S.B no. 41).

WET van 3 juni 2002, houdende instelling van het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (Wet Investsur) (S.B no. 41). WET van 3 juni 2002, houdende instelling van het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (Wet Investsur) (S.B. 2002 no. 41). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze wet en daarop

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente te Dordrecht Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nijbroek.

Protestantse gemeente te Nijbroek. 130827-03 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Nijbroek. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Halle.

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Halle. Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Halle. Inhoud Paragraaf Inhoud 0 Inleiding en begrippen 1 Samenstelling van de kerkenraad, kleine kerkenraad en werkgroepen

Nadere informatie

Bijlage bij de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen als bedoeld in ordinantie en

Bijlage bij de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen als bedoeld in ordinantie en Bijlage bij de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen als bedoeld in ordinantie 13-38-1 en 13-39-1. Tabellen 2019 Inhoud Algemeen... 2 1. Door het college van kerkvoogden

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad.

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. STATUTEN van de plaatselijke zendingscommissie van de

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013 PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE DRIMMELEN Inhoud Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

A. Het traktement van de predikanten voor gewone werkzaamheden 2 I. De bepaling van het traktement 2. II. De samenstelling van het traktement 4

A. Het traktement van de predikanten voor gewone werkzaamheden 2 I. De bepaling van het traktement 2. II. De samenstelling van het traktement 4 GENERALE REGELING VOOR DE PREDIKANTSTRAKTEMENTEN ALS BEDOELD IN ORDINANTIE 13-42-1 INHOUDSOPGAVE A. Het traktement van de predikanten voor gewone werkzaamheden 2 I. De bepaling van het traktement 2 II.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Gereformeerde Kerk Woerden versie januari 2006 Wijkgemeente WEST (vervangt januari 2005)

Plaatselijke regeling Gereformeerde Kerk Woerden versie januari 2006 Wijkgemeente WEST (vervangt januari 2005) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de WIJKGEMEENTE WEST van de Gereformeerde Kerk te Woerden Deze plaatselijke regeling is gemaakt naar aanleiding van het ontstaan van de Protestantse

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Generale regeling rechtspositie predikanten

Generale regeling rechtspositie predikanten Generale regeling rechtspositie predikanten als bedoeld in ordinantie 3-16-4 1 1 Wijziging generale regeling rechtspositie predikanten, titel, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Bij deze plaatselijke regeling is een toelichting met ordinantieteksten te vinden in een toegevoegde

Nadere informatie