De Bachelor- en Masteropleiding Informatica. Van : Curriculumcommissie Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bachelor- en Masteropleiding Informatica. Van : Curriculumcommissie Informatica"

Transcriptie

1 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica De Bachelor- en Masteropleiding Informatica Van : Curriculumcommissie Informatica 24 juni 2002

2 Inhoudsopgave 1 Bacheloropleiding Informatica Inleiding Ingangseisen Doelstellingen en eindtermen Doelstellingen Eindtermen Inrichting van het curriculum Onderdelen Opbouw Semesters, trimesters en blokken Curriculum Toelichting Masteropleiding Informatica Inleiding Ingangseisen Doelstellingen en eindtermen Doelstellingen Eindtermen Inrichting van de opleiding Structuur van de opleiding Samenwerking Curricula Intelligent Systems Computational Science and Visualisation Software and Systems Engineering Beleid en Bedrijf Informatica Overgangsregeling Informatica 2002/ Vakbeschrijvingen Bachelorvakken Informatica (CONCEPT) 16 5 Vakbeschrijvingen Mastervakken Informatica (CONCEPT) 47 6 Vakbeschrijvingen Servicevakken Informatica (CONCEPT) 63 1

3 Hoofdstuk 1 Bacheloropleiding Informatica 1.1 Inleiding Met ingang van het academisch jaar zal het Opleidingsinstituut Wiskunde en Informatica (OWI) de bacheloropleiding Informatica gaan verzorgen. Hieronder volgen de ingangseisen, doelstellingen, eindtermen en het curriculum van de opleiding. 1.2 Ingangseisen Toegang tot de bacheloropleiding Informatica wordt verschaft door: het einddiploma VWO oude stijl met Wiskunde B en Natuurkunde, het einddiploma VWO met profiel Natuur & Techniek, het einddiploma VWO met profiel Natuur en Gezondheid met Wiskunde B 1,2, de Propedeuse HBO van een verwante richting, dit ter beoordeling van de examencommissie Informatica. 1.3 Doelstellingen en eindtermen Doelstellingen De bacheloropleiding Informatica beoogt door middel van een breed opgezet curriculum zodanige kennis, vaardigheden, inzicht en attitude bij te brengen op het gebied van de informatica, dat de bachelor in staat is om een masteropleiding Informatica dan wel een andere aansluitende masteropleiding te volgen. Daartoe moet hij/zij inzicht hebben ontwikkeld in de belangrijkste begrippen van het vakgebied. De bachelor dient kennis te hebben gemaakt met het door abstractie en modelvorming doordringen tot de kern van een probleem, om zo te herkennen of bestaande methoden toepasbaar zijn, of vast te stellen dat nieuwe methoden ontwikkeld moeten worden. Hij/zij dient in staat te zijn oplossingen zowel in algemene als in formeel-wiskundige termen te beschrijven. De bachelor dient daarom een goede beheersing te hebben van woord en geschrift. Verder moet hij/zij in staat zijn in teamverband te 2

4 functioneren. Ten slotte dient de bachelor bekend te zijn met de toepassing van de informatica in andere vakgebieden en met de maatschappelijke, ethische en sociale aspecten van het toepassen van informatica in de praktijk. Deze doelstellingen worden vertaald in de volgende eindtermen Eindtermen De bachelor Informatica (1) is in staat tot het volgen van een masteropleiding in de Informatica, en tot het volgen van een aan de Informatica gelieerde masteropleiding zoals Educatie en Communicatie (variant Informatica), Computational Science, Kunstmatige Intelligentie, Technische Bedrijfskunde (variant Informatietechnologie); (2) beheerst de basisbegrippen en -technieken van de informatica, en is bekend met een aantal klassieke problemen en hun oplossingen; (3) heeft ervaring met het doelmatig gebruiken van gereedschappen die voor het oplossen van informaticaproblemen beschikbaar zijn, zoals compilers, stellingbewijzers, visualisatiesoftware, case-tools en domeinspecifieke software en hardware; (4) is bekend met toepassingen van de informatica in verschillende andere vakgebieden; (5) is in staat mondeling en schriftelijk duidelijk te communiceren over de informatica en haar toepassingen; (6) is in staat in teamverband en projectmatig te werken; (7) heeft oog voor de maatschappelijke aspecten van de toepassingen van de informatica, en de eigen verantwoordelijkheid daarin. 1.4 Inrichting van het curriculum Onderdelen De bacheloropleiding Informatica bevat de volgende onderdelen: Informatica : computergebruik, programmeren (imperatief, objectgeoriënteerd, functioneel), digitale techniek, architectuur en netwerken, programmacorrectheid, algoritmen en datastructuren, software engineering, grafische user interfaces, talen & automaten, ontwerp van intelligente systemen, operating systems, parallelle en high performance systemen, vertalerbouw, kennisrepresentatie, databases, net-computing, computer graphics & geometrische algoritmen. Wiskunde : analyse, lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen, vectoranalyse; discrete structuren; statistiek. Oriëntatie op de discipline, de natuurwetenschappen, de cognitiewetenschap, de afstudeervarianten en de latere beroepspraktijk. Communicatieve en sociale vaardigheden : schriftelijke en mondelinge communicatie, samenwerken in teamverband, projectmatig werken. 3

5 Onderzoeksproject : dit is bedoeld als afronding van de opleiding Opbouw Het eerste jaar van de bacheloropleiding is representatief voor het vakgebied en heeft tevens een selecterende en verwijzende functie. Het wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Speciaal het eerste semester heeft een oriënterend karakter. Naast een vak Oriëntatie Informatica is er een keuzevak ter oriëntatie in een ander vakgebied: Oriëntatie Wiskunde, Inleiding Natuurkunde, Oriëntatie Biomedische Technologie of Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie. Mede als gevolg hiervan is overstap in de loop van het eerste semester naar een verwante opleiding mogelijk met minimale studievertraging. Verder wordt in het eerste studiejaar een aanvang gemaakt met het verwerven van informaticabasiskennis en het aanbrengen van verbreding, met name in de richting van de wiskunde. Het tweede en het derde studiejaar zijn vervolgens gericht op een verdieping van de basiskennis van de informatica en haar toepassingen. In het derde jaar vindt tevens de oriëntatie op de masteropleiding plaats. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerproject. Hierin voert de student, begeleid door een van de docenten, zelfstandig een literatuurstudie of onderzoek uit. Dit studieonderdeel wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie en het houden van een eindvoordracht Semesters, trimesters en blokken In het studiejaar zal binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen reeds gewerkt worden met semesters. Echter, in de meeste andere faculteiten wordt in het studiejaar nog vastgehouden aan het trimestersysteem. Vooruitlopend op een nadere discussie over hoe de verschillende vakken over de semesters verdeeld zullen worden, is daarom voorlopig gekozen voor het volgende principe: elk semester is onderverdeeld in drie blokken, die elk met een half trimester overeenkomen. 4

6 1.4.4 Curriculum jaar periode vaknaam # sp 1 semester 1 Inleiding Computergebruik (incl. 1 sp CV) 2 (blok 1,2) Oriëntatie Informatica 4 Wiskunde 1 voor Chemie & Informatica 4 Oriëntatie Natuurwetenschappen 4 1 sem.1 (blok 3) Imperatief Programmeren 4 en Digitale Techniek 4 sem.2 (blok 4) Discrete Structuren 4 Project HTML 2 1 semester 2 Objectgeoriënteerd Programmeren A 4 (blok 5,6) Objectgeoriënteerd Programmeren B 4 Wiskunde 3 voor Chemie & Informatica 4 Project Programmeren 2 2 semester 1 Architectuur en Netwerken 4 (blok 1,2) Programmacorrectheid 3 Functioneel Programmeren 3 Algoritmen en Datastructuren 4 2 sem.1 (blok 3) Software Analyse en Ontwerp 5 en Statistiek voor Bèta s 4 sem.2 (blok 4) Project Software Ontwikkeling 5 2 semester 2 Talen en Automaten 4 (blok 5,6) Ontwerp van Intelligente Systemen (theorie, incl. 1 sp CV) 3 Ontwerp van Intelligente Systemen (technologie, incl. 1 sp CV) 5 IT-Beroepspraktijk 2 3 semester 1 Operating Systems 6 (blok 1,2) APPHPS of Communicatieve Vaardigheden 3 Vertalerbouw 5 3 sem.1 (blok 3) Software Engineering 4 en Kennisrepresentatie en Redeneren of Oriëntatie op Onderwijs 4 sem.2 (blok 4) Databases 4 Afstudeerproject Deel semester 2 Net-Computing 5 (blok 5,6) Computer Graphics & Computational Geometry 5 Afstudeerproject Deel 2 4 CV: Communicatieve Vaardigheden APPHPS: Architectuur en Programmeren van Parallelle en High Performance Systemen Toelichting In het onderstaande wordt verwezen naar de ACM/IEEE-lijst: dit is de Tentative list of topics in the computer science body of knowledge die in 2000 gezamenlijk door de internationale beroepsorganisaties ACM (Association of Computing Machinery) en IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) is opgesteld. 5

7 Imperatief Programmeren : gebaseerd op de programmeertaal Java. APPHPS : overdekt de onderwerpen CN3 (Architecture for scientific computing) en CN4 (Programming for parallel architectures) uit de categorie Computational Science van de ACM/IEEE-lijst. Net-Computing : in dit vak komen eerst de transport- en de applicatielagen van computernetwerken aan de orde (in aansluiting op de behandeling van netwerken in het vak Architectuur en Netwerken), vervolgens de onderwerpen NC5 (Distributed object systems) en ook NC2 (The web as an example of client-server computing) uit de categorie Net-Centric Computing van de ACM/IEEE-lijst. Computer Graphics & Computational Geometry : bestrijkt de onderwerpen GR1 (Graphic systems), GR2 (Fundamental techniques in graphics), GR3 (Basic rendering) GR4 (Basic geometric modeling) uit de categorie Graphics, Visualisation, and Multimedia, en AL10 (Geometric Algorithms) uit de categorie Algorithms and Complexity van de ACM/IEEE-lijst. Kennisrepresentatie en Redeneren : een aanpassing van het oude vak Logisch Programmeren in de richting van Kunstmatige Intelligentie en Intelligente Systemen, met aandacht voor de onderwerpen IS2 (Search and optimization methods) en IS3 (Knowledge representation and reasoning) uit de categorie Intelligent Systems van de ACM/IEEElijst. AVV (Algemeen Vormende Vakken): zijn ondergebracht in de master-opleiding, aangezien daar meer keuzeruimte is en dus meer vrijheid bij het kiezen van AV-vakken. Communicatieve vaardigheden : komen aan de orde in de vakken Inleiding Computergebruik, Project HTML, Ontwerp Intelligente Systemen en IT-Beroepspraktijk. Oriëntatie op de Educatie/Communicatie-variant : dmv. de keuzevakken Communicatieve Vaardigheden en Oriëntatie op Onderwijs. 6

8 Hoofdstuk 2 Masteropleiding Informatica 2.1 Inleiding Met ingang van het academisch jaar zal het Opleidingsinstituut Wiskunde en Informatica (OWI) de masteropleiding Informatica gaan verzorgen. De opleiding is Engelstalig en leidt op tot master in Computing Science. De opleiding kent vier varianten: P-variant Intelligent Systems (IS) P-variant Computational Science and Visualisation (CSV) M-variant Software and Systems Engineering (SSE) M-variant Beleid en Bedrijf Informatica (BBI) Het is denkbaar dat op termijn één of meer varianten uitgroeien tot een zelfstandige masteropleiding. Verder verzorgt Informatica een deel van de Informatica-variant binnen de Facultaire opleiding tot Master of Science in Education and Communication (de nadere invulling hiervan wordt elders uitgewerkt). Hieronder worden de ingangseisen, doelstellingen, eindtermen en de inrichting van de opleiding beschreven. 2.2 Ingangseisen Toegang tot de masteropleiding Informatica wordt in elk geval verschaft door een bachelordiploma Informatica. 2.3 Doelstellingen en eindtermen Doelstellingen Algemeen De masteropleiding Informatica beoogt door middel van een breed opgezet curriculum (dat op de bacheloropleiding Informatica aansluit) zodanige kennis, vaardigheden, inzicht en attitude bij te brengen, dat de master in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening in de informatica. Daartoe moet hij/zij beschikken over inzicht in de fundamenten van de informatica en over specialistische kennis op een deelgebied van de informatica. De master 7

9 dient in staat te zijn de wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten om zo de kennis op peil te houden. Hij/zij dient in staat te zijn problemen en oplossingen zowel in algemene als in formeel-wiskundige termen te beschrijven. Hij/zij dient derhalve een goede beheersing te hebben van woord en geschrift, en ook in staat te zijn in een multidisciplinair teamverband te functioneren. Tenslotte dient de master bekend te zijn met de maatschappelijke, ethische en sociale aspecten van het toepassen van informatica in de praktijk. Specifieke doelstelling voor de P-varianten IS en CSV De P-varianten Intelligent Systems en Computational Science and Visualisation van de masteropleiding Computing Science beogen zodanige gespecialiseerde kennis, vaardigheden, inzicht en attitude bij te brengen, dat de master in aanmerking komt voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Specifieke doelstelling voor de M-variant SSE De M-variant Software and Systemes Engineering van de masteropleiding Computing Science beoogt zodanige gespecialiseerde kennis, vaardigheden, inzicht en attitude bij te brengen, dat de master in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening als software and systems engineer en tevens in aanmerking komt voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker in dat vakgebied. Specifieke doelstelling voor de M-variant BBI De M-variant Beleid en Bedrijf Informatica beoogt studenten op te leiden om hun specifieke informatica-achtergrond doelgericht in te zetten in de context van (project)management en van beleidsprocessen, zoals beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, zowel in de profit als in de non-profit sector. De afgestudeerden zullen komen te werken in diverse beleid-, staf- en managementfuncties bij een uiteenlopend scala van overheden, bedrijven en instellingen Deze doelstellingen worden vertaald in de volgende eindtermen Eindtermen De master Computing Science (1) beheerst de basisbegrippen en -technieken van de informatica, en is bekend met een aantal klassieke problemen en hun oplossingen; (2) heeft ervaring met het doelmatig gebruiken van gereedschappen die voor het oplossen van informaticaproblemen beschikbaar zijn, zoals compilers, stellingbewijzers, visualisatiesoftware, case-tools en domeinspecifieke software en hardware; (3) is bekend met toepassingen van de informatica in verschillende andere vakgebieden; (4) is in staat mondeling en schriftelijk duidelijk te communiceren over de informatica en haar toepassingen; (5) is in staat in teamverband en projectmatig te werken; (6) heeft oog voor de maatschappelijke aspecten van de toepassingen van de informatica, en de eigen verantwoordelijkheid daarin; 8

10 (7) heeft specialistische kennis van theorieën, methoden en technieken op een van de volgende deelgebieden van de informatica: Intelligent Systems, Software and Systems Engineering, Computational Science and Visualisation; (8) is in staat om, met gebruikmaking van wetenschappelijke resultaten en inzichten, problemen uit de informatica of een verwant vakgebied te analyseren, een specificatie van de oplossing te geven, en deze oplossing zo mogelijk te realiseren (in de vorm van een algoritme of programma, of van een implementatie in software of hardware); (9) is in staat de literatuur op het vakgebied kritisch te lezen en te beoordelen op correctheid, bruikbaarheid en relevantie; (10) heeft inzicht in de wetenschappelijke relevantie van probleemstellingen en resultaten, en in de validiteit van de wetenschappelijke methode. De eerste zes eindtermen komen overeen met de eindtermen van de Bacheloropleiding Informatica. Ter aanvulling de eindtermen voor de diverse varianten. De master Computing Science, afgestudeerd in een der P-varianten (11) is in staat een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke inzichten op een deelgebied van de informatica. De master Computing Science, afgestudeerd in de variant Beleid en Bedrijf Informatica (12) heeft kennis van en ervaring met het gebruik van de beschikbare kennissystemen (zoals bibliotheken en ICT); (13) heeft inzicht en vaardigheid in communicatief functioneren; (14) heeft kennis van en inzicht in het beleidsmatig en bedrijfseconomisch functioneren van bedrijven en overheden en van de wettelijke kaders die daaraan ten grondslag liggen, inclusief operationele kennis op het gebied van management; (15) heeft, mede door stages, praktijkkennis van en ervaring met het functioneren van organisaties (bedrijven en overheidsinstanties), met name met de beleids- en bedrijfsmatige aspecten. 2.4 Inrichting van de opleiding Zoals in de inleiding al gesteld, kent de masteropleiding Informatica vier varianten: P-variant Intelligent Systems (IS) P-variant Computational Science and Visualisation (CSV) M-variant Software and Systems Engineering (SSE) 9

11 M-variant Beleid en Bedrijf Informatica (BBI) In alle varianten maakt de student kennis met wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij vooral om het aanleren van academische onderzoekvaardigheden. Veel waarde wordt gehecht aan het leren hoe een nog niet eerder opgelost probleem aangepakt moet worden: nadenken over een plan van aanpak, ontwerpen van eenvoudige voorbeeldsituaties of testproblemen, oplossen van deelproblemen, conclusies trekken uit doodlopende benaderingen. In de P-varianten is de nadruk op onderzoek het grootst. Hierdoor kan tevens de mate van geschiktheid voor het doen van onderzoek blijken, hetgeen relevant is met het oog op een eventuele vervolgopleiding als wetenschappelijk onderzoeker. In de M-varianten is er daarnaast aandacht voor de maatschappelijke context van wetenschappelijk onderzoek. De student leert wetenschappelijke kennis en vaardigheden toe te passen in een bedrijfsomgeving Structuur van de opleiding De globale structuur van de varianten IS, CSV en SSE is als volgt. cursus/onderdeel sp verplichte vakken 17 à 30 keuzevakken 11 à 24 Studentencolloquium 6 AVV 4 onderzoek/stage 4e jaar 12 afstudeeronderzoek 21 Totaal 84 Het Studentencolloquium bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten met voordrachten, doorgaans door de deelnemers, en verslaglegging door andere deelnemers. Het wordt gecoördineerd door twee stafleden. Aan een deel van de keuzeruimte kunnen beperkingen zijn opgelegd (zgn. gestuurde keuze). Verder kan een deel gebruikt worden om lacunes in de vooropleiding aan te vullen. Het afstudeeronderzoek kan gecombineerd worden met een stage bij een instituut of bedrijf. In de eerste vier maanden van de masterstudie stelt elke masterstudent een concreet studieprogramma samen, in de vorm van een nadere invulling van één van de varianten. Dit gebeurt in overleg met de studieadviseur Informatica Samenwerking Bij het realiseren van elk van de varianten wordt samengewerkt met diverse andere opleidingen en groepen. Een overzicht: IS: samenwerking met de opleidingen Kunstmatige Intelligentie (faculteit PPSW) en Informatiekunde (faculteit der Letteren). Voor een goede afstemming van de ontwikkelingen in deze variant en de masteropleiding Kunstmatige Intelligentie is een geregeld overleg ingesteld, in de vorm van de Interfacultaire Stuurgroep Intelligente Systemen (ISIS). 10

12 CSV: deze variant wordt gezamenlijk met Wiskunde aangeboden. Hij sluit dicht aan bij de Facultaire M-variant Computational Science, waarin Informatica samenwerkt met Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Farmacie. SSE: is inhoudelijk gerelateerd aan de opleiding Technische Bedrijfskunde (IT-variant), een samenwerking tussen de Faculteiten Bedrijfskunde en Wiskunde en Natuurwetenschappen. BBI: wordt ontwikkeld in samenwerking met de Facultaire werkgroep Beleid en Bedrijf. 2.5 Curricula In het studiejaar zal binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen reeds gewerkt worden met semesters. Echter, in de meeste andere faculteiten wordt in het studiejaar nog vastgehouden aan het trimestersysteem. Vooruitlopend op een nadere discussie over hoe de verschillende vakken over de semesters verdeeld zullen worden, is daarom voorlopig gekozen voor het volgende principe: elk semester is onderverdeeld in drie blokken (1, 2, 3, resp. 4, 5, 6) die elk met een half trimester overeenkomen. Hieronder de curricula van de varianten van de masteropleiding Informatica Intelligent Systems cursus/onderdeel 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 1 en 2 Fuzzy Logic 4 Neural Networks 4 keuzevak en/of AVV 4 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 3 en 4 Natural Language Processing 4 Computer Vision 4 keuzevak en/of AVV 4 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 5 en 6 onderzoek/stage 12 5e jaar Machine Learning 3 Automated Reasoning 3 Pattern Recognition 3 Multi-Agent Systems 3 Genetic Algorithms and Evolutionary Computing 2 keuzevakken 7 afstudeerwerk 21 Van de 11 sp keuzevakken worden 6 sp besteed aan vakken die aan het vakgebied Intelligent Systems gerelateerd zijn, de rest aan vakken uit de Informatica. Daarnaast mag maximaal 4 sp toegevoegd worden aan de 21 sp voor het afstudeerwerk. sp 11

13 2.5.2 Computational Science and Visualisation cursus/onderdeel 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 1 en 2 Scientific visualization 3 Geometric Algorithms 3 Introduction Computational Science 3 keuzevakken Informatica en/of AVV 3/4 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 3 en 4 Modelling and Simulation 4 onderzoek/stage 4 AVV en/of keuzevakken Informatica 4/3 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 5 en 6 Numerical Mathematics 1 4 onderzoek/stage 8 5e jaar keuzevakken CSV 11 keuzevakken Informatica 10 afstudeerwerk 21 Studenten die op het moment van instroom het vak APPHPS niet hebben gevolgd, dienen dit alsnog te doen, als keuzevak. sp Software and Systems Engineering cursus/onderdeel 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 1 en 2 Research Methodology 4 Embedded Systems 4 keuzevak en/of AVV 4 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 3 en 4 Systems Engineering 4 Software Architecture 4 keuzevak en/of AVV 4 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 5 en 6 bedrijfsstage 12 5e jaar Real-time Systems 4 Organisation and Mgmt of Software Project Teams 4 keuzevak SSE 4 keuzevakken Informatica 9 afstudeerwerk 21 Vanaf 2003/2004 wordt Systems Engineering vervangen door Requirements Specification. Het keuzevak SSE is Verification and Validation, Architecture-centric Software Reuse, of Mobile Software. sp 12

14 2.5.4 Beleid en Bedrijf Informatica cursus/onderdeel blok 1 en 2 Bèta in Bedrijf en Beleid 14 of: vakken Informatica, waarvan 2 sp Student 14 Colloquium, evt. AVV 4e jaar, Student Colloquium 2 blok 3 en 4 vakken Informatica, evt. AVV 12 blok 5 en 6 vakken Informatica, waarvan 2 sp Student Colloquium, evt. AVV 14 of: Bèta in Bedrijf en Beleid 14 5e jaar vakken Informatica 12 stage/praktijktraject 30 De cursus Bèta in Bedrijf en Beleid is een verplicht onderdeel van deze variant en kan naar keuze in het begin of aan het einde van de eerste jaar gevolgd worden. Dit biedt studenten de mogelijkheid in de loop van het eerste jaar naar deze variant over te stappen. Deze variant bevat 32 sp ruimte voor vakken Informatica, en 4 sp AVV. Van deze 32 sp wordt 16 sp besteed aan een samenhangend vakkenpakket uit één van de andere varianten (IS, CSV, SSE). Verder wordt 12 sp besteed aan onderzoek op het gebied van de gekozen variant. Tenslotte is er 4 sp aan vrije keuzeruimte. sp 13

15 Hoofdstuk 3 Overgangsregeling Informatica 2002/2003 Hieronder een lijst van vakken die in 2001/2002 gegeven werden maar niet in 2002/2003 gegeven zullen worden, met daarachter het (de) vervangende vak(ken). Voor de met (*) aangegeven vakken is geen directe vervanger voorzien in het curriculum 2002/2003. Neem in die gevallen tijdig contact op met de studieadviseur, evenals in hier niet genoemde gevallen. 14

16 jaar vak (oud) sp vak (nieuw) sp 1 Programmeren I 8 Imperatief Programmeren 4 Objectgeoriënteerd Programmeren A 4 1 Inleiding Object Georienteerd 4 Objectgeorienteerd Programmeren B 4 Programmeren 1 Project Programmeren 2 Project Programmeren 2 (inhaalcursus) 2 Computer Systemen 8 Digitale Techniek 4 Architectuur en Netwerken 4 2 Programmeren III 8 Softw. Analyse en Ontwerp 5 Algoritmen en Datastructuren 4 2 Project Grafische User Interfaces 2 (*) 2 Ontwerp Intelligente Systemen 8 Ontwerp Intelligente Systemen (theorie) 4 idem (technologie) 4 4 Telematicasystemen 4 Telematicasystemen (BDK) 4 4 User models 4 User models (PPSW/KI) 4 4 Beeldbewerking 3 (*) 4 Caput Logica 3 (*) 4 Caput Technische Informatica 3 (*) 4 Caput Theoretische Informatica 3 (*) 4 Mechanische Verificatie 3 (*) 4 Simulatie en Implementatie 2 (*) 4 Prakticum Simulatie en Impl. 2 (*) 4 Real Time Systems 4 (*) 4 Semantiek van Formele Talen 4 (*) 4 Stringalgoritmen 3 (*) 4 System Modeling 3 (*) 4 Technology Mapping 3 (*) 4 VLSI Ontwerp 3 (*) 4 Werkgroep AI en EC 2 (*) 4 Werkgroep Wavelets etc. 2 (*) 15

17 Hoofdstuk 4 Vakbeschrijvingen Bachelorvakken Informatica (CONCEPT) 16

18 : INAFSP1:01 Vaknaam: Afstudeerproject Deel 1 Studiepunten : 2 Docent : J. Bosch vanaf 01 Onderwijs : blok 3, 4 Cohorten : Informatica (ongedeeld) in jaar 3 Inhoud : Dit vak vervangt Project Software Engineering, en is nu verdeeld over blokken 3 tot en met 6 (zie ook Afstudeerproject Deel 2, hieronder). Dit vak wordt in combinatie met het vak Software Engineering gegeven. Het doel van het afstudeerproject is om de theoretische kennis opgedaan in het vak Software Engineering in de praktijk toe te passen. Dit wordt gedaan door middel van een gesimuleerd software consultancy bedrijf dat software ontwikkel- en onderhoudsprojecten uitvoert voor industriële opdrachtgevers. De studenten worden in groepen van ongeveer 10 studenten ingedeeld. Iedere groep wijst een project manager, software architect en quality coordinator aan. De groep is zelf verantwoordelijk voor de requirements specification, contract, acceptatie test, urenschatting, architectuurontwerp, gedetailleerd ontwerp, implementatie, tests, etc. Iedere groep rapporteert minimaal wekelijks aan een head of department (HoD), d.w.z. een studentassistent. Practicum : Het practicum bestaat uit een software ontwikkelings- of onderhoudsproject waarbij een bedrijf als klant ageert. De studenten werken in project vorm met teams van ongeveer 10 studenten. Cursusboek : VoorkennisVerplicht Weeklast Tekst : Project Software Ontwikkeling : verroosterd practicum 4 uren zelfwerkzaamheid (totaal) 40 uren : De toetsing vindt plaats op basis van het software engineering project. 17

19 : INAFSP2:01 Vaknaam: Afstudeerproject Deel 2 Studiepunten : 4 Docent : J. Bosch Onderwijs : blok 5, 6 Cohorten : Informatica (ongedeeld) in jaar 3 Inhoud : Zie ook Afstudeerproject Deel 1. Dit vak sluit aan op het vak Software Engineering en Afstudeerproject deel 1. Na afstudeerproject deel 1 worden alle groepen opnieuw gevormd en gaat de onderhoudsfase van start. Hierbij onderhouden groepen software die door een andere groep ontwikkeld is. Practicum : Het practicum bestaat uit een software ontwikkelings- of onderhoudsproject waarbij een bedrijf als klant ageert. De studenten werken in project vorm met teams van ongeveer 10 studenten. Cursusboek : (wordt later bekendgemaakt) VoorkennisVerplicht : Afstudeerproject deel 1 Weeklast Tekst : verroosterd practicum 4 uren zelfwerkzaamheid (totaal) 120 uren : De toetsing vindt plaats op basis van het software engineering project. 18

20 Studiepunten : 4 Docent : : Vaknaam: Algoritmen en Datastructuren Onderwijs : blok 1, 2, jaarlijks vanaf 2003 Cohorten : Informatica (ongedeeld) in jaar 2 Inhoud : Analyse en ontwerp van algoritmen en datastructuren; graafalgoritmen. Dit vak overdekt een breed gebied binnen ontwerp en analyse van algoritmen en datastructuren, zoals asymptotische notatie voor complexiteit, worst-case analyse, randomization, algorithmische paradigma s, waaronder greedy methoden, divide- en conquer, dynamisch programmeren, backtracking en branch-and-bound. Ook geavanceerde datastructuren komen aan de orde, zoals priority queues, AVL bomen, 2-4 bomen, red-black trees, splay trees, B-trees, skip-lists, en union-find bomen. Tenslotte behandelen we graafalgoritmen, waaronder depth-first en breadth-first traversals, topologisch sorteren, shortest paths algoritmen (all-pairs and single-source), en algoritmen voor minimum spanning trees. Practicum : Er is een klein verroosterd practicum, waarin geoefend wordt met het gebruik van Java-bibliotheken met algoritmen en datastructuren (waaronder de Java Collections). Cursusboek : M.T. Goodrich en R. Tamassia, Algorithm Design. Foundations, Analysis, and Internet Examples, John Wiley & Sons, Inc., URL: VoorkennisVerplicht : Object-georiënteerd programmeren A en B, Discrete Structuren. Weeklast : 4 uur hoorcollege/week, 2 uur werkcollege/week en 2 uur verroosterd practicum/week. Zelfwerkzaamheid (totaal) 80 uur. Tekst (3/4). : Een gewogen gemiddelde van practicum (1/4) en het schriftelijk tentamen 19

21 : INAPPHPS01 Vaknaam: Architectuur en Programmeren van Parallelle en High Performance Systemen Studiepunten : 3 Docent : N. Petkov vanaf 96 Onderwijs : blok 1,2 jaarlijks vanaf 96 Cohorten : Informatica (ongedeeld) vanaf 95 in jaar 2 Informatica HIO-doorstromers vanaf 96 in jaar 1 Wiskunde vanaf 93 keuze in jaar 3 of 4 Technische Mechanica vanaf 93 keuze in jaar 3 of 4 Natuurkunde vanaf 93 keuze in jaar 3 of 4 Inhoud : Dit college vormt een inleiding op: architecturen, programmeerparadigma s en andere aspecten van parallelle computers. Taxonomie: supercomputers, vector computers, parallel computers, PVP, SMP, clusters, SIMD and MIMD, shared and distributed memory, DSM, NUMA. Geheugensystemen: memory banks, cache. Opbouw van high performance processoren. Theoretische peak prestatie en efficiëntie. Benchmarks. Processor-geheugen bandbreedte. Interconnection structures: bus, dynamically reconfigurable switching networks, crossbar switch, regular grids, trees, binary hypercubes. Data-parallel programmeren in Fortran 90 en High Performance Fortran. Message-passing programmeren in MPI. Vectorisation-techniques. Practicum : Cursusboek : Dictaat VoorkennisVerplicht : Weeklast : hoorcollege 2 uren werkcollege 1 uur verroosterd practicum 2 uren practicum 2 uren zelfwerkzaamheid (totaal) 50 uren Tekst : Schriftelijk plus practicum 20

volgens het Major-Minor Model

volgens het Major-Minor Model Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Vakbeschrijvingen voor de BACHELOROPLEIDING INFORMATICA RuG volgens het Major-Minor Model Curriculumcommissie

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde 15 mei 2006 Inhoudsopgave 0. Administratieve gegevens 5 1. Ongedeelde opleiding

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

Bachelor & Master Informatica

Bachelor & Master Informatica Bachelor & Master Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 1.1 - donderdag, 6 mei, 2004 Ter voorbereiding Onderwijscommissie 12 mei 2004 Dit is een 'levend' document en wordt aangepast

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Dr. C.P.J. Koymans 2004/04/13, versie 4.6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten voor de Opleiding 3 2.1 Samenhang en Zwaartepunten...

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Studiegids 2008-2009 Natuur- en Sterrenkunde Bachelor Radboud Universiteit Nijmegen Voorwoord Deze studiegids bevat zowel algemene als gedetailleerde

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Curriculum Bachelor Informatica

Curriculum Bachelor Informatica Curriculum Bachelor Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.2 - woensdag, 4 december, 2002 (Tijdens curriculumbespreking van 4 december 2002). Daarna nog te bespreken op de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Business Analytics Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Semester ECV. 18 november 2010

Semester ECV. 18 november 2010 18 november 2010 Semester ECV Dit document beschrijft de inhoud van het voorjaarssemester van het carrièredeel van de Opleiding Elektrotechniek opleiding van De Haagse Hogeschool. Het is bedoeld als informatie

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2008-2009 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie