Arbeidshof te Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidshof te Brussel"

Transcriptie

1 Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 13 februari 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/85 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest

2 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 2 ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk arrest tussenarrest met heropening der debatten IMS HEALTH BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 VILVOORDE, Medialaan 38, appellant, vertegenwoordigd door mr. MORREN Lia, advocaat, loco mr. VANDEN ABEELE Antoine, advocaat te 1170 BRUSSEL, Terhulpsesteenweg 166 tegen R. P., geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. WOUTERS Jorden, advocaat te 1700 DILBEEK, Kaudenaardestraat 13 *** * Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid: - het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op door de arbeidsrechtbank te Brussel, 23e kamer (A.R. 12/1187/A), - het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 30 januari 2014, - de conclusies en syntheseconclusies voor de appellante, neergelegd ter griffie op 3 juli 2014 en 31 oktober 2014, - de conclusies, aanvullende en syntheseconclusies voor de geïntimeerde, neergelegd ter griffie op 6 mei 2014, 27 augustus 2014 en 3 december 2014, - de voorgelegde stukken.

3 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 3 De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 16 januari 2015, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. I. FEITEN *** * Mevrouw R. trad op 1 februari 1994 in dienst van de NV Informations Médicales et Statistiques, later IMS BVBA, (hierna genoemd de BVBA) als bediende, met schriftelijke arbeidsovereenkomst van dezelfde datum. Zij werd aangeworven als database executive. De zetel van de NV, later BVBA, was oorspronkelijk gevestigd in 1050 Brussel, vervolgens in 1000 Brussel, doch werd in januari 2011 verplaatst naar Vilvoorde. Met brief van 20 september 2011, door de BVBA voor ontvangst ondertekend, beëindigde mevrouw R. de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn die een aanvang nam op 1 oktober 2011, en waarbij zij voorstelde de opzeggingstermijn in onderling akkoord te bepalen. Met brief van 5 oktober 2011 bevestigde de BVBA het akkoord tussen partijen dat de arbeidsovereenkomst een einde zou nemen op 31 december 2011 als laatste werkdag. Met brief van 19 juni 2012 vorderde de raadsman van mevrouw R. betaling van de bonus die zijn cliënte verworven had gedurende het werkjaar Met aangetekende brief van 9 juli 2011 herhaalde de raadsman van mevrouw R. deze vordering. Een reactie van de BVBA ligt niet voor. II. RECHTSPLEGING a.- Met verzoekschrift in toepassing van artikel 704 Ger.W., neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel op 19 september 2012, vorderde mevrouw R. de veroordeling van de BVBA tot betaling van een bonus met betrekking tot 2011, provisioneel begroot op

4 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 4 een bedrag van 1,00 euro, te vermeerderen met de wettelijke verwijlintrest vanaf de opeisbaarheid van de bonus voor het werkjaar Zij vorderde verder de veroordeling van de BVBA tot overlegging, binnen een termijn van acht dagen na de betekenging van het tussen te komen vonnis, van alle nodige boekhoudkundige stukken teneinde het precieze bedrag van de aan haar toekomende bonus voor het werkjaar 2011 te kunnen begroten, en de zaak hiertoe opnieuw op te roepen. Verder vorderde zij de kosten voor te behouden en het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, zonder enige reserve. b.- Met vonnis van 17 december 2013 verklaarde de arbeidsrechtbank de vordering ontvankelijk en als volgt gegrond; zij veroordeelde de BVBA tot betaling van 1 euro provisioneel ten titel van bonus met betrekking tot het jaar 2011 meer de wettelijke verwijlintrest sedert de opeisbaarheid. De arbeidsrechtbank heropende de debatten teneinde de BVBA toe te laten de bonus 2011 te begroten in functie van de behaalde jaarlijkse targets en in functie van de individuele doelstellingen van mevrouw R. in het werkjaar 2011, en om partijen toe te laten de zaak volledig in staat te stellen met betrekking tot de gevorderde bedragen. De kosten en de rechtsplegingsvergoeding werden voorbehouden. c.- Er wordt geen melding gemaakt van een betekening van dit vonnis. d.- Met verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 30 januari 2014 tekende de BVBA hoger beroep aan tegen het vonnis dat op 17 december 2013 werd gewezen door de arbeidsrechtbank; zij vorderde dat het arbeidshof dit vonnis zou hervormen en opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van mevrouw R. ongegrond te verklaren en haar te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding per aanleg.

5 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 5 III. ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP Het hoger beroep werd tijdig en met een naar de vorm regelmatige akte ingesteld, zodat het ontvankelijk is. IV. BEOORDELING 1. Bonus 2011 a.- Binnen de BVBA bestaat sinds geruime tijd een systeem waarbij aan de werknemers een bonus wordt toegekend. De voorwaarden waaronder deze bonus wordt toegekend, worden jaarlijks vastgelegd in een plan, zo ook voor het jaar Van belang is de bepaling van de eerste alinea van punt V, eerste alinea van het plan voor 2011, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat dit plan elk vorig bonusplan vervangt / tenietdoet ( supersedes any and all prior incentive plans ). Punt III.F van hetzelfde plan voor 2011 bepaalt met betrekking tot de vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dat wanneer een deelnemer vrijwillig de arbeidsovereenkomst met de BVBA beëindigt voorafgaand aan de datum van uitbetaling van de bonus, hij/zij niet in aanmerking komt voor de toekenning van een bonus. In voorliggende betwisting staat niet ter discussie dat mevrouw R. op het ogenblik van de betaling van de bonus voor 2011 (maart/april 2012) niet in dienst was van de BVBA, en zij zelf de arbeidsovereenkomst had beëindigd, zoals aangegeven in het relaas der feiten. b.- Met toepassing van de bepalingen van het Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (hierna genoemd het Nederlands Taaldecreet), in de versie van toepassing op deze betwisting, is de te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer het Nederlands. Met toepassing van artikel 1 van het Decreet is dit van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben.

6 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 6 Onder exploitatiezetel moet worden verstaan, elke vestiging of elk activiteitencentrum met een zekere stabiliteit waaraan her personeelslid verbonden is. (vgl. Cass. 22 april 2002, R.W , 1542; Arbh. Brussel 19 februari 2010, J.T.T. 2010, 301; Arbh. Brussel 19 april 2010, J.T.T. 2010, 392) De exploitatiezetel van de BVBA waaraan mevrouw R. verbonden was, ligt vanaf januari 2011 in de gemeente die gelegen is in het Nederlandstalig landsgedeelte. Ten onrechte argumenteert de BVBA dat de onderneming oorspronkelijk gevestigd was in het gebied Brussel Hoofdstad, waar de bepalingen van het Nederlands Taaldecreet niet gelden, en dat de verhuizing van de zetel in januari 2011 niet tot gevolg kan hebben dat de bestaande regelingen in de onderneming niet meer geldig kunnen zijn. Terecht wordt in dit verband gesteld dat, zolang het Nederlands Taaldecreet geen uitdrukkelijke uitzondering maakt voor reeds bestaande arbeidsovereenkomsten en hun lot in geval van verhuis van het ene taalgebied naar het andere, verwacht wordt van de werkgever die zich komt vestigen in het Nederlandse taalgebied, dat deze de in de onderneming gebruikte documenten in het Nederlands opstelt. Documenten in een andere taal kunnen in het Nederlands taalgebied geen uitwerking hebben, ook niet wanneer ze voor de intrede in het taalgebied geldig werd afgesloten. (vgl. C. Engels, Het taalgebruik in de onderneming eerste deel, J.T.T. 2014, , II.A.5.b in fine) Opgemerkt dient verder te worden dat het bonusplan in het Engels is opgesteld, wat betekent dat het ook met toepassing van de voorheen geldende regeling niet geldig was. Artikel 52 1 tweede lid en 2 van de Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken laat immers het gebruik van het Nederlands toe wanneer de documenten bestemd zijn voor het Nederlands sprekend personeel en in het Frans wanneer zij bestemd zijn voor het Frans sprekend personeel. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het bonusplan klaarblijkelijk elk jaar vernieuwd wordt: in de eerste alinea van punt V van het plan voor 2011 wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat dit plan elk vorig bonusplan vervangt / tenietdoet ( supersedes any and all prior incentive plans ). Wanneer de onderneming in januari 2011 verhuist naar een exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied, dient het bonusreglement dat bepaalt op welke bonus de werknemers recht hebben voor hun prestaties in het jaar 2011, wel degelijk in het Nederlands te worden opgesteld.

7 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 7 c.- Artikel 2 van het Nederlandstalig Taaldecreet schrijft voor dat de te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers het Nederlands is. Artikel 3 specificeert dat onder sociale betrekkingen moet worden verstaan, de mondelinge en schriftelijke individuele en collectieve contacten tussen werkgevers en werknemers, die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling. Een commissieloonplan en de erin vervatte voorwaarden moeten beantwoorden aan de taalvereisten om geldig tegen een werknemer te kunnen worden ingeroepen. (vgl. Arbrb. Brussel 24 mei 2011, onuitg., gec. in C. Engels, Het taalgebruik in de onderneming eerste deel, J.T.T. 2014, , voetnoot 107) Met toepassing van artikel 10 eerste lid van het Nederlands Taaldecreet zijn de stukken of handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet nietig. Deze nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld. Hieruit volgt dat de rechter niet vermag acht te slaan op de in de verkeerde taal opgestelde documenten en dat hij geen rekening mag houden met de inhoud ervan. (vgl. Cass. 31 januari 1978, T.S.R. 1978, 329) Met toepassing van voornoemde bepalingen is het in het Engels gestelde bonusplan voor 2011 absoluut nietig. d.- Artikel 10 vijfde lid van het Nederlands Taaldecreet bepaalt evenwel dat deze nietigverklaring geen nadeel kan berokkenen aan de werknemer. Deze regel heeft tot gevolg dat de werknemer zich met betrekking tot het nietig document kan beroepen op bedingen die voor hem voordelig zijn, en de nietigheid kan inroepen van de voor hem nadelige bedingen. (vgl. Arbh. Brussel 19 april 2010, J.T.T. 2010, 392) In voorliggende betwisting betekent dit dat mevrouw R. zich kan beroepen op de nietigheid van de bepalingen van het bonusplan in die mate dat dit plan voorschrijft dat de werknemer die de onderneming vrijwillig verlaat, geen recht heeft op de bonus wanneer zij niet in dienst is van de onderneming op het ogenblik van de betaling ervan.

8 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 8 Tezelfdertijd kan zij zich beroepen op de bepalingen van hetzelfde plan die voor haar voordelig zijn, met name de bepalingen van het plan die haar een bonus toekennen. Het was dan ook terecht dat de arbeidsrechtbank de vordering van mevrouw R. gegrond verklaarde en de BVBA veroordeelde tot betaling van een bonus ten bedrage van 1,00 euro provisioneel. 2. De vordering tot overlegging van stukken a.- Met toepassing van artikel 1068 Ger.W. wordt door het ingestelde beroep het gehele geding aanhangig gemaakt bij het hof, en derhalve ook de onderdelen waarover de eerste rechter nog niet definitief beslist had. De zgn. verruimde devolutieve werking van het hoger beroep wordt toegepast wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen één of meerdere uitspraken van de eerste rechter, op een tijdstip waarop die rechter nog niet over het geheel van de processtof die hem was voorgelegd een eindbeslissing heeft geveld. Wanneer dan hoger beroep wordt ingesteld, dan worden alle nog niet door de eerste rechter beslechte geschilpunten aan de rechtsmacht van de eerste rechter onttrokken en overgeheveld naar de appelrechter. (vgl. P. Taelman, De devolutieve werking van het hoger beroep, in: Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, Meester van het proces, topics gerechtelijk recht, Larcier, Gent 2010, 226) Artikel 1068 tweede lid Ger.W. bepaalt verder dat de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan terug verwijst naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. Met vonnis van 17 december 2013 heropende de arbeidsrechtbank de debatten teneinde: - de BVBA toe te laten de bonus 2011 te begroten in functie van de behaalde jaarlijkse doelstellingen (targets) en in functie van de individuele doelstellingen van mevrouw R. in het werkjaar partijen toe te laten de zaak volledig in staat te stellen met betrekking tot de gevorderde bedragen.

9 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 9 Er is geen onderzoeksmaatregel voorhanden wanneer de eerste rechter de zaak uitstelt teneinde partijen toe te laten een afrekening op te stellen. (vgl. Cass. 30 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 680; Cass. 11 maart 1985, Arr. Cass , 939) De beslissing waarin de eerste rechter een partij de gelegenheid biedt haar vordering nader te preciseren en de hiermee gepaard gaande bewijzen voor te leggen en daartoe de debatten heropent, is geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 tweede lid Ger.W.. (vgl. Cass. 23 oktober 1992, R.W , 204) Naar het oordeel van het arbeidshof is de door de eerste rechter in het bestreden vonnis bevolen heropening der debatten, die de BVBA toelaat de bonus te berekenen en partijen toelaat de zaak in te stellen met betrekking tot de gevorderde bedragen, geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 tweede lid Ger.W., en dient het arbeidshof de zaak dan ook niet terug te verwijzen naar de eerste rechter. b.- Artikel 877 Ger.W. bepaalt dat wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde een stuk onder zich houdt dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, de rechter kan bevelen dat het stuk of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd. Met toepassing van voornoemd artikel beveelt het arbeidshof de BVBA volgende stukken of een voor eensluidend afschrift ervan bij het rechtsplegingsdossier te voegen: De begroting van de bonus voor het jaar 2011 die aan mevrouw R. toekomt, aan de hand van de criteria die hiervoor in het bonusplan 2011 werden vastgelegd. OM DEZE REDENEN HET ARBEIDSHOF Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24; Rechtsprekend op tegenspraak en na erover beraadslaagd te hebben;

10 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 10 Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond; bevestigt het bestreden vonnis in de mate dat het de BVBA veroordeelde tot betaling aan mevrouw R. van 1 euro provisioneel als bonus 2011, te vermeerderen met de wettelijke intrest vanaf de opeisbaarheid; Trekt de zaak aan zich en heropent de debatten; Beveelt de BVBA om uiterlijk op maandag 16 maart 2015 volgende stukken of een voor eensluidend afschrift ervan neer te leggen ter griffie van het arbeidshof en mede te delen aan de raadsman van mevrouw R. : De begroting van de bonus voor het jaar 2011 die aan mevrouw R. toekomt, aan de hand van de criteria die hiervoor in het bonusplan 2011 werden vastgelegd; Zegt dat mevrouw R. haar standpunt omtrent deze begroting onder de vorm van een conclusie dient neer te leggen ter griffie van het arbeidshof en mede te delen aan de raadsman van de BVBA uiterlijk op woensdag 15 april 2015; Zegt dat de BVBA haar standpunt omtrent deze begroting onder de vorm van een conclusie dient neer te leggen ter griffie van het arbeidshof en mede te delen aan de raadsman van mevrouw R. uiterlijk op vrijdag 15 mei 2015; Zegt dat partijen hieromtrent zullen worden gehoord op de terechtzitting van dit hof en deze kamer op vrijdag 26 juni 2015 te 14u30 met een totale pleitduur van 40 minuten; Houdt de beslissing met betrekking tot de kosten aan.

11 Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 11 Aldus gewezen en ondertekend door de derde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld uit: Daniel RYCKX, raadsheer, Roland WAEYAERT, raadsheer in sociale zaken, werkgever, Philip JOOSTEN, raadsheer in sociale zaken, werknemer-bediende, bijgestaan door : Dirk VAN DEN BROECKE, griffier. Daniel RYCKX Dirk VAN DEN BROECKE Roland WAEYAERT Philip JOOSTEN en uitgesproken op de openbare terechtzitting van vrijdag 13 februari 2015 door: Daniel RYCKX, raadsheer, bijgestaan door Dirk VAN DEN BROECKE, griffier. Daniel RYCKX Dirk VAN DEN BROECKE

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: L. D.K., appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 JUNI 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk gedeeltelijk definitief + bijzondere rol In

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2017/ Datum van uitspraak 10 februari 2017 Rolnummer op JGR 2015/AB/839 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/839 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: C. P., Tegen: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 20 oktober 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/709 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/709 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 16 februari 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/236 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/236 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 4 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/557 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/557 p. 2 OCMW - maatschappelijke

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1 7e ----,1 /J.. A.R. nr. 2010/AB/132 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/130 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/130 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding Datum

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. Jcy{df1q~J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk o.g.v. art. 747, 92,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 7e KAMER OCMW - gewaarborgde gezinsbijslag tegensprekelijk definitief kennisgeving (art. 580, 2, Ger. W.) in de

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 03 juni 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/25 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/25 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 8 januari 2016 Rolnummer op JGR 2015/AB/451 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/451 p. 2 ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 februari 2015 Rolnummer op JGR 2013/AB/1217 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/1217 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk definitief ln de zaak: LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELlJKE

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 2 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/468 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/468 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 oktober 2012 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2011/AG/231 Rep. nr. V. A., wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. 1e blad. A.R.Nr. 2013/AB/35 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER DE KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. 1e blad. A.R.Nr. 2013/AB/35 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER DE KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 5DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval Op tegenspraak Definitief In de zaak: Tegen: I.V.R., Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 19 mei 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/752 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/752 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidswet. Wet 16 maart 1971, art. 40. Moederschapsbescherming en proef Datum 1 april 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ',,",.'"' '."".;,'. ',t)." rep.nr.louf AR nr. 2009/AB/52766 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2010 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - overeenkomst individuele beroepsopleiding bediende tegensprekelijk definitief In de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2017/ Datum van uitspraak 4 april 2017 Rolnummer op JGR 2015/AB/1180 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/1180 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL , rep.nr.: 201V}() b 1e blad..,"'.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL ARREst..le KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk - definitief kennisgeving

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ". A.R. nr. 2011/AB/637 1e blad. rep.nr. 2012/.A4 ::t A ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 22 september 2015 Rolnummer op JGR 2013/AB/888 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/888 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Deeltijdse werknemers. Berekening opzeggingstermijn. Berekening aanvullende opzeggingsvergoeding Datum 9 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST *: *: ~OrJ 2)5~~ 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST *: *: ~OrJ 2)5~~ 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013. 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. Rep Nr. ~OrJ 2)5~~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 5DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013. Arbeidsongeval Op tegenspraak Definitief In de zaak: B w. Appellaht,

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61,

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61, 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 11de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 20 DECEMBER 2010. Collectieve schuldenregeling vorderingen collectieve schuldenregeling Definitief Op tegenspraak t.a.v.

Nadere informatie

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Arrest A.R. nr. 2012/AB/926 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 9 DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER 2011.. Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Tegen : 1.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING Rolnummer : 27 Arrest nr. 22 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie bij arrest van 2 december 1985 in de zaak van de naamloze vennootschap naar Frans recht COOPERATION

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 08 november 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: V., Appellant op

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arrest A.R. nr. 2013/AB/331 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op :

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op : 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI 2009. 3de KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Mevrouw H. B., Tegen : Appellante, vertegenwoordigd

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN ELF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : P.,

TWEEDUIZEND EN ELF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : P., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 20 DECEMBER TWEEDUIZEND EN ELF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : P., Appellant op hoofdberoep en geïntimeerde

Nadere informatie

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 21 januari 2013,

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 21 januari 2013, Arrest A.R. nr. 2013/AB/68 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 SEPTEMBER 2013 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik.

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik. Willekeurig ontslag veelvuldige afwezigheden Arbeidshof te Brussel (5de k.) Arrest van 7 januari 2013 Rol nr. 2012-AB-55 Arrêt A.R.Nr. 2012/AB/55 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 5 juli 2016 Rolnummer op JGR 2016/CB/4 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2016/CB/4 p. 2 KORT GEDINGEN -

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 25 maart 2016 Rolnummer op JGR 2016/AB/135 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2016/AB/135 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 OKTOBER 2012.

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 OKTOBER 2012. 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 OKTOBER 2012. 5DE KAMER Arbeidscontract Op tegenspraak Definitief + Verzending naar de rechtbank van Koophandel te Brussel In

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST AR nr. 2011/AB/473 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 FEBRUARI2012 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2009/AB/52737 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 FEBRUARI2011 7eKAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 1 september 2016 Rolnummer op JGR 2015/AB/469 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/469 p. 2 SOCIALE

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: A. R., wonende te [xxx],

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Arrestnummer 2012/ Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Repertoriumnummer 2012/9524 Datum van uitspraak 5 november 2012 Rolnummer op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR 2012/AR/1737 Niet

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 3 februari 2015 Rolnummer op JGR 2013/AB/1222 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/1222 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/2534 Datum van uitspraak 18 maart 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/1206 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST J-, rep.nr. 20113/411/ A.R. nr. 2012/AB/386 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. 3eKAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 FEBRUARI2013 ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2008 C.05.0476.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2080085 Vierde kamer Eindarrest op tegenspraak Maatschappelijke dienstverlening OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 november 2015 Rolnummer op JGR 2015/AB/150 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/150 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 24 november 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/23 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/23 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2010/AB/001200 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 04 april 2011 11 e KAMER COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling Tegensprekelijk

Nadere informatie